Skip to main content

Full text of "Diōnos Kassiou Kokkēianou Rōmaikē historia = Dionis Cassii Cocceiani Historia romana"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓεδεΓνεά ίοΐ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ36ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά Ι) γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]60ΐ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοήά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδοονεΓαΙ^Ιε οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνεά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΐ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηε Ιΐιαΐ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΐιΐ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α χνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οιιΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6ά§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίίΐοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓεδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίιιηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί ώΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ8»§6 ^αιάεΠηβδ 

Οοο^ΐε ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ11ι 1ΐΐ3ΓαΓΪ6δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιΐιεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιΐιε 
ριιΐ3ΐΐο αηά \ν6 αιε ηιειείγ ΙΙιεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίΙιεΙεδδ, ώΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιΐιΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 Ιιανε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενεηΙ αΐ3Πδ6 ΐ3γ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιεοΐιηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίεά €[Π6Γγΐη§. 

λΥε αίδο αδ]<: Ιΐιαΐ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ηοη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοΙι ίοΐ ιίδε \)γ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί Ιΐιαΐ γοιι ιίδε Ιΐιεδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφοδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοτη αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά απίοηιαίεά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ τεοο^ηΐΐΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοεδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδε οοηίαοί ιΐδ. λΥε εηοοιίΓα^ε Ιβε 
ιΐδ6 ο£ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ ίοΐ Ιβεδε ριίΓροδεδ αηά ηιαγ 1)6 αΐ3ΐ6 Ιο βείρ. 

+ Μαίηίαίη αίίνώηίίοη Τβε Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δεε οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοτ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αΙ)θΐιΙ ΐΚΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ τεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ιβ^αΙ λνβαΙενβΓ γοιίΓ ιίδε, Γ6ηΐ6ηιΐ36Γ ΙβαΙ γοιι αΓ6 τεδροηδΐΐ)!© ίοτ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Οο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
ΐ36οαιΐδ6 \ν6 ΐ36Η6ν6 Ά ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπΐ3Ηο άοηιαΐη ίοτ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά 8ΐαΐ6δ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ρπΐ3Ηο άοηιαΐη ίοτ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐΓΪ6δ. λΥβεΙβεΓ α 1)θθ]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίί^τ ^ιιΐάαηοε οη χνβεΙβεΓ αηγ δρεοΐβο ιίδε οί 
αηγ δρεοΐβο 1)θθ]<: ΐδ αΐίοχνεά. ΡΙεαδε άο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ α ΐ3θθ]<:'δ αρρεαΓαηοε ΐη Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ηιεαηδ ΐΐ οαη 1)6 ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηβΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβε \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηΜη^εηιεηΙ 1ΐαΙ)ΐΗΐγ οαη 1)6 ςιιΐΐο δονοΓο. 

Α1)οαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΙι 

Οοο^ΐε'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζε Ιβε χνοήά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:6 ΐΐ ιιηΐνεΓδαΙΙγ αοο6δδΐΙ)ΐ6 αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ βείρδ τεαάεΓδ 
άΐδοονοΓ Ιββ \νοΓΐά'δ 1)θθ]<:δ \νβΐΐ6 βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιΙ)Ηδβ6Γδ Γοαοβ η6\ν αιιάΐοηοεδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίιιΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ 1)θθ]<: οη Ιβο χνοί) 

αί ΐΊίίρ : //]οοο]^3 . (^οο(^1θ . οογο/Ι νΟοο^Ιί: 2^ 
*-...:.Α^ώ.ι*^ 


^^ .,^^''^\^. 


ί^ 
^ 
4 
Λ 
«4 


, 


->;, 


■ 


5ί 


: 


•1 

-'3 
1 
'.5 
ί5 
4 
4 

^η^Γ ^ ■ ^;ίΗ ρθΓ: " ' "; ί»--*--- > ν. 


1 1 1^;. Μ Ι 1 ^ 1 ^ ««^κ^ 
||:*^'^-:^ν^^^ >Οθ05^ 1|^•|ΐγ ^Μ|- Γ - 011% γΟοΟξΙ^ Όφζβά ύγΚ^ΟΟΟ^Ι^ ΔΙΩΝΟΣ ΚΑΣΣΙΟΤ ΚΟΚΚΗΙΑΝΟΤ 

ΡΟΜΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΒΙΟΝΙ8 0Α88ΙΙ ΟΟΟΟΕΙΑΝΙ 

ΗΙ8Τ0ΚΙΑ ΚΟΜΑΝΑ. 

ΟϋΜ ΑΝΝ0ΤΑΤΙ0ΝΙΕ'Τ8 

Ι.1Π>θνΐΟΙ ΟΙΝΟΟΚΡΠ. νοΕ. ν. 
Ι.ΙΡ8ΙΑΕ. 

ΙΝ ΑΕΟΙΒυβ Β. α. ΤΕυΒΝΕΚΙ. 
ΜΟ000Ι«Χν. γΟοοξΙ^ Ι.ΙΡ8ΙΑΕ ΤΥΡ18 Β. Ο. ΤΚυΒΝΕΚΙ. ϋφζβά ύγ\^00^[^ ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ. ΙοαηηίβΧίρΙιϋίηίβρίΙοιιιβιι 1ί1>Γθπΐ]ηΟΙοηί$ ίηάβ & (η^ββίι&ο 
ψιιηίο ηβςιιβ &ά ροβίΓβιηοιη φΐί ρηιηιΐδ 3. 1551 βάίάίΐ ΒούβΡίυβ 
δίβρλβηηβ ηιιυιη οοώοβιη ββιιυαΐυβ β886( νίΐίοβίββίιηυιη , β^ο 
6ΐ8ΐ ιηβΐίοηιιιι ορ6 ιηιιΐΐα βχΙιίΙιβΓβ ροίυί βιηβηά&ϋοΓΑ ? ΙίΑυά 
ψαηοΛ Ιβηιβη οοηβιιΐΐο Γβΐίςυί ίϋ^βοΐα, ςιιαβ φΐβΐΐα ίη ΗύΗδ 1β- 
§βΓ6ΐιΙιΐΓ &υι( οοάίοΐβ ({αο ιιΙβΡβΙυΓ ΧίρΙιί1ιιιυ$ νίϋΑ βιιΐ ίρβΗιβ 

ίθΓΐ9886 6886η( ρβΟΟ&Ιϋ, ρΓ3686Γ(Ιΐη ίΟ 63 ρβΓίβ «]119ηΐ 6Χ βΙΐρβΓ- 

8ΐί(ϋ)υ8 άιιοΐβιη 10)η8 0ίοηί8 ίηίΐίο Ιιαίιιβ ροβιιί νοίυοαίηίβ, νβΐυΐ 
νο63ΐ>ιιΙϋΐιι ηίΐιίΐί ωνψίϋον ρ. 48, 23, ΐ]1)ί βί 86Γίρ8ϋ ([αο4 
Η. $ΐ6ρ1ΐ8ηιΐ8 ΰοηίβοίΐ ώνψιωντων^ υδίΙβϋοΓβπι ίοπηβοαι Οίο 
ηβαβ 47, 14, 5, ωνηβείοντα^ άβ ςυ& άίχί ρΓαβί. Αά νοί. 1, ρ. 
XVI, 8ΐι1)8ΐί1α)1, ιι( αΐϋδ βΐΰ)]. Νβιη ρΓαβΙβΓςυαιη ηαοά ΑΙ- 
ϋοΛβ ί11&6 ίοΓίη&β , ηυ38 ηαβΙίοΓβδ ββΓνβηΙ οοάίοββ Πίοηίδ , ίη 
<ΐ6ΐ6ηοη1>ιΐ8 , ιιΐ άίχί ί1). ρ. XX, β1>οΙί1β8, ηιιβςιΐϋΐη οοιηρβΓβηΙ 
«ρΰά ΧίρΙιίΙίηυπ] , 8ίνβ ηοη ίιινβηΐββ βΐι βο ίη οο(]ίο6 βίιιβ βίνβ 
πι) ίρ80 8ΐι1)ΐ3ΐ3β, ιιΐίβηυβ ίΠβ φΐβιη 1ί1)Γ&ηί (ΙβρΓ&νΑνίΙ; <ϋα- 
ΙβοΙαιη Οίοηίβ , νβΐηϋ ηυιιαι αυνφ βΐ αντί; ρΙβΓυιηςυβ 8υρρο•• 
8ΐιϋ Οίοηβο οί, οαίυβ ρΓοηοιηίηίδ ΐΠβ ηοη βοίηηι αοοιίδαΐίνυπι 
γβΐ βριιά Α((ίοο8 Γαηββίπιηηι Ι ββιηβΐ, ββά βΙΐΒΠΐ, ηίδί ύίβ ίβΐ•* 
ΙυηΙ !ί1)Γ], ηΐ886α]ίηηιη ύφας ρπ) αντα υδΠΓρβνίΙ, ({υοά υηιΐ8 
ρΓ36ΐβΓ6β Ηβδγοίιίυβ ΓβΙυϋΙ, η( ηοη ηιίηαβ δίη^ΙβΓβ τραπέμ- 
ηαλί,ν^ άβ φιο άχτι ρΓΑβί. 8(1 νοί. 1, ρ. IV. Νβο πινυπι 81 Χί- 
ρ}ιί1ίηυ8 βΙίΑΐη αΐία ίηηιιυΐ&νίΐ βΐ οοιτυρίΐ, 8ί ςυ8 ίηνβηΐΓβΙ 
€[α86 βχρβάΐΓβ ηοη ρθ886ΐ, 8ίνβ ςυοά ηοη ίηΙοΠί^ΟΓβΙ δίνβ 
ςυοά άβρΓβναΙα 6Πΐοη(ΐ8Γ6 ηβδοίΓβΙ, άβ ςηο (Ιίχί ίΐ). ρ. VIII βί 
αΗΜ βηΐ άίοβηάαπι. ' 

Ρθ8ΐ Χίρΐιίϋηιιηι ρ. 181 — 217, ρο8υί ΟοηδΙβηΙίηιβηί Οβ 
8βηΐ€ηΐϋ8 ϋΐηΐί βο1ο^88 8ΐ) Λ. ΜαΙο βχ οοάίοβ ν^ϋο^ηο , ^β 
<ϊηο ίίχΐ νοί. 1, ρ. 1, βΐ ρ. 234—236 βί) βοάβω βχ βϋο ναΐΐεοηο 

Λ* IV ΡΕΑΚΡΑΤΙΟ. 

β(1ίΐ3 ΕχοβΓρίΛ ΡΙβηυάββ, ίηΙβΓ ηΐΓ3(ΐαβ ααΐβιη ρ. 218 — 233, 
6χ ϋβ^βιη 6οάί6ί1)υ3 6<1ί(33 3ΐ) 60<ΐ6ΐη 6ο1ο^38 βηοηγιηι ροδΙ 
Οίοηβιη ΙιίβΙοποί. Οβ ([υίΙ)υ8 Μαβίΐβπιβ , ({υί βββάβιη τβρβίϋΐ, 
ΡΓβ^ιη. ΗίδΙοΓ. 6γ360. νοί. 4, ρ. 191 : ^ΡβίΓΟ ΡαΙήοίο βαΒίβχβΓβ 
ρΐΑοιιίΙ άβ ββηίβηΐϋβ βχοβΓρΙβ, «ιυ&β ίη ρ8ΐίιηρ868(ο ΥΑϋοοηο [βΐ 
Ρΐαηαάβοπιιη ΕχοβΓρΙΟΓυιη οοάίοβ ίΐβιη ν8ΐίθ3ΐιο] βοΐο^ίδ Οίοιιίδ 
€β88ϋ βάιυη^υηΙιΐΓ ηυΐΐο άί8ϋιΐ€(ίοηΐ8 ίηΙβΓροβϋο ίικίίοίο. Είβηϊιη 
Οίο 0388ίαδ Ιιαυά ιιΗγα ΑΙβχΑηάιϊ δβνβη 3ηηαιη οοΐ^ναιη (229 ρ. 
0.) ΙιίδΙοηαβ βααβ <ΐ6<1υχίΙ;, υ(ί οοη8ΐ3(. ΑΙ ΕχοβΓρίΑ ν&(ίθΑΐι& ρβΓ- 
^αηΐ ιιβςιιβ αά 6οιΐ8(3ηΙίηιιιη Μ&^ηιυη. Έδΐ θγ^ο, Μαίοδ (ρ. 
XXIV) 3ί(, ]ι&€€ βηοηγηια Οίοηΐδ οοηϋηιι&ϋο^ (]ΐΐ3ΐη ΟΙιΗβϋ- 
βηυιη Ιι^ώβΓβ ΑΐιοΙΟΓβιη βχ ρ. 244 οο^ιιο8αηιιΐ8. δβά βιιίιη 
νίχ ίηοβρίίδ εοοδίβηΐίηί Γ6ΐ)υ8, ρβΐίιηρβββίί ΥαΙίοαηί ίοΠα 
(ΙββοΙιιιΚ^ ίάβοςαβ ςιι&Ιβηυβ οοηΐίηυ&ϋο ρΓοοββββηΙ ί^ηοΓΟίηιΐδ. 
Οιιία (Αΐηβη Ρΐαηυάββ ςαοςαβ Οίοηίδ βοΙο^βΓίαβ , υΐ ρο8(€& άί- 
οΕΐη, 3ρρ6ΐΐ(ϋο6ΐη ίΐΐβιη ηονϋ, ίδςυβ ίη Γ6ΐ>ιΐ8 βΓαΙίΑηί ^Ιββϋΐ, 
Καηο ίαί886 βρρβηάίοίδ ιηβΐΗΐη 9ίψιβ ίρβίυδ αυοίοηβ αβΙ&Ιβιη 
ΟΓβάβΓβ ΙίοβΙ.' [Ει αά ΰηβιη βίυδ ρ. 246 (232 Ιιιιίυδ βά.): 
^ΟββυηΙ ρβ^ίηββ άιιββ ιΐδ^αβ 3(1 βηβιη (ΐιΐ3ΐ6Γηίοη!8 , (}α]1)υ3 ία 
ρ3^ίηί3 Γ68 €οη8ΐ3ηϋηί βΐ ίοΗ3886 6ΐΐ3ΐη Οοή8ΐ3η(ϋ βχοβρρΐ^ 
ρθ8ΐΐ6Γ3( β€ΐο^3ηα8 ; 1(ΐ6ΐη([υ6 ιηοχ 8ΐ(6χιιβΓ3ΐ, α( ρυΐο, Ειιιι&- 
ρΐυιη, οιιίαδ ΙιίδΙοηοί ρΓ36οίριιυ8 8βοριΐ8 ίιιίΐ Ια1ΐ3ηί ΐ3ΐι<ΐ3ϋο.'] 
Ιάβηι Μαίυβ (ρ. 234} (Ιβ 311€(ογ6 Ιιαίαβ οοηΙΙηιίΑίΙοηίβ: *Ε^ο, 
ίη(}ΐιί(, ν3ΐ46 δυβρΙοοΓ Γυίβδβ 1οΙΐ3ηιΐ6ηι Αηΐίοοίιβηυιη, οιιίιιβ γ6- 
3ρ86 ΗίδΙοήοί 3Γθ]ΐ36θ1ο^ΐ3]η 60ΐηρίΐ3ΐ ΡοΓρΗγτο^βηΗί βοΙο^Α- 
Γΐα8 ίη οοάίοβ Ρ6ΐτ63θΪ3ηο, ({αβιη ν3ΐ68ία8 βάίάίΐ. ΟβΓίβ Ηοιηο 
€1ΐΓί8ΐί3ηα8 68(, 111 ίη Οίοοίβΐίβηί Γ6ί)α8 (ρ. 244) οο^ηοδοίΙυΓ.' 
ΥβηιιηβηίιηνβΓο ςαυηι €1ΐΓοηίο3 Ιθ3ηηί8 3ΐ> Αάβιηο ίηίΐίαοι 
3ΐιιη3η( Ιοη^βςυβ ιι1(γ3 ΟοηβΙβηΙίηί (6ΐηροΓ3 ρΓΟ^ΓβάίβηΙαΓ: 
ιηΪΓυιη ΓοΓβΐ 8βΓίρΐ0Γ6ΐη ββηίβηΐίβηιιη ηοηηίβί ορβπβ ρβΓίίοιι- 
Ι3ΐη Γ68 ίηάβ 3ΐ) Α1βχ3ΐιάΓ0 δβνβΓΟ αβφΐβ 3^ ιηοΓίβιη βοηβΐ^ηΐίηί 
οοιηρίβοίβηΐβιη βχοβΓρβίδββ» άυιη ίί ({οί Εχ66Γρΐ3 Οβ νΐΓ(α1ίί>ιΐδ 
6ΐ Οβ ίηδίάίίβ οοηοίηιΐ3ΓυιιΙ , ιιηίνβΓββιη ΑηΙίοοΗβηί ιηοηαοΐιί 
1ιί8(0Γί3ΐη δαρβΓουΓΓίιηΙ. Οβίηάβ νβΓο ίΓ3^ιη6ΐιΐ3 ηθ8ΐΓ3 α1>6Γ- 
Ι3ΐ6ΐη η3ΓΓ3ΐίοηί8 βτ^ιιυηΐ, ςα3ΐ6ΐη ίη Οίοηβ ]ΐ3ΐ)6ηια8, ίη ΟΗγο- 
ηίοοΓυηι 3υΐ6Π) οοηιρβπίΐίίδ ηβηιο βχδρβοΐβνβηΐ. Ε( ίρδ3 Ιΐ3β€ 
ηβιτβΐίοηίδ 6χίϋΐ38 ίη 03ηδ3 ΓηίΙ, ορίηοΓ, η( 01ΐΓοηΐ03 Ιοβηηίδ, 
βίοαίί 611301 δγηοβίΐί . Ιοβηηίδ Μ3ΐ3ΐ36 βΐ ββΟΓ^ίί Η3ΐη3Γ(ο1ί, & 
(ίΐηΐο Οβ δβηίβηΐίίδ βχοΙηάβΓβηΙιΐΓ. ΡΓ3βί6Γ63 Ιοαηηβδ ΑηΙίο* ΡΒΑΕΪΆΤΙΟ. V 

οΐιβηυβ ίικίβ ά Οοιηιηοάί τβ^ηο ιΐ5([ΐΐ€ &ά βοΓάίαηι ΐβηφοΓβ ιη 
οοιορβηάίυϊη τβάβ^ίΐ βΐ ιιΐ ρΙιΐΓίιηιιΐΏ νβΓύοίβηαβ βχδοτίρβίΐ 
ΙιίβΙοήΑβ Η6Γ0(1ί3ΐιΐ. Νθ8ΐΓ& ΗυΙβιη Αηοηγιηί ΐν^^ΏίβηίΆ, ηυ&β 
βά Ιιοο ΐβοιροηβ $ρ&(ίιιπι ρβΓίίηβηΙ , βχ αΐίο ηιαπΑββε Γοηΐβ 
ΙίφιβΙ. Εγ^ο <16 Ιο&ηηβ βιιοΙοΓβ οο^ίΐβτί ηβςιιίί;. Ρααΐΐο ρΓΟ- 
1)&1)ί1ίιΐ8 Νί6ΐ)υ1ιηυ8 (ρΓαβί. αά ΒγζαηΙ. νοί. 1, ρ. XXIV) οβηβιιίΐ 
βοΐο^αβ ί1ΐ38 &ηοηγΗΐ»8 βά ΡβίΓαιη ΡαΙηοίαιη τβίβΓβηάαβ 6886. 
δ6ά ϋβηιιη φΐ«ί6Γ&8 οατ βοΐο^βηαδ βΐ) βά άβιηιιιη ΙιίβΙοπΗπιιη 
ρ3Γΐ6 ίηίϋιιηι ί666Ηΐ , ίη ςιΐ3 Πιο €&88ίιΐ8. άβδίηίΐ. Ναιη 6&16- 
η3ΐη φΐ3η(ΐ3ΐη 1ιί8(οη36 ηβοΙβΓβ νο1υί1? Ιά νβΓΟ δΐυάίιιιη 3 

€θη8ΐ3Ιΐ(ίηΐ3ηί8 Εχ66ΓρΙί8 3ΐί6ηΐ1ΙΙΙ 68ΐ. Νΐΐΐη ί£^ίΐΐΙΓ ρΓ0ρΐ6Τ63 

ίΐΑ 30ΐιιιη 6886 ρυΐ3ΐ)ί]ηα8, ({ΐιοά 3ηΐ66βά6ΐι(ΐ3 Ρ6ΐη Μ3^ί8ΐη 
01111113 6 Οίοη6 1τ3η886ηρΐ3 6886 6οη8ΐ3ΐ)3ΐ? Τιιπι ν6Γ0 οββη- 
άίΐ, ({ΐιοά 6ία8 Γ6ί ηοηιιί8ί ίη Ιίΐιιΐο Οβ 86ηΐ6η1η8, ηοη ί(6ΐη ίη 

ΕοΙΟ^ίδ 06 Ι6^3ΐί8 Γ3ΐίθ Ιΐ3ΐ>ίΐ3 8ίΙ. Ου36 {[υιιπι ί(3 8ίη(, (16 

ηοιηίηβ 3ΐΐ6ΐοπ8 ηίΐιίΐ 3886ν6Γ3Γβ 61; η6 άίνίηβΐΈ ηιι1(ΐ6Πΐ 3α8ίπι. 
06ΐ6ηιιη 66η86ο βΟΓίρΙΟΓεπι ίΠαπι οηιηΐηο ηοη 6886 άβ ηυηιβΓο 
«ΟΓαηι ({αί ίη 3ΐϋ8 1ί(η1ί8 ΰοη8ΐ3ηΙΐηί3ηί8 ηοηιίη3ΐίιη Γ666η86η- 
ΙυΓ. Εΐ6ηίιη ςαυηι 6Χ66Γρ(0Γ ηοηιβη ρΓ36(6Γ ηιΟΓβπι ηοη βρ- 
ρο8α6ήΙ, 6Χ66Γρ(οπιπι 3η(6ηι 34οηΐ3ΐίο 63ά6ηι 8ΪΙ ([η36 ίη Οίο- 

ηί8 66ΐθ^ί8, (ΐηίΙ)118 ρΓΟ ΐ6ηΐΠ13ΐί8 ηΟΠίίηβ ίηΐρ6Γ3(0ΓυΠ1 ρΓ36- 

ίι^^ΙυΓ : βυβρίοίο η386ί(ιΐΓ τά μετά ^ίωνα ίη ίρβο Οίοηίβ οο- 
(1ί66 , φΐο β6ΐο^3ηα8 Ιϋηΐί Ώβ 86ηΐ6η1ίί8 υ8υ8 68ΐ , άνωνυμως 
ίηί886 8υ1)ί66ΐ3. Ιηιηιο υΐΐτο ρΓ0^Γ6άί6η(1ιιηι ρυΐο. δβίίίοεί 
(ΐαυηι Οίοηίβ 66ΐο^36 ίη ΙίΙ. 06 86ηΙ. ηιίτυπι ςηβηίαιη 3ΐ) 6<1ί1ί- 
οηί1)η8 ηο8ΐΓί8 Γβοβά&ηΐ, 6( 6ηοΓπΐ68 8ίηΙ, ηΐ Μβίί νετΜβ ηΐ3Τ, 
ΐ66ΐίοηί8 ν3η6ΐ3ΐ68: ρΓΟοΙίνίδ βδΐ 8υ8ρί6ίο 6ηη(ΐ6ηι Ιιοιηίη6πι 

ςΐΐί Οίοηβηΐ ΟΟηΙίηυβνίΙ, 6ΐί3Π1 Γ6ΐΓ36ΐ3886 Βίθηί8 1ΐί8(θΗ38 ν6ΐ 

ιηιιΐ3886 ηιοάο οοηίΓΑίιεηάο ηβιτΒΐίοηεηι , ηιοάο 0ίοη6ί8 ν6Γΐ)ί8 
8α3 ίρδίηβ βιύιβίϋηεηάο. 0Μί6ί38 πιυ(3ΐίου68 ί8ΐ38 οηιη68 εοΐο^ 
^βηο ίηιρηΐ3η(ΐ38 6886. Ε^ο ν6Γ0. η6^ο. £ΐ6ηίπι ίη ίΓ3^πΐ6ηΙο 
ΥβΙίοβηο φΐοά ρ. 204 βά. Βοηι. 6Χ €3ΐί$αΐ36 Ιιί8ΐοη3 3β6ΓΐιΐΓ, 
ν6Γΐ>3 3Η16Γ ρΐ3η6 1ΐ3ΐ)6ηΙ ςαβηι ίη 6άίΙίοηί1)η8 ηο8(η8 Οίοηίδ 
(59, 22, 3). Ιη 1ιί8 0ίοη6ΐιπι ΟΓΑΐίοηίβ εο1θΓ6ηι 3^^08618 , ίη 
ίΡ3^6η1ο 3ΐιΐ6ηι ίΠο ίη^εηίυηι ά6ρΓ6ΐΐ6η(Ιί8 1ιοηιίηί8 86ηοηδ; 
Ιιυηο ν6Γο ηοη ίυί886 6€ΐο^3Ηηηι ίηάο 6θΐηρΓοΙ)3(ηΓ, φΐοά ίί8- 
ά6ΐη'ςιιί1>αδΐ ί1ΐ6 ν6Γΐ)ί8 63ηά6ηι Γ6πι η3ΓΓ3νί( Ιθ3ηη68 ΑηΙΙο- 
ο1ΐ6ηιΐ8 (£γ. 38» υ1>ί νίάε) , ςαεηι ίη Ιΐ36 1ιί8(οη36 ρ3Γΐ6 φίβηι 
ρ1ηΓίηΐ3 6 Οίοηβ 6Χ8οηρ8ίδ86 δοίπιαδ. ϋηάε οοΐΐί^ο Ιθ3ηη6πι VI ΡΚΑΕίΆΤΙΟ. 

βΐ βοΐο^αήαιη ηοδίΓαιη βαάβιη Οίοιιί$ ςιίΑβί ΓβοβηδΙοηβ η$05 
6886. Νβδοίο αυ άίΙί^βιιΙίοΓ άίδ^αίδίΐίο 6ΐίαιιι αΙίΑ βΐιιβάβιη ΓβΙ 
νβδίΐ^ία ρο$8ίΙ ίη(1&^9Γ6. Ε^ο αηαιη Ιιοο, ίη ςαοά ίοΠβ ίηοίάο. 
$αΙ)ίυη^3ΐη. Ιη Οίοηίδ £χ6. ΥαΙ. [$6ά Ρΐ9ΐηΰά6ί5, ηοη €οι»1»ι• 
Ιίηίβηίδ] ρ. 547 , ηοιηβη ΥίπβΐΗί πιΐΓβ οοιτυρίαιη ββΐ ίη ΪΒο- 
ρίαν&ος, Εοάβιη ααΐβιη ηαοάο ηοιηβη Ιιοο δοτίΜΐιΐΓ ίη Εχε. 

ϊ ^^3 Αη1ίοο1ΐ6ηί (Γγ. 60.). — 66ΐ6Γαια βχ αποΙΟΓβ ηοβίΓΟ, 

ϊοηΐβ Ιιίδΐϋήβδ οοηϋηιιανίΐ, ρΓββ 66ΐ6Γί5 βαα ΙιααβΗ Ζοηι• 
ΐ(ΐ60 α( Ιιααά $6ΐη6ΐ βαιη αά νβΓύιιιη ΓβΓβ βχδοΗρβοήΙ (ν. 
8, 9, 10» 11].' Ιάβιη αά ίΓβ^ιη. Ιθ3ηηίδ Αηϋοοίιβηί ρ. 
ι1)ί ίΙΗιιβ γβρΙ^α ίιι β&άβιη γ6 ηβιΤΑίιάα ^^ Οίοηβίβ 59» 22, 
α 611ΙΙ1 ίΙΗβ οοηιραταΐ : ^ ΡιιίΑνβηβ ί^ίΐιιτ βαίδ νβΓΜβ Νο• 
η&ΓΓαΙίοηβιη Οίοηίδ Γβάάίάίβββ. 1(1 νβΓΟ ηοη 655β νίάβΙΟΓ. 
)ίοηί8 Εχο. ν&ΐίοαηα άβ 86η(6η(ϋ8 , ρ. 204 6(1« Ηοιη., 6«ι• 
6ΐη ϋβάβηι ρΐαηβ νβΜΒ^ (\μχ\^Μ% Νθ5ΐβΓ υΐίΐητ, 6χρθΒΐι&ΐ> 
ιιοά αάάαηΐ ηοηηυΐΐα, ςιι&β ΝοβΙβΓ οηιίδίΐ. Ι(α Ιοοαδ \Α' 
Οτι αντος \\, ουτος^ ιιΙ η. 1. ααΐ ο ινντο^] Ηυβεύων — 
ά? [βξψη<ίε των ενηόρων ατιογραφην τίαϊ] ίηέΐ^νΰί 
νς έξ αυτών αναιρε^ναι [κιχΐ τα χώματα αυναν 
χ^ναι] καΐ ίλ^ών .... ΰυνηγαγεν. £α(ΐ6ΐη (ϋΒΟΰ- 
, 6( ιηαίοΓ βΐίαπι, ϋΐϋβ Ιοάβ ςυίίπι ρίαήαιίδ ίη(6Γ ΙΜοηβπι 
η 3((]αβ Εχο. Υαϋοαπα ίηΐβΓΟβάίΙ, ιιΐί οοηβίΑΐ. Οαοά ηυοι 
βχρϋοβΙαΓ 6χ οοάίοαιη Οίοηίβ άίνβΓδίΐΑΐβ 6^ο άα&ϋο ςυβιο 
16. £60118 ηο8(6Γ, <}η8ΐί& ίη Οίοηίβ ΗίβΙΟΓϋβ βάίίΐβ Ιθ^ϋπΓ, 
^ίοη6ΐιιη ΟΓ&Ιίοηίβ ΙιαύθΙ οοΙοΓβηι : ίη Εχο. Ϋαϋοοη. «υΐβπι 
οίδ ίηίβήοΓίδ ίη^βηίί 1ιοιηίη6ηι, φΐί Οίοηίβ οΓαϋοΒθΐη 
1)ίΙΰ ίιηιηυΐαΐ, Ιιαηο νβρο ηοη ίυίβββ 8€η1)&ιη ΟοηδΙβηϋοί- 
Ιοοο Ιοοηηίδ ηοβίη ^^οη1ρ^οι)^(ι1Γ. Ιπιηιο 6Χ8(ίΙί856 ά6ΐ)6ΐ 
ία ςηββάβπι Κοηιβηα , ηυββ Οίοηίδ 6 1ίΙ)η8 οοη^δΚ βη(• 
ο Οαχβηιηί; Εχε. νβΐίοαηα» βΐ ςυαβ Ιο&ηηββ βίΤεΠ. Ρογγο 
Ιιίβίοηα η1(Γ& ιΐδςιιβ αά ϋοηβΐ&ηΐίηί ΐ6ΐηροΓ& ρβπίαοί^ 
ηαπι ΕχοβρρΙα Υαΐίοαηα ηοη ίη ΑΐβχαηίίΓί δβνβη Ιβιορο* 
8ΐιΙ>8ίδί;υη(, 86(1 αά βοηβίαηΐίηυιη αδηαβ ρβΓίίηβηΙ-' 
^6^116 Ηυίυδ 1»η1;ιιηι βΐ) Μαίο βάίΐί Ιίΐιιΐί βοΐο^αα ηοα 6ΐ 
>6ΐίΙβ6 νίάεηίατ Οίοηβ , δβά βΐί&ηι ηοηηηΐΐββ οβΓίβ (ϋυ1ο• 
1) ΙίΓδίηο 6ΐ Υαΐβδίο 6(ϋί(οηιηι. Ναηι ηηαβ %ζθ βχ ιιίτοφίβ 
ιί ρ. 237, 238, ίΓ&^αιβηίΑ Ιβηιιαβηι δοάίδ ίηοβϋαβ, βα ηοη 
Β( ({πο δίηΐ Ιοοο ίηΙβΓροηοηιΙβ Οίοηείδ, ηααΐία βαηΐ ίη <^' 
βηβίο» ίη (|ΐιο οηιηία ίΐα δαηΐ ίηΐβρ 86 6οηη6Χ2ΐ ιιΐ ηαϋαπ^ νΟοο^Ιί: ΡΕΑΒΡΑΤΙΟ. νίΓ 

8ϋ Ιαοιια^β νββϋ^ίιιαι. ΟβΙηιΙβ αΐηα&ιιαβ (ίΐαΐί βοΐο^ιιβ «<1 
$υ1ΐΑ6 ΐΗ5(οήίΐιιι ψι^ΦίΛΟί^ ν^Γΐ)ρΐ6αν8 £ΒΓβ βοηνοηίαηΐ οαιη 
Ρ1ιιΚ«ΓθΐΜίβ ία 6ία$(|6ΐιι νίΐΔ, ιιΐ άίοίαιη ν^. 1, ρ. 142 β., 146 8. 
Εχ ςυο ΐΑβι Εβίβΐ8ΐ*α8 ρρ^ιβί. $ 12 — 14 (Μ»ιι!βοί( βαΐο^^ήοβ ί11ο$ 

00^06 Οίοηίδ 11808 6886 6Χ Ρ1ΐ&((ΙΡθ1ΐΟ !ρ Γβύΐΐβ $1ΐ1ΐ3Ιΐί8 βίλρρίβίο. 

δβά <[ΐιιιιη ίχι ΕχΰβΓρϋβ Κΐ9ηιΐ(1θί8, (|ιια6 ροβιιί ρ. 143, 146. Ρΐα- 
(ητΰΐιβίδ ρΓ&βιιιί38« 811 Ι^ίνϋ βΐ ΟΐοάοΓΐ £θΐηφ6ΐηοπί(ίο , ^ααβ 
ίΐ1ί6κιίβ3ΐιη& 68ΐ « Μοαβ , οβιηο Ββίιηβτί ββηίβηϋαβ Ε. 6Γ08ϋ 
νοί. 2, ρ. VI — νίΠ ριιιβίβΓβΙ ορίηίοηβιη, ΡΙυΐΑΓοΙιί οαιη €θ1θ£;ί$ 
0ίοηβί8 €0118609010 ΓβρβΙβηΙίβ βχ 60 ςυοά Οίο. 6( Ρ1ιι0ΐΓ6ΐια$ 
ϋ8(ΐ6ΐη )»1 8]ΐι( $α1ΐΑ6 οοηιιηβΒίΑηίβ. Λο ιημΗο οο^ίβ Β6ίιη2ΐΓί 
οοη&ΜίΜϋΙ 86ΐιΐ6ΐι(ΐΑΠΐ ^Ιρ^αβ α1) Μβίο βάίΚ^ο, (Ιβ φΐίΙ)ΐΐ3 ίρββ 
ρ. 197 : ^ΟικίΒκινΑΠί ΥΑϋ^ΑΟί ρ&ϋαιρ86&(ί 6Χ66Γρ(3 ίιπρ6Γί»1ίαιη, 
ιιί 1ο<ιαίοιιιτ ΐβοροΓαιη, 1ι»ΐ(1 γαγο ίηοΜαιιΙ ίη 1οοο8 0{(»ηί8 
6άΗθ8, 13111611 οιηοΐΑ ροηοοά» 66η3ω, Ιυιη ρΓορΙΟΓ ΐ6θ1ίοηί$ 
6ηοη&68 ν9ΐ*ί6(&ΐ63, Ιαοι οΐ) ραΓ(68 8β6ρ6 ιιον&8 6ΐ ίολίιιϋΐαδ. 
Ιιιηι ^111(1116 ιιΙ βχοβΓρβαιϋ «α^Ιιοάαδ ΙβοΙοΗΙιιιβ ίιιηοΐ6βο3(.' 
Ναιη ]ρ8«6 ϋΐ36 6ηοΡθΐ68 ν&ΗβΙαΙβδ β( ρ&τ(68 ηονΑβ βΐ ίιι^αάί- 

(&β, αώ ί]ΐΐ6§6Γ 8υρ6Γ68ΐ ΟίΟ, ίΐκΐίοίο 8αΐΐ1 66ΐθ§9ήθ8 ί11θ8, αΐ 

8ΐιρΓ8 (ϋοΐιιιη, 00(1166 Οίοηίβ ιΐ808 6886 6χ 3ΐίίδ ρ1αη1)τΐ8 ΙιίβΙο- 
ηοίβ ΙηΙΰΓροΙβΙο, ν6ΐ ροϋαβ α1ΐ6Γ0 ςιΐΑδί Ζοηατα, οαία8 "Επί- 
τομη ΐατοριών 6οά6ΐη 68( βιοιΙο 6Χ Οιοη6, Ρ1υ(9Γο1ιο. βΐϋβ- 
ΐ|τΐ6 1ιΐ8(οη6ί8 οοπιροβίϋι» 1164116 &1ίιιη(ΐ6 6886 Γ6ρ6(6η€ΐ2ΐ ϋτβ^- 
ιη6ηΙ& ίη Γ6ΐιιΐ8 $ιι11&6 οιιαι ΡΙα^ΑτοΙιο αά νβΓίιιιιη €οη^^6η(ί&, 
ραΓίΐ6Γ€|ΐΐ6 ίΠυ<1 Β9(ί1^νϋΌς^ άβ φιο Μα6ΐΐ6Γα8 8ΐιρΓ& ρ. VI. Ιΐα- 
41116 ιιΐ ΧίρΗϋίηαδ ίη Ιϋ^πδ 8αρ6Γ8(ΗίΙ)ΐΐ8 πιιιΐΐο ηιίΑαβ Ι2ηηιιι1&- 
νϋ ν6Γΐ>& Οίοηίδ ςιιαηι ία ν&ΐίο&ηΐδ 66ΐο^ί8 8ΐιη( ιηαΙ&Ια, ίΐα 
ία ρ6ΓάίΙί8 6&ά6ΐιι Ιιαιιά άαΙ)ί6 6(ΐ6ΐίιιβ ββρν^νίΐ ([α^ιη 6θ1ο- 

9»ΗΐΙ8 ν8ΐΙ(ϊ^ηΐ18 , φΙΟά Ιΐηο βΙΐί&ΟΐΙ 6Χ6ΐηρΙθ 08(6Ι1<ΐ6Γ6. Χί- 

ρΙιί1ίιια8 ηιιιιιη 77, 11, 1 Ιια66 Η«1)6«(: Ίί^νΜ^φ γονν ΠαυλΙ- 
νω <κ^7£ καΐ «&Ο0^ μν^άάας Ιχαρίαατο^ οη ^ άκων δια- 
οΜ,ώαοίί χί αύτον ακουιΛνόλης ων τνροηχ^η ' Ιφη γαρ «νΓον 
οργίξομένψ τινί ^ικέναι , ΙτνεΙ ηρος το ^υμΟΒίΟατερόν ηως 
ίαυνον Ια^ματίζΒν, ρΓο Ιιίβ 6θ1ο@^&Γία8 ν&(ίθΑηιΐ8 (Ιιυίιιβ βά. 
νοί. 5, ρ. 213, 21): Όη τον αύτον "Αντωνΐνος αετϋοζψ'ψά' 
μ^νος Ιίβέτ^ψβν αύτφ γράψαα στίχους £ΐς αυτόν 6 ό^ 
τε^^^ηύς Ισοίω^ψεν, είπεν γάρ αυτόν Ιν ηαντί καιρώ ίοιπί- 
ναι ^υμουμένφ. καΐ τούτο μεν ως ΰκώπτων εϊτνεν» εκείνον 
όΐ ΰφόδρα ίϋ'εράπευΰεν * η^ελε γαρ δεινός και άγριος καΐ VIII ΡΒΑΕΪΆΤΙΟ. 

αηότομος αεί φαΐνεΰ^ι , καΐ βια τοντο αντφ είκούι μνρι^ 
άδας ίχαρίύατο. Ιη ([ΐιίΐιυδ ςιιιαιι ηοη ιηοίΐο ηυΐίαιη βίΐ ΰκώμ- 
μα^ ββά ηβ δβηΙβηϋΑ ({αίάβιη ρΓοΒβΒίΰβ, ίη υΐηβφΐβ Βρρ&τβΙ 
άβρηνΑΐΑ 6886 τβΓΐ)» Οίοπίβ. διΐ8ρ{οοΓ βοίπι νΐΓαιιΐφΐ6 ίητβηίβδβ 
ο^ίξοιιίνφ ηαντί, ι<1φΐ6 αΙΙβΓυιη ιηαΐΑ886 ίη ην/, λΙΙβΓααι 
ίη Ιν ηαντί Μΐιρω, ψιχαη Οίο βοτίρβίβββΐ φΐοά ΜβίηβΙύαβ Γβ- 
8ΐί1υίΙ Πανί, ουί οοηΓβΗ Τ1ι600γ. Ιά. 1, 16: Τον Πάνα δεάοί- 
τΜμες' ΙντΙ βΐ ηικρος και ο£ άεΙ ύριμείά χολα ηοτΐ ξινί 
ηά^ψαι, 81ο βηίπι 44, 6, 2: Τας τον Πάνος γυμνοπαίδίας^ 
ίη παντός άβρΓ&ΥΒίυηι ίη οοάίοβ 8ΐιο οοιτ6χί1 Βοΐ). δίβρίι&ηηβ. 
Εχ Ιιοο αηίβηι 8ΐη)ί1ίΙ)α8φΐ6 βχβηιρϋδ φΐηηι οος^ηοβοβΙιΐΓ 
ηίΐιίΐο ΌβΠίαδ οοηβίΑτβ ηη ίη βοΐο^ίβ ίΠίδ ν6Γΐ>Α ΙΗοηίδ βίηΐ 
οοηδβΓΥ&ΐΑ φίαπι ίη Ζοηατ&β βρϋοηιβ, 6ΐ8ΐ β^ο ΙηδβΓΐ» &1) Κΰί- 
ηιατο 6Χ 6άί1ί8 &1) ΙΐΓβίηο 6ΐ Υαΐβδίο (Ιΐαΐίβ Γβΐίφΐί Ιοοίβ 8Ηί$, Υα- 
Ιίοβηα ΐΑηιβη βΐ Ρίβηνάβα, φΐ36 οαπι Υαϋοβηίβ βΐίβηι Ιη 1ί1>η8 
8αρ6Γ8ΐί(ίΙ)η8 ί1& 6οη£[ηιιιη(, ιι( ηοη βχ Οίοηβ, 86<1 6χ βοηιπιηηϊ 
ουηι ίΙΗδ ίοηΐβ ]ι&υ8ΐ& 6886 Αρρ3Γ6&1, οοηίηηοΐα Γ6ρ6ΐ6Γ6 ηι&1ιιΐ 
(]αβπι ρ&Γΐίηι ίηΐ6Γροη6Γ6 Χίρίϊίϋηί οοηαρβηάίο ρ&Γΐίηι ίη ίηιίβ 
ρβ^ίηίβ ροη6Γ6 ςιι&β ίθΓΐ3886 ηοη πιβ^ίδ 68δ6ηί; Οίοηίβ ςιι&πι 
<ΐη&6 6χ ηΐΓοςα6 111ο Ιίΐαίο ροδυί ρ. 237, 238, βΐ 06Γΐ6 3ΐ> ΙιίβΙο- 

ΓίΟΟ ίΐΐο ςαβίη 6Χ06Γρ8ίΙ 66ΐθ^&ΐ1η8 \\Λ 6886η1 (1ί88ίηΐίϋ& Γ6<1- 

άίΐβ Οίοηβίβ ηΐ 08ΐ6η^ιιη( Εχ66Γρ(2ΐ Υ^ϋο^ίη» 6χ ΙίΒπδ 8υρ6Γ* 
8(ίΙίΙ)ηδ ίηά6 8 (1ηοά6φΐίηφΐ8@^68ΐη]ο. 

€6ΐ6Γαπι ηοη 6οηΐ6ηιηβη(Ια8 68( 66ΐο^βΓηηι ϋΐαηιηι ηδαβ 
αά 6ηΐ6η(ΐ9ηιΙυηι νβΐ ίη 8ηρ6Γ8ΐίΙί1)αδ 1ί1)Π8 Οίοηβηι, ουίηβ φΐηοι 
αηΐίφΐίδδίπιο υΐ6Γ6(αΓ οοίΐίοβ ΗίδΙοηοαδ ί1ΐ6 Αηοηγηιπδ , ^ηβη- 
(ΙβΙίοΓ (]ΐΐ9ηι ν6ΐ ίη ορίίηιο Οίοηίδ 1ί1)Γ0 δοηρΙυΓΑ ίη 66ΐθ£^δ 
ΥβΙίοαηίδ δβΓνβΙ» 6βΙ *9, 19, 7, υ1)ί φΐυηι "Αννιος βίΐ ^6 δβηβοΑ 
γτο^Ανναίος, φιοά νίΐίυηι ΓβάίΙ; 60, 8, 5, Εχ66ΓρΙα Υ8ΐΐ<»η& 
(ρ. 186, 18 Ιιηίηδ 6(1.) ρΑηΙΙο ηΐ6ΐίη8 Ιοοο ρηοιί Σενί%ας ^Αν* 
νέας^ ηΐ νίοίδδίηι Γλανκιος ίΙίΑΐυηι ρΓο ΓΪΛχνκίας ίΓ8^. 95, 
3, ηΙ)ί ΓΧαυκΙω^ βΐ 44, 25, 5, η1)ί ΓΧανκιον^ ρΓορΙβΓ ρΓΛβ- 
06ά6ηδ ιιΙτο(ΐαβ Ιοοο ηοηιβη ϋατορνίνω 61 Σατορνίνον, 
Νβηι ηΐ Ιιίδ Ιοοίβ, ίΐ» αΐίίβ πιυΐΐίβ ({ηαβνίδ ηοηιίη& ρΓορΗβ, 
τιΐ άίχί ίΑπι νοί. 1, ρ. XIX, ί(β βηηΐ ά6ρΓ3ν3ΐΑ ίη ΙίΙ^Ηδ, ηΙ β! ηί- 
)ιί1 6^0 ^6 Ιιοο ^6η6Γ6 Γ6ΐίηφΐ6Γ6 νο1αί8δ6πι φΐοά ηοη ρηΐ3Γ6ηι 
Οίοηίδ , ρΙαΓίπια πιίΐιί ΓηίδδβηΙ οοΓΓί^6η(1&. ΥβΙιιΙ (]αο^ 68ΐ 36, 
2, 1 : Ες Ιεράηυδνα ηΐ^ε, ρΓο υδίΙ&Ιο ^Ιεράπντναν , βίδί Ρβ- 
άίΐ οοηΐίηυο: ΚαΙ τα Ιεράηυδνα κατέλαβε, Πίοηίδ Οηιβη, ΡΒΑΒΓΑΤΙΟ. IX 

(10066 βΐίιιιιθβ ίυβήΐ οοηβπηαίαπι, ηοη ιηβ^ίδ 1ι&Ι)6Γ6 Πο6( ({υβιη 
ρβΓΪικΙβ ίη&ικίίΐιιιη αραά βηΙί([αίθΓ68 42, 18, 1 : Της περί Φάρ- 
ααλα μάχης^ άβ φιο &]) ιηβ βχ βοάίοβ Μ6(ϋ€60 ίη της Φαρύα- 
λιηης μάχης ιηιιΐβίο (ϋχί ίΐ). ρ. V, βΐβί Ηυΐιΐδ ([ηΜβιη ίοπηαβ, 
φίαιη ίίν6886ΐίη^τΐ8 ΗίβΓοοΗ δγηβοθ. ρ. 642, ηοη άβΒβΙ)»! 1ϋ)ΐίβ 

ίηνίΐίβ 6Χίηΐ6Γ6 , Ι68ΐί8 ΙΟηςΟΑΠΙ 8118 ΰβΓίβ 36(&16 11811ΓρΑ(Α6 

6Χ8ΐ«1 £ιΐ8ΐα11ι. 11. ρ. 71 , 1 : Την Φ^ίαν ήγουν τα νυν κατά 
χινας λεγόμενα Φάρααλα. Νοηιβη ^ολοβέλλας ββιηβΐ ΥβηβΙυδ 
47, 28, 5, 6χ1ιί1)6η8 ρ6Γ α βοηρίιιιη , ιιΐ ββηιβΐ ηοηηυΐϋ δίΓΑΒο- 
ηί8 16, ρ. 752, οδίβηάίΐ βΐίβιη 66ΐ6η8 8οηρ(ϋΓϋ)ΐΐ8 , βρυά φΐο$ 
βχί^β 68ΐ βάβδ ΓοΓίΏΑβ νβηοΓίβ , υΐ Ρ1αΐ9Γ6ΐιιιπι βί; Αρρί&ηυιη, 
Ιιβηο (Χ)η8ΐ3πΐ6Γ 6886 Γ68ΐΙΙα6η(ΐ9ηι , 6(81 &1(6Γ3ΐη ροηϋ διιίάβδ. 
Αΐφΐ6 816 ιηοΙίΑ 8αηΙ ηοηιίηα ρΓορβ 6οη8(&ηί;6Γ ά6ρΓ3να1&, ν6ΐιι( 
Βπιΐί ρΓ&6ηοηΐ6η ^έκψος, υΐ αρυά αΐίοβ, Ηα &ριιά ΙΜοη6ΐη 

886ρ6 86Γίρ(ΐΙΐη ^ίκίΟς. / 

$6ΓΠΐοηί8 ν6Γ0 ίη Εχ66ΓρΙί8 ίΐΐίδ, ηοη 8θ1υηι ΥαΙίοβηίδ, 
ββά 6(!3ηι 06ΐβη8 , νΚίβί ςιιί (ο1ΐ6Γ6 6( οπιηία βά Οίοη696 £&- 
ΐ6€ΐί ηοπηβιη Γβνοο9Γ6 ίηβίΚυαΙ;, 8»6ρβ 66ΐο^&Ηθ8 ροΐίυδ 6ηΐ6η•• 
<ΐΑΐ)ίΙ ηηβπι 1ίΙ)Γ&Ηθ8. Υβΐιιΐ ςαοά ρΓΑβΙβΓ αΐία ΐϊυίαδ ^βη6Η8 
ΐ6^ϋηΓ ίη^οι. 39, 5 : Έν τω &$άτρω διαχορΒΐς οίνου το δεί- 
λης τία&ημενοι^ βΐή ηοη 68( Πίοηίδ , Ιβπιβη ηβ ΙίΒΓαηί (ΐαί(ΐ6ηι 
νΙάβΙιΐΓ, 8βά 66ΐο^&ηί, δίφιΜ6ηι Ιιίο <ϋν6Γ8α8 »1) 111ο, <ιη! Αΐβχ- 
βηάιίηαπι το δείλης ροδηΚ ρΓΟ δίπιρίίοί δείλης^ ηί 1ίΙ)Γ9ηυδ 
ηοη ηιΐηιΐδ Αΐ6χ&ηάΗηιιπι το ηρωί ρρο δίηιρίΐα ηρφ αρηά Χ6- 
ηορίιοηίβηι ΗίδΙ. 6γ. 1, 1, 30. Μαΐΐο ^ΓανίοΓβ 6ΐ ρΓΟΓδαδ Βγ- 
ζβηΐΐηα Ιη Υαΐΐοβηίδ πΐΑχίιηβ 66ΐο$ί8 νίϋα ηο(3Γ6 8υρ6Γ86(1βο. 

$6(1 βΐίαπι ίη 8ηρ6Γδ(ί(ιιπι Οίοηίδ 1ί1)Γοηιπι οοάίοίΒυδ νοί 
ορίίηιίδ ρ&Γίΐ6Γ 3((}υ6 αρηθ ΧιρΜΙίηηπι 6ΐ βοΙο^ΒΗοδ ίΐΐοδ βίυδ- 
ηιοάί €6Γηί(ιΐΓ οοηίυδίο ΓοΓηιβηιηι Γ66(&η]ηι οαιη νίΐίοδίβ ιΚ Ιη 
οηιηί1)ΐΐ8 ί6Γ6 φΐί Ιιοάίβ 8ΐιρ6Γ8ΐιη( δοηρίοηιπι ν6(6ηιηι 60(1ία- 
Βηβ. Οιιοδ ίρδΟδ ίη οηιηί Ιιοο Γβηιπι ^6η6Γ6 αάβο ίαίδ86 ίηοα- 
Γίθ808 ([ΐιιιηι η6Πΐο ίιοάί6 0Γ6(1αΙ, Ιαηι Βίοη6ηι, 6(ίαπι πιΐηηΐΐδ 
ίη Γ6ΐ)ΐΐ8 906υΓ3ΐιιηι , ίΐβ νβ<ή1ΐ3δδ6 ιι( βΐ ίη 1ί1)ηδ , ηοη νίθβη 

6Γ6θί1>ίΐ6 (Ιίχί ρΓ&6ί. 3^ ΥΟΐ. 1, ρ. XX. ΟΐΙΟ (Ιβ £^6η6Γ6 δί ηίΐιίΐ 

6^0 Γ6ΐίη(}ΐΐ6Γ6 νο1υί886ηι ςηοά ηοη ριιΙαΓβιη ίΐΐίηδ, ρ1ιιήιη3 
πιίΜ ίυίδδβηΐ πηιίαηάα, φΐοηιπι Ιιίο ηοηηαΐΐβ ηοΐ8886 8αϋ6(»6ΐ. 
Ιΐα ςαί ίοπηβπιηι Τυρρηνος 6( Γν^σ9}νο^οοηιιηηΐ3ΐίοη6πΐ8η8ΐυ- 
ΙίΙ £. βΓΟδίιΐδ νοί. 1, ρ. 5, 61 6οη8ΐ&ηΐ6Γ ΓβδΙίΙηίΙ ρήοΓβηι, Γ66ΐ6, 
ιι( ορίηοΓ, ίαί886ΐ ΓαοΙηπίδ δί 6(1απ) 06(6Γοηιπι ψι^ίβ ρα 1ΐ2ύ1)6η( χ ΡΚΑΕΪΆΤΙΟ. 

ρΓΟ ^^ νοοβίιαίοπιιη Γοηηββ βΐΐβπιβ ΓββΙίΙυΐβββΙ, ρ9ή(6Γ^υβ 
βοηιιη φίΛ^ αα ρΓο ττ, ίη ςιιϋ)ΐΐ8 ίρβοηιιη ΑΐΙίοοΓααι, νβίαΐ 
Χβηυρίιοηΐί^, 1ί1)π 8&6ρί$$ίιη6 ίαΐΐαηΐ. Νΰιϋο νβήοΓ νίάβίατ 
ηοιηίιιιιΐΏ ίη ης Γοππα αοοαβαϋνί ιη ην ρρο η^ ψΐΒΠϊνίΒ Ιή8 ΙβΓςαβ 
ΙδίΐΙιιηι Γβΐίοΐο, υΐ 36, 2. 3, Πανάρη βΐ Ααβ^ίνη^ 36, 45,^ 2, 
Μητροφάνη, 40, 30, 2, 'Ορναόαηάνχη^ 43, 20, 4, Νιηομή^βη 
(ςιιιιιη ΝΜομηδην ]}ϊ& ύΐ ίΓ&^ηΐ• 99, 2), 48, 47, 6, ^ΑποΙλο- 
φάνη, 8βά ίΐ). 48, 6, 'ΑτωλΚοφάνην^ φχο άβ νίΐίο βΐίαιη ία 1ί- 
^Π8 ΑΐϋοοΓαηι ίτβφιβιιΐίββίιηο άίχί αά Χβηορίι. ΰοοιιηβηΐ. 1, 1, 
ίη βά. Οχοη. 

8661111(138 ρα88ίνί γβΐ ιηβϋϋ ρύΓ8οη88 Ώοη ρβΓ ]/, αΙ ΓβΓβ 
ββοιρβΓ £1 ίιι1ί1)η8, 86(1 ρ6Γ ει 80Γϋ>6η(ΐ4ΐ8 άίχί ρΓΑβΓ. 3ίά νοί. 1, ρ. 
XV, ιι1)ί 59, 16, 7; Οννω μίν γαρ 'οϋτε τι πεία^ι κακόν καΙ 
πάντων των ηδίστων άπολαναεις, ίκείνως δε Ιργφ μίν ου- 
08Λ^ λήψΐ}, 6Χ 90(ϋ66 ΥβιιβΙο, €[αί ονδε νομηαει, Γ68ΐί1ιι! ονδεν 
ονηαει, υ1 άποληψει 68( ίη (1β(6Π0Γί1>υ8 38, 22, 5, βΐ 52, 33, 
6, ωφεληθεί ίη Μ&Γοίαηο οοηίιιη^ίΙιΐΓ οηπι βλαβηΟ'ΐβ, βί 52, 
20, 3 , ιώί αοΐίνί ΙβΡίίββ ρΓΟ δ60ΐιη(1ί8 ιηβιΐίί 1ΐ3^ιιί( ΙίΙ^πϋΓίαβ , 
άφαιρηατι €( Ιηίτρεψτι ίηίαΐίΐ ρΓΟ — εί, 

ΡΙαβίΐιιαηιρβΓίβϋϋ ΙβΓίίβ ρΙαΓαΙίβ ς[αιιηι ιηοάο ρ6Γ ει βοή- 
})&ΙιΐΓ αιοάο ρ6Γ ε , βίυβάβη) ρήαΐ36 β1 δ66υη(ΐ36 ηα8(ΐααιη ίΐρ- 
ρ3Γ6ΐ ίοηηα ρ6Γ β, 6(ί9ΐη βρικΙ ΑΐΙίοοδ ΓβΓβ αΙ)θ1ίΐα. Ν6«[υ6 
ϊδεδίεααν ρΓο ίδέδισαν Οίοηί ΐΓίΙ)υ6η(1αη) , νβΐ βρυά ΤΗιι- 
«γ(ϋ(ΐ6ηι α6§:Γ6 86ΐη6ΐ 86Γν&Ιο ίη 1ί1)Γ0 βΙβΓβηιΙοηίΑηο 4, 117. 
^υΐ ΐ7(Τ(κν, άβ (]αο ββπιβΐ ββΓνβΙο 53, 25, 6, 86(1 η04χν βοηρίο, 
υΐ 9ρυ(1 ίρβυπι Τ1ιυογ€ίί€ί6ηι, (Ιίχί ρΓ&βΓ. αά νοί. 1, ρ. XX. Είαβ- 
άβηι ρ1υ8ςιΐ9πιρ6Γί60( 3ΐΐ£;ηιβη1υπι ηΐΓΐιηΐ€[ΐΐ6 6^ο (χιηβΙαϊιΙβΓ 
Γβ8ΐί(αί, υΐ νβΓ^ΟΓίιηιί «1) ευ ίηοίρίβηϋαηι Ιι&αά (Ιιώίβ ββΒίρβΓ 
β8( Γ68(ί1υ6ηάα ίοηηα ην, ρ&τίΐ6Γ([α6 ν6Γΐ)0Γαηι βούΙίψΛζΐ^ 
δννοίμαι^ μέλλω αυ^ηιβηΐιιιη η ρρο β, 61 ηίΓδαβ νβΓΒοηιηι αν- 
οίγω βΐ ϊγγυώ ίοπηα αυ^βηΐί άνεψ — ρΓΟ ηνεφ — βί ηγ — 
ρΓΟ ίγγεγ — . Νβο ν6Γΐ)0Γαηι ω^ειν βΐ ωνεΐα&αι αιι^ηιβηΐυιη 
ε ιηοάο οηιίδίΐ Οίο πιθ(1ο &ά(1ί(1ί( «ηΐ 46, 7, 4, ίνούρη^ς ρο- 
(ίυ8 (ΙίχίΙ φίΑπι ίνεονρηΰας^ βΐ 43, 21,2, άνερριχήοοιτο ρο- 
ίίαβ ψΐ9ΧΆ ανηρριχηίίατο , νΛ 8βΓν3ΐυηι ίη ορίίηιίβ 47, 27, 2, 
διοκωχη ΓβάβΓ^ίΙ να1§;ΑΓβ νίΐίιιπι οα^ακηχεύω βί άνεκώχενον 
ρΓΟ άνοκωχεύω 6ΐ άνοΜωχενον, 

Ορί&ΐίνί αοΓίδΐί ρΓΐηιί Ι6ηία 8ίη^α1βΓί8 ίη αι 6(8ί αΐίΙαΓ 
41, 63, 4, αΙ)ί προΰαμνναι , ρΙαΓοΙίδ Ιβηιβη ίη αιεν Λρηά βαιη ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ. XI 

βχβηρίΑ ϋ1)Γ&ΓΗ$, ΐλ( 9ρα(1Αηΐΰ03, ββββ (ΗΒαβηάβ οβΙβίΜίαηΙ 
ρΙυΓΑ ίοΓίηΗβ ίη είαν, 

ΡιιΙαΓοηιιη ίοπη&β οοηίΓΑΟΐ^β ίη οϋμαι^ ηί χλαναειο^ε 
ίΓ&^ιη. 39, 8, 6( αΗΜ πίεναονμαι^ φευξονμαι, φΐββ δ^βρβ 
βΐίβιη ΑΚίάβ» ΐιΐ Οβιηοδίΐιβηί , $ιιηΙ ίΙίΑΐαβ, Γ6(ΐ3Γ@^ιιιιη(ηΓ βΐΐβ- 
ΓΑΓίιιη βχβιηρΗβ ίκφευξόμε^α βί διαφευξόμΒΡΟί 38, 26, 5; 54, 
6, 4. ΟσηίΓα νβΓΐ>οπιιη ίη ίξω οοηΐπίοΐΑβ ΓαΙυΓοηιπι ίβΓβ ββηιρβΓ 
86Γν&(α6 ίη 1ί1)Γί$ βυβρβοΐα ΓβάάαηΙ ραυοΑ &Ιΐ6Γ3ηιη> βχβηιρίΑ, 
52, 8, 2: τι ηοχ ου ν τούτοις χ^η^^ι; Λως αίτούς μεταχει- 
9^ν ' Φ^^^ ^^^> ^^ βυρΓΑ (ΙΙοΙαπι, ρβΓ ει οβΓΐβ 8θπρ86ΓβΙ, <;αί 
μεταιχειριειύ^αι 57, 22, 2; βί 37, 53, 2 : Γ^ γκρ τινι προς τ^ 
νή0φ ονσ^ ηροοχύν ο τηνηγεμονίαν ύφύν Μχων %άί &ς χαί 
ηεζ'^ διαβαδΑίοντας αντους ίκβιβάβας^ βΐίαηιβί αοΐίνα ρΓΟ 
πιβάία ίοπηα ηοη ιΟιβηα νίάβΑΐαΓ βύ βο ({ΐιΐ ηοη $ο1αηι λιμ^ 
λανόω βί ^ιωξω^ ββά 6(ί9πι ύτοονύω 1ΐ3ΐ>6ΐ ίΓ9@^ηι. 78, 3; 1. 76, 
4 , 3 , 51 οιοάο Ιιοο 8ί( ίρδίαβ. Νϋιίΐο 06Γϋη5 νίάβΙυΓ ϋπίΰειν 
49, 34, 4, φΐοά βχ οοηιββΚιίΓΑ ίη ίηεΚηΙαειν ηιυΐαΐυπι. ΟοηίΓΑ 
τείίύειν <1!χίΙ β( ίλάΰειν^ φΐιιβ οοηΐΓβΙιβΓβ βοίβηΐ ΑΚΙοί, φΐαηι- 
νΐ8 83βρίυ8 <ϋ8ΐ;Γαχ€ηη( 1ί1>Γ8Γϋ. 

ΡαΙαΓοηιιη ίοΓΠίαβ ραββίναβ ρΓΟ πΐ6<1ϋ8 βΙίΑΠί ^ραά Οίο- 
η€ηι ίη ηοηηαΐΐίβ οβΓίβ ρβΓρβΓαιη βηηΐ ίΙίΑΐαβ , ιιΐ όννη^ψε- 
ϋ^αι ίρββ Μβάίοβηβ 44, 16, 1 , βΐ δυνη^ηατα <ηιηι οβΐβπδ 52, 
37, 4. 6(81 δννψτι ίη οηιηίΒηδ 681; 52. 38, 1, 6( δεηϋ^αόμεϋΊχ 
ορίίηιί 52, 28, Ι,^^το δεψόμ^^^ 86ηΓ»ι(68 Ινδεηΰόμε^α 38, 
20, 2. Ιΐαςυβ ηοη βοίηπι άχ^εύ^αονται Οίοηί, οηίυβ 1ί1)Η 38, 
84, β, ν6ΐ ηρίν αία&ηόαα&αΐ τίνα ριο αΐβ^ία^αι, 52, 29, 1, 
^αχί 6χίηΐ6ηάιιηι , 86(1 βΐίαπι φοβηϋϊ^αομαι 38, 4, 2; 52^ 34, 3, 
1ί!>ΓαΓίί8 ραίο Γβΐίηςηβηιΐυηι, ηί βρικί Χβηορίιοηΐβπι 8ΐίθ8(ΐη6 
ΑΐΙίοοηιπι. ΡαιίΙβΓ λνηη^αομαι 36, 47, 3, Γ6ά9Γ^αί( Ιυτνη^ 
ύομαι 38, 26, 5, ηΙ ΗβΓοάοΙο 6, 39 : Κοινω δί ατόλω ά^ιηο^ 
μ$¥θΐ ως ανλίνηιι^ηοόμενοι ίδίθηίίαν υπ «νηκΐ, ΙΐΑηά άη- 
1)16 Γ68(Ι(ιΐ6ηάηηι αυλλυτνψόμενοι, ψίοά 3ραά ΜβηαηιίΓαπι 
δ(ο1).Ρ1. 98, 19, 6: Πλψ ίν τι των πάντων αδύνατον ην 
αρα, ευρειν δι ου τρόπον τις ου λυπη^αεται οοηίΓΑ ΐΓ6Γ8αιη 
ϋΐ9(αιη. Νβφΐ6 ωφεΐηϋι^βομαι (ϋχ6ΓΑ( ΙΗο Ατβις^πι. 57, 2, 6(ί9ηι 
βρύα Ακίοοβ 82ΐ6ρθ 8αρρθ8Ηηηι ρΓΟ ωφεληΰομαι. Ί)6 αΐίίβ 
ηοηηηΐϋδ, α( ξημιωΟ^ομοα ^ ύτερη^ηύομαι , τιμαιΟΎμομΜΐ 
ηοη πι1ηα8 αηοβρβ 6β1 ίηάίοίυηι ({ΐΐΑΐη <16 ΑοηδΙί ίοπη^ι χαλέ- 
^αν^ηναι ΓΓ3§ιη. 108. 13, ρΓο χαλεπηναι^ φιοά οβΙβΓίβ β8ΐ ΧΙί ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. 

10018 , βίςυβ βϋαιη βρικί Χβηορίιοηίβιη ουιη 111ο ρβπηηίαΐαηι* 
€€Γϋα8 68ΐ ΓοηπΑΠί 86ΐΐ]ΐί1>3Γΐ)αΓΑηι 37» 43, 4: Καίτοι μηδεμίαν 
οίύτφ νύκτα αιζολιπηναί ί» της πόλεως Ιξόν^ άβ <[ΐΐ3 άίχί αά 
ΊΥΐΒ8. δίβρίι&ηί ίη ^Απολείπω ^ ρ. 1525, Β, βχ ρΓορίηφίο ϋ). β, 
οΛοτριβήναί β$86 ΓβρβΙίΙβιη ρΓΟ άτίολεΐηεα^αι, ιιΙ 38, 39, 4: 
"Εύταί όί τοντο ουκ αν τα όπλα ζίψωμεν ούί* αν τας τάξεις 
ίχλείψωμεν ΓβρβΙίΙυιη β8ΐ βχ ρΓορίηςηο §1ψωμεν ρρο ΙκλύιαΛ- 
μεν, Νβςυβ 38, 28, 5 : '^Ινα τα μίν ίλτ^ τα 6ε αηω&ηΰτι δοτί- 
ρδβΓβίΟίο, 8βίΙ υΐ 8θΙβί άπωΰι^ αιιΐ ϊτλ^ϊά. 18. 1, διω^ΰατο, 
ψιοά ηοη ιηοάο ηοη Οίο , ββά ηβ βοΐο^αηιιβ ςυίιΐβιη βοηρβίδδβ 
νΙάβΙοΓ, <]ΐιί ίΓ9^ιη. 43, 28, δΐϋίαατο^ \ώί διιί(ΐ98 ν. 'Ρήγουλος 
ρ. 3210, Α, δι<ο&ι^αατο^ ηΐ 6, δίω^ηΰάμενος^ νβΐ ροΐίαβ δί- 
εώαατο^ υΐ άίοίαιη βυρρα, βΐ ββΐ Γγ«ι£^ιιι. 26, 2. ΥβΓίιί διδράύκω 
ΑΟΐΊδΙυιη 3ΐ(6ηιιη Ικδρύΰί ςιιιιιη Μβάίοβιιβ ρΓ&6ΐ>ιΐ6ηΙ 43, 38, 
4, ρΓο αΛοδράΰροαι, βΐίβηι 37, 36, 2, διαδραΰτι ιηηίαηάαιη ΐη 
διαδρ^^ ηί νίοίδδίιη Χίρΐιίΐίηιΐδ 55, 20, 6, διαδράύαντα ρΓο 
διαδράντα, ΥβΓΐ)! ίφΧιΰίίάνω Αοηβΐ! ρΗοηβ βχβπιρίιιιιι 37, 
50, 5 : Μη μείξω αΐΰχύνην οφληβ^^^ ΙοΙ βΐίβ αΐίβηιΐδ ΓβάαΓβα- 
αηΐ βχβηϋρία ιιΙ ρηοΓβπι ηβ βΙΙβΓνιη ςαίάβιη 43, 9, 2 : ^'ίΐβτε 
καΐ χατηγορτ^ναί αΐβχύνην αΐΰχΐύτην οφλήβαι^ βΐίβιη 
ρΓορΙβΓ οιηί888ΐη 3ηΐ6 αΐΰχννην ρβπίοιιΐ&ιη %αΙ δΐΐδρβοίαιη, 
Ιπβη νίθββΙυΓ. Ναπι οφΧήαας ίΓβ^ιη. 97 , 2 , 6ΐ δφληβαι 69, 
23, 3, ηοη ίρδίιΐδ νίθβηΙιΐΓ Οίοηίδ, 86(1 ίοπηίδ Οίοηβίδ βηΐΐδϋΐυΐα 
αϊ) ϋδ <ΐΰί ϋΐίδ ιιΙβΓβηίηΓ ρρο ρΓ&βδβηϋΙιυδ, η1 άβ ΙγδίΑ άίχί βά 
8ΐ6ρ1ΐ9ηιιηι. δηα Οίοηί ίοπηα βί-βρία βϋ&ηι 52, 31, 3: ^ίΐ9τε 
τον αλόντα υφών ατιμίαν η φνγην η καΐ θάνατον οφείΧειν^ 
χάΑ οφΧεΐν ΓβδϋΙηί. Υβρί)! αημαίνω βοΗδΙί ίοπηνη ΰημ&ναι 
1ΪΓ3£ρη. 39, 2, ηΐ ηροαημαναι 58, 27, 1, τβίβΐΐηηΐ ΓβοΙββ βχβιη• 
ρ1& ηοη δοΙίΗη βρηά ιρδηπι, 86(1 νβΐ βρηιΙΧίρΙιΰίηυηι, ηΐ 38,25,5, 
ί^εΪΜΟ^ίντί Γβά&Γ^ηίΙ άπηλάϋηΰαν 54, 5, 3, ραηΙβΓ αίφΐβ ίοΓ- 
πιβηι κέκλειαμαι αΙια τβοΐαβ βχβπιρία, €[ΐιίΙ)ΐΐ8 &ά(1βη(1ηηι ίοΓίαδββ 
σίαωσται 46, 10, 1, ςυιπη αέααψΜί βίΐ ίη οοιΜοβ ίτβ^ηι. 79, 2. 
ΥβΓΒί τίέτομαι Οίο ηηα ιΐδΐΐδ νίιΐβΐιιτ ίοηηβ αοΗδΙί δβουηάι, οοη- 
δ€Γν3ΐ& 111)ΐ1δ ορίίπιίδ 45, 2, 2 : ^Αετος Ικ των χειρών αντου 
Ιξαρπάϋας αρτον ίμετεωρία^ χαΐ μετά τοντο τιαταητόμενος 
άηίδωαεν αντον^ ββίβρίδ καταητάμενος !ηίβΓβηΙϋ>τΐ8, 6Ι 47, 
48, 4: Αετοί δυο υηίρ αμφοτέρων υηερτηόμενοι, ηίδί ςιιοά 
Ιίΐ^η Ηίο ρβΓ ω ββτίΐιηηΐ φΐοά 3ΐί1)ί ρβΓ α, βΐ 36, 30, 3: Μ^τβ νΟοο^Ιί: ΡΒΑΕΡΑΤίΟ. XIII 

ίζό^ΐζά τίνα ντΰεριΖΒτόμενόν βφων ίχτΰλαγηνοί^ ιι1)ί Ιοοοηιιη 
ρΗοΓαιη βχβηαρίο βοηΐιβηάυπι νΜβΙπΓ νηερτηόμ,ενον, 

ΜαΙίΑ ρΓΑβΙβΓβα βυηί νοοα1}ΐι1&, ({ΐιοηιΐΏ ίη Γοπηίβ ίΐα 1α- 
ίΐιιηΐ 6ΐ ΜιιηΙ 1ί1>Η Οίοηίβ ιι( βοίβηΐ βριιά οαιηββ ίαΙΙοΓβ βοη- 
ρ(0Γ68. Οβ ςιιί1>ιΐ8 Γ6θ(ίιΐ8 άίοβΙιΐΓ 3<} Ιοοοδ βίη^ιιΐοβ , ςαοΓαπι 
3ά 6ΐιΐ6η€ΐ9(ίοη6ΐη δαβρβ αϋι^υίά οοϋΓβηιηΙ βύ^να ίοπηαβ ν6Γΐ)0- 
Γοιη, ιιΐ άίχί ρΜβί. λΛ νοί. 1, β. XXI. 

Ρθ8ΐ Ιιβηο ρραβίβϋοηβαι οοΠοο^νΙ αΓ^υιηβηΙβ ξΓΆβοα ϋ- 
1)Γθπιιιι Οίοηίβ ίικίβ α Ιη$68ίιηο ββρίίιηο ιΐ8(ΐιΐ6 αά ψι\ηψΐ3ί' 
^βδίιηυιιι ββρίίιηιιιη βί βπιί880 86(]υ6η(ί8 ίηίΐίο ρροχίαιί ρο8ΐ 
611111 , (υιη υηιΐύοοίο^βίιηί ίη οοάίοβ Υ&Ιίοαηο δβΓνΑΐυπι . ίαοΐα 
3ηΐ6φΐ3πι ρβΓίτβηΙ ρβΓΐ68 ]ί1)Γοηιιη 37 βΐ 55 Ιιοάίβ 8ΐηί883β, 6( 
ρθ8ΐ 1ΐ960 ΓβΗφίΟΓαηι ϋΙ)Γοηιιη 1&(ίη& αϊ) β4ΐϋθΓί1>υδ 3ά(1ίΐ9. 

ΙηΙβΓ ίη^βηία 1ϋ)Γ0Γαιη ρβΓάίΙοηιηι <ιιι&6 ροβίΐα βαηΐ 
ίηίΐίο γοΐυιηίηίδ ρΗιηΐ φΐηηι ηοηάαιη βίί ΓβοβρΙαιη ιιηιιιη φιοά 
ιιΐηιιη βχ ρ&Γΐβ ρηοή αη ροβίβήοπ ορβήδ Οίοηβί ηυηο ρβΓάίΙβ 
δίΐ ρβϋΐυιη ηοιι οοηδίαί, βρικί ^Γ&ιηπι. ΒβΙΟίβη ΑηβοίΙ ρ. 161, 
13: ^ΑΧλα προΰεδρενααντες ίαυτσις την ννκτα, βΐ ίΐίικί ϊιιιο 
Γβίβοί 6( ςυαβ βχ \ύ>ή Ιπ^βδίηιί 86x11 , ηίδΐ ηυιηβηΐδ ίαΙΙΚ, ίηί- 
(Ιο ηαηο αιηίβδο 8ΐιηΙ ρβΙΙίΑ 3ριΐ(1 βιιηάβηι ^ηιηιηαΐίοιιιη , βΐ 
111)Γθ1Ι1ί ηοη άυχί ρραββ^βικίβ, ρ. 157, 30: Μοναρχώ γενν^ψ 
^£(ονος τριακοατφ εκτφ βιβλίψ ^ οϋτε άνεπίφ^ονον εαται 
κντφ ηάντων τ Αν υμ^τεροον μοναρχηβαιΓ — 166, 21 : Προ- 
νοώ γενικ'η, Αίων τριακοστφ ?κτω βιβλίφ ^^ δει δε δη 
τνονε χαΐ τον τοιούτου τον φρόνιμον άνδρα τνερινοεΐβ^ϋίΐ 
{ηρονοεία^αι δΙαΓζΙυβ νοΙ. 7, ρ. 433.)" Νβιηο βηΐιη 8ροη<ΐ62ίΙ 
ηαιηβηιιη ηοη ΜβΓβ ίΐα ιιΙ ρ. 152, 9; 166, 25, ιώί 6χ βοάβιη 
οΐΐαΐ ({ΰ&β Ιβ^ηηΙυΓ 46, 22; 37, 20. ΟοηίΓα ίρα^πιβηΐίβ, ςυββ 
Μαΐαβ εο1ΐ6£;6Γ&( (βηςααιη Οίοηβα 6ΐ ίηβάΐΐα, βίδί ηοηηυΐΐα Ιβπι 
8αη( βχβπιρία ς[α&6 αιιΐ βχ 8υρ6Γ8ΐΗ11)ΐΐδ 11])Γίδ αυΐ βχ 3ΐίΐ8 δόη- 
ρ(0Γΐ1)ΐΐ8 βδδβηΙ ρβΐΗα, ηΐ φΐαβ Ιαηφίαηι βΐΐβήυδ Οίοηΐδ ηοΐαντ 
νοί. 1 , ρ. 110^; 4, ρ. 363, ίθΓ(2ί886 Ι&ιηβη βΐίαιη ρΙιίΓα ίη ΓβΓ- 
Γα^ίηβ ίΐΐα «Ιβΐϋβδοιιηΐ αϋοηιηι δοπρΙΟΓπιη, ιιΙ ΡΙιιΙβΓοΜ βδΐ Μογ. 
ρ. 140,€, ςαοά ροδίΐηηι ρ. 154, 4. Νββ Οίοηΐδ, δβά Ρβιΐδαηίαβ 8, 
43, 2 , 68ΐ ςυοά αϊ) βοΑβιη Μαίο ρβΙΙΙιιηι ίηΐιιΐίΐ Ε. Οροδΐαβ νοί. 
1* ρ. 9, άβ ΕυβηάΓΟ βΐ Ραΐαϋο, υ( άυο ψΐΆβ βΙ ΓβΙΙςτιβΓ&Ι 10, 15, 
7; 23, 7, βΐ δίΠβ. Λβ €(α11)ΐΐ8 Μ»1ιΐ8 ΟοΙΙ. ΥβΙ. νοΙ. 2, ρ. XXV. νΟοο^Ιί: ΑΚαϋΜΕΝΤΑ % Ι,ΙΒΚΟΚυΜ ϋΙΟΝΙδ. ^"^ Τ»99 ΙνΜΤΜ» ^ τφ τριαηοατφ ίβ^όμφ των ^^^α^^ 'Ρ«- ««ϊ 
μ>ηϊ%ύν, 

^Λς 6 Πομπήιος ηρος "ΐβιιρας τονς ίν τ^ ^ΑΰΙψ ίτιολέ' > 
μηαεν. (0. 1—7.^ , , . 

ίΐς Πομηηιος τον Ποντον τ^ Βι^νΙε^ ηροαένεψεν * ^.^, 
ώς Πομηψος την τβ Σνρίαν καΐ την Φοινίκην ντνψ 
γάγΒτο, (ο. 8, 9.) 

^ίΐς Μι&ρΜτης ίτύ&ΰΐνξ, (ο. 10—14.) '^ 

ΏερΙ τών ^Ιουδαίων, (ο. 15 — 19.) 

'ι^^ Πομηηίος καταύχηΰάμενος τα ίν τη ^ΑαΙα ίς ^Ρώ- 
μην Ιηανήλ^ε. (ο. 20—23.) ^ 

Περί Κιτίέρωνος %αΙ Κατιλίνου ααΐ των νπ αντών 
πραχ&ίντων. (ο. 24 — 42.) ., 

Περί ΚαΙβαρος %αΙ Πομπηίου »αΙ Κράααον καΐ της ΰνν- 
ωμοΰΐας αντών. (α 43 — 56.) 

Χρόνου πληϋ•ος ^τη Ι£, ίν οϊς άρχοντες οί άρι^μουμενοι 
οΐδε ίγένοντο, 

Α. Ανρήλίος Μ. υ[6ς Κόττας^ Α. Μάλλιος Α, νί. 

Α. Καΐααρ, Ρ. Μάρκίος Ρ. νί. Φίγουλος, 

Μ. Τούλλιος Μ. νί, Κί%1ρων^ Γ. ^Αντώνιος Μ. νί. 

^ίχιμος ^Ιούνιος Μ, ν!ος ΣιΙανός, Α. ΑιηΙνιος Α. 
ν(6ς Μονρηνας, 

Μ. Πονπιος Μ. νίος Πίΰων, Μ. Ούαλέριος Μ. νί. 
Μεααάλας Νιγρός. 

Α* Αφράνιος ΑνΧ, υίός^ Κ, Καικίλιος Κ* νί. Μέιελλος 
Κίλερ. 

Τάδε ^νεατιν ίν τφ τραοιοατω όγδόφ των Δίωνος ^Ρω- 
μαϊηών. ΑΒβϋΜΕΝΤΑ• XV 

'Λ^ ΙΰταοΙαίίαν ΚχχΓσαρ καΐ ΒΙβονλχρς, (ο. 1 — 8.) 
'Λ^ Κί%ερων ίφνγεν. (ο. 9—17.) 
'Λς Κιχέρϋ9νΛ ί^ «ί φνγ'ϋ Φ*λΑίκο$ Λαγψυ^ηΰίχτο. 
(ο. 18—30.) 

^£1ς Καΐΰαρ ΈλονητΙοίς και Α(^ιοονίύτψ έπολίμψΒ 

ίο. 31—50.) , ^ ^ , , 

Χρόνου Λλη9•ος ^νη δυο, ίν οίς αρχοντβρ οί αρι&μονμΒνΟί 
ΐ)Γ<ί€ ίγένοντο, ^ 

Γ, ^Ιούλίος Γ, νΐ, Καΐ^ίας^^ Μ. Καληουρνίος ΒΙ- 

^ονλος, ^ 

Λ. ΚαΧπονρνίος Λ. νΐ. Πίΰοον^ ΑνΧ, ΓαουΙνιος Ανλ. 

Τάδε ^νεατιν ίν τφ τριαποαχω ίνάχφ των Δίωνος Ρω- 

'ίίς Κοίΐΰαρ Βελγιαοι^ ίπολίμψεν. (ο. 1—5.) 

*ίίς £ικΙ^»ν ΚίχτηλΜν. (ο. β— 11.) 

'ίΐς ΠτολεμΜίος ίκηεΰών ίξ Αίγντΐχον ίς ^Ρώμην άνήΐ" 
θίν. (ο. 12—16.) ^ 

Μ^ Κάτων τα Ιν Κύπρω χανεΐίτήύοίτο. (ο. 17 — 23.) 

*Ω^ Πομηψοζ %(ά Κραΰΰος νηα^οι τιρί^Νίΐΰαν, (ο. 24 
—37.) 

ίΐς το ^εατρον το Πομτρηίου καϋ^ιεραίϋ^. (ο. 38 — 39.) 

*ίΙς Αί%ιμος Βρόντος Καίααρος υτιοστράτηγος Ουενε- 
τους ναυμαχία ίνίκηΰεν. (ο. 40 — 43.) 

'Ω^ Πονπλίος Κράβύος Καίσαρος υποστράτηγος ^Ακυϊ- 
τανοίς ίηολίμηΰεν. (ο. 44—46.) 

'Λς Καίσαρ Κελτών τιΛι ηοΐεμησας τον 'Ρηνον διίβη' 
καί ΛΒρΙ τον 'Ρήνον. (ο. 47—49.) 

'^ Καίσαρ Ις Βρεττανίαν ίπεραι,ώ^ ' %αΙ περί της 
νήσου. (ο. 50—54.) 
κ«2 ως 

Χρόνο 
Ιίίνοι οΐδε ίγένοντο. ^ ^ 

Π. Κορνήλιος Π, ν!. Αεντονλος Σπινϋ^ιρ , Κ, Και%ι- 

Ιιος Χ. νί. Μίνελλος Νίπως, 

Γν. Κορνήλιος Π, νί, Αεντονλος ΜαρκελλΙνος^ Α. 
Μάρτίίος Α. ν£. Φίλιππος. 

Γν. Πομπήιος Γν, νί. Μάγνος το β\ Μ. Αικίνιος Π. 
νί Κράσσος το ρ . νΟοο^Ιί: χνΐ ΑΚαυΗΒΝΤΑ. 

Α, ^ομίτιος Γν» νί, ^Αηνόβαρβος^ "Αηηιος Κλαύδιος 
^Αηη, νί. Ι7ονλ;|^ο^. 

Τά9ί ^νΒβτΐψ ίν τω τίσ^ταραϋοΰτω των ^ίωνΟζ ^Ρωμαϊκών. 
'ίΐς Καΐΰαρ το όΒυτ^ρον Ις Βρεχτανίαν βιέπλευαεν, 

*ίΙς Καιΰαρ ύτϋοοτρέψας άπο ΒρεττανΙας τοις Γαλάταις 
αυ^ις Ιπολέμηΰεν. (ο. 4—11.) 

*ίίς Κράύαος ΠάρϋΌΐς τΐολεμΒίν ηρξ/ατο. (ο. 12 — 13.)9 

Περί Πάρθων, (ο. 14—15.) , ^ , ^ 

'ίΐς Κράααος ηττψι&είς νη ανχων αηώλετο. (ο. 16 — 30.) 

*ίΙς Καίσαρ η}ν Γαλοιτίαν την νηερ τάς "Αλτιεις ηάοαν 
κατεατρέψατο. (ο. 31 — 43.) 

Ώ^ Μίλων Κλΰίδίον άτνοχτεΐνας ηατείιηάβ^. (ο. 44 
—67.) 

^ίΐς Καιααρ %αΙ Πομακψος αταύίάξειν ηρξαντο. (ο. 58 
—66.) 

Χρόνου πΐήϋοςτά λοιπά ττΐ6^οαιτίον %αΧ *Αηπίου Κλαυ- 
δίου ύπατείας, χαΐ άλλα ίτη ^, εν οίς οίρ;ι;οι^τ€9 οί άρι^μ^υμε- 
νοί οΐδε έγένοντο. 

Γν, ^ομίτιος Μ. νΐ, Καλουινος^ Μ. Οναλίριος Μεύ- 
σάλας, 

Γν. Πομτΐηίος Γν. νί. το γ\ Καικίλίος Μίτελλος Σκι- 
πΐων Ναΰικον νί. 

Σερονιος ΣονλπΙκίος Κ. νί. 'Ρονφος, Μ. Κλαύδιος 
Μ. νί, ΜάρκελΙος. 

Λ. Αιμίλιος Μ. νί. Παύλος, Γ. Κλ<χύδιος Μάρκελλος. 

Τάδε Μνεατιν ίν τφ τεσααραποατφ ηρώτφ των Δίωνος ^Ρω- 
μαϊκών. 

^^ς Καίσαρ ίς την ^Ιταλίαν ηλ&ε χα2 Πομπήιος ίκλιηών 
αντην Ις Μακεδονίαν διέπλενσεν. (ο. 1 — 17.) 

^£1ς Καΐσαρ^ΙβηρΙαν ηαρεστησατο. (ο. 18—37;) 

^^ς Καίσαρ Ις Μακεδονίαν ΙηΙ Πομηηιον διίηλενσεν. 
(ο. 38—46.) 

'52^ Καίσαρ χαΐ Πομτνηιος ηερί ^νρράχιον ίπολίμησαν. 
(ο. 47—51.) 

^£1ς Καίσαρ Πομπήιον τνερί Φάρσα]ΐΛ>ν Μκησεν, (ο. 
52—63.) 

Χρόνου ηλή^ος ίτη δνο, ίν οϊς άρχοντες οί άρι^μούμενοι 
οΐδε ίγένοντο. νΟοο^Ιί: ΑΚαϋΜΕΝΤΑ. XVII 

Α, Κορνήλιος 17. νΐ. Α$ντοίλος^ Κ. Κλ, Μ. νί. Μάρ- 
ΐΛΒλΧος, 

Γ. 'ΐουλίος Γ. νί. Καιύαρ νο β\ Π. ^ρουίΚιος Π. νΐ. 
^Ιύανρικός, 

Τάδβ ίνεατιν ίν τφ τΒϋϋαρα%οσνφ δευτέρφ των Δίωνος 
^Ρωμαϊιιων. 

'Ο,ς Πομπήιος ηττη^Λς Ιν θ^βααλία ίφυγεν εΙς Αΐγν- 
τϊτον %αΙ άιά^ανεν. (ο. 1—5.) 

*^ Καιΰαρ Πομηήιον ίτνιδιώκαον εΙς Αϊγντηον {λ- 
^Βν. (α 6—16.) 

^Άς ηγγέλ^ τςί χιντα Καίύαραί κ«2 Πομηήίον εΙς ^Ρωμψ, 
9ί(ύ α ίψηφίααντο τω Κοίίΰαρι. (ο. 17—20.) 

Ώ,ς ΙβτοίΰίαΟαν οΐ Ιν Ψωμτ} τναρά την τον ΚαΙοαρος 
άποάημί^, (ο. 21 — ^.) 

*ϊ^ Κκΐίίαρ ΑΙγνητΙοις πολδμη^ας κατεΰτρίφατο αυτούς 
χαΐ Τ]} Κλεοπάτρα Ιχαρίαατο, (ο. 34 — 44.) 

*Λ5 Καίααρ Φαρνάηην Ινίχηΰεν, (ο. 45*^48.) 

*ίΙς Καϊααρ Ις ^ωμην Ι7ίανήλϋ•ε %αϊ τα ίν αυτ^ κατε- 
ότηϋανο. (ο. 49 — 55.) 

ΪΙ^ ΚαΐΟαρ Ις Άφριχην Ιύτράχεν^Βν. (ο. 56—58.) 

Χ^6νον αλή^ος τά λοι,ηά της 'ΐουλίου Καίααοος το (ί χ«1 
ΪΙονπλίοΌ ΣερονΜου 'ΐσανριχον ύπατε£ας, χαΐ αλλο-^τος α', 
ίν ω άρχοντες οΓ άρί^μουμενοί οΤδε έγένοντο. 

^Ιούλιος Γ. νί, Καίααρ δικτάταορ %ο β\ Μ. ^Αντώνιος 

Μ. νί. ίππαρχος^ νηάτω δΐ Κ. Φονφιος Κ, νί, Καλήνος^ 

Π. Ονατίνιος Π, νί, 

Τά9ε ϊνεβτιν ίν τω τεύΰαρα%οϋτω τρίτω των Δίωνος 

^Ρωμαϊ-κών. 

^ίΐς Καίσαρ ΣχιηΙωνα καΙ^Ιόβαν ΙνΙινκ^εν. (ο. 1—8.) 
*^ς ΝουμίδΙαν οί^Ρωμαιοι ϊ^χον, (€. 9.) 
^Ω,ς Κάτων ίαντον αηίκτεινεν. (α 10 — 13.) 
^Ω,ςΚαίΰαρ ίς ^Ρωμην ίτίανηλ&ε »αΙ τά ΙπινΙκια έπεμψε 

τίαΐ τ«Αλοί ίΐαχεατηΰατο. (ο. 14 — 21.) 

'Λ^ η « αγορά Καίΰαρος ^ 6 ναός 6 της ^Αφροδίτης 

χα&ιερω^. (ο, 22—25.) 

'ώ^ Καίΰαρ τον Ινιαντον Ις τον ννν τρόπον χατεστι}- 

ϋατο, (ο. 26, 27.) 

'Ω,ς ΚαίϋαρΓναίον Πομπηιον τον τον Πομπηίον νίον 

ίν ^Ιβηρί^ ίνίκηβεν. (ο. 28—45.) 

ΡΙΟ 0Α88ΐυ8. ν. 1> ΧνΠΙ ΔΒαϋΜΕΝΤΑ. 

'ίΐς πρώτον νηατοι εΙς ονχ ολσν ζ6 Ιχος αηεδείχ&ηβαν, 
(0.46—48.) 

^Ω>ς Καρχηδαν καΐ Κόρινθος απφαΐα&ψ (ο. 49, 50.) 
Ώ,ς οι ΚερεάλίΟί αγορανόμοι κατεΰτάϋ^ΰαν, {ο, 51.) 

Χρόνου πλήϋ•ος ^τη τρ/<χ, ίν οΐς άρχοντας οί αριϋ'μονμενοί 
οΐδε ίγένοντο, 

Γ, ^Ιονλιοζ νΐ. Κοίΐΰαρ διητάτωρ το γ ' μετά ΑίμΜον 
ΑξΊΐΙδον ίηηάρχου^ γ,άΐ νηατος το γ' μετά ΑίμιΙίον Αε- 
ηΐδον νη, 

Γ, ^Ιούλιος Καΐύαρ δι%τάτωρ το δ' μετά ΑίμιλΙον 
ΐηηάρχου καΐ ντίοτος το δ' μόνος. 

^Ιούλιος Κχχΐύαρ δικτάτωρ το ε' μετά ΑίμιΧΙου Αεηί- 
δον [ηηάρχου χαΐ ΰττατος το ε' μετά Αντωνίου ντν, 

τάδε ενεατίν Ιν τφ τεαοαρατίοατω τετάρτω των Δίωνος 
^ΈωμαϊΐΛών. 

Περί των τω ΚαΙααρι ψηφιύ^ίντων, (α 1 — 11.) 

Περί της επίβουλης της Ιη αντον (ίυΰτάαης» (ο. 12 
—18.^ 

Λς Καΐύαρ ίύφάγη, (ο. 19—22.) 

^είς δόγμα ίγένετο μη μνηϋιπαχείν αυτούς άλληλοις. 
(0.23.34.) 

Περί της του Καίΰαρος ταφής καΐ του Ιεχ&έντος Ιπ 
αυτφ λόγου. (ο. 35—53.) 

Χρόνου ηΙηϋΌς ψ>έχρι της Ιουλίου Καίααρος δί%τατωρε£ας 
το πέμητον μετά Αιμιλίου Λεπίδου ίππαρχου %αϊ ύπατείας το 
ε' μετά Μάρηου Αντωνίου. 

τάδε ενεατιν Ιν τφ τεαααραΐίοοτφ πέμπτω των Δίωνος 
'ΡωμαϊτκΒν, 

Περί Γαΐου ^(Ηταουίου του μετά ταύτα Αυγουΰτου 
έπιχλη^ίντος. (ο. 1—9.) 

Περί Σεξ/ατού του Πομπηίου υίίος. (ο. 10.) 

*^ Καιΰαρ ααΐ ^Αντώνιος ΰταϋιάζειν ηρξαντο. (ο. 11 
-Π.) 

'Λ^ Κικέρων κατά * Αντωνίου ίδημηγόρηΰεν. (ο. 18 — 47.) 

Χρόνου πλήϋ•οςτά λοιπά ΕτηΓ, Ιουλίου Καίααρος διιιτατω- 
ρείας το ε' μετά ΑΓ. Αίμιλίου Λεπίδου ίππαρχου καϊ υπατείας 
το ε μετά Μ. ^Αντωνίου» 

Τά9ε ^νεΰτιν ίν τφ τεαοαρακοατφ ίκτφ των Δίωνος ^Ρω- 
μαϊκών, 

^^ Καλήνος υπίρ ^Αντωνίου Κικέρανι άντειηεν^ 
(ο. 1—28.) νΟοΟ^Ιί: ΔΕΘϋΜΕΝΤΔ. XIX 

'ίΐς Αντώνιος υπο Καίΰαρος και τάν ντιάτίον ηερί 
Μοντίναν ητχήϋτι. (ο. 29 — 38.) 

'^ς Κϋίίΰοίρ ίς ^Ρώμην ηλ&ε καΐ υποίτος αΛίδείχϋτι, 
(ο, 39—49.) 

*^ς Καιάαρ ιμΛ ^Αντώνιος ιμΛ Αίταδος ύννώμούαν. 
(8.60—56.) ^ ^ ^ ' 

Χρόνου πλήθος ϊτος ίν^ ίν φ άρχοντες οί άρι^μούμ,ενοι 
οΐδε ίγένοντο, 

Γ. Ονίβίος Γ, υΙος Ώάνΰας Κατίρωνιανός^ Ανλος "ϊ^- 
τιος Ανλου υίός, 

Τά98 ϊνεοτιν ίν τη Δίωνος *ΡωμαΗων μζ', 

*ίΙς Καίΰαρ χα» ^Αντοίνως καΙ Αίηιδος ίς 'Ρ{ύμ.7ΐν 
Ιλ^όντες ϋφαγάς είργάααντο. (ο. 1 — 19^ 

Περί Βρούτου %αΙ Καοαίον χαΐ ων ίπραξαν προ της 
ηρος Φίλίπηοις (ΐάχης. {ο, 20 — 36.) 

^ίΐς Βρούτος %(Λ Κάΰΰιος νπο ΚαΙΰαρος ηττη&ηβαν 
χαΐ αηέ&ανον, (ο. 37--49.) 

Χρόνου ηΐή^ος τα λοιπά τνς Γαΐου Ουιβίου Πάνσου %αΙ 
ΑυΙου ^Ιρτίου υπατεΐας^ %άί αΧΧο ^τος ^ν, ^ν φ άρχοντες οί 
άρι^μουμενον οΐδε έγένοντο. 

Μ. ΑΙμΙλιος Μ, νΐ. Αέπιδος το β' ν»., Α, Μοννά- 
τιος Α. νί. Πλάγαος^ 

Τάδε ^νεατιν ίν τω τεαααρααοστω ογδόω των Δίωνος *Ρω• 
. μαϊτιών. 

^ι$1ς Καίσαρ ΦουλουΙο^ %αΙ Αονκίφ ^Αντωνίφ ΐΛολίμη- 
αεν. (ο. 1—16.) 

'ίΐς Σίξΰχος Πομτύψος ΣιχελΙαν κατέΰχεν, (ο. 17—23.) 

'Λς Πάρθοι τά μέχρι του Έλληϋηόντον κΰηεαχον, (ο. 
24—26.) 

'ίίς ΕΜίΰαρ ααΐ ^Αντώνιος ηρος Σέξ^τον αυνέ^εντο, 
(ο, 27—38.) 

*ίΙς ίΐούηλιος ΟυεντΙδιος Πάρθους ίνίκηΰε χαΐ την 
^Α0ΐαν Ιχτήαοιτο. (ο. 39—42.) 

'Ω,ς Καΐΰαρ Σίξβτω ηολεμηύειν ηρξμτο. (ο. 43 — 48.) 

Περί Βκιων. (ο. 49—54.) 

Χρόνου πλήθος $τη πέντε, ίν οίς άρχοντες οί αριθμούμε- 
νοι οΖοε ίγένοντο. 

Α. Αντώνιος Μ. υΐ, Πιέτας^ Π Σερονίλιος Π, νί. 
^Ιΰαυρικος [νπατος το /5']. 

Γν. ΑομΙτιος Μ, νί. Καλουινος το β' \νηατος\^ Ρ. 
^ΑβΙνιος Γ. νί. ΠολλΙουν. 

Ι)* XX ΛΚαυΜΕΝΤΑ. 

Α. Μάρκίος^ Γ, Κκλσυίαιος Σαβίνος, 

"ΑηηΐΌς Κλ. Γ. νί Πονλχρος, Γ, Νωρβανος Γ^ νΐ, 
Φλά^κος. 

Μ. Ουί'ψάνιος Α. νΐ, ^Αγρίηηας^ Α, ΚανΙνιος Α. νΐ. 
ΓάΧλοζ. 

ΤάΙίΒ §νΒατιν ίν τφ τεαοαρακοΰτω ίνάτφ των Δίωνος 

*ΡωμαΧιιών. 

'ίΐς ΚαΙΰαρ Σίξ^χον ίνίκψΒ ΐΛαΙ Αίπιδον χαθ^Γλεν. 

(ο. 1—18.) , , ^ •, 

'ίΐς ΟυεντΙδίος Πάκορον νι%ηαας ατίίκτΒίνε παΐ τους 

ΠάρΰΌνς ύινίρ τον Ένωράτην ίξήλαΰεν. (ο. 19 — ^21.) 
^ίΐς ^Αντώνιος νηο Πάρϋ'ων ψτηϋΐίΐ. (ο. 22 — 33.) 
'Λ$ Καιΰαρ ΠαννονΙους χϋτνεβτρέψατο, (α 34 — 38.) 
*ίΙς ^Αντώνιος *Αρτ<χονάαδην τον ^Αρμενίων βαΰιλέα 

ατζοηηΰας εΐλεν. (ο. 39 — 41.) 

^ίβ^ η Παύλου ατοά καϋ^ερώΟΐ], (ο. 42.) 

^ίΐς Μαυριτανία η ηερί Καιΰάρειαν ^Ρωμαίων έγένετο. 

(ο. 43.) 

Χρόνου ηλη^ος ^τη τειτσιχρα, §ρ οϊς άρχοντες οΓ άριΟ-μον- 
μενοι οΐδε έγένοντο, 

Α. Γέλλίος Α, υί. ΠοΛλιχόλας^ Μ.Κόχκιος Νερούας. 

Α, ΚορνουφΙΐΜΟς Α, υΐ, , Σέξιΐίτος Πομπήιος Σεξ^ 
ΰτου υί, 

Μ. ^Αντώνιος Μ. υί, το β\ Α. Σχριβώνιος Α. υί, 
Αίβων, 

Καίσαρ το β\ Ουολκάτιος Α. υί, Τοΰλλος. 
τάδε ^νεστιν ίν τω πεντηιιοστφ των Δίωνος ^ΡωμαΗων, 

^ίΐς Καΐάαρ %αΙ Αντώνιος τνολεμεΐν άλλήλοις ηρξαντο, 
(0.1—14.) ^^ ^ 

^ΛςΚαιΰαρ ^Αντώνιον τνερΙ^Απτιον ίνίκηαε, (ο. 15 — 35.) 

Χρόνου ΛΧτί^ος Μτη δύο, Ιν οϊς άρχοντες οΓ άριϋ'μον μενοι 
οΤδε ίγένοντο, 

Γν. ΑομΙτιος Γν. υί. Γν, Ιγγ. ^Αψόβαρβος^ Γ. Σόα- 
αιος Γ. υί. Γ. Μγγ, 

Καΐΰαρ το γ\ Μ, Οναλέριος Μ, υί. Μεΰΰάλας Κο- 
ρουΐνος. 

τάδε §νεΰτιν Ιν τφ ηεντηηοατω ηρωτφ των Δίωνος *Ρω- 
μαΗών, 

^Λς Καίσαρ νικήοας ηερΙ'Άκτιον τα παρόντα διέ^ετο, 
(ο. 1—4.) ΔΚΟϋΜΒΝΤΔ. XXI 

Περί ^Αντΰονίου κοΛ Κλεοτζάτρας χοίΐ ων ίηραξαν μετά 
την ητταν. (ο. 5 — 8.) 

'Λς ^Αντώνιος ψτνι&είς ίν Αίγύπτφ ίαντον αηέκτει- 
νεν. (ο. 9—14.) 

'ίΐς Καΐΰαρ ΜγνΛτον ίχειρωαατο. {^, 15 — 18.) 

*^ ΚαΓααρ ίς ^Ρώμην ηλΟ'ε χαΐ τα ΙηινΙϋΜ ηγαγεν, 
(0.19—21.) 

^ίΐς το βουλευτηριον το ^Ιουλιον κα^ιερΰίϋ^. (ο. 22.) 

'ίΐς Μυαία {άλω. (ο. 23—27.) 

Χρόνον ηΜί^ος τά λοιπά της Καίααρος το γ' καΐ Μ.Ούα- 
λερίου Κορονίνον Μεααάλου νπατείας χαί άλλα ^τη δνο^ Ιν 
οΐς αχ^χοντεζ οί άρι&μονμενοι οΐ9ε ίγύνοντο. 

Καιΰαρ το 9\ Μ. Αίχίνιος Μ. νί, 

Καΐααρ το ε^^ Σίξτος ^Αινονληίος Σέξ,του νΐ. 

Τάδε ϊνεατιν ίν τφ ηεντη^οατφ δευτέρφ των ^άίωνοζ *Ρω • 
μαΧϋών, ^ 

*Λς Καΐϋαρ Ιβονλεναατο τηγ μοναρχίαν αφειναι. (ο. 
1—40.) 

'Λ^ αυτοκράτωρ καλεΐΰ^αί ηρξατο. (ο. 41 — 43.) 

Χρόνου πλήθος τά λοιπά της Καίααρος το ε' ααϊ Σέξτον 
*Απουληίου νπατεία^, ^ 

Τάάε ϊνεατιν εν τφ πεντητιοατω τρίτω των Δίωνος Ρω- 
μαϊκών, 

'ίΐς ο του ^Απόλλωνος ναός ίν τω Ώαλατίφ ^ίο^ιερω- 
^. Γο. 1,2.) ^ ^ ^ ^ ^ 

£1ς Καιααρ Ιδημηγορηΰεν Ιν τ^ γερουΰΐο^ ως τ% μο- 
ναρχίας αφιύτάμενος χοτΐ μετά τούτο τά Ι^νη προς αύτην 
ΙνεΙματο. (ο. 3 — 12.) 

Περί της καταϋτάΰεως των αρχόντων των ίς τά ε^η 
ηεμηομένων, (ο. 13—15.) 

^έΐς Καΐΐίαο Αύγουστος Ιπεκλη^, (ο. 16.) 

Περί των ονομάτων ων οί αυτοκράτορες λαμβάνουΰιν. 
(ο. 17— 22.^ 

'ϋ^ τα ΰίπτα κα&ιερω^η. (ο. 23 — 24.) 

'ΪΙς Καΐ(ϊαρ "Αατυρΰί καΐ Καντάβροις ίηολέμηβεν. 
(ο• 25.) 

ΪΙ^ Γαλατία υπο "Ρωμαίων αρχεΰ9αι ηρΙξ/ατο. (ο. 26.) 

"Ω,ς η ΰτοά η του Ποσειδώνος καΐ το βαλανειον του 
^ΑγρΙηπου ΐΜΐ^ιερω^. (ο. 27.) 

^είς το Πάν&ειον ηα^ιερω^. (ο. 27.) XXII ΑΕαϋΜΕΝΤΑ. 

*ίΙς Αυγουύχος αφεΐ^η της ανάγκης νου τοίς νόμοις 
ηείϋ•€σϋ•αι, (ο. 28.) 

'^ς Ις Άραβίαν την ενδαΐμονα ΰτ^ϋηεία ίγένετο, (ο. 29 

Χρόνοο ηληϋ•ο$ ^τη €|, ίν οϊς άρχοντες οί άριϋ'μονμενοι 

οΐδε ίγένοντο. 

Καιΰαρ το ς\ Μ, Ονΐ'ψάνιος Α. νί, ^ΑγρΙηπας το β\ 
Καίσαρ το ξ\ Μ. Ονΐ'ψάνίος Α. νΐ, ^Αγρίτίτνας το γ '. 
ΚαΙόαρ Αΰγονΰτος το η\ Γ. ΣτατίλίΟς Ταύρος το β\ 
Αύγουστος το θ', Γ. Νωρβανος II νί. Γ. ξγγ, 

Φλάκκος. 

Ανγουϋτος το ια% Γν, ΚαλΛονρνιος Γν. νί. Γν. ίγγ. 

Τά9ε ίνεατιν εν τω πεντη%06τφ τετάρτφ των Δίωνος *Ρω- 
μοίϊτίων. 

^ίΐς ΐΛίμελητεΛ των οδών 1% των ίΰτρατηγηχότων κατί- 
ΰτηύαν. (ο. 8.) 

Ω,ς ΙτνψεληταΙ τον ύιτηρεΰΐον Ικ των ίΰτρατηγηχότων 
%(χτέΰτη<ίαν. (ο. 1 βΐ 17.) 

^ίΐς Νώρίίίος §<χλω. (ο. 20.) 

'Λς'Ραίτία ίάλω. (ο. 22.) 

^Λς α[ 'Άλπεις αί ηαρα^αλάύΰιοι ^Ρωμαίων ααονειν 
ηρξαντο, (ο. 24.) 

'ίΐ^ τον Βάλβον ^ίκτρον κοτθ^ερώθ^. (ο. 25.) 

^^ς τον Μαρτίέλλον ^ίατρον καϋΊερείΰη. (ο. 26.) 

ΪΙ^ Αγρίτνπας άπί&ανε καί την Χερρόνηΰον Ανγον^ 
ατός ίκτησατο. (ο. 28, 29.) 

^ίΐς τα ΑνγονΰτάΧια «ατέΰτη. (ο. 34.) 

Χρόνου πληϋΌς ^τη ι,γ\ ίν οίς άρχοντες οΓ άρι&μούμενοι. 
οΐδε έγένοντο, 

Μ. Κλ. Μ. νί. Μάρκελλος Αΐΰερνΐνος, Α. ^Αρρονντιος 
Α, νί. 

Μ. Αόλλίος, Κ, Αΐηιδος. 

Μ. Άηονληιος Σίξΰτον νί., 17. Σίλιος Π, νΐ. Νε- 
ρονας. 

Γ. Σίντίος Γ. νΐ. Σατονρνινος^ Κ. Αονκρητιος Κ. 
νί. Ονιαηίλλαν. 

Γν. Κορνήλιος Α, νΐ. , Π. Κορνήλιος Π. νΐ. Αεντον- 
λος Μαρκελλινος. 

Γ. Φονρνιος Γ, νί. , Γ". ^Ιούνιος Ρ. νί. Σιλανός. ΑΚΟϋΜΕΝΤΑ. XXIII 

Λ. Αο\ιΛχι^ Τν. νΐ. Γν. ϊγγ, ^Αψόβαρβος^ Π, Κορ- 
νήλιος Π. υϊ. Π. ¥γγ. ΣΜηΙων, 

Μ. Αιονιος Α. νΐ. Αροϋΰος Αίβων^ Α, Καληούρνιος 
Α» νί. ΠΙβίον Φούρτιος. 

Μ, Αίκίνίος Μ. νί., Γν. Κορνήλιος Γν. υΐ, Αεν- 
τονλος. 

Τίβ. Κλ. Τιβ. υΐ. Νέρων, Π. Κνιντ. Σέξβτον υΐ. 
Οναρος* 

Μ» Ουαλίριος Μ. νί Με^ύάλ&ς Βαρβάτος, Π. Σουλ• 
ιηΙ%ιο$ Π• νΐ, Κνρινος. 

Παύλος Φαβιος Κ υΐ. Μάξιμος, Κ Αΐλιος Κ νΐ. 
Τονβίρων. 

Ιούλιος Αντώνιος Μ, νΐ,, Κ. Φάβιος Κ,νί.^Αφριτζανός. 

Τάδβ ΜνΒϋτιν ίν τφ ηΒντηηοατω ηέμπτω των Δίωνος *Ρω- 

μαΪΉων. 

*^ς Αρονΰος αηΐ^ανεν. (ο. 1 , 2.) 

'Λί το Αιονίας τίμίνος χα^ιερώ^η. (ο. 8.) 

'^ς το ^Αγρίηπον τνεδίον καϋΊΒρωϋ^ιι. (ο, 8.) 

*ίΙς το δειριβιτωριον »α9ΐΒρώϋΐ]» (ο. 8.) 

^ίίς Τίβίριος ίςΨόδον άνεχωρψΒν. (ο. 11.) 

^ίΐς η Ανγουϋτου αγορά κα^ίΒροί^η, (ο. 12.) 

'Ω,ς 6 του "Αρεως ναο^ ο Ιν αύτ^ ων καΰΊερωϋΊ/ι. (ο. 12.) 

'ίΐς Αονκιος Καίόαρ καΐ Γάιος Καιΰαρ απέϋ•ανον, (ο. 

11,12.) 

ΪΙς Αΰγουατος ΤιβΙριον Ιτωιψατο. (ο. 13.) 

'ι$2^ Αιονία τϋαρτ^νεϋεν Ανγούατφ φιλαν9'ρϋΐΜΟτ$ρον 

αρχειν. (ο. 14—22.) || 

Περί των ΰτρατοτνίδων %αΙ ως οΐτα ϋτρατιωτΜα χρή-- 

μαχα διοικήΰοντες κατέατηΰαν, (ο. 23 — 25.) 
^•$2^ οί ννατοφύλαπες κατέϋτηϋαν. (ο, 26.) 
^ίΐς Αελμάταις ϋαι Παννονίοις Τιβίριος Ιτβολίμηβεν. 

(ο. 28—34.) 

Χρόνου πλήθος ^τη ιζ', ίν οϊς άρχοντες οί άρ^μον/ι^βι^ο» 
οΐδε ίγένοντο. 

Νέρων Κλαύδιος Τιβ. νί, Αροΰΰος, Τίτος Κυΐνκτιος 
Γ. νί, Κριβηΐνος. 

Γ. Μάρκιος Κψβωρΐνος, Γ ^ΑύΙνιος Γ, νΐ. Γάλλος. 

Τιβ. Κλ. Τιβ. νί. Νέρων το β\ Γν. Κκληούρνιος Γν. 
νί. Πίθων το β\ XXIV ΛΒβϋΜΒΝΤΑ. 

^έΜμοζ ^ίαίλιος ^εηΐμχη) υΐ, ΒάΧβύς^ Γ. ^Ανχίΰτιοζ 
Τ. νί. Ούέχερ. 

Ανγουβνοξ το ιβ\ Αούκιος Σνλλαζ, 

Γ, ΚαΙουίβιος Σαβίνος το β\ Λ, ΠοίΜιηνος 'Ρονφος, 

Λ. Κθ((νήλιος Α, νΐ, Αεντονλος, Μ. Ουαλέ^ως Μ. 
νΐ. Μεΰΰάλας η Μεΰΰαλινος. 

Αύγουστος το ίγ\ Μ, Πλαύτιος Μ» νί, Σίλονανός, 

Κόαΰος Κορνήλιος Γν, νί. Αεντονλος^ Α, Κβίληονρ^ 
νιος Γν, νΐ, Πίΰαον. 

Γ. Καΐααρ Ανγονατου υΐ,, Α, Αΐ^ίΧιος Α. νί. 
Παύλος, 

Π, Ονινίχιος η Μινονχιος Μ. υΐ,^ Π, ^Αλφηνος η 
^Αλφηνιος Π, νί, Οναρος, 

Α. ΜΚνος Α. νί. ΑάμΙας^ Μ, ΣερονΙλιος Μ, νί, 

Σέξατος Αιμίλιος Κ, νΐ. Κάτος, Γ. Σίντιος Ρ. νί; 
Σατορνΐνος,' 

Α. Ουαλερίος ΠονΙτον νΐ, Μεαίίάλας Ονάλαιΰος^ Γν. 
Κορνήλιος Α. νί. ΚΙννας Μάγνος, 

Μ. ΑίμΙλιος Α, νί. ΑέΛιδος, Α. Άρρονντιος Α. νί. 

Ανλος ΑιηΙνιος Νερονας Σιλανός, Α. ΚαικΙλιος Μί* 
τελλος Κρψιηός, 

Μ, Φονριος Μ, νί. Κάμίλλος, Σίξ. Νώνως Α. νί. 
Κνϊντιλιανός, 

Τάδε ϊνεΰχιν ίν τφ πεντητιοστφ Ικτς» τύν Δίωνος 'Ρω- 
μαϊΐίών. 

*^ χόις τα τέκνα 1%ον«ι χαΐ μετά "ΐοντο «ο»^ άτίανοις 
%αΙ αγάμοις ο Ανγονύτος διελέχ^η^ καΐ οαα εη αντοίς 
ωριαεν. (ο. 1 — 10.) 

^^ς Κνϊντίλιος Οναρος ηττηθείς νηο Κελτών άπί-^ 
^ανεν. (ο. 18— ί4.) 

^ίΐς το ^Ομονόειον χαϋΊερώ^. (ο. 25.) 

*ίΙ^ η Αιονίας ΰτοά χα^ιερωΟτι. (α 27.) 

Ϊ1$ Ανγονατος μετηλλαξεν. (ο. 29—47.) 

Χρόνου πλήθος ^τη || , Ιν οϊς άρχοντες οΓ άρι^μονμενοι 
οΐδε ίγένοντο. 

Κ. Σονληίϋίος Κ. νί. Καμερίνος^ Γ. ΠοτΜαΐος Κ. νί. 
Σαβίνος. 

Π. Κορνήλιος Π. νί. Αολοβέλλοις, Γ. ^Ιούνιος Σίτ- 
λανός. νΟοο^Ιί: ΔΚαϋΜΕΝΤΑ. XXV 

Μ. Αίμίλίος Κ. νΐ, Αίπιδος^ Τ, Στατίλιος Γ. νί. 
Ταύρος. 

Γερ(ΐϋ(νίΐώς Κα/ΰαρος υί. Καΐααρ^ Γ. Φοννψος Γ. νΐ, 

Λ. Μσυνάζίος Λ. υί, Ώλάγχος, Γ. ΣΟίιΟζ Γ. υΐ. ίΚαι- 
κιναλάριος,"] 

Σ^6τοςΠθ(ΐηψοςΣίξατονν[.^ Σέξ. ΆηονλψοςΣέί.νί. 

Τά^ί ^νΒϋτιν ίν τω πΒντηιιοστφ $βδόμω των Δίωνος 'Ρω- 
μαϊίίών. 

ΠΒρΙ Τφ€ρΙου. (ο. 1 8β<ι<ι.) ^ 

Ω^ΚαπηαβοκΙαυηο ΐΡωμαίων αρχεαϋ'αι ηρξαχο. (α 17.) 

'ι^ Γερμανικός Καίΰαρ άηί^ανεν. (ο. 18.) 

'Λ^ Πρόναος Καιΰαρ απί^ανεν, (ο. 22.) 
Χρόνου πλήθος $τη ια' ^ ίν οϊς άρχοντες οί άριϋ'μονμενοι 
οΐδε έγενοντο. 

ζί^ονσο^ Κκΐΰαρ ΤφερΙον υί.^ Γ, Νωρβ^νος Γ. νΐ. 
Φλάκκος. 

Τ. Σχαχίλίος ΤΙτ. νΐ. Σιϋίννας Ταύρος^ Α. Σκρφω- 
νίος Λ. νΐ. Αφαν, 

Γ. Καιχίίιος Γ, νί. Νέηως η ^Ρουφος^ Α. Πομπώνιος 
Α, νΐ. ΦΧά%%ος. 

Τίβ. Καΐϋαρ Ανγούοτον νί, το γ\ Γερμανικός Καιϋαρ 
Τιβ. νΐ. το β\ 

Μ. ^Ιούνιος Μ, νί. 2'»Α€τν09, Α. Νωρβανος Γ. νί. Φλαχ- 
κος η Βαλβος, 

Μ, Οναλίριος Μ. νί. Μεΰΰάλας^ Μ. Ανρτίλιος Μ. νί. 
Κόττας. 

Τιβ. Καίααρ Ανγονότου νί. το δ'^ Αρονϋος Ιούλιος 
-Τιβ. νί. το β". 

Αΐκιμος ^Ατίριος Κ. νί. *ΑγρίηΛας, Γ. Σονλπίκιος 
Γάλβας. 

Γ. ΆίίΙνίοςΓ. νί. Πολλίων, Γ. ΆντΙαχιος Γ. νί. Ονετος. 

Σίρν. Κορνήλιος Σεργ. νί. Κέ^γος^ Α. Ονιύίλλιος 
Α. νί. Ονάρρίον. 

Μ. ^Αύΐνιος Μ. νί. ^ΑγρΙηηας^ Κούκος Κορνήλιος 
Κόΰϋον νί. Αεντονλος, 

Τάδε ϊνεΰτιν ίν τφ ηεντηκοατω Ινάτφ των Δίωνος ^Ρω- 
μαϊκών. 

Περί Γαΐον ΚαΙααρος τον καΐ Καλιγόλον. (ο. 1— β.) 

^£1ς το Ανγονΰτον ηρωον ώαιώ^. (ο. 7.) νΟοο^Ιί: XXVI ΑΚαϋΜΕΝΤΑ. 

^^ς αί ΜανρίτανΙοα υηο ^Ρωμαίων α^χεΰ^Μ ηρξαντο. 
(0.20.) 

^^^ Γάιος Καΐΰαρ άπίϋτίνεν. (ο. 29, 30.) 

υ ηληϋΌς τά λοιπά της Τναίον Άιιερι^ωνίοΌ, Ποντίου 
νηατείας παϊ £ΐλα ίτη τρία, Ιν οϊς άρχοντες οΓ 
^1^0^ οΐ^ε ίγένοντο, 
άκύλας Γ, υΐ, ^Ιουλιανός^ Πόπλιος Νώνιος Μ, νΐ. 

^ΐι$αρ Γερμανικός το β\ Λ, ^Απρωνιος Λ. υίος 

η Κεατίανός. 

Μίόαρ το γ'. 

ίαΐΰαρ το 6\ 

Σίντίος Γν. νΙος Σκτουρνΐνος. 

>ς 6 ίνιαυτος ου αυναρι^μείται δια το τά πλείω 

:φ Ιζητιοατω γεγράφΟ'αι. 

ις Ρωμαϊ%7ΐς ίατορϊας ο^\ 

\ ^Αβίτον του %αΙ ΨενδαντωνΙνου καΐ των φόνων 

ατο. (ο. 1 — 7.) 

ι ων τναρενόμ,ηΰεν ααΐ ως την άειηαρΌ•ένον ίγημε. 

ϊ του ^Ελεογαβάλου καΐ ως την ΟυρανΙαν Ις την 
εταπεμψάμενος τφ ^Ελεογαβάλω ύυνωκιαεν, (ο. 11 

ι της α($ελγεί(χς αύτοΰ. (ο. 13 — 16.) 

;ον ανεψίον Ιποιηΰατο^ ον »αΙ ^Αλέξανδρον μετω• 

(ο. 17, 18.) 

ίοηελν^ Τίαΐ ίΰφάγη. (ο. 10 — ^21.) 

)υ πΙήϋΌς τά λοιπά της Μα%ρ£νου %άί Άδβέντου 

%αϊ αλΙα §τη δ\ ίν οϊς άρχοντες οΓ άριϋ'μούμενοι 

ντο, 

δαντωνΐνοξ το β' ίΐαΐ Κτίνα Σακίρδως. 

δαντωνΐνος το γ' καΐ Ευτυχιανος Κωμάξων. 

Γ. Σ. Γράτος Σαβινιανος χαΐ Μ. Φαβιτεαλ Σί- 

δαντωνΖνος το δ' καΐ Μ. Αυρήλιος Σεουηοος^Αλέ» νΟοο^Ιί: ΑΚαυΜΕΝΤΑ Ι.ΕΟΝΟΙ.ΑνΐΙ. Ι^ίΒΕΐ XXXVI. 
ΜβΙβΠαδ εΓ6(3ΐη νϊ 8υ1)ί^ί(. ο. 1, 2. 
Μί11ιη(]&(63 6( Τί^Γ3η68 Ββΐΐυιη Γ^ραταηΙ. ο. 3. 
ίυουΐΐαβ νϊοΐοη» ηοη υΙϊΙιΐΓ: βυοοβδδΟΓβιη αοοίρίΐ: Τί^Γαηο- 

οβΓία οαρίΐ. α 4. 
ΑΓ89068 Ρατίΐιυδ ηβυΐη ρ&τΐί δυοοαιτϋ. α 5. 
ίαοΰΐΐιΐδ ροδί ρα^ηαπι ιη!ηιΐ8 ίβΐίοβιη ΝίδίΜη οϋδίάβΐ 6ΐ εαρϊΐ. 

ο. β— 8. 
ΙηΙβήιη ΑπηβηΪΑδ 3ΐηίΙ(ί(: ΡΑΐ)ίαδ νίηοίΙιΐΓ. ο, 10. 11. 
Τήβήαδ ΜίϋιήάαΙβιη αά ΟοηίΑηα ρβΓδβςιιίΙυΓ : ροδΙ αϊ) βο δα- 

ρβΓΑίιΐΓ. ο. 12 — 15. 
δβάίΐίο ίη Ειιοιιΐΐί βχβΓοϊΙα : ΜϋΙιΗά&Ιβδ οιηηίίΐ Γ6οαρ6Γ3(. ο. 

16—19. 
Ρίτίίΐαηιιη ίιΐδοίβηΐία. ο. 20 — 23. 
Ββΐίαιη ίά 16^6 6&1)ίηία Ροιηρβίο, ιηιιΐΐίδ Γ6ηϋ6η1ί1)α8 , ιη&ηάβ- 

ίιιρ, βΐ οβΙβΓΓίιηβ οοηβοίΙαΓ. ο. 23 — 37. 
I^6^6δ €οπΐ6ΐίΑ6 ά6 ΑπώίΙπδ 6( 6(0ο(ίδ ΡΓ&βΙοπιηι: Βοδοία άβ 

δα1)δ6ΐ1ϋ8 βφΐίΙιιΐΏ : Μβηϋία άβ 1ί1)6ΓΐοΓαιη δυ&τα^ϋδ. ο. 

38—42. 
Ββΐίαιη ΜίΙΙίΓΜαΙίοαίιι Ιβ^^β ΜαηΗία Ροιηρβίο χηαηάβίτΐιη. ο. 

43,44. 
Ροιηρβίιΐδ ΜίΙΙιΗάαΙβιη ρυ^ηα ηοοίαπια νίηοίΐ. ο. 45 — 50. 
Τί^ραηβδ ραΙβΓ ββ Αβάϊί, ίιΐίαδ ίη νίηοαία οοηάίΙιΐΓ. ο. 51 — 53. 
ΑΙΒαηοηιιη ίιηρβίιΐδ άβρβΠίΙιΐΓ. ο, 54. 

Τβτηροτχ^ βραίίηηι. 

&ηΐ6 ΟΐΓ. η. υ. ε. 

69. 685. 0. ΗοΓίβηδίαβ, 0. €&6θίϋιΐδ Μβίβΐΐιιβ €Γ6ΐί- 

οαδ Οοδδ. 
68. 686. Ιί. Οαβοϋιαβ Μβίβΐΐαβ ιηοΓίιιιΐδ. Ο• Μ&Γθία$ 

Ηβχ δοΐαδ. νΟοο^Ιί: XXVIII ΑΒΘυΜ£ΝΤΑ. 

67. 687. Μαηίιΐδ Αοί1ίιΐ8 βΙβύΗο, €. €β1ριιηιίιι$ Ρίβο. 
66. 688. Ι. Υοΐοαίίιΐδ Τη11ιΐ8, Μ' Λβιηίΐίαβ Εβρίάαδ. ΙίΐΒκι ΙινΠΙ. 
Τίύβηυβ ίη Οβρρββιη ββοβάίΐ: $αοίηιΐ5 ρβΓβάία ΕαΙϊβηβ ίηΙβΓ- 

ίηιίΙιΐΓ. ο. 1. 
Ββ ΙΏΟΓίβ ϋνΐ3€. ο. 2. 

βοΠυβ άαηΐΏ&Ιιιτ, ΙβηΙα ιηοΓίβ οοηθαβηάαβ. ο. 3. 
δ6ίαηιΐ8 ηίιηϋβ Ιιοηοήύιΐδ βίΔίτιβ, ατίβ Τί1)6Γϋ, οαιη ίαιηΰί& 61 

8ΐηίθίδ, 11ΐ(6ΓβθίΙΐΙΓ. ο. 4 — 19. 

ΒαΙίο βΐί^βηάοηιιη ιηο^^ίβίΓΔίιιαιη 6ΐ οοπήΐίοηιιη. ο. 20. 
ΤίύβΓϋ 1ί1)ί€ΐο, οηκίβΐίΐαβ ϊη άοιηαιη $ιΐ2ΐη βΐ αΐίοβ, ίίβηΐφΐβ 8ν&- 

Ηΐί3. €.21—25. 
Ββ ΑΓΐα1)2ίηο Γβ^β Ρ^τίΚοΓαιη 6ΐ άβ ΑηηβηΙβ. ο, 26. 
Οβ ιηθΓΐβ Τ1ΐΓ&8γ11ί. ο. 27. 
Οβ ιηοΓίβ Τι1)βΓϋ. 0. 28. 

Τ6ΐηρση8 εραϋηιη. 

ρο8ΐ €1ΐΓ. η. υ. 0. ΤίΙ)βΓίί. 

26. 779. €η. Εβηΐυΐιΐδ βββίιιΐίουδ, α Οβίνί* XIII. 

81118 δ3ΐ)ίιια8. 19.Αιι^. 

27. 780. Μ. Ιίοίηίιΐδ ΟΓαδβαβ , £. ΟβΙρϋΓ- XIV. 

ηίαβ Ρίδο. 

28. 781. Αρ. Ιυηίυβ δίίβηυβ , Ρ. δΙΠυβ XV. 

ΝβΓν&. 

29. 782. Ι. ΚιώβΙΠαβ ββωίηαδ, 0. Ραβιΐδ XVI. 

Οβιηίηαδ. 

30. 783. Μ. νίηιοίαδ ΟαδΠίηυδ, Ι. ΟΕβδΐαδ XVII. 

Ιοη^ίηιΐδ. 

31. 784. ΤΛβτίιΐδ Αιΐ{^. V. Ι. ΑβΗαβδβίωιιΐδ. XVIII. 

32. 785. (ϋη. ΒοιηίΙίυδ Α6ιιοΙ)&γ1)ιι8 , ΡιιΗαδ XIX. 

ΟβιηίΠαδ δοΓί1)θΐιί2ΐηιΐδ. 

33. 786. δβΓν. δηίριοΐαδ βίΐΙΒβ, ί^. Οοπιβ- XX. 

Ηαδ δαίΐβ. 

34. 787. ι. νΐΙβΙΠιΐδ , Ρβαΐαβ Ρίώίαδ ΡβΓ- XXI. 

8ίθ\18. 

35. 788. €. ΟβδΙίαδ ββΐΐαβ, Μ. δβΓνίΙίαδ Νο- XXII. 

ΒίΑηυδ. 

36. 789. δβχ. ΡΑρίηπίδ, 0. ΡΐΕΐιϋιΐδ. ΧΧΠΙ. νΟοο^Ιί: ΑΚαυΜΕΝΤΑ. XXIX 

Β7. 790. Οη. ΑοβΓΓοηίαδ ΡΓοοαΙιιβ, 0. ΡοηΙίαβ ΙΟΒΒΙ ΙιΧ. 

€1αιΐ€ΐία8 ΙιηρβΓαΙΟΓ βΐ: βιαβ νιΐί» βΐ νίΠαΙββ. ο. 1 — 7. 
Αηϋοοίιο, ΜίΙΙιΗά&ϋ υΐΓίςαβ, Α^Γίρραβ, ΗβΓοάί, Γβ^α ΓββΙίΙιιίΙ» 

ΑΙΙ^βΙ. 6. 8. 

€1ΐ8ϋ1, ΟΙίΑίιοί, ΜβιιΗ, νΙηουηΐιΐΓ. ο. 8. 9. 

€οη8(ι1α(ιοη68 ςυββάαιη: ροΓίιιβ ΟβΙίβηβίδ: Ιβοαδ Ριιοίηιΐδ ίη 

Τϋ>6ηιη βιηϋίβηάαβ. ο. 10—13. 
€36ά68 ίβοΐαβ: Μ688Αΐίιι&θ 6( 1ϋ>6Γΐοηιιη ίΔοιηοΓα. ο. 14 — 18. 
ΒήΙ&ηηία βχ ραρίβ βιώ&οΐΑ. ο. 19 — 23. 
€οιΐ8(ίΙιι(ίοιιβ8 φΐιιβάΑΐη: Μβββαΐίηαβ βα^ιΐία: ψχΛβ ίΙΗ οαιΐ8Β 

ίηΙβΗίαβ. ο. 24 — 31. 
Α^ηρρίηα άιιοίΙιΐΓ: βΐφΐβ οοηΐίηιιο Ηβββ&ΐίηβ: Ιαηάβιη Οίαα• 

άίαιη ηβΟΑί. ο. 32—35. 

Αηηί τβΐί^ηα ρανίβ Ηάβο ρβ8(α, Ο. Οαβεατβ IV, Οη. 

δβηίίο δάΐηιτηίηο ΰο$8. οητη Χ11Ι. αΙη$, ςιηίΙ>ιι$ 

€0η3ί4ΐαίηίη ρβε&βτβ. 

4>ο8ΐεΐλΓ.α. υ. ε. ει&αάη. 

41. 794. 0. ΟββδΟΓ Αα^;. IV, €η. δβηΐίπδ 8α- Ι. 

Ιατηίηυδ. 24. Ιαη. 

42. 795. Οααάίιιβ Οαββατ Αιι^. II, 0. Οαβ- II. 

οιπΑ Ιατ^β. 

43. 796. αίαυάίαβ α&βδοτ Αιι^. III. Ι. νίΐβΐ- III. 

ϋα8 Π. 

44. 797. ι. Οιιίηαίιΐδ Οήβρίηιΐδ II, Μ. δΙα- IV. 

Ιϋϊαδ Ταιιηΐδ• 

45. 798. Μ. νΐηίοΐαδ II, Τ. δίΕΐίϋιΐδ Τβαπίδ V. 

ΟοΓνίηιΐδ. 
40. 799. ναΙύΗαβ ΑδίαΙιοαδ II, Μ. ΙαηΙαβ 8ί- VI. 
Ιβίίιιΐδ, 

47. 800. αίαηάΐϋβ Οαββατ Αιΐ£^. IV, Ε. νΐΐβΐ- VII. 

Ιίυδ ΠΙ. 

48. .801. Α. νΐΐβΐΐΐαδ. Ι. νιρδοηίυβ. νΠΙ. 

49. 802. €. Ροιηρβίιΐδ Ιοη^Ιηαβ 6&11υδ, 0. IX. 

νβΓβηίιΐδ. νΟοο^Ιί: XXX ΑΕαϋϋΒΝΤΑ• 

50. 803. 0. ΑηϋβΙίαβ ΥβΙιΐδ, Μ. δαί11ίιΐ8 ΝβΓ- Χ. 

νϋίβηιιβ. 

51. 804. Οίατιάΐαδ 03β53Γ Αυ^. V, δ6Γ. €οηΐ6- XI. 

Ιϊαβ 0γ61ιι8. 

52. 805. ΟοΓΠβΙϊυβ δαίΐα ΡαυβΙυβ, Ι. δαίνίαβ XII. 

Οΐΐιο ΤΙΙίαηιιβ, 

53. 806. Ββο. Ιαηίυ8 δϋαητιβ ΤοΓςααΙαβ, Ο• XIII. 

Η&(6ηα8 Αηίοηΐηιΐδ. 

54. 807. Μ. Α8ίηίιΐ8 ΜβΓΟβΙΙιιβ, Μαηίιΐδ Αά- XIV, 

Ι1α8 Ανίοΐα, βά 13, Οο (, ΙιΙΒΒΙ ΙιΧΙ. 

ΝβΓΟ αηΐρίΐ ίιηρβΓίυιη. ο. 1. 2. 

Ιαίΐίο ιη&ΐτί ο1)ΐ6ΐηρβΓ&ΐ, ςυ^ιη 8ΐιιηιη& Γβηιιη άβιηονβηΐ; δβηβΟΑ 

6( ΒαΓηΐ8. α 3. , 
ΝβΓοηίδ ΙίΜάίηβδ 6( ρΓοίιΐδίο, δίΐαηί ιιιογ8. ο. 4 — β. 
Α6(68 αιηοΓ, ΒΗίαηηίοαβ ίηΙβΗέοΙιΐδ, βαιη Α^ηρρίηα (ϋ88ί<1ίαιη. 

ο. 7. 8. 
ϋΐ ΝβΓΟ ίη8ΑηίΓ6 ΰοβρβηΐ. ο. 9. 
Οβ δβηβοαβ ρ1ιί1θ8ορίιί νίΐίίδ 6ΐ 1ί1)ίάίηϋ)ΐΐ8. ο. 10. 
δβ1)ίη8 αιη&Ια: Α^πρρίηα ηβββίΑ. ο. 11 — 16. * 
ΟοιηίΙΐΑ ίηΐ6Γί66ΐ&: 06ΐ6ΐ)ηΙ&(63 : ΝβΓΟ 6ί(1ΐ3Γα ο&ηίΚ. 0,17—21• 

Τβτηροηε ^ραϋητη. 

ρθ5ΐ Οιτ. η. υ. ε. ΝβΓΟηίδ. 

54. 807. Μ. Αδίηίιΐδ Ματοβίΐιΐδ, Μαηίιΐδ Αοΐΐίαβ Ι. 

Ανίοΐ3. 13. ΟοΙ- 

55. 808. ΝβΓΟ ΟαβδΟΓ Αιι^;., £. ΑηΙίδΙίπδ ΥβΙυδ II. 

56. 809. 0. Υοΐιΐδίιΐδ δαΙυΓηίηυδ, Ρ. €θΓηβ1ίιΐ8 III. 

δβίρίο. 
57 810. ΝβΓΟ 0Ηβ83Γ Αιΐ£;. II, Ι. Οβίριιπιΐυδ IV. 
ΡϊδΟ. 

58. 811. ΝβΓΟ Οδβδ&Γ Κ\χ^. ΙΠ, Μ. νβίβηαδ V. 

Μβδδβία. 

59. 812. €. νίρδαηίιΐδ ΑρΓοηίαηιΐδ, ί. ΡοηΚβίαδ VI. 

€3ρί(ο. 

60. 813. ΝβΓΟ ΟαβδδΓ Αα^. IV, αοΓη. ^βηΐυΐαδ νΐί 

Οοδδαδ. νΟοο^Ιί: ΑΚΟϋΜΕΝΤΔ. XXXI 

ΙιΙΒΒΙ ΙιΧΙΙ. 

Ββ οίαάβ ΙΙοιη9ηοΓυιη ίη Βπΐ3ηηί3, ρβΓ Βυικίαίοαιη ίΙίΑΐα. ΰ. 

1—7. 
£χ Μοηα ίαβιιία 81ι1)9€(α Ραυίίηιΐδ τβνβΓδΠδ , ρΓ96ΐίο νίηοίΐ. ο. 

8—12. 
ΟοΙανίαιη Αιι^ιΐ5(3ΐη 6( ΒιΐΓΠΐιη» ϋβιη ΡΙαυΙαιη 6( Ραΐΐαηίβηι 

ΝβΓΟ ίη(6Γ6οί(. ο. 13. 14. 
Ροβάίδβίιηαηι ίη Ιικίίδ Τί^βΙΗηί οοηνίνίιιιη. ο. 15. 
υΐ αΓΐ)6ΐη ΝθΓΟ ίηοβηάβήΐ. 0.16—18. 
€θΓΐ)υ1οη!8 νίΓΐπβ: οοηίΓΑ Υοίος^αβδίιιη βΐ ΤίηάαΙβιη αοΐβ. ο. 

19.20. 
Β68 α ΡαβΙο πιαίβ ^ββίαβ: Υοΐο^βββτιβ ουιηεοΓύαΙοηβ ρΗοίδοίΙυΓ. 

ο. 21—23. 
δβηβοΗ, δοΓβητίδ, ΤΙΐΓ&δβ&δ, $<ι1)ίηα» ίηΙβΓίβοΙί: Μαβοηίιιβ 6ΐ 

ΟορηυΙαβ Γβίβ^αΐί. ο. 24 — 29. Τβηιροτί$ $ραίίητη. 
ρο8ΐ εΚΓ. η. 


υ.ο. 
ΝρΓοηί8. 


60. 


813. 


ΝβΓΟ Αυ^. IV, ΟοΓΠ. Οοδβαβ Οοδβί 


VIII. 


Ρ. ΕβηΙιιΙα^. 


13.0οι. 


61. 


814. 


0368οηίυ8 ΡαβΙαβ, Ρ. ΡβίΓοηίιΐδ ΤαΓ- 
ρί1ί9ηιΐ8. 


IX. 


62. 


815. 


Ρ. Μαήαδ Οβίδΐιβ, Ε. Αβίιιίιΐδ βαΐΐιΐδ. 


χ. 


63. 


816. 


0. Μβιηιηίιΐδ Ββ^αΐαδ, Ε. ΥβΓ^ίηίιΐδ 
Βαίαδ. 


IX. 


64. 


817. 


€. Εβοαηίαδ Ββδδαδ, Μ. Είοίηίαδ 


XII. 


65. 


818. 


Α. Ιίοίηίαδ ΝβΓνα δίΐαηαδ, Μ. ΥβδΙί- 


ΧΙΙΙ. 


ηϋδ ΑΐΙίοΰδ. 


ν ΙϋΒΒΙ Ι^ΧΙΠ. 

ΝβΓΟ ΤΪΓΪά&Ιί ιηβ^ηίβββ βχοβρίο άίαάβιηα ίιηροηίΐ. ο. 1 — 7. 
Ιη ΟΓ&βοίαηι ρΓοββίδοίΙιΐΓ, υΐ 6α( ηεριοδονίκης. ο. 8 — 10. 
βΓ&βοϊαηι βαηι Τί£;β11ίηο βΐ ΟηβρίηίΙΙα νβδίαΐ : δίβιιΐ Ηβϋαβ β( 

Ροίγοίβΐυβ Ηοπιαοι βΐ Ιΐαΐϊβπι. β. 11. 12. 
ΝβΓοηίδ οιιηι δροΓΟ β( ΡγΙΙιβ^ΟΓα ηπρ1ί96 βΐ (ηΓρίΙυάο. ο. 13. 
£ίη8 νίοΙΟΓίαβ βΐ ρΓ&ββοηίιυη : ίη ΑροΙΙίηβηι Γογογ: ίη δβη&Ιο- 

Γβ8 ϋάίαηι. ο. 14. 15. 
Ιδίΐιπιί ρβΓίοδδίο. 0. 16. XXXII ΔίΐαϋΜΒΝΤΑ. 

δοπ1)οηίθΓαιη , €ογ1)ιι1οιι18, Ρ2ίΓί€ΐί5, διιΐρίοίοηιιη ίη(6ΓίΙα8. ο. 

17. 18. 
Ηβΐίο ατ^βηΐβ Γβάίβηβ ΝβΓΟ Ι$6ΐ&8(ί6αιη (ήαιηρίιιιιη α£;ί(. ο. 

19—21. 
Υιικϊίοίδ ίη ΝβΓοηβιη οοηβρίΓΛίίο βΐ ο1)ίΙα5. ο. 22 — 24. 
ΒυΓαβ, Οαββαρ βίΑιι^αβΙοδ αρρβΠαΙιΐδ, ίιηρβηιιιη ΓβοαβΑΐ. ο. 25. 
ΝβΓοηίδ ία^α βΐ ίηίβηΐυδ. α 26 — 29. 

Τ$ιηροτί8 ΒραίίΐίΜ. 

ρο3ΐ εΚΓ. η. υ. ε. ΝβΓοηΙβ. 

66 819. Ο.ΙαοίυδΤβΙβδίηυβ, €. δαβΙοηίιΐδΡαιι- XIV. 

Ιίηαβ. 13. ΟοΙ. 

67. 820. Ροηΐ6ίιΐ8 ΟαρίΙο, Ιαιιίαδ Βιιίαβ. XV. 

68. 821. €. δίΐίαδ Ιΐβϋοαβ, ΟβΙβΗιΐδ Τγ&61ι&1ιι3 

ΤϋΓρϊϋβηιΐδ. + 9. Ιαηϋ. Ι^ΐΒΒΐ ΙίΧίν. 

Ο&ΐϋαβ ίιηρβΓϋ οιηίαα: αναΗΐία: 1ί1)6Γ(οηιιη, ΝγιηρΙιΜϋ, Οορί- 

(οηίδ, ίηδθΐ6η(!3. ο. 1. 2. 
Είαδάβιη ίη^Γβδδαδ ίη ιιτΒβιη ίραοαίβηΐιΐδ : ΝβΓοηΙαηοηιιη βιιρ- 

ρΐίοϊαιη. ο. 3. 
Ββ δβάίΐίοηβ νίΐ6ΐΙϊί οοηίρα 63ΐ1)2ίΐη. ο. 4. 
Ιι, Ρίδο ΟαβδΑΓ αάορίαίιΐδ α'βα11)&: Οΐΐιο ίπιρβήοιη ΙηνβάίΙ. α 5. 
08ΐ1)&6 Ρίδοηίδςπβ ίηίβηΐαδ. ο. 6. 
Οΐΐιο ίηί6ΐίοί1)ΐΐδ βαδρίοϋδ 61 ΜαηάίιηβηΙίδ 'οαρίΐ ίιηρβηαιη. 

€. 7. 8. 
ΜίϋΙαιη ίηδο1βηΙί&:•Ρδβαάο-ΝβΓθ. ο. 9. 
ΟΐΙιοΥιίδ βΐ νίΐβΐΐπ δά ΟΓβιηοηβιη ρραβϋα. ο. 10. 11. 
Οΐΐιοηίδ 3(1 ιηίΐίΐβδ ΟΓβΙίο. ο. 12. 13." 
ϋΐ δβ ιρβατη Οΐΐιο ρυ^ίοηβ ϊηΙβΓβιηβηΙ. ο. 14. 15. 
Υβίβηΐίδ ΓβραάΙαδ. ο. 16. 

Τβηιροη8 εραΗηηι, 

ρο8ΐ ΟΚγ. η. υ. 0. 6&15&0• 

68. 821. €. δίΐίτΐδ Ιΐβϋοιίδ, Οαΐβήϋδ ΤΓΑοΙιαΙαδ 

ΤιιτρΠίαηιΐδ. 9. Ιαηϋ. 

69. 822. αα11)3 03β8. Αυ§. II, Τ. νίηίαβ. +15.Ιμι. νΟοο^Ιί: ΑΒΟϋΜΕΝΤΑ. XXXIII 

Ι.ΙΒΒΙ Ι^Χν. 
Υίΐβΐΐίαβ Ιιηρ.Γ6ηαηοί2ΐΙυΓ:^1&άί9(οΓί1)ΐι$ 6( ο&6$ί8 θ6ΐιΙθ8ραδθίΙ: 

ΑδίΓοΙο^Οδ Ιΐβΐία ρβΐϋΐ. ο. 1. 
ΥίΙβΙΙΙί Ιαχαβ ίη βραΐίβ, θοιηο, βιιρ^ΙΙβοίΠβ, ροιηρα ρβηβ τΜί- 

ουΐ3. ο. 2 — 5. 
Είυβάβπι Ιαιιάαηάβ. ο. 6. 7. 
ΡΓ0(]ί^ία βίηίδίΓΟ : Υββρβδίαηυιη ιηίΐίΐβδ ίαιρβΓ&ΙοΓβιη (ϋ6υαΐ. 

0.8. 
Μυοίαηιιβ α Υββρ&δίαηο οοηίΓα Υίΐ6ΐ11υιη ιηίδβιΐδ : Ρηιηιΐδ βροηΐβ 

ία ΥιΙβΙϋυιη άαοίΐ. ο. 9. 
Αΐίβηιΐδ 1)6ΐ1ο 8 Υίΐβΐΐίο ρρΔβίβοΙιΐδ , βΐ άβΓβοΙίοηίδ αιιοΙογ , α 

ΓβδίρίδοβηΙίΒιΐδ οβρίΙαΓ. ο, 10. 
ΥΐΙβΠίβηί ρΓΟβΙίο νίηοαηΙιΐΓ. ο. 11 — 14. 
€Γ6ΐηοη6η$ίιιιη οΑίαιηίΙβδ. ο. 15. 
ΥίΙβΙΙϋ ίηοοη8ΐαηΙί9 : ΟαρίΙοϋπιη ορρυ^ηαηάο δ3ΐ)ίηο βχυδίυιη. 

ο. 16. 17. 
ϋΓΐ)ί$ ΚαπίΑβ , α Υεδρ&βίβηΐ (ΙαοίΒυδ οβρίαβ , οΐβάββ. ο. 18. 19. 
υΐ ΥϋβΙΗαδ οβρίυβ ίηΐβπβηΐ. ο. 20. 21. 
ϋΐ ίΓ3ΐ6Γ βΐ βΐίαδ Υίΐβΐΐϋ ρβΓΪβηηΙ. ο. 22. 

ΤαηροΗ$ εραϋητη. ΟάΙΙα 11 βΐ Τ. ΥΜο 0088. 

ρο5ΐ ΟΗγ. η. υ. €. 

69. 822. €ϋδδ. δϋίΤβοΙί. 

Κ»Ι. Μ&Γΐ. Τ. ΥΐΓ^ίηΐυδ ΚαΓυδ» Υορίδοαδ Ροιη* 

ρβίιΐδ. 
Κβΐ. Μαί. €α6Ηα$ $3ΐ)ίηυδ , Τ. Ρΐανίυδ δ3ΐ)ίηυδ. 
Κδΐ. Ιαΐ. Τ. ΑΓπυδ ΑηΙοηίηυβ, Ρ. Μβπιΐδ Οβί- 

81X8 Π. 
Κ»1.8βρ1.0. Ρ«1>ίαδ Υβίβπδ, Α. Αΐίβηιΐδ Οαβοίηηα 

(βοςιιβ άαιηηαίο ρηιΐ. ]ίβ1. Νον. Βοδοίαδ 

Ββ^υΐϋδ). 
Καΐ. Νον. €η. Οαβοϋΐαδ δίιηρίβχ, 0. ΟαίηοΙίυδ 

ΑΐΙϊοιίδ. Ι.ΙΒΒΙ Ι^ΧΥΙ. 

ΥβδρΑδίβηιΐδ ΙιηρβΓαΙΟΓ ίαοΐαδ : βΐίαιη ρΓοάί^ϋδ άβδί^η&Ιαδ. ο.Ί. 

Μαάαηί βΐ ΟοιηΗίβηί ίηδοίβηΐία. ο. 2. 

βοπααηοΓαιη γθΒβΙΗο. ο. 3. 

Οβ οβρίίδ α Τίΐο ΗίβΓοβοΙγωίδ. ο. 4 — 7. 

ΒΙΟ ΟΑββϊϋβ. V. Ο νΟοο^Ιί: XXXIV ΔΚαϋΜΕΝΤΑ. 

Υβδρθδίβηυδ ϊη Λβ^γρΙο ρβουηίΑδ βχϊξϊί, ο. 8. 
Βοπ)9ηο8 οοιηίΙβΓ ΙΐϊώβΙ: ρ}ιϋο$ορ1ια8 ιιτΒβ ρβΐΐίΐ. ο. 9 — 13. 
ΡβΓ ε&βηίάβιη 6οηοιι1)ίη2ΰη 6( ρβρ 56 ίρ$6 ρβοιιηίαβ οοηβοίΐ. <;. 14» 
Τβιηρίαιη Ραοίβ Βί €ο1θ88υδ βπ^ίΙιΐΓ: ΒβΓβηΙοβ άίιηίΙΙϋιιτ: Ογ^ 

ηίά ριιηίυηΙυΓ. ο. 15. 
Ιυΐίί δίώΐιιί δυρρίίάιιιη : ίΐβιηςιιβ Λΐίβηί 6( ΜβΓοβΠί οοϋίαταιι- 

ϋιιιη. ο. 16. 
Ιϋ ν68ρ85ί2ίηυ8 ιηοΓίβιη ο1)ί€ηΙ. ο. 17. 
Οβ ΤίΙί 0Α68&Γί8 Αυ^. 6ΐ6ΐη6η1ί&. ο. 18. 19. 
Ββΐΐυιη ϊη Βηί&ηιιίβ, <|ΐια6 ίιΐδΐιία 6886 β^οδοίΐιιτ. ο. 20. 
ϋΐ Υβδυνίαβ ιηοηβ 3Γ86Γί(: Ιηοβηάίυιη ΒοιηΑ6. ο. 21-^24. 
δρβοΐ&ουΐα: ΤΗί ιηοΓ8. 6.25.26. 

Τ€τηροτί$ εραϋνηι. 

ροβίεΐιτ.ο. υ. ε. νββρΜίληί 

70. 823. Ρ1. ν68ρ&8ΐ&ηυ8 Λιΐ£[. Π, ΤίΙαβ €&6- Ι. Ι.ΙαΚ 

82ίΓ• 

71. 824. Ρ1. ν68ρβ8ΐ3ηιΐ8 Αιΐ£;, ΠΙ, Μ. 0θ66β- Π. 

ίυ8 Ν6Γν3. 

72. 825. ΡΙ. ν68ρ38ί3ηυ8 Αιΐ£;. IV, Τί1ιΐ8 086- ΙΠ. 

83Γ II. 

73. 826. Βοιηϋΐαηα8€3683τΠ, Η.ν3ΐ6ητΐ8Μ68- IV. 

83ΐίηΐ18. 

74. 827. ΡΙ. νβ8ρ38ί3ηιΐ8 Αϋ^. V, Τί1α8 036- V. 

83Γ III. 

75. 828. ΡΙ. ν68ρ38ί3ηυ8 Αα^. VI, Τί1ιΐ8 036- VI. 

83Γΐν. 

76. 829. ΡΙ. ν68ρ38ΐ3ηιΐ8 νΠ, ΤίΙυβ α3683Γ ν. VII 

77. 830. ΡΙ. ν68ρ38ί3ηυ8 νΠΙ, Τί1ιΐ8 03683Γνΐ. νίΠ. 

78. 831. Ι. €6!οηία8 ΟοπΗηοάαβ, Β. Νονίιιβ IX. 

ΡΓί80118. Τιΐί 

79. 832. ΡΙ. νβ8ρ38ί3ηιΐ8 IX, Τϋα8 €368. νΠ. 1.23.Ιυιι. 

80. 833. Τ. ν68ρ38ί3ηα8 VIII, Βοιηίϋ3ηιΐ8 VII. II. 

81. 834. ι. ΡΙ. δίΐνα Νοηίιΐ8 Β388α8, Α8ίιι!ιΐ8 ΙΠ. 

ΡοΠίο ν6ΓΓυοοδυ8. + 13. δβρί. Ι•ΐΒΒΐ Ι^χνίΙ. 
ΒοιηΙϋβηί 836νιιιη ίηβ6ΐιίιιιχΐ: οάίιιιη ίη ρ3ΐΓ6ΐη ίΓ3ΐτ*6ΐΏ€[υ6. 
0. 1. 2, νΟοο^Ιέ ΔΕΟϋΜΕΝΤΑ. XXXV 

ΟοιηΗίΑΐη Γ6ρα(1ί3ΐ: Ιιιΐίαιη αιηοΐ: Υβδίαΐβδ οοοίάιΐ. ο. 3. 

ββπηοηίοιιιη Ββΐίαιη. ο. 4. 5. 

ΒβΙΙιιιη Ββοίουιη οηιη θ6θ6ΐ)&1ο. α 6. 7. 

δρβοΐαοιιία 6( οοηνίνία ΒοιηΗΙαηί ηοοΙηΓη». ο. 8. 9^ 

Οαοίοο 1)6ΐ1ο £[68ΐ&. 0. 10. 

ΛηΙοηίαβ, ΟβπηβηίΑβ ρΓ&6863, ΓβΒβΠαΙ: ιηηΐΐί οοοίάαηΐιιτ. ο. 

11—14. 
ϋΐ Βοιηί(!αηιΐ5 ίηβίάϋβ α φΐϋ)ΐΐ8ά9ΐη βίπιοΐίβ οοοίβυδ ίαβήΐ. 

0. 15—18. Τ€ΐηροτί8 εραϋνηι. 

ρο»( €ΙΐΓ. η. υ. 0. ϋοηιίΐίληί 

81. 834. Ι. Ρ1. δΠνα Νοηίιΐδ Βαβδίιβ, Λ8ίηίυ8 Ι.1386ρ. 

ΡοΙΙΙο ΥβΓΠΙΟΟβΙΙβ €θ88. 

82. 835. Οοιηί(ίαηα8 Αυ^. ΥΙΠ, Τ. Ρΐ3ν!α8 δα- Π. 

Μιιιΐδ• 

83. 836. Οοιηί(ΐ&ηυ8 Λυ$. IX, 0. ΡβίΟΙαβ Βιι- III. 

ίιΐ8υ. 

84. 837. ΒοιηΗΙ»ηα8 Αα^. Χ, Τ. ΑιιτβΠιΐδ δβ- IV. 

1)ίητΐ8• 

85. 838. Βοπιία&ηαβ Αυ^. XI» Τ. ΑπΓβΗιιβ V. 

Ραΐναδ. 

86. 839. ΒοιηίΙίαηυβ Αιι^. XII, δ6Γ. εοηιβΙίαβ VI. 

Βο1&1)6ΐΐ3. 

87. 840. Βοιηί(ί3ηιΐ8 Αιι^. XIII, Α. νο1α8ίη8 VII, 

δαΙτίΓηίηιιβ. 

88. 841. ΒοιηίΙί&ηυ8 Κη^. XIV, ί. Μ!ηυ6ίιΐ8 VIII. 

Βαίιΐ8. 

89. 842. Τ. ΛαΓβΗυβ Ρηΐνπδ Π, Λ. δβιηρΓΟ- IX. 

ηϊιΐ8 ΑίΓ&Ιίηαβ. 

90. 843. ΒοπιίΙίαηιΐδ Αιι^. XV, Μ. €οο66ία8 Χ. 

ΝβΓνα II. 

91. 844. Μ. υΐρίιΐδ ΤΓ3ΐαηαδ, Μβηίυδ Αοϋίυβ XI. 

61α1)ηο. 

92. 845. ΒοιηίΙϊαηιΐδ Αυ^. XVI, 0. νοίιΐδίιΐδ ΧΙί. 

δαίιιτηιηιΐδ. 

93. 846. δβχ. Ροιηρβίυδ εοΐΐε^α, ΟοΓοβϋιΐδ XIII. 

Ρτίδοιίδ. νΟοο^Ιί: XXXVI ΑΚαϋΜΕΝΤΑ. 

94. 847. £. Νοηία$ ΑβρΓβηαδ, Μ. ΑΓΗοίηίαβ XIV• 

ΟΙβιηβηδ. 

95. 848. ΒοιηϊΙί3ηα8 Αα^. XVII, Τ. ΡΙδνίΐΜ XV. 

Οίβιηβηδ. 

96. 849. Μαηΐίαδ ν&ίβηδ, ΑηΙϊβΙίαδ νβίαβ. XVI. 

+18.86ρΙ. 

ΙϋΒΒΐ ι^χνιπ. 
ΟοπιίΙίΑη! ρΐ6Γ3€[υβ ΓββοίηάαηΙιΐΓ. ο. 1. 
Νβρναβ Οδίβδ. Αα^. νΪΓίαΙββ: ίη νϊΓ^ίηίαιη Ιβηί^ηίΙββ. ο. 2. 
6Γθ8$ί οοηίαΓ&Ιίο: ρΓαβΙΟΓίαηοΓαιη ββάΗίο: Τραίαπί αάορίίο• 

0. 3. 
ΤΓ9ΐ3ηί ρδίΓΐΕ βΐ 1αιΐ8 : ΝβΓνα ιηοήίαΓ. ο. 4. 
ΤΓαίβηαδ α( οοοβρβπΐ ίιηρβΗαιη. ο. 5. 
ΒβΙΙαιη ίη Β606ΐ)β1αιη βυδοίρίΐ, ϋϋ ΓοπηΜαηάαβ, δΐιίβ οαΓαβ 

ο. β. ί. 
Βδοοδ νίηοϋ βΐ άβ ϋβ ΙήαηιρΙι&Ι. ο. 8 — 10. 
ΑΗβηιιη αάνβΓδυδ Οαοοδ ύβΐΐιιηι. ο. 11. 12. 
υΐ ροη(6 ΙαρίίΙβο ΤΓβϊ&ηηβ 0&ηπ])ίαιη δίΓανβΓίΙ. ο. 13; 
θ666ΐ)α1ο βχδΐίηοΐο^ Βαοί ία ρρονΙηοίΑΐη Γ6(1α6ΐί: ΑΓβύία ο&ρία. 

0. 14. 
Εθ^αϋοηβδ: Ροιηρίΐηαβραΐαάβδ δίΓ&ΐΑβ: δίαΐααβ ύβηβ ιηβηΐΐδ: 

οοίαιηηα ΤΓαίαηί. ο. 15. 16. 
ΕχρβάίΙίο οοηίΓα ΡβΓίΙιοβ οϋ Εχ6<]αΓ6ΐη Απηβηία ριιΐδΐιιη, 6ΐ 

ΡβΓίΙιαιηαδίΓίη ίηάαοίαιη. ο. 17. 18. 
Ρ8η[ΐ2ίΐηΑ8ίΓί(1ί' ΤΓβίαηαιη ^κΐβαηΐί Απηβηία αάίιιιίΙιΐΓ. ο. 19. 20. 
υΐ Αα^αΓυδ ΟδΓοβηαδ ϋ ΤΓαί^ηο νβηίαιη ίιηρβίΓΑΓίΙ. ο, 21. 
06 Μαηί 6ΐ ΜαοίδαΓί Ιβ^βΙίδ 3(1 ΤΓβί&ηιιπι. ο. 22. 
ΤΓ&ίαηιΐδ ΟρΙίιηιΐδ: Νίδί1)ί βΐ ΒαΙβηΙδ οαρίίδ, ΡβΓίΙιίουδ άίοίΙαΓ. 

0.23. 
Οβ ΙβΓΓαβ ΐΏΟΙα ίη^βιιΐί Αηΐίοοίιίαβ. ο. 24. 25. 
Τί^Γίάβ ίαηοΐο, Αάίίώβιιβη, ΜββοροΙαιηίαιη, ΟΐβδίρΙιοηΙθίη οβρίΐ. 

0. 26—28. 
ΡΙβΓΛφίβ αηιΐΚϋ βΐ ΓβοιιρβΡβΙ: Ρ&Γΐίιίδ Γβ^βιη ά&Ι. ο. 29. 30. 
ΑίΓβηοδ ίραδίΓΑ ορρυ§η&1. ο. 31. 
Ιικίββί 1η ΟγΓβηβ. Αβ^γρΙο, ΟγρΓΟ, Γβ1>βΙΐΗηΙβ8, ρβΓ Ι^υδίαιη 

ρΓαβοίρηβ ΛοηιαηΐμΓ. ο. 32. 
ΡατΙΙιί Γ6^βηι ίηιροδίΐυιη βϋοίαηΐ: ΤΓβίαηαδ ηιοΗΐιΐΓ. ο. 33. νΟοο§1(: ΑΚαϋΜΕΝΤΑ. 

■ Τβτηροηβ εραϋηηι. 
ροδίεΐΐΜΐ. υ. α 

96. 849. 0. Μ3η1ίυ8 Υαίβηδ/ €. ΛηΙίβΙίαδ 

ΥβΙυβ. 
97« 850. Ν6Γν8 €968. Αιι^. 1Π, Ε. ν6Γ^ίηίυ8 

ΒυΓιΐ8 ΠΙ. 
98. 851. ΝβΓνα Οαββ. Αυ^. IV, ΝοΓνα ΤΓ&ίαητΐ8 

€968. II. 99. 


852. 


€. 8θδίά8 8606610 Π, Α. €θΓη6ΐίυ8 
ΡΗΐιη9. 


100. 


853. 


ΝβΤνΗ ΤΓ3ί311118 Αιι§. ΠΙ, 86Χ. Ιυΐ. 
ΓΓοηΙίηαδ ΠΙ. 


101. 


854. 


ΝβΓΥΗ ΤΓδίαηα8 Αιι§. IV, 8βχ. ΑγΙι- 
€υΐ6ίυ8 Ρββίιΐδ. 


102. 


855. 


€. 8081118 δβηβοίο ΙΠ, £. Είοίηίαβ 
8υΓ3Π. 


103. 


856. 


Ν6Γν9 ΤΓ3ί9ηυ8 Αΐΐ^. ν, 0. Μ688ίΐ1δ 

Μ9χίιηιΐδ π. 


104. 


857. 


8α1)ΐΐΓ9ηιΐ8 Π, Ρ. Ν6Γ9ΐίιΐδ Μ9Γ66ΐΙυδ. 


105. 


858. 


Τί. Ιιιΐίιΐδ €9η(1ί(1υ8 Π, Α.ΐυΐίιΐδ Ου9- 
(ΐΓ9(υδ Π. 


106. 


859. 


Ια, €6ίοηίιΐ8 €οιηιηο<Ια8 ν6Γϋ8, 1. €6- 

Γ69ΐί8. 


107. 


860. 


€. δοδίαδ 8606010 IV, ί. ϋοιηίυδ 
8ατ9 ΠΙ. 


108. 


861. 


Αρ. ΤΓ6ΐ)θΐιίυδ 69Πυδ, Μ. ΑΐΙΙίιΐί 

ΒΓ9άα9. 


109. 


862. 


Α. €0Γη6ΐίυ8 Ρ9ΐιη9 Π, €. €9ΐνίδία8 
ΤυΠιΐδ Π. 


110. 


863. 


€1οάιιΐ8 Ρηδοίηυδ, δοΐβηιΐδ ΟρΓιΙιΐδ. 


111. 


864. 


€. €3ΐριΐΓηίυ8 Ρίβο, Μ. νοΙΙίιΐδ Βο- 
Ι9ηυ8. 


112. 


865. 


Ν6Γν9 ΤΓ9ί9ηιΐ8 Αυ^. VI, €. ΙαΙία^ 
ΑΓΗο&ηιΐδ. 


113. 


866. 


Ι. €6ΐ8α8 Π, €1ο<1ίυ8 €η8ρίιιιΐ8. 


114. 


867. 


0. Νίηηίιιβ Η98ΐ9, Ρ. Μ9ηϋιυδ νο- 

ρΐ8θα8. νΟοο^Ιί: XXXVIII ΑΕΟϋΜΕΝΤΑ, 

115. 868. ία. νίρβΑηίαδ Μββδδΐ», Μ. Ρβάο νίΓ^ί- ΧΥΠΙ. 

Ηβηυβ. 

116. 860. ι. Αβίίαβ Ι.3ΐηί&, Λβΐίαηιΐδ ΥβΙαβ. XIX. 
^^"^, 870. ΟαίηοΙίαδ Νί^βΓ, 0. νίρδ&ηίϋδ ΑρΓΟ- XX. 

ηίβηαδ. '-(-11.Αιι^. I^IΒΒI Ι^ΧΙΧ. 

1118 ηοη &άορΐΗΐιΐ8, Ρίοϋηαβ ίανοΓβ βαοοβδδίΐ. ο. 1. 2. 

1ί1)ΐΐ5 αϊ) Ηαάτίβηο ρβΓρβίΓ&ΐίβ : άβ ν&Γία βίαδ βηκίίΐίοηβ 

ί ίηήάία. ο. 3. 4. 

8, ιη^αίιηβ οοιηΚβδ 6( 1ί])6ΓβΗΐα8: νβίβρα Γβΐίςαα Γ6ΐηί889. 

>5— 8. 

: άίδάρΐίηα ηιίΗΐ9Π8 οοΓτβεΙα: νβηαΐίοηίδ δ(ιΐ(1ίιιιη. ο. 

. 10. 

ίηοαπιΊηοιιιιιηβηΙίδ νβΓϋδ οβίβϋρανβηΐ. ο. 11. 

Γΐιιη 86(1ίΐ!ο, οΐ) Αβίίαιη €3ρί(ο1ίη&ιη οοηάίΐ3ΐη. Βίΐΐιγηϊα 

38ΐίΙαΙβ. 0. 12—14. 

οοιηρρβδδΐ : Ρ]ΐ9Γ2ί8ΐιι&η6δ Ι1)6ηΐδ ΙιοηοΓ&Ιπδ. ο. 15. 

ιπι Ιονίδ Οίγιηρϋ 6ΐ Ραηβΐίβηίιιιη ά6(1ίοα(υιη. ο. 16. 

3118 €οηιιηοάυιη βάορίαΐ, δθΓνίαηαιη οοοίάΐΐ: Ταρύο, 

ΓοηΙο, 8ίιηίΗ8 οίβη. ο. 17 — 19. 

>άο ιηοΓίιιο , Αηίοηίηιιιη αάορίαΐ , Ιιοο δίιηιιΐ Ματοιιιη βΐ 

βηιιη ϋάορίαηΐβ. α 20. 21. 

Ιηαηυδ νίΐ3 βχοβδδθΗΐ. ο. 22. 23. 

Τβιηροιτί$ Βραϋηιη, ς[ηο Οοη$ηΙβ8 ί^ετυηίι 

. η. υ. €. . ΗαΑΓί&ηί. 

870. ΟυίηοΙίαδ Νί^βΓ , νΐρδαηίιΐδ ΑρΓοηί- Ι. 

3ηιΐδ. +11.Αιι§. 

871. Η3(ΐΓί»ηιΐδ Αυ^. Π, ΟΙααάΙιΐδ Ρυδοιίδ II. 

δαΙίηαΙΟΓ. 

872. Ηαάτϊαηαδ Αιι^. III, 0. Ιυηίαδ Βιι- ΠΙ. 

8ΐίοα8. 

873. Ε. €3ΐίϋιΐ8 δβνβηΐδ, Τ. ΑιΐΓβϋαδ IV. 

Γαΐνϋδ. 

874. Ιί. Αηηίαδ νβπιβ, ΑυΓ. Αυ^υηηυδ. V. 

875. Αοίΐίαδ Ανίοΐα, ΟοΓβΙΙίπδ Ραηδα. VI. 

876. 0. ΑΓΠιΐδΡαβΙίηυδ, 0.ν6ηΙϊάια8ΑρΓθ• νϊΐ. 

ηίαηυδ. νΟοο^Ιί: ' ΑΚαϋΜΕΝΤΑ. XXXIX 

124. 877. Μαηία^ Αοίϋαβ, βΙαΒρίο €. ΒβΠίοίαβ VIII. 

ΤθΓ<]119(ΐ18. 

125. 878. Ρ. ΟοΓη. δοίρίο Αδίβαοιίδ II, 0. ΥβΙ- IX. 

Ιία8 Α(ΐαϋϊηα8. 

126. 879. Ααηίαδ Υβπΐδ, III, Ε. ΥαΓίαβ ΑιηΙ)ί- Χ. 

Μαδ. - 

127. 880. 63ΐΙίοαηα3, €β6ΐίυ8 Τί1ί&ηυ$. XI. 

128. 881. Ι.ΝοηίαΒ ΑδρΓβηαβ ΤοΓςααΙιΐδ II, Μ. XII. 

Αηηΐαβ ΕΙΒυ. 

129. 882. ΙανβηΙίαβ Οβίβαβ II, ΜατοβΙΙαβ. XIII. 

130. 883. Ο.Ρ3ΐ)ία8 0β(α1ϋηιΐ8,Μ.Ρ1ανϊα8Αρ6Γ. XIV. 

131. 884. δ6Γ. ΟοΙαν. Εαβηαβ ΡοηΙΪΑηιιβ, Μ. Αη- XV. 

Ιοηίαβ Ηα6ηα8. 

132. 885. Αιι^απηυ8, δβνβήαηαβ, αΐίί, δβΓ^ί- XVI. 

αηα8. 

133. 886. ΗίΙ)6ηΐ8, Ιαηίυδ δίΐαηυβ δίββηηα. XVII. 

134. 887. δβΓνίΜΐυβ ΠΙ, νϋ)ίιΐ8 νβηιβ. ΧνίΠ. 

135. 888. ΡοηΙίαηαβ, Αϋΐί&ηαβ. XIX. 

136. 889. ι. €6ίοηία8 0οιηιηοθυ8 ΥβΓαδ , δβχ. XX. 

νβΐυίβηιΐδ ΟίνίοΑ Ροιηρβίαητιβ. 

137. 890. Ι.ΑβΙίιιβΥβΓυδΟίΐββαΓ, Ρ.ΟαβΙίαβΒαΙ- XXI. 

Ι)ίηα8 νί1)ΐι11ϊα3. 

138. 891. ΟαιηβΗηυδ, Νί^6Γ. -(-ΙΟ.ΙαΙ. ΙιίΒΗΙ ΙιΧΧ. 

Αηΐόηϊηαβ Ρίαβ 6χ αάορίίοηβ βιιοοβάβηβ οοηδβΟΓαϋοΑβιη Η^κΙγΙ- 

&ηΙ ρβΓίΙοίΙ. 0. 1. 
Ρϋ 6θ£[ηοπΐ6ηΙαιη α ββηαΐα ΑηΙοηίηο ά&Ιαη ο. 2. 
€Ιιη8(ίαηί8 ιηίηίιηβ ίιιΓ68ΐα8 ίαίΐ: άίΐί^βηδ ίη ιηίηίιηΐβ: 86η6χ 

ρΐβοίάβ ιηοηΙαΓ. ο. 3. 
ΤβΓΓ&β ιηοΙα8 ςιιι ΒΚΙιγηίαιη, Ηβΐΐββροηίαηι βΐ ρΓ&686Γΐίιη Ογ- 

ζίοιιιη βίΟίχίΙ. 0. 4. 
Νϋΐη&6 οοιηραΓΑΐυΓ: πιί(ί8 6( Ι)6ηί^ιιιΐ8. ο, 5. 
Ια$(ί(ί86, ηοη αιηρΠβοαηάο ίπιρβήο βίαάβΐ: αη(ΐ6 Ι)&τ1)&Γί 8αα8 

αά ΙΙΙαιη (Κ)ηΐΓθν6Γ8ί38 άείβηιηΐ. ο. β. 7. 

Τ^ηιροΗ$ $ραΗΐ49η. 

ρΟϊΐεΚΓ.η. υ. ε. Αηίοηίηί. 

138. 891. Οβιηβηηαβ, Νί£;6Γ. Ι.ΙΟ.ΙαΙ. XI. ΑΚαϋΜΕΝΤΔ. 

139. 802. Αη(οιιιηυ8 Ρία8 Λυ^. Ιί, ΒΓυΙΙίτΐ3 II. 

ΡΓ3β8βη8. 

140. 893. ΑηΙυΐιίηιΐδ Ρίαβ Αιι^. 111, ΛιίΓεΗιΐδ III. 

0α688Γ, Π. 

141. 894. Μ. Ρβάϋ€&βιΐ8 δγίο^α Ρπδοίηυβ. Τ. IV. 

Ηοβηίιΐδ 8βνβΓα8. 

142. 805. ι. 0αδρίυ8 Βυίιουδ, Ι. δίαΐίαδ Οαα- V. 

άτΗΐιΐδ. 

143. 896. 0. Ββΐΐίοίαβ ΤοΓ^υπΙυδ. ΤΟ), αΐβαάίαβ VI. 

Λ1110118 ΗβΓοϋβδ. 

144. 897. ΑνίΙαδ, Μδχίιηΰδ. νΐί. 

145. 898. ΑηΙοηίηυδ Ρίυδ Αυ^. IV, Μ. ΑυΓβΙίαδ νΐΐί. 

€»689Γ II. 

146. 899. δ6Χ. ΕΓυοίυδ ΟΙοπιβ 11, €η. Οίβυάίιΐδ IX. 

δβνβΓαδ. 

147. 900. ΙαΓ^αδ, Μβδδβΐίιιιΐδ. Χ. 

148. 901. Ι. ΤοΓ^υαΙιΐδ III. €. ΙϋΙΐΛπυδ νβίαβ. XI. 

149. 902. δβΓβ;ίυδ δοϊριο ΟΓβΙιΐδ, 0. Νοηίυ8 XII. 

Ρπδοιίδ. 

150. 903. β3ΐ1ΐ03ηιΐ8. νβΐιΐδ. XIII. 

151. 904. 0υϊη€ΐί1ίυ8 Οοηάίβηυδ, ΟιιπιοΐίΗιΐδ XIV. 

Μβχιιηυδ. 

152. 905. Μ. ΑοΠίαβ ΟωΠο, Μ. νβΙβΓΪυβ Ηο- XV. 

ιηυΐΐϋδ. 

153. 906. €.ΒπιΙΙίιΐ8ΡΓ36δ6η8,Α.Ιιιηία8Βυ6ηιΐ8. XVI. 

154. 907. Ι. Αβί. ΑβΓβΙίτΐδ Οοιηηιοάυδ, Τ. δβχ- XVII. 

Ιίαβ ΕαΙβηηυδ. 

155. §08. €. Ιιιΐίπδ δβνβπΐδ, Μ. Κηβηαβ δ^Μηι- XVIII. 

αηαδ. 

156. 909. Μ. Οβίοηίυδ δΠνβηαδ, 0. δβηαβ XIX. 

Αυ^ιιηηυδ. 

157. 910. ΒδΛβΓυδ, Ββ^υΐυβ. XX. 

158. 911. ΤβΓίαΙΙαδ, δβοβΓ<!ο8. XXI. 

159. 912. Ρίβηΐίυδ ΟιιΙηοΙΙΙΙιΐδ, δΐΗΐίαβ Ρηδύΐιβ. XXII. 

160. 913. Τ. €1ο(Ιίυ3 ν^ιυβ ν^πιβ. Αρρ. Απ- XXIII. 

ηίαδ Αΐίΐίαδ Βγ^κΙιιο. 

161. 914. Μ. Αβί. ΑιΐΓβΙίιΐδ νβηιβ 03€δ3Γ ΠΙ, 

Ιι. Αβί. ΑιΐΓβΙίοδ 0οιιιιηο(1ιΐ8 II. +7.ΜαΓΐ. νΟοο^Ιί: ΑΒΟϋΜΕΝΤΑ. Χ£Ι 

Ι^ΙΒΕΙ Ι^ΧΧΙ. 

ΗδΓοαδ Ιωρ. ΥβΓυιη δοοίυιη βάδοίβοΐΐ: 1)6ΐΙαιη βί Ρατίΐιίοαιη 

χηαηάαΐ. ο. 1. 2. 
ΒβΙΙα ουιη Ι3ζγ^ί])υ8, Ματοοιηβηιιιβ, 66πη3ηί$. 6. 3. βΐ 5. 
Οβ Ββΐΐο Αβ^γρΙίο Βυοοίοηιιη. β. 4. 
Μ9Γ€ί ίηθαβίΠΑ ίη ίυΓβ άίοβηάο. ^. 6. 
Ιβζγ^βδ νίοΙΙ ο. 7. 

Οααάί, ίιιι1)Γ6 (ΙίνίιιίΙαδ ιηίδδο Κοπι&ιιίβ, άοΜίΑΐί. ο. 8 θ( 10. 
Β6 Ιβ^ίοηβ Μβΐίίβηα ΡαΙιηίηαΐΓίοβ. ο. 9. 
υΐ ρΙυηΒιΐδ α ])ατ1)βη3, Ουοάΐδ, ΑδΜη^ίβ, Ι32γ^ί1)αδ, Μαγοοπιαπ- 

ηίδ, Ν^Γΐβϋδ, Αά Ιιηρ. Ιβ^Αΐί νβηβηηΐ. ο. 11 — 21. 
δβάίΐίο 03δδϋ 61 δγτί36. 0. 22 — ^26, 
ΙΙΙ €βδ8ία8 οαιη 6Ηο ίηΐβΓίοοΙιΐδ. ο. 27. 
ΜβΓο! ςίβιηβηΐία ίη €3δδί&ηθ8: ΡΑυδΙίηαβ ο1)ίΙαδ 6ΐ ΙιοηοΓβδ. ο. 

28—31. 
ΜδΓοί ΓβάίΙυδ 6ΐ Η1)6Γα1ί(3δ. α 32. 
ϋαΐΏ Οοιηηιο^ο 61. δογΐ1ΐ98 (ΙβΒβΙΙαΙ: Ιρδβ πιοηΙαΓ. ο. 33. 
Μ&Γ0118 ΙβικΙ&ΙιΐΓ. 0. 34. 35. 

Τ6τηροΗ$ εραϋητη. 

ροΒΐ ΟΙΐΓ. η. υ. Ο. Μ&τεΙ. 

1β1. 914. Μ. ΑβΙ. ΑαΓβΙ. ΥβΓαδ €3β3. III , Ε. Ι 

ΛβΙ. ΑαΓβΙ. 0οιηιηο(1υ8 II. 7. Μβρί. 

162. 915. Ιυηίυβ ΒιΐδΙίοιίδ, ΥβΐΗυβ Αςαϋιηιΐδ. Π. 

163; 916. ι. Α61Ϊ311118 ΡαδΙΟΓ. . III. 

164. 917. Μ. Ροωρβίιΐδ Μβοππαδ, Ρ. Ιυνβη1ιιΐ8 IV. 

Οβίδυδ. 

165. 918. ι. Αιτίυδ Ρϋΐίβηδ, Μ. βανιάδ 0Γ6(υ8. V. 

166. 919. Ο.δβΓνϋίαδΡϋάβηδ,Ι.ΡιιβίϋιΐδΡοΙΙιο. Υί. 

167. 920. ι. ΑυΓβΙΙαβ ΥβΓϋδ Αυ^. III, Ουπ- ΥΠ. 

168. 921. Τ.ΙιιηίιΐδΜοηΙ&ηιΐδ,Ι..Υ6ηιυδΡ&υΙυ8. ΥΙΙΙ. 

169. 922. 0. 8οβία8 Ρήδοαβ, Ρ. €«β1ία3 Αροί- Π.; 

Ιίηαηβ. 

170. 923. Μ. ΟοΓηβΙίαβ Οβίΐιβ^ιΐδ, 0. Εηιοίαβ Χ. 

Οίβηίδ. 

171. 924. Ι. δβρίίιηΐΰβ δβνβπΐδ II, Ι. Αΐβάίυδ XI. 

ΗβΓβηηΙ&ηαδ.' 

172. 925. Ηαχίιηυβ, 0Γ£(ιΐδ. ΧΠ. Όφζβό ϋνν^005ΐ€ ΧΙ,ΙΙ ΑΕΟϋΜΕΝΤΔ. 173. 


926. Μ. ΑαΓβϋαδ δβνβΓαβ 11, Τ. Οίααάίαβ 
Ροιηρβίαηιιβ. 


ΧίΠ. 


174. 


927. Οδΐΐαβ, Ρΐαοοιιβ. 


ΧΠΓ. 


175. 


928. Ρί80, Ιαϋαηαδ. 


XV. 


17β. 


929. ΡοΙΗο II, ΑρβΓ Π. 


XVI. 


177. 


930. Ι. ΑαΓβΙ. Οοιηιηοάιΐδ^Αα^., Οαίηο- 
Ιϋΐαβ. 


XVII. 


178. 


931. ΚαΓαβ, Ογ6(ιι3. 


χνπι,' 


179. 


932. Οοιηιηοάαδ Αιί^;. Π, Τ. Αηηίαβ ΑιΐΓβΙ. 
νβηΐ8 11. 


XIX. 


180. 


933. ι. Ραΐνίιιβ ΒΓαΙΙίαβ Ρραβββηβ II, δβχ- 


XX. 
(α8 Οαίηοΐίΐίαβ Οοικϋ&ηηβ. -[Ί7.Μ9Γ( Ι^ίΒΕΐ Ι^ΧΧΙΙ. 
Ββ €οιηιηοάο Αιΐ£[. ο. 1. 
ϋΐ ρ&06ΐη €οιηιηοάα8 ουιη ΜαΓΟοιηβηιιίδ , Οααάίβ 6( ΒαΓΓί$ ρβ- 

ρί^βτίΐ. 6. 2. 3. 
Ιηδίάίββ ΡοηιρβίΑηί οοηίρα Οοιηιηοάαιη. ο. 4. 
ϋβ οββάβ ΟαίηΙίΗοπιιη. ο. 5—7. 
ϋβ 1)β1Ιο ΒπΙαηηίοο, βΐ ϋΐρίο ΜδΡΟβΙΙο άαοβ. ο. 8. 
ϋΐ ΡβΓβηιιίβ ρΓαβίβοΙα8 ρΓαβΙοηο ΟΑββαβ ΓαβΗΐ. ο. 9 — 10. 
νίοΙοΗηο 8(3ΐιια ροβίΐα. ο. 11. 
Οΐβαηάτί ΟαββΑΗ&ηί ίαοίηοΓα, βΐ ίηίβηίαβ. ο. 12. 13. 
Οδβάββ 3Π3β ίαοΐαβ. ο. 14. 
Τίΐαΐί Οοιηηιοάί&ιιί; ο. 15. 
Ώο δρβοΐαοαίίδ β Οοιηιηοάο βχΙιίΜΐίβ , 6( βίαβ ίηδοίβηΐίβ. ο. 16 

—21. 
ΟοΐΏΐηοάιΐδ βχ οοηίαΓ8ΐίοη6 ίηΙβΓββίΙιΐΓ. ο. 22. 
ϋίΰ ΗίδΙοη&ιη οοικΙβΓβ ίηοίρίΙ.' ο. 23. 
ΡΓοάί^ία ιηοΓίβηι Οοιηιηοάί δί^ηί6θ2ΐη(ί3. ο. 24. 

Τβηιροηε εραΗίΐτη. 

ρο8ΐ ΟΗγ. η. ϋ. 0. • εοηιιηοϋ. 

180. 933. Ι. Ρϋ1νία3 ΒΓαηίαβ ΡΓ3ΐβ8βη3 Π, δβχ- Ι. 

(αβ Οαίηοΐίΐίαβ 6οηάίαηιΐ8. 17.ΜαΓΐ;. 

181. 934. ΟοΐΏΐηοάυδ Αα^. ΐυ,ΑηΙίδΙίαδΒυΓηίδ. Π. 

182. 935. ϋ. ΡβίΓοηίαβ ΜαιηβΓίίηαδ, ϋοΓηβΠαδ ΠΙ. 

Καίαδ. νΟοο^Ιί: ΔΚαϋΜΕΝΤΑ. ΧΜ1Ι 

183. 936. αοωιηοάαδ Αυ§. IV, Αυβάίιΐδ ΥίοΙο- IV. 

ηηα3 II: 

184. 937. Ι.Ε^§;ία8 ΜβΓαΜιΐδ, Οη. ΡθριηυδΑβ- V. 

Ιίαηαβ. 

185. 938. Μ8(6Γηιΐ8, Βραάα». VI. 
18β. 939. Οοηιιηοάαβ Αιΐ£[. V, Αοίΐίαβ Οία- ΥΠ.^ 

Ι)Ηο υ. 

187. 940. αΗδρίπαδ. Αβίίαηιΐδ. VIII. 

188. 941. α Αϋίυδ Ρα^οίαηιΐδ Π, ΒαίΙΠιΐδ δΠ^ι- IX. 

ηαδ II. 

189. 942. Ιαηίαδ δίίβηιΐδ, δβΓνίΙίιΐδ δίΐαηιΐδ. Χ. 

190. 943. Οοιηοίΐοάαδ. Αιι^. VI, Μ. ΡβίΓοηίιΐδ ΧΙ. 

86ρ(ίΐΏί9ηΐ18. 

191. 944. Αρροηί&ηιΐδ, ΒΓ3^α&. ΧΠ. 

192. 945. Οοιηιηοάαδ Αιι^. νϋ, Ρ. Ηβίνίαδ ΡβΓ- XIII. 

Ιίηαχ II. +31. Ββο. Ι^ΐΒΒΐ ΙίΧΧΠΙ. ΡβΓίίηβχ ρβΓ Εοΐβαιιιη 6( Ι^αβΙαιη α ιηΙΗΐίΒαδ 6( δβη&Ια ΙιηρβΓα- 

ΙΟΓ οΓβαΙαρ. ο. 1. 
€οιηπιοάαδ Ιιοδίίδ 6( ΙαάίΒηο 1ΐ3ΐ)6(ιΐΓ. ο. 2. 
Ρ6Γ(ίη2ΐοίδ ΘΓ^3 Ροιηρβί&ηιιιη, 6ΐ8ΐ)ηοη6ΐη βΐ δβη&ΙΟΓβδ Ηαπια- 

ηίΐβδ. ο. 3. 
Οιηίηα βΐ ίιηρβΓίυπι ρορίβηάβηΐίβ. ο. 4. 
ΡβΓίίηαχ οοιτΐ£[Η ρβΓνβΓβα: Οοιηιηοάί Ιιιχαβ ίηδ1πιιη6ΐι(& νβη- 

άίΐ. ο. 5. β. 
Είαδ βΓ£[& 81108 οοηΠηβηΙία. ο. 7. 
Ραΐοο βοδ. ΙββΙί ίηδίίηοΐυ άβδί^βίατ ΙιηρβΓβΙΟΓ. ο. 8. 
Ρ6Γ(1η2ΐοίδ Αυ^^. ίηΙβΗΐιΐδ. ο. 9. 10. 
ΙΊανίυδ δαίρίοίβουδ βαιη Ιιιΐίβηο ρΐαβ ΗβίΙαηάο οθγΙ&Ι άβ Ιιηρβ- 

Γϊο. ο. 11. 
Ιυΐίαηυβ ΙιηρβΓβΙΟΓ β(, ίηνίΐο δβηΑΐα Ρορ. Κοιη. ο. 12. 13. 
Οβ δβνβΓο, Νί^ΓΟ, ΑΙΜηο, (ήαιητίηδ. ο. 14. 
δβνβηΐδ, οοηοίΐίαίο 8ί1)ί Αΐύίηο, αάνερβαδ ΙυΙίΑηαιη ρΓοβοίδοίΙαΓ. 

ο. 15. 
Ιυϋαηαδ, ήάίοιιΐβ δβ οοηαρ&τ&ηδ, Ιαβδίχ δβηαΐαδ οοοίάΚατ. ο. 

16. 17. νΟοο^Ιί: ΧΙ,ΐν ΑΚΘΌΙΙΕΝΤΙ. 

Τετηροηβ εραϋητη, τηβηεβε ^ηίηομβ, α ΧαΙ, Ιαη.—ΚαΙ 
Ιηη. φ]αΙ>η$ οοηβηίβε /Ήβταηί : 
ροΒίεΐιτ.η. υ. ε. 

193. 046. 0. 8θ8ία8 Ρβίοο, 0. ΕηιοΐΏδ Οίαηίδ. 

6Χ Καΐ. Μ&ΓΙ. Ρΐ3νίιΐ5 διιΐρίΰίβυιΐδ , Ρ2^)ίιΐ8 Οίΐο 

δβρίΐιηίιιαδ. 
6χ ΚδΙ. Μαί. 8ί1ίυ8 Μ688&1&. I^IΒΒI I^XXIV. 

δβνβηΐδ ρΓΑβΙοηαηοβ ΡβΠίηαοίβ ρ6Γοτΐ88θΓ68 ηΐοίβοϋατ, ιιγ1»6πι 

ίη^ΓβάίΙιΐΓ. 0. 1. 2. 
ΡΓθάί£;ΐ3, ([ΐιαβ δβνβΓΟ ίιηρβηυιη ροΓίβικΙβΓΔηΙ. ο.. 3. 
Ροιηρ» ίααβΓίδ, ςυοά ΡβΠίη&ά ήβή ουπινίΐ. ο. 4. 5. 
Ββΐΐυιη δβνβη Αυ^^. οοηίΓα Ρβδοβοηίιιιη Νί^ηιιη. ο. 6 — 9. 
ΒγζαηΙϋ βχρυ^η^ιΐίο. ο. 10 — 14. Τβτηρσπδ εραΗηηι. 
ρο8( Οΐί. η. 


υ.ο. 
δβτβιί. 


193. 


946. 


0. 8θ8ία8 Ρδίοο, α. Εηιοίαβ ϋίΑπίδ 


Ι. 

Κ<ι1.Ιαη. 


194. 


947. 


ί. 86ρΐίιη1α8 δβ^βΓυβ Αυ^;. Π, ϋ, €1ο• 
<11ιΐ8 δβρίυηίαβ ΑΙΙίηαβ ε^ββ• 


II. 


195. 


948. 


δοαρυΐίΐ ΤβηυΠυδ, Τίηβιιιβ Οβιηβηβ. 


υι. 


196. 


949. 


ε. Βοιηίϋαδ ΒβχΙβΓ. II, Ι. Υβίβηυβ 

Μ688318 ΡήδΟΙΙδ. 


IV. δονβη ϋβΐίαιη 8(1ν6Γ8ΐΐδ 08Γθ€ηο8, Α(1ία1)6ηοβ, 6( ΑΓβ1)6$. ο- 

1—3. 
Ββΐΐιυη δβνβή βάνβΓδυβ Α11)ί]ΐιιιη εαβδοτβιη. ο. 4. 5. 
υΐ ΑΙ1)ίη\ΐ8 α δβνβΓΟ νίοΐαδ ΐηΙβήβΓΗ. ο. β• 7. 
Ιη8θΐ6η(ια δβνβή ρθ8ΐ νίοίοτίβιη. ο. 7. 8. 
δβνβη βχρβάΗίο ΡδΓΐΙιίββ. β. 9. 
υΐ ΑίΓβηοβ ΙγΗΙο οοηαΐυ ορρυ^^ηβηΐ. ο. 10 — 12. 
ϋΐ ίη Α6£^γρ(υιιι ρροίβοΐιιβ ίαβηΐ: βΐ άβ Νίΐί οη^Ιηβ. α 13. 
Ρβ Ρΐ9υΐί3ηί ροίβηϋβ βΐ ΙγΓ&ΐ)ηί<!β. ο. 14 — 16. ΑΚαϋΜΕΝΤΑ. ΧΙ,ν 

Τβιηροη$ βραϋητη. 

ρο8ΐ εΐΐΓ. η., υ. ε. δβνβΓί. 

195. 948. δοαραΙϋΐΤβηαΙΙαβ, Τίηβίαδ Οΐβιηβηβ. ΠΙ 

Κ3ΐ. Ιυη. 

196. 949. α ΟοιηίΙιιΐ8 06χ(6Γ II, Ι. ΥαΙβΗιΐδ IV. 

Μ6833ΐα ΡΗδοαβ. 

197. 950. Αρ. Οίαυ^αβ ΐ3ΐ6Γ9ηιΐ8 ΚαΒηιιβ. V. 

198. 951. Τί. $2ΐ(ιΐΓηίηυ8, 0. Οαΐΐαβ. VI. 

199. 952. Ρ. 0οΓηβ1ίυ8 Αηυΐϋηιΐδ, Μ. ΑαΜΙαβ VII. 

ΓγοιιΙο. 

200. 953. Τί. αααΛϋδ δβνβΓαβ, 0. ΑαΜαβ νΐο- νΠΙ. 

(οηητίδ. 

201. 954. Ι. Αηηία8 Ρ&1)ίαηα8, Μ. Νοηίαβ Μα- ΙΧ.« 

οίαηαβ. 

202. 955. Ι. δβρίίαιίιιβ δβνβΓαδ Αιι^. III, Μ. Χ. 

ΑαΓβΙ. ΑηΙοηίηιΐ8 Αα^. ΙίΙΒΒΙ I^XXVI. 
ΟβΙβΒηΙαΙβδ ο1) άβοβηηίαιη δβνβπ, ηιιρ1ί&8 ΑηΙοηίηί, 6ΐ νίοΐο- 

η&δ. 6. 1. 
ΡΙαιιΙίβηί ίηΙβΗΐιΐ8. ο. 2 — 4. 

Αιηίοοδ βΐ Η1)6Γ0δ ΡΙβαϋαηί δβνβΓΠδ ρβΓδβίΐαίΙαΓ. β. 5 — 9. 
06 Βαΐΐα Ρθΐίββ, ηο1)ίϋ ΙαίΓοηβ, ο. 10. 
$6ν6Γί βχρβάίϋο ΒήΙβηηίοα: ΒηΙαηηί (ΐ6δθπ1)αηΙιΐΓ. ο. 11. 12. 
ΤοΙα ΒΗίαηηία αά 6χ(Γ6ΐηιιιη ρβΓα^Γ&Ιιι, δβνβΓΠδ ρΑΟβιη ίαείΐ. 

0. 13. 
υΐ ραΐΓβιη Αηίοηίηαβ οοοΜβΓβ ναΐιιβηΐ. ο. 14. 
δβνβη Αα^. ιηοΓδ, βΐ ΙοΙα νίΐββ γλΙΙο. ο. 15 — 17. 

ΤβτηροτίΘ ΒραΙίητη. 

ρο»ΐ€ΚΓ.η. υ. 0. δβνβΓί. 

202. 955. \λ. δβρίίιηίιΐδ δβνβηιβ Αυ^. III, Μ. Χ. 

ΑιΐΓ. ΑηΙοηίη. Αυ^. Κ&1.Ιαη. 

203. 956. Ρ. δβρίΐιηίαδ ΟβΙβ. Ραΐνΐαβ ΡΙαιιΙί- XI. 

αηυβ II. ^ 

204. 957. Ι. Ρ&1)1αδ δβρίίαιίιιαδ €ίΙο II, Ι. Ρΐα- XII. 

νίιΐδ ΙϊίΒο. 

205. 958. Μ. ΑαΓ. ΑιιΙοηίηιΐδ Αυ^. Π, Ρ. δβρίί- XIII. 

ιηίαδ ΟβΙα ΟββδαΓ. ϋγΟοο^Ιί: ΧΙ,νΐ ΑΒΟϋΜΕΝΤΑ. 

206. 959. Ναιηιηίιΐδ Αΐ1)ίηιι$, ΡυΙν. Α6ΐηΠί9ΐια8. XIV. 

207. 960. ΑρβΓ, ΜΛχίιηυδ. XV. 

208. 961. Μ.ΑυΓ.ΑηΙοιιίηιΐ8Αιι§. ΙΠ,Ρ.δβρϋω. XVI. 

ββία 0&653Γ II. 

209. 962. Οίνίοα Ροΐ][ΐρ6ί&ηιΐ8,Ιο1Ηαηα8ΑνίΙυ8.' XVII. 

210. 963. Μ&η. Αοϋίαβ ΡαυβΙίηιΐδ, ΤηΑΠίΐδ Βιι- XVIII. 

βηιιβ. 

211. 964. 0. £ρί(1. Βαί. ΙοΠίβητίδ ΟβηΙίίΐηιΐδ, -|-4.Ρ6ΐ). 

Ροιηροηίιιβ Βα55ΐΐ3. Ι^ΐΒΒΐ Ι^ΧΧνΠ. 

Αη1οηίηιΐ5 ίπιρβηυιη α οαβάβ βΐίοηιιη, βΐ ίΓβΙηβ β^ΐΗβ. οπΙίΙυΓ» 

0. 1—3. 
ΑηΙοηίηί 0Γυ(ΐ6ΐί(2ΐ8 ίη Ραρίηί&ηύιη, Οϋοηβιη, βΐ αΐίοβ. 0.4 — 6. 
ΑηΙοηίηυβ αβιηυΙαΙΟΓ Αΐβχαηιίτί Μαοβάοιιί». ο. 7. 8. 
ΕχβοΙίοηβδ βίαδ βΐ ρΓοίιιβίο. ο. 9 — 11. 
ΡβΓβάίδί ίη Αυ^^απιπι ΟβΓοβηυιη , βΐ ίη ΑΓπιβηίΰΐη Γβ^βηι , Ραρ- 

ίΐιαιηςυβ 6( θ6πη&ηο$. ο. 12. 13. 
€€ηηί ΑηΙοηίηυιη ρρββίίο βυρβΓαπΙ. ο. 14. 
ΜθΓΐ)υπι βηίπιί , οοηδίιΐΐίβ ιηοΓίιιίβ 6ΐ οΓβουΚδ , άβρβΙΙβΡβ οοη^* 

Ιαρ. ο» 15. 
νβδίαϋυπ) 02ΐ6(ΐ65, δβηαΐαδ οοηίαπιβΙΙ», Αϋοπιπιςαβ ίηΐβήΐαβ, 

ίηνίΐα ηΐΑΐΓβ. ο. 16 — 18. 
ΒβΙΙιιιη ΑηΙοηίηί ΡβΠΐιίοιιπι. ο. 19 — 21. 
€1&(ΐ68 Αΐβχαηάήηίβ βΐ) ΑηΙοηίηο ί1ΐ3(α. ο. 22 — 24. 

Τβηφοηβ $ραΗ%αη. 
ρθ8( εΐΐΓ. η. 


υ.ο. 


ΑηΙοηίηί. 


211. 


964. 0. Ερί^αδ Βαίυδ Ιοίΐίαηιΐδ ΟβηΙίαηαδ, 


Ι. 
Ροηιροήίϋδ Βαδδυδ. 


4. Ρβ1)Γ. 


212. 


965. €. Ιαΐίαδ ΑβρβΓ II, 6. Ιτιΐίηδ ΑδρβΓ. 


II. 


213. 


966. Αηίοηίηιΐδ Αιΐ£[. IV, 0. Οοΰΐίυδ Βαΐ- 
ϋίηαδ Π. 


111. 


214. 


967. δίΐίαδ Μ688βΐ9, 83ΐ)ίηα8. 


IV. 


215. 


968. Ιαβίηδ Π, ΟβΓθ^Ιίδ. 


ν. 


216. 


969. 0. ΑΐΙίυδ δοΒίηαδ II, αοΓηβΙίυδ Αηαΐ- 


VI. 
ϋηαδ. 


+8.ΑρΓ. 
ΌφτβάΌ^ΚηΟα 


Φ ΑΚβϋΜΕΝΤΔ. ΧΙ^νΐΙ 

Ι^ΐΒΒΐ Ι^ΧΧνίΠ. 
ΑηΙοηίηί ίη ΑΓίαύβηιιιη ΡαΚίιαιη ρβρβάα βχρβάΚίο. ο. 1 — 3. 
ΑηΙοηίηί ίηΐβήΐιΐδ. ο. 4 — 0. 
Ρραββα^ία ιηοΓίίβ, βΐ ίη ιηοΓίαιιιη οοηνίοίβ. ο. 7 — 10. 
06 Μαοήηο Αυ^Ώ$Ιο» είαδςαβ νίΓΐα(ί1)ΐΐ8 6ΐ νί1ϋ$. ο. 11 — 15. 
ΙίΐβΓΑβ 61115 6( ιηαηάβία αά 86η3ΐαιη, α1ί&(ΐιΐ6 αοΐα. ο. 16-- 22. 
Ιαΐίαβ Αα^υβΙαβ ΙηΐεπΙιΐδ. ο. 23. 24. 
ΟδΙεηΙα βίηίβίΓβ : ραχ, ροβΐ οίαάβπι αοοβρίβη), οαιη Απαίι&ιια 

οοΒαροδίΙβ. 0. 25 — 27. 
δ6<ϋ(ίο ηοϊΐίίαιη : ΡββηάαηΙοηίηαβ, ΙηαρεΓαΙΟΓ α Ιε^ίοηίΒηβ ρΓΟ- 

οΐΏηαΙυΓ. ο. 28 — 31. 
υΐ Μαοηηιΐδ ρΓ&βΙίο νίΰ1ιι$ ίυ^βηΐ» 6ΐ οοοίβυβ βίΐ, ρο8ΐ οοιη- 

ρΓβΗβηβιιιη βΐίυιη• ο. 32—41. 

Τ€9ηρθΓί$ εραϋιΐίη. ρο8ί €)λΓ. η. 


υ.ο. 


' 


ΑηΙοηίηί. 


216. 


969. 


0. Α(ϋα8 8&1)ίη\ΐ8 II, €οΐΏ6ΐία8 ΑηαΙ- 
1ίηιΐ8. 


VI. 


217. 


970. 


0. ΒηιΐΙίαβ ΡΓΗβδβηδ, Τ. Μ688ΐυ8 Εχ- 


νπ. 


ΐΓίθδΙα8 υ. 


-|-8.ΑρΓ. 

ΜΑΰήηί. 


218. 


971. 


Μ. Ορβϋαβ Μαοηηαβ Αηξ., 0. Μ. Οο- 


1. 


οΐβΐίηαδ Α(ΙνβιιΙϋ8. 


11. Αρρ. 
II. 

+ 8.1αη. 


^ Ι^ΙΒΒΙ I^XXX. 

€αΓ Αΐβχαηάτί 1ιί8(0Γί3ΐη ΙΜο 36ουΓ3(6 εη^ίΓΓαΓβ ηοη ροΙιΐ6Γίΐ. 
0.1. 

Β6 υΐρ]3ηθ ΡΓΑβί. Ργ36(. 6ΐ 61118 ΧΏΟΓίβ. 6. 2. 

ΑΓΐ3Χ6Γχί8 Ρ6Γ8<16 Γ68 αάν6Γ8α8 Ρ&ΓΐΙΐ08 6( ΒοΠΙΑΠΟβ. 6. 3. 4. 

Βίοηί8 αΙ(6Γ οοηβαΐαΐαδ, ίη ραΐη&ηι ΓβίϋΙαβ, 6ΐ Ιιΐ8(οη2ΐ6 6η68. 
ΤβτηροτίΒ εραϋητη αηηί οοίο, φΐί%1ηί$ Μ Οοη$ηΐ€$ 

ροβί εΐΐΓ. η. υ. €. ΑΙβχΛηάΓΪ. 

222. 975. ΑηΙοηίηαβ Εΐ8£[α1)9ΐιΐ8 IV, Η. ΑαΓ6- Ι. 

Ιίυβ δ6ν6Γα8 ΑΙβχΔηάβΓ 6θδ8. ΙΙ.Μ&γΙ. νΟοο^Ιί: ΧΙ,νΐΙΙ ΑΚαϋΜΕΝΤΑ. 

223. 976. Ι. Μαηαβ Μαχίιηαδ II, Ι. Ηοβοίαβ II. 

Αβϋβηαδ. 

224. 977. Ια1ί&ηιι$ II» €Γίβρ!ηα$. III. 

225. 978. Ραδοιίδ Π, ΒβχΙβΓ. IV. 

226. 979. Α1βχαηάβΓΑα§;.Π. Ο.ΜαΓΟβΙΙιΐδΟαίη- V. 

ΙίΗαηιιβ II. 

227. 980. Ι^ΰοίυβ ΑΙΜηαδ, Μαχ. Αβιηϋίυδ Αβιηί- VI. 

Ιίαηαβ. 

228. 981. Τ. Μδίηίΐίαδ Μοάββίυβ , $6γ. Οαΐρατ- νίΠ. 

ηίιΐ8 ΡΓθ1)α8. 

229. 982. ΑΙβχβηάβΓ Αιι^. ΙΚ. €α88ία8 Οίο Π. νΠΙ. νΟοο^Ιί: ΡΗΟΤΠ ΒΙΒΕΙΟΤΗΕΟΑΕ ΟΟϋ. ΕΧΧΙ. ^Ανεγνοίΰ^η βιβλίον Καοΰιανον Κοκτίΐανοϋ η Κοίίκίου 
^άΐωνος^ Ιν λόγοίς %\ άγεται μεν ατνο της ΑΐνεΙον ΙπΙ την 
^Ιταλίαν Ιχ Τροίας καϋνδου καί της ητΐΰεως ^Αλματνόλείος 
τίαΐ βρώμης ^ διέρχεται ίΙ χα^εξης, ατΐοπαυόμενος εΙς την 
τον ^ΑντωνΙνον^ ον ^Ελαγάβαλον άηεκάλουν^ ΰφαγην • τού- 
τον όε χαΐ Τιβερΐνον %αΙ ΣαρδανάτΜλον χαΐ Ψευδαντωνι-^ 
νον καΐ ^Αύΰύρίον άηο των αντω ηραχτομίν(ον ίπωνόμαξον. 
ου μόνον δΐ αλλά καΐ εΙς την αρχήν κάτείΰιν ^Αλεξάνδρον^ 
ος ^Αντοανίνου ΰφαγέντος^ ΰύν αυτω γαρ τό κράτος εϊχεν^ 
άναληφ&είς νη αυτόν, μόνος τον Ιτε' αντψ μελετηϋ'έντα 
%ίνδυνον φυγών την βαβιλείαν ίχδέχεται, τοϋτόν φηΰι τον 
Αλέξανδρον χαΐ ΰυνυηατενΰαί αντψ ο ΰνγγραφενς το δεν* 
τερον , καΐ το νπϊρ της άρχης κατά το τΐροΰήκον άνάλωμα 
φιλοτιμία τη ίς τον ύνννηατον αυτόν τον αυτοκράτορα 
άναΛ,ώααι. οντος ί' ο σνγγραφενς Περγάμον μ^ και Σμνρ- 
νης^ Μακρινός αυτω την άρχην 6 αυτοκράτωρ εγχειρίζει, 
ίηεΰτάτηύεν, ϊηειτα της ^Αφρικής ηγεμόνευΰεν, είτα Παν- 
νονίας ηρξε^ καΐ ύτίατενύας το δεύτερον^ ως Ιρρηϋ^^ οΐκαδε 
άηηρε ηαρειμένος ίηΐ τ^ των ποδών άρρωατίο^, Ικεϊ το λοι- 
ηόν, ως καΐ το δαιμόνιον αυτω, φηΰΐ, τζροεΐηεν Ιν Βιθυ- 
νία διατρίβοντι, βιωΰόμενος ¥κ τ άνδροκταΰίης ίκ θ' αί- 
ματος εκ τε κυδοιμοϋ. ίΰχε ίί πατρίδα την Ιν ΒιϋυνΙα Νί- 
καιαν, ην κατά μίρη η καλούμενη λίμνη ^Αύκανία περιλιμ- 
νάξει, Μάτι δΐ την φράϋιν μεγαλοτνρεπώς τε καΐ Ις ογκον 
διεΰκευαΰμένος, οτι καΐ μεγάλων Ιργοον εννοίας άτναγγέλλει, 
άρχίαϊκών τε αυτω ΰνντάξεων 6 λόγος μεΰτος καΐ λέξεων 
πρεποναών μεγέ^ει, περίοδοι τε μετά παρενθέσεων πάρα- 
τεταμέναι, καΐ υπερβατων εύκαιρος χρηοις^ ξυ&μός τε ΟΙΟ ΟΑδβιυβ. ν. νΟοο^Ιί: ι: ΡΗΟΤΙΙ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΕ0ΔΕ ΟΟΒ. I^XXI. 

τίαΐ αναηανβεις εΙς ίπιμέλείαν ηύχημένα δια το ΰαφες ον» 
ίόη τοις αΐΐλώς αναγινώΰκουβιύ ίμφανη, Ιν δέ γ ε ταις δη- 
μηγορίαις αρίΰτος %αΙ μιμητής Θουχνδίδον^ πλην ει τι ηρος 
το ύαφίατερον αφορά, αχεδον δί καν τοις άλλοις Θονκυδί^ 
δης ίατιν αύτω 6 κανών, δαίάββ: ^/ων 6 Κάΰύιος χρημΜ- 
τίΰας^ ο ίπίκλην Κοκκηιος' οΐ δΐ Κοκχηιανός^' Νικαενς^ 
ίβτορικός, γεγονώς ΙηΙ των χρόναον ^Αλεξάνδρου του Μα- 
μαίας, Ιγραψε 'Ρ<ομαϊ%7}ν Ιύτορίαν ίν βιβλίοις η\ διαι- 
ρούνται δε ίίατα δεκάδας. 

*) Κσκ'Κ'ηιος ββΐ; θΐί&πι αριιά Ιοαήηβιη Ιι&ιΐΓβηϋαιη Β β ηια^• 
βίΓβί. Κοιη. ρ. 22, 3, ηΜ χατα τον Κόαηηον ΓβββηϋοΗ ιη&ηα 
ϋΐηβηά&ίιιιη Κοτίτίΐον. Κοκτιιανος γβΐ Κοτιχειανος γβΓβηβ ροββϋ 
Αριιά Ιοαηηβιη Τζθΐιζβη. Υ. Εβίιηαηΐθ ΐμίτα ρ. Ι<ΙΙΙ. νΟθΟ§1(: ΕΧΟΕΚΡΤΑ 

ΕΧ ΚΕΙΜΑΚΙ ϋΕ ΥΙΤΑ ΕΤ 8ϋΚ 
ΒΙ0ΝΙ8 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΟ. Όίοηί8 ΜΒίοΗοί ηοηιβη, 

Οίο 1ιί8(οπου$ ^ίων ρΙβΓυηκιυβ βίιηρΙίοίΙβΓ 
€οη8ΐ3ηΙίιιιιιη, ΧίρΙιίΠηυιη, Ζοπάτάιπ, ΟβάτβηυΐΏ, Ι< 
ηιιηι, διιίάβπ) , ΕυβΙαΙΙιίαΐΏ , Είγιηοΐο^ίοί Μ. αυοίοι 
(Ιβω βΙο. Ει 810 ίη ΓββΙίβ Α. ϋ. €. 982, ΟΙιγ. 229. 
τίαΐ ^/α>τ. Αΐ6Χ3η(1το Αυ^. ΙΠ. 6( Οίοηβ 0088., 
ΟοΓροΓβ Ιυήβ ρΙιιηΒυβ Ιοοίβ α ΡβΙ. Β6ΐ9η(Ιο 3(1 
αάάυοϋβ. 8ίβ ίρ86 άβ 86 ιιΜ ΑηΙοηίηιιηι βίΐ ] 
309(ιιιη: ίίάλλίΰτα^ ω ^ίων ^ 6 Ευριπίδης είρ'ί 
10, υΙ)ί δβνβηιιη τβίβτί ίΐα 8θ)ί νίδυιη 6886 (ΐίεβΓβ : 
ων, Ινταϋ^α ηληύΐον ηρόΰΒλ^ζ. 86ά 6ΐ οο^ηοηο 
(ΙυηΙΠΓ ίηΐ6Γάαιη. Νηπι ^ίων ο Κάβως^ 6 έπίτίλί 
Οί δΐ Κοκκψανος^ Νιτίαιεύς, ίύτορικος^ ίΐβιη ^ 
κιανος^ νβΐ δ ΰνγγραφενς^ ρίβηίαβ άίεΚαΓ δαί(ΐ96. 
κΒίανος, Κάοιος ^ίων^ Κάΰίος ^Ιοον Κοχκεα 
Κααβιανος Κοχχιανος η ΚότίΜΟς ^ίων^ ΡΙιοΙ 
Κάύΰιος^ Ευα^Ηο. ^ίων 6 ^Ρωμαίος ^ Ζοη3Γ3β 
^Ιίον 6 ΰυγγραφεύς^ ^Ιων 6 Νίκαιεύς αρυά Α] 
8ΐοποα8, ΙοΓηαηάί. ^ίων 6 Κόκκειος, 06(ΐΓβηο. 
(18 ηοιηβη 68( €9δ8ίυ8, ςυοά αΐ 6( ίη ιηιι1(ί8 αΐίί; 
δίηαρΠοί 1ίΙθΓ3 Κάβίος βΟΓΪϋίΙυΓ 9 ηοηηαΐΐίβ ; 8ί6ΐιΙ 
118 8ίπιρ1ίθ68 ^βιηίηαηΙΟΓ ; ιιικίβ ιηοη8 6α8ίιΐ8 Οί( 
Κάΰΰιος, \ά ^^βηΐίΐβ αυΐβιη ηοιηβη Κοηιαηηηι ] 
^υίάαιη βχ ηιαίοΗΒυδ Οίοηίδ πιυΐυο αοοβρίΐ 3 €< 
εϋίυβ 1)6η66οίο οίνίΐ3ΐ6 €ΐοη3(ιΐ8 6Γ3(. 1(1 πιοπ8 η νΟοο^Ιί: ΜΙ Ε χ ΕΕ1ΜΑΚΙ ϋΕ ΥίΤΔ ΕΤ 80Ε1ΡΤΙ8 

υηάβ Οίο ίΠβ Η&ΐβββίηιιβ , 3ά60(]ΐΐ6 δίοαίιιβ, 0. Οαβοίϋυδ 
Βίο (116(118 β8ΐ, ({αοά 1)6ΐΐ6&οίο Ο• Οα6€ΐ1ίί ΜβΙβΠί οίνίβ Κο- 
ιηβηιΐδ ίαοΐυβ βδββΐ, ιι( ΙββΙαΙιΐΓ ΟίοβΓο Υβιτίηα II. 7. 8<ι. ιιΜ 
Μβηιιΐίϋδ: ΜπΓγλ IV. 17. Οη. Ροιηρβίαδ ΤΙιβοάοΓαδ, Οη. Ροιη- 
ρβίί Ββηβ&οίο οίνίδ Κοιηηηιιβ: 6( 1ίΙ)Γ0 IV. Βίοάοραβ ({αί αρρβίΐα- 
Ι)&ΙαΓ, 0. ΙαΙαΙίιΐδ Βίοάοηΐδ, ςνία 0. 1.α(9(ίί Οαίιιΐί 1)βη6&οίο 
οίνίδ Βοιηαηαδ α Ι^. δγΐΐβ ίαβίυβ 6Γ3ΐ. Ηί αιιΐβιη οιηηββ Κοιηα- 
ηα οο^ηοηιίηα ηοιι δΐιιιΐ6ΐ)9η(, 86(1 (αιιίαιη ρΓ&βηοιηίηα 6ΐ ηο- 
ιηίηβ, εο^ηοιηίηίδ Αοΐβιη Ιοοο νβΐιΐδ ηοαιβη ΓβΙίηβΒβαΙ, ιιΙ Βίο, 
Τ1ΐ6θ(1θΓαδ, Οίθ€ΐοΓαδ.' νί(ΐ6 6( Οίο. ΕρίδΙ. XIII. 36. δαβί. Λτι^. 
ο. 27. Α(1(1ο ίαηι ΝβΓοηίδ ββίαΐβ Ο&δδίαιη ςαβικίαιη Αδοίβρίοάο- 
Ιαιη ηοΜΙβιη βΐ (Ιίνίΐβιη Γαίβδβ ίηΙβΓ ΒίΐΗγηοδ , Τηο. XVI. 33. 
ΝίοαβηυΐΏ ηβιηρβ, α( τβίβτί Βίο 62, 26, (ΐαβηειυβιη ίΐΐυιη, ΐΑοβηΙβ 
Βίοηβ , βχ πΐΑίοηΒιΐδ βίαδ ίαίδδβ ηοη (Ιίχβπαι : βίοαΐ ηβο Οαβ- 
δίαιη ΑρΓουίαηιιιη €θδ. Α. 11. 0. 944, ({αοιη ραΗίΟΓ Βίο, νβίαΐ 
ηίίιίΐ 3(1 86 ρ6Γΐίη6η(6ΐη ιώ6Πιογ&(. Ρ1αΓ68 βηίιη ΟΓββοί, ιιιιΙΙ& 
η6068δίΙα(ϋη6 ίηΙβΓ δβ οοηίιιηο(ί, αΙ) αηο βαΐ άίνβΓδίδ Ο&δβίίδ Ιατα 
οίνί(&(ίδ ία)ρ6(Γ9Γ6 ροΙυβΓαηΙ. 1(1 οβΠίιΐδ βδΐ ^βηΐϋβ ηοιηβιι 
Οαδδίί 3 ρ3ΐΓ6 038810 ΑρΓοοίβηο 3(1 ηοδίηιιη ρβτνβηίβδβ* 6ΐ 
ρ3(Γ6ΐιι ίΐΐιιιη, ί3ΐη οίνβιη Ηοιη3ηιιηι, 86ϋ3ΐθΓ6ΐη, βΐ ρΓ36ίβο(αιη 
ρΓονίηοίίδ €ί1ίοί36 6ΐ Β3ΐπΐ3ΐί36 ίαίδδβ; ίδ νβρο πη ΗβΓ6(1ί(3Γίΐίΐη 
ί3ΐη }ΐ3ΐ)α6ΐί( οίνί(3ΐί8 ίαδ, 3η ρπιηυδ ίοιρβίτβηΐ, ίη δυβρβπδο 
ΓβΗαςαίιηυδ. Οαοάδί ογ^ο νυ1^3(ιιιη 0Γ(Ιία6ΐιι ΐ3(ίηοΓαιη ίη 
86π1)6η(ϋ8 ηοηιίηί1)ΐΐ8 βΐ οο^ηοπιίηί1)α8 δβςηίιητίΓ , ηοη Βίο 
Οβδδίαδ, δ6(1 03δδίιΐ8 Βίο νθ(»ηάυδ 68(, δίοαΐ δηρΓ3 ίη 0. βββ- 
οίϋο Βίοη6 . Οη. Ροηιρβίο Τ1ι60(1ογο , βΐ ^. Ι^α(3ΐίο Βίθ(1θΓθ ν1- 
(Ιίιηυδ. 6Γ3βου8 βηίπι ρΓββδβΓίίηι ηιοδ βδΐ, ίδ(ΐιιβ Βίοηί νβΐ 
πΐ3χίιη6 ί3ηιί1ί3Γίδ , υ( 3ηηο(3νί( Ιο. Ηιΐ3ΐ(1αδ ίη έηβ νί(36 Ρΐα- 
ΐ3Γ6ΐιί, ^βηΐίΐίΐίηιη ηοιηβη 3ΐι( ρΓββηοπιβη (^ο^ηοηιίηί ροβίρο- 
ηβΓ6. Ηίηο Πΐΰωνα τον Γάϊον Βίο (ΙίοίΙ 36, 7. Κσντουτοϋ 
Μάρκου 36, 23. Κίχέρωνος τον Μάρκου 36, 26. ΣνλΚα τω 
ΚορνηλΙω 37, 25. Αεντουλος 6 Πονβλιος 39, 5. Κλωδίον του 
Πονβλίου 37, 47. Γάλβας 6 Σερούϊος 39, 5. ^Ροϋφος 6 
Σονλπίτίίος. 40, 58. Αεντοϋλος 6 Κορνήλιος 41, 1. Αογγίνψ 
τω Καααίω 41 , 4. 6 Καληνος 6 Κνϊνχος Φονφίος 46, 1 βΙε. 
δβά β( ιηαΙ(3 3ρη(1 6ηη(ΐ6ΐη βυηΐ βχβπιρίβ ίη (Μ)η(Γ3ΐ1αηι, ηΙ>ί 
Ε3ΐίηοπιηι οΜίηβπι ίηιίΙβΙυΓ. Μέτελλον Κέλερα 37, 27, 39. 
Α. ΝΙννιον Κουάδρατον 38, 14. Μέτελλος 6 Νέηώς 39, 1. 
Τίτος "Αννίος Μίλων 39, 6. Μαλλιού Τορχονάτου 39, 17. νΟοο^Ια Ώ10ΝΙ8 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΟ• £ΙΠ 

Γάϊος ^Ατέϊος Καηίτων , χαί Πονβλιος ^Αχύλίος Γάλλος 39, 
32. Κορνηλίον Αεντονλον 40, 66. Αοναιος Κάΰΰίος Αογγΐ- 
νος 41, 51. Ει 8ίε Ι^αΙίηί ({υοςαβ, ΙίοβΙ Γαηαδ, υΐ Β3ΐΙ)υ8 Οογ- 
ηεΐίΰδ , &ρ. Οίβ. 3(1 ΑΙΙ. XI. 12. 6»11υ5 Οαηίηίιΐδ , 3ά Ραιη. VII. 
1, θά ({υβιη Ιοευιη αΐία ΜαηιιΙιυβ 3£Γ6γΙ, βαΐΐί Ρ3ΐ)ϋ, αά Α(1. ΥΙΙ1. 
12, Β&11)ί ΟοΓίιβΙϋ ί1>ίά. βρίβΐ. 15 , Μαοή Ι^ίοίηϋ αά θα. Γγ. II. 4. 
Ρβρί Αβιηίΐϋ, Ββ Βΐηίβ. β. 11. ΑΙ[>3ί( ί^ίΐυρ α( τβρρβίιβηάαιηυβ 
608, ςιιί Οίοηβιη €388ίυιη 8οη1)υηΙ, ουιη €ίε6Γοη6 ρραββιιηΐβ ίά 
ΙίοβαΙ ίαοβΓβ. 

ΙΗοηίε ρναβηστηβη βί βορηοίηβη. 

ΡΓΗβηοιηβη ({υοΐβ ίυβπΐ Οαββίο ρΐαηβ ηο8 ίιι^ί(. Οο^- 
ηοιηβη αΰΐβιη Βίοηίδ 6( ϋοοεβίαηί α Βίοηβ ΟΙιιγδοβίοιηο , ανο 
πιβίβρηο, 8ΐιιη1υιη ίαί886 83(18 ρΓοΜΒΠβ 68(. Νβιη Οίο ίΠβ Ρρα* 
8α6ΐΐ8 6(ί3ΐη €οο66ί3ηιΐ8 (ΙίββΠβ νοο&ΙιΐΓ α Ρΐίηίο βΐ Τρβίαηο 
Ερίβΐ. ϋ]}. Χ. 85. 8ς. (νβΐ 82. βς.) βΐ (]Ηοηί3ΐη Ηοη (3η(ιιιη Τγα- 

ΙβηΟ, 86(1 13111 ΟοΟΟβίο ΝβΓνββ 3666ρ1ί88ίΐηΐ18 ίιιι( , ςΐ16Π1 βέλχί' 

αχον Νερβαν^ κάμε αγαπάντα^ χαΐ Λαλαι φίλον 3ρ6ΐΐ3( 0γ3(. 
ΧΕΥ. ρ. 513. Β. €., αουΐβ εουίβΰίΐ Υβίββίαβ 3(1 ΡΓ3^ιη6η(& ιιο(. 
23. ί(1 βιιιη οο^ΒοιηίηΙδ ιΐ8ΐΐΓρ3ν!88β ίη ^Γ3(ίΑπι €ο(>ε6ϋ ΝβΓνββ : 
ιΐΒ(ΐ6 βιιιη ροΓΓο 3ναιη ιηβΙβΓηιιιη ίιιίβββ Βίοηί8 ΗίδΙοΗοί ηοη 
ίηιιηβηΐο δηβρίεαίυδ β8(, (υηι βχ ηοπιίηίβ ^βηΐίϋΐαΐβ, (υηι βχ 
ρ3ϋί36 οορίηηοΐίοηβ, ςηαβ υ(Γί(ΐιιβ 1η Βί(1ιγηί3 Μ(, ΑΐΙβη ΡΓαβα 
3<! Οίγηιρηιη, βΚβη Νί€363. ϋίΓηηιςυε νβΓο οο^ηοιηβη ηοη 
Κοτίκψος νβΐ Κοκκέιος 3υ( Κοτίχειανος ^ δβά Κοηχψανος 
Γβοϋαδ 8θπ1)6(αΓ, ςιπ3 Ν6Γν3ΐη Κοκκψον Βίο 3ρρ6ΐΐ3( 68, 1, 
6ΐ Ρπΐ836ΐιηι ίΐΐαηι Ρΐίηίηδ ηοη €οο(^ίιΐΒ], ββά €θ(Χ6ΐ3ηαηι. 

Ι)ίοηί8 ραΜα βί ραίβτ. 

ΡβΐΗα Βίοηίβ ΜδΙοΗοΙ Νίθ363, ογΙ)» Βί(]ιγηί36, 8ίο (1ίο(3 3ΐ> 
11Χ0Γ6 Ιγδίπΐ36ΐιί Νίο36α, ρΓορβ Ιβοιιιη Αδοβηίαηι, 6( νίείη3 Ρπι- 
βββ εΐιΐ78θ8(οηιί ρ3(η36. Ηαηο, ηβ 3ά 3ΐ1θ8 ρΓονο(ΐ6ΐη, Βίο ίρββ 
ρ&ΐΓίπηι 811301 «ρρβίΐβΐ 75 , 15, ο<Μ;38ίοη6 δβνβΓί ουηι ΡΙβαΙί^ηο 
ϋ)ΐ ηΐ0Γ3ηΙί8; βΐ ΐΑοιιιη ίδΐιιιη ιηιι^ίΐβδ 0[]3χί&ΐ08 «ΙβΓβ ίη(ϋ(ϊα(. 
Εβηάβηι ίηΙβΠί^^ίί 80 , 1, ιιΐιί 6χ Αδίβ δθΓΐ1)ί( 86 νβηίδδβ ίη Βί* 
Ι)ιγηί3ΐη , ί1)ί(ΐιΐ6 36^Γ0ΐ3886 : ίη 63η(ΐ6ΐη άβηίςιιβ , ρβΓίυηβΙιΐδ 
2ΐΙ(6Γο <^ηδηΐ3(η, ΓβάίίΙ, βΐ Γβϋίΐηιιιη ί1)Ι νίΐ36 βχβ^ίΐ. ίΙ}ί(1. βΐ ΙΛ\ ΒΧ ΕΕΙΜΑΚΙ ΟΕ ΥΙΤΑ ΕΤ δΟΚΙΡΤΙδ 

80. 5. ΕγηΙ ί^ίΙϋΓ ΝίκοίΒυς, βΐ βχ βδάβιη υΛβ ΡΗδοαιη ([υθ(]α6 
ιηββίιαηίοαηι ιη6ΐηοΓ3( 74, 11. ϋηάβ ΧΐρΜΠηί Ιοβαηι, αΜ Πρου- 
ύαεα Οίοηβιη νοοαΐ, νβΐ οοΓΠίρΙυιη 6836 νβΐ οβοίΙ.&ηΙίΗΐη βοή- 
ρίοήδ ίηδί^ηβιη ρροάβΓβ αρρ&ΓβΙ. Οαοά ίΐυίβηι ΖοηαΓαβ Τ. Ι. ρ. 
127. 0. βΐ ΟβάΓβηιΐδ Τ. Ι. ρ. 168. Β. 'Ρωμαΐον νοοαηΐ, πια^ίβ 
βχοαδΗπ ρο(65ΐ, οΐ) οίνίΐΑΐβιη Κοιη9η3η) , ο1) Ιοουιη 6θΐηιηοΓ3(ί- 
01118 , 6ΐ (1ί^ηίΙ&(68 ίη τβριώΐίοα Κοιη3ΐι& ^68(38, ο1) ΜδΙοήαιη 
^6ηί(]α6 Βοιη9η3ηι ά\) βο οοηβοηρίαηι. Ρ&ΙβΓ ίΠβ Οαδδίαβ Αρρο- 
ηίαηαδ, ({υί ΝίοαβΗ, υΙ)ί Βίοηβιη ηοδίηιιη ρΓΟΟΓβανβΓ&Ι, Βοιηαπι 
άβίαΐαδ, Ι60ΐιΐ8({υ6 ίη δβηαΐυιη, Β&1ιη3(ί36 ρΓ36ίιιί( 49, 36, βΐ 
ϋίΐίοίαβ 69, 1; 72, 7, 6( οαί Οΐΐίοίαιη βιΙιηίηίβίΓΑηΙί ]ίρδ6 ;61ία8 
Βίο αάίιιίί. ίΙ)ί(ί. 

Αΐίί ΑρΓοηίβιηυιη, οοηδαΐβιη οηιη ΒΓβάαα Α. 11. .€• 944. 
βΙΐΓίδΙί 191.,• Βίοηίδ ρΑΓβηΙβηι ίαοίαηΐ. δίο, υΐ αΐίοβ (αοβ&ηι, 
ΑίδβΓίβ ΡβίΓΐΐδ Ββίαικίαδ ίη ΡβδΙίβ αά βαπι αηηαπι: ^β&δδίιΐδ 
ηθ8ΐ6Γ ΑρΓοηί&ηαδ 6δ( Οίοηίδ Οαδδϋ ΙιίδΙοποί, οηίυδ δοηρία βχ- 
δίαηΐ, ραΙβΓ.' Αίςιιβ ίά δρββίβηι ιι1ί(}ΐΐ6 νβΗ 1ΐ3ΐ)6(. Ναοί (,βπι- 
ριΐδ οοηνβηίΐ, ίιηο 6( ηοπιβη ^6η(ί1ί(ίαιη Οβδδίί, δί ιηοάο ί(1 
Γ66ΐ6 βάδοηΜίΗΓ. δβά ρηπιιιηι ({ιι36Γο, φΐα αυοίοπίαΐβ ί<1 
ηοηιίηίδ 3(ϋβ06ΓίηΙ ΓβοβηΙίοΓβδ ΡβδΙΟΓαπι δοηρΙοΓβδ : ηβο βηίω 
βάΐιαο ίη νβΙβπΒαδ ΡπδΙίδ , αυΐ ΗίδΙοΗοίβ νβΐ ΙαρίάίΒυδ ηίΐιιπι 
βίηδ ΙβδΙίιηοηίηπι άβίβχί. ϋβίηάβ ({οίδ οπιηίηο οοηδαΐβπι Γηίδδβ 
Βίοηίδ ραΐΓβπι ηοΜδ (Γ3<1ί€ΐί(? ηοη οβΓίβ Οίο ίρδβ; ηβο, ({αοά 
δοίαιη, ςαίδίΐηαπι βΐίαδ νβίβηιηι. Υΐάβύαΐηρ ΑυΙβπι Βίο ρραβ- 
86Γ(ίηι, (]ηί ΗίδΙοΓίαπι βοπιπι ΙβωροΓυηι οαρ&Ιίαδ δοηρδίΐ, βΐ 
αΐίαδ ροΓβηΙίδ δυί ίβρ ηιβηιίηίΐ, ρΓΟ οί&οίο ({υοά δαδββρβΓΑΐ ίιί- 
βίοήοί , ρΓοςαβ ρίβίαΐβ ίη ρβΓβηΙβπι, ίιηο νβΐ οοηοίΐίδηάαβ δίΜ 
αΐίοαίαδ άί^ηίΐαΐίδ οααδα , ίά νίχ δίίβηΐίο ρραβΙβηΙαΓυδ , δί ραΙβΓ 
ίιιίδδβΐ οοηβηΐ , 6ΐ ίηάβ ΰΐίπδ , ρΓββίβΓ ΟϋίοίΑπι 6( Βαίπιαίίαπι, 
ρρονίηοίαηι οΜίδδβΙ. Νβςυβ ου1ρ3ηι ίαοίΐβ ίη ΧίρΗίΙίηί Ι)Γ6νίΙα- 
(βηι οοηίβοβπδ^ ({αοά οιιπι 83ΐίδ άίΐί^βηΐβρ νίάβηιαδ, (^ηαβ &ά 
Βίοηβηι ίρδίιπι 6ίη8({ΐιβ ραρβηίβηι δρ66ΐβΙ)3η(, ίη(6πΐ6Γ&(α δβΓ- 
νβδδβ, δίο α( ρΙβΓβςαβ οηιηία, φΐαβ (Ιβ Βίοηβ 6ίαδ({α6 Γ6})υ8 αά 
ηοδίΓίΐηι ββίαίβηι ρβΓνβηβηιηΙ, ηοη βχ ρΓίθΓί1)ηδ 1ίΙ)Π8 ({υί ίη- 
Ιβ^Γΐ ηιαηδβΓΗηΙ;, ηβο βχ ροδΙβήοΓυηι δυρμίβιηβηΐίδ, δβά αΙ) ίρβο 
ΧίρΙιίΙίηο 1)Γ6νί&ΙθΓβ Ιβηβαηιηδ. ΟυαΓβ ουηιορίηίοΐδία, βχ δοΐο 
ΑρΓοηίαηί ηοηαίηβ, ίηνίΐο Βίοηβ βΐ ΧίρΙιίΙίηο, βΐ δίηβ (βδΐβ ιιΐΐο, 
ΙβπιβΓβ βοηϋβία δί(, ηιβ^ίδ ίηβΐίηβΐ βηίοαυδ η( ΑρΓοηίβηηηι Βίο- 
ηίδ ραΐΓβπι ηοη ρβΓνβηίδδβ ΑρΜίΓβΓ βά οοηδίιΐΛΓίδ άί^ηίΐαΐίβ ΒΙ0Ν18 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟ. I^V 

ί38(ί^ίαιη : ϋίαιη αιιΐβιη Αρροοίαιιαιη οοηδίιΐβαι , ΒΓαάααβ οοΐ- 
Ιβ^βιη» βχΐΓβιηο €οιηιηο(1ί ΙβιηροΓβ, (^αβιη ΡαβΙί 6χ}ιί1)6ηΙ Α. 11. 
0. 944., βιιηάβιη ροΐίαβ οβηβιιβηιη οαιη ΑρΓοηίΑηο» Α8ί3β ροβΙβΑ 
ρΓΟΟΟΟδίιΙβ βαΐ) δβνβΓΟ• ςηβιη Οίο ίη ΡΙαιιΙίαηί οαιίδα αϋββαΐβιη 
ηβίβηβ (ΐΗΐηη&Ιιιιη ΓβίβρΙ, ηϋιίΐ βά ίρδίιιη ρβΓίίηβηΙβιη. 7β» 8. 
Ει νβΐ 1ΐ96€ $ρ1α Γ3ΐ!ο βαΓβοβΓβΙ, ςυοηιίηυδ δΟΐυιη ΑρΓοηίαηιιηι, 
^6 ({αο 26. 0. αά δΟΐ. ΤΓ6ΐ)β1Η9ηυιη ΙίΙ). XXXVI, ΙίΙ. 1. ραΐή 
Βίοηίδ &(ΐ80ΓίΙ}&ηια$. Νβιη β! οοηβοί Γαί886( Οίοηίδ ραΙβΓ, ιιΐ 
ίη(ΐ6 ρο8( οοη8ΐι1&Ιυηι Οϋΐοίβια τβ^βΓβΙ, αηΐβ Οοιαιηοάαιη οοηβυΐ 
ίαβιίΐ, ηοη 8ΐι1) €οιηιηο(Ιο: ([υία Οίο ραΐΗ ίη βίΐίοίαιη 3άΓιιίΙ, 
5ΐιΙ) βοιηηιοάο βυΐβιη 1]τΙ)% ηοη βχοβββίΐ, η( ηιοχ οδίβηά&ηι. 86(1 
6( δ€(υπι ΑρΓοηίαηαηι άβπιυηι α Ρβαίο 9ά 0. 1. ο. βΐ ΙΙΙρίαηο 
ϋ(. XXII. 5. Ι&υάαΙτιι:, ({ΐιοπιηι ηΙβΓςαβ 8υΙ) Εΐ&^αϋαίο 6ΐ Αΐβχ- 
αηάΓο δβν. ϋοηιίΐ, (ΐυοά ίη δβηοΓβηι δΟΐί αηοΙΟΓβιη ηιβ^ίδ οοη- 
νβηίΐ φιατα. ίη βιυη φΐί βηΐβ Οοπιπιοάυηι βαΐ) Μαγοο, υΐ €υίαβϋΐ8 
νο1β1)&1, &α( 8υΙ) Η&άΓΪαηο, 06Γΐιιηι άαηίαχβΐ ββΐ ββηαΙΟΓβιη 

ίύίδδβ, 608(]α6 ηΐ3^ί8(Γ&Ια8 ^6881886, 6Χ ({ΙΐίΒαβ ρΓ£16(θη&8 ρΓΟ- 

νίηβί38 €ί1ίοίαηι βΐ Ολίηιαίίαηι , ίνβΐιιΐ Ιβ^Αΐαβ ΙπιρβΓαΙοπδ , &(1- 
πιίηίβίΓβΓβ ροΐαβήΐ. 

Οα88η Αρτοηίαηί ραΜε α6ία$, 

> νβηίβηάαηι νβΓΟ ηαηο 68ΐ &ά Ιβπιρηβ , (}ΐιο Οίΐίοίαβ ρραβ- 
ίαί886 ΑρΓοηίβηαηι 66Γΐίιΐ8 νίηοϋαΓ, ({αία ίά οηηι Οίοηίδ ίρδίαβ 
^άοΐβδοβηΐία οοηίιιη^ίΙιΐΓ. ΟβΙβηάβηάυπι βηίπι ηιϊΗί 68( ίά Ιβηι- 
ρυ8 1οη^1α8 Γβϋοί ηοη αΙ) ίίβ ΙαηΙαο), ({αί ΑρΓοηί^ιηυηι ηοβίΓπηι 
€αηι 0. ν6ηϋ(ϋο Αρροηίαηο €θ8. Α. 11. €. 876. βοηίαηάαηΐ, ββά 
βΐ 9ΐ) ϋβ, ςυΙ Ιοοιιηι Οίοηί8 69, Ι. 816 βοωρίαηΐ, φΐαδί ΑρΓοηία- 
11118 60 ίρβο (βιηροΓβ, (ΐαο ιηοΓίαυβ ΤΓ3ί3ηιΐ3 68(, ίη Οίΐίοίιι ία- 
βΓίΙ. Νβ^βΙ ί1)ί Οίο Ηαώίαηιιηι α ΤΓβίαηο νβΓβ αάορίαίιιιη 6886, 
Γβιηςαβ οπιη6ΐη α ΡΙοΙίηα οοηββίαιη οοηίβηάίΐ , αάάβηδ : 6 γάρ 
Λατηρ μου ^Απροονίανος^ τήςΚιλίχίας αρξας, ηάντα τα κατ* 
αντον ίμεμα&ηκΒί σαφώς, Ιλεγε δ^ τά τε άλλα ως ί%α(5τα^ 
%αι οτί 6 ϋ'άνατος τοϋ Τραϊάνον βίο, Ιά 8ίο ίηΙβΠβχίΙ 6ΐί&πι 
Γα1)Γί6ία8 Βί1)1. Ογ. νοί. ΠΙ. ρ. 320. [νοί V. ρ. 138.] (ΐα38ΐ 
ΑρΓοηίβηιιβ €ί1ίοί&ιη &(Ιιηίηί8ΐΓ9Γί( 60 ίρβο (βιηροΓβ, οιιηι 
ΤΓΑί3ηιΐ8 ιηοΓ6Γ6(ηΓ. δ6Γί1>ί( 6ηίιη, 3(1 Ηαηο Ιοοαπι ρρονοοβηβ , 
*ΑρΓοηί3ηα8 8α1) ΤΓΒίαηο 6ΐ Αάηαηο Ιιηρ6Γ3ΐοη1)α8 ρΓ36ίαίΙ 
ρΓονίη6ί&6 εΐΐίοίββ, 6ΐ Οαΐηιαίίαβ ςαοςαβ;* ν6Γαηι 8ί χηβπιίηβ- νΟοο^Ιί: Ι^νΐ ΒΧ ΒΕΙΜΑΕΓβΕ νίΤΔ ΒΤ 80ΕΙΡΤΙ8 

πιηυ$, ςιιθ(1 3ΐΐ6Γ0 Ιοοο '72, Τ, Βίο ΓβίβΓΐ, $6 ίρ$υιΐ) ραίτι 
ΟΟίάΑΐη οΙ)6ΐιη(ί Αάίηίβββ; ραίβΜΐ βαϋβ, βαιη οαΐοαίιιιη 8ΐ3Γβ 
ηοη ροδ86. Νβο βηίηι ριιβΓ Ιιιιη Οίο βΓβΙ, 86(1 οιυη ρβίΓβ ρρο- 
νίηοίΔίη ο1)ίΗ, Μβΐΐίβ ίυίΐ, ΟΓβοαΙιιιη &άϋ(, βΟΓίΒίΙφίβ 8β ί1)ί 13- 
Ββΐΐβιη, ςιίΑ δβχΐί €οο(ϋ&ηί ίβία, οτβοαίο ρΓοάίΙβ, οοηΙίιΐ6ΐ)αη(ιΐΓ. 
3δ86ςαί ηοη ροΙιιΐ8$6 (Ιίνίηαηάο, άοηβο ίΐΐί δβχίαδ ροδίβα ειιπ) 
ίΓΑΐΓβ α Οοπιηιοάο ηβοαίηδ ββββΐ ; (ΐα&β βυηΐ Ιιοηιίηίβ ίαπι οιβάί- 
Ίαηΐΐδ Γ68 ςιιαβ ^^βηιηίατ, βΐ α4 9£^6ηά&πι Γβηιρηύΐίοβηι ββ 8ρ- 
ρΗοδηάίδ. Ου&Γβ Βίο Ιιιηι 9ά ηιίηίηιηπι δβρίβηίΐβοίπι οηηοηιη» 
ίυί886 ΟΓβάβηάυβ 68 (. Αίςυί ίβ ηϊΛϊη ρο8(6& ρΓθ(ΙιιχίΙ υΚρα Α. 
υ. €. 982. ΟΙΐΓ. 229. (}ΐιο βΙΙβΓΟ 6οη$υ]2ΐ(υ ρβτίαηοίηδ. Γοΐίςη^πι 
α6ΐ3ΐ6ηι Νίοαβββ νοΐ6ΐ)&1 βχί^^ΟΓβ. δ6(ΐιΐ6Γ6ΐιιτ 6Γ90 ί^ίοηβιη , 8Ϊ 
βυηι νβΐ βιΐΓβηιο Τραί&ηί αηηο Ιιοο 68( Λ. ϋ. 0. 870. ΟΙιγ. 117. 
οαηι ραΐΓβ 1η Οϋΐοία νβΓδβηΙβιη δΟΙιιβαηηβ, υ1(Γ& ΟΧΧΙΥ. 3ΐιηο8 
ν1ιΐ886; ςυοά ηβαΙΙςη&οι ΟΓβάίΜΙο 68ΐ. δ6ηδυ8 Ιοοί ηοη βϋα» 
68( ςηαηι (ϋίϋοίβδο ίβία ΑρΓοηί&ηηπι, ςα36 αά Η»1ή9η1 
ΑάορΟοηβηι ρβΓίίηοηί, βχ η&ΓΓ&Ιίοηβ ΟΙΙίοιιηι, ηβπιρβ ββΐϋίβ 
^πιηάΐόηιηι, €[ΐι1 ςιιαβ οΐίηι βοΐα ίηβΓΑηΙ πιοΗβηΙβ ΤΓβίβηο 
1η ιιγΙ)6 Οϋίβίίΐβ δβΐίηυηΐβ, ρΓορίαβ ροίβηιηΐ ίηΐιιβρί. 86(1 
6ΐ 9ΐ(6Γ0 Οίοηίδ Ιοοο 72, 7, ώυΐί νί(ΐ6ΐυΓ Τίΐΐβιηοηϋιΐδ Τ. Π. 
ρ. 774. 8(1. β( Τ. III. Ηΐδ(οη96 Ιη)ρ6Γ3ΐθΓυηι ρ. 377. 6(111. 
ΒΓαχ6]ΐ6ηδίδ, ςυ^πάο ρΓαβίβοΙηΓαπι €ί1ίοίβ6. ({ΐιαπι ^βδβίΐ Αρρο- 
ηίβηυδ, ρροηιονβΐ 3(1 Α. 11. (Γ 936. ΟΙιγ. 183, ({αϊ Οοπιπιοάί ςιιβΓ- 
Ιιΐ8 68 (. Οαοηίαηι βηίηι Οίο οιχβδίοηβ Οοη(1ί&η1 6ΐ ΜαχΙπιΙ Οαίη-» 
Ιίΐίοπϋη ίπιΐηιπι, βΐ δβχΐί» ςιιΐ ΜΑχίπιί βΐίαβ 6ΓΑ(, <ι €οηιηιθ€ΐο 
η6(^ΐοηιηι , αΐΐ 86 οΐίηι οηηι ρ3ίΓ€ ίη 6ί1ίοΐΑ ν6Γ83ηΐ6Πΐ νίίϋδββ 
Μαΐΐίδ ρίοΐα ογ&οιιΙΙ 8γπ)1)θΐ3 , ίά δοχίο βί^ηίβί^ΐΒΐΙβ , ηββ ροΐιι* 
1886 69 (1ίνίηαΓ6, ρπαβ ςιίΑπι βν6η1η8 οοηβθοτιίαδ οβββΐ: ρΓ0ρΐ6]> 
βα Τ11ΐ6ηιοηΙΙιΐ8 6ν6η1υηι Ιρβιυη Α6(ά(ϋ886 βυ ΐ6π>ροΓ6 οοΐΐί^ίΐ» 
(ρο Βίο οαηι ραΐΓβ ίη ΟΙΜα ίιιίΐ; ρΓοίηιΙβ ΑρΓοηίαηυπι 6ί1ί(ϊ1»6 
ρΓα6ίαί886 <ΐ6Βΐυπι Α. υ. 0. 936. ΟΙυτ. 183. Ιιοο 68( ςικίΓΐο 
Οοηιπιθ(1ί Αηηο. δβά φΐίνΐβ νίάβΐ &τ^ιαη6η(αΙίοη6η) ίηίΐΓΐη&ηι 
6886, ςαία ΟΓαοαΙα άία αηΐβ βνβηΐυυι (Ι&τί ροΙβΓβηί 6ΐ ρΐ6ΐ& 
8ρ66ΐ3Γί. ΙάψΛΒ ί(& ΒΙοηί οοηΙΐ£[ΐ836 1η(1« νίη€ϋιΐΓ, ({ΐιο(1 έοηι- 
πκοάο Κοηΐ3πι ΓβάβυηΙο» ρΓίπιο Ιηιρβτϋ &ηηο, (ϋΑββίηδ ηο8ΐ€Γ 
Βίο ίαηι ββη&ΙΟΓ ίαΚ, οΓΑΐίοηβηι βίιιβ Ιη 86η3ΐα ΑηάίνίΙ, 6( ({ηαβ 
αϊ) 60 (βηιροΓβ ^68ΐ& 8ΐιηΙ ΚοηίΑβ, ρΓ&686η8 8ρ6(^ν1(; ηΙ ί&ηΐ 
η<>Β 6χ Αΐίοηιηι ύάβ, &βά ρΓορπα ο1)86Γν3ΐΙοη6 8ΐη£[τι1β ςυαβ 
86()η6ηΙιΐΓ, 86 ηαιταΓβ «αοηββΐ 72, 4: λέγω δΐ ταντα ΗΦά νΟοο^Ιί: ΓΙ0ΝΙ8 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟ. Ι,νΠ 

τα Ιοιηα ονκ Ιξ αλλότριας Ιτι ταχραδόαεως , αλλ^ ίξ οικείας 
ηόη τηρηοεως. ηαοχ: ίλϋ•ών δε εΙς την 'Ρωμην, και προς 
τψ γερονύίαν διαλεχτείς ^ άλλα τε τίνα απεληρησε, χα/ τι 
%αΙ τοιούτον. Ιν τοις αντοϋ ίηαίνοις είπεν, χ. τ. λ, δί ί^ί- 
ΙιΐΓ Οίο 1ΐ366 βΐ δβςυβηΙΐΒ, ταί;τα καΐ τα λοιπα^ ϊηάβ άϊ} ίηίΐίο 
Ιιηρβηί εοιηιηοάί, βχ ρΓορηα ο1)86Γν3(ίθίηβ (Ιβδοηϋίΐ! €οπιιηο- 
άαβ αυΐβιη ίΐΐο ίρβο 3ηηο ςυο ραΙβΓ οΜβΓβΐ, ά, 22. ΟοΙο()γ. ίη 
υΓΐ)€ΐη Γβ^ϋΐ, 61 ίη άοιηο Ροΐαΐίηα Οοιηιηοίΐίαιι» ρβΓρβΙυο πιαπ- 
δίΐ 72, 1, 4, δβςαίΐυη ϋίοηίβ ηοη ιπα^ίβ ςυβιη ΰοιηηιοάαιη ίρβυιη 

υΓΐ)6 6^88αΐη 6886; 816111 60» (Γ3 ΙπίΐίΟ 1ί1)η ΙΧΧΧ. 6ΧΙΓ6Π13 
36ΐΑΐί8 8υ&6 ΐ6ΐηρθΓ3 86 ρΓ0ρΐ6Γ6» <ΐ686Γί1)6Γ6 ΙΙΟη ρ0886 (11611, 

φΐία Βοπΐ36 ηοη ηιηΐΐιιιη 6οαιιηοΓ3ΐιΐ8 8ίΙ. Εγ^ο ί26(υ8 6δ1 Οίο 
βεηαΙΟΓ, βηΐ6(ΐη3ΐη €οπιπιθ(1υ8 ΒοΒίαηι ν6ηί8δ6(: 1ΐ06 68ΐ 6Χ- 
ΐΓβωο ί6Γ6 3ηηο Μ3Γ6ί ϋ. €. 993. ΟΙιγ. 180. ν6ΐ νίν6ηΐ6 βάΐιιιο 
Μβγοο, ν6ΐ 66Γ16 8ΐ3ΐίιη ρο8ΐ οϋίΐυιη 6ίυ8. Εγ^ο ίυίΐ Ιυιη 86η3' 
Ιοηα Β6ΐ3ΐ6, 3ηηοηιηι 66γ16 XXV. 6Γ^ο 3ΐί(ΐυοΙ 3ηηί8 3η(6 6υιη 
ριΐΓ6 ίη ΰί1!€ί3 ίαίΐ, 3(1οΐ6866η8, 8υ1> Μ3Γ60 ίιηρ6Γ3ΐθΓ6; ηβπιρβ 
ίη οοηΙυΒβΓηίο ρβίτίδ, ιι1 8θΐ6ΐ)3ηΙ ρΓ36ί66ΐί ρΓονίη6ί3Γυηι 
ίυνβηβδ ηο})ίΐ68 866ηιη άυ66Γ6, 3(1 Γ6Π)ρυ1)1ΐ63η) 63ρ6886η(ΐ3ΐη 

ρΓί16ρ3Γ3η(1θδ. 

1)ίοηί$ α€(α$ ρΗτηα^ ηβ^ηβ αά ΡβΠίηαοβτη. 

Α1ςυ6 1ιίη6 βΐίςυοά 06Γΐίιΐ8 Ιηίΐίιιηι νίΐ36 Οίοηίβ άα6ί ρο(* 
68(. Α^ο 3ΐι(6ΐη 6υηι 36ςιιί8 ΐ66ΐθΓί1)υδ, ({υ! βηηηιη υηαιη 3ΰΙ 
^Ιβηιηι ιηίΐιΐ ί36ίΐ6 6θη66(ΐ6ηΙ, υΜ γ68 ηοη 6χρΓ688ί8 6( θ66ηί- 
ϋβ Ιβ8ΐίηιοηϋ8, 86(1 3Γ^υηΐ6ηΐ3ΐίοη6 6Χ ίηθίΰίΐβ 1ΐ3ΐιά ο1)86ΰη8 
εοηδΰί άέϊίβϊ. ΟιιοάΒΪ γτοιηάβ 3 ρηοιο 3ηηο €οηιπιο<]ί, 60(ΐ6Πΐ- 
φΐβ ηΐΐίηιο Μ8Γ6ί ϋ. έ. 933. ΰΐιπδΐΐ 180. ββηβίοηβηι 36(3(6ηι 
XXV. 3ηΒοηιηι (ΐ6ΐΓ3ΐΐ3Πΐυ8, η3ΐυ8 Οίο ίη6ΓΗ ί6Γ6 Α. 11. €. 908. 
ΟίιηδΙί 155. φΐοά ουπι 6χ(γ6Π13 €ίυ8 36ΐ3ΐ6 83118 6οην6ηίΙ. Ν3ΐη 
ίΐ3 Α. υ. 0. 982. ΟΙΐΓ. 229. ({ηο 6οη8ΐι1 ϋ6ηαη ίυίΐ, 6ΐ 36ΐ3ΐ6 
ιηοΓΒοφιβ 6θηΓ66(υ8 Ιιοη6δΐ3ηι ιηί88ίοη6ηι Γ6ά6υη(1ί ίη ρ3ΐη3πι 
ίιηρβίτανϋ, βηηοβ ΙΧΧίν. 3ΐι1 ΙΧΧν. Γη6ή( ηβΐυβ. δίν6 ν6Γ0 
ρΗιηβοι ίϋν6η1ιιΐ6ηι Νί63686 ίη ρ3ΐη3 6Χ6β6Γί1, 8ίν6 Ηοιη3ΐη 
ΒΐίςαβηΙο οίΙΙαβ οιιιη ρ3ΐΓ6 ΓαβηΙ άβίβΐυδ , (]α1)ϋ3η ηοη ρο(68ΐ 
φιίη 63Π1 Ιϋβηβ τβΐ ηΐ3χίιη6 <1ί63Γί(. Νοη 8θ1υηι βηίιη ίρ86 86* 
ωβΐ ΓβίβΠ ίηΙβΓ τονς τι παιδείας ίχόμ,ενον είδοτας 77, 11, 
β6() 61 ΟΓ8ΐίθη68 6ίη8 βΓ^ιιπιβηΙίδ 8ΐί1οςιΐ6 3ά ν6ΐ6Γυπι Ογ31ο- Ι.νΐΙΙ ΕΧ ΕΕΙΜΑΒΙ ΏΕ ΥΙΤΑ ΕΤ 80ΚΙΡΤΙ8 

Γυιη, ΟεπιοδΙΙιβηίδ Α65θ1ιίηίδ(ΐιΐ6 , βΐ ΗίδΙοηα ίρ8& αά ΤΗιιογάί- 
4ΐίδ (ΙίοΙίοηβιη βχρΓβδβ&β, Ιαιη βί νίΐΑβ ^βηαδ ςαοά 56οΐ3(α5 βδΐ, 
οαιίδίδ ΐη ίοΓΟ 3^6η(1ίδ , βϋάβηκιιιβ αά βχΐΓβπιαιη οηγη ίη ροΗ 
βηάΑ ΙιίδΙοπβ 8113 ίιηϋβΐίοηβ ΑΐΙίοοΓαιη δοηρίοηιιη , ςαοδ ίβ^β- 
1)α( ηρος το αττικίξείν 55» 12, βα ίιιςιΐΒΐη οιηπίβ δβΐίδ (ΙοοβηΙ 
119116 ίΐΐί 6θρί3ΐιη 6ΐ ίίΐοαίΐβίβιη δβηηοηίδ, Ιιυηο ^υδΐυιη βΐ 5βη-> 
δΐιιη Ιιαιη9ηίΐ3ΐϋβ , ηοη ηίδί ρΓοΙια ίηβΐίΐαϋοηβ ιηιιΐίοςαβ ιιβα βΐ 
βχβΓοίΙίο οοηοϋίβη ροΐαίβδβ. ΑΠιιιιίά βϋβιη ρΜΙοδορΜαβ, ρραβ* 
δβΓίίιη ρτ&οίϊοίίβ, αϊ) βο άβ^ιΐδίαίαιη βδδβ, ηοη ηιοάο οοηϋοίπιαδ 
βχ ρβρρβίιια οοηδΰβίαάίηβ βΓαβοοραπι, ββά 3ρβΓΐβ άβρΓβΙιβηίϋ- 
πιυδ ίη βοΐίοςαϋδ ίηΙβΓ ΰίοβΓοηβιη βΐ ΡΗιΗδΟΰηι , Αιι^δΙαπι βΐ 
Ιιίνίαοι, Αςιηρραηι ίίβηι 6( ΜαβοβηαΙβπι» 3ΐϋδφΐ6 1ιιιίιΐδπΐ0(ϋ 
Ιοοίδ, ςηίΐιυδ ΙιίδΙοπαπι δηαηι άίδΐίη^ηίΐ ; ςηαβ ΐΑΠίβη δοοΓβΙίοο 
Π10Γ6 3(1 νί(36 αδΰοι 6( οιΟΓβδ , 3ΐςυ6 3(1 Γ6^6ηά3ηι ΓβηιραΜί- 
<^ηι, 3οοοπιηιοά3(3 πιβ^ίδ βιιηΐ, (|α3ηι η( δυΜίΙβηι οοηίβηιρίβΐί- 
οηβηι η3ΐΰΓ3β ΓβΓαηι βΐ 8θΐ6η(ί3πι Μ3ΐ1ΐ6860δ δρίΓβηΙ. Ν3πι βί 
ρ3η(^ βίυδ ^βηβπδ θχ€ίρί3δ, 63(]υ6 ηοη οηιηί3 36({η6 ρΓθ1>3, 
€6ΐ6Γ0ςϋίη 3δΐΓθ1ο^ί36, άίνίηαΐΐοηίΐιαδ, ροΓίβηΙίβ, βί δοηιηίοΓαιη 
ίηΙβΓρΓ6ΐ3ΐίοη1 πιηΐΐηηι ΙηΙιυίδδβ νΙάβΙηΓ. Α(ΙιιΙΙ;ίοΓ 3αΐ6αι 
ορροΓίαηβ 3(1 Γ6δ ^^βΓβηάαβ βί 03ρ68δ6η(ΐ3πι τβηιριώϋοβη) , ίη 
οοηΙα1>βΓηίο ρ3ΐη$, 6ί1ίοί3πι 3(1πιίη1δΐΓ3η11δ, ίοηη3ΐηδ βδΐ, αΐ 
νΜίι^ιΐδ ρ. Ι^ν, βΐ Ιιίηο Ποηιαηι ά6ΐ3ΐυ8, πΐ3(ηΓ6 53(ίδ 3ηιρ1ίδδίηιο 
οοϋβ^ίο 3άδοηρΙΰδ , 3ηηο ίβτβ ϋ. 0. 933. ΟΙιπδΙί 180. δβυ νίνο 
3(11ΐΰ6 Μ3Γ60, δβα ρ3ΰ1ο ροδ( οΜίαηι βίαβ, 3ηΐ6 €οηιηιο(1ί Ι3ΐη6η 
Γ6(1ί(ιιαι ίη ΙΐΓΐιβηι. Νβ(|υ6 νβηο 6Χ ίη&πιο ^Γ3(1ΰ δ6η3ΐοηιηι 
δυΙ) ρβδδΐπιο Ιιοο ορίίηιί Ιηιρ6Γ3ΐοη8 61ίο ιηυΐΐιιηι ροΐαίΐ βηΐΐί. 
Ν3Π1 δΐιΐ) Ρ6Γΐίη306 (Ιβηιιιηι, Ιιοο βδΐ Α. ϋ. 0. 946. βΐιτίδΐί 193, 
ρΓ36ΐοΓ (Ι6δίβη3ΐιΐδ 68( 73, 12. ϋηίΐβ ρ6Γ Χ11Ι. 3ηηοδ €οηι- 
ηιοάί υΙΐΓ3 (ΐα36δΙΰΓ3ηι βΐ 36(]ίϋ(3ΐ6πι ρ^ον6^(υ8 ηοη βδΐ ηβο 
πιίΐίΐΐαηι 3υΙ ρΓθνίηοί3δ οΜί, 86(1 Κοπΐ3 ηοη β^Γβδδυβ ρβηοηΐίδ 
3πιίοοΓαπι 3(1Γυί( ίη ίοΓΟ , δίοηΐ βΐ ροδΐ63 (Ιίη ίβοίΐ, οΐίηπιςαβ 
δαυηι, 6οηδί^η3η(1ίδ 6οηιπιθ(1ί Γβϋηβ, ςυ38 3ά οχΐΓβηιαπι αδ(]^αβ 
η3ΐ3ΐ6Πΐ βίυδ ρΓ36δ6η8 8ρ60ΐ3ν6Γ3ΐ, 72, 16, 20, οοηιηιοά3νίΙ. Ιη 
ςυίϋυδ 6ΐιηι ηιιι1ΐ3β ηβοββδβηο οοοατΓβΓοηΙ 1ηβρ1ί36; ίά ηβ ^Γα- 
νίΐ3(ί 1ιί8ΐοη36 8α3β οίΰοβΓβΙ;, βχουδΑηάαηι ρο8(63 άυχίΐ οααι 
θάβΓβΙ ΙίΙιηιηι 72, 18: ϊτνΒίδη χβ προς τον αύτοχράτορος ίγί^ 
νετο^ τιαΐ ηαρών έγω καΐ εϊδον ΐκκϋτα ιλοΙ ηχουΟα καΙ ίλά- 
ληΰα, δίκαιον ηγηαάμην μηδ^ν αυτών αποκρύψαβΟ'αι. νΟοο^Ιί: ΒΙΟΝΙδ ΟΟΜΜΕΝΤΔΒΙΟ. ΟΧ 

Ώιο $ίώ ΡβτΗηαοβ βί ΙιιΙιαηο, 

Οοοίδο ΰοιηιηοίΐο , ΡβΓϋηαοβιη οαίβηάίβ Ι&ηιίΑπίδ Α. 11. 0. 
946. €Ηγ. 193. ίη ββηαΐυιη νβηίβηΐβιη Οίο β&ΙιΚ&νίΙ, βΐ οαιη οβ- 
Ιβηβ 8βη9ΐοηΙ)ΐΐ8 , βοΙΙααάΑίιιιη , 6χ αηίιηο 6ΐ νβΓβ βίβ^ίΐ Ιιηρβ- 
Γ&ΙΟΓβιη 73, 1. Νβςιιβ ίά.οαίηιιη, ουπι Οίο 68861 βχ 3ΐηί6ί8 
ΡβΓίίιίΑαβ, βίοαΐ αϊ) βοάβιη 8ΐ3ΐίιη οαοι βΐϋδ 1ιοηοη1)ΐΐ8 αΰΡβοΙαδ, 
Ιυιη ρΓ&βΙοΓ άβδί^ηαΐαβ 68( 72, 12, ηβιηρβ ίη αηηαιη ββςαβα- 
Ιβηα. Ναιη βο βηηο ηοηάυιη ^6881886 ρΓΑβΙυΓβιη ραΐβΐ ίη ία- 
ηβΓβ ΡβΓίίηαοίδ, υ1)ί Οίο 74, 5, 86 ιη3^ί8ΐΓΑΐ;11)α8- ορροηϋ : ημείς 
η βϋνλη 5 Λλην των αρχόντων — οι δε άρχοντες. ΡΓ3β8βη8 
βΐίβηι ίιιίΐ 8υ1) ΡβΓίίηβοβ βχαιηίηί 6ίυ8, ςαί 86 δβχΐυιη 6886 Οοη- 
(ϋαηαιη ιη6θϋ6ΐ)9ΐαΓ, Ιΐ6Γ6(1ίΐ9ΐί 6ίιΐ8 ίη1ιί9η8 75, 6. ^ ΙηΙβπιη 
η66 ραίΓΟοίηίο βαο βιηίοίδ (ΙβΓυιΙ , 6( Ιιιΐίαηαιη 6Χ Αάν6Γ80 8ΐ9ΐι- 
Ι6ΐη , 9(1 Ιπϋυηαΐ Ρ6Γϋη96ί8 8»6ρίιΐ8 ΟδΙοηάίΙ ηβΪ9ίήβ Β^ΒΤβ 73, 
11. ίη 86η3(υ 6ΐί3ηι Ρ&ΐ6οη6ηι οοη8ΐιΐ6η) , ςηί οοηίρα Ρ6Γΐ1ηα66ηι 

Η ηΐίΐίΐίύΐΐδ ΙΠ)ρ6Γ8(0Γ 6ΐ6θ(ΐ18 6Γ2ΐ1, (!8Πΐη3Τ6 ρ3Γ9ΐηδ 73, 11. 

Μ6η(ΐ36ίί (|αί(]6ηι ίΐΓ^ηίΙ ΡοΓίίηαοβηι, ςηοά ηιί1ί(ί1)ΐΐ8 86 Ιαηΐηη- 
(ΐ6ηι αΐ Ι^αοίαδ 6ΐ ΜβΓοηδ (Ι6άί886 (1ί66Γ6(, 73, 8. 06(6Γυπι αηα 
οαηι Οΐ3ΐιάίο Ροη)ρ6ί2ίηο, Αοίΐίο 6ΐ8ΐ)Γίοη6, βΐίίδςιιβ νΪΓίδ 1ιοη6- 
δΐίδ 6ΐ ηοϋίΐίϋηδ , ν3ΐά6 ί3ΐηιί1ίαηΐ6Γ υδυβ 68ΐ Ρ6Γϋη306 , ςυίρρ6 
ςυί ηβΐΏΓΑ αΰΤαΜϋδ , (!68ΐά6ήα 6ΐιίυ8(ΐα6 &αάί6ΐ)3ΐ ρΓοηιρΙβ , 6( 
Γ68ροηά6ΐ)9ΐ }ιηπΐ9ηίΙβΓ ςιιίά δίϋί νίά6Γ6ΐυΓ, 6ΐ οοηνίνίο ίΓυ^αΙί 
6χο1ρί6ΐ)Αΐ βηιίοοδ, νοί δί ί(! ηοη ίβο6Γ6ΐ, αΐίίδ 3ΐία ηιί((6ΐ)&1, 
βΐίααι νϋίοΓα ίηΐ6Γ(1υηι, ςαοά (|ΰίά6ηι Οίο α άί(ίθΓί1)υ8 άβΓίδυί 
λβΐιίΐηπι, α δ6 6ΐ δΰί 8ίπ]ί1ίΙ)υδ, ςιιίϋΰδ γΪΓίαδ Ιϋχιιηα ροΙίοΓ 
6Γ3ΐ , ν6ΐΐ6Πΐ6ηΐ6Γ 1βα<]3ΐιιηι 3ί6ΓΠΐ9ΐ 73 , 3. Ουο Πΐβ^ίδ ρβΓΟΙίΙ- 
δυδ οα6ά6 Ρ6Γ(ίη3θί8, 6( 6ΐ66(ίοη6 Ιιι1ί3ηί, 1αηΐ6η βιιηι ίη 86η9ΐα 
νβΓΐ)9 ί96ίβη(6ηι 3η(1ϋ, βί ρθ8(Γί(1ί6 άοπιί 83ΐυΐ3ΐ, πιηΐΐα η666δ- 
83ΤΪΟ δίηυΐαηδ άίδ8ίηιυΐ8η8(|α6 73, 12. δς. βϊάβΐΆ α886ηΐ3η1ί 
ΙίοβΙ 86η3ΐοη1)α8 άίίβάίΐ 73, 14. βΐ ίηΐβήίαπι, 6χ Ιηαηι δίβΐΐα- 
τυπι οίΓοα δοΐοηι 9ρρ3Γ6η1ίαπι οηιίη6 1ηΐ6Γ 3(ίίΙί3ΐίΑ δ&ΟΓ», ορΙ&Ι 
11)1(1. (Ι6ηί(ρΐ6 δ6ν6Γ0 οοηίΓα 6αηι βρρΓορίηίΐυβηΙβ, νο(»Ιαδ ίη δβ- 
η^Ιαπι, ΙαΙίΑηιιηι ίηΙβΓ οβΙβΓΟβ οβρίΐίδ θβπιηαΐ, 6ΐ δ6ν6Γ0 Ιηιρβ- 

Γ3ΐ0Γ6 ΓβηΐΐηοίΑίΟ, Ρ6Γ(ίη36ί ΗβΓΟΙίαΐ ]ΐθηθΓ68 (ΐ666ΓηίΙ 73, 17. 

Ηίηο δ6νεη ίη^Γ688ΐιηι ίη ιιγ1>6πι ηΐ3^ηί6θ6ηΙί8δίηιυπι δρβοΐβΐ 
βΐ ιηίΓ3(υΓ 74, 1, 3άβ8((ΐα6 ίιιηβή Ρ6Γ(ίη36ίδ ηοηάαηι ρΓ36(0Γ« 
74, 4. I^X ΕΧ ΒΕ1ΜΔΚΙ ΒΕ ΥΙΤΑ ΕΤ 80Κ1ΡΤΙ8 

Βίο $ίώ Ββνβτο» 

Ι3ΐη »ίΓα1^6Γ6 Οίοηί <ι δβνβρο βϋςαα 8ρβδ ιηβΐίοηδ ΓοΓίυ- 
ηαβ νί(ΐ6ΐ)3ΐυΓ, ςυυιη Ηϋηιιη βυυιη ά6 ρΓοιΙί^ηβ βΐ 5οηιηη$, 
ςαοραηι οβιΐδα δβνβραδ ρήηείρΑΐυιη βρβΓανβΓαΙ, ίΐα ρΓθΙ)385βΙ 
1η)ρ6Γ3ΐοη, ιιΐ ιηιιΐΐίδ 6ΐ ρΓοΗχβ Οίοηί Γ686ή1)6Γ6ΐ. Εα βρίβίοΐιι 
δυέ νβδρβΓαιη βοοβρία. Οίο ρβρ ςαίβίβιη ιηοηβη (ϋνίηΐΐιΐδ δ11)ί 
νΐ8ΐΐ8 68ΐ, αΐ ΙιίδΙοηαιη 5οη1>6Γ6ΐ; ηβιηρβ δΐιΟΓυπι Ιβιηροπιπι. 
Ι^ϋιΐΓ 6( 6ϋη)πΐ0(1ί ρήιηυιη Γβ8 ΙίΙβηβ ιηβηάανΚ. Ν^ιη βαΐ) δηβιη 
6108 ΙίΙ)Γί άβ Οοιηιηοάο »!1 72/23: ϋννέ^Ύΐ^οί <ϊ' Ιγω τούτων 
την αυγγραφην έξ αίτιας τοιάαδε — ούτω δη ταϋτα^ περί 
ων ννν καέ•ίαταμαί^ ίγραψα, βίουΐ άβίηάβ 3ΐ1ο δοιηηΐο 8β 
8111) ΟβΓ&οαΙΙο 6Χθί(9ΐιιιη ίΤΛάϋ Λά δβνβη βΐ €9Γ309ΐ1ί ΙιίδΙοΓίαιη 
βοιηροιΐ6η(ΐ3ΐη 78, 10. Νοη οΓβάΙάβήιη νβΓΟ Οοιήιηοίϋ γ68 βχ 
8θ1α XIII. αηηοηιπ) πΐ6ΐηοή3 Οίοηβιη Ιαιη ρηιηιιιη Ιΐΐβπδ ιηβη- 

ά9886, 86ά 6Χ ΟθΠ1Π16ηΐ3Γϋ8 ΓβΠΙΙΙΙ 8111 (βΙΟρΟηδ , ({008 180(1 ΙΐΑ- 

Ι)6ΐ)9( ρ9Γ3ΐ08, βΐ3έ»0Ρ388θ; δίοιιΐ ίπ Γβΐίίΐυα ΙιίδΙοπβ 8113 ρπιηιιιη. 
οοη^688ί( ιΟΑίβηβιιι , (Ιβίηάβ ο«ιη «πτα οοιηροδυίΐ. Η3ο ί^ίΐυρ 
ν1ΐ3 Οοιηιηο(ϋ ίη νυΐ^αβ βάίΐβ , ουηι 6( οβίβπδ , βΐ ίρβί ιηβχίηιβ 
δβνβτο ρΐ3ειιί886(, 8ΐ3ΐιιίΙ ίΐΐΐοο οπιη68 Ροριιΐί ΗοΐΏβηί Γβδ ίη<]β 
3 ρηιηβ οη^ίηβ οοηϋηυο ίιί8(οη36 61ο ρβΓίβχβΓβ, ίίδςυβ, φΐ3β 
ί3ΐη άβ ΟονοϊΏοάο να%3νβΓ3ΐ;, ίηδβΡβΓβ. Αά οραδ Ιβιηβη Ιιοβ 

^Γ3ν3ΐ6 3006(16118, ΟΟΠβπηβΙαδ 68ΐ 3 ΟβΙ ρβΓ «ΟΧΧΐηίΐΙΠΙ, δρβ δΐ' 

ιηυΐ ίηΐ60(3 Γογ6 υ( δοηρίίο' ητιΙΠδ (βιηροΓυιη ΙηίυΗίδ 13683 
ρ6Γ€ΐιΐΓ3Γ6ΐ. Ι^ίΙιΐΓ Χ. 3ηηοΓυιη δρβίίο Γβδ ^68ί38 Ρορυΐί Βο- 
ιη3θ1, ίηάβ 3ΐ) ίηίΐίο ιΐ8φΐ6 3(1 πΐ0Γΐ6ΐη δβνβη, οοΐΐβ^ίΐ, 638(ΐαβ 
ροδΐ63 ρβΓ 3ηηοδ XII. δϋΐο δυο (ΙβδοπρδίΙ ; Γ6ΐί(ΐα3 , ςιιοιΐ8(ΐυβ 
δαοοοδδβηΐ 3(1(1ί(αΓυ8. νί(]6 72, 23. Οαοά δίο ίηΐβΐΐί^ο : ^οαιη 
δβνοητδ ιηοΓίααδ δίΐ ιηβπδβ Ρ6ΐ)Γυ3ηο Α. ϋ. €. 964. ΟΙιγ. 211. 
006ρΐ886 Οίοηειη οοΙΗ^βΓβ γ68 Κοιη3ΐΐ38 οαιη ίπΗίο Α. (Ι. 0. %4. 
61ΐΓ. 201. 6ΐ ροδΙ ιηοΓίβηι δβνβη ί^ 6ΐ3ΐ)θΓ3η(]ο ορβΓβ ν6Γ83ΐαιη 
ΰδςαβ 3(1 3ΐιηυιη Α. ϋ. €. 975. ΟΗγ. 222. ςιιο Α1βχ3ηά6Γ δβνβηι» 
ΟΓ8118 βδΐίηιρβηαιη: (αοι νβρο 1ΐ3ΐ)υί886 ς[υί(ΐ6πι ίη 3ηίιηο Γβϋ- 
ςυ3 ςιιο3(] νίχβΓίΙ 3ΐΐ6Χ6Γ6; δβά νυθ3(ιιηι 3ΐ) ΑΙβχβικίΓΟ 3ά £^3- 
νίδδίιηβ ιηυηί3, βΐ 3ά ρΓονίηοίββ βχ ρΓονίηοίίδ, (ΙβδΙίΙΙδδβ α ρΓΟ* 
ροδίΐο, 6( ο1)ίΐ6Γ (3η(υηι ηοηηιιΠ^ Αΐ6Χ3ηώ*ί βΐ Ρορηίί Ηοιη&ηί 
3ΐΙί^ίδδβ; ρΓ3β86Γ(ίιη (ηιηι 36ΐ38 ιηοΓΐ)υ8(ΐΰ6 βηβιη ορβηβ ίηβΐί* 
Ιυΐί υΓ^τβΓβηΐ. Μ βηίηι ίρββπιβΐ ίηίΐίο ΗΒΗ ΙΧΧΧ. Ιηηαιί» ϋΙ0ΝΙ8 ΟΟΜΜΕΝΤΔΒΙΟ. Ι.ΧΙ 

Οαοάβί Οοιηιηοάί ΙιίδΙοπβ 86ρ9Γ3(ίιη ρπιηο βοηρΟ, 6αιη οβίβήβ» 
Ιαπι δβνβΓΟ ιηβχίοιβ ρΐΑοιιίΙ, ηβοββββ 68ΐ ββιη βώΊβιη ίαίβββ 
αηΐβ 1)6ΐ1ιιπι οιιιη Α1Ι)ίηο, Ιιοο 6$( βη(6 Α. 11. 6. 049. Νβιη 
ροβίββ , οαιη δβηαΐαβ ραη ηούιΙίοΓ οίαιη ίονίβδβΐ Α]Ι)ίηιιιη, οοβ- 
ρϋ βχ 60 ΙβαιροΓβ δβνθτυβ Οοιηπιοάαιη , ίη ({αβαι βηίβα οοηΐιι- 
ηαβϋοβαβ ΑιβΓαΙ, θβίβικΙβΓβ» βΐ 3ΐ> ί^ηοπι1ηί3, βίιιβ ηοιηίηί ρβΓ 
8βη3ΐαιη ίηιΐ8(3, νίαάίοατβ, άίνίηί8<ιαβ 1ιοϋθΓί1>υ8 αίϋΰβΡβ; (}αΐα 
56 ίρβυιη Μάγοι βϋαιη, εοχηοοιοάί ίΓβίΓβιη άίοβΓβ, 75, 7. Οα^Γβ 
6Χ €0 ΙβπαροΓβ ηβο Οίο αιηρίίιιβ βιιβαβ ββββΐ Οοιηιηοάί ίηβρίίβδ 
6ΐΑ3^Ηί3, ιιΙΤβοΗ, 8ίπιρ1ίοΙΐ6Γ (Ιββοτίρία δβνβΓΟ οΰΡβΓΓβ, ηβο 
δβνβηιβ ΙβοΙα ΙαηΙορβΓβ ρΓθ1)2886ΐ. δοη'ρβϋ ί^ΙιΐΓ Οίο νυΐ^α- 
νίΐφΐβ Οοιηιηοάί νίίαιη βιιηο ίβΓβ Α. (Ι. €. 948. δβά ίη ιηιιΐ3(& 
ιηοχ δβνβΗ 8βη1βα(ί9 άβΟοιηηιο<1ο οαιΐ83 ΙβΙβΙ, οογ Ι8 Οίοηβιη, 
0111118 1ί1>ηιιη ΜΐΙβα ρΓο1)3ν6Γα1 , άαιη βΐ ίρββ Οοιηιηοάί ιηβιηο- 
Γίβιη Ιη8βοΐ3ΓβΙιΐΓ, ηιϊΐΐίβ άβίικίβ ΙιοιιοηΙ)α8 8ί1 Γ6ΐιιυη6Γ3ΐυ8, ιιΙ 
ιηοχ (Ιοοβϋο ; β( οπγ Οίο οοηβϋίιιιη 80Γί1)6ηά36 υηίνβΓδ&β ΙιίβΙο- 
η3β Κοιη3η3β Ιβηι ^Γ3Υ3(β ρο8ΐβ3 βχ860ΐι(ιΐ8 8ί(, υΐ 3ηηί ρΓορβ 
ΥΙ. ιηΙβΓοβάβΓβηΙ 3ηΐ6<ιιΐ3ΐη οριιβ β^^ΓβάβΓβΙιΐΓ. €οιι&Γΐη3ΐιΐ8 
Ι3ΐηβη 3 Οβ3, υΐ 8ϋ)ί νί<1β1)3ΐιΐΓ, Ιβηάβιη 3(1 Γβηι 3006$8ΐ(, βΐ 
ίηίβηιη οο]ΐ6θΐ3 ιη3(βη3, (]!3ριΐ36 δίΜ 8β0688ΐιιη 836ρία8 άβΙβ^Κ, 
φΐο ν3οαα3 3ΐ) ιΐΓΐ)3ηί8 ηβ^οΐϋβ Ιβιηριιβ ίη ΜβΙοηβ 80Γί1)βη(ΐ3 

Οθ11θ03Γ6ΐ 7β, 2. ^ 

ΡβΓρβίηο ίπίβτβα Κοτηαβ πιαπεϋ. 

Ιΐ3 νβΓο πιαΐ3ΐ3 δβνβη ηιβηΐβ βν3ηιιβΓ3ΐ Οίοηί δρββ 3ηι- 
ρΙίοΓαιη άί^ηί(3ΐιιιη. Ν3ΐη ίά ρΓίιηυιη ί3(»1β οβίβηάί ροΐββΐ, 
ΙΜοηβιη, (ο Ιο δβνβη ίιηρβΓίο , Κοηΐ3 3((|ΐιβ Ι(3ΐί3 ηοη β^Γβββιιπι 
6836, ηβφΐβ νβΐ ίη ϋβΐΐίβ δβνβη οοηΐίηαίβ 3(1 πιί1ι1ί3πι νοοβίυηι, 
νβΐ ίη ρΓονίηοί3ΐη 3ΐί(ΐυ3ΐη ιηίδβηιη 6886. Ου3η({η3πι βηίηι 
£311068 0ί1ίοί38, ιι1)ί ρη^3 ουιη Νί^ίηο Ιΐ3ΐ)1ΐ3, ςιΐ3η(ρΐ3πι Βγ- 
Ζ3ηΐϋ δίΐηηι βΐ ιηιίΓΟδ , (απι Βοβροη βΐ ΡΓοροηΙίιΙίδ ίη(1οΐ6πι, 
ίρ83ΐΏ(|ηβ ορρη^ηβϋοηβπι Βγζ3η1ίί, 3θθΐΐΓ3ΐ6 άββοτίΜΐ, (ϋοίΐ(|α6 
56 ιηυΓ08Β7Ζ3ηΙϋ (ΙίΓηΙοδ νίάίδββ, ίιηο 8ρ60ΐ388β 608(ΐ6ΐη δΐ3ηΐ68, 
6ΐ 3ϋάϋ886 νοο3ΐ68 ίη 60 ΙΠΓΓβδ 74 . 14 : Ι3η)βη ιη3ΐ6 Ηίηο οοΐ- 
1ί£;6ΓβΙυΓ Οίοηβηι ϋβΟο 3<1ν6Γ8α8 ΝΙ^ιη βΐ ορρυ^η3(ίοηί Βγ- 
Ζ3ηΐίί ίηΙβΓίυίδδβ. Ν3ΐη η3(ηΓ3ηι Ιοοοπιηι 6ίΙίοί36 βχ οοηία- 
1>6Γηίο ουηι ρ3ΐΓ6, οαηι (ριο ρΓονίηοΐ3ηι ο1)ί6Γ3ΐ, δαίίβ 1ΐ3ΐ)6ΐ>3( 
οο^ηίΐ3ΐη: νί(1βΓ3( βΐ ρΓοοιιί (]α1)ίο Βγζ3η1ίηηι υΗ>6πι ΩοΓβη- Ι,ΧΙΙ ΕΧ ΕΕΙΜΑΕΙ ΟΕ ΥΙΤΑ ΕΤ 80ΕΙΡΤΙ8 

Ιίδδίιηαιη, ουιη ΒοβροΓΟ βΐ ΡΓοροηΙίάβ , βχ νίοίιια Βίϋιγηί9 , ρ»- 
ίτϊΆ 8υ2ί: ΒγζαηΙίοΓαιη ΐΏ&οΗίηαΙίοηββ άβίβηάβηάαβ ητΜ, βί ιηί- 
86ΐί&8 ΐΗβηηίο ρβΓάαΓαηΙββ, βχ Ρπδοο ιη60ΐι&ηίοο, ιααηίοίρβ βυο, 
νίάβΙυΓ (ϋάίοίδδβ, ςαί ΑΓοΙιίιηβάβδ αΙΙβΓ πιιιΚη αά ρροραΐδβικίαιη 
!ΐ08ΐ6ΐη ιηνβηβΓαΙ, βΐ νιία ρο8ΐ 6χριι^η3(ίοη6Πΐ ιΐΓϋΙδ α δβνβρο 
άοηαίιιβ , ΐΏαοΙιίηΗδ βί βάνβΓβυδ ΑίΓβηοβ ρ&Γ9ν6Γ9( 74 , 11 ; 75, 
11. Ρθ8ΐ6& 3ΐιΐ6ΐη Οίο ουιη 69Γ3οαΙ1ο ρροΓβοΙυδ ίη Βί(Ιιγηί9Πΐ, 
77, 7; 78, 8, άίΓυΙοδ ΒγζαηΙπ ιηιίΓΟδ δρβοΙαΓβ ροίαιί. €οηΐΓα 
63 Ιηνβηίιηαδ Ιιααά ούδοητα ίηάίοία (ΐα&6 Βίοηβιη ίά (βπιροηβ 
Ηοιηαβ οοιηιηοΓ&Ιυιη οδίβηάυηΐ. Ναιη (υιη οαιη δβνβραδ ΐΗ^β- 
δίπιο ροδΙ αάνβηΐυιη (Ιίβ 74,5. Ιιοο βδΐ ιηβηδβ Ιηΐίο Α. (]. €.946. 
ΟΗγ. 193. δςΙνβΓδίΐδ Νί§Γΐιιη ιιΛβ ρΓοίβοΙαβ βδΐ, Βίο βΓδΙ ρΓββΙΟΓ 
άβδί^ηαίιΐδ, αάβοςαβ βΐ βηηο δβςιιβηΐΐ ρΓαβΙαρα ίυηοΐυδ βδΐ. 
νίάβ βιιρρα ρ. ΕΙΧ. ΑηΙβςααιη ύβΐίαπι αάνβΓβιΐδ Α11)ίηυιη ιηονβ- 
ΓβΙαΓ, ΚθΗΐ&6 ρρββδβηδ δρβοΐΑνίΙ Ιαάοδ δαΙυΓηαΙβδ , βιηίεο δαο, 
οοηδαΐί , ^Γ&ΙίβοαΙυ^ ; οβίβπδ ειιπι αΐίίδ 86η&ΙοηΙ)α8 ιηιιΐΐίδ ςαί- 
βνϋ , 6ΐ ίη ηβυΐΓβιη δβ ρ3Γ(6ΐη ιιβςυβ δβνβη ηβςαβ Α1]}ίηί οοη- 
νβΓίίΙ 75, 14. Ρ1ανί3ΐη 3Γ£[βηΙβαπι, ίη ίοπιπι Αα^ϋδΙί άββυβη- 
Ιβηι, οοϋί^ίΐ 6( βχρΙοΓβΙ. ί1)ί(1. ΙίΙβπδ δβνβη 3(1 δβηβίαηι 
ρθ8( νίοΐαηι ΑΙΜηυπι ρβΡίβΓΓβΙιΐΓ, ουηι ίδ δβ Μ3Γθί ίίΐίαηι 6οηι- 
πιοάί ΓΓ3ΐΓβπι άίχίβδβΐ βΐ Οοωωοάο ΙιβΓοίοοδ ΙιοηοΓβδ ά3ΓβΙ 75, 
7. πιιι]Ιθ(|αβ ηΐ3§ίδ οαηι ίδ ΓβνβΓδαδ Οοηιπιοάιιηι ίη δ6η3ΐΰ άβ- 
ίβη(1βΓ6ΐ, δβη3ΐαπι ηο(3Γ6(. ϋ)ί(]. Ρΐ3η1ΐ3ηί ίΐΐοδ βχοΐβίοδ, 
νίΓΟδ δίωαΐ βΐ βχδβοΐοδ νίάβΐ 75 , 14. οβΓΐ3πιβη πιαίίβηιηι βρβο- 
Ι3ΐ 75 , 15. ίυ(1βχ βδΐ ουηι δβνβρο ίη β3υ8» Η3θίί 6οη8(3ηΙΐ8 ; 

75. 16. άοΐβπι Ρΐ3υ1ί1ΐ3β ρβΓ ίοΓηηι (1βροΓΐ3ΐ3Πΐ νίάβΐ, βρυΐο^αβ 
ίηΙβΡβδΙ 76, 1. ίηΙβΓβδΙ βί δρ60ΐ3βιι1ί8 ο]> ηυρ(ί3δ Ρΐ3ΰ1ί1ΐ36 βΐ 
ΓβάίΙιιπι δβνβη οβ1β1)Γ3ΐίδ 76 , 1. βαάίΐ δβνβΓαηι ροδΙ Ρΐ3ΐι1ί3ηί 
ηβοβπι ίη 8βη3ΐιι νβΓΐ)3 ίββίβηίβηι 76, 5. Εαοάο ίη δβηαίιι 
ΐ3ηάβδ άβββΓηίΙ ί1)1ά. 3άβδ( δβη3(υί , 3ββυ83ΐο ΑρΓοηί3ηο , δίΒί- 
ςηβ ίρδβ πιβίαίΐ 76, 8. 83βρ1η8 38δί(1βΙ> ίυδ άίοβηΐί δβνβΓΟ 76, 
17. Εχ φΐί1)α8 οπιηί1)ΐΐ8 δβϋβ 3ρβΓΐΐ]ηι βδΐ ςυοά ίη(1ίο3νί, Βίο- 
ηβηι, Γβ^η3η1β δβνβΓΟ, ηβο 3ά πιίΙίΙί3Πΐ βΐηδ νοοβίαηι ηβο αΓΐ)6 
β^Γβδδΰηι βδδβ. Οΰίη ηβ ίΐΐαά ςυίάβηι 3ά 1)36β ΐ6ηιροΓ3 Γβίαΐβ- 
γΙπι , (ΐΰοά ίηοβηάίαηι Υβδανίί , βίηδςΰβ ηιυ^ϋυηι €3ρυ3β 3ηάί- 
Ιυπι, ίηΙβΓ €βΐ6ΐ)Γϋ3(βδ ηυρϋ3Γΐιηι Ρΐ3ΐι(ϋΐ36, πιβπιΟΓβηβ, Οβρααβ 
δβ άβ^βΓβ δοΙβΓβ δθΓϋ)ί1:, ςηόΐίβδ ίη Ιΐ3ΐί3 γβΓδβΙιΐΓ, 3(1 οοη- 
8οη1)βη(]3ηι ίΙ)ί ίη ν3θ3ΐίοηβ αΓΐ)3ηοηιηι ηβ^οΙίοΓαηι 1ιίδΙθΓί3ΐη 

76, 2. Ν3ηι οαηι ηιοάο ΓβΙαΙίδδβΙ 8β Ηοηΐ36 βρηίίδ βΐ δρβοΐϋ- ϋφζβά ύγΚ^ΟΟΟ^^ ϋΙΟΝΙβ 00ΜΜΕΝΤΑΚ10. Ι,ΧΙΙΙ 

βυϋδ ]ιί$06 ίηΙβΓίυίδδβ, 76, 1. (|υοιΐ)θ(1ο βοάβιη (βηιροΓβ Οαραββ 
ίη οοοαροηβηάα ΙιίδΙοηβ βΐ3ΐ)()Γ3Γβ ροΙαβΓίΙ? ΥίίΙβΙυΓ ροΐίαβ, 
ρβΓ βα ΰ[α(ΐ6 άίχί ρ. ΙΛ, Βΐώ δβνβρο αάΐιιιο ίη οοΐΐί^βικ]» ΙιίδΙο- 
ηαβ 8036 ΙΙ1&16Π3 οοοιιρβίαδ ίαΐ^ββ, (|αο(1 Βοιχιαβ ιηβΐίαδ ΓαοβΓβ 
ρο(βΓ9ΐ, υΜ ιηοηιιιηβηΐΗ νβίβηιιη ίΐΐί πά ιηβηαδ €Γ9ηΙ; ροδΙ 
ο1)ϋιιιη νβΓΟ δβνβπ οοΠβοΙβ δΐίΐο 8υο !η ββοβδδΐι βχροβυίδδβ. 

Νβοάητη ΰοηβηίαίη ΟΓπαίηε. 

^\xοΑ 3(] (1ί^ηίΐ9ΐ6$ Οίοηίδ δρβοίπΐ, $οίο ρΐ6Γ0$ς[α6, βΐίαπι 
ιηβ^ηΒβ 3υο(οηΐ3ΐί8 νίΓοβ, οοηδίιίαίαιη βίιΐ5 ρΓΐιηαιη 8α1) δβνβΓΟ 
ροηβΓβ: δοίϋοβΐ ςυία Οίο 76, 16, ίη (1β80Γί1)βη(1& δβνβή Ιβ^β 
οοηΐΓ3 ηΐ060ΐΐ08 , 6οη8ΐι]9(υδ 8αί ηιβπιίηίΐ : δια τοντο γραφαΐ 
αντής (μοιχείας) ούαί πλεΐύται εγενοντο. τρίΰχίλίας γοϋν 
ντκηεύων ενρον εν τω πινάκι έγγεγραμ(ΐένας, Αΐ ίΠί , ς[αί 
Ιιοο υΙαηΐΗΓ ΑΓ^υηιβηΙο, Οίοηίβ Γαΐίοηβπι ηβΓΓβηάί Γ68 8ΐια$ ηοη 
ρβηίΐιΐδ ηο886 νίάβηΙιΐΓ. Ναηι άί^ηϋβίβδ η 86 αυΐ ραΐΓβ §63(38 

δ6Πΐρ6Γ 3ΐί6ηθ ΙΟΟΟ 6( ΙβΠίρΟΓβ, Υβΐΐΐΐ βΙΙΐΐά 3§6η8 6( θ1)ί(6Γ 3(1- 

δρβΓ^Ι η3ΓΓ3ΐίοηί δυ36; ςιιαδί ΐ3η(ΰπι νβΐΐβΐ ΟδΙβηάβΓβ, ςηο 
ρ3θΙο δΐη^ιιΐββ Γβδ δίΜ ΙηηοΙιιβήηΙ. Ηίηο ΑΓηο36 86, άβΐη 03ΐ- 
ιη3ΐί36 6ΐ Ρ3ηηοηί36 8υρ6ηοη ρΓ3βί60(απι ίιιίδδ6, ιη6ηιοΓ3( ί3ηι 
δυΐ) Αυςυδίο 49 , 36. η6πιρ6 ηΐ Ρ3ηηοηίθ8 86 ηοη 6χ 3αάί(ιι 6( 
1βο1ίοη6 , δ6(1 υδη ^βηΐίδ θ680Γί1)6Γ6 (ΐ6ηιοη8(Γ6ΐ. ΙηΙβρ οοηδα- 
ΐ3Γ6δ 86 τβίβτί ίη νίΐ3 0ΐ3ΐΐ(1ϋ 60 , 2. ημείς οί νπατενκότες ^^• 
φροφορονμεϋ•α , ηίηιίΓαηι ηΐ 3 €ΐ3υ(1ίο Ιιοο (|ΐΐ3δί ίηδί§η6 οοη- 
δαΐ3Γίΐ|ηι Γ6ρ6ΐ1 ά6ΐ)6Γ6 08ΐ6η(ΐ3(. ΒιίΓδίΐδ ουηι ρ3(Γ6 86 ίη α- 
Ιίά3 ν6Γ83ΐυηι 6886 ίηάί63ΐ, ίη Γ6ΐ)ΐΐ8 Οοωηιοάί, 72, 6, αΐ Μ3ΐ1ί8 
δβ νίάίδδβ (1θ663ΐ ρίοΙυΓβιη 0Γ36ΐι1ί, ς[υοά ΟαίηΙίΙίίδ ίηίβηΐυηι 

13Π1 δυΐ) ΜβΓΟσ ρΓ36(1ίχ6Γ3(. νί(ΐ6 ρ. ϊνΐ. 1(3 ρΓ36ΐ0Γ6Π1 86 3 

Ρ6Γΐίη3οβ (Ι6δί§η3(αηι γ6Γ€γΙ, ηοη ίη Ρ6Γ(ίη366, δ6ά ίη Οίάίο 
ΙΐΐΗ3ηο, 73, 11, ςιιββί 63ϋδ3η) ΓβάάίΙυΓαδ οαΓ δίΜ 3ΐ) βο ϋηια- 
6Η(, ν6ΐιι( 3ω1οαδ Ρ6Γΐίη36ίδ 6( 3ΐ) 60 πηιΗίδ 1ιοηοΓϋ)ΐΐδ 3£Γ66(α8. 
Βγζβηΐϋ ηιιίΓΟδ δ(3ηΐ6δ 6( (ΙίΓυΙΟδ 86 νί(1ί8δ6 3ίΙ ίη δβνβΓΟ, 74, 
14. ηοη ({αοά δ6νβπΐδ δβουΐΰδ δίΐ ίη 1)3ηο ηιίΐίΐίβηι, δ6ά ςαί3 
οΐίηι 6χ νίοίη3 ρ3(π3 δηβ , 6( ρο8ΐ63 οαπι 63Γ363ΐ1ο ίη 63η(1βηι 
ρΓοίιοίδοβηδ, 8ρ66ΐ3Γ3ΐ. γίά. ρ. ΕΧΙ. Ι(ΐ6πι ίη δ6ν6Γ0 ρΓοάίΙ;, ςιιο- 
ιηο(!ο 8ί1)ί (16 Νίΐί 0Γί8ίη6 οοηβΐ6ΐ, η6πιρ6 ΐΓ3θίΙυηι βΜβοβηηί- 
Ιίδ ρΓΟρβ Μ3ηηΐ3ηί3πι ίηοοΐ6ηΙίΙ)ϋδ , ςιΐ3ΐη ίρδβ Γ6χί( , ηοη δαί) 
δβνβΓΟ, 86(1 8ΐιΙ) £ΐ3§3ΐ)3ΐο (ΐ6ηιυπι 75, 13. Ι^Κυι ίηίΐΓΠ)3 βΓ- Ι,Χΐν ΕΧ ΕΚΙΜΔΒΙ ϋΒ ΥΙΤΔ ΕΤ 80Β1ΡΤΙ8 

^αιη6ηΙ&Ιίο β&ί, <|α96 οοηβυΐβΐιιπι ρΓΐιηιιιη Οίοηίβ 8αΙ) δβν^Γο 
£^65(υιη 6886 οοΠί^ίΙ , ςΐιίΗ άβ 1)00 6οη8αΐ9ΐα ία Γβύιΐδ δβνβή 
ίαοίΐ ίηάίοίαιη. Υοΐβϋβΐ βηίιη ΌΊο Ι^ηΙαιη αρβΓΪΓβ, αιιάβ 8ϋ)ί 
οοη8(6( 16Γ ιηϋΐβ αοΐίοηββ αάαΐΐβϊϋ δυΐ) δβνβΓΟ 6Χ βΐαβ 16^6 
ίιΐ8ΐίΙαΙα8 6886; 86ί1ί66ΐ οαιη ίρ8ΐ ίη οοηβιιίαΐα Ιίοβϋ&Ι (βύαΐαβ 

ρτώΐίοβδ Γ6νθ1ν6Γ6, 6( (^1196 δΐΐΐ) δ6ν6Γ0 βοΐ», 96 ίη ΐΑΐ>υ]38 Γ6- 

ϊαΐα 6886ηΙ , ρ6Γ80Γα(3η ; ςηοά άίυ ρο8ΐ6α ίί6η ροΐαίΐ;. Εί ίΐα 
6886, Ιιβαά Ι6νί1)υ8, ρυΐο, Γ2ΐ(ίοηί1)ΐΐ8 οοηίιοίΙαΓ. Νβπι οοΒ8αΐ63 
(αιη ηοη 0Γ63ΐ)αηΙαΓ, ηίδί οοιηιη6ηά&(ίοη6 Ιιιιρ6Γ3ΐοηιιη. δ6(1 
δ6ν6ηΐδ 3ΐί6ηίθΓ ίαιη α Οίοηβ, οϋ (Ι6(60ΐ3ΐη ριι1)1ί66 ΙυρρίΙιιάίηβιη 
Οοιηιηοάί, ςιιβηι δ6ν6Πΐδ ηυηο ν6ΐαΙ ίΓ2ί(Γ6ΐη (]6Γ6ηά6ΐ)αΙ ; νίά•ρ. 
1^X11. υΐ ηοη νίάβαΙαΓ ρραβοίρυο αΠι^αο ΙιοηοΓβ Οίοη6ΐη νο1α!8δ6 
3ίβθ6Γ6 : 6ΐ Βίο α1ί6ηίθΓ α δ6νβΓ0 , ςα6πι υύίνίδ ν^ΐαΐ ΐΓαθ6ΐη, 
836νιιιη 96 8&η^αίιι&ήαπι άβδοπύίΐ, 6( 6αίυ8 ίη δβ <|ΐιοςιΐ6 δΑ&- 
νίΐίαηι ηΐ6(ιιί( , 76 , 8. 6αία8 ίΐ6πι 4β νίΐ9 ρΓορηα εοπιηιβηΐϋηοδ 
πΐ6ηά36ίθΓυπι ΕΓ^^αίΙ 75, 7. ηιοϋίυδ δεηρΙυΓαδ ά6 ]}6η6 ηιβ- 
Γ6ηΐ6 Ιηιρ6Γ3ΐ0Γ6 , η66 1)6η6β6ίί 3066ρ1ί ηιβπιοπΗηι ίηαδία ηο- 
ηιίηί βίαδ ηιβοιιίΑ οΙ)δ6υΓα(αΓα5. Εεςυβαι ν6Γ0 ρΓονίηείβπι δΐιΐ) 
δβνβΓΟ, δ6π ρΓοοοη8ΐιΐ9Γ6πι 8611 ρΓ36(οηαιη, Οίο Γ6^αηάβιη 
3006ρί(, ςιιί Ιο(ο ίΠο ΐ6ΐηροΓ6 Κοπιά ηοη 6χο6δ8ίΙ? Ε( Ιαιηβη 

]106 ίαΓ6 ςαίδ 61 Π10Γ6 ν6ΐ6Γί 06η863ΐ ίΐ6η ^61)111886 , υ1 ΟΟΗδΙΙ- 

Ι&Ια ρ6Γίαη6ΐο φΐ&6άαπι ρΓονίηοία 86ΐι δθΓΐ6 δβα νοίυηίαίβ 
ρΓίηείρίδ (ί9Γ6ΐΰτ. Μίηίπΐ6 ν6Γ0 οπιηίαπι ίά οοηνβηίΐ ίη νίΓαπι 
οοηδΐιΐ3Γ6πι, πΐ άίυ ροδΙ ίΐΐί ί^ηοΜΙίοΓ ρΓα6ί66ΐυΓ& ΡβΓ^απιί βΐ 
διηγΓη96 αΜΑ6τίηο οοπιπιίΐΙβΓβΙιΐΓ, 79, 4, η6ηιρ6 9(1 0Γάίη»η- 
εΐυπι $ΐ9(αιη Ιιαηιηι άυαταπι οίνίΐ9ΐυπι 1ίΙ)6Γ9Γαηι; αΐί ροδΙ δρβη- 
1ΐ6ηιίιιη] 1)6η6 ρ6Γδρ6χίΙ ΤίΠβπιοηΙίυδ Τ. Π. ρ. 595. Ηυίυδήΐοάί 
βηίιη Μοά6Γ9ΐθΓ6δ ίηΓβηοπδ (ίί^ηίΐαΐίδ βρβηΐ <)ΐιαηι εοηδυΐατβδ 
9υ( ρΓθοοηδΐιΐ68. Νβηι ίάβο δυΐ) Τί]}6Π0, <ΐ(1 δαίϊΐβναηάαδ Αδίαβ 
υΓΐ)6δ ΙβΓΓ&β ηιοΐυ οοηοαδδβδ, νίΓ ρΓ96(οηιΐδ Μ. Αΐ6ΐαδ ουπι V. 
1ίοΙθΓίΙ)ΐΐ8 6δ( ά6ΐ6€(υ8 , πβ οοηδίιΐβη οΙ)Ιίη6η(6 Αδίβηι ββπιαΐ»- 
ϋο ίηΙβΓ Ρ3Γ63, 61 6χ 60 ίπιρβάίηιβηΐυπι 0Γίτ6(ΰΓ, ιιΐ ΙβδΙαηΙαΓ 
ΤβοίΙϋδ Αηηβΐ. II. 47. ίρδ6(ΐα6 Βίο 57, 17. ϋη(ΐ6 Γ60ΐ6 νΐάβπιαΓ 
οοηοΙαάβΓβ Βίοηβηι βυΐ) δ6ν6Γ0 οοπδΐιίβηι ηοη ίβοΐιιηι 6886, 
86(1 αά Μαοπηιιηι ιΐδςηβ ίηΙβΓ ρΓ&βΙοηοδ τβηΐϋηδίδδβ. 

Ι)ίθ Βίώ ΟαταοαΙΙο βί Μαοηηο, 
Οιιπι 03Γ9θ9ΐΙο ρήπιιιιη Βίο ιιγ1)6 ρΓοΓβοΙαδ 68ΐ, ηοη (ϊΐιΐ- ΟΙ0ΝΙ8 ΟΟΜΜΒΝΤΑΒΙΟ. Ι,ΧΥ 

ά^ϊϊϊ ίη Ιβ^αΐίοηβ οΐίςυ^ πιϋίΐβπ, 86(1 ουιη βΐϋβ ςυίΒυδίΐΑΐη β 
56ηαΙιι, (]αβ$ί βοηιιη οοηβίΐϋβ βΐ ορ6Γ9 ίη ίαάίοΑηθο Ρηηοβρδ 
]»(]ί£[6Γ6ΐ; Γ6 νβΓα βαΐβπι, υ1 βχΙιαυπΓβηΙαΓ δΐυηΐίύαβ. ΟυβηΙυΓ 
βηίιη Οίο δβ ςαοςυβ οιιιη αΐϋδ 86ηΑΐοι11)ΐΐ8 , φίαιη Αηΐοηίηιι$ 
ιιγ1)6 ρΓο^οίδΟβΓβΐυρ, β036(υιη 6586 ιη6άϋ8 ίη ί(ία6η1)υ8, άοιηοδ 
6ΐ ()ίν6Γ8οη2ΐ , ίιηο ία 1ιϋ)6πιΐ8 βΐίαιη αηιρΙιίΙΙιββίΓΒ βΐ οίροοδ, 
81118 8υιη1ί1)υ8 6Χ8ΐηΐ6Γ6, βΐ ί6Γ88 δΐιρρ6άίΐ3Γ6 2<] ν6η&1ίοη6ηίΐ 

77, 8. 86 Οαΐη 66ΐ6η8 6ηΐάί1ί8 ν6ΐ ρΓΑ66ΐρΐ16 6011(601(1111 ]ΐ8ΐ)ί(ΐ1Π1, 

77, 11. 86η3ΐ(0Γ68 (^ΓΓ&οιιίάί ιηί1ί(υιιι 6( ΕιιηιιοΙιί ουίιΐδάβιη 8ΐι1>- 

160(08 ίΐΐΐ886, 6( ίπ ΙΐίΙΐβΓηίδ Νί60ΙΙ16<ϋ&6, 1ίθ6( ν069(08 8ΰ1) ΟΓ- 

(ηιη 8θ1ί8 Λά ίιΐ8 Γ6ά(ΐ6ηάιιιΐ(ΐ οιιιη ίρδο νβΐ οοηδΰΚβηάυιη, 8α6ρβ 
βά ηΐ6ηάί6πΐ , Ιη(6Γάαιη αά ν68ρ6Γ9πι (ϋΐ9(08 , β( ηβ ίη ν68(ί1)ΐι- 
Ιηπι (ΐαΙά6πι Αώηίβδοβ 9ΐι( 89ΐΰ(α(0δ, οηπι ίρ$6 ίη(6Γ6α ΰ8Γ3- 

εβΠηδ 1)68(188 086ά6Γ6(, ΟυίΤΙΙδ 8^ί(8Γ6(, ^ΐ8άί&(0Γ6ΐη 8^6Γ6(, 81ΐ( 

ρο(8Γ6( οΰΐη ιηί11(11)ΐΐδ 77, 17. Ιη 68(]6ΐη αΓΐ)6 Νίοοιη6(1ΐ8, ρ»- 
(Γΐ8 8η8 , Οίο ίη(6Γίηί( οοηνίνίο , ςηοά Αη(οη1ηυ8 86η8(οηΒαδ 
ρΓ86ΐ)η1(, 60(ΐα6 6ηί(ο ηοπι1η8(ίηι 8ΐ) 60 60Π]ρ6ΐΐ8(υ8 6δ( ν6Γ8ΐ- 
Βυδ Εηηρίά6ΐ8 : κάλλκίτα, ω ^Ιων^ παΐ αΐη&ίΰτατα δ Ευρι- 
πίδης είρηχεί , ΠολλοίΙ μορφαΐ των δαψονίοον, 78, 8. ΑάάΚ 
11)1^. τΒλενταΙαν ταύνην φωνην π^ός ίμ^ Ι^^ηξεν. Ε( 
δ8η6 ν1ά6(αΓ Οίο 8ά Ρ8Γ(]ιΐ68ηι 6χρ6(!ί(ίοη6ηι , ςιΐ8πι ρο8( Νίοο- 
ιη6(1ί86 1ιί1)6νη8 Αη(οηίηα3 δαδ06ρί(, άαο(υ8 1ΐ8υά 6886, 86(1 Κο- 
ιη8ηι άίηιίδδΐΐδ. Νβιη Ιαάίδ ^ΐ8(1ί&(οηί5 , ρβηΐο 8η(6 1ΐ8ηο 6Χ• 
ρ6άί(ίοη6ηι Νί60Πΐ6(1!86 1ΐ8ΐ)ί(ίδ , ηοη ίη(6Γίηί( 8πιρ1ία8. 06 Ιιίδ 
6ηΙηι, ςα86 η8ΓΓ8( Οίο, ρβΓ λέγεται^ ί6Γ(ηΓ, 6χρΓίιηί( 77, 19. Εχ 
£ρΐ8(ο1ί8 άβίη^β 8(1 86η8(υηι 6χ Αη(ίοοΙιί8 γ6Γ6Γ( 77, 20, 6( 6Χ 
Αΐ6Χ8η(1η8 77, 22, 6χ Ρ8Γ(1ιί8 8(1 Τί^^ηη 78, 1, (Ι6ηί(ΐη6 8ΐί8, ως 
φαΟί 78, 4, ^ γε χαΐ ηκονύα 78, 7. Ε(ΐ8πι βχ Μ86Γίηί 8(1 
$6η8(ηηι Η(6γ18 ρΗπιίδ Κοιη8ηι πιίδδίβ {Ιπεμψεν ημΐν) 78, 16 
δ(|. 6( 6Χ 8ΐ(6Γί8 άβ πιίΙΚυηι (ΐ6Γ6θ(ίοη6, 6( Ρδ6α(ΐ8η(οηΙηο 
πιυ1(8 Γβρ6(ί(. νί(ΐ6 Ιίΐιπιπι 78, 16. δ^ς. Α( δί Κοπιββ 
Οίο Γυί( 6χ(Γ6ηιο 68Γ808ΐ11, 6( (0(0 ί6Γ6 Μ86Γίηί ίηιρβηο, Ιιοβ 
β8( Α. υ. 0. 970. 6( 971. αΐΐΓ. 217. 6( 218. €[«1(1 ββ( Οίοηίδ Ιοοο 
79, 7, α1)1, ρο8(ςα8Πΐ οΐ8δδ6πι ({\ΐΛβ Άά Ογζίοιιιη ίη β(8(1οη6 6Γ8(, 
8ΐ) Ιιοιηΐηο ρΐ6ΐ)6ίο 3θ11ί6ί(8(8ΐη ίυίδδβ 6οη(Γ8 Ρδ6ηά8η(οηίηΰΐη 
86ηρ8ίδ86(, Γβω ίηοΓ6(1ί1)ίΐ6ηι οοηΓΐΓηΐ8(, ^ηο(1 ίρ86 ί(1 βχ ρΓΟ- 
ρ!η€[υ8 ΡβΓ^βηιο , (5«1 ρ6Γίη(Ιβ α( δηιγρηββ 8 Μ86Γίηο ρρ86ροδί- 
(118 ίυί8δ6(, 86ουΓ8(6 ρο(υ6Γί( Γ68θίΓβ. Α1)δί( η( Ιοοαηι ίη βα- 
δρίοίοηβηι 8(1άα68ΐηα8. Ν8ΐη 6( Ρ1ιο(ία3 βυηάβηι Ι8α(ΐ8(, 6( ρα- 

ΒΙΟ ΟΑββΙϋβ. V. β Ι^Χνί ΕΧ ΕΕΙΜΑΕΙ ΟΕ ΥΙΤΑ ΒΤ βΟΕΙΡΤΙδ ; 

Γί(6Γ α ΜΑΟηηο ίά ί&€(αιη (βδίαίιιτ. δβά ηοη (ϋίίιοΐΐβ 6$( Ιιαβο 
6οηοί1ί&Γ6. Ν<ιιη Οίο , ^[α^ ίη ΰαΓ&ΟΑίΙί οοιηίΙ&Ια Μαοπηο βίαδ 
ρΓαβΓβοΙο ίηηο(αβΓ&(, ββάίΗοηβ α ΡβΓ^^αηβιιίβ (αο ίοΓίαδδβ δαιγτ- 
ηαβίδ) οοη(Γ& Μαοτίηηιη ιηοΐα, οΐ) ςυ&ιη βΐ ί^ιιοιηίηί3 &1> 6θά6ΐη 
ηο(α(1 6Γ&ηΙ, Κοπιά βνοο^Ιαβ ββΐ Λά οηϋηαηάαιη βίαίαιη Ιιαπιιη 
άα^Γαιη ιΐΓΐ)ίιιιη 1ϋ[)€Γ3Γαπι: βο^υβ ρΓοίβοΙαβ 68( ΐ3ΐ)3ηϋ))ΐι$ 
1ΑΙΏ ΜαοΗηί Γβϋιΐδ: Α. ϋ. ΰ. 971. ΟΙιτ. 218. 9πΐ6 Ιιιηίαιη ιηβη- 
δβιη : υικίβ βΐ ίη βα ρΓββΓβοΙαΓα , ρΓορΙβΓ πιαίΐίΐαάίηβιη ΟΓβάο 
ΓβΓαΐΏ οοΓΓί^βηάβπιιη, άΐιι ιηαηβίΐ βαΐ) Εΐβ^&ΐκιΐο. Ναιη ιι1)ί άβ 
§61110 ίΠο ΑΙβχΑηάηιπι Μ. ΓβΓβΓβηΙβ, βΐ Αΐβχ&ικίπ) δβνβΓΟ ίηαρβ- 
πί δΰοΰβδδίοηβηι ροΓίβηάβηΙβ, β^ίΐ, 79, 18. ταντα μεν^ ϊηψιϊΐ, 
Ιν τ^ ^ΑαΙα ίτι^^άς εϊηον, ων, τΰρίν ιμΛ οτιονν πε^ϊ τον 
Βαΰακχνον ίν τ^ '1^]7 γενίσ^ί , Μμ,α^ον, Νο(α ν6Γΐ)ί$ ώ^ 
εϊηον ΓβιηίΚί ηοβ & Οίοηβ &(1 δΐιρβηοΓβιη Ιοοιιπι, ιιΙ)ί άβ ρρδίβ- 
ίβοΙΟΓΑ ΡβΓ^αιηί βΐ διηγηιαβ, υΓϋίαιη Αδίαΐίβ&ΓΟίη. Νβςαβ αάβο 
6Χ ίδΐβ οοιηιηοΓαΙίοηβ ΑδίαΙίοβ 3ΐι1> ΑνίΙο δβιι ΡδβυάαηΙοηίηο, 
^Ιία β&^αβ 1οη§6 αιηρΙίοΓ ρρ&βίβοΙυΓα (οΐίυβ Αδί&β, ρρονίηοίαβ 
ρΐΌΟοηδυΐΑΓίδ, βχδοιιΐρί ροΐβδί, υΐ νίδυιη Ραίιηοίο ΒίΜ. Ογ. νοί. 
II!. ρ. 320. [νοί. V. ρ. 139.] δβηβ 1ίΙ)Γ0 βχΐΓβπιο ίΐβπιπι βοΗ- 
\Αί, 80, 1. ίκ ΧΒ γαρ της ^ΑύΙας Ις την Βι^ννίαν ίΧ^ών 
η^^ύοτησα • καχ^Γθεν ήρος την ίν ττ} ^Αφρικ'^ ηγεμονίοη/ 
ηπείχϋ'ην, φι^^ νβΓΒα ηοη ιηβ^ίδ άβ (οΐίαβ Αβίαβ ρροοοηδηίαΐα 
ιιοοίρί ροδδαηΐ, <ιιιΙα ρΓΟΓδίιβ ίηααάΗτιπι βδδβΐ αΐίςυοιη νίχ ^κΙ- 
ιηίηίδΐΓ9ΐ& υηα ρΓονίηοία ρΓΟΟοηδίιΙατί δίαΐίπι ίη &116γ&ηι, €[α&6 
ΑίήοΑβ 6Γ&1 , ΐΓβηδΓβιτί. Ηβδρίοίΐ οπιηίηο υίΓοςηβ Ιοοο ηίΐιϋ 
&Ηιΐ(1 £[αΑηι ρΓαβίβοΙαΓαπι δηαηι ΡβΓ^βηιί βΐ διηγηιαβ , ςα^β ίη 
Αδία βΓ8ΐη(; Λίφι^ βκίβο ίη βα ίαίΐ αάΐιιιο, ουηι ίαπι Ββδδίαηυβ» 
^ΰί ροδίβα ΑΙβχαηάβΓ άίοΐιΐδ 6δΙ, Κοπιαβ οιιπι ΑνίΙο β$δβ(. 

ϋίοηιβ ΛοηΰΓ€8 $ηΙ? ΑΙβχαηάΓΟ βί νϋαβ βχϋη^. 

Εχ Ηαο ί^ίΙαΓ ρΓαβίβοΙηΓα νβηίδδβ δβ άίοίΐ ίη ΒίΙΙιγηί^πι, 
Ιιοο βδΐ Νίθ2ί«&πι, ^ΰΑβ ραΙΠΑ βίαδ 6γ&(, ίύίςτιβ αβ^ΓΟί&δδβ. 
Οα^Γβ Κοπιαηι ηοη Γ6<1ίΙΙ, ιηοΓΒο ίηιρβάίΐηδ; ββά Νίο^βββ α11- 
ςη^ιηιάία οοηιηιοΓαΙαδ, ίηάβ ιιά ρΓΟΰοηδίιΙατβιη Αίτίοαβ ρΓονίη- 
άαπι οοηίβη^ΐ. Οοΐΐί^ο Ιιίηο Ιηπι ρΗηιιιηι οοηδαίβηι ί^οΐαοι 
6836 Οίοηβπ), ίοΓίΑβδβ ο1) 1&ΰ(ΐ6ηι 1>6ηβ οΓώηαΙαΓΟΠΐ Αδί^β οίνίΐα- 
(ηηι, βυηκ^ηβ βοηβηίαΐαηι αϊ) αΒδβηΙβ ^βδίηηι 6836, ο1) ηιοΓΐ>ααίΐ : 
^α6αΐ9<1ηιοάιιηι 61 866ΐιηΑί οοηδοΐαΐυβ ΙβπιροΓΰ» ςυαηςιυ&ιη Αΐία ΓΙ0ΝΙ8 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟ. Ι,ΧνίΙ 

(Ιβ 0&1153, βχίΓΑ υΓϋβιΏ €οη)ΐΏθΓ3ΐιΐ5 68ΐ. Ραοίΐβ βηίηι 68ΐ3ηίΐη• 
9(1ν6Γ(6Γ6 ίοΓίιιηαιη Οίοηίδ, άίιι (ΐ6ρΓ6883ΐη, ηυηο 8ΐι1)ίΙο βιηβΓ- 
81886, 6ΐ Ιιοηοιτβδ 61 ΓβΓβ ΌοηΙιηιιθ8, 8(ςιΐ6 ρΓονίηοίοδ 6Χ ρΓΟ- 
νίηοϋβ» (ΙβιηβηάβΗ 606ρί886. 0ιι»6 ιηα^ηΕ οοηνβΓδίο, ουιη ηΐί- 
οηβιη νίχ ύΐΆτα ΆάΏύϋΆΐ, ψΐΆΐα Ρηηοίρίβ, ααΐ ^ιιί οίΓοα ειιιη 
8ΐιη(, ίανοΓβιη, νίάβϋΐΓ δίιηαΐ οιιιη ^(ίίορίίοηβ Αΐβχαικίη δβνβπ 
ογΟ. Μ3ΐη&6& βηίιη, Αΐ6χβη<ΐΓί ηααΙβΓ, &Ι) βο ΙβηαροΓβ ρΐαβ ρο- 
Ιβηΐΐαβ ηαοΐα, νίΓ08 ]ιοη68ΐθ8, Ιβ^ηι ρβηίοδ &1ςυβ ρΓυ(ΐ6η(68, 
οηαιιί ιηοάο ίονί886 6ΐ 61ίο 8υο 6οη6ΐ1ί&886 Ιβ^ίΙυΓ. Ουαρβ 8ί 
ροη&ιηυ8 ίηβηηίιιιη οοηβιιηΚυιη 6886 ίη ρΓΑ6ί66ΐυΓβ ΡβΓ^Βΐηί 
6ΐ δοαγΓηββ, ηΐ 6Χ δαρ6ηοη1)υ8 οοηϋοίΙιΐΓ, βχ βα Οίο ηοη δώίβ- 
η( 3η(6 ΐ](ΐ6άίαπι αηηυιη υ. €. 974. ΟΙιήδΙί 221. (ΐυο ίαιη Αΐ6χ* 
βηάβΓ αάορίβίαδ αϊ) ΑνΙΙο , 6(; ά68ί^ιιαΐιΐ8 οοηδαΐ 68( ίη αηηαιη 

86<ΙΙΙ6Ωΐ6ΐη. δίν6 6Γ^0 βοάβΠΙ ΒΧΧΏΟ 975. 8ίν6 86ς[ΐΐ6ηϋ 976. Οίο 

οοηβιιΐ ίτΐ6π( 3ΐ)86η8 , ρΓ000Β8ΐι1&(ιΐ8 Αίηοαβ ηοη νί(ΐ6ΐιΐΓ 8ΐΗ(ιι- 
6ηάυ8 3ηΐ6 Α. ϋ. 0. 977. ΟΙιήδΙί 224. Ηίηο βηίπ) ίη Καΐί&ιη 86 
86Γί1)ί( ν6ηί886 » 6ΐ ςιι&δί 8(&1ίηι ίη ΟβΙηίΑΐίαη) ηιίδδΐιηι 80, 1. 

Ιη(6Γ66886Γϋ (3Π)6η, 81 6( ίΙίηβΠΙΠΙ ΐ6ΙΏρ0Γ& ίη Ο&ΐοηΐΐΐηΐ ν0668, 

αηηηβ υηιΐδ. ΓυβηΙ βρ^ο ίη 09ΐηι&1ί3 , ςηαιη 6ΐ ρ3(6Γ 6ίιΐ8 αΐί- 
<|ΐΐ8η)(ίίυ &άηιίηί8(Γαν6Γ2ΐΙ, 49, 36. Αηηο ϋ. Ο. 979. εΐιΗβΙί 226. 
6ΐ αηηο δβςηβηΐί 11. €. 980. €}ιγ• 227. ίη Ραηηοηία δυρβποΓβ. 
Ηίηο Βοηιαηι Γ6νβΓ8η8, ςηοά Ραηηοηίεοβ ιηί1ίΐ6δ 86νβΓίθΓ6 άίδ- 

Οίρΐίϊΐα 606Γ6ηί886ΐ, 8 ρΓ&6ΐθΐ1αηί8, ΙΰΧυ 61 1ί66η1ί& 6£Γ6Γ8ΐί8, 68 

68υ88, ηοη πιίηηβ 86 υΐρί8ηη8 , ρΓ86(οηί ρΓ&βίέοΙυδ , 3(1 δΐιρρίί- 
οίαηι β8^ί(8ΐιΐδ 6δΙ , ςηοά ηΐ6ΐη6Γ6η( ηβ ςηίδ 608 6ΐί8ΐη 8ά βχ- 
βηιρίηιη Ρ8ηηοηί€θΓηηι ηαίΐίΐυιη 8ά οίϋοίηηι 60^6Γ6ΐ τβάιτβ, 
§6ά Αΐ6Χ8η<ΐ6τ Ιηιρ6Γ8ΐ0Γ ίηιροΓΐηηί(8ΐί8 ηιίΐίΐυηι 8ά60 ηηΐίβηι 
]ΐ8ΐ)ΐιίΙ Γ8(ίοη6ΐη, υΐ Οίοηβηι ροΐίιΐδ οαιη αΐίίδ ά660Γ8Γ6( Ιιοηοή- 
Βιΐδ, Ιυιη 86οαιη ηη8 οοηδπίβιη ί(6ηιηι (ΐ68ί^η8Γ6ΐ ίη Α. ϋ. 0. 
982. ΟΙιτίδΙί 229. 80, 4. νίάβ βί ΡΗοΙίηιη. ςιΐ6ηι 8ηηυηι 6ΐ οιιηι 
Ιιηρ6Γ8(0Γ6 8ρ6ηιίΙ Οίο οοηβιιΐ οΓάίηβΗυδ, ηΐ ί8δ1ί, α( 0οά6χ, 
ηΐ ΐ8ρί<)68 άοο6η(; (]ΐΐ8ηςμ8ηι ίη ΙηδοηρΙίοηβ βηιΐ6Γί ΜΙ^ΧΧΙΧ. 
1 1 . ιη8ΐθ ^ Ο ί ο η γ 8 ί ο ' δθΗ1)ί ΙυΓ. Αάάίίΐίΐ 1)6η6&οίο Ιιαίο Ιηιρβ- 
Γ8ΐ0Γ 8ΐ1ηά ίηδίβηβ, ηΐ δυηιΐπδ, ςηοδ 68 (1ί^ηίΐ88 ρο8(ηΐ8ΐ, ίρ86 

ί8θί6ηάθδ 8118θίρ6Γ6ΐ, Οα86 ΟΠίηίδ Οϋΐη Π1θΐ68(6 Γ6ΓΓ6ηΙ ρΓ86ΐθ- 
Γί8ηί, ίΐΐδδίΐ Αΐ6Χ8η(ΐ6Γ 0ίθη6ηΐ 00η81ΐΐ8(αδ δΐΐί ΐ6Πΐρ0Γ6 6ΧΙΓ8 

ΐΐΓΒβιη 8ΐί6η})ί ίη Ιΐ8ΐί8 ηιοΓ8τί; η6 δθί1ίθ6ΐ οηπι οιηηί1)ηδ ίηδί^ηί- 
Βηδ οοηδΐιΐ8ΓίΙ)ηδ οοηδρβοΐυβ , 8 ίΓ6ΐη6η1ί1)τΐ8 61 ίαπύαηάίδ ηιί- 
1ϋί1)ΐΐδ ίηΐ6Γβθ6Γ6(υΓ. δ6ά (6πιροΓ6 €οη3υ]8(ηδ 6X8010 Κοηΐ8ηι I^XVIII ΒΧ ΕΕΙΜΑΕΙ ΌΕ ΥΙΤΑ ΕΤ 80ΚΙΡΤΙ8 

ΓβνβΓβαβ Οίο, Ιιίηο ίη Οαιηρ&ηίαιη νβηίβηδ, οααι ΙιηρύΓ^ΙΟΓβ νβΓ- 
53ΐα8 6$(, $6(ΐαβ ιηί1ί1ί1)ΐΐ8 οιιιη οηιηί ββοιιτΙίΑΐβ οοηβρίοίβηάαιη 
ρΓ&βΒυϋ: δβά βζ βχοτιβ&Ιιοηβ ιηοΓΐ)ί ρβάαιη ίιηρβίΓ&νίΙ αΒ Ιιη- 
Ρ6Γ&10Γ6 υΐ άίοαίβδο δϊΜ (Ιοιηιιιη, Ιιοο 65ΐ, ΝίοΑβ^ιη ΓβάΪΓβ ϋοβ- 
τβί, ιΒίςαβ Γβΐίςαιιιη νϋαβ (6ΐορα8 ρβΓ ^[ι1^6ι6Iη ΐΓΑΟδί^βΓβ 80, 
4, 5. Νίοάβαβ ί^Ιατ Οίο ΙιίβΙοηαιη βυ&ιη νίΐ3Πΐς[ΐΐ6 οίαυδίΐ. 

ΙΗοηίβ ηχοτ, ΙίΙ>βη, άοτηηε. 

Εχ νβΓΒίβ Οίοηίδ, 72, 16. ίη η&(9ΐί1ίί$ αΐΐίιηίδ Οοιηιηοάί, 
{ΐμΜζ τε %άί γυναίκας η^ϋών μιϊ τους Λαΐδας^ δυο χρνοοϋς 
ίκαβτον έτίέλενοέν ο£ αηοφέρειν, ίίβηκιαβ ίιι ΓιιηβΓβ ΡβΓίίηβοίδ 
75, 5. ημείς ο( βουλευταί αΐ τε γυναίκες ημών^ ρΓοϋα- 
Βίΐβ ββΙ; ιιχοΓβιη 1ί1)6Γ08(|αβ Οίοηί Γαίβββ : ιιικίβ δβη ροΐ68( αΐ 
6ΐ ί8 0&δ8ία8 Οίο, ςαί οο8. ιηβιηοΓ&ΙιΐΓ ίη ίαβίίδ Α. ϋ. ΰ. 1043. 
ΟΙΐΓ. 291. ίαβήΐ Ιιυίαβ υβροβ. Ναπι βΐίί 36(&8 ηίηιί8 6ΐί3πι &]> 
βχΐΓβηιο οοη8αΐ9(α 86ίυη^6Γ6ΐυΓ. Υίβιιηι 6ΐί3ηι 68ΐ ηοηηυ]1ί& 
Οοιηαπι 0ίοηί8 ({υαβ ίη Πβ^ίοηβ Χ. ιΐΓΐ>ί8 ίη Ρβίαϋο, ίηΙβΓ 
3β(1βπι Ιονίδ ΥίοΐοΓίδ βΐ ΟυΓίΗΠΐ νβΙβΓβπι, ηιβηιΟΓΑΐαΓ βϋ Αηο- 
ηγΏϊο βραά ΡδηοίΓοΙΙαηι ίη ΟβδΟΓ. ϋΓΐ). Κοω. Τ. ΠΙ. Τΐιβδ. 
ΟτΛβν, ρ. 364. Οίοηίβ ηο8(π ίυίδδβ. Ιΐα ΡβηοίΓοΙίαβ: 86(1 
Οοηΐϋδ Οίοηγδίί Ιβ^ίΙϋΓβρηά νίοΙοΓβπι, βΐ ΓβοβΠδίΙΙβ 
ρΐαηϊιϋδ Οίοηγδϋδ, ΝδΓίΙίηυδ, ϋΗΐηβ εατη, ίη^^αίΐ, /^ΗΪ$8β 
βχ Μ$, ςηίδ ά%Χ6ΗΙ? Τ. IV. Τ1ιβ8. (ϊγ. ρ. 1343. 8αηβ ίη 
οΙ)δουΓθ 1ΐ360 δηηΐ, ηβο βδΐ Γβδ ηιβ^ηί πιοπιβηΐί; δί Ιαπιβη (Ιί- 
οβηάαπι ςαοά δβηΐίο, Υίοΐοήδ ΙβοΙίο (ίη ίΐΐα ρβδδίπι ο1)νί& οοη- 
Γαδίοηβ ηοηιίηηηι Οίοηίδ βΐ Οίοηγδίί) ρβΓ 8β ηοη ίηΓβηοΓ νίάβ- 
ΙαΓ βαοΐοηίδΐβ ΙβοΙίοηβ βηοηγπιί; βΐ δβ^υβ 6Γ6(ϋ1)ίΐ6 βδΐ τβ- 
$60ΐ3δ 6δδ6 ο1) οοπιρβηάίυπι δοηΒβηάί ίη ίιιιίαδ ΙβοΙίοηβ ΙίΙβΓΑδ 
€[ααπι ΐβηιβΓβ &(1(1ϋ£ίδ ίη βΙΙβΓα. ΕΙ δί νβΐ ηιβχίηιβ Οίοηί$ αΐί- 
οαίυδ θοηιηδ ίαβήΐ, Ι3πιβη ηοδίΓΟ ηοη αάδοήρδβηηι, ρΓορΙβΓβα, 
ςιιοά δρίβηάίά&ηι βΐ ηΐΗ^ηίδβαηι άοηιαπι ίαίβδβ 0Γ6άί1)ί1β βδΐ, 
(]α36 ρΓ&β ββίβιίδ ηιβηΐ0Γ9ΐηΓ; Οίοηί βαΐβπι ρ^ιίππιοηίαηι βΐ 
ορβδ αΙ)ΰηά»ηΐ68 ηοη ΓιιβΓαηΙ. Ναηι ηβο ρβΙβΓ, νβΐηΐ Ιιοπιο ηο- 
νιΐδ, ΐΏβ^ηβδ άί^ηίΐαΐβδ ααΐ άίνίΐββ ρΓονίηοί9δ ο1)ί6Γ&(; ηβο Οίο, 
ηΐδΐ αιΐ βχΐΓβηιιιηι, βχ ίηίβηοΓβ §Γ&άυ δβηΑίοραηι βηιβΓδβΓδί, ίη 
ίοΓο Ιαηίαηι βΐ ίυάΐοίίδ γβΓδαΙαδ. Ηίηο ίρδβηιβΐ 86 δηΐ) ΡβΓίί- 
ηαοβ ηοη τβίβΠ ίη οβηβιιπι (ίίΐίοπιπι, 8βά (βηηίοηιη), 73 , 3 ; 
είατίοί τε ημϋς (ίωφρόνως * καΐ οπότε μη τοϋτο ηοιοΐη , δίέ- ΟΙ0ΝΙ3 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΟ. Ι^ΧΙΚ 

ηεμηεν άλλοις ϋλλα^ τμΛ τα Βντελέστατα, καΐ αυτόν ίπΐ 
τούτφ οί μ>^ν ηλούΰίοι χαΐ μεγάλαυχοί. διεγέλων • ο£ δ^ αλ^ 
λοι^ οίς αρετή άαελγείας προτίμοτέρα ην, ίη^ινοϋμεν. Ργαθ* 
ΙβΓβα , ({ΐιίοςαίά ίοΠβ 1ι&1)α6Γ2ΐ( οραιη , ίά βιχιηϋύα^ ίιηιηοάίοίβ» 
<ΐαθ3 α $6ΐι&(οη1>ιΐ8 Οαταο^ΙΙαδ βχβ^βΓ^Ι, βχΐιααδίααι ςαβηΙιΐΓ 
77, 8. Οιιίη νβΐ ροβΐ οοη8ΐι1αΙυιη ρηιηαιη &ί ρΙιΐΓββ ρΓΟνίηοί&β 
4άιηίηΐ8(Γα(Α8 (3ηι βχί^ααβ Γβοαίΐαΐίβ βΓα( ΰΐ βιιηιίαβ αΚβηαβ 
οοηβϋΐαίιΐδ ΙιηρβΓβΙΟΓ ΑΙβχαικΙβΓ δβνβΓαβ βυρρβάίΙ&ΓβΙ, ςιιθ(1 
Βοη ηίδί ΙβηαίοΓίβ οβηβαβ νΙΗβ ββή 8θ1β1)3(. Νβο νίάβΙυΓ Οίο 
ΝίοΑβαιη νβΐ Βίΐΐιγηίαηι βρρβΠ&τβ νοίΰίβββ άοαιιιιη βυ( ραΐηαιη 
βυαιη, βοςαβ ο1)ίΙί8 οιηηίΕα8 ιη3^ί5ΐΓ3(ί1>ιΐ8 ]ι&1)ί(ίΐ(ιιιη οοηοβ* 
^6Γ6, 81 άοοιίοΠίυαι βχαιη 6( βρίβηιϋάιιιη Κοηιαβ 1ια1)ΐιί886ΐ. 

Βοηρία ΙΗοηί ίτζίηιία, 

$€πρ$ίΙ Οίο, υ( ίρββ ίηάίοαΐ 72, 23, Ι. ΕίΙίΓαιη άβ δοπι- 
ηϋβ 6( ρΓοάί^ϋβ ρΓορΙύΓ ([ααβ δβνβΓΟβ ρπηοίραίαιη 8ρ6Γ&ν6Γ3(, 
<16 ςυο βαρΡΗ ρ. ίΧ. βΐ βοηρβίΐ βαιη, οτβάο, ^Γ3ΐί&ιη ηονί Ιιη- 
ρβΓαΙΟΓίδ 09ρ1αη8, ρο3(ςα&ηι $€νβηΐ8 β» 80ΐηηί& βΐ ροΓίβαΙα ίη 
ΙδΒιιΙίδ ρίοΐΑ ρπΜίοβ (Ιβίϋο&νβΓαΙ. νίάβ αά 77, 3. ίιπί. 8βά 
ηίΐιίΐ ΓβΓβ 61118 ΙΙΒγΙ δαρβΓββΐ; ςυία (Ιαο&αβ Πϋβ ΙιίδΙοηαβ 
8096 Ιοοίβ ο1)ί(βΓ (αηΐιιηι 6( ραυοίδ ρροάΙ^ία δβνβΓΐ Ιβη^Κ, ουπι 
3ΐ1θ(ΐαίη ίη 1ιαίιΐ8ΐηο(1ί Γ6ΐ)αδ η&ΓΓαικΙίδ }ΐ2ΐΰ(1 ροΓοαβ βίΐ. ΟαΑΡβ 
νβΐ Οίο ίρδβ άί^ηαιη Ιι&αά ίικϋοανίΐ 111)6Παιη, οαίαβ ιηυΐΐβ ίη^ 
δ6Γ6Γ6( ΙιίδΙοήαβ 8ΐι«6, νβΐ βϋ&πι ΓΓαδίΓΑΐΑβ βρβί 8υ&6 ροβηίίβη- 
Ιί»ιη ΓβηονβΓβ 811)1 ηοΐαίΐ. 

1Ι• ϋ1)Γαιη άβ Γβ&αβ Οοπυηοάι, δοιηηίο ηιοηΚιΐδ, (ΐιιβιη 
δβνβΓΟ ούΐΑΐτιαι ρΐϋοαίδδβ, 6( ροδίβα ΜδΙοη&β οορροη ίαββΓίιιιη 
ίϋίδδβ, ιηοηαί ρ. £Χ* 

III. ^ί1)Γαιη (Ιβ Γβ1)α8 ΐΓοίαπί ΙιηρβΓαΙΟΓίδ , τα κατά τον 
Τραϊανον^ ιηθαιΟΓαΐ διιίάαβ. ΑΙίαιηβη <!6 Τραΐβηο ιηβΐίιΐδ τβ- 
ίβΓΓβ Οίο εΐιτγδΟδΙοιηυδ ροΐιιίδδβΐ ; ηίδί βΐ) πνο ί^ΐΐιοο δμο ^υαβ- 
(Ιαιη ιηβιηοΓίαβ ρΓ0(1ί(& εαδδίαδ αοοβρεπί. ΡΓαβοίριια 6ίαδ, δ1 
<ΐυο(Ι δβίιιηοΐιιηι α Γβΐίςαο οοΓροΓβ^αίΙ, δΟΓίρΙί, ίη οοηΐίηβηΐί 
βίαδ ΙιΙδΙοΓία Ιιοϋίβ Ιβ^ί ΟΓβάίΜΙβ 68 1. 

IV. ΡβΓδίοΗ ίάβιη δυίάαβ Οαδδίο ΐΓί1)αί(; (|α6πι Ραΐεο Ργο- 
Ιβ^. 0. II. § 23. Γ6οΐ6 6χίδ1ίΐΏ3ί( εοηΓα(11δ8β Οίοηβιη ουιη Οίποηβ, 
€αίιΐ3 Ρ6Γ8ίο3 ιπιιΐΐΐ ν6ΐ6Γαιη ΙααάβηΙ. 

V. ^Ενόδια^ ίά 681 ΙΙίηβΓΑηυιη, 8βα ςααβ ίη ίΙίηβΓβ οΐ)- Ι^ΧΧ £Χ ΒΒΙΜΑΒΙ ΒΕ ΥΙΤΑ £Τ δΟΒίΡΤΙβ 

8€Γν3ΐ3 6Γ3111, ρΑΐίΙβΓ 1αιι<1&( 8αί^&5. διοδικί 8α11)βιι<1ιιιη ριΐ" 

Ια1)&^ Η16Γ0Ώ. \νθΙ6θ8. $6ά 6( 1ΐ366 ΙΗοΟί ΟΐίγδΟδΙΟΙΙΙΟ Γ6€ΐΐ03 
0Οΐηρ6(6ΓβηΙ , φΐβΐη ρβΓ νατΐβδ ξΒηΧβ» ρ6Γ€^Γΐΐ1«(ΰΐη €$56 

εοιΐ5(8(. 

VI. νί(3ΐη Αιτίβηί ΡΜΙοβορΙιί, βίον ^Α^^ΐ€ίνον φιλσαόφον, 
ίΐιάβιη διιίάββ ίηΙβΓ Οίοηίβ βοτίρία ΓβίβΓί. 

VII. βθϋοΑ , 8υί(ΐΑ8 , Ιοπιαπάββ, ΡΓβοιιφΙιιΐδ, €35810 Πίοηί 
3<ΐ8!^ιΐ3ΐι(. δβά ηΐΑΐΟΓ £ά€8 ΡΙιϋοβίΓβΙο ίη ΥιΙίβ δορίι. ρ. 487. 
€ΐ6 Ι)ίοιΐ€ βΙιτγβΟδΙοΐΏΟ : ως ϋ ΐίαΐ [ατορίαν ίτίανος ην ΰνγ- 
γράφξΐν όηΧοι τα Γετιπά " τίαΐ γα(^ δη %αΙ ίξ Γέτας ηΐ^ίν 
οηότε ηΐοίτο. Οαβ&ιώοηιιβ φΐίάβιη, ΟίαΙη1>& Ι. ίη Οίοιιειο 
€1)Γγ8θ8ΐοιηυιη , 8ίο ΙηΙβΓρΓβΙ^ΐΗΓ Ρ!ιί1θ8ΐπιΙαιη » ^νβδί ρβτ 
Γεητία ίηΐβΐΐβχβηΐ τον Βορυό^ενηιιιον λόγσν^ ουίιΐδ ίιιίϋαιη 
αά Ηίδίοηοαιη ηοΓΓαϋοηβη! βοοβάίΐ. ΥβΓυΐΏ λαβο ιηίηιιβ νβή^ί- 
ΐΏΐΙίδ 68( ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3(ίο. Ουοιιίθΐη βηίπι άβ Οβϋβ ίύί Βίο Ρηι- 
836υ8 ηίΐϋΐ ΓβίοΠ, ηίδί ςυοά ίη βηίηιο ΙιοΒαβπΙ αά 608 ρΓοβ- 
οίδοί ; οοηίΓα βχ Οίοηίδ βΰΐίοίδ ηοηηιι11& βίΐάαουηΐ Ιοπιβηάθδ 
6ΐ ΡΓ6οη1ρ1ιιΐ8, ςαΑβ ίαδίηη) ορηβ Ιιίβίοηουηι ίαίδδβ άοοβηΐ; 
ρΓθ1)»1)]Ίίαδ 6δ( οοηίυδ&δ 6886 α δΰτίρΙοπίΝΐδ ίδΐίδ ρ6Γ8οηβ$ <ϋ- 
ν6Γ83δ, 6χ ηοηιΐηίδ δίηιίΐίΐιιάίηβ, 6ΐ Οίοηί €388ίαι, ςαί 6χ )ιίθ(ο- 
ηοί Γβηια ηοΙίοΓ 6Γα1, ββΐίοα (ΐιι&6 Ρτηδ36υδ ρΐιϋοδορίιυδ βΐ 50- 
ρΙιίδίΗ δ0Γΐρδ6Γ&(, 6δβ6 ΙτίΙ)ΰΐ3 ; δίοιιΐ Αΐίί γίΗ άοοΙΙ άυ^ηιη οβη- 
δΐιβηιηΐ. 06Γΐ6 ίη Οίοηβ ΡΓΟδβύο δηίάΑδ 6€ΐί€& ίθβο νίάβίατ 
οηιίΚβΓβ, ςηοηίβοι 6{) Οίοηί λίδίοηοο νίη(Ιί€βν6Γα(. 

Ηίβίοηα Ώίοηί8. 

ΥίΙΙ. Ββδ ^6δ(8δ ρορυΐί Βοπιβηί, ηάντα τα τοις 'ΡωμαΙ• 
οις προσήκοντα^ 72, 23. πανθ-' Ηϋα τοις 'ΡωμαΙοις %αΙ είρψ 
νονβι %α\ τωλΒμοναι αξίως μνήμης 1%ράχ^^ ίΓβ^η). 1. €( 
72, 23. 8611 Ιστορίαν^ 6νγγραφην, 61 πραγματείαν δοηρδίΐ Οίο, 
6ΐ δ36ρίιΐ8 8ρρ6ΐΐΑ(. ^ΡοψΜΪχην ίατορίαν ίν βιβλίοις π' δυί- 
ά3δ, ςιιί 6( αΙίΑδ βυιη δββρίαδ ίαικ^βΐ ίν ^Ρωμαϊτίοις^ 6ΐ 86ζη6) 
'Ρωμαϊκάς ίύτορίας. βΐ δίο Βο1)6Γΐί 6(1ίϋο, φΐ&ιη 866ΐιΐ36 δυηΐ 
06ΐ6Γ96, ^Ρωμαϊκών ίατοριάν βιβλία. Οοΐο^ΙηΙα Ιί1>Γ0δ ίαί$56 
διιίάαδ 6( ΡίιοΙίαδ ΙβδΙ^ηΙαρ, διαιρούνται δί ηατα δετιάδας^ 
ίη<}ΐιίΙ δαί<ΐ3δ; δίοαΐ ίίνίί Ιίύή ίη άβοίΐάβδ ρ3η(6Γ όίδΐίηαί $υη(, 
61 ΟΙγηιρίοίίοΓί ΙιίδΙοΓίβΓαηι Ιϋπ ίη δεκάλογους ίυοηιηΐ» βριΐίί 
Ρΐιοΐίητη €ο<1ί€β ΙΧΧΧ. βΐ Βίοηίδ ραΗΐβΓ ΟΙιιγδΟδΙοπιί λόγοι % ΡΙ0ΝΙ8 €ΟΜΜ£ΝΤΑΚΙΟ. Ι^ΧΧΙ 

ίη συντάξΒίς (ϋ5ΐΓί1)αϋ ίιιίβββ νίάβηΙαΓ ; δΐ^ιιίάβιη ίΐΐβ Οία 
ίοΒίιίΙιιτ, ιιΙ ριιΐο, Ιν δευτίρφ της δενιίρας αυντάξεως, 
Ρίηββ βοηυη Οίοηί& ΙώΓΟΓαηι» ^αί ββχα^βδίιηιιιη ββφιιιη• 
ΙιΐΓ, ΙιοάΙβ ηοη 8Αϋ8 οβΓίο βοίιηιιβ, ^αί» ΧίρΙιίΗιιηβ 1ιΐ8ΐί1ιιί( ίιι 
3ΐια βρίίοιηβ βίη^ιιΐοβ ΙιηρβΓΗίΟΓββ δίη^ΐίβ 1ί]>η8 ρβΓββιιυί , 36- 
ειΐ8 36 Οίο ίβοβΓ&Ι, ρΙιΐΓβδ ίϋΙβΓάιιπι 1ί1)Γ08 ίιηρίβηβ ιιηίυ8 ΙιίβΙο- 
ηα• ΙηΐβΐΊΐη <]686Γίρ(1οη6 φΐαΐίειχηςαβ βχ οοπίβοΐατα Ιβυηοΐανί! 
οοΗίβηΐί 6886 ά6ΐ>6ΐηαδ. Οαοιηοάο αά ΙιίδΙοηβιη βοηύβηάαηι 
6Χ€ΐΙαΙαιη 86 Οίο δΟΓίΒαΐ, ςιι&η1ιιιη(|ΐΐ6 (6ΐηροη8 ίη 6& οοηδίιιη* 
86ηΙ, ί&πι άίχί ρ. ίΧΙ. 0θ6ρίΙ α1) Αβηοαο ίη Ι(α1ί&πι αθνβηΐιι, βΐ 
ά65ίίΙ ίη ίίδ ΐ6ηιροη1)ΐΐ8 6Ι νΰΓΜβ , φΐαο^ )ιοάί6 οΐίαπι Ιίύηιηι 
80 €ΐ3ΐιάυηΙ, ιι( 6Χ ΡΙιοΙίο ίηΙοΠί^ίΙυΓ. ΡηοΓα υβςιιβ αά 

6&68&Γ6Π1 ΟΙΙΓδίΐη» €&68βΓ68 υ1)6ΓίθΓ6 8ΐ11θ (ΙββΟΠρβίΙ, ίΐΐάίοβ 

ϋηοηγηιο ίη ρΓβ6ίαΙίοη6 Αρρίαηί : ίρ86 Τ6Γ0 Οίο ά6 δηίβ ροΐίβ- 
δίιηυπι ΐ6πιροπ1)α8 ίά ρο11ί66(ΰΓ, νβΐΐβ 86 οιηηί3 πιίηυΐίπι ρβΓ- 
86^ηί : 72, 16. καΐ μέντοι καΐ ταλλα πάντα τα ίτν' Ιμοϋ ηρα- 
χούντα ααΐ λεητουργηαω 9ΐαΙ λεητοΐογτ^ω μάλλον η τα 
πρότερα. 

Ζίϋη ΗίΒίοΗαβ ίνηηοαϋ βί τηηϋΐαϋ, 

Ιηΐ6^Γ2ΐπι ΙΐΑηο Οίοηίδ ΙιίβΙοηβηι άία 68( <]ΰθά ηβο ν6(6Γ6$ 
]ι&1>υ6ηιη1. Ναπι ριίοΓββ Η1ιγο8 βηΐβ ΙβιηροΓβ Ροπιροίί, ςηο^ 
Γ68 α 1>6η6 ηηιΐΐίβ , βΐ β ςυϋ>υ8ά&ηι οορίοδίηβ » άβδοτίρίβδ οοη- 
1ίη6Γ6η(, νί(ΐ6ηΐηΓ βίΑΐίηι ηθ^1βχί886, αηΐ ίη ραα6ίοη1)α8 6Χ6ηι* 
ρϋδ 8ηρ6Γ6886η(. Χίρΐιίΐίηαδ 6ΐίαπι, δίνβ 608 ηοη ΓβρβΓβήΙ ίιι 
8110 οοάίοβ , δίνβ πιίηιΐδ άί^ηοβ ΙιαΙιιιβηΙ , ({υοΓαηι ίΐΓβνίαηυπι 
(10Γ6(, ηίΜΙ ίη δηλ 6ρί(οιη6, βί Ιίΐαίο δίβηάυηι, ρΓα6ΐ6Γ ε&68&Γαηι 
ΙιίδΙοη^ηι ροΐΐίοβίηρ : βίςαίάβηι ίηδοήΙιίΙιΐΓ ίπιτομη περίέχοναα 
μοναρχίας Κακίάρων εΐ9ίοαιπίντε, 86^ ν6ΐ Ιιββο ίρδ» ίηίαη&ηι 
ίβηιροΓίδ Ρ9883 β8(, Ιτιιηο&Ιίδ ςιιίΙ^υδάΑη) βυΐ) ίηίΐίυηι; ςαίβ ηοη 
810 ΟΓδΰηΐδ βΓ3ΐ: κληρουμένοον δη των νπάταιν Όρνήΰιος 
τον τίρος Κ^ας Άαχε πόλεμον, Νίβί άίχ6η8 πιυΐίΐαηι οχ- 
βηιρΙαΓ Οίοηίβ, ςηοά Η3ΐ)6ί>3( Χίρΐιίΐίηυδ, αϊ) Ιιίδ ίρβίδ νβΓί^ίδ 
0Γ81ΙΠ1 6886: ^υοά Ι3ηΐ6η 06γ(6 6Χ6πιρΐ3Γ ρΐ6ηία8 ΓυβΓΪΙ ηο- 
δΐηδ 1ιο(1ί6πιί8 , ίη £|ηϋ>ιΐ8 ρπηιβ 1ΐ360 ηοη ]ΐ3ΐ)6ηΙμΓ. δηρβΓ- 
ίαί8δ6 ν6Γ0 ΧίρΗίΙίηί ΐοηροΓΟ, 6ΐ 86Γία8, ίη ηοηηυΐϋδ οοάίοί1)αδ 
6(ί3πι 1ί1)Γ08 ρηοΓ6δ, ίηάβ ΙίςυοΙ, ςιιοθ 3 πιιιΐΐΐδ ΐ3ΐΐ(ΐ3ηΙαΓ, 61 
ίΓ3(^πΐ6η(3 6χ ίίδάβηι 6χ]ιί1)6ηΙαΓ, ίη ρηηιίδ ίη €ο1ΐ6θΐ3η6ί8 €οη- 

8ΐ3ηΙίηί ΡθΓρ1ΐγΓ096η6ΐ36 6ΐ Ζθη3Γ3, ςηί ίθΓΐ3886 ρ03ΐΓ6Ο)118 I^XXII £Χ ΒΒΙΗΑΒΙ ΏΕ ΥΙΤΑ ΕΤ 80ΚΙΡΤΙ8 

ίηΙβ^ΗοΓβιη ϋίοηίδ οοάίΰβηι ΙιβΒαίΙ; €[ααα<{ΗΑΐη βΐ ία 60 βρΜίαιη 
Ιβπιροπβ, <ιαο(1 α 1>6ΐ1ο Ραηίοο III. αά Ροηιρβίαχη αβί^αβ ρβΓίΊηβΐ 
<ΐ6Γαί(» <{αΙ Τ. Ι. ρ. 127, € : ατζερ ό βσυλόμενος γνωναι , τας 
βίβλους τον 'Ρωμαίου Δίωνος αναγνύνω. 

δθηρ8ί( ϋίο 6Γ&606, 6ΐβ§[Α1ΐ(6Γ 8Αΐί3 6( ραΓβ , 64 €[αθ 016- 

Ιίαδ Ιιοο 6Χδ6€[ΐΐ6Γ6(αΓ» ορϋηιοδ βοτίρΙΟΓββ ίιά τφ άττ^ηίζαν 
ΙβςβΓαΙ 55 , 12. Ιι^ηάϋί βίιιβ βΐίίαιη ιηΐΓϋιοβ ΡίιοΙίιιβ, οΐ) άίεΐί- 
οηβιη νβΙβΓβιη εΐ ιη^αίβοΑίη, Γβηιιη $Γ&νίΙ»Ιί τββροικίβηΐβιο. 
«( ηΐΑΐηβηιιη 3ΐη1)ί1αιη<}α6 οΓαϋοιιίβ πια^ηα ατίβ, (ΐυ9ΐΜ{α&ιη ιιοο 
€αίνί8 ηΐ2αιιί68(8, άίιηβηβιιιη , ρ6ηο(1θ8<{ΐΐ6 ρβΓβηΙΙιβδίΙιιιβ Ιγ&- 

Ϊ66ΐα3 €( 1ΐ7ρ6Γΐ)2ί(& 0ρρ0Γΐαΐ16 &ίΙΙΐϋ)!(Α 6886 θ1)86Γν2ΐ( ; ίη η3Γ- 

ΓΗΐίοιιί1)α8 6( 6θΐΐ6ίοηϋ)α8 ΤΗαο^^ίίάβιη ιη&χίιηβ ίιηϋαή τβεΐβ 
3ί(, 86(1 ιηΑίθΓ6 οαιη ρβΓβρίοιιίΙ&Ιε. 06ΐιΐ08ΐΙΐ6η6ΐη φΐο(ΐιΐ6(ϋ- 
ϋ§;6ηΐ6Γ ϊιηίΐ&ΙυΓ, ιιΐ ^ηποΐαίαιη Η6ΐη8(6Γΐιυ8ίο ^άΐ^ϋοίαπ. Τ. Ι. 
ρ. 85. 1). Υεΐ ίΐΐιιά ίη ΟΓαϋοηε ΟίοεΓοηίβ αάν6Γ8α3 ΑηΙοηίαηι. 
<ΐυ36 ηβΓνιιιη 6( νίΓ68 Ρΐιϋίρρίοαηιιη (Ιίο6Γθΐιί8 ιη&86ΐιΐ6 οοΐΐί^ίΐ. 
ί11α(1 ίηφίαιη 45, 32: ού μά τας ράβδους τας Οναλερίου 
χαΐ τον νόμον τον Πορκίον 6ΐ6. ({ΐιίβ ηοη νΜεΙ 6χρΓ688αιη €Χ 
Β6ΐηθ8(1ιβη6 ά6 ΟοΓοηα ρ. 297, 11: ον μα τονς Ιν Μαρα^ώνι 
τοροκίνδυνεύααννας των προγόν€9ν ααΐ τους Ιν ΠΙαταινίζ 
τναραταξαμενους 6ΐ6• Ιιχ €ϋΐ6ηί ΟΓ&ϋοηβ οοηΙτΑ βίοεΓοηειη. 
«εΙβΓοςαί δρατοβΓαηι ΟΑίαιπηίαποη ρίειια, ηεφίβ (βπιειι ^1)^10^ 
Γ6η(6 ρΓ0Γ8α8 & ΙίοεηΙία νεΙεΓαπι ΟΓ&ΙοΓαιη, ρΙιίΓΑ 8ΐιη(, ΑββοΜ- 
ηί5 (ΐο6ΐΐ8α(ίοη6ΐη €ΐ68ίρΙιοηΙί3 61 06αΐ08(1ΐ6ΐιί8 Γβάοΐεηΐίβ, ςα^ιη 
υ( 8ίη^υ1θΓαιιι ίηίή οοιηραΓ&ϋο ροββΗ; υηαιη Ιιοο 6Χ6ΐηρΙο$ί( 
46 , 9 : καν μέν τν χρηατον υφ* δτουδη των πάντων γένψ 
ται^ άντιηοι^ τε αύτου ^ καΙ ΰεαντον Ιη αυτό ίτηγράφΒίς. 
8ίο Γ6Γ6 Α686Μη68 ρ. 77, 34: πρα^ιν δε ανδρός ον ηρά^ίΐς' 
Ιαν δ αυτόματόν τι αυμβ'^^ ηρθ0ηθίη0τι, καϊ ΰαυτον ίτίίχο 
γεγενημενον ίηιγρά'ψεις, ίΐΐαά ϋίοηίβ ίη ΟΓ&Ιίοηβ Αιι^(ί 56, 
2 : χρή το &νψον της φύΰεως ημών άϊδίω διαδοχ'^ γεναν^ 
ωαπερ τινών λαμηαδίων παραμυ^εϊα^αι ^ οοηβίιηϊΐβ 68( Ρ1&- 
ΐοηΐ8 (ΗοΙο 1ί5. VI. άβ £β^. ρ. 776, Β: γεννώντας τε «αί ά- 
τρίφοντας παιδας, χα^άηερ Χαμηάδια τον βίον τΐαραδιδόν" 
τας άλλοις ^ξ άλλων, Ρ1ΐΓα8ίη ΟΙοηίβ ίη Υίΐεΐΐίο 65, 4. ί*£τα- 
^ορπιά τίνα πλησμονής παραμύ^ια^ 6Χ ΡΙαΙοηε Οοπιίεο 3ριι<1 ηΐΟΝΙδ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΟ. Ι.ΧΧΙΙΙ 

Αΐΐιβηαβιιιη ρ. 640. Ε. αά ν6Γΐ)αιη δοιηΐ&ιη 65$6» ίαιη οΒββΓνα- 
νϋ Υαΐβδίυβ αά 1. ο., ΰ( αϊ) Εατίρΐάβ 38, 18, ίΐίικί ΑΙοββΙί- 
άίβ ν. 1078. ^αον ηαραινεΐν η τκαθόντοτ χαρτερείν^ Β&ηιβ- 
δίιΐδ. υΐ 5ΐιιηΐΏ3(ίιη οοηιρΐ6οΙ&Γ, ιηβΓαιΙ Οίο ίΠαά ΗβιηβΙβΓίιαβη 
ίτκΐίοίαιη Τ. Ι. Ιαοιβη. ρ. 3. 1). €[αί ^βηβΓ&Ιίιη ίιηίΐΑΐοΓβχη νβίβ- 
πιιη άί1ί^€ΐι(ί88ίηιυιη ΑρρβΙΙ&νίΙ: βΐ οΓαΙίοηββ ύ) βο ραββίαι 
ορβη ΙιίδΙοηοο ίηΙβΡβρβΓβΑβ , ού βίοςιιβηΐίαιη ({αο^αβ βΐ νίπι 
(ϋοβηάί, (Ιι^ηΜ α ρβήΐίδ ΙιαύΚαβ βιιηΐ <{αα6 νβΐ ββραταΐίιη νβΐ 
ίηΐ6Γ ρΓ&68(ΑηΙΐ83ίχηοΓαχη Ογαθοοπιπι ΕαΙίηοηιπκιιιβ οΓβΙίοηββ 
οοΠβοΙαδ βάβτβηΙαΓ. Η^ΒβπΙ ίη νοο&ΒυΙίβ βΐ ρ!ΐΓ9$ϋ>ιι$ ςααβ- 
(Ιαιη 8ίθ£[ΐιΐ3ΓίΑ , ηβο &1ί1)ί ίβοΠβ ο1)νί3; (βΐ ςαοΐυβφΐΐβ^αβ ββΐ 
νβΙβΓυιη, <ιαΙ ηοη }ΐ3ΐ)6(?) Ιαιηβη ίάβο ΓβρροΒαηάβ ϊιαβο ίΙΗοο 
6886 ιηίΗα8 (αίο οοΙϋ^ΙαΓ. 

νίΗΗί€8 Ηί8ίοηα6 Ώΐοηί8, 

Οαοά 8(1 Ιρδαιη βίαβ ΜβΙοήαιη 2ΐ((ίη6(, (ϋο^ιη ηοη ηιο<1ο 
ςτιϋ)ΐΐ3 ίϋα νίΓΐΐίΙί1)ΐΐ8 οοπιιηβηά&ηάΑ , 86(1 βΐ ςιιίΒαβ νίΐϋβ γ6- 
ρΓβΙιβηάβηάα νίάβαΙιΐΓ. ΕβΙ αιιΐβπι ί1ΐ3, ({ααίβηαβ αηΙΙφια 68ΐ» 
61 ν6(6Γαιη πιοηαηιβηΐίβ, ({ααίβηυδ τβοβηΙίοΓ, 6χ ρΓορπα Οίοηίβ 

θ1)86Γν8ΐίθη6 , νβΐ 66Γΐ6 &6([α3ϋαηΐ αυΐ 81ΐρ6Π0Π8 36ΐα(ί3 6(16 

άί^ηοΓαπι νίΓΟΓαπι (68ΐΙηιοηίο οοηβί^&Ια. Ιη (6ηιρθΓί1)α$ ρΓΐ- 
8018, 8θ2(6 Οίο (ΙίδΙίη^αίΙ 8ΐ3ΐιιαι 1ί1)6Γ36 Γ6ίριι])1ίο&6, 6( α έαβ- 
83η1)α8 ρο3ΐ6& $α1) ίυ^ιυη Γ6€ΐ3ο(&6. Ιη ϋΐα βηίηι , ουπι οηιηία 
ρβίαηι 3^6Γ6η(ιΐΓ, 6( Γ6πιο(ίθΓ& βΙΙαπι 3ά 86ηα1αηι ρορηίυοκιαβ, 
3((Ιΰ6 Ιιίηο ίη Ι9ΐ>υ1(ΐδ ραΜίοαβ Γ6Γ6ΓΓ6ηΙιΐΓ, ΓβρβηΗ Γ6Γυιη §6- 

δΙβΓΙΙΠΙ ν6Γί(&ΐ6Π1 ί3θϋ6 ρΟΐΐΐίβδΟ; β( 81ΐ1) €α683Πΐ)α8 ρΐ6Γ3({116 

οοου1(6 ζ^\ οοβρίδδβ , 3ά 3τ1)Ι(Γίυιη ΙωροΓ^Ιοπιπι ; ρΓθίη(ί6 αΐία 
Γαίδο, 6( 860113 90 ίΗΟΐα βυηΐ, (Γ&(1ίΐ9 ίαί8δ6, πιαίΐα 6(ί&ηι ^[ααο 
ν6Γ6 αοΐα δαηΐ ί§ηοΓ&Γί ροηίΐαδ ρΓορΐ6Γ ναδίαπι Ιπιρβηί ιηοίοιη, 
νβΐ α η6ΐηίη6 , ρΓ&6ΐ6Γ€[α3ΐη &!) ϋδ ({υί β^βραηΐ , ο6γΙο οο^ηίΐα 
6886; αΐ ηοη (1ίί6(63(αΓ Οίο, 53, 19. 86 6α ιι( &Ι> αΐϋδ ναΐ^αΐα 
δΐιηΐ οοιηπΐ6ΐηοΓαΓ6, 8ίν6 υ6Γ6 ίΐα βίνβ οΙίΙβΓ αοο1(ΐ6Γίη(, ηίδί α1)ί 
ίηΐ6π1υαι δυαπι 3(1(ί&1 ορίηίοηοηι, ({ααηάο βχ πιυΐΐίδ Ιιίδ, φΐα6 
16^11, νίάίΐ, ααάίνίΐ, 1ΐθ6αΐ αϋΙβΓ Γ6ΐη ^6δ(αηι 6886 οοηϋθ6Γ6. 
Ηίηο 6ΐ ΙπιρβΓΑΐοηιιη ίρδΟΓυηι , Η3(ΐΓίαηί οΐ δ6ν6Π (Ιβ δΐιίδ αΐί- 
0Γυπΐ({ΐΐ6 Γ6ΐ)α8 οοιηιηβηίαποδ , νβΐυΐ δΐΐ8ρ60ΐ08 6ΐ ίαΐδοδ Γ6ίίοίΙ 
66, 17 ; 75, 7. Αη6(0Γ68 Ιαιηβη βαοδ, ρΓΟ ιηοΓΟ ?6ΐ6π, ταΓο Ιαα- 
άαΐ, (ΐυ3η(]ΐΐ3πι 6Χ ίίδ ({ΐιί δυρβΡδαηΙ, ϋνίαιη, €α6δαΓ6ΐη, δαβίο- Ι,ΧΧΐν ΕΧ ΕΕΙΜΔΕΙ ΌΈ ΥΙΤΔ ΕΤ 80ΚΙΡΤΙ8 

ηίιιιη ίρδί βαβρβ ρΓ^^βίνίδδβ, βχ οοΠ&Ιίβ ιώίφΐβ Ιοοίδ άβρΓβΙιβη- 
άίΙιΐΓ. Οιιοδοηηψιβ νβΓΟ δβςτιβιΙυΓ &υΙ ηοιηΐηθΐ <1τΐ068 , νίιΐβϋίδ 

Γ€8 (}ΰί(ΐ6ΐη, ΙΐΙ ρ&Γ 6Γα(, 3ΐ> 118 ΐηυ(ΐ13(αΠ1 6886, 86ά 6Ι13ΓΓ3ΙΗϋ 

ΓαΙίοηβιη ιώίςιιβ άβ 8ΐιο 3<1(1ί(ϋδ86 ; α( ρΓθίη<ΐ6 ιΙΙα Ρ1α(ΑΓθ}ιί βά 
ν6Γΐ)αιη 6Χ86Γίρ(α ίΓα^ΐ]96η(2ΐ &Ι) πΐίβηα ιηβηα ϋίοηί Γαΐ886 αβδίι- 
19, ίρ8ΐιηΐ(ΐΰ6 αΓαΓίί οηιηΐηβ 1ί1)6Γ3Β(1αιη 6886, ιηβιίΐο 66η86&1ιΐΓ, 
8Ϊ6α( ρ1αη1)ΐΐ8 ίη ρΓ36ΓΗΐίϋη6 ρήιηί νοίιιιηίηίδ § 12. 13. 14. άβ- 
ιαοηδίΓΗνί. Ιη ϋδ, φΐ36 νίνο Βίοηβ αιιΐ ρ&αίο αΐΚβ αοοίάβηιηΐ, 
ηοη €[ιι1)ίαιη βδΐ ροΐυίδδβ νίηιιη δ6ηβ(0Γ6ΐιι βΐ ίη πΐ3^ί$(Γ3ΐϋ)η^ 

ν6ΓδαΙηΠ1, 63 ρΓ36δ6Γΐίηΐ, (}ΰ36 ίη υΓΐ)6 ^6Γ6Γ6ηΙτΐΓ, ρΓ36δ6ηΙβιη 
36611Γθ1ίΰ8 δΟΙΓβ 6( θ1)δ6Γν&Τ6, ν6ΐ ίοΠδ ΒΧίΙ ρΗπΙο ΑΒίβ 36ΐ3ΐ6ΐη 

δτιαηι ^68(3 , 3 ηοΜΙίδδίιηίδ νίπδ , δαίδ η6^66δ83τϋ8 6ΐ 6θ1ΐ6^ί8, 
ςυί Γ6])ΐΐδ 1η(6ΓΓα6Γ3ηΙ , 06Γϋηδ 6χρ1θΓ3Γ6: ΰηάβηοη (1ιιΙ)ίΐ3ΐ 
ίρ86Πΐ6ΐ ^1οη3Γί 72, 18, ηβπιίηβπι 3ΐίαιη βχ ϋδ, ςαί 3ΐί(ΐαί(1 
άί^ηιιιη ορ6Γ3 ΙίΙβήδ ιηβηάβΓβ ροδδίηΐ , 63 (3ΐη 3661ιγ3(6 6χρ1ο- 

Γ3ΐ3 Ιΐ3ΐ)6Γ6 ; 6ΐ ΐρδ6 3<1 £(16Π1 8036 1ιίδΙοη3β Γ3θί6ηά3ΐη 3<1(ϋ1 
836ρβηηηΐ6Γ0 , <ϊυ3β δρ60ΐ3νβΓίΙ 31ΐάί6ΓίΙν6 ίρδ6Π16ΐ ρΓ3686ηδ, 

ςιΐ36 6ΐ 3 <ια11)ΰδ 3606ρ6ηΙ Ι6δ(ί1>αδ, άβ ψιϊΙηΒ άα1)ί(6( 3αΙ 66γΙο 
ρΓθηυηοί3Τ6 η6(ΐη63ΐ. Ι3ΐΐ(ΐ3ηάυιη ςαυςαβ 6( ίΐΐυά ίη Οίοηβ 
6δΙ, ςηοά Γ6δ ^68(38 ΐ6ηιροΓίΙ)ΐΐ8 6χ6ηΙ, ηοπιίη3(ίδ η])ί^ΰβ οοη- 
δΐιΙίΒιΐδ 43, 46, (ΐυ3η^ιΐ3ηι 1ηΐ6Γάυιη άαοηιιη 3ΐιΙ ρΐηηαιη 
3ηηοπιηι Γ6δ ^68(38 ίη(6Γ 86 οοΙΐ36Γ6ηΐ6δ , ίη υηηηι ροδίΓβιηαπι 
6οηΓ6Γί, ιιΐ Γ66(6 3ηηυΐ3ΐΰηι βδΐ ρΐαηιηίδ Ιοοίδ 3ΐ) Ιο. Μ3δ8οηο 
ίη ΐ3ηο Η6δ6Γ3(ο, ρ. 141. 142. 163. 187. 6(6. 66(6Γηιη οΐιτοηο- 
1θ£;ί3Ώΐ 6ίηδ 306ΐΐΓ3(3ΐη οηιηίηο, β( Γπΐ8ΐΓ3 3 ηοηηαΐΐίδ ίιηρυ^η3- 
Ι3πι 6δδ6, ηιοχ 08ΐβη(ΐ3Πΐ. 86<ιαίΙϋΓ ν6Γ0 Γ3ΐίοη68 ν3ΐτοηί3η3δ, 
8ίς[ηί(ΐ6ηι 3ηηιιηι ιΐΓΐ)ίδ 86ρ1ίη£;6η(6δίπιαιη 3ί( 1ΐ3ΐ)ΰίδδ6 ^. Οο- 
πϊίΐίυηι 6( Αρρίαηι €ΐ3η(Ιίυηι οοηβαΐβδ; 40, 1. 6( Α. ϋ. €. 725. 
03683Γ6 ν. βΐ 86χ. Αριιΐβίο οοδδ. Γβηιριώΐίοβπι ηηίϋδ ίΐ6ηιηι 
ίΐΏρ6Γίθ Γβ^Ι 606ρί8δ6, 52, 1. οοΐΐ. 51, 20. Ν6£ πιίηΰδ 3(1 νβ- 
Γί(3ΐ6Π1 6( 66Γ(ίΙυάίη6Π1 ίβΟΐΟΓΟΠΙ ρ6Γ(ίη6(, ({ΙΙΟίΙ ΙΟΟΟΓυηΐ 86 βΐ 

^60£[Γ3ρ1ιί36 83(ίδ ρ6Γί(αηι Οίο ίυίδδβ ιώίνίδ οδίβηάίΐ ; ςη3 ίη Γβ 
Η6Γθάί3ηο 836ρίιΐδ Ηβΐΐίιοίηβηΐΐ πιαΚαιη ρΓ36Γ6Γ6η(1ιΐδ 68ΐ. €β- 
ΙβΓυηι ϋίο Ιιβηο δίΙ)ί Ιβ^βηι (1ίχ£Γ3ΐ η( 8ΐ]3πι 1ιί8ΐοη3ηι 3(1 νίΐ36 
ιΐδηηι 3€6οηιη)οθ3Γ6(, βΐ Γ3(ίοη68 3θ1;ίοηυηι 03υ838ςα6 βνβηΐυυηι 
θί1ί^6ηΐ6Γ 6χροη6Γ6( 6ΐ ίη(6Γ 86 οοηΓ6ΓΓ6ΐ 46, 35. Ουβ ίη γ6 
ηοη νιι1§3Γβιη υΜςιιβ Γ6ηιιη 1ιαηΐ3η3Γΐιη) , ίη ρήηιίδ οίνϋίυηι 
ίηΐ6ΐΐ!^6η(ί3ηι ιίδυηιςυβ ρΓοάίΙ, 6( 3 ιηαίΐίδ ρΓορΐ6Γ63 νβΐηΐ 

ρβΓίΐίδδίηΐηδ Οίνίΐίδ ρηΐ<ΐ6η1ί36 ΐη3Βίδΐ6Γ 6Χ Π16ΓίΙθ ΐ3\ΐά3ΐΐ1Γ. νΟοο^Ιί: ΟΙ0ΝΙ8 ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΟ. Ι^ΧΧΥ 

Εΐίαιη Ιβ^αιη ναηαηιιη βΐ Ηίαιιιη 8ρα(1 Κοιηαηοδ νί^βηΐίυιη, 
βϋ2ΐηιιη(]υ6 Γβηιιη ηιβιηοΓ&ΜΠαιη ηοΐΚίΑΐη βΐ βχρϋοαίίοηβπι υηί 
Οίοηί (ΙβΒβαιιΐδ» <|ΐΐ2ΐ6, δΐηβ βο 6$86(, ΑβΙβΓηυιη ηθ8 ΙαΙβΓβηΙ. 
ΑΜΙ ΟίοηΙ ρΓθΗαΐΏ, €[τιθ(1 οαιη 60 ραιιΐο &ο<ηΐΓ9(ίθΓ αβ ιηβΙίοΓ 
1ιί8(0Γία Κοιη2ΐ&& άβδίηβΐ. Νβιη ηβ Η6Γ0<ϋ8ηυ8 ({αίάβΐΏ οαιη βο 
€0ΐηρ3Γ3ηάα8 6$1, βΙΙ^Αΐίηί βοηρΙοΓββ ΚίβΙοηαβ Αα^υβΙαβ, <}αΙ 
δβουΐί Ιΐ03 βυηΐ, ρ6ηαΓ])9(6 οιηηία 90 ηβ^Ιι^βηΙβΓ α^πιοθαιη, 
ιηίηοηςιιβ &<ΐ€ο βθβ 6( υβα Γβηιιη ηαΓΡβηΐ. 

Ναβνί Μείοπαβ Όίοηΐ8. 

ΝΙΙιίΙ νβΓΟ Ιιββο οΒβίΑΐΚ ςαο ηιίητίδ ηαβνοδ ίη ϋίοηβ ΙΐΑΐκΙ 
6χί@αο8 Ααΐ ρααοοβ άβρΓβΙιβη^βιηυδ• Νβιη ίη ΐΓβάβηάίδ ίΑοΙίβ, 
ββά ρΗθοίβ Ιβωβη ροΙί38ίπηιηι, νβΐ ίη ηΐηαπι τβΐίοηβ, βαβρβ- 
ηαωβΓΟ ίιηρΓονίάβ βΓΓανίΙ: ηΐ 6Γ96νίη8 βθ δυβί. Αιι^. ο. 38. 
9ί(, ^ϋίοηβπι ([ΐιοΐίβδ ηοη ο^ΙουΗ ηιοάο, 86^ ίρδβ τ&Ιίο ίβίβΠβ- 
Γίΐ ίη Γβ1)ΐΐ8 Βοπι&ηί8, νίπ άοοίί ίη&ηίΐίδ βχβπιρίίδ άοουβηιηΐ ;' 
6ΐ ϋρ8ίυ8 ΕρίβΙ. ΟυαβδΙ. IV. 3. Οίοηβηι οιιπι ίηάίοίο Ιβ^βηάηπι 
688β, 61 Υοδβίηβ ΑγΙ. Ηίδΐ. 0. 9. βυηι & νβΓίΐΗΐίβ ογΜΙα δΑβρβ 
(ΙβββοΙβΓβ: νβΐ ςυί ίηβί^ηβ αΐίςυοά άοοηπιβηΐυηι «ΙββίθβΓβΙ, 
Οίοηβηι (}ΐιθ(]ΐΐ6 ουηι ^Ιϋβ βΓββοηΙίβ ηιβηΙίΗ ροβββ , ίβ» (|υ&β άβ 
ΤΓ3ί9ηί ροηΐβ ίη ϋ3ηη1)ίο δοΗρβίΙ, οηη 9ηηοΐ9(ίοηί1)η8 ηοβίήβ 
οοηίβηόαΐ; ηΐ βα οοβαβίοηβ οηιηίηηι ηιίηίπιβ δάβδ Οίοηίβ ρΓ&β- 
άίοθτΐ ά6ΐ)ηί886ΐ α Ιίρβίο 1ί1). 111. άβ Μβ^η. Κοηι. ο. 13. Τ. ΙΠ. 
Ορρ. ρ. 447. Β. ΡοΓΐα836 6( ^βηβΓΑΐίηι ηοΐΑηάαπι ίηβηΐ, ^ηοά 
Νοηβίηδ 8βτίϋί( β<1 Οβηοίβρίιίιι ΡίβΑηα ρ. 209. βιιηι ηοη ββηβΐ 
£1ίθ3 οηπι ρβΓβη(ί1)ΐΐ8 οοηίηηάβΓβ. ΡοΠβηίοΓηιη 3β ρΓοάί^ίοΓαηι 
πιηΐΐίΐυάίηβηι, (|αΗβ οηηί οοββδίοηβ Οίο &βέη, (|α9$ί θίνΐηίΐηδ 
ιηί88& &<1 ΓηΙηΓυιη 1ιοηιίηί1)!ΐ8 8ί^ίβθ8η(1απ), ηοη ίηιηιβηΐο 03γ- 
ρί( Χίρΐιϋίηιιβ. Είαβάβηι ηοΐ^β βαηΐ δοωηία, ίη ([αιΒηδ ηβιτ&η- 
(Ιίδ 6( ίηΙβρρΓβΙβηάίδ οΐίαηι β&βρβ Βίο βοηδίιηιβίΐ. Οα^η^ιίΑΠί 
€ηίηι ΙιίβίοΗαβ βοΗρΙοΓ Ιιοπιίηηηι δΐιρβΓδΙίΙίοηβηι » ςηββ 3^ τβ- 
ηιπι βνβηίαβ β11([ηίά ηιοηιβηΐί 8(ΐιι1ίΙ, ηιβπιΟΓ&Γβ οπιηίηο ροΐβδί ; 
(&ηιβη ίρββωβί ναηίδ βίυδίηοάί ρβΓβη&βίοηίΚιαδ ναοηιΐδ <1β])6( βδββ, 
ηβο Γβηιιη §;β8(αΓαπι ^Γ&τίΙαίβηι βχ &ηίΙί1)ηδ ί3ΐ>β11ί8 βχρϋο&Γβ. 
Υβηιηι β& ίπι1)€θί1]ίΐ38 βηίηιί ρΓοΟοίβοίΙηΓ ρίβηιηιςηβ βχ ί^^ηοΓ^- 
Ιιοηβ ηαΙοΓ&β βΐ δίάβηιηι; ςη&πι βΐ ίη Βίοηβ ηοβίτο ρ&88ίηι <1β- 
ρΓβΙιβηάβΓβ πιίΐιί νίδυδ δΐιηι. ΟβΓίβ 8θ1ί8 1αηαβ<ιιιβ ^ΙβίβοΙίοηββ 
ΓΓβφΐ&η(β8 9ριΐ(Ι Βίοηβπι βαηΐ, φΐο ΐβηιροΓβ η6ίΐΙί<ιηΑηι ροΐά- Ι,ΧΧνί ΒΧ ΒΕΙΜΑΒΙ ΌΕ ΥΙΤΑ ΕΤ δΟΒΙΡΤΙβ 

€Γυηΐ 3θθί(]6Γ6; υΐ ^ιι&δνιβ ίβΓβ ηιι1>6ου1&8 1απιίηίΙ)α3 Ιιίβοβ οί6• 

0ί6ηΐ68 €0 Γ6ΐυ1ί886 τί(ΐ63(ΐ1Γ. Υΐάβ 65, 7. νβϋβηα €[ΙΙ0€[116 

]»ίηυ5 άίϋ^βηϋαβ βΐ) βο ροδίίαιη Γαί856ΐ ίη 1υ<1ί8 , βρββΙοοαΠδ, 
})3θο)ι&ΐίοηί])τΐδ βί (ΙβΙΪΓβηΐΰηΙίβ'ρΗηαρτιιη ηιίηιιΐίιη θββοΓΪΐϊβηάίδ, 
1η(6Γ62ΐ (Ιαιη ιηαΐΐϋδ γ68 ^^^νίβδίπιαβ, (|\136 νβΐ Βά αηΙνβΓβί ίιιπ8, 
νβΐ οβΓίβ ίηιρβηί Βοιηαηί οοη8ΐίΙαΙίύιΐ6πι ρβΓίίηβΒβηΙ, ηβ^ΐί^ίΐ 
3α( νίχ οΒίΙβΓ ΗΚΐη^ίΙ. Ιβιιι βΐ Γβί ηιϋίΐαηδ πιθϊοΓβώ ίιιίβδβ 
Οίοηβπ), ουίΏ ιρβιιχη νίΐΒβ βίαβ ^6ηιΐ8 ρβΓβααάβΙ, ίνιη ίιη&^ο ϋΐα 
ριι^οαηιιη, ίη ςιιίΙ)αδ ρίη^βηάίδ ί&οιιΙίΑΐβιη βΐ οορίαιη άίοβηάι 
ίηΐβιηρββίίνβ οοηΙπΗί. Νβςυβ αάβο τβρΓβΙιβιιάβΓβ ροβδαοα Ιδ&- 
301 0383ΐι1)οηί ίαάίοίαπι , (|ΰο ίη θ6άίθ3ΐίοιΐ6 ΡοΙγΒϋ [νοί. VIII. 
ρ3Γΐ. Π. ρ. XXXIV.] ΟΙοηβιη ηοδίηιηι ρβΓβΐΗη^^ίΙ : Έ(|αίά6ηι η- 
άβΆχη 311 ίηάΙ^^ηθΓ ηββοίο, ^ιιοΐίββ 3ριι<ί Οίοηβηι Ρ)ι3Γ83Πο36 
3111 Ρ1ιίϋρρίθ36, αιιΐ βίιηΠίαιη ριΐ£[η3Γαιη άβδοτΐρΐίοιιβδ Ιβςο ; ίη 

<{1ΐί1)11δ 6ΐθ€[116ηίί36 ρΙΐΙτίΟΙΙΙΙΏ , 1>6ΐ1ίθ36 ΥβΓΟ ΟΠίδ 6( 1&θΐίθ36 

ρ6ΓΐΙί3ΐη ηαΐΐβαι &ηίηΐ3άν6Γΐο.' ΕηίηινβΓΟ βΐ ίη ββίβηβ Γθ1)ηδ 
6η3ΓΓ3η(Ιί8 ϋίο ίηΙβΓάυιη οΓαΙΟΓβηι ΐΒ3£[ί8 ({ΐιαπι ]ιί$(οποαηι, Ιιοο 
6δΙ ρ3Γΐ€δ 3ΐί€η38 3^11. Νοη άίεο ί&ιη ΟΓβΙίοηββ ϋΐββ, ^^^^^^ 
6Χ νβίβπυη Π10Γ6 Οίο βϋβιη ν6Γ])3 ίββίβηΐββ ίηϋιιοίΐ Ιιοπιίηβδ. 
Ηαο(6ΐια8 βηίηι ίηηοχίβ βίοςαβηΐίβηι ρηΐο οαιη ΙιίδΙοηβ ροδδβ 
οοηίαη^ί ; ουαι φΐίτίδ ίηΐβΐΐί^βΐ, ηοη 3(ΐ60 ({αίά άΐχβΓίηΙ δίη^^α- 
1ί, 86ά (|υί(1 ι1ίθ6Γ6 ρΓΟ ΙβπιροΓίιΐΏ οοηάίΐίοηβ ροΙηβΓίηΙ, δρβοΐΑη- 
θαιη 6886. Ει ίοΓΐ3886 ηοηηα1ΐ38 1ΐ3Γαιη ΟΓβΙίοηαοι Βίο 6χ ΐρβίδ 
βοηιηι, ςηοδ ΙοφίβηΙβδ ΓαοίΙ, δοπρίίδ θΓ3ϋοηϋ>υ8 βχρΓβδδίΙ; 
<}ΐΐ3η(ΐα3ΐη η6 }ι&8 φΐί(ΐ6ηι Γβΐί^ίοββ 86Γν3Βΐ νβΙβΓββ ; δίοαίίΐίπηι 
οΓαΐίοηβιη €ΐ3ΐΐ€ΐϋ 3(1 86η3ΐιιιη , φΐ36 3ριΐ(1 ΤαοίΙαιη 68ΐ (Αηη3ΐ. 
XI. 24.) (16 βίνίΐ3(6 (χαΐΐίδ άβηιΐβ, οηιη 63 ςιΐ3ΐη νβΡβ 1ΐ3Μΐ3Πΐ α 
εΐ3α(ϋο (3ΐ)ηΐ36 36η636 £υ£;4ΐιιη6η868 ΟδΙβηάιιηΙ 3ρηά 6ηιΐ6Γαιη 
ρ. 011. οοηίβΓβηδ Ρΐιίΐίρρηδ 3 Ταιτβ, 3ρ6Γΐαηι ίβοϋ ίη Μοηυ- 
πιβηΐίδ ν6(6Γίδ Αηΐίί ίίέ. Ι. ο. 6. ρ. 90. νβηπη 6δΙο, ίη(1ιι1^63η1 
3ΐί€[αί(! 8α36 3Γΐί, δαοςαβ ίη^^βηίο Ιή^Ιοηοί, ίη θΓ&Ιίοηί1)ΐΐ8 ; ηοη 
πιηΐΐηηι ίηΙβΓβηΙ ^ηοηιοιίο 6ΐ3ΐ3 Ι6£[3ΐηα8 άί€(3. Αΐΐ3ΐη6η , η1)ί 
Γ6ΐ>α8 ^68ΐί8 6(1301 6ΐοςιΐ6η(ί3 οοπιηιο<!3(αΓ , βίαδςαβ 601οΓ68 6( 
1τιιηίη3 3«ί ρίη^6η€ΐ3 6( 0Γη3η<ΐ3 63 φΐ&6 36θίά6ηιηΙ, &ά1ιί1)6η(υΓ, 
ίαοηηι ηοΐιίδ 66η 6( βιι^βηάί ϋοβηΐία Ιιί8(οη36 ν6ή(3ΐ6ΐη ο1)- 

86ηΓ3η 3Γΐ)ί(Γ0Γ. Ιά ν6Γ0 3 Οίοηβ 836ρία8 3άηΐί88ηΠΙ 6886 νίΐίί^ 

ί36ίΐ6 (ΐ6ρΓ6ΐΐ6η(ΐ6ΐ. ^αί ρΓ36(6Γ ρα^η33 ν3Γΐ38» 6Χ0688ηηι ίΐΐηιη 
Ροηιρ6ίί 6ΐ Ροηιρ6ί3ηοηιηι 6χ ηΓΐ)6, 41. 7• ςαί 60ΐηρΐ6χιιηι ηιιι- 
Ιαιιιη 3άν6Γ83ηιηι ρ3Γΐίαη}, Ιιίηο Αυ^αδΙί 6( ΑηΙοηίί, Ιιίηο δβχΐί ΒΙΟΝΙδ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟ; Ι.ΧΧνΠ 

Ροιηρβϋ, 48, 86. βς. ςτιί Ιηοβηάίιιιιι Υβδίινϋ 8ΐι1) Τίίο, 66» 22. ([τιί 
161Τ86 ιηοίηιη Αηΐιοοίιίαβ βυΐ) ΤΡΕίβηο, 68, 25. ^ΙΐΑ^αβ 1ιιιίυ$ 
§6η€η8 9ριΐ(1 ϋίοηβιη θββοτίρίΑ Ιβ^βήΙ, ΙίοβηΐΐΑ «ιυβίΐβιη ΓβΓβ 
ροβίίοβ , ουί (ϋίβαΐ6 6δ( Μβιη, (|υΑ5ί βχρΙοΓΑΐίβ 61 3ίά Γβί νβη- 
13161Ώ βχρΓβββίβ, Ιΐ3ΐ)6Γ6. 0βηί([ΐΐ6 (Ιβ ϊπίιιηα ίβΐβ » ςιιβιη νίήβ 
^Ανίβδίιηίβ, ΟίοβΓοηί, δβηβοαβ, ΤίΙο, 8ΐη5(ΐιΐ6 ίοΓίαβββ ηοηηυΐϋδ, 
Οίο ίαάίοϋ 8111 ηΐΑΐί^ιιίΐΑΐβ αΐΐιιΐίΐ , Ιοοιιβ Ιιίο 68861 9ΐηρ1ί88ίιηιΐ8 
άίοΰηάί, ηί8ί 6ΐιιη ρΐαβ ββΐίβ ίβιη & ρΐ6Η8<{α6 νίπ8 €ΐθ6ϋ8 (ρβοΐα- 
Ιυιη 3ΐιί0)3θν6Γΐ6Γ6ΐΏ, ιι( ροΐΐαβ ([αοΓαη(ΐ3ηι ραιιΐο βδρβΓίοΓ 86ΐι- 
Ι6η(ί& ςαο<1βιηιηοάο βιηοΐΐίβηόβ τίθβαΙτίΓ. 

Ι)ίθ ίπ ηοηηηΙΙίΒ άβ/'βηάεηάηε €ί βχ€η3αηάη$. 
ΕηίιηνβΓΟ ρΓ36(6ήΓ6 ηοη ροδβηηι Βίοη6ΐη ίη ηιτι1ϋ8, ^υαο 

6ΐ νίΙίΟ θ^ηΙΐΙΓ, νβΐ ρίβηβ ά6ί6ηάί νβΐ 66Γ(6 6Χ6α8ΗΓί ά6ΐ)6Γ6. 

ΟβΓίΰΐη 6ΐιίιη 68ΐ 1)6η6 ηιυΐΐο» Οίοηί 6γγογ68 ίη ίαοΐίβ ρΓ&6ΐ6Γ 
6108 ουΙρΑΐη α88ί£[ηΑΓΐ. Ναιη ρηιηιιιη Χίρΐιίΐίηαβ 1)Γ6νίΙ&ΐ6 βαα 
ΐΏΏΐΙβηιιη Γ6ηΐΕη ^βδίαπυη ν6ηΙ&ΐ6ΐη 8αρρΓ688ίΙ 6( ρ6Γν6Γ(ί(. 
Εΐί9η[χ^υί3€ουδΙαη(ίηο ίυ88ί6Γ»η(£χ66ΓρΙ& 6οη666Γ6, 836ρ6 ρΐα- 
ηβ οοηίΓαπιιιη 6ΐυ8 φΐοά 80Γίρ86Γ2ΐ( ΒίοΓβΙιιΙβηιηΙ. Νβο ρΓ^βΙβΓ- 
6ΐιηθι 8ΐιη1 ϋΙϊΓβΓϋ, ςαί ραδβίιη η6£[%6η(ία 8ΐΐ3 ίη νοο&ΒηΙίδ 61 1ί- 
ΙβΓίδ ν6Γ9]ηΙ)ίοηί8 η2ίΐτ3(ίοη6Πΐ οοιταρβπιιιΐ. Οβηβρ&ΙίηινβΓο αύ- 
8(6Γ^6η(1& βίηιαΐ 68( ηοπιίηί ϋίοηίβ ιηαοιιίΑ, ςυβπι ίΐΐί ^άβρΰΓδίΙ 
Χίρΐιίΐίηοδ, (ΐιιβιη(ΐιΐ6 ΓβίηοαηιηΙ ιηαΗί ΓβοβηΙίοπιηι, ({ΐιοά ηιβίιι 
βυΐ 3886ηΐ&(ίοη6 έ&689ηιηι, ίη Ροηιρβίαηοδ , ίη ΒΓαΙαηι 6ΐ Οαδ- 
δίτυη, ρΓ0(|α6 ίοπηβ Γ6ίρτι1>1ίβ&6 ίπιπιτιΙ&Ια, βΐ βίη^Ηδ ΙηιρβΓα- 
Ιοη1)ΐΐ8, φΐ&6<ΐ3ηι βοηΐΓβ ν6Γυηι, &ηίη)ί(ΐΰ6 δηί δ6η(6ηΙί3Πΐ δΟΓί- 
ρ$6Γί(. Ου^δί Υ6Γ0 ηοη ρηιάβηΐίδδίηιί ςηί^ιιβ ΚοηιαηοΓαηι ίη 
6α Ιηπι 86ηΐ6η1ία ίυ6Γίη(, Ροηιρ6ίηπι ίαιρΓονίά6 ίη ηιηΐΐίδ 6^ίδ86» 
Γ6η)ρη1)1ί63πι &ιι(6ηι πιοΐβ ίβπι 8ΐι& ΐ8ΐ)0Γ3η(6ηι, 6( β66ΐιηι ίρβαηι 
άίδΟΟΓάβπι, ηίδί δΐιΐ) ηηίαβ ίηιρ6ηο 6( Ιυΐβία, βαΐναηι 6886 ηοη 
ρο8δ6: (|ΐΐ33ί Γ63 ίρ82ΐ ηοη ΙοφίαΙηΓ 6χ 03δδίοηιηι ΒρηΙίςαβ 
ί2ΐ6ίηθΓ6, ροβΐ ραοΑίυηι ρ6ηί1α8 δΙ&Ιηηι οίνίΐαΐίβ, ίηβηίΐαβ 1αι> 
Ι)3δ, 1>6ΐ]3, 696(168, Γβρίηβδ, ίη66ηάία, 3(1 ορίίηιοηιη), (}ΐιί δαρ6Γ- 
6Γ3η1;, νίΓΟΓίυη ρ6πιίοί6ΐη (χ)0Γΐ2ΐ 6δδ6: €[ΐΐ3δ1 άβηίςηβ Βίο ηοη 
Ιί1>6Γ6 6ΐ δήηρΙίοΙΙβΓ οηιη68 αο δίη^ηίοβ ίηιρ6Γ3ΐοΓ68 , 6ΐ ίη Ιιίδ 

ηΐ6ΐίθΓ6δ 6ΐί8ηΐ, 3 (}υί])αδ ίρ86 1)6η6ίΐ6ί3 3006ρ6Γ3ΐ, Ρ6Γ(ίη3(ΐ6Π1» 

236Γίηιιη), ο1) 63 ^υίΙ)η8 ΐ3ΐ)0Γ3ΐ)3η( νί1ί3, Γ6ρΓ6!ΐ6ηά3( , ιιηαπι 
ΐ6Χ3η(1π]ηι $6ν6Γυηι, ς[ΐΐ6ηι ρρο πΐ6Γίϋ8 ίη 86 ίΐΐαβίτίύιΐδ ρΓ36- Ι^ΧΧνίΠ ΕΧ ΚΕΙΜΑΕΙ ΒΕ ΤΙΤΑ ΕΤ βΟΚΙΡΤΙδ βίοί 

<ϋοΑΓ6 ν6ΐ ιηΑχίιηβ (ΙβΒυίβδβΙ, ϋΐβιιάαίιιηι Γ6ΐίη(|ηα(. $ί (}ΐιίά 
Ιιυίαβ ^βηβηβ νίΐίο νβΓίί ΟίοηΙ ροΐββΐ , 2ΐ6([ηΙιΐ8 ααάίο 605 . ([ΐιι 

906Γΐ)Κ3ΐ6ΐη ί11ίΐ18 ίϋ €ίθ6Γθη6, 860603, νίΗδ ορΙίιηί8, ΟΑΓρβηάίδ 

ιιοΐαηΐ. Νβιη βίνβ ίβιη Ιυιη άβ ηαβνίβ » ςηί ιηβ^ηίβ ί$1ί5 τίΓΐδ 
υ(ίφΐ6 &άΙια6Γ6ΐ)3Βΐ» οηηαίηαϋοηθβ 6Χ8(&Γ6η( ηιβίβνοΐοηιιη, ΟΙο- 
<|ΐΐ6 86 ία 60 αϋβηιιηι 08(6η(ΐ6Τ6 νοίαβηΐ α ρ&Πίιιιη βΐιιάίο, ^αοά 
η6 ίΐΐοδ (|ΐιί(ΐ6ΐη ΓβΙίοβΓΟί: βίνβ 6ΐο(|υ6ηΙία6 6ΐ ρΗϊΙοδορΙιίαβ 

1311(16111 βίΜ 311( βΓα66ί8 81118, ά6ρήΐη6ηάθ 6ΐθ^α6Ι1 118810108 β( 

§Γ3νί88ίιηο8 ΚοιΠΑηοΓαιη, (|ΐΐ368ΐν6Γΐ( : νίάβΙιΐΓ (3ΐη6η ηίιηίβ 
ιηίφΐιΐ8 6( οορίοβαδ 6886 ίη βοΓΚίη γ}1ϋ8 , ηιιηίδ ρ3Γ6ΐΐ8 6( ίη* 
νί^αβ ίη νίΓΐυΙίΙ)α8 βχροηβηάίβ. νΟοο^Ιί: ΕΠΙΤΟΜΗ 

«ά. Κ. 8ΐβ- 

ρΗ.ηί γ^^2^ ^ΙϋΝΟΣ τον ΝΙΚΑΕϋΣ 

ΡΩ,ΜΑΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΗΝ ΣΤΝΕΤΕΜΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ο ^ΙΦΙΑΙΝΟΣ, ΠΕΡΙΕΧ01ΡΣΑ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙΣΑ- 
ΡΛΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ, ΑΠΟ ΠΟΜΠΗΙΟΥ ΜΑΓΝΟΤ 
ΜΕΧΡΙ ΑΑΕΙΞΙΑΝ^ΡΟΤ ΤΟΎ ΜΑΜΑΙΑΣ. δ Κληρονμένων δη των ντίάτων^Ορτηΰίος τον Λροζ^ρΛίί,Α 
Κρητας ίλαχΒ.Λολεμον' αλλ' έκΒΐνόζ υηο τ β της έν 
τφ αβτΒί φιλοχωρίας καΐ ντίο των δικαστηρίων^ έν 
οίς ΛλΒΪβτον των κατ αυτόν άν%^ρώηων μΒτά γΒ 
τον Κικέρωνα ηδννη^η, τφ τΒ οννάρχοντι της 0τρα- 10 
τιάς έ^Βλοντης έξέΰτη καΐ αντος κατά χωράν ΙμΒί- 
νΒν' ο δ% δη ΜέτΒλλος έότείλατό τΒ Βίς Κρητην^ 
καΐ την νηύον αηαβαν έχΒίρώύατο μετά τοντο^ καίτοι 
Λρος τον Πομπηίου τον Μαγνον^ ηδη της ^αλάύΟης 
ξνμτΰάΰης άρχοντος καΐ της ητΰείρον οβον ημερών 15 
άπο ϋ'αλάΰΰης τριών, έμΛοδιζόμενός τ ε καΐ κωλνό- 
μένος ώς αντφ Λροΰηκονβών καΐ των νηβων, άλλ^ 
όμως καΐ άκοντος Πομτίηίον τφ Κρητικφ τίολεμω 
τέλος ο Μέτελλος ετίΐ^είς ^ρίαμβόν τε άΐί αντον 
κατηγαγε καΐ Κρητικός έιτεκλη^η. Αονκονλλος δϊ 20 
Αονκιος κατά τονς καιρούς τοντον^ τονς της *Αύίας^%^ί. 
δννάύτας Μιϋ'ριδάτην τε καΐ Τιγράνην τον Αρμέ- 
νιον τίολέμφ νικηόας καΐ φνγομαχεΐν άναγκάοας τά 
Τιγρανόκερτα έπολιορκει. καΐ αντον οΐ βάρβαροι τφ 
ΟΙΟ οΑββιυβ, ν. 1 νΟοο^Ιί: 2 ΜίΙΝΟΣ 

χορεία χαΐ τ^ νάφ^α κατά των μηχανών χεομίντ^ 
δεινώζ ίχάχωβαν. άύφαλτώδες δ^ το φάρμακον τοντο^ 
καΐ δίάΛνρον όντως ώυθ' ο<ίο&$ αν χροόμίξτ]^ πάν- 
τως αυτά κατακαίενν, ουί' άποββένννται ν% ούϋ'Β- 
δ νος νγρον ραδίως. έκ τούτον δ^ 6 Τιγράνης άνα- 
^αρρήβας τοόανττ^ χει,ρΐ ^τρατον ηλαύεν ωβτε καΐ 4 
των ^Ρωμαίων των ίκεί^βε παρόντων καταγελάόαι. 
λέγεται ί' ονν εΐηεϊν ως εΙ μ\ν πολεμηόοντες ηκοιεν^ 
ολίγοι^ ει δ^ ηρεαβεύαοντες^ πολλοί παρεϊεν. ον 

10 μέντον καΙ έπΙ πολύ η0^^ άλλ^ εύ%ύς έξ^μα^εν οόον 
η τε άρετη καΐ η τέχνη παντός ομίλον κρατεί, φυ- 
γόντος δ^ αύτον την τιάραν το τε άνάδημα το περί 
αύτην ενρόντες οί ότρατιώται τω Αονκούλλω έ'ίο- 
6αν' δείαας γαρ μη γνωΰϋ'είς άπ' αυτών άλω, πε- 

15 ριεβπάόατο αυτά καΐ άπέρρνψεν, ελών δε τά Τιγρα- 

36, 4, 4 νόκ^ρτα μετά τούτο τά μίν άλλα διηρπαβε, τάς δϊ 

γνναΐκας άννβρίοτονς έφνλάξεν ' όπερ αύτω καϊ τους 

άνδρας τονς εκείνων τονς μετά Τιγράνον φεύγοντας 

προαεποίηβε. τω δ^ Πακόρω τω Παρ^αίων βαόιλεΐ, 

20 μαϋ^ών αύτον τω Τιγράνζΐ μέλλειν βοη^ηοείν , δίά 

γραμμάτων ηπείληΰε, καΐ ος οντε 'Ρωμαίοις φίλος 

ίγένετο καΐ τω ^Αρμενίφ βοηϋ'ειαν ούκ άπέότει,λεν. 

36, 8, 1 ό ί 5 Αούκονλλος καΐ την Νίβιβνν έχειρώ^ατο , τον 

36,18,1 Τιγράνον τ αύτην ονύαν' άλΤ! όμως καίτοι ότρατη- 

25 γικώτατος ανδρών 6 Αούκονλλος γενόμενος, και 
πρώτος "Ρωμαίων τον Ταύρον διαβάς έπΙ πολεμώ, 
καΐ δύο βαύιλέων μεγίβτων κρατηύας, της τε ^Αοίας 
έπΙ μηκιβτον προελ^ών, άπει^εύιν νβτερον προς 
πάντα τοϊς ύτρατιώταις έχρηβατο, καΐ τέλος έγκατέ- 

30 λιπον αντον, πολλά τ ε γάρ (5φΐ0ι προβεταττε, καΐ 
δνβπροαοδος ακριβής τε έν ταΐς τών ίργων άπαι- 
τηΰεβι καΐ απαραίτητος έν ταϊς τιμωρίαις ων, ούκ ΠΟΜΠΗΙΟΣ, 3 

ηΛίότατο οντβ λόγοίς έπιειχέύί χρούαγαγέΰ^αι οντ€ 
χρημάτων δόβεν Λροόεταιρίΰαβϋ'αι. τεκμηριον δέ' καΐ 
γαρ τους αντονς τοντονζ ύτραχιώταζ 6 ΠομΛηυος λα- 
βών ονί' οτίωβονν ύταΰίάζοντας Ιβχεν' τοίίούτοι/ 
άνηρ άνδροζ διαφέρει, έν τονχω τω χρόνω καΐ 6 5 
πειρατικός πτοΛβμο^ έπολεμη^η ^Ρωμαίοις ονδενος 36,20,ι 
Ιλαττον καταπλη^ς αύτονς. το γαρ κατατίοντιύτων 
φνλον έπίΛολάΰαν έν τ^ ^^^λάΰΰτι^ καΐ δια την έν 
τοις πολέμοις των ^Ρωμαίων άοχολίαν αδείας έΐίει- 
λημμένον^ καΙ νΛερφνώς ανξη^έν^ νέων καΐ ΰτολων 10 
^ κακών μνρίΰον ου την &άλα60αν μόνον ^ αλλ* ηδη 
καΐ την ^ττβ&ροι/ άποβαΐνον ές αντην καΐ κωμας 
καταφλέγον^ κάί πόλεις διαρπάζον^ πεπληρωκε ' καΐ 
τέλος απλονν έμπόροις την ^άλαύύαν έργαύάμενον 
έξαίόιον ταΐς πόλεΰι καΐ μάλιύτα ττι^ΡώμΎΐ λιμον έμ- 15 
δ ήεποίηκε' καΐ ές αυτά γαρ τά"£1(ίτια έΰέπλεον^ καΐ 36,22,2 
τάς τε ναύς ίκαιον καΐ πάν^* ηρπαζον. κατά τού- 
των ουν οΐ ^Ρωμαίοι βτόλον εξέπεμψαν , ναύαρχον ^^'^~~ 
έλόμενοι τον Πομπηιον καΐ ύτρατηγον αυτοκράτορα 
παρά γνώμην της ύυγκλητου τριόΐν ίτεΟιν άρχοντα 20 
καταβτηύαντες, μα^όντες γάρ οί πολλοί την των 
βουλευτών γνώμην^ τοΓ^ ταύτα εΐύηγηΰαμένοις δει- 
νώς ώργιΰμένων^ έπΙ τους όυγκα^'ημένους έφώρμη- 
0αν, καΐ ε£ γε μη έκκεχωρηκεΰαν^ πάντως αν αυτούς 
διεφΰ'άρκεβαν ^ του Πομπηίου παραιτηθεί μ\ν της 25 
άρχης έπιπλάδτω κεχρημένου^ ύπουδαρχία δε ούδένα 
λαν^ανούΰτ] προβκειμένου' οτε κανΡωβκιος^ την του 36, 30, 3 
δήμου ύπουδήν βλέπων^ φ^έγξαβ^αι μίν ούδεν έτόλ- 
μηαε^ την δΐ δη χείρα άνατείνων δύο άνδρας έκέ- 
λευέ 0φας έλέβϋ'αι , όπως Μν γε τούτω της δυναστείας 30 
τι της Πομπηίου παρατέμοιτο, ταύτ ουν αυτού 
χειρονομούντος ο όμιλος μέγα καΐ άπειλητικον άνέ- 

1* Ν γΟοοξΙ € 4 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

ίΐ^αγεν^ ωΰτε κόρακα τίνα νπερΧΒτόμΒνόν ύφων έκ- 
ζ^,ΒΊ,ίτνλαγήναί καΐ ΛεύεΙν ωϋτίερ έμβρόντιμορ. ΚάτΙου 
α τίνος των άρίάτων ανδρών είρηκότος προς τον 
δήμον, ^έάν έαΐ ταύτα έκχΒμφϋ'εΙς ^φαλ'^^ οΙα ίν γ β 
δ άγάίίι %ολλοΐζ καΐ τούτοις ^αλαττίοις ψιλΒϊ γίνδ69•αι^ 
τίνα άλλον αντ αυτού προς τα αναγκαιότερα ενρψ 
όετε;^ 6 όμιλος ύνμ%ας ώύηερ αχό ύνγκεψένου τινός 
άνεβόηύεν ειπών "<5έ^\ καΐ ούτω Πομπήιος την ηγε- 
μονίαν της ^αλάττης των τε νη0ων καΐ της ηπείρου 

10 ές τετρακοβίους ύταδίους από της %'αλάύ^ης ανω 
είληφει^ ύποβτρατηγους τε πεντεκμίδεκα καΐ τας 
ναύς άχάβας' καΐ ταύτα καϊ η 7/£ροι;0^α καΐ ακου0α 
36,37,5 έπεκύρωόεν. ελών δε τους πειρατάς τά τε άλλα αυ- 
τών έπεμελεΐτο^ καΐ όπως μηδ^ αυθ'ίς ποτέ είς άνάγ- 

15 κην πονηρών Εργων υπό πενίας άφίκωνται^ κάΙ 
χώρας 0φί6ΐν ό^ας έρημους έώρα^ καϊ πόλεις Ο0αι 
εποίκων έδ^οντο^ έδίδου. καϊ αλλαι τε έκ τούτων 
ΰυνωκίΰϋ'ηόαν καΐ η Πομπηίου πόλις έπικληθ'εί:0α' 
Ββτι δ\ έν τχΐ Κιλικία τη παρα^αλαύύία ^ καϊ έπε- 

20 πόρϋ'ητο υπό τού Τιγράνου^ 270 Αο& πρότερον ώνο- 

μαόμενη. καλά μίν ουν ταύτα καϊ φιλάν^ρωηα τον 

Πομπηίου, μετά ϋε ταύτα την τού Λουκούλλου διε- 

δέ%αχο ύτρατηγίαν^ των μεν δυνατών έίπϋτάντων 

36,43,2 αντοϊ καϊ προς τούτο, τού ίέ δήμου ύπουδάβαντος^ 

25 καϊ Καίσαρος αύτφ καϊ Κικερωνος €υναραμενων^ καϊ 
ύυνειπόντων τού μ\ν οιτ^ τον όχλον έξ άρχης ύφείρπε 6 
καϊ έ&εράπευε^ τού δ* οτι έπημφοτεριξε τά πολλά^ 
καϊ Μη^ μ^ τφ δήμω , τΰοτ^ δ^ τ^ γερουσία προ^- 
ετίΘ•ετο' την τε γάρ πολιτείαν αγειν η%ίου καΐ ίνε- 

30 δείκνυτο καϊ τω πλήξει καϊ τί^ς δυνατούς οτι όπα- 
τέροις αν 0φων πρόβθψ:αι^ πάντως αυτούς έπανί^ηύεν ' 
»αϊ διά τούτο καϊ αυτόμολος ώνομάξετο. ό δ' ονν ΠΟΜΠΗΙΟΣ, 5 

Πομπήιος εΐξ την ^Αβίαν ύτρατευϋαζ τον Μι^ρΜ- ζ{ί,4»,9 
την νυκτομαχία ένίκηόε. νυκτός γάρ άΰεληνου έπι- 
%'έμΒνοζ αντω φνγομαχεΐν είωβΌΤί^ Ιν τινι, χωρίφ 
κοίλω μετα^ γηλόφατν οντν το ύτράτενμα έηΐ τά 
μετέωρα άνεβίβαόε' κάΙ πρώτον μϊν οΐ ύαληικταΐ }^ 
πάντες αμα το πολεμικον άπο Συνθήματος έβόηβαν^ 
Ιπεντα δϊ ου τε ύτρατιώται καΐ 6 λοιπός όχλος άπας 
έπηλάλαξε' καΐ οΐ μ\ν τα δόρατα προς τάς άβπίδας 
οΐ δ% καΐ λίϋΌυς προς τά χαλκά €κεύη προύέκρου- 
ϋαν. καί όφων τψ/ ηχην τά ορη Ιγκοιλα οντά καΐ 10 
νπεδέ^ατο κάΙ άνταπέδωκε φρικωδεύτάτην^ ωβτε 
τους βαρβάρους δεινως έκπλαγηναι. καΐ πρώτον μ^ν 
ο^Ρωμαΐοι ηκόντιξον καΐ έτόξευον ές αυτούς, έπεί 
δ^ έί^αναλωβαντες την πόρρωθεν άΧχην έπέδραμάν 
6φι0ιν^ έφονεύετο μ^ν τά περιέϋχατα^ χαΐ έί,ηρκει 15 
προς θάνατον αύτοΐς μία πληγη^ άτε καΐ ψίλοΐς ουΟν 
τοϊς πλείοόι^ βυνεπιέζετο δε τά μέϋα πάντων υπ* 
αυτά υπο τον πέριί, δέους χωρούντων' ονί' εΐχον οί 
βάρβαροι ούτε εαυτοϊς έπαρκέόαι ούτε ές τους πολε- 
μίους τολμήβαι, Μιθριδάτης δΐ ύύν ολίγοις φυγών 20 
ές την Κολχίδα άπετράπετο^ χαΐ έκεϊθεν προς τι}ι/ 36,50,2 
Μαιώτιν καΐ προς τον Βόόπορον άφίκετο ' κανταύθα 
τον Μαχάρην τον παΐδα τά ^Ρωμαίων έλόμενον ίο- 
λοφονηόας ηρχε της χώρας, Πομπήιος δΐ καθ* 36,60,3 
ένενικηκει χωρίον πόλιν κτίόας^ τους τε τραυματίας 25 
Χ£κ1 τους άφηλικεβτέρονς τών βτρατιωτών ύυνφκιύεν 
έν αύτη' καϊ εΐβΐ νυν ΝικοπολΙται ώνομαόμένοι 
τίαΐ εΙς τον Καππαδοκικον νόμον όυντελονντες, μετά 3β,52,ι 
ά^ ταύτα διαβάς τον ^Αρά%ην ποταμον την τε πόλιν 
τά ^Αρτά^ξχτα παρέλαβε , δόντος αντώ του Τιγράνου^ 30 
καΐ τούτον αυτόν προόχωρήΰαντά οί, έπεΙ καΐ ές 
το ΰτρατόπεδον ώς έύιών ^φ^;τ;το^ ηλαυνε^ τού μίν 6 ^ΐαΝΟΣ 

ΐΛτίον^ ^αβδονχον ΰτείλας^ χαταβηναν Λεη^οίηχβν. 
€ΐ6βλ^ντα δΐ αντοτίοδία χαΐ τό τε διάδημα άπο^ 
ρίψαντα κάΙ εις την γην πεβόντα Λροόχννοϋντά ζε 7 
αντσν Ιδών ηλεηΰε^ χαΐ άναηηδηΰας έ^ανίβχηόέ τε 
5 αυτόν ^ χαΐ ταινίώύας τω διαδηματι εΙς τε την τίλη- 
0ίον εδραν έχά%Ί,ύε χαΐ Λαρεμν%'ηύαχο ^ εΐηών άλλα 
τε χαΐ οτι ου την ^Αρμενίων βαόιλείαν ατιολωλεχώζ^ 
36,53,5 άλλα χαΐ την ^Ρωμαίων φνλίαν Λροόειληφώς εϊη, χαϊ 
αυτός ίν τε τη χώρα τ^ Ταναΐτνδι χαΐ προς τφ Λο- 

10 ταμφ τφ Κύρνφ τριχ^ νείμας τον ύτρατον ηαρεχεί- 

μαύε^ χαΐ τους ^Αλβανούς ένταΰ^α χαταφρονηϋαντας 

αυτού μάχη ένίχηύε, χαΐ ηλείύτους αυτών έν τω λο- 

λεμφ αΛεχτεινε. τα όμοια δϊ χαϊ περί τους υπϊρ τον 

^η,ι,ι Καύχαβον "Ιβήρας διεπράξατο, τφ ίέ Φραάτη τω 

15 βαύίλεΐ των Πάρθων φ&Α&Χ(Χ τίρότερον γράψαντι 

37,6,3 υτίερηφανώτερον προύηνέχ^η, χαΐ δέος ηαρέΰχεν^ ώ^ 

χαϊ αύτφ ηολεμηύων, ως δ^ έχεϊνος Λρέύβεις τ ε αυ- 

%ις ηρος αύτον άηέβτειλε^ χαϊ Λολλά μίν εκείνον 

χατηγόρηύε , ηολλά δε χαϊ ίς τους ^Ρωμαίους ύπεύη- 

20 μηνεν^ ηβχύνϋ'η χαΐ χατεπλάγη. ουχουν ούτε τω 
Τιγράνη ίηεχούρηύεν νπο τών Πάρθων πολέμου- 
μένω, οΰτε προς τον Φραάτην πολέμων τι ξτ έπρά- 
ξατο' διαιτητάς μ£ΐ;το^ Ιπεμψεν άνδρας τρεις τών 
προς αλλήλους διαφορών τφ τε Φραάτη χαΐ τφ Τι-- 

25 γράνη^ ους έχείνοι χαϊ προΰηχάμενόι πάντα τα προς 

31 , $, ι αλλήλους εγκλήματα διελύααντο, υπο0τρέφας δε έζ 

^Αρμενίας, χαϊ τοις βαύιλεϋβι χαϊ τοΙς δυνάύταις τοΙς 

προύιοϋβιν αύτφ διαιτη0ας χαΐ χρηματίβας^ χαΐ τοΙς 

μεν τάς βαύιλείας βεβαιώύας τοις δ\ τάς δυναστείας 

30 έπαυξηαας, τών δε χαϊ τάς ύπεροχάς χωλύύας χαϊ 
ταπεινώύας, την τε χοίλην Συρίαν χαΐ την Φοινίχην^^^^^ 
άρτι τε βασιλέων άπηλλαγμένας χαΐ υπό τε τών ^ νΟοο^Ιε |Αλ/ ΠΟΜΠΗΙΟΣ. 7 

Άραβίων καΐ ντίο τον Τίγράνον κεκακωμένας 6ννε- 
ύτηβαζο, έτόλμηϋδ μίν γαρ 6 ^Αντίοχοζ άπαιτήβαί 
ίχντάζ^ ουκ απέλαβε δέ^ αλλ' ^ χε άρχην μίαν ίϊυνε- 
τάχ^ηβαν καΐ νόμους Ιλαβον ωότε τον των ^Ρωμαίων 
τρόπον Λολιτευεΰϋ'αι, ίν δΐ τούτφ καΐ το Μν^ρι,δά- δ 
του ύώμα φονευθέντος ύπο Φαρνάκου του υΐέος αι5- 37,ΐ4,ι 
του ηεμφ%ϊν αυτω %'εαβάμενος^ αύτο μ\ν έν τοις 
^ίαχρφοίς ηρίοις ταφηναι έκέλευβε, τους δ% !/^ρα- 37,15,2 
βίους ακονιτί χειρωύάμενος ^ έπΙ την Συρίαν την 
Παλαίότίνην^ ώς κάΙ την Φοινίκην κακώβαντας^ ωρ- 10 
μηΰεν. ηρχον δ^ αυτών 'Τρκανός τε καΐ ^Αριύτόβου- 
8 λος αά^Λφο/, καΐ έτύγχανον ύπίρ της του βφετερου 
θεοΰ^ ούτίς 3Τοτ^ ουτός έότιν^ Ιερωΰύνης δναφερό- 
μενοι ' οΰτω γαρ την βαόιλείαν 6ψων ώνάμαζον. τους 
μ^ν ουν άλλους ραον Λροβεττοίηύατο' τον μίν ουν 15 
^Τρκανόν ούδενός λόγου άξίωύας^ τον δ^ Άρνΰτό- 
βουλον δήοας^ έπειδη μήτε τα χρήματα μήτε το 
φρουριον Λαρεδίδου ^ καίτοι Λρούνων αυτω καΐ υπο- 
ύχόμενος ταύτα^ τα ^Ιεροόόλυμα ηολιορκών πράγματα 
ί6χε. καΐ εϊ γε μη έν ταϊς του Κρόνου ημέραις 20 
άπρακτοι παντελώς ηύαν ο[ ^Ιουδαίοι ^ ουκ αν εΐλεν ζι,ι^,ζ 
αυτά. νυν δΐ έν τφ διακένφ τοντφ καιρώ παρέδω- 
καν τοΙς ^Ρωμαίοις το τείίχος διαϋεΐύαι. οπότε γαρ 
έκ περιτροπής έπέλ&οιεν αΐ ημέραι^ προύέβαλλον 
αύτφ έντονώτατα' καΐ οΰτως έάλωόάν τε έν ττι του 25 
Κρόνου ημέρα μηδ* αμυνόμενοι^ καΐ πάντα τα χρή- 
ματα διηρπάύ%'η ' η τε βασιλεία τω 'Τρκανώ πάρε- 
δόΰ^^ καΐ 6^Αρι0τόβουλος άνηνέχθη. η δ^ έπίκληβις 37,ΐ7,ι 
αΰτη τοις ^Ιουδαίοις ουκ οίδα μίν 0%'εν ηρξατο γε- 
νέ6%'αι' φέρει δεκαΐ έπΙ τους άλλους άνϋ'ρώπους ούοι 30 
τα νόμιμα αύτών^ καίπερ άλλοεϋνείς οντες^ ξηλοΰΰι. 
καΐ Ιϋτι καΐ παρά τοις ^Ρωμαίοις το γένος τοΰτο κο- 8 ^ΙΛΝΟΣ 

λον%'ϊν Λολλάηΐζ^ αύ%ΐίΐ%'\ν δ\ έηΐ ηλΒΪ6%ον^ ωύΐΐΒ τίαΐ 
ές ηαρ^^ίαρ της νομίόεως έχνίχήόαί, χεχωρίάαται, 
δ^ άηο των λοιτίών άνϋ'ρωΛων Ις τε τά άλλα τά περί 
χην δίαιχαν Λάν%'^ ώς είτίεϊν , καΐ μάλν6%•^ οτι των 

δ μεν άλλων %εών ονδένα τψώΰι,ν, ενα δ έ τίνα Ιύχυ- 
ρως βέβονύιν. ονδ^ άγαλμα ονδίν Ιΐί αντοΐς ηοτε^ 
τοις ^Ιερο(ίολνμονς Ιύχον^ άρρητον δΐ δη χαΐ άειδη 
αντον νομίζοντες εΐναν περιόόότατα άν^ρώιίων ^ρη- 
ύχευονΰι. καΐ αντφ νεών τε μέγιβτον χαΐ χερικαλ- 

10 λέβτατον^ πλην χαϋ•^ οβον αχανής τ ε χάΐ άνοίροφος 
ην^ έξ^ποίηβαν^ χάΐ την ημέραν τον Κρόνου χα- 
λουμένην άνέ^ε0αν' χαΐ άλλα τ ε ίν αυτ^ ΙδναΙτατα 
Λολλά Λοιοΰβι,^ χαΐ Ιργου οτ;^£ΐ/ό^ βΛουδαίον Λρού- 
άπτονται, χα) τά μίν χαχ εκείνον^ τίς τ ε Ιύτί καϊ 

16 ο^εν όντως έτιμηθ^^ οηως τε ηερί αντον έπτοηνταν^ 
Λολλοΐς τε εϊρηται καϊ ονδίν τ'ηδε ττι ΙύτορΙα πρού- 
ηκει ' το δ\ δη ες τονς άατέρας τονς επτά τονς Λ'λάνητας 
ώνομαβμένονς τάς ημέρας άνακεΐό&αι κατέβτη μ%ν 
ντί ΑίγυητΙων^ %άρε^τι δ\ χυΧ έτίΐ πάντας άν%^ρωπους^ 

20 ον Λαλαν ηοτϊ ώς λόγφ εΐηείν αρ%άμενον' οΐ γονν 
αρχαίοι "Ελληνες ονδαμτ} αντό , ούα γε έμϊ εΐδέναι^ 
ηίίίβταντο. άλλ' έπειδη χαΐ ηάνν νυν τοϊς τ ε αλ- » 
λονς απαύι καϊ αντοΐς τοϊς ^Ρωμαίονς έπιχωριάζει^ 
καϊ ηδη χαΐ τοντό 6φΐ0ν πάτριον τρόπον τινά έύτ^ 

25 βραχν τν ηερϊ αντον διαλεχ^ηναι βονλομαι, ηως τε 
καΐ τίνα τρόπον οντω ηέηρακται ηκονβα δύο λόγονς^ 
άλλως μ\ν ον χαλεΛονς γνωΰΟ^ναι^ θεωρίας δ 4 τί- 
νος έχομένονς, εΐ γάρ τις την αρμονίαν την δια τεύ- 
ύάρων χαλονμένην^ ηπερ το^ κα\ το κνρος της μον* 

30 ύικης ύννέχειν πε^ίύτενται^ χαΐ έκΐ τονς άύτέρας 
τοιίτον^, νφ* ων 6 πάς τον ονρανον κόΰμος διείλη- 
Λται^ κατά την τάξιν χαΟ-' ην ^χαβτος αντών περί- ΠΟΜΠΗΙΟΣ. 9 

ηορενεταν ίπαγάγοι^ κάΙ άρ^άμενος αΛο της §ξω 
Λεριφοράς χής τφ Κρόνω δεδομένης^ Ιπειτα διαλι- 
ηών δύο τάς έχομίνας τον της τετάρτης δεβηότην 
ονομάύειε, τίάΐ μετ αύτον δυο αν ετέρας νχερβάς 
ίαΐ την ίβδόμην άφίκοιτο^ κάν τω αντώ τούτω τρόπφ 5 
αντάς τε έταών καΐ τους εφόρους 6φων ^εονς άνα- 
χνκλών ίπιλέγοι ταϊς ημεραις^ ευρηβει Λάβας αύτάς 
μουύικώς πως ττ} τον ουρανού δίακοόμήβε^ προβη- 
κούύας. εις μ^ν δη οντος λέγεται λόγος ^ ^ερος δϊ 
τάς ώρας της ημέρας καΐ της ννκτος άπο της πρω- ίο 
ι^ΐ? άρ^άμενος άρι^μείν^ καΐ έκείνην μ\ν τφ Κρόνω 
δίδονς^ την ί* ίτίειτα τω ^ιί^ τηντρίτην 'Άρει^ τε- 
τάρτην ηλίφ^ ιιέμπτην^Αφροδίττι^ εκτηνΈρμ'η^ καΐ 
εβδόμην ύεληνχι^ κατά την τάξιν των κύκλων καθ* 
ην οΐ ^ίΐγύπτιοι αντην νομίζονβι^ καΐ τούτο καΐ αν- 16 
&ις ποιΐ2<;α^, χάϋας οντω τάς τέΰΰαρας καί είκούιν 
ώρας Λεριελ^ών ενρηβεις την ηρώτην της έΛΐούβης 
ημέρας ωραν ες τον ηλιον άψικνονμένην. καΐ τοντο 
καΐ έχ εκείνων των τε0($άρων κάΙ εϋκοβνν ωρών 
κατά τον αντόν τοϊς Λρ06%'εν λόγον πτραξα^ , τη βε- 20 
ληντι την ηρώτην της τρίτης ημέρας ωραν άνα^- 
ΰεις^ καν οντω καΐ διάτων λοντίών ηορεύη^ τον 
ηροβηκοντα εαυττ^ ^εον έκάϋτη ημέρα λήφεται, ταύτα 
μίν ονν οντω παραδέδοταν. των μέντον Πομπηίω ^,20,2 
πεπραγμένων τά μίν άλλα^ καίπερ μεγάλα οντά καΐ 25 
μηδενΐ των πρ06&εν ^Ρωμαίων πραχϋ'έντα^ κάΙ τγί 
τύχη καΐ τοις βνϋτραχενβαμένοις αντω άναϋ'είη αν 
τις ' το δε μέγιβτον καΐ κάλλιότον πάντων^ οτι δυνη- 
θείς αν φαδίως την τε ^Ιταλίαν καταόχεϋν καΐ μον- 
10 αρχηϋαι της ^Ρωμης δι νηερβολην 1<ϋ%ύος^ ονκ ηβον- 30 
ληϋ'η^ άλλ* εν^ς έπειδη τάχιβτα ές το Βρεντέϋιον 
ίπεραιώθη, τάς δννάμεις ηάύας αυτεπάγγελτος^ μη- 10 ^Ι^ΝΟΣ 

χε του δημον μήτε της βουλής ψηφνΰαμενης τι ττερί 

37,21,2 αντίον, άφηκεν. έν δ^ τ^ έτϋννικίω πομΛεία τρό- 
ΛΰίίΟί μίν πολλά καθ•* εκαύτον των ίργων καΐ το βρα- 
χύτατον Ιπεμψεν^ ?ν ί^ μέγα πολυτελώς τε κεκούμη- 
5 μένον καΐ γραφην Ιχον οτι της οΙκουμένης έύτί, κατά 
τούτον τον χρόνον καΙ Καϊοαρ ^Ιούλιος καΐ Κάτων 
Μάρκος άν^εΐν ηρχοντο. Καίσαρ μίν δημοκόλαξ 
υπάρχων καΐ τω Πομπηίω ύπουδάξων^ ουχ οτι καΐ 
έφίλει τούτον^ αλλ* οτι Χελη^'ότως κα%"ΐ^ρει^ προ^κορη 
10 καϋ^ιοτών τω πληΟ'εν ταΐς νπερβολαΐς των τιμών ' 

^7,22,2 Κάτων δ} τω Πομπηίω τα πολλά άντιπίπτων. ενα 
μίν γαρ ανθρώπων ούδένα έϋ'αύμαζε^ το δΐ δη κον- 
νον υπερηγάπα^ καΐ πάν μ^ν το ύπίρ τους άλλους 
πεφυκος υποψία δυναστείας έμίΰεν^ πάν δ^ το δήμο- 
15 τικον ελέω της άΰ&ενείας έφίλει^ καΐ την ύπ^ρ του 
δικαίου παρρηοίαν καΧ μετά κινδύνων έποιεΐτο. πολ- 
λών δε τών ίύτορουμένων παραλελειμμενων ^ διά το 
λίαν άπηρτίβ^αι καΐ Ικφυλα είναι τών νύν καιρών, 
άλλως τε και το μηδέν η καινον εΙς άκοην η χρψ 
20 βιμον ίχειν εΙς ΰυγγραφην^ τούτ είρηΰϋ'ω οτι της 
τών περί Κατιλίναν όυνωμο6ίας^ της ίπ ολέ^ρψ της 
πολιτείας έπΙ της Κικέρωνος υπατείας, υπ* αυτού 
τού Κικέρωνος έλεγχϋ'είΰης ^ καΙ τών έαλωκότων τι- 

37,36,4 μωρη%'εντων^ Αυλον τίνα Φούλβιον άνδρα βου- 
25 λευτην αύτος 6 πατήρ άπέύφαξε, Καίύαρι δε της 

37,54,2 Αυύιτανίας αρχοντι, και άεί τι πράξαι λαμπρον γλι^ 
χομεν'ω, ίππος τις διφυάς έν ταΐς τών πρού^ίων 
ποδών οπλαΐς Ιχων έγεννη%^^ καΐ εκείνον μ^ν γαυ- 
ρον^«νο? έφερεν, άλλον δ^ άναβάτην ούδένα άνε- 
30 δέχετο, ώύτε καΐ έκ τούτου μικρόν ούδεν αύτον 
προαδοκάν. ύπατευκώς δε μετά την της Αυύιτανίας 
αρχήν, καΐ νόμους δημοτικούς είόηγούμενος, τους μίν ΠΟΜΠΗΙΟΣ, 11 

αΛΑοι;^ ττ} δεινότψν κάΙ τί} δυνάμει τον λόγου χατ^- 
ηληττε καΐ <5ιγαν ηνάγκαξε' Κάτων ί' αύτφ μόνος 
αντίλεγε, καΐ έμελληαε μίν έπΙ τούτοις 6 Καΐόαρ ές 38,3,2 
το δεΰμωτηριον αυτόν ^| αυτού του 0υνεδρίου έξελ- 
κύαας έμβαλεΐν' έηεΐ δ\ έκεϊνος ετοιμότατα εαυτόν 5 
άπάγεύ^αι έπέδωκε^ καΐ των άλλων ουκ ολίγοι έφέ^ 
σατοντο, και τις αυτών Μάρκος Πετρωνως επιτιμηθείς 
11 ύπ' αυτούς ότι μηδίπω διαφειμίνης της βουλής άπαλ- 
λάττοιτο, ίφη^ ότι μετά Κάτωνος έν τω οίκηματι 
μάλλον η μετά 0ου ενταύθα είναι βούλομαι^ κατγ]- 10 
δέύθη καΐ άφηκε τον Κάτωνα, •Κικίρωνος δΐ αι;τω38,ιι,2 
ηολλά λοιδορηύαμένου ^ ούδεν μ\ν άντεϊΛε^ Λραός τε 
ων καΐ ου πάνυ ήττων θυμού ' δια δ^ τού Κλωδίου 
κατααταβιάβας αυτόν άπηλλα^ε της^Ρωμης^ ως καΐ 
την ουύίαν αυτού δημευθηναι καΐ την οΐκίαν κατά- 15 
ϋκαφηναι^ από ^γτεψν^ βταδίων της'Ρωμης είρχθη- 38, π, 6 
ναι, καΐ γαρ καΐ τούτο Καίύαρι ην ηροβποιείβθαι 
μϊν ύηεροραν υηό μεγαλοφροσύνης των λυΛούντων 
αυτόν ^ δι -άλλων δε τινών αεί τους εχθρούς τί- 
νυβθαι άνυτίόπτως, Κικίρωνα δε φυγόντα εΙς Μα- 20 
κεδονίαν Φιλίβκος τις έ^ *^4θηνών αύτω γενόμενος β^,ιβ,ι 
γνώριμος φιλο00φοις λόγοις ααρεμυθηιίίχτο, κατήλθε 
μέντοι ουκ εις μακράν εΙς την πατρίδα δια της Πομ- 38,30,ι 
ηηίου βπουδης. Καίσαρα δε πενταετή της Γαλατίας 38,3ΐ,ι 
άρχην είληχότα μέγαν ήραν αί τηδε πράξεις ' προεΖ- 25 
%ον μϊν γαρ οΐ βάρβαροι τω τε πληθει καΐ τοις με- 
γέθεύιν^ οί δ% δη ^Ρωμαίοι ττ] τε εμπειρία καΐ ταϋς 
όπλίβεβι' καί πως καΐ προς τον θυμόν των Κελτών 
την τε ακριτον καΙ προπετή αυτών όρμην άντίρρο- 
πον το τού Καίσαρος φρόνημα εύρίΰκετο. τοιαύτας 30 
μέιηοι μάχας αυτούς νενικηκει καί τοσούτον πλήθος 
αυτών διεφθάρκεϋ^ ώς τούς*Ρωμαίονς μαθόντας ταύτα 12 ^ΙΟ,ΝΟΣ 

τίοΐ οτν Ιϋνη τοβαΰτα ων σνδΐ τα ονόματα τίρότερον 

39,5,1 ηκρίβονν 'ηρήχέι. Λεντεκαίδεκα έτΰ αυτοϊζ ημέρας 

9ν0αί^ οΛερ ονχω ηρότερον έγεγόνεί. κατά δ\ τον^ 

39.12.1 καιρόν τούτον Πτολεμαίος 6 της Αίγύητον βαβιλενς^ 
5 ίηαναβτάντων αντω των ΑίγνΛτίων δια το βιαίως 

μάλλον η νομίμως αρχειν βψών^ άτίέδραύεν εις τψτ 
^Ρώμην, καΐ τους δννατονς έ^εράπενε χρημάτων ίό- 
σ«^, ίνα κάΟνδος αύτω χαρά των ^Ρωμαίων γένοιτα 
εΙς την ιδίαν άρχην. ^Λεμψαν ίέ καΐ Αίγνίίτνον 
10 Λρέύβεις εκατόν εΙς την ^Ρωμην κατηγορηβοντας αυ- 
τόν^ ους εκείνος απαντάς ηδννη^ φαρμάκοις δόλο- 
φονηβαι, καΐ έιζειδη καΐ τφ δήμω των ^Ρωμαίων 

39.14.2 ηάνδεινον εδοξεν είναι το γεγονός^ καΐ Α ίων ο της 
πρεσβείας έπαρχων δήλος ην κατηγορηβων αυτούς 

16 κάκεΐνον έδολοφόνηύε' καΐ ονδεαίαν έηΐ τούτοις δί^ 
κην δέδωκε, τά τε γάρ άλλα 6 Πομπήιος καΐ ττ} οί^ 
κία αυτόν νπεδέδεκτο καΐ ύυνήρετο' τοβοντον τότ^ ΐ2 
η δωροδοκία ίβχνεν έν τχΐ ^Ρωμτ^, καΐ η Κύπρος ι^ 
νήιίος της Πτολεμαίου αρχής ουβα τότε πρώτον ύπα 

20 την ^Ρωμαί^κήν βένετο δυναβτείαν. καν ταϊς ανταΐς 

39,38,1 ήμέραις 6 Πομπήιος το ^έατρον^ ω καΐ νυν λαμπρν- 

νόμε^α^ καΟΊίρωβε' καΐ λέοντες ά/ αύτφ πεντακό^ 

6ιοι έν πέντε ήμέραις άναλώ^ηβαν^ κάί ελέφαντες 

όκχωκαίδεκα προς όπλίτας έμαχέΰαντο, καΐ (χντων 

25 οί μϊν παραχρήμα άπέϋ'ανον^ οι δΐ ου πολλω ύστε- 
ρον ' ήλεή%η(5αν γάρ τίνες υπό του δήμου παρά την 
Πομπηίου γνωμην^ επειδή τραυματι6ϋ'έντες τής μΛ- 
χης έπαύϋαντο^ καΐ περαόντες τας προβοσκίδας εις 
τον ούρανόν άνέτειναν καΐ %'ρηνωδη βοήν άφήκαν, 

30 λ^7^£τα^ <¥^ περί αυτών οτι προς τφ τής φωνής τής 
πατριώτιδος έπαΐειν χαΐ τών έν τφ ούρανφ γενομέ- 
νων <$υνιά0ιν^ ώβτε καν έν ταΐς νονμηνίαις^ πρΙν ές ΠΟΜΠΗΙΟΣ. 13 

Ζψι/μ τοις άνϋ'ρώΛοις την αεληνην έλ&^ζρ,.Λρός χβ 
ν6<αρ ίκείνων άφίχν^Ιύ^α^ κάντανΟ'α χα^'α^μόν τινά 
^ων τίοΐΒίβ^αι. ηκον0α δΐ καΐ εκείνο οτ^ το ^'έα- 
τροι/ τούτο ονχ 6 Πομπήιος ίίίοίηβεν^ άλλα ^^ημητ^ς 
ύο^ελευ^δρος αντοΰ έχ των χρημάτων ων βυύτρα^ 5 
ΧΒνάμενος αύτω έΛεηόριΰτο' την μέντον έπωννμίαν 
χον έργον εαντώ άνε^ηκεν 6 Πομηψος^ ίνα μη κοτ 
κως άχον^ι δη έζελεν^ερος αντσν τούαντα ήργυρο- 
λόγηβεν ωβτε καΐ εις τηλικοϋτον άνάλωμα έξικ^ύΰ'αΐτ. 
Καΐβαρ 6ϊ τον τε 'Ρηνον χρωτός ^Ρωμαίων διεβη ίο 
καΐ ες Βρεττανίαν μετά ταύτα ^ «του τε Πομπηίου καΐ 39,50,ι 
τον Κράαβον ύ3Γ(χτ£«;όι;τ£9^, έπεραιώΟ^, η δ\ χώρα 
4χντη άηέιει μ\ν της ηπείρου της Κέλτικης κατά τονς 
λεγόμενους ΜορΙνους 0ταδίους πεντήκοντα καΐ τε- 
τρακ90ίονς το βνντομωτατον ^ παρηχει δε παρά τε 16 
την λονπην Γαλατίαν καΐ παρά την ^Ιβηρίαν ολ^^ον 
πάβαν^ 4ς τό πέλαγος άνατείνονβα. ^αΐ τοΓ^ μ\ν πάνυ 
παλαιοΐς καΐ ^Ελλήνων καΐ 'Ρωμαίων ούδ' οτν Ββτιν 
έγιγνΰίΰκετο^ τοί^ς δε ία είτα ές ίμφιύβητηβνν είτε 
ήπειρος εϊτε νη0ος εΐη άφίκετο' καΐ 9ΤοΛΑοΓι? 4φ' 20 
εκάτερον^ είδό^ι μ^ν ούδεν ατε μητ αύτόπταις μητ 
αυτηκόοις των έπιχωρίων γενομένοις^ τεκμαιρομε- 
νοις δϊ ως εκαϋτοι Σχολής η φιλολογίας εΐχον^ ΰνγ- 
γύγραπται. ^τ^^οΐ'όι/νο^ ίέ δη του χρόνου^ πρότερόν 
13 τε έπ* ^Αγρικόλα αντιστράτηγου καΐ νυν έπΙ Σέβη- 26 
^υ αύτοκράτορος ^ νηβος ουύα ϋαφώς έληλεγκται. 
εις ταύτην 6 ΚαΖ0αρ περαιωθείς, ονχ οΰα ηϋ'ελε πρά- 
ζας, ομήρους τε παρ* αυτών Όλιγωτέρονς ων ψ:η0^ 
είληφώς, ίπανηκεν εΙς την Γαλατίαν^ νεωτερίζειν 39,^2,ζ 
τους Γαλατάς άκηχθώς, κάν τούτφ ο Τίβερις^ είτ* 80 
ουν ομβρων άνω που ύπϊρ την πάλιν 4^<χΐίίίων γενο- 39,6ΐ,ι 
μένων ^ είτε καΐ ^φοδραν πνεύματος έκ της θαλάβόης 14 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

ι:ην έχ^οην αυτόν άνακόψαντος^ έν τοΓ^ τον αβτεος 
Λδδίοις αίφνίδιον έπελάγιβε^ καΐ οΙκίας τ^ολλάς χατε- 
40,1,2 βαλε χαΐ ανθρώπους διωλεύε, Καΐβαρ δε χαΐ δεύ- 
τερον εΙς την Βρεττανίαν Λεραιω^εΙς ένίκηύε τους 
5 βαρβάρους Λολέμφ^ καΙ φόρον αυτοίς τάξας καΐ ομή- 
ρους λαβών άχήρεν εΙς Γαλατίαν καΐ τους έκεΐνχι 
Λολέμους. ώϋΛερ δ^ ΚαΙβαρ την Γαλατίαν^ ούτω καΐ 
40,12,1 Κράβύος καΐ Πομπήιος^ 6 μίν την Συρίαν^ 6 ί^ τψ 
^Ιβηρίαν λαχόντες^ μάλλον δΐ βία λαβόντες^ Πομπήιος 
10 μεν τους βτρατηγούς εις την ^Ιβηρίαν άφείς έν τη 
'Ρωμη καϋ'ήύτο καΐ την πόλιν έδημαγώγει^ Κράββος 
δ\ επΙ πάριους έβτράτευύεν έΛί%Λ)μΙα του οτν μά- 
λνύτα χρηματίϋαΰϋ'αί ' καίτοι βημείων αύτω κατά το 
40,17,3 Ζεΰγμα το περί τον Ευψράτην^ ούτω γάρ το χωρίον 
16 εκείνο άπο της *^ίλεξάνδρου διαβάϋεως κέκληται^ 
ουκ αΐ0ίων γεγενημένων. ο γάρ άειος ώνομαβμένος^ 
ίβτν δΐ ναΐακος μικρός καΐ έν αύτω άετος χρυβοΰς 
ένίδρυται ' καϋ'ίύταταί τε έν πάαι τοις έκ του κατα- 
λόγου ύτρατοπέδοις^ καΐ αύτον εϊς άνήρ έπΙ δόρατος 
20 μακρού ές οξύ τον βτύρακα άπηγμένου^ ωβτε καΙ ές 
το δάπεδον καταπήγνυΰ^αι^ φέρει ' τούτων ουν των 
αετών εις ούκ ή^εληαε τον Εύφράτην αύτω τότε 0υν- 
διαβηναι, άλλ^ έν τη γη ένέβχετο ώύπερ έμπεφυκώς, 
πρΙν δη πολλοί περιβτάντες αυτόν άνέύπαΰαν' χαΐ 
25 6 μ}ν καΐ άκων έπηχολού^ι^βεν' η δε γέφυρα πρΙν 
πάντας αυτούς διελ^εϊν^ διελύϋ^. έφ^ ω καΐ άθν^ 
μουντών των βτρατιωτών^ παραμυ&ούμενος αυτούς 6 
Κράββος^ ^ ^αρβεΐτε^ είπεν^ ω άνδρες^ έγώ γάρ ύμϊν 
αυτός έπομνύς λέγω οτι ούδεΙς υμών έντενϋ'εν 
30 έπανήξει ' διά γάρ Αρμενίας την έύάνοδον ποιή- 
6α6^αι {γνωκα'\ προς ουν το ΟύδεΙς υμών έντεύ- 
40,14,2 -θ•*!^ έπανή^ει ές ά^μίαν πλείω κατέπεύον. ΠάρΟχ^ι^ νΟοο^Ιε / ΠΟΜΠΗΙΟΣ. 15 

δ^ αάλαι μϊν νΛΟ την ΠΒρβιχην βαβιλείαν οντες έν 
14 μέρει χωράς βραχεί ωτωυν καΐ δννα0τείαν νπερό- 
ριον ουκ έχέκτηντο' έΐίεΐ δϊ η τε τών Περΰών αρχή 
7ί(χχελν%"η καΐ τα τών Μακεδόνων ηκμαόεν^ οι τε 
του '^ίλεζάνδρου διάδοχοι ΰταβιά^αντες ηρος άλλψ 5 
Αοι;^ άπανϋ'εΐν ηρξαντο καΐ μαραίνεβΟ'αι^ Ιζ τ ε το 
μέόον τότε ηρώτον ύ% ^Αρύάκου τινός άφίκοντο^ αφ* 
οντίερ οΐ ίπειτα βαβιλεύοαντες αυτών ^^ίρύακίδαι 
ίτίωνομάβ^οαν ^ καΐ εύτυχήϋαντες την ^ΑβΙαν ύα- 
τραΛείαις κατεβχον, εΐβΐ μίν γάρ Ιπηοτοξόται ηάν- ίο 
τες^ καΐ 6 ουρανός η τε χώρα αυτοΐς βυναίρεται προς 40,ΐ5,2 
αμφότερα, ο μίν γάρ ξηρότατος ών έντονωτάτας αν- 
τοΙς τάς τοξείας ηαρέχεται' η δϊ πεδιάς έβτι καϊ 
Ιπηηλατος βύμηαβα. τοϊς γοΰν ^Ρωμαίοις αντίπαλοι 
εΐ6ι. ηρός ουν τούτους καϊ 'Ορώδην τόν βαόιλεα 15 
αφών 6 Κράύύος έΰτράτευαε' καϊ αυτός καϊ ο υΙός 
αύτοϋ Κράββος καΐ το 'Ρωμαΐκόν 6χεδόν βύμπαν 
Στράτευμα διεφ&άρη' καϊ αντον χρυβόν ές τό βτόμα 40,27,3 
οΓ πάριοι ένέτη%αν έπιΰκώπτοντες' οΰτω γάρ δη 
Ίίολυχρηματός τε καϊ φιλοχρήματος ην , ως καΐ οίκτεί- 20 
ρειν ως πένητας τους μη δυναμένους ύτρατόπεδον έκ 
καταλόγου οϋκο&εν τρέφειν. Πάρ^ι δΐ μέχρι τηςΆο,2%,^ 
^Αντιοχείας αυτής έλάϋαντες^ καΐ τά έν πο6ΐ πάντα 
χειρουμενοι^ υπό ΚαββΙου Αογγίνου άνεκόπηΰάν τε 
' καϊ όπίβω έχώρηβαν. καϊ τά μ\ν Κράβΰου προς Πάρ- 25 
%Όυς όντως ητυχή^η, καϊ η της βυμφοράς μνήμη διά 
τό μέγεθος έξηρκεβε τω αΐώνι. μετά δϊ ταύτα πόλε- 
μοι κατέλαβον έ^ςρι;Λω& μέγιβτοι τους * Ρωμαίους^ 
Πομπηίου καϊ Καίβαρος βυμπεβόντων άλληλοις. καϊ 
προφάσεις μ\ν λέγονται πολλαΐ του ^οΛ^μον ' η δε 30 
άλη^εΰτάτη αΙτία η φιλοπρωτία ην καΐ η φιλαρχία. 
Πομπήιος μίν γάρ^ καίτοι τό πρώτον αυτός αυΐ^ήιίας 16 ΜΛΝΟΣ 

τον Καίΰαρα^ ψ^ονεϊν τιρ^ατο &ντνχονντί τ β καΐ 
λαμπρννομένφ^ κάΙ Λαθροί το πρώτον κολονειν αυ- 
τόν τψ/ νπεροχην ΰΛενδων^ είτα καΐ φανερώζ έπσ- 
λέμηβΒ. Καΐ0αρ δ% μη φέρων έλαττωθ^ναι^ ικαΐ 
6 μεγιΰτος χάντων γενεύ^'αι 0Λουδάζων, την Γαλατίαν 
άφείς ηλαννεν εΐζ την ^Ρωμην ώς άχίίράΰκενον ίτν 
ληψόμενος τον ΠομΛψον. αντος μεν γαρ χαρά- 
ύχενης ένεκα της εις ηόλεμον καΐ γνμναύίας των 
βτρατοηέδων τούουτον χρόνον έν τοϊς Γαλατικοΐς ηο- 

10 λεμοις έξηύκημένων καΐ τοβανταις νίκαις γεγανρω^ 
μένων ^ ντίό τε των αντον δωρεών κάΙ ντνοΰχεβεαη/ 
εν μάλα ύνγκεκροτημένων ^ ίτοιμότατος ην' ο^εν 6 ΐ5 
Πομπήιος ^ελιπε την ^Ρώμην^ καΐ μετά τοντο την 
'ΐταλίαν^ την βνγκλητον Μχων ολίγον δεΐν ύνμπαύαν 

15 καΐ τα χρήματα, τον γαρ νπομεΐναντα έν τ^ ^Ρ^^μΏ.9 

εν Ι0ω^ εΐ καΐ μετά τον Καίσαρος μη ην^ τίολύμνον 

41,14,1 έψηφί0ατο' χαΐ εις το ^άνρράχιον αποπλενύας ύνμτ 

μάχονς τε προβεκαλεϊτο καΐ το ύτράτενμα ηΟκει. πολλά 

μ%ν ονν καΐ παρά πολλών άρίατων τε καΙ δννατών 

20 ανδρών έν τοις καιροϊς έκείνοις καΐ έπράχ^η καΙ έρ- 
ρέϋ'η' δίά δε το την έζοναίαν καΙ το κνρος ΰχεδον 
απάντων εις ΚαίΟαρα άνηκειν καΐ Πομπηιον, τού- 
των η έπντομη μνημονεύει καΐ μόνων. ΚαΖύαρ δ\ 
41,36,1 νπο Αεπίδον τον ίν τή '^ριαρχία ν0τερον γενομένου 

25 δικτάτωρ αναγορευθείς καΐ δε^άμενος την άρχήν^ 
ταύτην μεν εκών αν^Ίς άπέθετο^ ει καΐ τά ίργα αυ- 
τής πάντα έποίει, ώ0περ δη καΐ Πομπήιος ^ πράτ- 
τοντες κατ έ%ον0ίαν 6π00α καΐ βούλοιντο, άτε καΐ 
τά 0τρατεύματα διά %£^ρο^ Ιχοντες' χρημάτων δ% 

30 0πανίζων^ τά άνα&ηματα τά τε άλλα καΐ τά έν τφ 

41,39,1 Καπιτωλίφ τΰάντα άφείλετο, έπεί δΐ αντώ ιτ^ Τύχ'^ 

ϋ'ύοντος^ 6 ταύρος πρΙν καΐ τρωΟ'ήναι^ ί^ω της πό- ΠΟΜΠΗΙΟΣ. 17 

λβως ^εχώρηύΒ^ καΐ Λρος λίμνην έλ^ων δΐ8νηξατο 
αντην, καΐ οί μάντΗς μένοντι^ μίν αντφ οΐπον οΑε- 
#ρ(η/, ηεραιωΟ'έντί δ% την Ο'άλαββαν χαΐ 0ωτηρίαν 
χαΐ νίκην Ιϋεύϋ'οα Ιφαύαν. οννω 9η έζε^τράτευβδ 
κατά του Πομπηίου, άφορμι^θ^ντοί ί^ αυτού οί παϋ- 5 
ί«^ οί έν χχΐ ΛολΒΐ οντες διχτ} τε ένεμη^ιρίαν αντο- 
κελευ^τοί, καΐ οί μίν Πομηηιανούζ ΰφάς^ οί δ^ Καν- 
ϋαρείουζ ονομάβαντεζ έμαχέβαντο τρόπον τίνα άνευ 
οπλών άλληλοΐξ^ καΐ έπεκράτηααν οβοι τχι του Καί- 
Οαροζ προσωνυμία έχρώντο, ΚαΙβαρ δ% λαθ'ών τον 10 
Βίβουλον^ ω η ϋ'άλαΰύα φρουρεϊβ^αι προβετέτακχο^ 4ΐ,44,& 
ίΛεραιώ%^ , καΐ την ^^ίπολλωνίαν άλλα τε των έκεΖ 
χωρίων ίκλειφ^έντα υπο των Πομπηίου φρουρών 
χαρεβτηύατο. η δϊ ^Απολλωνία αυτή έν καλώ μ^ν4ΐ,«,ι 
της γής^ έν καλφ δΐ της ^αλάττης^ ποταμών τε αρι- 15 
ϋτα κείται, ο τε μάλιστα δΰά πάντων έ^αύμαύα^ πυρ 
πολύ προς τφ ανω ποταμώ άναδίδοται^ καΐ ούτε έπΙ 
πλέϊον της πέρι% γης έπεξέρχεται^ οντ αυτήν έκεΙ- 
νην έν τι διαιταχαν ίκπυρον η καΐ κραυροτέραν 
ποιείς άλλα καΐ πόας καΐ δένδρα καΐ πάνυ πληβίον 20 
βάλλοντα Ιχει' προς τε τάς έπιχύβεις τών ομβρων 
ιβ έπαύξει καΐ ές ΰφος εξαίρεται. Καϊϋαρ δί βραδύ- 4ΐ,46,ι 
νοντο^ του *Αντωνίον^ ω τους ύπομείναντας έν τω 
Βρεντεύίφ κομίόαν έπετέτακτο^ βουλη^εΙς άύτος καΐ 4ΐ,46,2 
μόνος γε εΙς την ^Ιταλίαν πλεύβαι^ έπέβη μίν άκα- 25 
τίον τίνος ως τις άλλος , λέγων υπο τού Καίσαρος 
πεπ^μφϋ'αι^ καΐ τον κυβερνητην αυτού καίπερ πνεύ- 
ματος οι/το^ έ^εβιάβατο άναχ&ήναι ' ως ΐι^^ιητο^ γε άπο 
'^ής γης έγένοντο καΐ ο τε άνεμος ί6χ;νρώς κατέ- 
σπερχε καΐ 6 κλύδίον δεινώς βφας έ^ετάραττεν^ ώβτ^ 80 
τον κυβερνψ:ην καΐ άκοντος αυτού έπανιέναι έπιχει^ 
ξ/η<ίαι^ ^έφηνεν εαυτόν κα^άπερ έκ τούτου καϊ τον 
ΟΙΟ οΑββιυβ. ν. 2 18 ^ΙίΙΝΟΣ 

χδψώνα Λανβων^ καΐ Ιφη ^&άρ0ει' Καί0α^α γάφ 
αγΒΐ^^\ τοιούτοι/ μίν δη φρόνημα καΐ τοι.αντην ελ- 
πίδα ήτοι την αλλωζ η έκ μαντείας τίνος είχεν &6χβ 
καΐ πάρα τα φαινόμενα ηίύτιν της βοηηρίας έχεγ- 
δ γνον ηοιεϊβ^'αι ' ον μεντον καϊ έΛεραιώ^η, Πομ- 

41.47.1 πψος δΐ ρφδίως αντον έληΐ0ας^ ηρίν καΐ τους άλλους 
τους μετά Αντωνίου οντάς ηρούλαβεΐν^ κατεργάβα- 
6%^αι^ ύΊίουδτι τίρός την ^ΑηολλωνΙαν μετά της δυνά- 

41.47.2 μεως ηλαβε. καϊ τον'Ά'ψον τίοταμον^ ΛερΙ ον Καϊΰαρ 
10 έβτρατοτίέδευε^ δναβηναι έτίεχείρηβ'εν' ως δ\ η γέ- 
φυρα βάρος λαβουΰα διελύ^'η καί τίνες των ηρο- 
δίαβεβηκότων μονω%'έντες άΐίώλοντο^ έτίέύχεν άβ^- 
μηΰας οτι ηρωτον των του πολέμου έργων άπτόμενος 
έπταίκει, καν τούτω καϊ του ^Αντωνίου έτιελ^όντος^ 

15 φοβηθείς απεχώρησε προς το ^άυρράχιον. εως μϊν 

41.48.1 γάρ ο Βίβουλος ίξη^ ούδ' άπάραι έκεϊνος έκ τον 
Βρεντεύίου ένόλμηύεν' έπεί δε αυτός, τε έκκαμών 
υπό της ταλαιπωρίας έτελεύτηβε καϊ την ναυαρχίαν 
6 Αίβων διεδέ^ατο, κατεφρόνηΰεν αυτού καϊ άνηχΰΐίΐ. 

20 το ίέ Αυρράχιόν έβτιν η ^Επίδαμνος η των Κερκυ- 

41.49.2 ρα/ωι/• τινϊς δ\ ούτω άντονομαΰ^ήναι την ^ΕπΙδα- 
μνον υπό των ^Ρωμαίων προς την της ^αχίας δυύχέ- 
ρειανίφαβαν^ οτιητηςΈπιδάμνου πρ00ρη0ις ξημιώδη 
δηλω0ιν έν τιρ των Λατίνων γλω60Ί] §χου0α δυ0οιω' 

25 νι0τός 0φι0ιν ές το περαιοΰ0^αι ές αύτην Ιδο^εν 

41.50.1 είναι, προς ονν τούτο τό ^άυρράχιον ο Πομπήιος 
καταφυγών 0τρατόπεδόν τε έ|ω της πόλεως έποιψ 
0ατο^ καϊ τάφρους βαρείας 0ταυρωματά τεΐ0χυρά 

41.50.2 περιεβάλετο. πολλαΐ μίν μάχαι αυτών ^ βραδεΖαι δ^ 
30 όμως έγένοντο, αυτού δΐ δη του Δυρραχίου 6 Καϊ- 

41.50.3 0αρ μεταξύ των τε ελών καΙ της ^αλά00ης νυκτός^ η 
ως καϊ προδο%'η0ομένου^ πειρά0ας εϊ0ω μεν τών 0τε•' νΟοο^Ιί: ΠΟΜΠΗΙΟΣ. 19 

νών Λαρηλ^'Β^ προύΛδϋόντων δε οΐ ένταν&α ηολλων 
μίν κατά πρόΰωτίον^ κολλών δΐ χαΐ κατοΛίν^ οϊ 
ηλοίοις Λαρϋίτωμιύθ'έντδς εξαίφνης αντω έΛέΟ'εντο^ 
ξίνχνούς αΐίέβαλΒ^ καΐ ολίγον καΐ αντος ίφ^άρη' διο 4ΐ,5ΐ,ι 
καΐ αράς εξαίφνης νυκτός ές ®εβ0αλ1αν. ωρμη0ε. 5 
Πομηψος 64^ ως καΐ διοέΛεπολεμηκως, το μΙν τον 4ΐ, 52, ι 
αντοκρατο()ο^ όνομα Ιλαβεν, ου μέντον καΐ έμεγαλη- 
γόρει τν' έπΙ δϊ δη τον Καίβαρα μετά τοίϊθ' ορμψ ' ' 
0ας ές την Θεϋβαλίαν άφίκετο^ κάνταν^α βννέβαλον 
τα Στρατεύματα ^ Πομπήιος μ\ν ούδ£ΐ/ο$ ανθρώπων 10 
δεύτερος^ Καϊ0αρ δ\ καΐ πρώτος πάντων είναν έπι- 4ΐ,δ4,ι 
%νμων^ αμφότεροι δΐ άξιοβτρατηγότατοι καΐ αξιονι- 
τίόταχοι οντες καΐ πάντων αριύτοι τα πολέμια ^ ΤΙομ- 4^^6,2 
πψος μ^ν τ^ τ ε ^^4φρικ'η καΐ τω ΣερτωρΙω τφ τε- 
Μι^ριδάτΐ] καΐ τω Τιγράνχι καί τοις κατά ^άλα06αν 16 
Οτρατηγημαβι ΰεμνννόμενος ^ Καϊβαρ δϊ ττ} τε Γα- 
λατία καΐ ττΐ ^Ιβηρία τω τε 'Ρηνφ καΐ τγ} Βρεττανία 
γανρονμενος. βννερρωγότων δ\ των ταγμάτων μετά 
την εκείνων φιλαρχίαν καί των ομοφύλων αλλι^λοΛ^ 
βνμπεπτωκότων^ έλεεινον ην το γινόμενον ' έγνωρι- 20 
ξόν τε γάρ αμα τους αντιπάλους καΐ έτίτρωβκον^ άνε- 4ΐ,δ9,2 
κάλουν καί έφόνευον^ των πατρίδων έμέμνηντο καϊ 
έβκύλευον^ καΐ πολλοί πολλά καΐ οΐκαδε δι* αυτών 
τών Σφαγέων ένετέλλοντο. προεΐχον δΐ οί ϋο/χΛΐ/- 4ΐ, 60, 2 
ίειοι τ^η τε Ιππεία καϊ ττ} τοξεία, καϊ διά τούτο πόρ- 25 
ρωϋ'έν τε έγκυκλούμενοί τινας προββολαϊς αίφνιδίοις 
έχρώντο^ καϊ βννταράξαντ^ αυτούς έξανεχώρουν^ 
ύτ αύ%Ίς καϊ μάλ* αύ^ις έπετί^εντό ^ςρ^ίΤι, τοτ^ μΙν 
ένταύ&α, τοτΐ δΐ έκεΐΰε μεϋΊ0τάμενοι. οί ουν Και- 
όάρειοι ταύτα τε έφυλά^βοντο^ καϊ τάς τάξεις υφών 30 
έξελίΣϋοντες αντιπρόσωποι τ ε άεΐ τοΙς προΣβαλλον- 
ύιν έγίνοντο καΐ 6μ06ε αύτοϊς χωρούντες τών τε 

2* 20 ΛΙΑΝΟΣ 

άνύρων καΐ των ΐηΛίον άντελϋψβάνονχο^ τίβρο^μως 
άγωνι^ζόμενοί' χαΐ γαρ ^^ξοΐ τοΓι? ΙαΛ$υ0ιν αυτών 
κουφοί έχ αυτό τούτο ίίυνετδτάχατο , χαΐ ταύτα ον 
χαβ'* Βνα^ ω6Χ8ρ δίαον^ άλλα τιολλαχ^ αμα 6ηορά6ψ/ 

5 έγίνετο^ ^0τδ των μίν Λορρω^εν μαχόμενων ^^τάν 
91 ύνβταδον αγωνιζομένων^ καΐ των μϊν ηαιάντων 
τινάς^ των δΐ ηαταββομέι^ων ^ φευγόντων ετέρων^ 
διωκόνταη/ άλλων ^ Λολλας μϊν Λεξομαχίας^ Λολλάς 

' δ^ ίπηομάχίας 6ρα0&αν. καν τοντ^ καΐ παρά δό^α^^ ΐ8 

10 όυχνά βυνέβαινε, καΐ γαρ τρέψαξ τΙς τίνα έτρέ- 
Λ€Τθ^ καΐ αλλοζ έκκλίνας τινά άντΒΛετί%'ετο αύτω' 
πλι^αζ Τ£$ έτερον αύτος έτιτρίάΰκετο^ κοΧ πεπτωκώς 
άλλος τοι/ εβτηκότα άηεκτίννυε, καΐ πολλοί μ\ν χαΐ 
άτροηον Ι&νηϋκον, πολλοί δΐ καΐ ημιΘνητες έφό^ 

15 νενον. καΐ οί μ%ν Ιχαιρον καΐ έποαωννξον^ οι δε έλυ- 

πονντο καΐ ωλοψύροντο^ ω0τε βοής κα\ ύτεναγμών 

41,61,1 πάντα πληροίϋψ/αί. τέλος δέ^ ίΰορρόπως αντών επΙ 

μακρότατοι/ άγωνιΰαμένων ^ ο Πομπήιος άτε- καϊ 

*Αύιαν6ν καϊ άγυμναβτον το πλεΐον τον βτρατου 

20 Ιχων ηττι^Ο^^ ωύπερ που καϊ το δαιμόνιου αυτω 

προεϋημανε. κεραυνοί τε γαρ ές το 0τρατόπεδον ου-- 

του έβέπεβον^ κάΙ τα ιίτρικτύοτ^κα ϋημεΐα μέλιύβϋο, 

41,62,5 περιέοχον. 4 ^^ι^ο& Καϊβαρ τοΖς ίαλωκόύι των ίπ- 

πύων καϊ βουλευτών φιλαν^ρώπως έχρήβατο^ καΐ τά 

25 γράμματα τά έν τοϊς Πομπηίου κΐβαηίοις ενρε^έντα^ 
00α τ^«/€9ΐ/ την τε προς εκείνον εϋνοιαν καϊ την προς 
αύτον δύύνοιαν ηλεγχε^^ ουτ άνέγνω ουτ β^εγρά- 
"φατο^ άλλ* εύ^ς κατίφλεξεν^ όπως μηδέν άπ αυ- 
τών δεινον άναγκαΰΰ^ δραβαι' άμέλει καϊ άπο του- 

30 του τους πολλούς άνηρτη0ατο. Πομπήιος δ^ πολλφ 

του Καίύαρος περιΰχεϊν έλπίζων^ ουδϊν των ύυμφδ' 

42,1,3 ράντων προείδετο' οΰκουν ουδί το ύτρατόπεδον έν ΠΟΜΠΗΙΟΣ. 21 

έΛίτηδείω έΛοιη0ατο^ ονδ* άναφνγην ονδεμίαν ητ- 
'νηΟ'έντι οί Λαρεβκεναίίε' τρΐψαί τε δννη^εΐζ αν τα 
αράγματα ^ τίάχ τούτου άμαχεί χριέτήααι, όμως είτε 
έϋ'ελοντης ως χαΐ πάντως νικηόων^ είτε καΐ ντίο 
των ϋννόντων εκβιασθείς, βυνέβαλε. χαΐ δίά ταντ[^ 5 
ίηειδη τάχιΰτα ένικη^, δεινώς έξεπλάγη καΐ ούτε 
τν βούλευμα χαίρων οντ* ελπίδα βεβαίαν ές το άνα- 
Χίνδννενβαι Ιβχεν. ου γαρ Ο'έλουβιν οΐ λογισμοί τοις 42, ι, 5 
φόβοις ύννεΐναι, άλλα αν μ^ Λροκατάΰχωύί τινα^ 
καΐ μάλα γενναίως αυτούς άπω&οννται^ αν ί* ύβτε- ίο 
ρηβοΗίιν, ηττωντοίΐ. δια τοΰτο το τε Ιρνμα ευ9νς^*^>^ 
ί^ίλιπε, χαΐ εΙς Αίγνητον άπήρε, καχεΖ έΛίβουλευ- ^,^>^ 
θείς άνξίρέ^. Αιγύπτιοι δ^ μετά την άνοϋίαν ταυ-- 42,3,4 
την πρα^ιν το μίν πρώτον τη Κλεοπάτρα: δονλεύειν, 
'Οπερ ηταβτα ηβούλοντο, παρεδ6^6αν, Ιπειτα δ^ ές 15 
το των ^Ρωμαίων νπηχοον έβεγράφηβαν, χαλον γαρ 
των έναγων Ιργων τα ^9Τ^;;|τ€^ρ(χ χαΐ τω της Ιστορίας 
λόγφ θάττον χαΐ παρ* αντά τα Ιργα έπάγειν. νΟοο§1(: ΚΑΙΣΑΡ Ι0Τ4Ι0Σ. ΐ9 

42.5.5 ΠομΛψος μίν δη κράτνβτοζ ^Ρωμαίων νομνϋ^είς^ 
ω0τ:6 χαΐ ^Αγαμέμνων έΛΐ^αλεϊύ^αι ^ ατΒ καΙ χιλίίχη/ 
αρ^ας νεών^ έν αντ^ τύι ογδόχι ημίφα έν χι λόχβ τα 

5 τε του Μιϋ'ρΜτον καΐ τα των κατατίοντι^ίτών έηι- 

42.5.6 ι/ήί^α ηγαγεν έαφάγη'' καΐ το %'ανμα6τ6ν^ οτν έζ 
ηάνταζ τονς ηολίταζ τους Κααβίουζ έκ χρηιίμον τ^νοζ 
νηοΛτενων^ Λ^ος μεν ανδρός Καύβίου ονδενος έπε- 
βουλευτή ^ ηαρα δ\ δη τφ ορεν τω την έτίίκληύίν 

, 10 ταντην εχοντι κάΙ άηέΟ'ανε καΐ ετάφη, Καίϋαρι δϊ 

42,6,2 οντωζ έν τύχτι πάντα προυχωρεν^ ω0τε καΐ τον ^Ελ- 

ληβΛοντον εν Λορ^μείω τινί Λεραιονμενοξ ένετνχε 

μίν τω ΠομΛηίον ναντικω^ ον μόνον δ% ονδϊν δει- 

νον Ιτία^εν^ αλλά καΐ Λροβκατατίλη^αζ ύφάς Λροβε- 

15 Λοιηϋατο. άπιών δ\ εΙς ΑΙγνητον^ καΐ την Πομπηίου 

42.8.1 κεφαλήν ηρο0ενεχ^εϊ0αν αντω ^εαΰάμ'ενος^ κατεδά- 

42.8.2 κρν0ε καΐ κατωλοφνρατο, έτίΐ μέντον τί} προ07^οι,η0εΰ 
τανττι γέλωτα ώφλίβκανε' της γαρ δνναύτείας δει,- 
νώς έ^ άρχης έφιέμενος^ καΐ εκείνον ως άνταγωνι- 

20 ότην καΐ ως άντίΛαλον άεΐ Λοτε μι0η0ας^ κάΙ ές την 

Αίγνπτον ου Λ' άλλο τν έτνειχ^είς η ίνα αυτόν ^ ει 

ΛερνεΙη^ κατεργάύαιτο^ Λο&εΙν τε αύτον έΛλάττετο^ 

καΐ άγανακτεΐν τφ ολε^ρφ αυτού έόκηπτετο. δια δε 

42,14,2 του Καλουίνου του ύτίοβτρατηγου τάς^Α%'ηνας ελών^ 

25 έ^ελου0ίως αύτφ μετά τον θάνατον του Πομπηίου ΜίίΝΟΣ 10ΤΑ10Σ. 23 

:τρο^χα}ρΐ}<7α$ α^φουζ άφηκε^ τοΰοντον μόνον είπών^ 
ΟΧΙ τίολλά αμαρϋάνοντεζ υπο των νεκρών βάζονντΌ. 
τον δ\ δακτυλίου του, Πομπηίου ές την ^Ρώμην άφε- 42, ΐ8,» 
20 λόμενος ίΛεμψεν^ ίνα Λΐύτευβειαν αυτού την αναί- 
ρε0ιν' ένεγέγλυητο δϊ έν αυτφ τροχαία τρία ωόπερ δ 
καΙ έν τφ του Συλλου. αύτοζ δϊ ένεχρόνιξε τί} Αϊ- 42,34,3 
γυΛτφ δια τους Κλεοπάτρας Ιρωτας^ ην γαρ έρωτι- 
7.ώχατος^ καΐ ηλείύταις καΙαλλανςούαιςΛουΛερντύχοι^ 
αυνεγ£νετο. Κλεοπάτρα δΐ καΐ περικαλλεβτάτη γυναι- 42,84,4 
κών βένετο , καϊ τ^ της ώρας άκμ'^ πολύ δνέπρεπε^ 10 
το τε φθ'έγμα άβτειότατον είχε^ κα\ προϋομιληβΟΛ 
παντί τφ δια χαρίτων ηπίβτατο. διαφερομένη δ% προς 
τον αδελφον τηνικαύτα^ το μ\ν πρώτον δια τών φί- 
λων παρά τφ Καίϋαρι έδικάξετο^ Ιπειτα προδίδονται 
υπο τών φίλων ειπούσα αύτη δι' εαυτής ηξίωϋεν 15 
άγωνίβαύ^αι. ο δε δη Καϊ6αρ Ιδών τε αύτην καί42,35,ι 
τι φϋ'εγξαμίνης άκουσας ούτως εύ^ς έδουλωθ^ 
ωβτε αύτίκα τον Πτολεμαϊον μεταπέμφαύΟ'αι, καϊ 
0υνδικεϊν τανττι μάλλον η δικάζειν άμφοίν. ο ουν 
πσΧς^ διά τε τοντο καϊ οη την αδελφην αΙφνιδίως 20 
είδ^ Ινδον ούβαν^ οργής τε έπληρώϋ^^ καΐ έκπηδψ 
νας ίς το πλήθος έβόα λέγων προδίδο0%'αι. τότε μίν 42,36, ι 
ουν ο Καΐβαρ μόλις η$υνή%Ίίΐ τον τε Αιγυπτίων θο- 
ρυβον καταΰτείλαι καΐ αυτούς διαλλά^αι' νβτερον 
δ% μεγάλως έκινδύνενβε^ τους βτρατιώτας ούκ Ιχων 25 
ατε μηδ^ν αυτών δεόμενος^ άλλους δ^ άλλτι της Συ-- 
ρίας διαφεικώς , του βτρατηγού τών Αιγυπτίων 
Άχιλλά έπαναβτάντος αύτω^ καί ποτέ αυτού εΙς την 
Φάρον άποβάντος καϊ τους ένοικούντας έν αύττ^ 
φονεύβαντος, Ιδόντες τούτο οΐ έν ττι ηπείρφ Αίγύ- 30 
πτιοι, κατάτε τάς γέφυρας έπεβοή%^βαν αύτοϊς καϊ 
όυχνούς τών ^Ρωμαίων άποκτείναντες τους λοιπούς νΟοο^Ι^ 24 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

43,40,4 ί9 '^^9 ^<^ν$ έόηραξαν' άλλον τε ουν 9ΤθλΑοΙ ές την 
^άλαόβαν έ^έΛεόον καΐ ο Καϋ^αρ 9ίαν διεφ^ά^^ χα- 
χώς , νΛΟ τε των ιματίων βαρννόμενοδ χαΐ νπο των 
ΜγνΛτίων βαλλόμενος^ άλονργών γαρ αυτών όντων 
δ κατεύτοχάζοντο, εΐ μη χαΐ έχείνα απερρίφει χαΐ μετά 
τούτο δίονενΰαζ λτ^ ές άχάτιον έόεβεβηχει, χαΐ ο μ^ 
ούτως έύώ%^^ μηδίν των γραμμάτων βρ^ας α 
Λολλα έν τ^ άρι0τερα χειρί Βχων ένή^ατο' την δ^ 
δη έ6ϋ"ητα αύτον οΐ ΑΙγυΛχιοι λαβόντες προς το τρό- 
10 ηαίον^ ο ί^τηόαν^ άνεχρεμαύαν. των δϊ ^τρατκοτών 

42,44,1 μ^ά ταύτα χαραγενομένων τφ Καίύαρι^ την τε Αί- 
γνπτον έχείρωόατο χαΐ τ'ξ} Κλεοπάτρα, ηύτίερ ενεχα 

42,45,1 έπολέμηόεν^ έχαρίβατο. άπο δ^ της Αίγνητου έτά 2% 
τον Φαρνάχην τον ΜίΟ'ριδάτου Λαΐδα χωρηόας, τίν 
15 Πόντον Λερνποωνμενον έαντφ, αν%^μερον προόβα-- 

42,47,4 λών ένίχηύε, χαντεύ&εν έπΙ την Ίταλίαν ηλαόε. γέ- 

42,49,4 Τ'ρι/θ ^έ 6 άνηρ ούτος χρηματοηοιος μΜλνΰτα, δύο 
είναι λίγων τα τάς δυναστείας Λαρα^χευάξοντα χαΐ 
φυλάΰόοντα χαΐ έπανί^οντα, ύτρατιώτας χα\ χρψ- 
20 ματα' χαΐ ταύτα δι^ αλλήλων ϋυνεύτηχεναι' τ^ τβ 
γαρ τροφχ^ τα ότρατεύματα ύυνέχεύ^αι χαΐ εκείνης 
έχ των οπλών 6υλλέγε6ϋ'αι' χαΐ ταύτα μ^ν ούτω χαϊ 
Ιλεγε χαΙ έφρόνει. χα^μένου δϊ αυτού έμ 'Τ^'^^^ΰ^ 

42,^2,1 αραντες έχ Καμπάνιας οΐ ότρατιώται,, έχε% γαρ ώς 
25 χαΐ ές την ^Αφριχην προπλευ6ούμενοι η6αν, έπηεόαν 
τ'^ ^Ρωμχΐ μηδίν φειδόμενοι. 6 ουν Καΐ6αρ ως τά- 
χίότα της προύόδου αύτων ζό&εεο, Ίβέληβε μίν το 
δορυφορίχον έπ αυτοϊς άντίπέμψαν, φοβηθείς δ^ μη 
χαϊ εκείνοι ^υβταύιάΰοΗίιν αντοϊς ηβύχαύεν' ές δ^ 
30 το προάβτειον έλ^ούβιν αυτοϊς προόέπεμψε, χαΐ έπύ- 
^ετο τί βουλόμενοι χαϊ τίνος χρ'άζοντες ηχοιεν. άπο^ 
χριναμένων δέ 0φων οτι αύτφ έχέίνφ έρουϋιν , έπέ- 10ΤΑ10Σ. 25 

τρεφεν αντοίς άνευ των οπλών , πλην των |ιφοη/, 
ταϋτα γαρ ουδ^ αν νηέμΒί,ναν καταϋ'έ^&αι, εΐαελ^εϊν 
εΙς το α0τυ. δεινως δΐ αυτών έγκεψίνων άφε9^ 42,53,1 
ναι τήζ ^τραχείας^ ατε πολλά πεπονητωτων καΐ μη 
τετυχηχότων ων ηλην^αν^ ουχ οτι καΐ ίδίωτευ6αι 5 
έβονλοντο^ άλλ^ οτι καταπλήξεων τε τον Καίύαρα καΐ 
πάν οτωνν τίαταπροίξείν ένόμιξον^ εκείνος παρά την 
απάντων δόξαν ορ^ώς αυτούς ίφη λέγειν^ καΐ πάν- 
τας αυτούς παραχρήμα ως μηδίν δή9'&ν αυτών δεό- 
μένος διήκε' καΐ τα γέρα εντελή δούς ύπέαχετο 'τά 10 
τοϊς τον τεταγμένον χρόνον έότρατευμένοις δίδό- 
μένα, καχαπλαγέντες δ% μετε]βάλοντο ^ κα) ^υ^τρα- 
τεύΰειν άπροφαύίότως ύπέύχοντο^ του δ^ μηδ^ν αυ- 
τών δεΜ&αι λέγοντος^ καΐ όοφνξομενου τοιαύτα τινα^ 42,64,1 
πάνυ γάρ αυτών Ιχρΐ]ζεν^ ίΰχυρώς έδέοντο^ ύυγγνώ- 16 
μτ(ν^ αιτούντες έφ^ οΐς ίβΌρύβηΰαν, ϋυγγνούς δ^ 
μόλις αύτοΐς^ καΐ τους θ'ραόεΖς άπολέζας^ τοΖς λοι- 42, 65, ι 
ποίς έχρηόατο. τους μεντοι πάνυ θΌρυβώδεις^ άλ- 
λους κατ* αλλην πρόφα6ιν έν τοις πολέμοις άνηλιΰκε^ 
τους τ ε εναντίους δι* αυτών κατεργαζόμενος, μετά 20 
ί^ ταντα τχι όυνή&ει χρη^άμενος οξ,ύτητι, Λ' ης τά 42,5β,ι 
πολλά κατώρϋΌυ^ χειμώνος εΙς την *Αφρικήν ίπεραι- 
22 ώ%^. έκβάντι δΐ αύτφ της νεώς 6υντυ%ία τοιάδε^^^^Λ 
έγίνετο' έπειδη γάρ αμα τφ της γης έπιβήνα^ προΰέ- 
πται6ε^ καΐ αύτον πεσόντα έπΙ ύτομα οΐ 6τρατιώται 26 
Ιδόντες η^μη6(χν^ καΐ δυ^αναύχετήβαντες έϋορύ- 
βηόαν^ ου διηπορηϋ^^ άλλ* έκχείνας την χείρα ^ την 
τε γήν ώς εκών δη πεύών περιέλαβε καΐ κατεφίληόε, 
χαΐ άναβοηϋας εΐπεν ^^ίχω 6ε^ * Αφρική*, είχον δΐ αυ- 
τήν τότε Κάχων καΐ Στίΐπίων^ καΐ τον *Ιόβαν τον 30 
Αίβνν Εχοντες 6ύμμαχον' προείχε δΐ 6 μϊν Κάχων 
6υνέ6ει τε καΐ δικαιοόύντ^ , 6 δ^ ΣκιπΙων γένει καΐ 26 /ίΙ^ΝΟΣ 

άξιωματί^ χαΐ δια τοντο χαΐ των ύτρατοπεδων ήρχε 
ηαραχωρήΰαντος Κάτωνος ' ΚαΙόαρ δ% χρόνω καϊ 
43,8,4 τοντον νικη<ί<χς, καΙ τον μεν ^Ιόβαν οντω κατέπλη^εν, 
ωότε άπογνόντα την ύωτηρίαν τω Πετρηίνφ τψ 
5 νηούτρατηγω τον Σκιηίωνοζ , μηδϊ αύτφ έλπίξοντι 
ΑΖ,9,2 τνχεΐν άδειας^ μονομαχηβαι καΐ 0χ)ναπο%'ανε1ν, Σα- 
λονΰτνον ί^ τίνα ύυνόντα αντφ καΐ ταυτί τα πρά- 
γματα όυγγρα-φάμενον αρχειν της ^^ίφρίκης Ιταξε^ 
τοΰτο μ^ν τω λόγω, τφ μέντοι Ιργω αγενν αύτην καΐ 

10 φίρειν, αμελεί καΐ έδωροδόκη<ίε πολλά καΐ ηρπα0δ^ 
καΐ πολλά καΐ πνκρά περί των έκκαρπονμένων τινάς 
ειπών ονκ έμιμηΰατο τφ Ιργω τους λόγους, οΰ'εν ει 
καΐ τά μάλιβτα κατηγορηϋ'είς άφεί^η ύπο τον Καί- 
σαρος , άλλ* αυτός γε εαυτόν κάΙ πάνυ τγ^ όυγγραφβ 

15 έΰτηλοκόπηύε. μετά δΐ την νίκην ταύτην άλλα τε 

πολλά τφ Καίβαρι ο[ ^Ρωμαίοι, κολακεύοντες αυτόν 

καΐ φοβούμενοι, καϋ'άπερ που καΐ πρότερον, έψηφί- 

43,14,6 ^αντο, καΐ έπΙ εΙκόνα αυτόν της οικουμένης χαλκονν 

έπνβιβα6%'ηναι γραφην ίχοντα ότι ημίϋ'εός έύτν. 

20 %'ριάμβους ί^ καταγαγών έπΙ τέύΰαρύιν έφεξης ημέ- 

43.19.1 ραις, των τ ε Γαλατών καΐ της Αίγύπτου του τ ε 
Φαρνάκου καΐ του ^Ιόβου, καΐ την ^Αρβινόην την της 
Αίγύπτου βαΰίλιΰΰαν έν ταϊς αίχμαλώτονς παραγα- 
γών, προς μ\ν των άλλων έπΙ τφ μεγέ^ει καΐ πλη- 

25 &ει τών πράξεων έΰ•αυμάζετο, προς δ} τών ότρα- 

42.20.2 τιωτών έτω^'άξετο' τόν τε γάρ της Κλεοπάτρας αυ- 
τού ίρωτα Ιΰκωπτον κάΙ την παρά τφ Νικομηδεο 

^τφ Βιϋννίας βαύιλεύύαντι διατριβην, ότι μειράκιόν 

ποτέ παρ αύτφ έγεγόνει, διεκερτόμηβαν , ωύτε καϊ 

30 ειπείν, ΚαΙΰαρ μ^ Γίκλάτας έδουλώΰατο, Καίβαρα 

δ^ Νικομηδης, τέλος δ% έφ* άπα6ιν αύτοϊς αθρόοι 

αναβοηααντες , εΐπον ότι, αν μίν καλώς ποιηύχις^ 10ΤΑ10Σ. 27 

123 χολαΰϋ-η^ΐί ^ αν δΐ.χαχώς^ βαύιλΒνύΒΐ^, χοϋτο ί' 
αντοϊζ έβονλετο δηλούν οτι^ αν (ΐϊν άποδφ τω δήμω 
αντονομίαν^ οηερ ηον δίκανον ένόμιξον είναν^ καΐ κρι- 
ϋ^ΰεται, έφ* οΐς Ι^ω των νόμων είργάαατο καΐ δι- 
κην νφ^Βΐ^ αν δΐ ττ} δυναστεία εμμείνει ^ οΛερ Λου 5 
^δίκσνντος Ιργον ην^ μοναρχηϋει. έαΐ μίν ονν τη 
Κλεοπάτρα ουκ έδν6%4ραννε^ ηρος δϊ τάς ηερί τον 
Νικομηδονς δναβολάς έδυΰκόλαινε^ καΐ κατομννων ^*^ο,^ 
γέλωτα ηρούεηωφλίοκανε, τ^• ίέ τελευταία των νί- 43,22,1 
κψηρίων ημέρα^ έχειδη έκ τον δήμου έγένετο, ίς τε ίο 
την αντον αγοραν είΰηλϋ'ε βλαντας υηοδεδεμενος 
καΐ αν%εύι ηαντοδαηοϊζ έότεφανωμένος, καΐ έκεΐϋ•εν 
οϊκαδε παντός μίν ως εΐηεϊν τον δημον Λαραπέμ- 
πόντος αντον ^ πολλών δ% ελεφάντων λαμπάδας φε- 
ρόντων έκομνβϋι^. είτα πολλονς καΐ παντοδαπονς 15 
αγώνας ΙΘι^κε, ^εαχρον τε κννηγετνκον Ικριώύας^ ο 
κα\ άμφι^έατρον έκ τον πέρν^ πανταχόθεν έδρας 
ανεν όκηνης έχειν προΰερρηΰ'η. περί μίν δη των 
άλλων ζωών μακρόν αν εϊη δι,ε^ιέναι λεπτομερώς* 
περί δ^ δη της καμηλοπαρδάλιδος ωνομαβμένης έρώ^ 20 
οτι τότε πρώτον ές την^Ρωμην εΐ6ηχ%η. το γαρ ξώον 43,23,1 
τοντο τα μ^ν άλλα κάμηλος έΰτν^ πλην κα%'^ ούον ονκ 
έκ τον Ιύον τών κώλων Βχει, τα μϊν γαρ όπΙύ%Ία 
αντον %%'αμαλώτερά έότνν' άρχόμενον δΐ από τών 
γλοντών νψονται κατά βραχύ ώότε άναβαΐνοντί ποι 2δ 
έονκέναι , καΐ μετεωριύθ'ϊν έπΙ πλεϊβτον το μϊν άλλο 
ϋώμα έπΙ τών έμπρούθΊων ύκελών^ τον δ^ αυχένα 
εις νψος αν ίδιον άνατείνει. την δΐ δη χρόαν κατέ- 
^τικχαι ώόπερ πάρδαλις^ καΐ δια τοντο καΐ το όνομα 
έπίκοινον αμφοτέρων φέρει, έν δ^ τους άγώύι τον- 30 
τοις άλλοι τε προς άλληλοις^ καί τίνες απ* ελεφάντων 43,23,3 
τεΜαράκοντα έμαχέύαντο. καΐ τέλος νανμαχίαν ονκ 28 /ίΙίίΝΟΣ 

ίν τζ 'θ'αλα<Τ<Τ}}, αΑλ' έν τ^ ηΛ€Ϊρφ έηοίηβδ' χωρίον 
γάρ τι έν τφ ^^ίρείφ ηεδίφ χοιλάνας νδωρ τβ έ^ 
αντο άνηχε καΐ νους έ^ηγαγεν^ έμάχοντό τε 61 τε 
αιχμάλωτοι, χαί οΐ θ'άνατον ώφληκάζες. την τε Ιπ- 
6 ηαβίαν την Τροίαν καΐονμέι/ην οΐ ήαΐδες οΐ ευηοτ 
τρίδαι κατά το άρχαϊον ίαοιηύαντο ' χαΐ έφ* αρμάτων 
οΐ νεανίύχοι οΐ ομότιμοι αντοίς ημιλλη6αντο. Ιόχε 
μίν ονν χαΐ έπΙ τω Λλη&ει των φονενομένων αίτίαν^ 
οτι μηαω δ£<χ9ίθ(»ι}$ αίματος ίγ&^6νει^ ΐίολν δ% δη 

10 μείζω οτι αμύθητα χρήματα έζ ηάντα ίχείνα ανά- 24 
λΰί<ίεν^ ώς χαΐ χαθ' εχάτερον έχιβοά^^Όΐ ^ χαΐ οτι , 
αδίκως αυτά βυνελ^αχο %αί οτι ές τοιαύτα αντοΓς 
κατεχρηόατο. τεκμήριον δϊ της τότε πολντείείας' ϊνα 
γάρ μηδένα των %εωμένων ο ήλιος λνκήΰτι, Λορα- 

15 ηετάβματα νιάρ αυτών 6ηρικα υηερεΛέταύε' τούτο 
δ\ το νφαόμα χλιδής βαρβάρου ίργον έΰτί^ καΐ Λα^ 
ίκείνων καΐ αρος ημάς ές τρυφην των ηάνυ γυναι^" 
κων περιττήν έϋπεφοίτηκεν. έηΐ τούτοις ο[ ύτρα- 
τιωται ^ορύβηβαν ^ καϊ ον ηρότερόν γε έααύ^αντο 

20 ταραττόμενοι ηρίν τον Καίβαρα αφνω τε αύτοΖς 

έηελθείν καϊ χρατήΰαντά τίνα αυτοχειρία Λρος τι•* 

ί3>26,ι μωρίαν ηαραδούναι, ένομοθ^τηάε δΐ άλλα τε Λολλά 

καϊ τάς ημέρας των ετών ού Λάντγι ομολογούίίας 

0φί0ι^ κρος γάρ τάς της 6εληνης περιόδους Ιτι καϊ 

25 τότε τανς μήνας ηγον^ κατεότήϋατο ές τον νύν τρό- 
9Γ01/, ίχτά καΐ εξήκοντα ημέρίχς έμβαλών, ο6€ίΐχερ 
ές την άπαρτιλογίαν ηαρέφερον. τούτο δϊ έχ της έν 
*Αλε%ανδρεία διατριβής Ιλαβε^ χλήν καϋ'* οβον έκεζ-- 
1/0^ μϊν τριακον%ημ4ρους τους μήνας λογίζονται^ 

80 ίΛειτα έπΙ παντί τω ίτΗ τάς πέντε ημέρας έπάγον- 
6ιν^ ο δ% δη Καϊΰαρ ές μήνας ταύτας τε καϊ τάζ 
ετέρας δύο ας αφ ένος μηνός άφεΐλεν ένήρμοόε. 10ΤΑ10Σ. 29 

τη^ν μένζοί μίαν την ίχ χών τεταρχημορίίον 6νμηλψ 
ρονμένηγ δια ηένχε καΐ αύχοζ ετών Βίβηγαγεν^ ω6τΒ 
μηδίν ^ί τάζ ώρας αυτών πλην έλαχίΰτον Λαραλ- 
λάττΒίν' έν γονν .χιλίοις καΐ τετρακοόίονς καΐ έ^ψ 
ΤΒοντα καΐ ένΐ Ιιτ£& μιας άλλης ημέρας έμβολίμου 5 
δέονται, των δΐ Πομπηίου Λαίδων ϋτρατιαν έν τη 
*Ιβηρί(} μεγάλιρ/ 6ν6τηύαμένων ^ έπολέμηύεν αύτοϊς' 
χαΐ μεγάλης μάχης γεγενημένης αντοίς^ καΐ Ι0ορρ6•• 
Οξον όντων των 6τραχ&υμάτων έπΙ ηολν^ ως καΐ αν^ 
τονς τονς ηγεμόνας ύπϊρ των όλων άγωνιάόαντας 10 
οίαχαβηναί τε άηο των ΪΛπων καΐ του κινδύνου τοις 
ότρατιωταις όυμμεταϋχείν ^' 6 Βαγόνας Ι^ω&έν τίου ^,Ζβ,ι 
των (ϊννεατηκότων ων έτΛ το του Πομπηίου ΰτρα- 
τόχεδον ωρμηΰε^ καΐ 6 Ααβιηνος ώς τούτο εϊδε^ την 
τε τάΐ^ιν έ^έλνπε καΐ 7$:ρ6ς εκείνον έτράπετο ' φενγειν 15 

, γαρ αυτόν οΐ ΠομΛηΙειοι νομίόαντες η%υμη6αν^ καΐ 
ίμα%Όν μέν Λου τό άλη%\ς ύστερον ^ συ μέντοι καΐ 
αναλαβεϊν αυτούς Ιτ* ηδυνη^0αν. ταύτην την νί- 43,4ΐ,2 

25 κην έ6χάτην άνείλετο, καίπερ καΐ άλλα μέγιύτα κα- 
ταπράξειν έληίύας' βλα0τός γαρ τις έκ φοίνιτίός έν 20 
τω της μάχης χωρίψ ευϋνς έπΙ τ^ νίκγι έ^έφυ ' τούτο 
δΐ αρα ουκ ές έκεϊνον έύημαννεν^ άλλ^ ές τον της 
αδελφής αυτού ηαϊδα τόν 'Οκταούιον' βυνε^τρα- 
τευετο γαρ καΐ έκ των ηόνων αυτού των τε κινδύ- 
νων έκλάμψειν Ιμελλεν. είχε μίν ουν ο0α ηβου• 25 ' 
λετο καΐ ακόντων των αυτού ϊΤοΑ^τοη; δηλονότι^ 43, 43, ι 
όμως έψηφίύ&η αύτφ την τε βαύιλικην ϋτολην έν 
ταϋς ηανηγύρεόιν ένδιδύόκε^βΊΧΐ καΐ τω ότεφάνω τω 
δαφνίνφ δια παντός κο6μεΐ6ϋ'αι. καΐ ηρόφαόιν μίν 
έποιείτο τούτο οτι άναφαλαντίας ην^ έκέχρψο μέντοι 30 
καί ττΙ έό^ητι χαυνοτέρα καΐ τ^ ύποδέόει ενίοτε καϊ 
ύψηλ^ τιαΐ έρυ^ροχρόφ* τό ί' ονν χαννον τού όω-- 30 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

ματος αντοΰ 6 Σνλλας υΛετοΛη^εν^ ω^τε καΐ άπο- 
κτεϊναι αυτόν έ^ελη^αι^ τοϊζ τε έίαιτηόαμένοίς εΙ- 
ταείν οτι έγώ μίν χαριοΰμαί χοντον νμίν^ νμεϊζ μέν- 
τοι χαΐ τίάνυ τούτον τον κακώζ ξωνννμενον φνλατ- 
6 τεοΟ'ε' ο 6\ δη Κικέρων ον ΰννενόηΰεν, άλλα καΐ 
ΰφαλείς ίφη οτι ουκ αν ηοτε Λρο6εδόκη6α τον κακώς 
ξωνννμενον ΠομΛηίον κρατηόείν. έψηφίοΰτι δΐ αντω 

43>44,2 δημοαία καΐ το του αντοκρότορος όνομα ^ ούχ ωάχερ 
τοις τίνα μάχψ μεγάλψ; νικηραύιν^ ούδ* ωβπερ τοις 
10 αυτοτελή τίνα έ^ουόίαν λαβοναιν^ άλλα καϋ^άχα^ 
τούτο δη το καΐ νυν τοις το, κράτος άεΐ ίχου6ι^ διδό- 
μενον^ κα\ πρώτος αυτοκράτωρ ούτος άνηγορεύ&η, 
ω0τε καΐ απο τούτου τους αυτοκράτορας των Ρω- 

43,45,2 μαίων δεΙ άρι^μεϊν. εικόνα δ\ αυτού έλεφάα^Τίνον 

15 Λθίη0αντες χαρά την του Βρούτου του ΐίαλαιοϋ 

Ιβτηΰαν^ τους τυράννους έκβαλόντος' οϋ'εν καΐ θαν- 

μάύειέ τις την όυντυχίαν' Ιμελλε γαρ Λαρά τον 

Βρούτου τον Μάρκου ος απόγονος εκείνου ην^ ίπι- 

43,46,8 βουλευϋ'είς άνανρεϋ'ηναι, ηολλά δΐ χαρά τα πάτρια 
20 ποιών καΐ νΛατον^ τίαΰ'ίίίτη πλείους τον Ιτους εκά- 
6του^ ώύτε καΐ εΙς την τελευταίαν του ένναυτον 
ημέραν άπο%'αν6ντος του καϋ'ε0τηκότος υπάτου^ Κα- 
νίνιον τίνα έτερον άντ αυτού ύπατον καταότηναι' 
όπερ καΐ 6 Κικέρων δναύκωπτων το<ίαύτχι ίφη τον 
25 νπατον καΐ ανδρεία καΐ φροντίδι ίν τί} άρχ^^ ^^Χ9ν'' 
ϋΟ'αν ω6τε μηδϊ το βράχύτατον έν αύττ} κεκοψή- 

43,60,4 βΟ'αι, την δΐ δη Καρχηδόνα την τε ΚόρννΟνν^ πό- * 
λεις αρχαίας καΐ λαμπράς^ επίσημους ^ υπο ^Ρωμαίων ' 
άπολωλυίας^ αντό^ άνέύτηύε καΐ άπωκιύε^ καΐ αΠ 
30 μ^ ωύπερ αμα πρότερον κα%γρέ%η0αν^ οντω καΐ 
τότε αμα άνεβιωύκοντο καΐ §μελλον καΐ αυ&ις άν- 
^ηϋειν. βονλενομενον δ% αυτούς κα\ παραύκευαζο- Ι0ΤΑ10Σ. 31 

μένου ότρατενειν έιά τούζ Πάρθους, οί ΛδρΙ τον 
Βρονχον τον Μάριων χαΐ τον Κάούιον τον Γάνον 
έΛεβονλδνΰίχν αντω κάΙ άπεκτειναν, ώς μεν 6 ονγ- 44, ι, ι 
γραφενς λέγει ^ δι* άλιτηριώδη τινά οΐότρον^ τους 
Καίόαρας δεδιώς ηον καΟ'άηερ είχος 6νγκλητικ6ν 5 
οντά κάΙ ον των αφανών ονδΐ ΐ^τορ^αι; αφανή ύνν* 
τι^εντα' ώς δΐ το άλη&Ίς ίχει καΐ ο Πλούταρχος έν 
τοΖς Παραλλήλοις διδάβκει^ δια φρονήματος αξίωμα 
φιλελεν^ερον καΐ Λροαιρέβεως εύγένειαν ηκιότα έ^ε- 
λόδονλον' τοιούτοι γαρ οί ηερί Βροΰτον' όμως 6 10 
όνγγραφεύς την μοναρχίαν της δημοκρατίας ναερτι- 
ϋ'είς τοιοντοις κέχργ^ται προς άτΰόδειξιν λογιόμοΐς, 
τίόλιν γαρ φηβι τηλικαντην το μέγε%Ός καϊ τον τ€ 44,2,4 
χαλλί0του τον τε ηλείβτον της έμφανονς οίκονμίνης 
αρχονύαν^ καϊ ηολλά μ\ν άν^ρώποον ηϋ'η καΐ διά- 15 
φορά κεκτημένην ^ Λολλονς δϊ καϊ μεγάλονς τΐλον- 
τονς 1χον0αν^ ταΐς τε ηράξεβι καϊ ταϊς τνχαις ηαν 
τοδαηαϊς καΐ Ιδί<} καϊ δημοοίοΐί χρωμένην^ αδύνατον 
μ\ν έν δημοκρατία Οωφρονήϋίαι^ καϊ φ^ον ενα τ^νά 44,2,2 
χρηϋτον η ηολλ&νς ενρεϊν^ καϊ ηλείω καΐ μείξω τα 20 
δνόχερή άπο πολλών κακών η άφ\έν6ς ανάγκη ύνμ- 
βαίνειν. αΐτιώτατον δ\ γενέβ^αι της αναιρεύεως ^^^Λ 
τον Καίόαρος τσνς κόλακας λέγει ^ οιτινες ταΐς τε 
χαινότήαι καϊ ταΐς νηερβολαϋς τών τιμών έξάραντες 
αντον καϊ φνβηύαντες Επειτα έπ ανταΐς έκείναις 26 
καί έμέμφοντο καΐ διέβαλλον. τον τε γαρ μήνα έν φ 44,6,2 
: ?γεγέννητο%νλιον μετωνόμαβαν, καϊ τέλος καΐ ^εον 
ιντον έπΙ παύι τοϊς άλλοις χειροτονήύαντες Αία τβ 44,5,4 
χντον άντικρνς Ίονλιον προβηγόρενύαν ^ καϊ ναον 
αντω έτεμένιΰαν^ καί ιερέα τούτον τον ^Αντώνιον 30 
ώΰπερ τινά Αιάλιον απέδειξαν ' τά τε δόγματα τα Η 7, ι 
περί τούτων γιγνόμενα ές ύτήλας άργνράς χρνΰείοις 32 /ΙΐεΐΝΟΣ 

γράμμΜιν ένίγι^αψαν^ έτίΒίδη ίώρων χαίροντα τοίζ 
ψηφιζόμίνοις χαΐ ηλην ολίγων ηάντα δεχόμενον' οΐ 
μίν γαρ νπερκολαχεύοντες^ οΐ ί% καΐ διαόχωΛτσντες, 
Ις τε το έπίφ^νον κοϋ νεμεϋητον Λροάγειν αντσν 
5 οτί τάχιστα βονλόμενοί^ τοντ έποίηόαν, ίνα ^ααβον 
44,9,1 αηολψαι^ ο κα\ έγένετο. βασιλέα γοϋν αντον αρούα- 
γορενύάντων τινών ^ το μίν όνομα Λαρ'ητηόατο' τους 
δ^ δημάρχους^ οτι ηαρρΎβΙα χρηύάμενοι τούτον^ τε ιι 
άνεζητηόαν χαΐ υΛο δίχην αγαγεΐν ηβουλτ^^ψίαν^ το 

10 τε διάδημα το τφ ανδριάντι αντου ηεριτε%'\ν έχεϊ- 
Ο'εν ανέύηα^αν^ της τε δημαρχίας αΐίηλαβεν οργι- 
β^είς κάχ τον 6υνεδρίον άτΒη^Ηφεν' νΛοητενεΰ^αι 
ουν έφέε0ΰ•αι μϊν του ονόματος^ βούΐεβ%'αι δ\ έχ- 
βιαΰ^ναί Λως λαβείν αυτό, χαΐ δεινως έμκίήϋτι, 

15 έπέγραφαν γονν τίνες τχ^ του ηαλαιου Βρόντου εΙ- 

44,12,2 χόνι ^^εϋ^ε Ιζης*\ χαΐ τω Μάρκου τον Βρούτου βψ 

μίηι^ έατρατηγει γάρ^ χαί βηματο τοιούτον ονομάζεται 

έφ* ου τις Ιζόμενος διτίάζει^ ^^καϋ'ευδεις^ ω Βρούτε^ 

χαΐ Βρούτος ουκ εΐ^ ημεϊς δϊ Βρούτου χρ'^ξομεν^, 

20 μάλιστα δ^ διεμι<ίη%^ ως υπερήφανος , οτι της βον^ 

44,8,1 λης 6υμπά6ης προ0ιον6ης αυτφ Λοτε καΐ άβΛαόαμέ" 

νης αύτόν^ καθήμενος 6φας χροοεδ^ατο. ελεγον μ^ 

γαρ άπολογούμενοί τίνες ύπ^ρ αυτού μετά ταύτα 

0Τ6 της κοιλίας άκρατης υηο διαρροίας ίγεγόνει^ καΐ 

25 δια τούτο ίνα μη ^ιδίβτι^ κατέμεινεν' ου μέντοι καϊ 
ηεί%'ειν τους Λολλους έδύναντο^ δια το μετ^ ου τίολν 
εξεγερθέντα αύτον αντοηοδία οΓχα^β κομι0θην€ΐι. 
44,17,2 προ μέντοι της άναιρίόεως 6ημεΐα αύτω οντ' ολίγα - 
ουτ άύθ'ενη έγένετο * τά τε γαρ οΛλα τα "^ίρεια παρ* ' 

30 αυτω τότε ώς χάΙ παρά άρχιερεΐ κατά τι χάτριον 
κείμενα ψόφον της νυκτός πολύν έποίηϋε^ καΐ αΐ 
%υραι τού δωματίου έν ω έκάθενδεν αντόματαί ΙΟΤΛΙΟΣ. 33 

-ψ/Βψχ^ηΰαν' αντος 61 χούϋντον έ^ρΰει ωύζΒ χαΐ 44,ΐ8,4 
3Τρο5 τον μάνχνν τον την ημέ^αν έκβίνην φυλάβϋΒ- 
^%'ίχί Λοτ€ προαγορεύ^αντα εΙπεΐν έπιβπάητων "λοιϊ 
ί ήιτά 0ον τα μαντευματα ; η ονχ ορ^ς δτι τε η ήμερα 
ην έδεδίεΐζ ηάρεύτι^ καΐ έγώ ξώ; καΐ εκείνος ^'ναί 5 
Μίρεότιν" ίφη ^^ούδέπω δϊ παρεληλν%'εν^\ έν δΐ τφ 
45ννεδρίω Λερνβτάντες αντον κα%Ύΐμενον οί την έτίΐ- 
βουλην έί^αρτνΰαντες πολλαχόϋ'εν αμα προύπεύόν 44,19,4 
τες έξίχίφνης κατέ^ρωβαν' λέγεται δ^ οτν Λρος τον 
Βρούτον ίβχυράς πατά%αντα ίφη "χαΐ 0ν^ τέκνον"; ίο 
μετά δΐ τον θάνατον τον Καίβαροζ τον μ^ν Α επί- 44,22,2 
δον μετά των ύτρατίβΐΐΛν την άγοράν καχενληφότος^ 
Λρόΰχημα μϊν τιμώρησαν τφ ΚαίΟαρι^ το ί' άλη%'ίζ 
νεωτέρων ηραγμάτων καΐ δνναβτείας έπι%νμία^ των 44,33,5 
^^ %ερΙ τον Βροντον καΐ Κάύβιον εις το ΚαΛίτώλιον 15 
άναβάντων^ καΐ μεγάλον κινδννον τ^'Ρώμτι έηηρ^ 
28 τημένον , ό Κικέρων δημηγορηύαζ εΐζ ομόνοιαν αχαν^ 
τας ηγ<χγε' καΐ τον ^Αντωνίον τνερί τάς διαλλαγάς ϋ,Μ,5 
ταντα§ βηονδάύαντος^ Ονχ οτν καΐ ειρήνης έπεϋνμεν^ 
αλλ' οτί τοτβ Ιδιώτης ων καΐ δνναύτεΐας έτίίθνμών 20 
ονκ ηύ'έληβεν άλλον τινά τιρότερον έκ της τότε 
ύτά^εως αντην προλαβεϊν, ον μην αλλά ύννιόντων 
ηντών^ καΐ Βροντον μίν προς τον Αέπιδον^ καΐ γάρ 44,34,6 
έν γένει αντφ ην, Καύύ(ον δ^ ηρος τον ^Αντώνιον 
άπελϋΌντος, καΐ ϋννδείΛνονντων αντών, άλλα τε, 25 
ωΰπερ εΙκος έν τφ τοιοντφ, πολλά έλέγετο καΐ έπψ 
ρετο τον Κάββιον ο ^Αντώνιος " αρά τι καΐ ννν %ιφ1' 
διον νπο μάλης Ιχεις^^^ καΐ ος "καΐ μάλα' ίφη ^^μέγα, 
αν γ ε καΐ 6ν τνραννήόαι έπι^νμηϋΎΐς\ μετά δ% ταύτα 
άναγνωαΟ'εΙβης δημοϋία της τον Καίβαρος διαί^η- 30 
76ης, έν 5 τφ πλήξει ανά έβδομηκοντα εκάϋτω δρα- ^^*^ 
χμάς δοϋ^ναι έκεκελενκει, Ιπειτα δΐ χαΐ τον νεκρον 4ϋ,3δ,^ 

ΒΙΟ 0Α88ΙΤΤ8. Τ. 3 34 . ΜΩ.Ν02 

ές την άγοράν προτε^^ντος^ καΐ λόγον Ιη αντω τον 
^Αντωνίου είπόντος^ όντως 6 δήμος έ^ρνβηόΒν ώς 

44.50.2 τον μϊν Κοίίόαρα έν τγι αγορά κανΰαι καΐ %'ά'φαν^ 
βωμόν τ€ Ιδρνβαι, παΐ &νείν ώς ϋ'βφ τφ Καίβαρν 

δ έΛΐ%Βΐρη6αν ^ κατά δϊ των φόντων αντον έμμανώς 
χωρήόαι , χαί τίνα χαΐ των δημάρχων ^Ελονιον Κίν- 
ναν πλανκ^έντας δια Κίνναν έτερον 0νμμετα0χόντα 

44.50.4 της έΛΐ^έύεως δια6ηά6αι^ μηδ\ της ορμής λήξαι^ 
ΛρΙν τονς νΐίάτονς τον τε βωμον ανάτρεψαν χαί 

10 τινας των ^ραύντέρων χατά των τον Καπιτωλίον 

44.50.3 Λδτρβ)!/ ωύαι^ νόμον τε %'εΐναι χαΐ αράς ποιηύα- 
44,51,2 σ-β-α^ μηδένα αν^ις διχτάτωρα γενέύ%'αι^ ωύπερ έν 

τοις ονομαβι της των Ιργων δεινότψος ονόης^ αλλ' 
ονχ έχ των οπλών χαΐ έχ των εοίάύτον τρόηοΛν χαΐ 

15 γιγνομένων αντων χαΐ τάς της έ^ονΰίας^ έν ^ Λοτ' 
44,52,1 αν τυχ^ΐ] δρώμενα^ προύρηΰεις διαβαλλόντων. έν 
δΐ τφ %Όρνβφ έχείνφ χα\ τοιόνδε τι ονχ άπά^ιον 
μνήμης όννηνέχϋ^ι' Γάιος γάρ τις Κάύχας δήμαρ- 
χων^ τίαΐ Ιδών οτι Κίννας έχ της ομωννμίας αχώ- 

20 λετο^ έφοβη&η μη χαΐ αντος αΛο^άντ^^ οτι Πονπλιος 

Σερονίλιος Κάαχας Ιχ τε των δημάρχων χαΐ έχ των 

<5φαγέων ην^ χαί γράμματα έξέϋ^ιχε την τε χοινω- 

νίαν ύφων έχ της μιας ηροβηγορίας χαί την δια- 

44,53,1 φοράν της γνώμης δηλών. ^Αντώνιος δ\ τά διοιχψ ' 

2^ %'έντα νπο τον Καίσαρος έξετάβαι επιτραπείς^ έπειδη 
τάχιότα έγχρατης τών γραμμάτων αντον έγεγόνει^ 
^ πολλά μ^ν άπηλειφε^ πολλά δ% άντ ενέγραψε ' χάχ 29 
τούτον ΰνχνά μ^ν ηρπαΰε^ ϋνχνά δ\ χϊά παρ Ιδιω- 
τών τών τε δήμων χαΐ τών βαβιλέων ηργνρολόγηύε, 

30 τοις μ^ν χώραν^ τοις δ^ έλενΰ'ερίαν^ άλλοις πολιτείαν^ 

44.53.5 άλλοις άτέλειαν πωλών ' τον τ ε ^Οχταονίον άτε μειρα- 
χίον χαί πραγμάτων άπείρον χαταφρονη^ας ^ αντος ΙΟΤΑΙΟΣ. 35 

ω^ χαΐ χληρσνόμος ον μόνον της ονόίας άλλα καΐ 
της δννα0τβ{α§ της τον Καίύαρος ων πάντα δίεχεί- 
ρνζδν. έπενδη τε 6 Αίηιδος Ιύχύν μεγάλην βΐχεν^ την 44,(>3,» 
Τ£ θυγατέρα τω νΐεΐ αντον ϋυνωχνύε χαΐ αρχιερέα 
αντον άαοδειχϋψ^αι ηαρεόχεναβεν ^ Ζνα μηδίν ων 6 
έπραττε ηολυηραγμονοίη. εντεύθεν δ^ εφεξής ΛερΙ 
των αυτοκρατόρων δναληπτέον^ εΙς τοβαύτα μερίζον- 
τας την ίίυγγραφην τμήματα ο6οι, εΐύΐν καΐ οι μετά 
Ιουλων Καίβαρα έν τ'^ ^Ρωμτ^ άρ^αντες αυτοκράτορες. 3* ' ΟΚΤΑΟΤΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΑΤΓΟΥΣΤΟΣ, 45,1,1 ν> ί^ 6η Γάιοζ ^Οκναονιος ΚοΜίύας^ ίΛτω γάρ ο 
της ^Αττίαζ τϊις τον Καίσαρος αδελφής νΙος ωνομά- 
5 5«το, ην μ^ν έ^ Ονελιτρών των Ούολούύχων^ ορφα- 
νός δΐ ύπο τον'Οκταονίου του Λοτρος καταλείφϋ'δίς 
έτράφη μ\ν παρά τε τγΙ μψρΐ χαΐ παρά τω άδελψφ 
αυτής Αονκίφ Φιλίπηφ ^ αύ^ηΟ'εΙς δϊ ΰυνδιετρνβε τω 
Καίύαρι, ' απαις τε γαρ εκείνος ων καΐ μεγάλας έπ* 
αύτω ελπίδας Ιχων ήγάπα τε καΐ περιεΖπεν αύτόν^ 

10 ως καΐ τον ονόματος καΐ τής έ^ουΰίας τής τε μοναρ- 
χίας δίάδοχον καταλείφων^ άλλως τε οτι κοί η 30 
^Αττία δει,νώς ί0χυρίζετο έκ του ^Απόλλωνος αύτον 
κεκνηκέναι,^ οτι καταδαρ&Όυύά ποτέ έν ναω αύτον 
δράκοντι μίγννύ^αί ένόμιύε καΐ δίά τοντο τφ Ικνον- 

15 μένφ χρόνφ Ιτεκε. πρίν τε ές το φως έ^νίναι, Ιδο^εν 
οναρ τα σπλάγχνα εαυτής ές τον ονρανον αναφέρε- 
β^αν καί έπΙ πάϋαν την γήν έπεκτείνεϋ%'αι' κα\ τβ 
αυτή νυκτΐ καΐ 6 ^Οχταονιος έκ του αιδοίου αυτής τον 
ηλιον άνατέλλειν ένομιΰεν, άρτι τε ο παις έγεγέν- 

20 νη%ο^ καΐ Νιγίδιος Φίγουλος βουλευτής ποίραχρήμα 
αύτφ καί την αύταρχίαν έμαντεύόατο' αρνύτα γαρ 
των κα^' έαυτον την τε του πόλου δίακόόμηόιν καϊ 
τάς των άατέρων διαφοράς, ο0α τε καϋ•^ εαυτούς 
γιγνόμενοι καϊ ο(5α ύυμμιγνύντες άλλήλοις ίν τε 

25 ταΐς ομνλίΰονς καϊ έν ταΐς διαότάύε^ιν άποτελοΰβι^ γΟοοξΙ^ /ΙΙ^ΝΟΣ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ, 37 

δίέγνω^ καΐ κατά νοντα την αΐτίαν ως 'ΐίνας άΰΐο^ 
ρ^ο«ι$^ δίοτφ,βά^ 7€0ί(χύμ9νΌ$ ^6%Βν. οιητο$ &νν τοτΒ 
τον Όκταούίσν β^αδυτίρον εις το ύυνέδριον δνά τον 
τον ηαι^δος τόκον^ Ιτνχε γαρ βουλή ουϋα, απαντψ 
0αντα Ιδών άνεβόη^εν οτι δδ^χότην ημϋν γεγέννητύας^ 5 
χαΐ (χύτον έτηαραχ^ερτα έτΐΐ τούτοι) καΐ διαφ^'ΒΪραι, 
το πα^δίον έϋ'βληίίαντα έηέοχεν^ Βίπών οτι αδύνατον 
έότι τοιοντόν τι αντο χα^εϊν. τρεφομένου δ^ ^45, 2, ι 
άγρφ αύτου άετος έκ των χειρών αντον έξ»ρ7Μ<ίας 
αρτον έμετεωρίύ^η κάΙ μετά τούτο κατατιτάμενος 10 
αχεδωκεν αντόν. Λοιδίβκον τε αυτού οι/το$ κΰά την 
δΐϋ^ριβψβ ίν τ^ ^Ρωμίβ ηοιουμένου^ ίδο%έ Λοτε 6 Κι- 
κέρων οναρ αλύ^ε6ί τε αύτον χρνΰαΐς έ$ το Καηΐ" 
τώλιον ίκ του ουρανού κα&Ίμψί&αι κώ μάβτιγα πάρα 
τού Αΐϋζ: είλψρέναι' κεά ου γαρ ηηί0τατο οϋτις ην^ 1& 
ηερ^ίιυχέ τε αυτό της ύβτεραΐας έν αύτ^ τφ ΚοΛί-- 
τωλίω^ κάί γνωρί6ας αντον διηγγηραχο τοϊς χαρούΰι 
την σψιν. ο τε Κάτλος ούδ' αυτός που εωρακως τον 
*Οκταούιον^ ίνόμιόε τους παΐδας ίν τοίς νπνοις τους 
ευγενείς πάντας έν τω Καπιτωλί^ πρό^οδον προς 20 
τον Αία πεποιη^αι^ καΙ έν αιντ^^ τον &ε6ν εΙκόνα 
τίνα της ^Ρωμ/ης ές τον εκείνου κόλπον έμβεβΧηκέ- 
ναι' έκηίαγεί^ δ% έπΙ τουτφ άνηΜεν εις το Κααΐτ 
τώλίον προ$εΰ^μενος τφ 9εφ\ καΐ έ9ΛεΙ τον ^Οκτ 
ταου4>ον εύρων άλλως άναβεβηκότα %ό τε εϊδος αυτού ^ 
Λ^β^ ^ Μπνιον προύηρμοόε καΐ την άλη&^ειαν της 
31 Οψεως έβεβαιάίατο, μπρακιωΟ^έντος δ)^ μετά τούτο 
αντού καΐ ές τονς έφηβους έύιόντος^ την τε έβΟ'ήτα 
την άνδριχην ένδνΟ'έντος^ ο χιτών περιερράγη τε 
ίκατέρω^εν άπο των έπωμίδων καΐ μέχρι των πο- 3α> 
δίον κατερρύη. τούτο αύτο μίν καθ' έαυτο ουχ όπως 
τέημβί^ίν τίνα ως »«1 αγαθόν τι προβημαίνειν Ιφε- 38 ΜΩ.ΝΟΣ 

ρεν^ άλλα κάΙ ηνίαίίε ζονς Λαρσντας, ση έν χτι Λρώτχι 
του ανδρικού χίτώνος ένδνύΒΐ ύννεβδβηκεν ' έΛελΟ^ν 
δ^ τω ^Οκταουίω είτίείν οτί το αξίωμα το βουλευ- 
τικον πάν υηο τους πόδας μου 0χη6ω^ §κβα0ιν προς 
δ το λεχ%\ν Ιλαβεν. ^| ονν τούτων 6 Καϊβαρ μέγα έιι 
αύτφ έπελπίϋας Ις τε τους εύηατρίδαζ αυτόν έΰηγαγε 
χαΐ έπΙ την αρχήν ηΰκεν , καΐ τϋάνϋ•* 00α Λροβήκει τφ 
μέλλοντι καλώς καΐ κατ* άξίαν τηλικούτον κράτος 
δωικηύενν ύηάρχειν ακριβώς έ^επαίδευβε' λόγοις 
10 τε γαρ ρψορικοϊς^ ονχ ότι τ^ Λατίνων άλλα καΐ τ'ζδβ 
Τ5 γλώόατι^ ηύκεΐτο^ καΐ έν ταΐς 0τρατείαϊς έρρωμέ- 
νως έί,ετίονεΐτο , τά τε πολιτικά καΐ τά αρχικά ίόχυ- 

45,3,1 ρώς έδιδάβκετο, ούτος ουν ο ^Οκταούιος έτυχε μ^ν 
τότε^ ότε όΚαΙϋαρ έόφάγη^ έν τχι ^Απολλωνία έτι προς 
15 τω *Ιονίω ων κόλπω έπΙ παιδεία^ κατά γάρ την 
βτρατείαν αιίιτου την έπΙ τους ΠάρΟνυς έκεΐβε προε- 
πέμπετο^ πυΟόμενος δΐ το βυμβεβηκός καΙ ότι κλη- 
ρονόμος προς του Καίύαρος κατελέλειπτο ^ ούκέτ 
άναβολάς έποιη0ατο^ άλλα τό τε όνομα του Καίύαρος 
20 παραχρήμα ανέλαβε τιαΐ του κλήρου αυτόν διεδέ- 

45,5,1 |ατο, τών τε πραγμάτων εϋχετο. ουχω μ\ν ο πρότε- 
ρον Οκταούιος^^ τότε δΐ ηδη Καΐύαρ^ μετά δε τούτο 
Αυγονύτος έπικληϋ'έΐς ηφατο τών πραγμάτων^ καΐ 
αυτά καΐ κατ έπραξε καΐ κατειργάύατο παντός μεν 
25 ανδρός νεανικώτερον ^ παντός δ^' γέροντος φρονιμώ- 
τερον. πρώτον μϊν γάρ^ ως έπΙ μόνη τη τού κλήρου 
διάδοχη^ καΙ Ιδιωτικώς καΐ μετ ολίγων άνευ όγκον 

45,5,3 τ^ι/ο^ ^έ την~πόλιν έύηλϋ'εγ τόν τ ε ^Αντώνιον έϋ•ερά* 

πευε, καίτοι καΐ προπηλακιξόμενος υπ* εκείνου καΐ 

30 αδικούμενος , καΐ τό πλη^Ός προόεποιηύατο. καΐ 

45,7,8 επειδή ποτέ αυτόν 6 Αντώνιος έν τω δικαβτηρίφ άπό 
μετεώρου ^ κα^άπερ έπΙ τού πατρός εΐώ^'εν ποιείν^ 

ι ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 39 

έντνχεΐν χι έΰ'εληΰαντα ου προύβδέ^ατο, αλλά καΐ 
τοαχεβτΐαβε καΐ ί^ηλαόβ δια των φαβδονχων^ δβινώς 
32 αηανχΒς ηγανάχτηβαν ^ χαΐ ούχ ηχιβτα^ δτ* ο Καΐύαρ 
ούδΐ ές την άγοράν ίτι πρόζ Τδ το εκείνου έπίφ^ο- 
νον χαΐ προς το του πλήθιους έτίαγωγον έφοίτηαε, 5 
φοβηθείς ουν ο ^Αντώνιος καΐ ηϋ'εληβε καταλλαγψ 
ναι τφ Καίβαρί , καί καταλλαχ^είς αυϋ^ς έ^ υποψίας 
τίνος διηνέχ^ προς αυτόν, έν δϊ τούτω καΐ τφ 
Πομπηίω τφ Σεξτω τφ του Μεγάλου Πομπηίου νεω- 45,9,4 
τέρω υΐφ^ δύναμίν τε πολλην ίχοντι καν Γάνον^Αοί- 10 
νιον Πολλίωνα κατά την Βαιτικην μάχην νεννκηκότι^ 45, ίο, 3 
καΐ πόλεις τάς μεν εκούβας^ τάς δ\ άκούβας 3τρο(^£^- 
ληφότι^ η τ ε άδεια έβεβαιώϋ•η καΙ τά ;|τρι^^ο(τα οβα 
ίν τε άργυρίω καΐ χρυβίω το δημόσιον έκ της πα- 
τρφας αυτού ούϋίας είληφει άποδο^ηναι έγνωκαβι, 15 
των γάρ χωρίων αυτού τά πλείω ^Αντώνιος ίχων 
ούδεμίαν αυτών άποδούιν έποιηβατο' Ιπειβε δΐ αυ- 
τόν ές ομολογίαν έλ^εΐν έπΙ τφ τά πατρφα κομί- 
όαβ^αι ο Αέπιδος^ της ομόρου ^Ιβηρίας την άρχην 
Ιχων, Καίόαρος δΐ καΐ ^Αντωνίου πάντα επ* άλλη- 20 
λοις πραττόντων^ έκ τούτου κάΙ τάλλα τά έν τ^ ^^^ ' ' 
λει πάντα έ%^ορυβεϊτο καΐ βυνεκέχυτο καΐ άκριβία 
πολλή ην. είρηνουν έτι καί έπολέμουν ηδη' ,τό τε 
της ελευθερίας (5χήμα έφαντάξετο καΐ τά της δυνα- 
Οτείας έργα έγίνετο. καί έν μ\ν τφ έμφανεΐ 6 ^Αν- 25 
τώνιος^ άτε καί ύπατεύωΡγ έπλεονέκτει^ η δΐ δη 
ΰπουδη των άνϋ'ρωπων ές τον Καίβαρα ^ττο^^^, το 
μ%ν διά τον πατέρα αυτούς το δε διά τάς ελπίδας 
* ων ύπιβχνεΐχο , μέγιβτόν τε οτι τφ ^Αντωνίφ ου μό- 
νον άαελγέύτερον /ϊωύι/τ^, αλλά καΐ τυραννικώτερον 30 
αρχοντι έβα^νοντο, Κάβύιος δε καΐ Βρούτος έν 
ταϊς έπαρχίαις ηβτην^ ας έλαχέτην 6 μίν έν Μακε- 40 ^ΐαΝΟΣ 

δονίά^ ο Βρόντος^ 6 δε έν τη Συρία. ένχΒν^εν ο 
^Ανχωνιοζ ταξ δυνάμεις λαβών έχίβη τ'ής Γαλατίας^ 
ώ$ τα έκεΖ βία ηροβποΐϊΐύόμΒνοζ. Καϊ0αρ δ^ καΐ αν^ 
τος 0τρατίώζα$ τους μίν εκ των εκείνον ύφετεριξό- 

5 μένος ^ τονς δ^ καϊ δίά την αροζ τον ηατέρα τον 
αντον ευνοιαν ε%'έλονταζ επαγόμενος έπΙ τον ^Ανζώ-- 
νιον^ ως εϊ τι δνναιτο κωλνύων αυτόν, χαΐ η βουλή 
τον μεν πολεμιον έψηφίύατο^ του Κικέρωνος αύτην 
ηείΰαντος μίβεν του ^ Αντωνίου^ Καίβαρι δϊ χρήματα 

10 καΐ ύτραχιώτας άπεβτείλε' καΐ έπειδη ούδ' ως τιν 

προς τον ^Αντώνιον αξιόμαχος , τους υπάτους άμφσ^ 

46,17,4 τέρους έξέπεμ^^ε δύναμιν ^οι/τα^ [κανην. κατά δΐι 

τον καιρόν τούτον άλλα τε ουκ ολίγα ΰημεΐα έγέ- 3β 

νετο καϊ λαμπάς απ άνίΰχοντος ηλίον προς δυϋμάς 

15 δίεδραμε^ και τις άύτηρ καινός έπΙ πολλάς ημέρας 
ωφ^, τό τε φως του ηλίου έλαχτούΰ^αί τε καϊ 
ύβεννυύ^αι^ τοτΐ δϊ έν τριβί^κύκλοις φαντάζεαϋ'αι^ 
έδόκει^ καΐ ενα γ ε αυτών ύτέφανος πυρώδης τις πΒ- 
ριέΰχε, ταϋτά τε δη καΙ λόγια προς κατάλυΰιν της 

20 δημοκρατίας φέροντα παντοία {^δενο, έπειδη δΐ τι^ολ- 

' * λών χρημάτων εις τον πόΧεμον έδέοντο^ πάντες μ^ν 

το πέμπτον καϊ είκοβτόν της ύπαρχουύης ύφίόιν ον* 

ΰίας έπέδφκαν^ οί δ^ δη βουλευταΐ καΐ τέύόαρα^ 

όβολούς χαθ' εκάύτψ/ κεραμϊδα των έν τ^ πόλ£^ 

25 οΙκιών^ οαα^ η αυτοί έκέκτηντο η άλλων οΰαας ωκουν. 
καϊ χωρίς ^τερα ούχ ολίγα οι πάνυ πλοι;<^»(Η 0ννετε^ 
λεβαν^ τά τε όπλα καΧ τα άλλα τά προς την ύτρα-- 
τείαν αναγκαία αυχναί μ^ν πόλεις βυχνοί δΐ καΐ 
Ιδιωται προίκα έ^εποίηΰαν' το γαρ δημόβιον άχρη^ 

30 ματία τότε κατεϊχεν. οΐ μ\ν ουν πολλοί υπέρ τε τον 
Καίύαρος κατά τ ε του ^Αντωνίου έΰπούδαζον' ίμελΒ 
δέ που ουδετέρφ τούτων της δημοτικής Ισηγορίας %α\ νΟοο^Ιί: ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 41 

τον τίαλον^ αλλά τίοί αμφότεροι ομ,οΐωζ τα πράγματα 46,34,4 
Ιφ^Βίρον' προς δΐ δη την τνχην διάφορον εκάτδ- 
ροί δόξαν έχτηΰαντο. οΐ μϊν γάρ ευ ηρά^αντες καΐ 
ίνβονλοι χαΐ φι.λοΛΟλι,δ€ς ένομίό^ηύαν' οΐ δ\ δη 
πζαίααντες τίολίμιοι τη$ πατρίδος καΐ άλιτηρίΟί 5 
ώνομάΰ^ηΰαν. λίζω δΐ καΐ κα-θ•* εκαβτον των γενο- 
μένων ' χαΐ γάρ χαΐ ΛαΙδενύΐξ έν τούτω τα μάλνϋτα 4β,ζ6,ι 
εΐναί μοι δοκεζ, όταν τις τά Ιργα τοΓ^ λογι0μοί:ς υπο- 
λέγ(ον την τε εκείνων φνβιν έλεγχη καΐ τοντου$ εκ 
της εκείνων ομολογίας τεκμήριο!:, ^Αντώνιος μίν γάρ 10 
ηαραλόγοις καΐ πολντρόποις ηεριηεοων τνχαις^ τόι/46,37,ι 
μίν ^να των νηάτων ^Ιρτιον έι/ τοίς ηροτέροις εύη- 
μερημα0ι όννέκλειύεν άμα τω Καίβαρι εΙς τον χά- 
ρακα' %άτερον δ% τον Βιονιον ηκοντα προς βοψ 
9ειαν τον ύνννπάτον λοχηύας τίατετρανμάτιΰεν^ ως 15 
μετ* ολίγον άπο%'ανεϊν. &Τ£^τ(χ νποότρέφααν ονβΊς 
ώς προς τον'Ίρτιον χο:1 τον Καίόαρα^ καΐ προόβα- 
λόντος αντω τον ^Ιρτίου Ικ τε τον πολέμον καΐ της 
οδοιπορίας καμόντι^ τραπείς Ιφνγεν εΙς την ιδίαν 
παρεμβολην^ καΐ ονδ^ ταντην δννηΟ-εΙς αώύαι άπέ- 20 
δραϋεν ολιγίΛτος προς τον Αέπιδον. ο μέιηοι νπα- 
τος το μίν χαράκωμα εϊλε τ&ν ^Αντωνίον ^ γενναίως 
84 αντψ προ0βαλων^ κατά δ^ την τούτον άλωϋιν ^ο:1 
αντος διεφ^άρη, καΐ άλλων μίν οΐ κίνόννοι καΐ τά 
τρόπαια^ το δ^ έπΙ τούτοις άπαν τιράτος καΐ η έκ 25 
των κατορθωμάτων ευημερία τφ Καίααρι προΟεχώ- 
ρηΰε^ καίτοι μηδ^ έκ τον χαρακώματος έ%ι6ντι κατά 
τάς άκμάς των κινδύνων ' ην γάρ χομ^ί;^ νίβς καΐ 
6χτωκίζιδεκα4της §τι. ίβχε δ% όντως, μετά το κατά- 
Αν^θ^ι^α^ τον Άντωνιον νποπτενονύα ηδη καΐ τον 30 
Καίύαρα η βονλη ίπρνίττεν ωϋτε καΐ αντον ταπεί" 
νώόαι καΐ Ιδιωτενβαι καταναγκάύαι, γνονς δ^ τοντο 42 ΜΩ.ΝΟΣ 

Καϊβα^ χούξ %β 0τρίχτιώτας^ είχε δϊ καΐ τους αμφο- 
τέρων των υπάτων η6η των έν τω Λρος Αντώνιον 
ηολέμω τελβντηόάντων^ δωρεαΐςχαΐ ντίοβχέβεβιν εαυ- 
τού έί;ϊΐρτΎΐβατο , καΐ προζ τον ^ Αντώνιον καΐ τον Αέ- 
5 Λΐδον έπεκηρυκεύϋατο λάϋ'ρα^ εΙς διαλλαγάς αυτούς 
Λροόκαλούμενος ' καΐ πέμ-φας προς την βουλην βτρα- 
τιώτας υΛοχείαν ί^τει, της δΐ μη διδούόης , εΙς τνς 

46.43.4 των βτρατιωτών ηψατο του ξίφους^ καΐ είπεν οτι «ία 
ύμεΖς την ύτίατείαν μη δώτε τω Καίβαρι^ τούτο ίώ- 

10 (ίει' καΐ αύτω 6 Κικέρων ύτίολαβών "αν οΰτως** 
ίφη ^ παρακαλητε^ ληφεταν αύτήν\ καΐ τέλος 6 ΚαΙ- 
ααρ δυνάμεις λαβών έπ αύτην ωρμηβε την^Ρωμην' 
η δΐ βουλή έτίειρά^η μεν είρ^αι αυτόν καί φυλά^αι 
την πόλιν' έΛεΙ δ^ χαρην ηδη^ καί το δεινον έπλη- 

15 ϋίαζε^ μετεβάλετο, καΐ τελευτώβα χροόεχώρηβεν αύτω 

46,46,2 ηάΰα καΐ την πόλιν επέτρεψε καΐ μη ^έλονύα, ο δϊ 

Καϊβαρ επΙ τε τούτω μεγιβτον ίφρόνει καί οτι τί} 

%ρώττι των αρχαιρεβιών ές το πεδίον το "Αρειον εΐβ- 

ελ^ών γύπας εξ , καΐ μετά ταύτα δημηγορών τι προς 

20 τους ύτρατιωτας άλλους δώδεκα είδε. προς τε γαρ 

τον ^Ρωμύλον καί προς το οΐώνιβμα το^έκείνω γενό- 

μενον αναφερών καί την μοναρχίαν αυτού βεβαίως 

46,47,1 ληφε^^αι προβεδόκηβε. τοΙς μέντοι ότρατιώταις καΐ 

χρήματα ίδωκε καΐ χάριν καί πλείΰτην καΐ άληϋ'ε- 

25 ύτάτην Ιγνω' άνευ γαρ της παρ^ αυτών φρουράς 

46.47.5 οι5ί^ 65 το βουλευτηριον έαφοιτάν έτάλμα. έϋποιη- 
^είς δε ες το τού Καίΰαρος γένος έξ εκείνου καΐ Γάιος 
^Ιούλιος Καϊβαρ ^Οκταουιανος έπεκλη^η' νενόμιύται 
γάρ^ αν τις εί6ποιη9•τί, την μ^ν άλλην αύτον πρόβ- 
ιο ρηόιν άπο τού ποιηβαμένον λαμβάνειν^ ^ν δε τι των 

46,47,8 προτέρων ονομάτων 0χηματι0^έν πως τηρεϊν. προ0- 
εκζηβατο δ^ κάΙ ετέραν την τού Αυγούβτου , καί αύ- 35 ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 43 

τίιν δια τοντο καΐ οΐ Ιηειχα αυτοκράτορες τίθενται, 
ούτος ονν ο Καϊ6αρ έζειδη τάχιύτα τους τε ύτρα- 46,48,1 
τιώτας φκειώύατο καΐ την βονλην έδονλωΰατο^ ηρός 
τε την τον ηατρος τψωρίαν ^τράίτ^ο, καΐ τους Σφα- 
γέας μετηλ&ε. μετά δ^ τούτο τον ^Αντωνίου καΐ τον 5 
Λεπίδου βύν ταΐς δυνάμεΰιν έτίΐόντων^ βυν^ηκας 
Λρος αυτούς έηοιηβατο^ έηεΐ μήτε βιάβαβ^αΐ ύφας 
έδννατο καΙ έπηλ^ιβε τον τε Κάόύίον καΐ τον Βροΰ- 
τον μ^γα ηδη δυναμένους δι^ αυτών κατεργάΰαΰ^αι^ 
καΐ μετά τούτο καΐ εκείνους δι* αλλήλων χειρώ- ίο 
0αύ%'αι, 6υνηλ%Όν δ\ ές τους λόγους ου μονοι^ αλλά 46,55,1 
βτρατιάτας ίύαρί^μους έχοντες ^ έν νηΰιδίω τινί του 
τίοταμού του περί την ΒονωνΙαν παραρρέοντος ^ άλ- 
Αι^λον^ τε διηρεύνηβαν^ μη καΐ ^ιφίδιόν τις υπο μά- 
λης Ιχοι^ καΐ εΙς λόγους έλΟ'όντες την τε κατά ηάν 15 
των δυναΰτείαν κοινην έτνοιηΰαντο καΐ κατ()^ των 
έχ&ρών βυνώμοΰαν. Ιδία ί' ίλαβον Καΐβαρ μ\ν τι^ι/ 46,55,4 
Αιβύην καΐ την ΣικελΙαν, των δ^ ο μ\ν την 'ίβηρίαν^ 
6 δ^ την Γαλατίαν, μετά ταύτα εΙς την ^Ρώμην βλ- 
κόντες τάς έν τοις λευκώμαβι πρού^ηκαν προγρα- 20 
φάς τον Συλλειον τροΛΟί/, εΐ μη γ ε καί μιαρωτερον. 47,3,2 
6 μίν γάρ Συλλας τους εχθρούς ηφάνιξε μόνον^ των 
δ^ φίλων έπέφειΰτο' οΐ δ\ ου μόνον τους εχθρούς 
άπνόλλυον^ αλλά καί τους φιλτάτους άλληλοις προ- 
ίεντο ύτάρ τοτ; τον^ έχΟ'ίβτους παρ* αλλήλων αϊ/τι- 25 
λαβείν, ούτως ουκ ην έν αύτοίς το φιλούν βέβαιον^ 
ά)^^ά το ϋνμούμενον άκριβέύτατον, προ δε της ές 
την ^Ρωμην αυτών μετά τών Στρατευμάτων άφΰ^εως 
τούοίίβ τ^να βφιόιν άπηντηκε τέρατα την τε δυνα- 
6τείαν ομοίως αύτοΐς καϊ την καταβτροφην αΐνιύΰό- 30 
μένα, τφ μ\ν γάρ Αεπίδω όφις τε τις ξίφει εκατόν- α,ι,2 
τάρχον περιπλακείς καΐ λύκος Ις τε το ΰτρατόπεδον 44 ΜΩ.ΝΟΣ 

καΐ ές την 0κηνην δβίπνοποιονμένον αντον έ08λϋ^ 
χα\ την τράτεΒζαν καταβολών την τβ Ιύ%ύν Ζμ,α η»1 
την δν^έρ€ΐαν την Ιη αντ^η τίροεΰημαι^νΈ. τά ί* 
Άντωνίφ γάλα χβ λβ^Χ το τάφρενμα ΛΒρι^ν^ν κάΙ 
5 ΟννφδΙα τϊς ννκτ6$ περιηχηβαβα τάς τβ 9νμη8ία$ 
χαΐ τσν ολΒ^ρον τον άπ ανχών προέδΒΐ^Β. τψ 6\ δη 
Καίύαρί τότε Βν^νς έτΛ ταΐς βυνϋ^καις άετος νηέ^ 
τε της ΰκηνής αντον ίδρυ^Βίς^ καΐ δνο κόρακας 3?ρ<Μ^- 
τίΒ^όντας αντώ τίλλειν τε των τίχερών τεειρωμένονς ι 

10 αηοκτεΐνας^ την νίκην κατ* αμφοτέρων αυτών Ιδωκε, 
καν τοντφ οί του Αντωνίου ύτρατιώταί την ^νγα- 
τερα της Φολονίας της γυναικός αυτού, ην έκ του 
Κλωδ£ου είχε, τφ ΚαΙβαρι, καίτοι ετέραν έγγεγυψ 
μίνφ ηροεξένηβαν, του Αντωνίου ^ι^Λοι/ότ^ τούτο 

16 καταβκευάβαντος' καΙ ος ουκ άηηρνηααχο. κιΛ αυ^ 

47,84 των έν τοντοις όντων, αϊτέ βφαγαΐ έκεϊναι αίς Λοτε 

6 Συλλας έκ των τίρογραφων έκέχρητο ίμοιή^ϋαν, 

καΐ η ηόλις ατίαΟα νεκρών έπληροί^η ' των δΐ κτεν 

νομένων αΐ 'κεφαΐαΐ μίν έηΐ το βήμα αυϋΊς άνετί- 

20 9εντο, τα δΐ λοίΛα ύώματα τα μϊν αύτοϋ τε έρρι-- 

47,5,5 Λχεϊτο καΐ υχο κυνων ορνίθων τ ε ηά^ίετο. έκ δϊ 

των Λρος αλλήλους πραγμάτων τό τε οίκειω^έν 0φι6ι 

καΐ το άλλοτριωϋ'^ν έν λόγφ τινί τιθέμενοι ούτε τορ 

{αυτού τις αυτών έχ^ρον τιμωρηϋαα^αι, φίλον έτέ- 

26 ρου οντά, έδύνατο μη άντιδιδους άλλον, καΐ ΐέκ της 
των γεγονότων όργης της τε Ιηειτα υποψίας παρ 
ούδΐν την του εταιρικού ύωτηρί(χν προς την τον^ 
διαφόρου τψωρίίΐη^ ποιούμενοι φαδίως βφάς άντ^ 
£^ίο<7(χι/. κάκ τούτου τους τε φιλτάτους άντΙ τναη^ 

30 έχ^ίυτων άλληλοις προέβαλλον, καΐ τονς πολεμιω^ 
%άτους αντί των έταιροτάτων , τούτο μ\ν ϊύους προς 
ίόους, τούτο δ^ άν&* ενός πλείονας η καΐ άντΙ πλειό^ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 45 

Ί^φοΛφ αοιονμϋνον^ καΐ νηΒ^βάλλονχΒζ ωβχερ έν ηψ:ί- 
%ηρίω. εΙ μϊν ύζ τις ενός τίνος άντο^ιος ω0τ^ ίβσ- 
μοιρεΙΙν ενρ£(ίΜνο^ άπλη η άντ16οβις έγίγνετο^ τιν^ς 
ό^ χαΐ άντΙ πλαόνων άπωλοντο. κατά δ^ τών χλον- 5 
ύίων κοινηιν τίνα ίχϋ^αν ηροέ^εννο^ ουκ ^ άπε- 47,6,5 
χρείας τίνος προλ^ίβουϋης^ αλλ' έκ της κατεχονΰης 
αυτούς φιλοχρηματίας καΐ άηληύτίας, τούτων δ% 
των κακών την μ^ πλείονα μοΐραν ^Αντώνιος είχε 47, 7, ι 
ΗαΙ Α^Λΐΰος' έδόκει δε καΐ ν«6 του Καίσαρος κατά ίο 
την της δνναβτείας κοινωνίαν γίνεϋ^αι' τρ χε γαρ 
φύ4ίΗ ονκ ωμός ην^ καΐ έν τοΐς του ηατρος ηθ'είΗν 
ένετέ^αητο, ΐίρος δ* ίτι νέος ων κα\ άρτι εΙς τα 
Λράγματα παριών οϋτ* άλλως ανάγκην μιύείν τινας . 
<ίφοδρώς είχε καΙ φιλεϊ6%'αι ηϋ'ελεν ' ίξ ου γέ ^ο& 15 
τη^ τε προς εκείνους ύυναρχίας απηλλάγη καΐ το 
κράτος μόνος §6χεν^ ούδϊν Ιτι τοιούτον ίχραξε^ τότε 
δ^ καΐ ί0ω0ε χλείύτους. τεκμήριον δί^ Τανυϋία 
γννη επιφανής τον άνδρα Τίτον Ούίνιον έπικψ 
37 ρυχ^έντα το μ\ν πρώτον ές κιβωτον [άτα] παρά 20 
άπελευ^ίρω τινί Φιλοποίμενι κατ έκρυψε ' μετά δΐ 
χούτο δημοτελη εορτήν^ ην ύυγγενης τις αύτης ποιψ 
ύειν ίμελλε, τηρήίίααα^ τόν τε Καίσαρα διά της 
*Οκταουίας της αδελφής μόνον τών τριών εΐόελ^είν 
διεπρά^αχο^ κανταύ%α έ^πηδηύαβα τό τε πραχ^'ϊν 26 
άγνοονντι έμηνυβε , καΐ την κιβωτον αύτην έόκομί- 
0α6α έκεϊ%εν τόν άνδρα έξηγαγεν^ ωϋτε τόν Και- 
0αρα ^αυμάβαντα πάντας μ\ν αυτούς άφεΐναι^ χο;1 
γάρ τοΖς 0υγκρνφα0ί τίνα θάνατος προείρητο, τόν δ^ 
δη Φιλοποίμενα καΐ ές την Ιππάδα κατατά^ίχι, 6 μϊν 30 
Καίσαρ τοιούτος, καΐ 6 Αέπιδος ομοίως προς τε τους 47, 8, ι 
Συγγενείς καΐ προς τους άλλους ουκ απαραίτητος ην. 46 ^ΙίΙΝΟΣ 

6 δ^ * Αντώνιος ωμώς χαΐ ανηλεώς ονχ οτι τονς έχτ 
%€ϋ•έντας άλλα χαΐ τοτ;^ έΛίχονρήΰα! τινν αντών έπν- 
χδίριί^αντα^ ^^ΤΒίνΒ, τάς χ β κεφάλας 0φων^ εΐ καΐ 
αιτούμενος έτύγχανεν^ έηεύκοΛει^ χαΐ έπΙ τίλεΐ^τον 
δ τήδ τε άνοόιαηάτης χαΐ οίκτ^τρίτης αυτών όψεως 
ένεηΐμηλατο, χαΐ η ΦολονΙα πολλσυς καΐ αύτη καΐ 
κατ Ιί'ΐ^^αν καΐ δια χρήματα ^ καΐ Ι(^τ&ι/ ους ούδΐ 
γινωβκομένονς νπο του ανδρός^ έ^ανάτω^εν' ενός 
£' ουν τίνος κεφαλήν Ιδών είΛεν οτι τούτον ουκ 

10 ηχιοτάμην, ώς δ* ουν καΐ η του Κικέρωνός ποτέ 
έκομίό^η αύτοΐς^ 6 μίν * Αντώνιος πολλά καί δυΰχερη 
έξονειδίύας αύτφ ϊτιειτ έκελενύεν αύτην έτιφανέτ 
ατερον τών άλλων έν τω βηματι προτε&ηναι, ιν 
ο%εν κατ αυτού δημηγορών ητωύετο^ ενταύθα μετά 

15 της ;ι;££ρ6^ της δε%ιάς^ ώύζερ α^Γ^τειτμι^το, ορφτο' η 
δϊ δη Φολουία ές τε τάς χείρας αύτην πρΙν αΛο- 
κομιΰϋ'ηναι έδε%ατο^ καΐ έμ%ικραναμένη οΐ καΐ έμ- 
Λτύΰαΰα έπί τε τά γόνατα έηέ^ηκε^ καί το ϋτόμα 
αύτης διανοΰ^μβα την τε γλώϋΟαν έ^είλκνύε καΐ 

20 ταΐς βελόναις αΐς ΐς την κεφαλήν έχρήτο κατεκέν- 
47,9,1 τηί$ε^ πολλά άμα κα\ μιαρά έπιΰκώπτουύα, πολύτρο^ 
ηοι μϊν ουν αΐ βφαγαί^ πολυειδεις δΐ καΐ ϋωτηρίαι 
47,10,1 τιύΐν έγένοντο. έγώ δ^ τά πολλά παρεΙς τά αξιο- 
μνημόνευτα διηγηόομαι, τούτο μίν γάρ ές βπηλαιόν 

25 τ^ί τον δεΰπότην κατακρύψας^ είτ έπειδη καθ' Ιτδ- 
ρου τίνος μηνυύιν άπολεϊ6%'αι έμελλε, την τε έΰϋ'ητα 
προς αντον ηλλά%ατο καΐ μετ αύτης τοις έπιούβιν 
ως καΐ αύτος εκείνος ων προαπηντηύε καΐ έύφάγη' 
καί οΰτω^ οί μ\ν άπετράποντο^ νομίζοντες ον ηβού- 3^ 

.80 λοντο πεφονευκέναι^ ο 3^ άπελ%^όντων αυτών ετέρωοέ 
πτ] διεφυγεν. άλλος τ^^ την ύκευην ομοίως απαβαν 
προς τοι/ δεΰπότην διαλλάξας αυτός τε ές φορεΖον ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 47 

^ίατάόχΒγον έόηΜε κάΙ έχεΐνόν διφροφορεΐν έ^οίηόε ' 
τίάκ τούτου τίαταληφϋ'ίντες 6 μίν ονδ* οφ^είς έφο- 
νενΟ^^ 6 δϊ ώζ τΐζ όκενοφόρος έαωΟ^η, καΐ ταύτα 
μίν έκεϊνοι έξ ευεργεσίας τίνος προϋπαρχούσης ύφίΰν 
τοις εν ποιησαβιν άνταπέδοβαν' ύτιγματίας δέ τις 5 
ον% ούον ου προέδωκε τον δεύπότην τον βτί^αντα^ . 
άλλα καΐ προϋ^βμότατα Ιόωόεν. ώς γούν ύπεκκομί- 
ζων ποι αντον έφωρά%^ καΐ έδίώκετο^ άπέκχεινέ τμλικ 
έντνχόντα οί κατά τύχην^ καΙ την βτολην αυτού τω 
δεόπότχι δους τον μίν έπΙ πυράν έπε^κεν^ αιίτόδ 10 
ΐ^ την τε έο^τα καΐ τον δακτύλων τού δεβπότου 
λαβών άπηντηβε τοις διώκουόί^ κοΧ πλαπάμενος ώς 
καΐ φεύγοντα αύτον άπεκτονι'ς έπιβτεύ^η Ικ τ ε των 
σκύλων καΙ έκ των στιγμάτων^ καΐ έκεΙνόν τ ε άμα 
Ισωσε καΐ αύτος έτιμη^, ταύτα μίν ές ουδεμίαν 15 
αι/όματο^ μνήμην άνηκεν' ^Οΰίδιον δΐ δη Γέταν ο 
νίός^ έκφοράν δη τίνα αντού ώς καΐ τε^νητίότος 
όκευάόας^ έ^έβωβε^ καΐ Κόιντον Κικέρωνα τον τού 
Μάρκου τού φητορος άδελφον 6 παΙς έ^έκλεφε καΐ 
όσοι/ ^φ' έαυτω Ισωΰεν. αύτος μίν γαρ κατέκρυψε 20 
τον πατέρα ώστε μη ενρε^ναι^ στρεβλωϋ'είς δΐ έπΙ 
τούτω πάσαις βασάνοις ούδϊν έ^ελάλησε' μαϋ'ών δϊ 
έκεϋνος το γινόμενον^ καΐ ϋ'αυμάσας τε άμα τον παΖδα 
καΐ έλεησας^ ηλθ'εν εθελοντής ές το έμφανίς καΐ 
αύτος εαυτόν τοϊς σφαγεύσι παρέδωκε, Μάρτίος δ^ 25 
Τερέντως Ούάρρων ομωι/νμο^ ων τινι των έπικεκη- 47,ιι,3 
ρυγμένων^ καΐ δείσας μη τι κατά τούτο ^ οΙα καΐ 6 
Κίννας^ πά^^ έξέ^κε γράμμα αύτο τούτο δηλών^ 
έδημάρχει δέ. καΐ ο μ%ν διατριβην καΐ γέλωτα έπΙ 
τούτω ώφλίσκανε, πλείστοι δΐ καΐ των μη προγρα- 30 
φέντων δνά τε ίχ^ραν καΐ δια χρήματα παραπώ- 
Αοιητο • πλείστοι δΐ καΐ των έπικηρνχ^'έντων ούχ οτι 48 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

ηΒονεγένοντο ^ άλλα χαΐ χΰηήΐ&ον ανϋ'ίς^ χαϊ χιν€$ 

αυτών χαί αρχάς Ιύχον ' Ζνα χαΐ έχ τούτων το αυτά-- 

47,12,1 ^μψόν τίς του βίου τεχμηριωύαιτο, η ί' άναχοίρη- 

όίς 6φί0ΐ τίρός τε τον Βροϋτον χαΐ χρος τον Κάϋύιον 

6 πρόζ τ δ τον Σ^τον έγίνετο. χαΐ οι γε πλείονς προ^ 

τοντον τίατέφενγον' ναυαρχείν γαρ αίρεϋ'εϊς χαΐ 

χρόνον Τίνα έν ττ} ^αλάόύΐ] βυνηΙ&είς^ ίπεί χαί αύτφ 39 

έπεχηρυχ&'η^ την Σιχελίαν χατέόχε. τ^ τε ^Ιταλίφ 

έγγυϋ'εν έφορμών χρήματα %ε 6ι%λά0ια τοις Λερν- 

10 6ω(ία6ί τίνα των τοις φονευόν τίροχενμένων έχαγγελ- 

λόμενος^ χαΐ αύτοΐς έχείνοις νποδοχην χαί τιμάς 

47.13.1 Όπι0χνούμει^ος^ πολλούς εύωζεν, οί μέντοί. τρεΙΙς άν- 
δρες ού μόνον ^:ους ές τά λενχώματα έγγραφίντα% 
άπέχτειναν^ αλλά χαΐ οόους άφεϊναν ϋο^αν^ τρόχον 

15 έτερον δίεχροίντο^ χτωχονς άντΙ πλουσίων χοωνντες. 

47.14.2 ένοίχιά τε γάρ των οίχνών ων είχον άηχ^τουν χαί 
τάς των χτημάτων αυτών χρούόδρυς άφ'^ρονν^ ταά 
τά Λολλά τών χρημάτων τους βτρατιωταις έδίδουν^ 
άτε ϋ'εραπεύοντες χαΐ έπΙ ηλέον άναρτώμενοι τούτοις^ 

20 ϊνα χαΐ χρο τών ίργων τους μιύΟονς ίχοντες χάν 

47,14,5 το χρ6%νμόν 0φν6ι χαρέχωνται, δνά τούτο χαΐ τάς 

τών άντ]ρημένων ού0ίας εΙς άγοράν χροτι^έμενον 

τους μ}.ν άλλους τών ώνητίων άχηλαννον άχειλουν- 

τες^ τοϊς δ\ 0τρατίώταις αυτάς έχώλουν έχευωνί^ 

25 ξοντες, δεινής δΐ χατηφείας χαΐ χίν^ους έχΐ τούτοις 

την *Ρωμην χατειληφότος ^ χεχράχααΐ τν χαΐ άλλο 

Α7,η,2 τυραννιχον ομού χαΐ γελοΐον' έχέλευ0αν χά0ΐ δια 

χρογραφης εύ%^μεϊ0ξ^αι ^ θάνατον ^ αν μη χει^αρχψ 

0ω0ιν^ άχειλη0αντες, ούτω τά χράγματα χρός τε 

30 το βουλημα χαϊ χρος το έχι&υμημα το εαυτών διη- 

47,15,4 γον^ ώ0τε χρυ0ον την του ^Ιουλίου Καί0αρος μονα^ 

%(αν φαατψαι. τελευτώντες δ^ λευχωματα αυ&ι$ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 49 

^^£1^0, θάνατον μίν μηδενν ίτι φέροντα^ τάς ΑΗτ,ιβ,ι 
ουβίας των ζώντων αΛΟβυλώντα^ τω μ%ν λόγφ το47,ιβ,6 
δέκαχον της ούύίας ηαξ( έχάότου των πολιτών Βΐύ- 
ηράχτοντες^ ίψ/φ δ^ ονδε το δίχατάν τινι χαταλεΐ- 
Λοντες' τφ δ\ Καίόαρι ηρωον έπΙ τή$ αγοράς έφ* 5 
"ης ίφλέχ^η δεψάμενοι άχηγόρεν^ϊϋΒν ονδένα τωι/47,ΐ8,4 
εΐζ τούτο καταφευγόντων μήτε άνδρηλατεΐ6%αν μήτε 47,ΐ9,2 
<ΐνΚαύ^αι. το δϊ οίκημα έν φ έΰφάγη είς^ αφοδον ^7Λ9Λ 
μετεόχεύαύαν. Λράξαντες δΐ ταντα^ Λέηνδος μ^47,20,ι 
ίν ττ} Λολει χατέμεινε , Καΐόαρ δϊ καΐ ^Αντώνιος έπΙ 10 
τον Βρουτον καΐ τον Κάββιον έ%εατρίχεν6αν, Κάβ- 
€ΐσς γαρ καΐ Βρούτος^ έπείδή τα πράγματα νηο τφ 
^Αντωνίφ τφ τε ΚαΙϋαρι γενόμενα ίμα%ίίν^ ων μϊν 
ίλαχον έηίΐρχιών χατεφρόνηβαν^ της Κρήτης χαΐ £&- 47,2ΐ,ι 
&ννίας^ ορμήβαντες δέ^ ο μεν έπΙ την Σνρίαν^ ο δ\ 15 
40 έτά τνρ/ ΜακεδονΙαν^ οτι τφ καιρφ καΐ τοΙς χρημαόι 
ταΐς τε δυνάμεβιν ηκμαζον^ ου μόνον ταντας άμαχεί 
προόηγάγοντο ^ άλλα καΐ την Άβίαν τελεχτνώντες 
αχαόαν παρεύτήβαντο^ πειϋοΖ τε οπτιι ηαρείχον καΐ 
βία προς τους άντιτείνοντ€ίς χρωμενοι. ηβαν μίν 20 
γαρ χαθ' εκάύτην έηαρχίαν χ^ρημέροι ηρότερον αρ* 
χοντες' αλλ* οΐ μ%ν προς το αξίωμα καΐ το κλίος 
των περί Βρουτον εΐκον εύϋυς καΐ προΰετίϋ'εντό 
ϋφιβνν' οΐ δ% τα του *Αντάίνίον μάλλον καϊ τα του 
Καίόαρος φρονοΰντες ον χαλεηώς έχείροΰντό^ ων 25 
ψβ καϊ Αολοβελλας 6 τον Τρεβώνιον έν Σμύρντ^ ίο- 47,29,3 
λοφονήβας^ την τ ε κεφαλήν αυτού τΐ} τού Καίϋαρος 
εΐκόνι προ6ρίφας^ οτι των βφαγέων ην^ καϊ ο τού 
^Αντωνίου αδελφός των έν Μακεδονία δυνάμεων 
ηγεΖύ^αι παρ* αυτού τούτον πεμφ^είς, ούτω γαρ 30 
έτε^Ί^πεόαν τους περί τον Βρουτον έψ* οίς έποίψ \ί,^,^ 
4§αν αΐ πόλεις παβαι^ ωΰτε καΐ οΐ *Α9Ύρβαϊοι εικόνας 

πιο €Α88Ιϋ8. ▼. 4 50 Μ^ΝΟΣ 

βφίΰι χαλκάς ηα^ά την του ^^ρμοδίον καΐ ^Αριϋτο- 
γείτονας έφηφίΰαντο. ο δϊ αύτοΐς τάχν μάλα τα 
πράγματα ηροβχωρηΰαι ηετίοίηχΒ^ τοντ ην οτι της 
των τριών βνναρχόντοαν έν *Ρωμη ώμότητοζ καΐ πα- 
5 ρανομίας έκ διαμέτρου άφεΟτηκεβαν ^ καΐ ^άΛ^ι^τα 
Βρούτος^ εϋς τε την βουλην άνέφερον τα πρα060μενα^ 
καΐ αυττι τα πράγματα καί 0φά$ αυτούς άνετί^εύαν ' 
καΐ αυτή Ιχαιρέ τε αύτοις χαΐ δογμαϋιν έβεβαίου τα 
παρ* αυτών διοιτιούμενα καΐ γινόμενα^ ί'ως ουπω δη- 
10 λονότι παντελώς έδεδούλωτο. έπεί δ^ εκείνοι ταν- 
την τε δουλω%'εΙύαν ητζουον^ καί τάς παρανόμους έν 
τ'^ πόλει ϋφαγάς έπυνθ'άνοντο^ οΰτω δη τάς δυνάμεις 
αυτών όυναγαγοντες εις ?ι/ εΙς τον υϋτατον εκείνον 
τώνύπίρ της κοινής ελευθερίας αγώνων ώρμηύαν, ον- 
15 των ί' αυτών έτι κατά την '^σίαν έφ%^0αν οί περί 

47, 35, 1 τον ^Αντώνιον τον τε Ίόνιον περαιωθέντες καΐ προς 
τοις Φιλίπποις της Μακεδονίας ύτρατοπεδεύίίαντες, 
διαβάντες δΐ καΐ έκ της ^Αϋίας αύτοΙ άντιΰτρξχζοπε- 

47,35,6 δεύονται τούτοις ' καΐ τα μίν 0τρατόπεδα^ ως καΐ ευ- 

20 τακτότεροι οί βτρατιώται κα\ φάους «ρχ«ι/ ωβι^ διχίί 

κατέύτη , παντός δ\ δη καϊ του δ^α μέύου αυτών καί 

τάφρφ καϊ βταυρώματι περιληφθέντος ^ εΙς τε 6 πάς 

περίβολος αμφοτέρων έγένετο^ καΐ έν κοινφ την άπ 

47,35,5 αύτον άύφάλειαν είχον. αντικειμένων δΐ αυτών άλλη- 
25 Αθ£? έκδρομαΐ μ\ν καϊ άντεπέξοδοι παρ* αμφοτέρων 4ΐ 
ώ^ έτυχεν ^^/^νοντο , μάχη δΐ έκ παρατάξεως ουδεμία 

Α7,^,^ χρονον τινά 6υνηνέχθη^ τέλος δΐ βυνέμιξαν άλλη- 

47,40,1 λοις. προ μέντοι της μάχης ύημεΐά τίνα γεγονότα 

το τε του πολέμου τέλος καΐ την της δημοκρατίας 

30 κατάλυβιν υπέφαινον^ του θεού τάχα μεθαρμόττον- 

τος τότε την πολιτείαν εις την λυύιτελεατέραν άρμο- 

νίαν καϊ κρείττονα^ την της μοναρχίας φημί' όμο- ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 51 

φθθνη0αι ιιίν έν τω κα^εβτώτι, τρόπω της τίολιτείας 47,395» 
ούχέ&* οίοί τε ηααν, ου γαρ Ιύτιν οΛως δημοκρατία 
άκρατος^ ί^τούοΰτον αρχής ογκον Λροχωρήΰαβα, ύω- 
φρονη6αι δνναται' ηολλονς δ^ αν έτά ττοΑΛοΓ^ καΐ 
αν&ι$ ομοίους αγώνας άνελόμενοι ηάντως αν ποζε 5 
έδουλώϋ^ΰαν η καΐ έφ&άρηύαν, τα μεν ουν Λολλά 
^τών 0ημείων τους τερατολόγοις παρηΟω^ άμείνων δ^ 
αν ην καΐ 6 ^ίίων μη αέρα του δ Ιόντος αυτά τε^η- 
πώς^ αλλά τι καΐ τω Πολυβίω ηρούεύχηκως^ ούτις 
άλωύιν γράφας της Καρχηδόνος καΐ της ^Ελλάδος 10 
δούλωύίν καΐ προ τούτων την μεγάλην των ^Ρωμαίων 
έκείνην ύτίό ^Αννίβου καΐ πολυχρόνίον κάκωόνν ου- 
δαμοϋ τερατολογών φαίνεται ούδ% ύημεΐα ταΐς Λθ(- 
παϊς αόλε0ι προ των βυμφορων γενόμενα διηγούμε- 
νος^ ει μεν ού.δ^ αν γενέύ^αι νομίζων^ μεμπτώς^ 15 
πλήρης γάρ των τοιούτων ή ιβτορία' ει ά' ώς ούχ 
ίατορήόας γ ε (χ,ύτός^ όυγγνωύτώς' βυγγραφήν ψάρ 
προκεχείριότο, έκ ά' ουν των έπΙ Καίύαρος καϊ ^Αν- 
τωνίου γενομένων τούτο έρώ^ την ^εταβολήν οΐμαι 
των πραγμάτων δηλούν' των γάρ έν ^Ιταλίψ ποτά- 20 
μών οΐ μέν τίνες παντάπαβιν έ^έλιπον^ οΐ δ* άνάπα- 47,40,5 
λιν ρεΐν ήρί,αντο. έγένετο ί' ή μάχη τούτοι/ τον 47,43, ι 
τρόπον ' πρώτον μ%ν βαλπιγκτής εις εκατέρωθεν 
νπεΰήμαινε^ καϊ ούτω καΐ οί λοιποί έπήχηΰαν^ πρώ- 
τοι μίν οΐ τό τε ότάΰιμον καΐ το παραβκευαατικον 25 
έν τόπω τινί κυκλοτερεΐ δια Σαλπίγγων μελφδούν 
τες^ έπειτα δ^ καΐ οί αΛΛο^ οΐ τον τε %νμόν τών 
βτρατιωτών έπεγείροντες καΙ έπΙ την βύνοδον αυ- 
τούς έ^οτρύνοντες. καϊ μετά τούτο οιωπή τε έξαπί- 
νης πολλή έγένετο , καϊ αμικρόν έπιόχόντες αυτοί τε 30 
ΰ^οίτοροι/ έ^εφώνηόαν καΐ αΐ τάζεις εκατέρω%'εν 
0υνεβόη0αν, κάκ τούτου αλαλά^αντες οί οπλϊται τάς 

4* 52 /ΙΙΛΝΟΣ 

τε άόπίδας τοις δόραόΐν Ικρουβαν χαΐ ίκεΐνα ί% αΛ- 
Λι^Λοι;? ^ξΐ}χόι/τΜίαι/, καΐ οι βφενδονητΰα. καΐ οΐ τόξο- 
τΰίΐ βέλη ΐ€αΙ λ£%Όνς ηχαν. χάί μετά τοινχα το χβ 42 
ίτίτίντιον άντεΙ^ηλαβε καΙ το ^ωρααοφόρον ύνν^χι- 
δ αχόμενόν 6φΐ4ίιν έν χε(^1ν έγίνετο. καΐ χολλφ μ^ 

47,44,1 ω%Ί,0μφ χολλω δϊ καΐ ^ιφ^μφ έχρηόαντο^ τα μεν 

χρωτα χεριύκοχονντες οχα>ς τε τρωβουύί ζινας πάί 

οχως αντοί μη τρω^άβιν' ίχειτα 6\ ώς η τ ε ορμή 

ύφων ψ>ί,τ^ καΙ ο '&ν^^ Αρλίγμηνεν^ ομόβε τε άχε- 

10 ριότίίχτως χωρονντες καΐ μηδεμίαν ίτ άβφάλείαν 

47,44,3 εαυτών χοιονμενοι^ χαϊ ούτε των τρανμάχων αήΐθ^- 
αν είχον^ το γαρ άλγηόον ο ένατος χροελάμβανεν 
οντε τον ολέ&ρον όφών ολοφνρμον ^^τοιοιη^ο , ές γαρ 

47,45,1 το λνχψίον ΟΌΧ ϋ^ιχνοϋντο, Ιμενον δϊ χατά χώραν 
15 ακριβώς αμφότεροι^ χάΙ ονΟ•^ ύχαγωγαΐς ούτε δνώ- 
Ι^εύι,ν ουδέτεροι έχρηϋαντο^ άλλ^ αύτοΰ^ ωύχερ είχον^ 
έιίτρωβχον έτιτρώβχοντο ^ έφόνευον έφσνενοντο μέ- 
'^ι χόρρω της ημέρας, χαϊ εϊ γε Βρόντος μϊν χατά 
^Αντώνιον^ Κάύόιος δϊ χατά Καίσαρα άντετέταχχο^ 
(^ 'ΙϋοΛαλεϊς αν έγεγόνεκίαν ' νυν δΐ ο τε Βρόντος την 
του Καίβαρος άρρω6τ£αν ί^εβιάβατο^ χαϊ ο* Αντώνιος 

' ν* • τον Κάύβιον ουδέν οΐ ομοιον τά χολέμια οντά ε^ενί- 

^%'Α9,2^βεν' έχλεονέχτηόαν δ^ χαϊ ηλαττώϋ'ηβίχν αλλήλων 

τώ τό τε τάφρενμα το του Καίσαρος του τε ^Αντω- 

^5 νίου χαν χαϊ τά έν αύτω χάντα άλώναι' οτε χαΐ 

Καϊύαρ χαραδό^ως ^ώ%η , τών Ιατρών τίνος χρο 

της μάχης οναρ αυτφ είχόντος^ χελευον αντώ έκ- 

4:ι,4β,Β χωρήόαι του ύτρατοχέδου' χάί τώ τον Κά&βων έχ 

μ^ν της μάχης 6ω^ηναν^ του τ ε έρύματος ύτερη&έντα 

30 αλλούέ 9Γα£ διαψνγεϊν , ύχοτοχηβαντα δ% χα\ τον 

Βρουτον έβφάχ^αι και τινας τών χεκρατηχότων χρος 

αυτόν έχιέναν, διαχρηύααϋτίΐ εαυτόν, 6 ουν Βρούτος ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 53 

μηά ταύτα χαΐ το έχΒίνον βτράτενμα Λαραλαβών 
μάχγι μίν βχ παρατά^εω^ ου διενοεΖτο αν%Ί,ς αυνε- 47,47,2 
νεχ^ηναα^ Λολλην δΐ δη ελπίδα άχινδννως έν τω 
χρόνφ χαχεργά^αό^αί 6φας Ιχΰον ^ορνβεΐν τε αυ- 
τούς άλλως χβτΐ ταράττενν νύχτωρ έηειρατο^ χαί τίοτε 5 
χαΐ τον Λοταμον Λαρατρίφας πολύ του έρύματος αυ- 
τών χατέχλυύε. χαί τα μίν του Βψ>υτου έν τούτοις 
ην, 6 δ^ δη Καίσαρ ο τ ε ^Αντώνιος ίύτίάνιζον μ\ν ^ΤΛΤΛ 
χαΐ τροφής χαΐ χρημάτων^ οϋ•εν ούδΐ τοις ύτρίχτιω- 
ταις τι άντΙ των διαρηαθ%'έντων ίδωχαν ' χαΐ τίρού- 10 
άτΑ χα\ την δύναμιν την ναυτιχηγ ηττη^εΐύαν υΛο 
43 της τον Βρόντου αΛεβαΙον. δίο χαΐ έν τοις ο^λοίς 47,47,5 
§τΰ μόνον τάς ελπίδας ουχ οτν της νίχης άλλα χαΐ 
της Σωτηρίας ποιούμενοι^ ωρμηντο διακινδύνευσαν ' 
ηναγχάϋΟι^ *^ ^"^ ^ Βρούτος μάχχι χρατηΰαί τα ολα ^^^ ^ 
δια τάς των Στρατιωτών αντομοληΰεις. χαΐ αυτών 47^48,4 
άντίΛαρατεταγμένων ηδη ά^οϊ δύο υπϊρ αμφοτέ- 
ρων υηεριητάμενοι αλληλοις τε έμαχέϋαντο χαΐ έχεί- 
1/0^5 το τέλος του πολέμου προέφηναν ' ηττη^τ) γαρ 
6 χατά τον Βρούτον. ηττηΟ'έντος ουν χαΐ του Βρού- 20 
τον, χαΐ άλλων αλλτι φευγόντων^ επεδίωξαν μ^ ο£ 
χεχρατηχότες^ ούτε δΐ άπεχτειναν ου%^ εΐλόν τινα^ 
άλλα προόεδρεύϋαντες αύτοίς την νύχτα ως έχά- 
ότοις ουχ εΐαόαν ανϋ'ίς ύφας 0υ6τραφηναι. 6 σ^ 47, 49, ι 
Βρούτος άπογνονς μεν. την βωτηρίαν άπαίιώίίας δ^ 25 
την αλωβιν ές τον ^άνΰΰτον αύτος χαχέφυγε χαί 
ανάβοντας τούτο δη το^Ηράχλειον ^ Ω, τλημον άρετη^ 
λόγος αρ' ηύ^α άλλως ^ έγώ δι 6 ε ως ίργον ηόχουν' 
όύ ί' αρα έδούλευες τύχη, παρεχάλεαέ τίνα των 
όυνόντων^ ϊνα αυτόν άποχχείνχι, χαΐ αυτού το μΙν 80 
άλλο ΰωμα ταφής υπό τού ^Αντωνίου ίτυχεν^ η δ^ 
δη χεφαλή έπέμφ%^ μΙν εις την ^Ρώμην^ ;ι;€φωι;£ 4^ 54 ^ΙίΙΝΟΣ 

εν τω άπο τον Δυρραχίου διάπλφ τϋεριπεΰονύα εις 

ττιν ϋ'άλαΰβαν έρρίφη. τελευτηβαντος δΐ αύτον χαΐ 

η γννη Πορκία άνθρακα δνάττυρον καταταονύα άτίέ- 

Ρ'ανε, των δΐ ύννόντων αντω επιφανών ανδρών οί 

5 μίν Λλείονζ εαυτούς παραχρήμα ατίέκτειναν η αλόν^ 

τες έφϋ'άρηβαν^ ώβπερ 6 Φαβώνιοζ 6 του Κάτωνος 

έραότης , οί δΐ λοιποί εΙς ΣικελΙαν προς τον Σε^τον 

48,1,2 κατεφνγον. ΚαΙύαρ δϊ καΐ ^ Αντώνιος^ ο μεν εις την 

48,2,2 '^σία ν έχώρηΰεν άργυρολόγηβων αύτην^ Καΐβαρ δε 

10 εΙς την'Ρώμην^ τον Αέπνδον^ αν τι παρακινη^ κω- 

λύβων^ καΐ τώ Σέ^τω προΰπολεμηίίων, κατά δΐ την 

^,^Λ^Ρώμην η Φολουέα η του τ ε Καίσαρος πεν^ερά καΐ 

του ^Αντωνίου γυνή τον Αέπιδον υπο νω^είας παρ* 

ονδ\ν ηγε καΐ αύτη τά πράγματα διεχείριζεν ^ ώύτε 

15 μψε ττιν βονλην μήτε τον δημον άλλο τι παρά το 
έκείντι δοκούν χρηματίζειν' ύυνην δ^ ταύτΊ] καϊ Αού- 
κιος 6 τον ^Αντωνίου αδελφός, ίπελ%'6ντος δε τον 
Καίσαρος ^ προς βρ(χχύ μίν ηΰύχαβαν^ έπειτα διηνε- 
χ&ηόαν^ καΐ τελευτώντες εις πόλεμον έμφανη κατε- 
• ^0 ΰτηύαν. 6 γάρ Καΐΰαρ ττιν χαλεπότητα της πενϋ'εράς 
μη φέρων την %^γατέρα αύτης, ως καΐ παρθένου 44 
Ιτι ονύαν^ ο καϊ ορκω έπιΰτώΰατο^ άπεπεμψατο. γε- 
νομένου δ\ τοτίτον, ούδ\ν Ιτι φίλιον έποίουν* ύυνη- 
ρατο δ\ τοϊς περί Φολουίαν ές τά μάλιϋτα το ^| 

25 νΛΟί^ον τών ανθρώπων περί τον Καίύαρα μΐύος^ ^| 
αίτιας τίιβδε φυέν, πάύαν γάρ κατ αρχάς την ^Ιτα- 
λίαν πλην εϊ τις τών έατρατευμένων έν δωρεάς μέ- 
ρει λαβών η καϊ έκ του δημοβίου πριάμενος εΐχε^ 
μετά τε της δουλείας καϊ μετά της άλλης καταύκευης 

30 τούςδεΰπότας 6 Καΐβαρ άφτιρεϊτο καΐ τοις ατρατιώ- 
τα^5 έδίδου. τών ουν άπούτερουμένων τών Ιδίων 
κτημάτων δεινώς προς «ντον άγανακτούντων^ ώς εΐ- ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 55 

χ05, χάΐ όχετλιαζόντων ^ διηρώτα ΰφάς '^Λοθ^ν ουν 
τάγέρα τοΙς έΰτρατ ευ μένους άποδωΰομδν^ ; ωαπερ τι- 
νος αντφ Λολεμεϊν η χαΐ τοβαντά τιβιν υΛί^χνεϊ- 
ϋϋ'αί κεκελενκότος, τους ουν άδιτιουμενους Λαρά του 
Καίΰαρος ο τε Αουχως χαΐ η Φολουία ηροβεηον- 5 
ούντό τε χαΐ ύυνίότων. ο&εν 6 ΚαΐΟαρ χαΐ άκων 4Ά,9,4 
νηοκατέκΚινε ^ και ουκέτ άφτ^ρείτό τι. ^ μεν οι;ι/48,9,ι 
γερουύία δια ταύτα καΐ οί άλλοι πρ^ως πως τίρος 
αυτόν Ιβχον^ οΐ δε ότρατιώται εδυβχέραινον ^ καΐ 
των τε έκατοντάρχων καΐ των άλλων των ^ορνβεΐν ίο 
αυτούς χωλυόντων ΰυχνούς άπεκτειναν, αυτόν τε 
εκείνον Λαρ' ολίγον ηλ^Όν ά7Τοχρηύαα&•αι ^ Λαβαν 
αυτάρκη πρόφάβιν της οργής ποιούμενοι, καΐ ου ηρό- 
τερόν γε έπαύβαντο χαλεηαΐνοντες τίρίν τοις τε 
ϋυγγενίύι βφών καΐ τοις των έν ταΐς μάχαις Λεβόν- 15 
των ηατράοι καΐ Λακή την χώραν^ ην τίνες αυτών 
είχον^ αφε%^ναι. έκ δ^ τούτου τα μίν των ύτρα- 
τιωτών επιτηδειότερά οί αυΘΊς έγένετο^ ο δϊ δήμος 
κατ αύτο δη τοντο τιάλιν ήγανάκτει. καί Ις τ ε χεί- 
ρας αύτοι γιεβαν καί μάχαι υφών ΟΰνεχεΙς έγίνοντο. 20 
δια ταύτα ουν φοβη%•είς ο ΚαΖβαρ καταλλαγήναι τ^ 43, ίο, ι 
Φολουία καΐ τω Αουκίφ ήϋ'εληόεν, έπεί δ^ Λολλούς 
πολλάτα,ς πέμπων ουδϊν έπέραινεν^ η γαρ Φολουία 
τους βουλευτάς και τους Ιππέας ίχουόα μετ αυτών 
έβουλεύετο^ καί τί ταύτα ^ανμάαειέ τις^ οπότε καΐ 25 
^ίφος παρεζώννυτο καΐ υυν^ματα τοΙς ύτρατιωταις 
έδίδου^ έδημηγόρει τε έν αύτοΐς ^οΑΑαχ^^ ; δια ταύτα 
χοίνυν ο ΚαΙύαρ έπί τους έότρατευμενους κατέφυγεν^ 
ούτοι δ\ ηύαν οί τής ύτρατείας ήδη δια το τον νενο- 
μκίμένον χρόνον έότρατεύύΰ-αι διαφειμένοι, τούτους 30 
45 ουν πολλούς κατά την ^Ιταλίαν υπάρχοντας παρεκά-^ 
λει διαλλακτάς γενε0%'αι ΰφίΰι τών προς αλλήλους ^Λ^, 2^ 56 ΜΛΝΟΣ 

διάφορων η διχαύτάς. παΐ δήζα ές την ^Ρώμην ίκεϊ-^ 
νον πληϋ'δΐ ηολΧω ύυνΒλ&'όντΒζ, Ις χβ %ο Καηιτωλιον 
α^ροιβ^ένχΒζ ^ τάς χβ όννϋΊ^καζ ας ο χβ * Αντώνιος 
χάΐ 6 Καιΰαρ έτίΒΛοίψηο άνίΐγνωύ&ψ/αί ϋφι^ιν έκέ- 

5 λΒυβαν^ καΐ τφ μ\ν Καίύαρι Λαρόνχι^ χοΖς δΐ έχέροις 

δια πρΒόβείας χάΐ έν ^ηχ^ χινι ημέρα προς χην δ£- 

κην αηανχηϋαι Λροβέχαζαν. καΐ 6 μίν Καϊύαρ εχοι-- 

μος διαδικαύ^ηναι έγένεχο* οί ί' ονκ ηλ^ον ςρο/ϊι^- 

Α^,η,ζ %'ένχΒς η χάΐ αΛα^ιώύανχΒς ^ διέύχωΛχον γοϋν 6φας^ 

10 άλλα ΧΒ κάΙ βουλην καλίγαν άηο χης χών ^χραχιω- 
χικων νΛοδημάχων χρηϋΒως άποκαλοννχΒς' χηνιχαντα 
ονν^ χον μίν Λονχίου καΐ χης Φολονίας ώς καΐ άδι- 
χοννχων χαχΒψηφίίίανχο^ χα δΐ χον Καίόαρος ίπρε- 
ϋβευβαν. καΐ έχ τοτ;τοι; δη χον πολέμου ψηφιΰϋ'έι/χος 

15 χρημάχων ές χον πόλεμον δεόμενος χα άνα^μαχα^ 

οϋα γε έ%αργνρι6^ηναι έδύναχο^ χα χε έν χη αλλτ^ 

^ΙχαλΙα τ^ έν χ^ έπιχραχεία ανχών ονότ] καΐ χα έν^ 

48,13,1 ανχ'^ ^Ρωμτι άνακείμενα τιαϋ'είλον. ο χε ονν Καίβαρ 

παρεύχενάξεχο , χαϊ η Φολονία χαΐ 6 Αονχιος χα χε 

20 3Τρό^φορα έπορίζοντο χαί τάς δυνάμεις ΰννεχρόχονν ' 
χαΐ πολλά μίν αλλήλους έχάχωβαν^ ένίκηύε δ^ όμως 
6 Καϊύαρ^ χην χ ε πολιν έν τι ο Αονκιος ην παραχα- 
%Ί6ας νπο λιμον έ^επολιόρκηΰε , χαί ανχος μ\ν άλ- 
λοι ΧΒ χινες αδειαν ενρονχο , χών δΐ βονλενχών χοΛτ 

2δ χών Ιππέων οΐ πλείονς έφϋ'άρηόαν' χαΙ η χε Φο- 

48,15,1 λουία προς χον άνδρα μεχά χών χέχνων άπέδρα^ ^ 

χε ^Ιουλία η χών ^Ανχωνίων μηχηρ εις Σιχελίαν πρώ- 

χον προς χον Σέξχον έλ^ονύα ένχίμως υπ^ ικντον 

προς χον νίον άπεΰχάλη, μεχά χούχων χών χοχε προς 

30 χον ^Ανχώνιον έχχωρηΰάνχων χαί Κλαύδιος Τιβέριος 
Νέρων έφυγε, φρουράν γάρ χινα έν τ^ Καμπανίψ 
είχε^ καΐ έπειδη χαϋυπέρχερα χά χοϋΚαίύαρος έγένεχο^ νΟοο^Ιί: ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 57 

αχηρΒ 6νν χε ζ'η γνναιχί Αιβία ^^ονύίλίτι χάΐ 6νν 
χφ νίφ ΤιβΒ^ίφ Κλανδίφ Ν4ρ<ύνί^ ωβχε χαΐ τοντα 
έν χοΐξ παραδοξοχάχοίς (ϊνμβηναν' η χε γαρ ΛνβΙα 
ανχτι η χσν Καίόαρα χόχε φνγουβα μεχά χανχα ανχφ 
έγηματο^ χαΐ 6 Τιβέριος ουχος 6 6υν χοίς χοκενβι 5 
χόχε έκδράς χην ανχοχράχορα άρχίΐν ανχον δίεδί- 
Ι^αχο. χανχα μ^ ΰόχερξ^ν ίγένεχο. Καΐ0αρ δέ^ έχε\ 48,ΐ6,ι 
46 νΛο χε χσν λιμού φ^ρά έν χφ αΟχει έγένεχο ^αίαχ- 
χοκραχοννχο^ χοΰ Σ^χου^ καΐ 6 Σέξχος κάΙ χής^Ιχα- 4δ,ΐ8,ι 
ίίας έΛείρααε^ διανανμαχή^αί Λρος ανχον ηβουλη&η. 10 
ταχΐ πρωχον μ^ν δερμάτινα ηλοΐα τιαχά χονς έν χφ 
άτιεανφ πλέονχας έκΛοιήΰίχι έηεχείρηόεν^ ίνδο%•εν 
μ\ν φάβδοΐζ ανχά κονφαις διαλαμβάνων, Ι^ωϋ'εν δΐ 
/3ο6$ δέρμα ώμον ές άβΛίδος κνκλοχερους χρόηον Λε- 
ριχείνων, ώς δΐ γέλωχά χε ωφλίβκανε καΐ κινδν 15 
νενόειν, εΐ τιειρα&είίΐ χονχων, έηίοχεν^ε, χφ ναυχικφ 
χφ καχαόκεναύΟ'ένχι έχρηβαχο μέν, ψχηϋ'είς δ^ κα- 
χαλλαγηναί οΐ έπε^νμηΰεν' ον μην ίχνχεν ανχον 
προς χάς διαλλαγάς ομογνωμονος. χον δ^ Καίβαρος 
χερΙ χανχα οι^το^, χον χε ^ΑνχωνΙον έκ χης ^Αύίαζ εις 20 
Αίγνίίχον Ιρωχι χης Κλεοτνάχρας οΛοχωρηΰανχοζ, ο 
Ααβιηνος χον Μεγάλον Πομχηίον γεγονώζ ΐπηάρ-- 
χης, μάλλον δΐ νίος εκείνον 6 Ααβιηνος ονχος ναηρ* 
χεν 6 εις χονς Πάρ^ονς ανχομοληΰας, Ιχειχα χοΐς 
εκείνον πακίΐ 0ννηγαίνιόμένος κατά χον Καίσαρος, 25 
ώς δΐ καΐ εκείνοι ένικηϋΐ]6αν, εΙς χονς Πάρΰονς κα- 48,24,4 
χαφνγών άνέχεκίε χον *Ορωδην χον βαΰιλέα χων 
Πάρθων έπιχειρη0αι^Ρ&μαίοις' καΐ εκείνος χον ηαΖδα 
ανχφ χον Πάκορον δονς μεχά δννάμεως έζαχέόχειλε, 
καΐ η χε Σνρία ηάΰα Λλην χης Τνρον νΊί ανχών 30 
έάλω καί η Παλαιαχίνη έχπρω^η, Κιλικίαν χε καΐ 48, 26, ι 
χής *Α6ίας χάς ηηειρώχιδας πόλεις ύχεδον άιίάύας 58 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

4Β,27,ι τ^ρηχεααν, ^Ανχώνιοζ δ% έτίυν^άνετο μεν ηον ταντα^ 
νηο δ\ τον ΙρωτΌζ καΐ της μέϋ'ης οΰτε των ΰνμμά- 
χων τν οντε των πολεμίων έφρόντκίεν' οψε ί' ονν 
ποτέ άναγκαΰ^εΐζ έζαναότήναι^ χαΐ Ιδών πάντα προ- 
5 κατειλημμένα έγκατέλιπεν αντονς^ πρόφαόνν τον του 
48,27,4 Σέξτον πόλεμον ποίη0άμενος, δίαβαλών δΐ ές την 
Ελλάδα^ κανταν%'α τη τε μητρί καΐ τη γνναιχΐ ΰνμ- 
μί^ας τον τε Καίύαρα πολέμων έπονηβατο χαΐ τω 
Σέξτω φιλίαν έβπείαατο. καΐ μετά τούτο ές την '/τα- 
10 λίαν περανω%'είζ^ καΐ Πουπλίφ Σερουιλίφ δνναμιν 
παρά τον Καίβαρος αγοντν κατ αντον εξαίφνης πρού- 
πεβών πολλούς μίν Ιφ^'ενρε^ ^οΛΛοι;^ ^^ καΐ πάρε-- 
49,28,2 βτηύατο, ύννερρωγότος ονν τού πολέμον^ η Φολονία 
τελεντα^ καΐ τά τε όπλα αμφότεροι κατέ%εντο καΐ 
15 0ννηλλάγη(5αν ^ πρόφαύιν τον %'άνατον αντης προς 
το παρ αλλήλων δέος ^ ατε καΐ άντιπάλονς καΐ τάς 
δννάμεις καΐ τάς ελπίδας Ιχοντες^ ποιηαάμενοι. καν 47 
τούτω ΚαΙύαρ μ\ν Σαρδώ τε καί ^αλματίαν την 
τ Ύβηρίαν καϊ την Γαλατίαν^ ^Αντώνιος δ% πάντα 
20 τάλλα τά νπ\ρ τον *ΐ6νιον , τά τε έν τη Ευρώπη καΐ 
τη ^Αύία τοΙς ^Ρωμαίοις οντα^ άπέλαχε. τά γάρ έν τη 
Αιβνη Β%νη ο Αέπιδος καΐ την Σικελίαν 6 Σέξτος 
48,30,4 εΐχεν. 6ς καίτοι ^οΛ^/χ^Γι/ αντώ τοντε ^Αντωνίου καϊ 
τού Καίσαρος παραβκεναζομένων Ιφϋ'η πολλά προς 
25 εαντού τε καΐ κατ^ εκείνων διαπραξάμενος * καΐ τέ- 
λος τονς της ^Ρωμης πάντας έκπολεμώύας αντοΐς 
τοαούτον ϋβχνε κατά ^άλατταν^ καϊ μάλιύτα Μήνα 
48,30,4 τινι των έΙ^ελενΟ'έροον αυτού νπονργω χρώμενος, οΐ 
γάρ έν τη 'Ρωμη ^ ώς η τε Σαρδώ εΡχετο καί η πα- 
30 ραλία έπορ^εϊτο^ της τε ύιτοπομπίας έότέρηντο, καϊ 
48,31,4 6 λιμός αυτούς δεινώς έλνπει^ παρεκάλονν ύφάς εΐ- 
ρηνεύΰαι^ καΐ πολλά έπΙ τούτω έβόων^ ως δ^ ονδεν 

Φ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 59 

έπεραινον^ ύΛονδη έπ αύτονς ώς καΐ άτίακτενονν- 48,31,5 
τδζ ωρμηόαν. καΐ ο μίν Καΐύαρ^ καίτοι τρωϋ'εντων 
των ίμφ* ανχον όντων ^ την τε έύ^ήτα Λερίερρηξατο 
καΐ Λρος ίκεχείαν αυτών έτράτίετο^ 6 ό' ^Αντώννος 
βιανότερον μίν αντοΐς ηροβηνεχΘ'η ^ ηναγκάό&η^αν 5 
δ^ ομωζ τω Σε^τω καΐ άκοντες έχικηρυκενύαϋ^αι, 48,3ΐ,6 
κατά δΐ τον κανρον εκείνον Αονκιος Κορνήλιος Βάλ- 48,32,2 
βοζ νηάτενβεν ^ άνηρ Γαδειρενς' έμνηίί^η ί' αυτού 
η Α^τορ^α, οτι καΐ πλούτω καΙ μεγαλονοία τούοΰτον 
τους χαθ' αύτον άνϋ'ρωΛους ύχερηνεγκεν ώότε καΐ 10 
δωρεάν τους ^Ρωμαίοις ανά πέντε καϊ εϊκοβι δραχμάς 
τελευτών καταλιηεΐν. καί ο νόμος 6 Φαλκίδιος ώνο- 48,33,5 
μαύμένος πλείΰτην καϊ νυν Ιτι Ιβχύν εις τάς των 
κλήρων διαδοχάς, ωύτε τινά το τέταρτον της κατά- 
λειφ^είύης ούόίας, αν γέ λτ] βαρύνηται, λαμβάνοντα 15 
το λοιτίον άφεΐν^ι^ Ιχων^ ύηο Πουπλίου Φαλκιδίου 
δημαρχοΰντος έτέ%^. οί δϊ^τίερί τον Καίβαρα καϊ 
^Αντωνιον άλλα τ ε πολλά παρηνόμουν καϊ ές το βου- 48,34,4 
λευτηριον πλείστους 06ους ούχ οτι άλλως άνα^ίους^ 
άλλα καϊ δούλους ανέγραφαν. Μά^ιμον γούν τίνα 20 
ταμιεύύειν μέλλοντα έγνωριύέ τε 6 δεσπότης καί 
άπηγαγεν. έτερος δέ τις έν τους 0τρατευομένοις φω• 
ραθ'είς κατά των του Καπιτωλίου κρημνών έώό^η^ 
προ ελευθερωθείς ίνα άΐ^ίωμα η τιμωρία αυτού λάβγι, 
τω δ% δη Σέ^τω εΙς λόγους ηλθον^ καϊ ϋυνθηκας 25 
48 προς αυτόν έποιηόαντο. γενομένης δ^ της ειρήνης ^%^^Λ 
αύτοΐς^ τοόουτον οί παρόντες νφ' ηδονής έ^έκραγον, 
άτε καϊ τω πολέμφ κακοπαθούντες καΐ της ειρήνης 
ίύχυρώς επιθυμούντες^ ώς καϊ τά ορη ύυνηχηίίαι^ 48,37,2 
κάκ τούτου καϊ φρίκην 0φί0ι καΐ Ικπληξιν μεγάλην 30 
έγγενέαθαι, ουκ άνέμενον γούν οί τού Σέί^του τγ} γ^ 48,37,3 
αύτγί προόελθείν ^ η0αν γάρ έν 'τοίς πλοίοις^ έΛΛ' 

Α 60 /Ι1Ω.Ν0Σ 

έξεηηδων ές την Ο-άλΜύαν^ κάΙ οί έτερον έ^ αντον 
τον βν^ν έΛειβέβαινον, κάν τούτω ηαηάξοντό τε αλ- 
ληλονς αμα νηχόμενοί καΐ ηερίδβαλλον κολυμβών 

48,38,1 τες, μδτά δ^ ταντα άν%'εΐ6τΙων ίλληλουζ^ πρότερος 
5 μίν 6 Σί^τος ίν τ'^ νηί^ ίπεντα 61 6 Καΐϋαρ^ ο τ ε 

^^,ζ%,2*Αντώννος έν ττ} ηπείρω. δννηϋ'είς ί' αν 6 Σέ^τος 
καΐ αμφότερους έν τφ ΰκάφει 6νν ολίγοις ηαρόντας^ 
ωύηερ Λου καί Μηνάς αντφ ^υνεβονλενε, φονεύβαι^ 
ουκ η^ελη^ε. 7^ρος δΐ τον ^Αντώνιον^ έπειδη την 
10 οΐκίαν αύτου την πϋρτρωαν την έν ταΐς Καρίναις 
κατείχε, τόΐίος δε τις της^Ρωμης αί Καρϋναι, τρόπον^ 
τινά ηδι0τον άτϋέΰκωψε * ταΐξ γαρ τροπίΰι ταΐς των 
νεών της αυτής ονομαύίας οϋΰης , έν ταΐς Καρίναις 
αυτούς εύτιάν Ιφη. την δϊ θυγατέρα Μάρκω Μαρ- 
15 κέλλφ τφ Καίβαρος άδελφιδφ ηγγύηόεν, ούτος μ^ν 

48,39,1 ουν 6 ζόλεμος όνεβέβλητο, ^Αντώνιος δΐ έςχην !ΒΑ- 
λάδα άπο της ^Ιταλίας έηανελθών άλλα τε ηολλα 
ίξω των πατρίων έ^εδιΐιτηϋΊ^, τάς τε τίόλεις αμα κα- 
κών καΐ τάς έπι^μίας αηοχιμΛλάς, καΐ ^ι6νυ0ον 
20 αυτόν ονομάξεβϋ'αι ήξίου, επειδή καΐ οΐ ^Αΰ^ναΤοι 
προς τούτο τήν ^Α%^ναν αντφ καττγγγυηβαν , δέχε- 
ύθαί τε τον γάμον Ιφη καΐ προίκα μυριάδας εκατόν 
παρ αυτών έ^έπρα^εν. αυτός μίν ουν περί ταύτα 
εΐχε^ τον δΐ δή Ουεντίδιον τον Πονπλιον ές τήν 
25 ^ΑόΙαν προυπεμψε, κα\ ος τους τε ΠάρϋΌυς ^ οχυρά 
χωρίω έότρατοπεδευμένους , έπιθεμένσυς αυτά παρά 
γνώμην του Ααβιήνον διά τά πρφην &υημερήματα, 
κατά κράτος ίνρέψατο χαΐ της Συρίας έΐ^λαΰεν, αν^ 
τον τε τον Ααβιήνον έχειρώ^ατο, *'' κα\ έπϊ τοντω 
30 ϋ'ρίαμβον έν τή 'Ρώμη μετά ταντα καταγαγάν άλλα 
τ ε τοις άναλωμα0ιν έλαμπρύνατο, καΐ το βα0ίλ$ιον 

48,42,5 κατακαν&ϊν άνοωζόδομήοας εΐκόύιν ας παρά του ΚαΙ- ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 61 

6αξ^8 ως καΐ ίηοδωβξύν ι^τηΰίχτο χατεχόΰμη^ίΒ. καΐ 
αντάς ίαΐΜχη&Βΐς νϋτερον ονκ άπέδωκεν^ εύτραπ^' 

49 ίίψ χρη0άμ$νο$ ' ώς γαρ ονκ ίχων ίκανονς ύηηρέ- 
χας ^Λέμ-ψον τινάζω Ιφη "καΙ άρον οιντάς\ κάΙ όντως 
έκΒΧνος οχι/ι^βας την ίεροβυλίαν άνακ8Ϊ0&αί ύφας 5 
εΙαϋΒ, ταντά τ β ουν έγένετο καΐ 6 ΚαΖ^αρ την Αι- 48,444 
βίΰΡν ίγημΒ^ πάλαι αύτης έρών. ην δϊ γυνή τον 
Νέρωνος^ μ^' ον ύννδιέφνγεν^ ωύτίΒρ Β^ρηται' χαΐ 
έκνΒΐ γΒ ^| ^^ντον μήνα Ιχτον. έξίδωχΒ δΐ αντην 
αντος ο ανηρ ωύτίΒρ τις πατήρ. κα£ τι χαΐ τοιούτον ίο 
έν τη ΒύτιάύΒΐ όφών ϋννην^χ&η' Λαιδίον τι των 'φι- 
%νρων^ οϊα αΐ γυναίκες γυμνά ώς πλη&ει ά^ρουοαι 
τρέφονύιν^ ίδον χωρΧς μ\ν την Αιβίαν μετά του Καί- 

- 0αρος χωρίς δΐ τον Νέρωνα μΒϋ'^ έτερου τίνος χα- 
ταχΒίμενον^ Λροβήλϋ'Βν αύτη χαϊ Ιφη ^* τι ποίΒΪς 15 
ένταυ^α^ χυρία\ ο γαρ άνηρ 0ου ^ δΒίξας αυτόν ^έχεϋ 
ΐίαχάχΒΐται\ όυνοιτίοϋ^α δ^ ηδη τφ Καίόαρι τίχτΒΐ 48,44,4 
Κλανδιον ^ρούόον Νέρωνα, χαΐ αύτον 6 Καΐύαρ 
ονΒίλΒτο χαΧ τω ΛοχρΧ έπεμψε, χαϊ έχείνος τελευ- 
των ου πολλω ύστερον επίτροπον χαΐ τούτφ χαϊ τφ 20 
Τιβερίφ αύτον τον Καίΰίχρα χατέλιπεν. 6 δ^ ουν 
όμιλος άλλα τε έπΙ τούτφ πολλά διΛ'ρύλει χαϊ τοΙς 
εύτυχου^ι τρίμηνα παιδία γετ/νάβ&αι έλεγεν^ ωύτε 
χαΐ ές παροιμίαν το έπος χωρηβαν. τον δϊ Μηνάν αύ- 48,45,7 
τομοληόαντα προς. αύτον 6 Κα10αρ ούτε έ^έδωχε τφ 25 
Σέξτω έξαιτη^έντα χαΐ προβέτι χαϊ διά τιμής ηγε^ 
χαϊ ές το των Ιππέων τέλος έβέγραψε δαχτυλίοις τε 
%ρυ0οΐς έχόόμηΰε. το δΐ δη των δακτυλίων τοιόνδε 
, έβτίν. ούδενΐ των πάλαι ^Ρωμαίων δαχτυλίοις χρυ- 
ύοϊς^ πλην των βουλευτών καΐ των Ιππέων^ χρηΰ^αι 30 
έ^ψ/' καΐ διά τούτο τοΙς έ^ελευ^'έροις παρά μόνου 
δίδοται, τού το κράτος έχοντος^ 6 δε δη Σ^τος διά 62 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

ΧΒ τοΰζο χαΐ οτι Λολλά αντώ ζών ομολογη^έντων 
ουκ έγένΒχο^ άντεγκαλονντοζ αμα αντφ καΐ τον Καί- 
όαρος τίαράβαόνν έν ένίοίς των ϋννϋτικών Ιλυΰδ την 

48,46,2 δίρήνην, καΐ 6 Καίϋαρ τον τε Αίπίδον καΐ τον ^Αν- 
5 τώνιον είς τον κατ* αύτον πόλεμον μετετί^μψατο ' 
οΐ 8^ ουκ ενϋνζ ύπηκονβαν' ο^εν 6 ΚαΙύαρ μόνος 
έπολέμεί τφ ΣϋΕ,τψ^ κάΙ την γε πρώτην κακώς έηρα- 
|δΐ/' έν τε γαρ νανμαχίαις τνύΐ ϋφαλείς Ιτυχε, καΐ 
υ%ο χειμωνίον όφοδρών τα πολλά των ηλοΐων αΛέ- 
10 βαλε, του δ% Σεπτού τοις ηροτερημαύιν επηρμένου^ 

48,48,5 καΐ την ^Ιταλίαν φέροντος τε καΐ άγοντος^ νίόν τε 
του Πούειδωνος εαυτόν ονομάζοντος^ πλοϊα ο Και- 

48,49,1 βαρ κατά ηάύαν ως είΛεΖν την ^ΙταλΙαν έναυπη- 50 

γείτο^ καΐ έρέτας ύυνέλεγεν^ ο^τΛ^τα^ τε κατελέγ&νο^ 

15 καΐ χρήματα ηΟ'ροιζε... καΐ δύο ένναυτούς Βς τε την 

ναυηηγίαν Ις τε την των χρημάτων ά^ροιύιν καΐ 

ές την των έρετών άΰκηύίν χατανάλωΰεν^ αύτος μίν 

έφορών καΐ διατάττων ταύτα τε καΐ τά άλλα τά έν 

τ^ ^Ιταλία χαΐ Γαλατία^ Μάρκψ δ\ Ούιψανίω ^ΑγρίΛ- 

20 Ίία την του ι/αντικον παρα0κευην έγχειρίύας. τους 

γάρ Γαλατάς αύτον ηροΰχολεμούμενον ^ οτεπερ χαΐ 

τον ^Ρηνον δεύίιερος δη ^Ρωμαίων έπΙ Λολέμφ δνέβη^ 

μετετίέμ'φατο^ κάΙ ττί τε δόβει των νικητήριων έτι- 

μηύε καΐ έκΛονηύαί τε καΐ έξαοκηύαι το ναυτικον 

25 εκέλευύε. καΐ ος^ υτίάτευε δε μετά Αονκίου Γάλλου^ 

τά μΙν έηινίκία ουκ Ιπεμψεν^ αίόχρον είναι νομίβας 

του Καίύαρος τίακώς τίεηραγότος γαυρωϋψ/αι^^ το 

48,49,5 ^£ δη ναυτικον πάνυ προ^μως έ^ειργάΰατο. άλιμέ- 
νων δΐ των ταύτ^η χωρίων όντων ^ ίργον μεγαλόπρε- 
πο πες έξεπόνη^εν, έν γάρ τη Κύμη τη Καμπανίδι χω- 

49,50,1 ^^^^ ^^ μ&κα^ύ Μιύηνού καΐ Πουτεόλων μηνοειδές 
έβτιν ' Ζρεβί τε γάρ μνκροΤς καΐ ψιλοΣς^ πλην βραχέων ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 63 

ηδρίδίληπταν ^ καΐ &άλα66αν τρνπλην κοΛ^τω^ι^ έχει. 
ταύτην 6 ^^ύγρίπηας ΰνντρηΰαζ λιμένας ναυλοχώ- 
τάτονς ατίέδενί,Βν. α δ% έν τω τόχω έκείνφ άξιαφψ 48,50,4 
γητα έ^εαβάμην, φράΰω. τά ορη ταντα προς ταΐς 
Ινδον ^αλάβααις οντά πηγκς πυρός τε αμα πολλού 5 
κάΙ ύδατος όυμμιγείς ίχει^ καΐ αυτό μίν κα^^ εαυτό 
εκάτερον ουδαμοϋ ευρίακεται^ ούτε γαρ πυρ αύτο 
οίθ' ύδωρ ψυχρον αύτο φαίνεται^ έκ δΐ ίι} της 
ομιλίας υφών τό τε ύδωρ θερμαίνεται καΐ το πύρ 
υγραίνεται ' καΐ έκεΖνο μ\ν προς την θάλαύϋαν δια ίο 
των προποδων εις τάς δε^αμενάς χωρείς την ί' 
άτμίδα αύτού^ές τε οικήματα μετέωρα δια όωληνων 
άνάγουβι^ κανταύθα αύτγΐ πυριώνται, οΰα γαρ αν 
έπΙ πλεϊον από τ ε της γης καΐ από τού ύδατος άνα- 
δράμτι^ ξηρότερα γίνεται, καταβκευαί τε ουν περ\ 15 
αμφότερα πολυτελείς ηύκψηαι^ καΐ ίβτιν Ις τε βίου 
διαγωγην καΐ ές ακεβιν επιτήδεια, ταύτα τε ουν 
τό όρος έκεΐνο καΐ προβέτι καΐ γης φύύιν τοιάνδε 
παρέχεται, τού πυρός τό μεν κα^β^ν ουκ Ιχοντος^ υπό 
γαρ της τού ύδατος Ουνουβίας παν τό φλογώδες 20 
αυτού ββέννυται^ διακρίνειν δϊ δη καΐ διατηκειν τα 
61 προστυχόντα οΐ καΐ ως δυναμένρυ^ ϋυμβαίνει της 
γης τό μίν λιπαρόν έκτηκεόθαι υπ* αυτούς τό δ^ 
τραχ;υ καΐ όοτώδες ώς ειπείν ύπολείπεβθαι. ση- 
ραγγώδεις τε ουν οΐ δ}/κο^ έ^ ανάγκης γίνονται , καϊ 25 
αύχμω μίν δοθέντες ές κόνιν διαλύονται^ ύδατι δ^ 
όύν κονία φυραθέντες συνίστανται^ καϊ έφ* όσον 
γ' αν έν τω ύγρω ωσι^ πηγνυνταί τε καϊ πετρούν- 
ται. αίτιον δ^ ότι τό μίν κραύρον αυτών υπό μ\ν 
τού πυρός όμοφτ;οι;$ οί όντος επιτείνεται τε καί 30 
θραύεται^ τιϊ ίέ συμμί^ει της νοτίδος άναψύχεται, 
χάκ τούτου εϋσω δια παντός συμπιληθϊν αλυτον γι- 64 ΜϋΝΟΣ 

νεται. τοίαντοΛ μ\ν αί ΒαΖαί εΐύι^ χαΐ ^ οΛτα^ τάζε 

6 ^Αγρίπηας έΛπδη τάχιστα τους είΰπλους ϋ^εποί- 

ήό€, τάς Τ8 νανς %αΙ τονς έρέτας η^(^ι,6εν. ίς τε 

48,δ2,ι την^Ρώμην ϋημεϊα αλλαχε ρυχι^ά ίΐηγγέΐ&η^ καΐ οχι 

5 δελφϊνεζ πολλοί ΛερΙ τψβ ^Αβχίδα την της *^^φρνκής 

Λύλιν έμαχέύαντό τε αλληλοις χαΐ διεφ^άρηόαν. χαί 

τν καΐ αντον τίρος τφ αύτει αίμα έκ τον ουρανού 

48,52,3 φνΐν όρνιθες δνέφόρη0αν. το δ^ τη Αιβία 6νμβάν 

καΐ όφόδρα αντη κα%* ηδονην έγένετο, λευκην γαρ 

10 ορνι^α^ κλ(οννον δάφνης έγκάρπον φέρονύαν^ αετός ίς 
τον κόλτϋον αντης ένέβαλε. καϊ έδόκε^ γαρ ου μικρόν 
το όημεΙ^ον είναι ^ την τε όρνιθα \δν^ επιμελείας ηγε 
κχά την δάφνην έφύτευίίεν^ ωβτε και τοϊς τα έπινί- 
κια πέμπουϋιν έπΙ πλεΐότον έ^αρκέύαι^ η τε Αιβία 

15 έγκολπω6α6^αι καΐ την του Καίόαρος Ιόχύν καΐ έν 
48,54;ΐ πάβιν αυτού κρατήόειν ΙμεΧλε, καΐ τφ αύτφ τούτω 
χρονφ καί ο ^Αντώνιος ηλ^ε μ^ν εις την ^Ιταλίαν αν- 
&ις έκ της Σνρίας^ πρόφαόιν ως του 2?€ξτ£ώι; πο- 
λέμου δια τάς τον Καίϋαρος όυμφοράς με^ί^α>ν* εΙς 

20 διαφοράν δ^ έλ^ών τφ Καίααρι^ καΐ μικρού πολεμψ 

48,54,3 όαι αύτφ δεη6ας, ύυνηλλάγη αυΟΊς δια τηςΟκταουίας 

αύτφ^ ην άδελφηΐί τού Καίόαρος ουϋαν έγεγαμηκει. 

έπΙ ταΙς προτέραις διαλλαγαϊς *Αντΰίνιος μ^ έκείνφ 

νανς Ιδωκεν^ αύτος δ^ παρ^ εκείνου ύτρατιώτας άν^ 

25 τέλαβεν^ ως καϊ έπΙ τον^ ΠάρϋΌυς χρηαόμενος. 

ταύτα δ\ προς άλληίους έπλάύβοντο* ου γάρ που καϊ 

κατ εύνοιαν έποίουν ταύτα^ άλλα ές την χρείαν των 

Α9,Η,6 παρόντων όφίόι πραγμάτων ύπεκρίνοντο, αμελεί 

καϊ την ^Οκχαουίαν ευ%ύς έκ της Κερκύρας ο ^Αντώ- 

30 νιος ές την 'ΐταλίαν απέπεμψε. Καϊύαρ δέ^ έπεί καϊ 
49,1,1 το ναυτικον παρεόκεναβτο ^ εΙς την Σικελίαν έπε- 52 
ρ(Μώ^^ καϊ τφ ^Αγρίππα ναυμαχεΖν έπιτρέψας^ αύτος ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 65 

έκ τήζ ηπείρου τον ότρατον Ιχων ίβλετΐΒ τα γινό- 
μενα. ομ^Ιω^ δ\ καΐ 6 Σέ^τος' ^ημοχάρει τινί τάς Α9,2,ί 
ναϋζ παραδούς έκ της γης έ^εάτο την μάχην. ϋνμ-- 
βαλόντων δε άλληίοις του τε ^Αγρίηπου χαΐ του ^η- 
μοχάρονς^ χαΐ του αγώνος έζΐ πολύν χρόνον Ιόορ- 6 
ρόπου γεγενημένου^ ο-φέποτε χαΐ Λρος νύκτα ηδη 0^49, 4, ι 
του Καίσαρος έκράτηΰαν' εγένετο δϊ η μάχη έν Μύ- 
λαις της Σικελίας ' ού μέντοι καΐ επεδίωκαν τινα^ 
ώς μ^ν έμοί δοκεΐ καΐ το εΙκος Συμβάλλεται^ δτ^ μή- 
τε καταλαβεΐν αυτούς έδύναντο δια το ύτίερπαχη τε 10 
καΙ νπερμεγέί^η τα πλοία 0φνύιν είναι ^ τίαϊ Ις την 
γην βράχη Ιχουόαν^ ων απ:£ύρο6 ηύαν^ έφοβη^ϋαν 
έξοκεΐλαι ' ώς δέ τίνες λέγουύιν^ ο ^Αγρίππας ατε καΐ 
ύπ^ρ του Καίύαρος^ ούχ ύπ\ρ εαυτόν μαχόμενος^ 
ί^αρκείν οΐ το τρεψαι τους αντιπάλους ηγεϊτο, καί 15 
γαρ εΐώ^ει λέγειν προς τους πάνυ εταίρους οτι οι 
πλείους των ίν ταΐς δυναύτείαις όντων ούδένα ί^έ" 
λουΰι κρείττω υφών είναι ^ άλλα τα μεν πλείω, ο6α 
γε καί πρόχειρον την νίκην Ιχει^ αύτοΙ δι^ εαυτών 
ποιούνται^ τα δ\ δη χείρω καΐ άτοπώτερα άλλοις 20 
προΰτά^ΰουύι. καν άρα π(π% των άμεινόνων τι αν 
αγκαύ^ώβί όφιόιν έπιτρέψαι, βαρύνονται τε καΙ 
άχ%ονται ττ} ευδοξία αυτών ' ηττάαϋ'αι μίν γάρ αφας 
καί κακώς πράττειν ούκ ευχοντοα^ ού μέντοι καί 
παντελώς τι καταπράξαντας την δόξαν αυτούς λα- 26 
βεΐν αίρούνται. δείν ούν 3Τ0(ρΐ7^£6 τον άνδρα τον 
ύω^ηβόμενον της μ%ν δυβχερείας αυτούς καΐ τών 
αραγμάτων άπαλλάττειν^ την δ^ δη κατόρ^ωύίν ύφων 
^χεώ/ο^^ φυλάττειν, ταύτα μεν 6 ^Αγρίππας καΐ Ιλεγε 
καί ίποίει' έν φ δ% η νανμαχία έγίνετο, καΐ 6 Καϊ- 30 
<ίαρ ως τάχιβτα τον τε Σέξτον έκ της Μεαύηνης ^,5,ι 
ΐίπεληλυ^ότα καί τον πορ^μον Ιρημον φυλακής οντά 
ΏΙΟ οΔββιυβ. ν. 5 66 ΜίΙΝΟΣ 

ζύϋ'δτο^ τον μ^ν χανρον τον ποΛε/χοι; ον Λα^έλιπεν^ 
αλλ' Βυ%νς έπιβάς των ^^ντωνίίίων νεών έζ την 
Με06ηνην άφίχετο^ ον μην χαΐ έν τνχτι αντφ έχρψ 

49,5,2 βάτο, 6 γάρ Σ^τος ύΛονδτ} ντϋοάτρέψας ταίΙς τ ε ναν- 

5 όΐν αντφ καΐ τοΓ^ οτίλέτανς κατά γην Λροΰοίρμηβε' 

χαΐ 6 ΚαΙύαρ ως τοαΐ ηροηττημένων αντών κατά- 

φρονηΰας^ καΐ βνμβαλων^ τον τε ναντικον το ηλέον 

άπέβαλε καΐ αντοξ ολίγον ηροΰδιεφ%άρη\ ονκονν 

ονδ^ ηδννη^η προς τονς έαντον τονς έν τη Σικελία 53 

10 οντάς διαφνγεΐν^ αλλ* άγατύητως ές την ηπειρον 

ά7ίε(5ώ%'η. καΐ αντος μεν εν άβφαλεΐ ην^ ορών δϊ το 

βτράτενμα έν τη νη0φ άπενλημμένον δεινώς ηχ&ετο. 

καΐ ον πρότερον άνεΟ'άρρηβε ηρίν Ιχ%νν τίνα έκ της 

ϋ'αλάύαης αντόματον άνα^ορόντα προς τονς πόδας 

15 αντον προβηεβεΐν^ καΐ τονς μάντεις αντφ ειπείν οτ^ 

49,6,1 δονλωύεται αντην. ο δ% Κορνιφίκιος ^ οντος γάρ ηρ- 
χεν αντφ τον έν Σικελία βτρατον^ έκινδννενύε μεν 
κατά χωράν μένων νπο Λφον έκπολιορκη^ηνάΐ ' προ- 
χωρηΰας δΐ καΐ πανωλεΟ'ρία δεηβας^ των εναντίων 
20 επικειμένων καΐ βαλόντων πόρρω^εν^ έν δϊ τοις έπι- 
καίροις των τόπων καΐ επιτιθεμένων ύφίΰι^ διαφϋ'α- 
ρηναι, όμως τον ^Αγρίππον περαιω%'έντος εΙς Σικέ- 

49,7,4 λ^αν, καΐ τάς Μνλας κατειληφότος ^ καΐ διά τοντο 

προς εκείνον έκ της διώξεως νποότρέψαντος , πάρα- 

25 δόξως έύώθη. καΐ τούοντον 6 Κορνιφίκιος έπϊ τη 

49,7,6 των Στρατιωτών ύωτηρί^ έφρόνει^ ώότε καΐ έν τη 
^Ρώμη έπϊ έλέφαντος, οβάκις ί^ω της οικίας έδείπνει, 
άνακομίξεΰϋ'αι. τότε μεν όντως 6 Καϊύαρ ηττη%'εΙς 
της Σικελίας έξέπεαε. μετά δΐ ταντα προβγινομένον 
30 αντφ καΐ τον Λεπίδον^ περαιωθείς εις αντην καΐ 
βννά'φας μάχας ον δι* έαντον ^ άλλα διά τον ^Αγρίπ- 
πον τφ Σέξτω κατά θάλατταν κατά κράτος ένίκηύε. ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 67 

καΐ 6 μεν Σέ^τος άτιογνούς της Σικελίας^ καΙ δια- 
τζεφευγώς εΙς την ^Αοίαν^ νπο τον Αντωνίου ηέμψαν 49,ΐ7,4 
τοζ έη αντον ώς νεωτέρα πράύύοντα άνηρεΰ'η, νπο 
μέντοί τον Καίΰαρος ον ηαραχρήμα, οντε μην νύτε- 
ρον έδιωχ^η 0ταόιάύαντος Λρ6§ τον Αέπιδον, ο μ\ν 5 
γαρ έχ τον Ιβον άπαντα αντφ διοικεΐν^ ως καΐ ύνν- 
άρχων^ η^ίον' 6 δ\ ΚαΙβαρ εΙς πάντα αντω ως νπο-. 
βτρατηγω έχρητο^ καΐ δια τοΰτο τότε μεν κοννολογη^ 
%έντος προς τον Σέϊ,τον δι απορρήτων νποτοπηβας 
ονκ ηλεγξεν^ ίνα μη έκ τον φανερού αντρν πολεμώ- 10 
οηται. βννάφας δΐ ϋ•άττον η έβονλετο^ πρίν τι καΐ 
φανερώς νεωτερίβαι τον Αέπιδον^ (ΐάχην τω Σέ^τω^ 
καΐ νικήύας^ ώς εϊρηται^ τότε καΐ προς τον Αεπιδον 
φανερώς διηνίχ^η, 6 μίν γαρ τά τε άλλα αΛί^τ^Λ 49,ιι,4 
ο0α αντω κατά την πρώτην υφών 6ννωμο<(ίαν έδέ- 15 
δοτό, καΐ της Σικελίας ώς καΐ ΰυγκαταύτρεψάμενος 
αντην άντεποιεΐτο ^ Ις τε δίκην τον Καίβαρα προν- 
54 καλεΐτο^ είχε δϊ τάς δννάμεις ας έκ της Αιβνης 
επηκτο, Καΐ6αρ δϊ προς μ%ν ταύτα ονδϊν άντείπε, 49,12,1 
νομίύας δΐ τά δίκαια παρά τοις οπλοις^ ατε καΐ Ιαχν- 20 
ρότερος αντού ων, ^Χ^^ν^ ^'^^9 ^'^ αντον μετ ολί- 
γων τινών ώρμηύεν ώς καταπληξων αντόν^ οία μηδ^ν 
δρα0τηριον Ιχοντα. καΐ είύήλ&^ε μίν είρηνικώς ές το^ 
6τρατ6πεδον τού Αεπίδον καΐ προς τονς ατρατκοτας 
εΙπέ τινα' ώς ί' ονδ^ν κατά γνώμην αντοΐς ίλε^ε^ 25 
παρωί^νν^όαν καΐ επέΟ^εντο αντω^ και τινας των 
βνν αντφ άπέκτειναν ' εκείνος γάρ έν τάχει βοηϋ'είας 
τνχών έΰώ^η, καΐ μετά τούτ έπηλ&εν αντοΐς μετά 
παντός τού ύτρατού' καΐ οι τε βτρατιώται τού Αε- 
πίδον προύεχώρηοαν αντω^ καΐ εκείνος έν έβϋ'ητι 30 
φαι^ ικέτης αντον γέγονε, καΐ 6 μίν έκ τούτον τ%49,ΐ2,3 
τε έξονΰίας πάΰης παρελνϋΐ]^ καΐ δίαιταν έν ττ^ *Ιτα- 

5* 68 ^Ι^ΝΟΣ 

λία ουκ άνευ φυλακής εΐχεν. ^Αντωνίου δε κατά την 
49,19,1 Έλλάία οντος^ Ούεντίδίος ο ντιοβτράτηγοξ «ντου 
Πάκορον τον ^Ορώδον τον Πάρθων βαύιλέως χαΐδα 
49,20,4 μάχτι νιχηβαξ αυτόν τ ε άτζεκτεινεν όμοια τοΐζ μα- 
δ λ«ίτα των η^τΰότε βαοιλευΰάντων έπΙ δικαιοβύντ} καΐ 
ηραότητν άγαηηϋ'έντα^ καΙ τους ΠάρϋΌυ^^ ο0οί μη 
έν τ^ μ^^χν Ι^εβον^ εκ της Συρίας άπήλαύεν., ούτος 
49,21,1 6 Ονεντ ίδιος έφ^νη^η μίν έφ' οΐς κατώρβ'ωύεν υπο 
τον Αντωνίου^ καΐ δια τοντο της τε ύτρατηγίας 
10 παραχρήμα, έτίαύΰ^η^ καΐ ες ονδεν ^τι αντω εκείνος 
εχρηΰατο, μετά θάνατον μέντοι τον ^Αντωνίον τά 
έηινίκια των Πάρθων πρώτος ^Ρωμαίων ηγαγεν' 
έψηφιύατο γαρ αντφ η βονλη , ατε καΐ την όυμφο- 
ράν την έπΙ του Κράύύου βφίύι γενομένην έν τγ} 
15 αύτι^ νΐ'^^^ν έκατερου του ίτους άνταποδεδωκότι τοις 
ΠάρΰΌΐς^ καΐ δόξαν έκ τε ττοντον καΐ έκ του παρα- 
λόγου Ιΰχεν σ Ονεντίδιος ' έν γαρ τοϊς του Πομπηίου 
του Στράβωνος πομπεύύας ^ριάμβοις μετά των λοι- 
πών αιχμαλώτων από των Πάρϋ'ων τότε αυτός έ^ριάμ- 
20 βευ^ε. Γάιον δ^ Σόύιον ο ^Αντώνιος της τ ε Συρίας 

49.22.3 καΙ Κιλικίας άπέδειξεν αρχοντα' ος άλλα τε κατώρ- 

49.22.4 ^ω6ε καΐ τά^Ιεροβόλυμα παρεότηβατο' βάλω0αν γάρ 
πρότερον μ^ν οΐ ύπίρ του τεμένους του ϋ'εού αμυνό- 
μενοι, έπειτα δε κα\ οί άλλοι έν ττί τον Κρόνου αυ- 

25 θΊς ημέρα ώνομαΰμέντ]. καΐ τούουτόν γε της ϋ'ρη- 
0κείας αύτοΐς περιην ώβτε τους προτέρους τους μετά 
του Ιερου χειρω^έντας παραιτηύαοϋ-αί τε τον Σό- 55 
βιον, έπειδη ημέρα αυ&ις η του Κρόνου ένέβτη, καΐ 
άνελ^όντας ές αυτό ποιηβαι τά νομιζόμενα, εκείνους 

30 μ^ν ουν Ηρώδη τινί 6 Αντώνιος άρχειν επέτρεψε^ 
τον ί' ^Αντίγονον , ός αυτών τέως ηρχεν, έμαΰτί- 
γωύε σταυρφ προύδηύας, ο μηδείς άλλος βαβιλενς ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 69 

έπεπόν^δΐ ύκο ^Ρωμαίων, μετά χαντα ο ^Αντωνιοζ 
έξδΰτράτευβδν έπΙ Πάρ^ονς^ κάΙ τίρος τοΐ$ Φραάτοίζ 49,26,5 
γενόμενος έχολιόρχει αντά^ μηδ^ν μίν αύτος μέγα 
ηράχχων^ ηολλά δΐ πάρα των Ιξω βαρβάρων χαχού- 
μένος, χροβχαΌτιμένου ί' ουν χαΧ ως αντον τγ! 5 
ττόλει^ ντίοπέμφας τινάς 6 Φραάτης Ιπειβεν αντον 49,27,^ 
εχιχηρνχεύόαύϋ'αί οί, ως χαΐ φα0τα των βτΐονδών 
τενξόμενον. χάχ τοντον τοις τνεμφ^'εΐόιν νη αντον 
ίχρημάτιόεν έπί τε χρνόον δίφρον καθήμενος χαΐ 
την νενραν τον τό^ον φάλλων χαΐ χαταδραμών αν- 10 
τονς πολλά τέλος την είρήνην^ έάν γε παραχρήμα 
άπο6τρίίτοπεδενΰωνταί ^ δώβειν νπέοχετο. ην δΐ ον- 
τος 6 Φραάτης άνΰ'ρωπων άνοΰιώτατος' τονς τ ε γαρ 49,23,4 
άδελφονς αντον χαΐ τον πατέρα Όρωδην άποχτείνας 
την των ΠάρΘ'ων βαΰίλείαν ίΰχεν. άχονύας ονν τα 16 
παρ* αντον 6 ^Αντώνιος^ χαΐ φοβηθείς την μεγαλαν- 
χίαν αντον, απανέβτη, χαΐ νποχωρών έγγνς ηλϋ-ε 
δίαφ^αρήναι παν(ϊτρατια, παραδόξως ί' ονν ήδν- 
νήϋ^ διαθω%'ήναι' τά τε γαρ άλλα οί οτρατιώται, 
αντον χαρτεριχοί έγένοντο, χαΐ οπότε ίς ένέδραν 20 
περιπεύόντες την τ ε χελώνην έξαπιναίως ανναβπί- 49,29,8 
βαντες έποίηύαν χαΐ τά γόνατα υφών τά άριβτερά 
προς την γήν ηρειύαν. νομίύαντες ονν αντονς οί 
/3«ρ|3αρο& άτίειρηχέναν τε νπο των τρανμάτων χαΐ 
μιας έπιχοπής είναι, τά μίν τόξα απέρριψαν χαΐ 25 
από των Χππων άπεπηδηβαν, τονς ί' άχινάχας ύπα- 
καμένοι έγγνς 6φι0ιν ως καΐ έπιύφάξοντες αντονς 
προϋήλ^ν, χάν τοντω ^αναύτάντες οί ^Ρωμαίοι 
πάαάν τε άπο παραγγέλύεως την φάλαγγα άμα αν- 
έπτνξαν, καΐ προβπεόόντες παμπληϋ'εΐς αντών, οϊα 30 
γνμνονς θ7τΑ((Τ/ϋ£νο& , άπρο6δοχήτονς παρεΰχεναβμέ- 
1/0^5 τοξότας όπλϊται, βαρβάρονς ^Ρωμαίοι χατέχοψαν. 70 ^ΙίΙΝΟΣ 

49,30,1 ίβη δε η χελώνη τοιάδε τίς' τα μεν όκενοφόρα χαΧ 
οί ψίλοί οι τε ίΛΛεΐς έν μεΰω χετάχαται' των ί' 
οπλιτών οί μίν ταΐς προμήκεβιν αύτίΐβν χρώμενοι 
περί τε τα Ιβχατα ωΰτίερ έν ηλιν^Ιφ τννΐ τάύΰονται, 
δ καΐ τους λοιπούς περιέχονβιν' οί ί' έτεροι οί τάς 56 
πλατείας αϋπίδας έχοντες ίν τ ε τφ μέβφ ύνβπεί- 
ρονται καΐ έκείνας καΐ νπ^ρ εαυτών καί νπερ τών 
άλλων νπεραίρονβιν^ ώΰτε μητ^ άλλο τι πλην τών 
ασπίδων οράΰ^αι^ καί έν ύκέπΐ] τών βελών πάντας 

10 αντονς νπο της πνκνότητος της ύνντάζεω^ γίνε6%αι. 
οντω γαρ το^ δεινώς ίβχυρίζεται ώύτε καΐ βαδίξειν 
τινάς επάνω αντης^ καί προβέτι καΐ ίππους καϊ οχή- 
ματα^ οαάκις αν έν κοίλω τινί καΐ στ ενώ χωρίω γε- 
νωνται^ έλαύνεσ%'αι' καϊ δια ττοντο καϊ την της χε- 

15 λώνης έπίκληΰιν, προς τε το Ιβχυρον καί προς το 
εύοκέπαΰτον αυτής ^ εϊληφε, χρώνται ί' αύτ^ ^'^χϋ' 
η γαρ προς φροιίρ^ον τι προΰμίσγοντες προύπορεύον- 
ται^ καί πολλάκις καί έπ αύτο το τείχος άναβιβά- 
ξουύί τινας^ η υπο το|οτώι/ ποτέ περιστοίχισα έντ ες 

20 κυπτάξουσι πάντες αμα^ καί γαρ καί οί ίπποι οκλά- 
ζειν καί κατακλίνεσ^αι διδάσκονται^ καν τούτω δό- 
κησίν σφισιν ως καί κεκμηκότες παράσχοντες εξεγεί- 
ρονται πελασάντων αυτών εξαίφνης^ καί ές Ικπληξίν 
49,31,1 σφας κα^ιστάσι, ταύτα μ\ν ούτω γίνεται. ^Αντώνιος 

25 ^^ τον βασιλέα τών ^Αρμενίων δόλω καί άπάττ] ελών^ 

οτ^ μη συνεμάχησέν όί κατά τών Πάρ%'ων^ άργυραΐς 

49,40,3 άλύσεσι περιηγεν, είτα καί χρυσαΐς τη Κλεοπάτρα 

προσηγε^ καί του λοιπού τα όπλα φίψας συνετρύφα 

αύτη^ τους παΐδας αυτής βασιλέων τ ε βασιλέας 

30 προσαγορεύων ^ καί χώρας αύτοϊς ούχ δτ^ την ^Αρμε- 
νίων καί ας είχεν^ άλλα καί την ^Ινδών καί την 
Πάρΰ'ων απονέμων. Καίσαρ δΐ τον στρατον ησκει^ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ, 71 

χσύζ χ Β Παννονίονς χ€ίρονμενος χαΐ τους ^αλμάτας 49, 36, ι 
καταδουλούμενος^ και Λον καί κινδυνενων έν αύτοΐς 
τοις άγώόί κάΙ πόυοίζ καΐ ηχρωβκόμενος. ^Αγρΐ7ίΆ%4.ζ,\ 
τίαζ 6\ το έν τ^ ^Ρ^^Ι^ν ^^^9 έχλεΐ^ον φϋ•ορα των 
οχετών καί άνεκτηβατο δαπάντ] οικεία καΐ έπΙ ΐίολλά 5 
χη^ πόλεως έπωχέτενβε, καί προζ τούτω ηάνχα μεν 
χα οΙκοδομηματα τα κοινά^ τίάααζ δ% τάς οδονς^ μψ 
δίν έχ τον δημοβίου λαβών ^ έπεβκεναύε^ τους τε 
υπονόμους έξεκά^ηρε^ καί ές τον Τίβεριν ί^' αυτών 
υηέπλευΰε. καν τφ ίπποδρόμω (ίφαλλομένους τους 10 
άν%^ρώπους περί τον τών διαύλων άρυ^μον ορών 
τους τε δέλφινας καί τα ωοειδή δημιουργήματα κα- 
τεύτη^ατο^ όπως δι^ αυτών αί περίοδοι τών περί- 
-57 δρόμων άναδεικνύωνται. καΐ ττρο^^τ^ καΐ ίλαιον και 
άλας πάύι δ έδωκε ^ τά τ ε βαλαν εΐα προίκα δι^ ίτους 15 
κα\ τοις άνδφάόι καί ταϊς γυναιξί λούεό^αι παρέβχε' 
καί τονς κουρέας έν ταϊς πανηγύρεΰιν έμιόΰ'ώΰατο, 
ίνα μηδείς μηδίν αύτοίς άναλώότ]. καΐ τέλος βύμ- 
βολά τε τίνα , ές το %'έατρον κατά χορυφι^ι/ Ιρριψε, 
τω μ^ν άργύριον τω δ^ έύ&ητα τω δ^ άλλο τι φέ- 20 
ροντα^ καί άλλα πάμπολλα ών^α ές το μέϋον κα* 
τα&είς διαρπάύαι 0φί6ιν επέτρεψε^ τους τε άΰτρο- 
λόγους καί τους γόητας έκ της πόλεως έξηλαβε. καΐ 
^Αγρίππας μεν ταύτα έν τω της αγορανομίας αυτού 
χρόνω ίπραξε. τού δΐ Μηδων βαβιλέως ηττηβ'έντος 25 
ύπο .τών Πάρΰ'ων καΐ η Αρμενία ύύν ττΐ Μηδία τών 49, 44, ι 
πάριων έγένετο. μετά δε τίνα χρόνον καί ο ^Αντώ- δο,ι,ι 
νιος κάΙ 6 Καΐύαρ έπολέμηβαν άλληλοις^ εγκλήματα 
κατ αλλήλων κατα&κευά^αντες , 6 μ^ν οτι καΐ τά 
^Ρωμαίων 6 ^Αντώνιος τ^ Κλεοπάτρα έδίδου καΐ έχα- 30 
ρίξετο καταγεγοητευμένος καί δεδουλωμένος αντ^, 
ω0περ άνδράποδον^ καί διά τούτο ούδΐ άντικρυς προς 72 ^Ι£ΙΝ0Σ 

50,6,1 αντόν^ αλλά τερος την Κλεοτίάτραν δη^εν χον Λολ*- 

μον έφηφίύατο' 6 δε ^Αντώνίος ως νβρί0^ε1ς νη 

αύχον τάς δι^α^χαζ τάς εαυτού Ετι, ζώντος ανοίων- 

τος τε χαΐ Λοίβιν έκφηναντος^ καΐ δ^' άλλα τινά' ον 

5 γαρ ίμελλον άηορηόειν αιτιών πάλαι τίολεμήΰαι δίε- 

^0,^,2 γνωκότες. έγένετο δϊ η πάβα τον Λολεμου 3Ταρα- 
ύχενη πολύ τών προ αντής μεγίΰτη. ί^νη γάρ 
τοΰάδε εχατερφ τόνδε τον πόλεμον ύυνηρατο. Και- 
βαρι μ\ν η τε Ιταλία χαΐ Γαλατία το τε ^Ιβηριχον 
10 χαΐ το 'ίλλυριχόν^ χαΐ Αίβνες οι τε έχ τού πρΙν ρω- 
μαίξοντες πλην τών περί την Κνρηνψ/ χαΐ οΐ τον 
Βογόον τού τε Βόκχον γεγονότες^ Σαρδώ τε χαΐ Σι- 
κελία χαΐ αΐ άλλαι νηβοι αί ταϊς είρημέναις ηπεί- 
ροις προύεχεΐς όννεμάχηβαν ^ τφ ί' ^Αντωνίφ τά έν 
15 τρ Άβια τών ^Ρωμαίων άχονοντα χαΐ τά εν ττ} 
ΘράχΊ]^ η τε Ελλάς χαΐ η Μακεδονία^ χαΐ οί Αιγύ- 
πτιοι οΐ' τε Κνρηναϊοι μετά τών περιχώρων^ και οί 
νηβιώται οΐ προΰοικούντες βφιύιν , οι τε βαύιλείς καΐ 
δννάβται πάντες ως ειπείν οί τχ^ τών ^Ρωμαίων 
20 άρχχι γειτνιώντες τχι νπο τον Άντώνιον ονύΐ], οί μεν 

50,7,1 αντοί οί δΐ καΐ δι^ έτερων. 6 δΐ ^Αντώνιος προ τού 
πολ^μον ωμού ε προς τους αντού, ύτρατιώτας την τ ε 
αρχήν έντος δύο μηνών μετά την νίκην άφηβειν χαΐ 
το πάν αντής κράτος τ^ γερουύί^ καΐ τω δήμω άπο- 5» 
2δ δώβειν, μόλις τε δή^έν τίνες ίπειβαν εκτφ μηνΐ 
τοντο ποιήύαι^ ίνα δη κατά βχολήν τά πράγματα 

60,8,1 καταΰτήβηται, ύημεια δε προ τού πολέμον Ιδοξε γε- 
γονέναι ο τε βύας 6 έπΙ τον της ^Ομονοίας ναον 
έπιπτάμενος καΐ έπΙ τους αλλονς έπικαϋ'ήμενος ^ εΐ 
30 μήτι ^ΰΑοΓο^ ο Αίων τηλικοντων πολέμων τιαΐ Συμ- 
φορών βυών τε πτή&εις καΐ πιϋ^κων εις νασνς 
εΐύελεύύεις καΐ αλλ' άττα τοιαύτα προλεγων τε κ«1 ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 73 

τίροΰημειουμενος ^ καΐ το της ΑΙχντίζ πυρ πλεΐΰζον 
φνΐν χαΐ πόλεις λυμηνάμενον, το δε του δικέφαλου 50,8,* 
ίράκοι/το^ του έν ττ] Τυρβηνίδι φανέντος καΐ ίς 
πέντε καΐ ογδοηκοντα πόδϋ^ς έί,ικνουμένου ^ πολλά 
τε κακωύαντος^ είτα κεραυνω^έντος^ εΐ αληθές έβτν^ 5 
καί ^αυμαατον πάντως έϋτίν, έν δ\ τ'^^Ρώμτι οί50,8,5 
παίδες δί%α γενόμενοι μηδενός κελενϋαντος^ καΐ οί 
μίν ^Αντωνιείους οΐ δ\ Καιόαρείους βφάς έπικαλέ- 
ΰαντες^ ύυνέμι^αν άλληλοις έπΙ δύο ημέραις^ καΐ ητ- 
τηΰ'ηύαν οί το του ^Αντωνίου όνομα φέροντες ' καΐ 10 
τοντο μεν την ητταν αυτού προεύημηνε , τον δ' δλί- 
^ρον είκοίν τις αυτού έν τφ *Αλβανφ ανακειμένη' 
λΐ^ίνη γαρ ουβα αίμα πολύ άνηκεν, καΐ έγένετο η 
μάχη κατά το καλούμενον'Άκτιον ^ ίν%'α νύν η Νι-ι^0ΛΖ,ι 
κόπολίς έβτι^ παρούσης καΐ τω ^ΑντωνΙφ καΐ βυμπο- 15 
λεμούΰης της Κλεοπάτρας^ δι ην καΧ μάλι0τα τοϊς 
τε φίλοις προΰκέκρουκε καΐ κατά την μάχην έΰφάγη. 
γέγονε δε η ναυμαχία τοιαύτη ' τα μίν βκάφη 
τω ^Αντωνίφ πολύ των εναντίων υπερέχοντα 12^*50,23,2 
τ(>£ΐ^?£(^ μίν γαρ ολίγας^ τετρηρεις δ^ καΐ δεκή- 20 
ρεις καί τα λοιπά τά διά μέύου πάντα έ^εποίηΰε^ 
καί έπ αυτά πύργους τε υψηλούς έπικατεβκεύαόε, 
χαΐ πλή^ς ανθρώπων έπανεβίβαβε ' καΙ διά τούτο 
,«αΙ 6 άγων ούχ ομοιότροπος αύτοΐς έγίνετο. οί μ}ν όο,άί,ι 
γάρ του Καίύαρος^ άτε καί μικροτέρας καί ταχυτέρας 25 
τάς ναύς Ιχοντες^ φοϋ'ίω τε έχρώντο καί ένέβαλλον 
πεφραγμένοι πάνττι τού μη τιτρΰίΰκεβϋ'αι' καί εΐ μεν 
κατέδυύάν τινα^ εΐ δΐ μη^ άνεκρούοντο πρΙν έβ χεί- 
ρας έλ^εΐν^ καί ^το6 τοϊς αύτοϊς αν^ις εξαίφνης 
ένέβαλλον^ η τους μίν εΐων έπ* άλλους δϊ έτρέ- 30 
πόντο ^ καί τι καΐ τούτους ως διά βραχέος έργαΰά- 
μ£ΐ/ο^ προς άλλους καΐ πάλιν μάλα άλλους έχωρουν^ 74 ΜΩ.ΝΟΣ 

οτίως ώς μάλίύτα ά7ΐ:ρρ6δοχητοίς τιβΐ τίρούφέρωνται. 
οία γάρ φοβούμενοι μ^ν την έχ πολλού αυτών άλκην^ 
φοβούμενοι δε χαΐ την έν χερβί μάχην^ οντε έν τφ 59 
τίρούΛλφ οντε ίν τη ύνμμίξει ένεχρόνιξον^ αλλ* νηο- 
5 δραμόντεζ αν αίφνίδιον ωοτε την τοξείαν υφών 
φϋ'ηναί^ χαΐ τρώΰαντές τίνα η χαΐ σννταρά^αντες 
μόνον ω6τε την χά&εξιν έχφνγεΐν^ άνεχώρονν Ιξω 
βέλους, οί ί' Βτεροι τους τε κροϋπλεοντάς ύφνύι 
πολλοΐζ χαΐ πνχνοΖζ χαΐ λί&ονζ χαΐ τοξεύμαύιν Ιβαλ- 

10 λον^ χαΐ ές τους ηρούμιγνύοντας χείρας ΰιδηρας 
έπερρίΛτουν, χαΐ ει μ^ν έηιτύχοιεν αυτών ^ χρείτ- 
τονς έγένοντο^ ει ί' άμάρτοίεν^ τρω^έντων αν 0φι0ι 
τών όχαφών έβατντίξοντο ^ η καΐ περί το μη Λαβείν 
τοντο αΛοδνατρΙβοντες ενεπι^'ετώτεροι άλλοις τΐ6ΐν 

15 έγίνοντο' δύο τε γαρ η καΐ τρεις αμα τη αύτη νηΐ 
Λροΰτΐίπτονόαι αΐ μίν Ιδρων ούα έδύναντο^ άί δ^ 
Ιπαόχον. έτίονουντο δ% καΐ ίχαμνον τοΙς μεν οι τε 
κνβερνηται καΐ οΐ έρεται μάλιβτα^ τοις δε οί έτνιβά- 
ται ' καΐ έωχεβαν οί μ^ν ιηηενβι τοτ% μ%ν έπελαύ- 

20 νουβι τότε δ^ έξαναχωρουβι δια το τους τε έηί" 

πλονς ;«€ΐ;1 τας ανακρούσεις έτι αντοϊς είναι ^ 06 ^^ 

50,32,8 οτίλίταις. κάκ τούτον έπλεονέκτονν τε αλλήλων καϊ 

ηλαττονντο^ οί μ^ν Ις τε τονς ταρβονς τών νεών 

νηοηίητοντες καΐ τας χωΛας βνναράβύοντες ^ οί ^^. 

25 άνωθεν αυτούς καϊ ηέτραις καΐ μηχανημαύι βαπτί- 

50,33,1 ζοντες. άγχωμάλον ονν έπΙ Λολν της μάχης όνΰης 

τέλος τούόνό'^ τι έγένετο. η Κλεοπάτρα κατόπιν τών 

μαχόμενων άποόαλενονβα ονκ ηνεγκε την ηολλην 

καϊ αχριτον τον άδηλον μέλληύιν^ αλλά άποκναι- 

30 ύ^εΐβα^ από τε τον γννάικείον καϊ άπότονΑίγνπτίον^ 
τη τε έπΙ πολύ μετεώρω αγωνία και τη άεΐ έφ* εχά- νΟοο^Ιί: ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 75 

χΒρα ΛερνδδΒΐ ^()οσίοκ^α αντη τε ές φυγην ωρμηόε 
καΐ τοις αλλοΰς τοις νχηκόοις βημεϋον ηρε. τίαΐ οΰτω 
τά τε ιύχία αυτών ευ^ς άραμέμων καΐ ές το πέλα- 
γος άφίντων^ ανέμου τίνος φοροΰ κατά τύχην βυμ- 
βάντος^ 6 ^Ανηονιος Ιδών έφέβΛετό ύφιύν, γενομένου 5 
^^ τούτον καΐ οΐ λοιίίοΐ 0τρατιώταν καΐ ηϋνμηΰαν 
χα^ έταράχ&ηύαν. καΐ ούτω λοιπόν τά του Καίύαρος 
ίηικρατέύτερα ηάνττι έγένετο. τοιαύτη μέν τις η ναυ- 
μαχία αυτών τ'ζΐ δευτέρα του Σεπτεμβρίου έγένετο, 5ΐ,ι,ι 
τοντο δ\ ουκ άλλως εΐπον^ ουδί γαρ εΐω%'α αυτό 10 
ηοιεϊν^ αλλ^ οτ^ τότε πρώτον 6 Καΐύαρ το κράτος 
πάν μονός ίβχεν^ ωύτε καΐ την άπαρίϋ'μηβιν τών της 
60 μοναρχίας αύτου ετών απ εκείνης της ημέρας ακρι- 
βου<5%αι. ο δ\ Καΐύαρ πόλιν τε φκοδόμηβεν έν ταϊδί,ι,Β 
τόπω καθ* ον ένίκηαε^ Νικόπολιν αυτήν ονομΜβας^ 15 
το τε χωρίον έν φ έβκηνωβε^ Λ^θο^^ τετραπέδοις 
έκρηπίδωβε καΐ τοίς αλούύιν έμβόλοις έκόύμηβεν^ 
εδος τι έν αυτφ του ^Απόλλωνος ύπαίϋ•ριον ίδρυ- 
ύάμενος, έν δΐ τφ πολέμψ τούτφ πολλά καΐ με-- 
γάλα 6 Άγρίππας αυτφ ϋυνεβάλετο^ πόλεις τ ε του 20 
* Αντωνίου τινάς έ^ελών^ έν αϊς εκείνος τάς πλεί- 
βτας είχε τον πολέμου παραύκευάς^ καΐ τους άντι- 
ταχθ'έντας αυτφ πολλάκις νικηύας. ο δ* ουν Καί- 
σαρ τοόαύτην εις πάντα έκείνφ τε καΐ τφ Μαικήνα 5ΐ,3,5 
έ^ουόίαν Ιδωκεν 'ωβτε ύφάς καΐ τάς έπιότολάς^ 25 
ας τρ τε βουλ^ τιαΐ τοϊς άλλοις έγραφε^ προαναγι- 
νώϋκειν^ κακ τούτου καΐ μεταγράφειν δίία έβού- 
λοντο' καΐ διά τοιίτο καΐ δακτύλιον Ιλαβον παρ* 
αυτούς Ζι/' έπιβφραγίζε(ί^(α οντάς έχωβι, διπλην 
γαρ δη ύφραγΐδα^ ^ μαΛ&^ϊτο; τότε έχρητο^ έπε- 30 
Λοίψο^ ύφίγγα έν ίκατέρα ομοίαν έκτυπώαας^ ΰ^τε- νΟθΟ§ΐ€ 76 ^Ι^ΝΟΣ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 

ρον γα^ την εικόνα την εαυτού έγγλνψας εκείνη τά 
πάντα έόημαένετο. καΐ αντ^η καΐ οΐ μετά ταντη 
αυτοκράτορες^ πλην Γάλβου, έχρηύαντο' ούτος γάφ 
προγονικά τινι όφραγίβματι, κύνα έκ πρώρας νεώς 
5 προκύπτοντα ίχοντν^ χρηβαβ^αν λέγεται. νΟοο^Ιί: βι ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΑΤΓΟΤΣΤΟΤ ΚΑΙΣΑΡΟΣ. 

Μετά δε την νανμαχίαν 6 ^Ανχώνιοζ φνγών μετά 5ΐ,ιο,9 
της Κλεοπάτρας εις ΑΙγνητον^ ως ο ΚαΙΰάρ τ ε έτία- 
νηλ^ε κάΙ νπο των φίλων υπό τε των ύυμμάχων 
έγκατελείφ&η^ ίΰφα^εν εαυτόν^ Ιν τε τοις κόλτΐοις 5 
της Κλεοπάτρας άτίέΰ'ανε, του δΐ Καίααρος έχοντος 
- ηδη την ^ΑΙλεξάνδρειαν^ αντην τε την Κλεοηάτραν έν 
φνλακ'ξ} άδέβμω καΐ έν τοις βαβνλείοις τηροϋντος^ 
Ιΐίέτενεν αυτόν εκείνη εις ο-φνν αύττι έλΰ'εΐν^ ως τν 
ηρος αντον βονλομενη δοαλεχ^ναί. τον δε κατά- 10 ^ ^ 
νενϋαντος^ ημελημενως πως κοόμηύαΰα εαντην^ καΐ 51,12,1 
γάρ έν τω πεν^ίμφ ύχηματν δεννώς ένεπρεπεν^ έκα- 
9'έζετο έπΙ της κλίνης^ πολλάς μεν εικόνας του πα- 
τρός αντω^ ψημί δη του ^Ιουλίου Καίύαρος^ καΐ 
αναντοδαπάς παραθεμένης πάβας δ\ τάς έπνβτολάς 15 
τάς παρ* εκείνου πεμφ%^είβας αύττ] ές τον κόλπον 
λαβουύα, καΐ μετά τοί5ΐΓθ είβελ^ντος του Καίβαρος 
άνεπηδηβέ τε ηρυθριααμένη^ καί §φη ^^χα^ρε^ ω δέ- 
αποτα ' αοΐ μ^ν γάρ τούτο ϋ^εος ίδωκεν^ έμ^ δ^ άφεί- 
λετο. άλλ' οράς μέν που τίάΐ αύτος τον πατέρα ύου 20 
τοντον οίος πολλάκις προς έμϊ έίϊηλΟ'εν^ άκούενς δϊ 
όπως τά τε άλλα έτίμηαέ με ^αί δη καΐ βασιλίδα των 
Αιγυπτίων έποίηβεν. ϊνα ί' ουν τι καΐ αύτου εκείνου 
περί έμοϋ πύθη^ λάβε καί άνάγνω%Ί τά γράμματα ά 
μοι αυτοχειρία έπέύτειλε\ ταυτά τε Ιλεγε^ τά τε βλέ- 25 78 ^ΐεΐΝΌΣ 

ψαρά έξ τον Καίύαρα έπενεκλα^ καΐ ίμμελώς άνωλο- 
φνρετο, ϋ'ρνπζίτοόν τε τν προϋεφ&^γγετο , καΐ άλλοτε 
μ^ λέγονϋα '^πον μον^ Καϋόαρ, ταυτά ύον τα γράμ- 62 
-μίχτα; άλλοτε δε οτν '^άλλ' έν τοντω καΐ 6ν μον ζ'^ζ\ 
δ είτα αυ&ίξ "δΓ#« ύον Λροετε^ηκείν'\ κοΧ μάλα αν- 
^ις '^άλλά καΐ τούτον Ιχοναα βΐ ί%φ\ 6 ουν Καΐααρ 
0νν£ει μίγ αύτης^ ου μέντοί καϊ τίροβεΛονεΐτο ^ αλλ^ 
εΐζ γην τους οφ&αλμονς έρείοας τούτο μόνον εΐπεν 
^*&άρ6ει, ωγνναι^ καΐ %^μον ίχε αγαθόν ' ονδίν γαρ 

10 κακόν πεί6τΙ\ καΐ 6 μ^ν ΚαΙόαρ έπι^μών αύτην εις 
την ^Ρώμην άγαγεΐν , Ινα ^ιαμβεύων αίχμάλωτον 
δείξΐΙ^Ρωμαίοίς την τζερίτίυύτον Κλεοπάτραν^ ελπί- 
δας τε αύττι ένίει χρη^τάς^ έν έηιμελείϋί τε έΛοι,εϊτο 
καϊ της θεραπείας ούδεν αφτιρείτο, η δέ^ ατε μη 

16 άκακος ουύα γυνη^ άλλα δραύτηρέα καϊ ύννετη^ τοντό 

51.13.5 τβ ύπετόπηαε καϊ την έόΟ'ητα την περικαλλεύτάτην 
ένδύρα καϊ έαυτην ευπρεπέστατα εύ&ετηβαύα^ ανα- 
τεθείσα τε έπΙ της κλίνης^ άπέϋ'ανεν^ άΰπίδος αύτη 
έν υδρία είσκομιόβ'είόης' οί δέ^ οτν βελόνι]^ 17 ^^^5 

20 τρίχας άνεϊρεν^ Ιον Ιχοντι ώκνμορον^ τον βραχίονα 

51.14.6 κεντήβαύα, άκούΰας δε 6 ΚαΙύαρ την τελευτην αυ- 
τής έξεπλάγη^ καΐ το τε ύώμα αυτής είδε^ καΐ φάρ- 
μακα αύτω καΐ ψύλλους^ εΐ πως άναβφηλευε^ προύη- 
νεγκεν. οί δ\ δη ψύλλοι ούτοι άνδρες μεν είόι^ γυνή 

25 γαρ ον γίνεται ψύλλα^ δύνανται δε πάντα τε Ιον 
παντός ερπετού παραχρήμα ^ πρΙν %νηύκειν τινά ^ έκ- 
μυξαν^ καϊ αύτοΙ μηδϊν υπο μηδενός αυτών δηχθέν 
τες βλάπτεοθ'αι. φύονται δΐ έξ αλλήλων^ καΙ δοκι- 
μάξουβι τα γεννηθέντα ήτοι μετ οφεών που εύθνς 

30 έμβληθέντα η καϊ των βπαργάνων αυτών έπιβλη- 
θέντων τιβίν ' ούτε γαρ τώ παιδίω τι λυμαίνονται^ 
καΐ ύπο της έαθήτος αντον ναρκώβι. τούτο μίν ύη ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 79 

τοιούτον έΰτιν^ 6 δΐ δη ΚαΙύαρ μηδένα τρόπον άνα- 
βίω0α0^αι την Κλεοχάτραν δυνηθείς έχείνην μεν 
καΐ έ&ανμαβε χαΐ ηλεηύεν , αύτοζ δΐ ίΰχνρώξ έλυ- 
πη^η ώζ κάΙ ηάβηξ της έπΙ ττϊ νίκγι δόξης έΰτερη- 
μένος, καΐ τα μεν τον ^Αντωνίου κάί της Κλεοπάτρας δ 
τοιανττ^ §τνχε τελεντης. ΚαΙβαρ δ^ της !^λ«|αν- 5ΐ,ΐ6,3 
δρείας διά τε τον οίκιβτην αντης ^Αλϋ^ανδρον , καΐ 
δια τον φιλόΰοφον ΖΑρειον^ ω πον φιλοΰοφονντι 
έχρητο^ φείΰάμενος^ το δ\ αληθές ^ οτ^ ονκ ηί,ίωύε 
τοβοντονς τε αντούς όντας καΐ χρηόιμϋοτάτονς τοϊ^ς 10 
^Ρωμαίοις ές πολλά αν γενομένους άνηκεβτόν τι δρα- 
βαι, ηϋ'έληΰε το του Αλεξάνδρου ύώμα ίδεϊν^ καΐ 
είδεν αυτό καΐ προύη-ψατο^ ωβτε τι καΐ της ρινός, 
63 ως φα<7^, &ραυβ^ψ/αι. τα δΐ δη των Πτολεμαίων, 
καίτοι των Άλεξανδρεων όπουδ'^ βουλη^έντων αύτω 15 
δεϊξαι, όύκ έ&εάβατο, ειπών ότι βαΰιλέα άλΧ ου 
νεκρούς ΙδεΙν έπεΟύμηύα, κάκ της αύτης αΙτίας ούδε 
τω'Άπιδι έντυχεΐν η^-έληαε, λέγων ^εούς άλλ' ούχΙ 
βούς προΰκυνεΐν είΰ'ίοϋ'αι. έκ δ^ τούτου την τε ΑΙ- 
γυπτον υποτελή έποίηαε καΐ τφ Γάλλω τω Κορνη- 20 
λίφ επέτρεψε, βουλευτ^^ γαρ ούχ όπως έγχειρίύαι 
αύτην έτόλμηύεν, αλλ' ούδ\ ένεπιδημεϊν αύττ^ ίξου- 
0ίαν έδωκεν^ αν μη τινι αυτός όνομαΰτΐ ΰυγχωρήατι. 
ίκ δε των ληφθέντων χρημάτων οΐ τε ύτρατιώται 
πάμπολλα Ιλαβον τό τε ύύμπαν η τε άρχη η των 25 
^Ρωμαίων έπλουτίύ%^ καΐ τα ίερά αυτών έκοβμηϋΐίΐ. όΐ,ιτ,β 
Αίγυπτος μίν ούτως έδουλώ^η, ως που τίαΐ τό δαι- 5ΐ,ΐ7,4 
μόνιον έναργέατατα προϋπέδειξεν. ύόέ τε γαρ ούχ 
όπως ύδατι, Ιν&α μηδ^ έψέκαϋέ ποτέ, άλλα καΐ αϊ- 
μάτι , καί τις δράκων υπερμεγέθης εξαίφνης ϋφίύιν 30 
όφΰ'είς άμηχανον όύον έξεύύριαε. καν τούτω καΐ 
άβτέρες κομηται εωρώντο, καΐ νεκρών είδωλα έφαν- 80 Μ9.Ν0Σ 

τάξετο^ τά τε αγάλματα έΰκν^ρώτϋαβε ^ χαΐ ο Ατίΐς 
ολοφνρτνκόν τν έμνκηόατο καΐ έδάχρνύε. Καΐ0αρ δϊ 
εις την 'Ρώμην έλ&ών^ καΐ Λολλών αύτω καΐ ναερ- 

51.19.1 όγκων ^ α τί χρη με λέγειν^ παρά της βουλής ψηφί- 
5 α^έντων^ τά νικητηρνα λαμτίρώς κατηγαγε τά τε της 

Κλεοπάτρας κοβμήμαχα τοΙς Ιεροΐς άνεΰ'ηκε' κάΙ ου- 
τως η Κλεοπάτρα καΐ ηττη^εΐΰα καΐ άλοΰύα όμως 

51.22.3 έδο^άύβ'η^ καΐ αντη έν τω *Αφροδιύίφ χρνύή οραται. 
καΐ Καϊβαρ μϊν έπΙ τούτοις εορτάς ηγεν έφ^ ημέρξίς 

10 βνχνάς' καΐ ίππος ποτάμιος καΐ φινόκερως τότε πρώ- 

61,22,5 τον είσηχ&ηόαν εΙς το Ο'έατρον. ο δε φινόκερως έλέ- 

φαντ£ πτ} προοέοικε^ κέρας δέ τι κατ αντην την 

51.23.2 φίνα προβέχει^ καΐ δια τούτο οΰτω κεκληται. Κράο- 
ύος δ^ Μάρκος έν τούτω τω χρόνω δια της Ελλάδος 

15 καΐ Μακεδονίας έπΙ τον "Ιύτρον πεμφ&είς Μνύονς 
τ ε καΐ Βαύτέρνας κατεατρέψατο μάχαις ανχναϋς, καΐ 

51.24.4 ττόι; γε βαύιλέα αυτών ^έλδωνα «ντο^ ο Κράβύος 
άπέκτεινε. καΐ μετά τούτο καΐ τους Θράκας έχειρώ- 

51,25,2 0ατο καΐ Γέτας έκάκωύε^ καΐ Καίΰαρι καΙ νπ\ρ τού- 
20 των τιμαΐ έψηφίζοντο, ταύτα μίν ίν τε τ^ /3α<7ύΛ£ίο; 
52,1,1 καΐ έν τχΐ δημοκρατία ταϊς τε δυναβτείαις^ πέντε καΐ 
εϋκούι καΐ £;ΓΤ€ΐ;χο0ώ(9 έτεΰι^ καΐ ϊπρα^αν οί^Ρωμαϊοι 
και έπα%Όν' έκ δ\ τούτον αυ-θ-^^ μοναρ%εϊ0^αι άκρι- 6* 
βώς ηρ^αντο^ καίτοι τού Καίύαρος βονλενβαμέβ^ου 
25 τά τε όπλα κατα^έό&αι καΐ τά πράγματα ττ^ γέρου- 
ύία καΐ τω δήμω ^9Τ&τρ£ν^^• έποιηύατο δ% την διά^ 
γνωύιν μετά τον ^Αγρίππον κσΧ τον Μαικήνον * τού- 
τοις γαρ πάντα τά απόρρητα άνεκοίνον' καΐ τον 
^Αγρίππον βνμβονλεύοντος τά δικαιότερα^ άπο%έ6%•αι 
30 γαρ ηξίον την δνναβτείαν καΐ ποιήύαι πάλιν Ιύηγο- 
ρίαν, τον δΐ Μαικήνον τά βνμφέροντα^ όνμφέρειν 
γαρ μάλλον τφ μεγέ^ει. τον πολιτεύματος μοναρχίαν ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ, 81 

βαΰιλίχην τε και ίννομον^ τίροΰε^ετο τω Μαικήνα 6 
Καΐΰαρ^ καΐ την μοναρχίαν Βτι μάλλον έβεβαιωβατο ' 
την τε τον αντοκράτορος έτΐίκληβιν, λέγω δ\ ον 52,41,3 
την έπι το^ΐζ νίκαις κατά το άρχαΐον διδομένην τι- 
0ίν^ αλλά την το κράτος βιαύημαίνονβαν ^ έτίέ^ετο^ 5 
ωβπερ τω τε ηατρί αυτού τω Καίύαρι κάΙ τοις παιβΐ 
καΐ τοις έγγονοις έψηφιύτο. καΐ μετά ταύτα τιμή- &2,α2,ι 
τενβας βνν τφ ^Αγρίτίτία την τε βονλην άνεκάΰ'η- 
ρεν^ αντος μεν ονδένα αυτών άπαλείψας^ πρότρεψα- 
μένος δε οφας έκ τού ύυνειδότος τού τ ε γένους καΐ 10 
τού βίου δικαύτάς εαυτοΐς γενεΰ&αι' καί χροΰαπεϋήε 52,42,α 
τοΙς βουλεύουΟι μη έκδημεϊν ί|ω της ^Ιταλίας^ αν μη 
αντος τινι κελεύατ^ η καί έπιτρέ-φη^ καΐ τούτο και 
δεύρο άεΐ φυλάββεται' Λλην γαρ οτι ές την Σικέ- 
λίαν καΐ Γαλατίαν την περί Νάρβωνα^ ούδαμόβε 15 
αλλοΰε βουλευτή άποδημηΰαι ίξεατιν, έκεΐΰε γάρ 
διά τε το ύύνεγγυς καΐ δια το άοΛλον των άνϋ'ρώ- 
ηων δέδοται καΐ άνευ τίαραιτηβεως άτίΐέναι. τω άέ 53,1,2 
^ΑγρίηΛα ο Καϊύαρ την τε άδελφην την ιδίαν ΰυνω- 
κι6ε^ καΐ ύκηνήν^ οπότε βυβτρατεύοιτο^ ομοίαν της 20 
αντού παρείχε^ τό τε ύύνϋ•ημα τίαρ^ αμφοτέρων υφών 
έδίδοτο. βυνέβη δϊ τοις 'Ρωμαίοϊς μετά το τέλος τών 
εμφυλίων πολέμων καλώς νπο τού Καίΰαρος καί 
ύωφρόνως άρχΟ'ηναι^ καΐ οί πολλοί τών βυνετωτέ- 
ρων ανδρών θύκετ^ έμΐύουν ως μόναρχον^ αλλ* έφί- 25 
λουν ως αριβτον, την τε γάρ πόλιν κοιν^ ύύμπαβαν 
ενηργέτηβεν^ έπιύκευάζωγαύτης τά πεπονηκότα καΐ 53,3,4 
άνακτώμενος καΐ την πολιτείαν προς το βέλτιΰτον 
χειρίξων καΐ διεξάγων^ καΐ ίδίοί τους άνβ'ρώπους 
ενποιίαις οτι μάλιύτα άνηρτάτο^ καί διά τούτο καί 30 
ηγαπάτο. έ^άρρηύε γονν ποτέ τούτοις ομού καί 
65 χαλλωπιξόμενος καΐ θαρρών το ϋννέδριόν τε της γε^ 

Ώ10 ΟΑΒΒίυβ, V. 6 [ 82 /ίΙΩ.ΝΟΣ 

Ι δ3,3,ι ρσυύνας ΰνναγαγΒΐν καΐ τταρελϋ'ών εΙς το μέύον την 
τ Β μοναρχίαν άπο^έ6%αι χαΐ τα πράγματα τί} βουλτ] 
έγχειρίβαν' βννεβη δΐ αντω πάν τουναντίον ^ εΐ μη 
τΐζ εΐηοι (ίυμβήναι αντω μάλλον το κατά γνωμην 
5 δίά το πεπλαβμενον καΐ μη ολόψυχον των τοιούτων 
ηαραιτηύεων, ην γαρ αδίκως καΐ κατά βίαν Ιχονβί 
τίνες μοναρχίαν^ ΛΤαρ' εχόντων των πολιτών δοκείν 
Ιχειν ί^έλοντες εις τάς τοιαύτας άρεύκείας καΐ υπο- 
κρίσεις χωρούβι, καΐ τότε ί' ουν οι μίν έκ πάρα- 
10 ΰκευης^ οι δ* έκ φόβον^ ατε καΐ ύποπτεύοντες το γι- 
νόμενον^ οΐ δε τίνες των βωφρονεΰτέρων ανδρών^ 
καΐ ώς εΙπεΐν έκ φυχης καΐ μεταξύ αύτοϋ λέγοντος 
διί,/^ρον^ καΐ μετά τούτο μοναρχεΐβ^αί τε δεόμενοι 

53.11.4 κ«1 πάντα τα ές τούτο φέροντα έπιλέγοντες^ 1''^Χ9^9 
15 ου κατηνάγκαΰαν δήΰ'εν αυτόν αύταρχηοαι, τό τε γάρ 

ι>3,η,2 δημοκρατικόν ηδη τινίς ως καΐ ύταύίώδες έμίβουν, 
καΐ ττ] μεταβτάύει της πολιτείας ηρέακοντο^ τω τε 
Καίύαρι ^χαιρον, τοις γοϋν δορυφορηβουύιν αυτόν 

53.11.5 διπλά0ΐον τόν μιβϋ'όν τού τοΐς^ άλλοις ύτρατιάταις 
20 διδομένου δοΰ'ηναι διεπράξαντο^ όπως ακριβή την 

53,12,1 φρουράν ίχτ}. την μ\ν ουν ηγεμονίαν τούτω τω 
τρόπω και παρά της γερουσίας τού τε δήμου έβε- 
βαιώύατο. βουληΰ'είς δε δη καΐ ως δημοτικός τις 
είναι δό^αι^ την μεν φροντίδα την τε προΰταΰίαν 
25 των κοινών πάααν ώς καΐ επιμελείας τινός δεομέ- 
νων ύπεδέξατο^ ούτε δε πάντων αυτός τών έ^νών 
αρχειν^ οίθ-' όβων αν αρξη^ διά παντός τούτο ποιψ 
ύειν έ'φη^ άλλα τά μεν άα^ενέΰτερα ώς καΐ είρη- 
ναΐα καΐ άπόλεμα άπέδωκε τη βουλή ^ τά δ\ Ισχυρό- 
30 τερα ώς καΐ βφαλερά καΐ επικίνδυνα^ κατέόχε^ λόγω 
μεν όπως η μεν γερουσία άδεώς τά κάλλιστα της 
ίχρχης καρπώται^ αυτός Μ τους τ ε πόνους καΐ τους ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 83 

κίνδυνους ίχΐ]^ ίργω δ^ ίνα έπΙ ττ} τίροφάβει ταύττ] 
εκείνοι μεν καϊ αότίλοι καΐ άτίόλεμοί ωβιν.^ αυτός δε 
δη μόνος καΐ οηλα ίχγι καΐ ΰτρατιώτας τρεφτ]. 6 ί^ 5:3,13,1 
Καΐβαρ και καχα^ε^^αι τελεως την μοναρχίαν καΐ 
αΛοδσνναί καΐ τα Λροβκληρωΰ'εντα των έΰ'νών τχι 5 
βουλγι μετά δεκαετίαν ύπέύχετο^ ου μην καΐ έργω 
εΛοίηύε τοΰτο' τηςγουν δεκαετίας έ^ελ^ούΰης^ άλλα 53, ιο,2 
αύτω δέκα ίτη καΐ πάλιν άλλα ηροβεψηφίβϋ'η ' ωβτε 
τι} των δεκαετηρίδων διαδοχγΙ δια βίου αύτον μο- 
66 ναρχηραι^ καΐ δια τοντο οί μετά ταύτα αύτοκράτο- 10 
ρες^ καίτοι μηκέτ ές τακτον χρόνον^ άλλ' ες πάντα 
κα^άπα^ τον βίον αποδεικνύμενοι^ όμως διά των 
δέκα άεΐ ετών εώρταΰαν ως καΐ την ηγεμονία αύ- 
^ις τότε άνανεούμενοι. κάί πολλά μεν έφηφίΰϋ^η τω 
Καί(5(ξρι έπΙ τούτοις, καΐ γάρ το τάς δάφνας προ 15 
των βαύιλείων αυτού προτί^ε^%^αι^ καΐ τον (?τ^φαι/ον 53, ίο, 4 
τον δρύινον*ύπΙρ αυτών άρτάύϋ'αι ως καΐ άεΐ τους 
τ ε πολεμίους νικώντι καί . τους πολίτας αώζοντι 
έψηφί^&η, καλείται δε τά βαοίλεια παλάτιον^ ούχ 
οτι καΐ Ιδο^έ ποτέ ούτως αυτά ονομάξεβ^^αι ^ αλλ' 20 
οτι εν τ ε τω Παλατίω ο Καιύαρ ωκει καί έκει το 
ύτρατηγιον είχε. Παλάτιον δ^ έλεγετο η του "Ρωμύ- 
λου οικία άπο του τόπου εν ω ωκοδόμητο^ ούτως 
ώνομαβμένου , καΐ διά τοντο καν άλλο^ί που 6 αυ- 
τοκράτωρ καταλύγι^ την του παλατίου έπίκληβιν η 25 
καταγωγή αυτού ίχει. μετά δε ταύτα Αυγουύτον 
αυτόν η τε βουλή καΐ 6 δήμος προοεΐπεν. 6 γάρ 
Καΐβαρ έπεθ'ύμει μίν Ιύχυρώς 'Ρωμύλος όνομαΰ^'ψ 
ναι^ αΐ0^όμενος δΐ οιγ6 υποπτεύεται έκ τοιίτον της 
βαβιλείας έπι^'υμεϊν^ ούκετ αυτού άντεποιηύατο^ 30 
αλλ* Αυγουύτος ως καΐ πλεΐόν τι η κατά άν%'ρώπους 
ων έπεκλη^η' πάντα γάρ τά εντιμότατα και ίερώ- 

6* 84 ^ΙίΙΝΟΣ 

τάχα ανγονΰτα Λροΰαγορενεταν, έ^ ουη:Βρ χαΐ ύεβα- 

ύχον αντον ελληνίξοντες ^ ώς αν τίνα βεητόν^ χρού- 

** εΐπον ' καΐ ταντην την πρόβρηιίι.ν «αΐ οί μετ[ εκεΐνσν 

Λαντες^ ώύΛερ χαΐ την του αντοκράτορος ^ Λροςδη- 

5 λωΰίν της αύτοτελοϋξ ύφίύν ε^ουόίας^ αντί της τον 

^3,\7,Α βαόίλέως τον τε δικτάτωρος έΛίκληβεως ίχονβνν. 

αντάς μεν γαρ έκείνας ον τίθενται ^ έΛειδηηερ ατ^αξ 

έκ της πολιτείας έξέπεόον, το δ^ δη Εργον αυτών ττ^ 

τον αντοκράτορος ηροβηγορία βεβαιούνται, καΐ έκ 

10 μ%ν τούτων των οι/ομάτβΜ/ κοίταλο^ονς τε τίοιείύ^αι, 

κάΙ χρήματα άϋ'ροίζειν τΐολέμονς τε άναιρείβ^αι καΐ 

είρηνην ΰπένδεΰ^αν^ ^ανάτονν τε βονλευτάς δύνα- 

ύϋ'αι λαμβάνονβιν. εκ δε δη τον τιμητενειν τους 

τ ε βίους καΐ τονς τροΛονς ημών έξετάξονόν^ και 

15 αηογραφάς τίοιόννται καΐ τονς μεν καταλέγον^ι 

τονς δε άτίαλεΙφονΟιν ^ όπως αν αντοΐς δοξ^• ^^ ^^ 

τον εν τίάΰαις ταϊς ίερωβνναις Ιεράΰ^άι καΐ τνροΰένι 

καΐ τοΓ^ άλλοις τάς Λλείονς διδόναι, καΐ τών ιερέων 

κνριενονύιν, η τε έξονΰία η δημαρχικη καλονμέι/η 

20 δίδωβιν αντοϋς Λρος τοις άλλοις το μη νβρίξεύ^αι^ 67 

καν αρα τι καΐ το βραχντατον μη οτι έργω άλλα και 

λόγφ άδικεΐβ^αι δό^ωΰι , καΐ ακριτον τον Λοιηβαντα 

53, 17, 11 αντο ως καΐ εναγή αΛολλνναι. ταύτα μ\ν οντω τε 

καΐ δια τούτων τών ονομάτων είληφαΰιν^ οΛως μηδέν 

25 άνευ δοΰεώς ιτίΐ/ος έχειν δοκώύιν' ηδη δ^ καΐ ^τε- 

53,18,1 ρόν τι^ ο μηδενΐ τών πάλαι ^Ρωμαίων έδό^η^ προό- 

εκτηύαντο' λέλννται γαρ δη τών νόμων ^ ως αντά τα 

Αατΐνα ρήματα λέγει ^ τοντέΰτιν έλ^%'εροι άπο πά- 

βης αναγκαίας νομίβεώς εΐόι καΐ ονδενΐ τών γε- 

θΟ γραμμένων ενέχονται^ καΐ πάΰαν μίν την της βαβι- 

λείας Ιβχνν περιβέβληνται ^ πλην τον κατά τοννομα 

φορτικού, η γάρ δη τον Καίΰαρος η τε τού Αν^ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 85 

γονάτου πρόβρηβΐζ δνναμιν μίν ονδεμίαν ανχοΐξ 
οΙκΒίαν προατίϋ'ηβι.^ δηίοΐ ί' άλλως το μίν την τον 
γένους υφών διαδοχην^ το δϊ την τον ά^ιάιίατος 
λαμπρότητα, η δδ τον Λατρος επωνυμία τάχα μίν 
καΐ ε^ουΰίαν τινά αύτοίς^ ην ποτδ οί πατέρες έπΙ δ 
τον^ παΐδας ίβχον^ χατά πάντων ημών δίδωύνν^ ον 
μέντοί χαΐ έπΙ τούτω άρχην έγένετο αλλ' ες τιμήν 
χαΐ ές παραίνεβιν^ ίνα αυτοί τε τους αρχόμενους ως 
χαΐ παϊδας άγαπψεν καΐ εχεΐνοί ΰφας ως πατέρας 
αΐδώνται, η μίν ουν πολιτεία οϋτω τότε προς τε το ίο 
βέλτιον χαΐ προς το οωτηριωδέύτερον μετεχοβμηϋ'η' 53,ΐ9,ι 
χαΐ γάρ που χαΐ παντάπαβιν αδύνατον ην δημοχρα- 
τουμενους αυτούς βωβτίναι. ου μέντοι χαΐ ομοίως 
τοις πρ06%'εν τα μετά ταύτα πραχ%^έντα λεχϋ•ήναι 
δύναται, ^ροτθ^οι/ μίν γάρ ίς τε την βουλην χαΐ 15 
ές τον δημον πάντα ^ εΐ χαΐ πόρρω που ΰυμβαίη^ 
έαεφέρετο' χαΐ διά τούτο πάντες τε αυτά έμάνϋ•ανον 
χαΐ πολλοί ύυνέγραφον ^ έν τ ε τοΓ^ ύπομνημαβι τοις 
δημούίοις η αλήθεια εύρίύχετο. έχ δΐ δη τον χρό- 
νου έχείνου τά μίν πλείω χρύφα χαΐ δι απορρήτου 20 
γίγνεύ^αι ηρ^ατο^ εί δέ πού τίνα χαΐ δημούιευβ'είη^ 
αλλά ανεξέλεγκτα γε οντα άπιύτεΐται ' χαΐ γάρ λέγε- 
β^αι χαΐ πράττεΰ^αι πάντα προς τά τών άεΐ κρα- 
τούντων τών τε παραδυναοτευόντων ΰφίΰι βουλή- 
ματα υποπτεύεται, καΐ χατά τοντο πολλά μϊν ου 25 
γιγνόμενα θρυλείται ^ πολλά δ^ χαΐ πάνυ Συμβαί- 
νοντα αγνοείται^ πάντα δΐ ώς εΙπεΐν^ άλλως πως η 
ως πράττεται δια&ροεΐται, καΐ μέντοι καΐ το της 
αρχής μέγεθος τό τε τών πραγμάτων πλήθος δυβχε- 
ρδίίτατι^ι/ αντοΓ^ παρέχεται την άκρίβειαν, ίν τε γάρ 30 
τη ^Ρώμη όυχνά καΐ έξω ταύτης παρά τί} υπηκόψ 
ως ειπείν κα^' ημέραν γίγνεταί τινα^ περί ων το 86 ΜΩ.ΉΟΣ 

μεν όαφες ονδείς φαόίως έξω των πραττόντων αυτά 
γινώβκεν^ ηλεϊβτοι ί' ο(?θί ονί' άκονονύν την άρχην 
οτν γέγονεν. ο^ενπερ καΐ ίγώ ΐΐάντα τα ε^ήζ^ εΐτ^ 
οντωζ όντως είτε καΐ έτέρως ίχει^ φράύω. προΰέβται 
5 μέντοι τι αύτοΐξ καΐ της εμής δο^αόίας^ ο<7ον ενδέχε- 
ται ^ έν οΐς άλλο τι μάλλον η το ^ρνλονμενον ηδν- 
νη^ην έκ πολλών ων άνεγνων η καΐ ^κου^α η καϊ 
53,20,1 είδον τεκμηραΰϋ'αι. Ανγουύτος μ\ν δη ο ΚαΙΰαρ^ 
ωύπερ είτίον^ έπωνομάα^η , καΐ αντω ΰημεΐον ον μι- 
10 κρον εν^νς τότε της νυκτός έπεγένετο * ό γαρ Τι- 
βερις ηελαγίύας καϊ τίάβαν την έν τοϊς Λ^ί^ο^^ Ρω- 
μην κατέλαβεν ω0τε πλεΙβ%'αι^ καΐ άπ' αυτού οί 
μάντεις οτι τε έπΙ μέγα αύ^ηβοι και οτι ηάϋαν την 
53,21,1 τίόλιν ύποχειρίαν ε%οι προέγνωύαν. Αύγουστος δε 
15 τά τε άλλα τα ττ] άρχη δη Λρούηκοντα τίροϋ^υμότερον 
επραττεν^ ως καϊ έϋ'ελοντί δη παρά πάντων αντην 
^,2\,ζ είληφώς^ καΐ ένομο^έτει πολλά ουκ Ιδιογνωμών έν 
τούτω τω μέρει^ άλλ^ ^ΰτι μίν α καϊ εΙς το δημ06ιον 
προτιμείς καϊ παρρηύίαν νέμων ηολλην τοΙς διορ- 
20 %^ούν δυναμένοις^ τά πολλά δϊ μετά των ύπατων η 
53,21,4 μετά των άρίότων έπιβκοπούμενος' καϊ γάρ καϊ πεν- 
τεκαίδεκα των βουλευτών τους κληρω λαχόντας ύυμ- 
βούλους ές έ^άμηνον παρελάμβανε^ καϊ §ΰτιν οτε 
καϊ έδίκαξε μετ αυτών, §κρινε μεν γάρ καϊ καθ-' 
25 εαυτην η βουλή ως καϊ πρότερον^ και ηα^ καΐ 
πρεύβείαις' και κηρυκείαις καΐ δήμων καΐ βαΰιλέων 
έχρημάτιζεν^ ο τε δήμος ές τάς αρχαιρεσίας καϊ το 
πλήθος αυ βυνελέγετο' ου μέντοι καϊ έπράττετό τι^ 
ο μη εκείνον ηρεβκε. τους γούν άρχοντας τους μεν 
30 αύτος εκλεγόμενος προεβάλλετο^ τους δε καϊ έπϊ 
τω δήμω τω τε ομίλω κατά το άρχαΐον ποιούμενος 
' ■***^"'Λ^ οπως μητ άνεπιτηδειον μητ έκ παρα- ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 87 

χελενύΒωζ ^ καΐ δεκααμον άτίοδεικνύωνταί. το μεν 53,22,1 
ονν βνμπαν ούτω ζην ά^χην διωκηύε^ λί^ω δε καΐ 
καθ* εκαΟτόν ούα άναγκαΐόν έβτν καΐ νυν μάλι,ατα, 
δια το πάμτιολν άτνηρτηϋϋ'αι των καιρών εκείνων τον 
κα^^ ημαζ βίον καΐ το πολίτευμα μνημονενε0%αι' 5 
λέγω γαρ τούτο ούκέτν ώζ ο ^ίων ο Προνοαευς ο 

69 έπΙ του Σευηρου καΐ ^Αλε^άνδρον των αυτοκρατό- 
ρων γενόμενος^ άλλ' ως ^Ιωάννης 6 ΐ5!ίφιλΐνος άδελ- 
φοΛαις ων ^Ιωάννου του πατριάρχου, έπΙ δε Μιχαήλ 
αύτοκράτοροζ του ^ούκα την έπιτομην ταύτην των 10 
Λολλών βιβλίων του Δίωνος, ύυνταττόμενος. 6 μεν 
ουν Αυγουβτος εύδοκψών ην ίπΐ τοίζ τίαρ^ αυτού 
διοικούμενοι^ καΐ νομοϋ^ετουμενοίζ. 6 δ^ε δη Γάλλος 53,23,5 
Κορνήλιος 6 την ΑΙγυτιτον επιτετραμμένος και έ%ύ- 

* βριαεν ύτνο της τιμής, πολλά μεν γαρ και μάταια 15 
ές τον Αυγουύτον άπεληρει^ πολλά δΐ και επαίτια 
παρεπραττεν. εικόνας τ ε γάρ εαυτού παρ* ολην ως 
εΙπεΐν την Αϋγυπτον Ιβτηβε^ καΐ τά ίργα οάα έπε- 
ποιηκει ές τάς πυραμίδας έύέγραψεν, ουτο^ μεν 
ουν υπό τίνος των φίλων αυτού Αάργου κατηγο- 20 
ρηϋ'εις ητιμώ^η τε καΐ την ουΰίαν άπέβαλε, καΐ 
ταύτην ο μεν Καΐΰαρ ίλαβε τιατά -φηφιβμα της βου- 
Λης' Γάλλος δε εαυτόν διεχρήΰατο' καΐ προς τον 
Αάργον οι πολλοί απέκλιναν, αύξανόμενον /ϊλ/ττον- 53,24,ι 
Τ65, οι; |[^^ι/το^ καΐ οΐ άριΰτοι των ^Ρωμαίων. Προ- 25 
κουληιος μίν γάρ άπαντήΰας αύτω την τε ρίνα και 
το ΰτόμα το εαυτού τη χειρί έπέβχεν, ένδεικνύμενος 
τοις Ουνοΰϋιν οτι μηδ* άναπνεύβαί τινι Λαρόνιτο^ 
αυτού άΰφάλεια εί'η. άλλος δέ τις προύηλϋ^έ τε αύτω, 
καίπερ άγνώς ων, μετά μαρτύρων, καΐ επηρετο ει 30 
γνωρίξοι εαυτόν ' έπειδη δε έξηρνηύατο, ές γραμμα- 
τεΐον την έί,άρνηύιν αυτού έόέγραψεν, ωβπερ ουκ 88 Μ^ΝΟΣ 

«|όν τφ κακω καΐ ον ουκ τ^δει, Λρόζερον ΰνκοφαν- 

53,25,2 τηόαι., Αυγονϋχοζ δ% καΐ 'Άβτνραζ καΙ Καντάβρους 

Κελτικά Ι&νη διά τε Τερεντίον Ονάρρωνος καΐ Τί- 

53,25,8 τον ΚαρνβΙον ενίκηβε^ καΐ ΛολΚά τούτων πολίΰματα 

δ παρεΰτηβατο ' καΐ το του ^Ιανού τεμενιβμα άνοιχϋ^^ν 

53,26,5 δι* αυτούς ίκλενβεν^ ώζ ειρήνης οϋύης παντελονξ 

53.27.5 τοις ^Ρωμαίοις, έτίειδή τε η οΙκία η ηρότερον μίν 
του ^Αντωνίου γενομένη^ ύατερον δε τον τε ^ΑγρίΛΛα 
καΐ τω Μεβ0άλα δο^εΐόα κατεφλέχ^η , τω μ\ν Μεΰ- 

10 οάλα αλλην έχαρίΰατο^ τον δ^ Άγρίππαν ^ύνοικον 

53.27.6 έποίήύατο. Πονηλιος δέτις Σερονίλιος εν τούτω τφ 
χρονω όνομα Ιλαβεν^ οτν (ίτρατηγων άρκτους τε τρία- 
κοΰίας καΐ Αιβυκά έτερα %'ηρία ΐΰα έν Λανηγνρει 
τινί άπεκτεινε. τον δ^ Καίΰαρα η βονλη τνμωντα 

16 αύτήν^ καΐ ανακοννούμενον ουκ ολίγα της διοικήοεως^ ' \ 
άντι%ερα%εύου(5α πάόης της των νόμων άνάγκηζ 
ατίήλλα^εν ύπο δόγματΰ^ ΐν ως αυτοκράτωρ των νό- το 

53.28.2 μων αυτών ^ πάν%'^ οβα βούλοιτο ποιοίη κα\ μ^ι 
τίοιοίη δ<ία μη βούλοιτο, έν ω δΐ ταύτα έγίγνετο^ 

20 καΐ άλλη τις ύτρα^ καινή αρχήν τε άμα καΐ τέλοζ 

53.29.3 ίόχεν. έπΙ γαρ ^Αραβίαν την ενδαίμονα καλούμε- 
νην, ης Σαμώς έβαύΐλευύεν^ Αάργος ο της Αιγύπτου 
άρχων έπεοτράτευβε. καΐ ές μίν όψιν ούδεΙς αντφ 
την γε τίρος πόλεμον της χώρας εκείνης, τίρούεχώρει. 

2δ ή δέ γε ίρημία καΐ 6 ήλιος τά τε ύδατα φνόιν τίνα 
άτοπον έχοντα πάνυ αύτον έταλαιπώρηύεν , ώΰτε καΐ 
το πλεΐον του βτρατού φ%'αρήναι. το δϊ δη νοβημα^ 
ου τοις ύυνή^εβι νόύοις ομοιον έγίγνετο^ αλλ έζ 
την κεφαλήν ίνύκήψαν έ^ήραινεν αυτήν ^ καΐ τους 

30 νοβούντας αντίκα άπώλλυε^ τών δΐ περιγιγνομένων 
ες τε τά ύκέλη κατηει πάν έτερον μέρος του οωματοξ 
νπερβάν, καΐ έκεΙνά τε έλυμαίνετο ϊαμά τε αυτόν ΑΤΓΟΤΣΤΌΣ, 89 

ίτυδϊν ην έτερον η ίλαιον οϊνψ μεμιγμένον^ ο Ιηυε 
χαΐ ηλείψατο. οΛερ ηον πάνν ολίγοις βφών τίροΰην' 
οντε γαρ η χωρίχ ονδέτερον αυτών φέρει οντε εκεί- 
νοι άφθονα αυτά έπεφέροντο, καν τω τίόνφ τούτω ^ 
καΐ οΐ βάρβαροι βφιΟι Λροβεηε^εντο, τέως γοΰν 5 
έλάττονς^ οπότε γ ε καΐ Λροόμί^ειαν αντοϋς^ έγίνοντο, 
κα£ τίνα καΐ χωρία άτίέβαλον^ έπεί δ^ ύνμμάχω ττ} 
νόΰω αυτών χρηΰάμενοι τα τε ΰφένερα έκομίύαντο 
καΐ εκείνων τους τίεριλειφ^έντας έξήλαβαν έκ της 
χώρας, ηρώτοι μ\ν δη "Ρωμαίων οντο^, νομίζω ί' ίο 
οτι καΐ μόνοι ^ τοβούτον έτά πολέμφ της * Αραβίας 
ταύτης έηηλϋ•ον' μέχρι γαρ τών ^Επίβουλων καλου- 
μένων^ χωρίου τινός επιφανούς^ έχώρηβί^ν, 6 ί' 
Αυγουβτος ένόόηβεν μεν έΛίβφαλώς πολλάκις καΐ 
ηρότερον^ τότε δϊ ένδέκατον μετά Καλπουρνίου Πεί- ΐδ 
ύωνος ύπατεύΰας ηρρώβτηβεν αυϋΊς^ ώότε μηδεμίαυ 53,80,ι 
ελπίδα αωτηρίας οχείν' πάντα γούν ώς καΙ τελευ- 
τηύων ί^^'θ'^ο, καΐ τάς τε αρχάς καΐ τους προίτους 
άνδρας άϋ'ροίόας διάδοχον μίν ου δ ένα απέδειξε^ 
καίτοι τον Μάρκελλον πάντων • προκρι^ηόεΰϋ'αι ές 20 

- τοντο προβδοκώντων ^ διαλεχτείς δέ τινά αύτοΐς 
περί τών δημοόίων πραγμάτων τφ μεν Πείΰωνι τφ 
υπάτφ τάς τε δυνάμεις καΐ τάς προύόδους τάς κοινας 
ές βιβλίον έγγράψας Ιδωκε^ τφ δ^ Άγρίππα τον 
δακτύλιον ένεχείριόε. καΐ αυτόν μηδέν μηδ^ τών 25 

71 πάνυ αναγκαίων ποιείν δυνάμενον ^Αντώνιος τις 
Μούβας χαΐ φυχροπούίαις καΐ ψυχρολουόίαις άνέ- 
ύωύε' καΐ χρήματα διά τοντο καΐ δακτύλιον χρυ- 
0οΰν, ην γαρ άπελεύϋ'ερος ^ &υχ έαυτφ μόνον ^ άλλα 
καΙ τοις ομοτέχνοις , ούχ οτ^ τοΙς τότε ονσ^ι/ άλλα 30 
καΐ τοις έύομένοις έλαβεν, άλλ^ έδει γαρ αυτόν τα 
της τύχης έργα^ ώς ί' έγώ φημι^ τά του Ο'εοΰ προα- 

4 90 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

ποίονμενον, τ^αρά Λοδαζ άλώναι. 6 γαρ Μάρκελλος 
νούήβα^ ον τιολλφ ΰύτερον^ καΐ τον αντον εκεί- 
νον ν% αυτού τον Μονβα τρόπον ^εραπενόμενος^ 
53,^,2 άτίέ^ανε. τότε μεντοι πάντες έ^ανμάζον^ οτι τον 
5 Μάρκελλον^ ην δε Μάρκελλου του τφ^Αννιβά προβ- 
πολεμηΰαντοξ ίγγονοζ, καΐ ώς γαμβρον καΐ ώς άδελ- 
φι^δονν αγαπών^ καΙ οΰτω τιμών, ωϋτε καΐ άγορα- 
νομούντος αυτού την άγοράν έν ηαντί τω ^ερει 
παραπετάομαύι κατά κορυφην διαλαβεΐν, όμως την 

10 μοναρχίαν ουκ έπίβτευϋεν * οΰτως, ώς Ιοικεν, ούδέηω 
τ γι τού μειρακίου γνώμτι έ^άρρει, αλλ* ήτοι τον δη- 
μον την έλενϋ•ερίαν κομίύαβϋ'αι η καΐ τον ^ΑγρίΛ- 
Ίΐαν την ηγεμονίαν τταρ* εκείνον λαβείν ηϋ'εληβεν' 
ηδει γαρ προαφιλή αυτόν οντά τω δήμω. ραΐβας ί' 

15 ουν, καΐ μαϋ•ών τον Μάρκελλον ουκ έτίΐτηδειως τω 
^Αγρίτίτία δια τούτ ίχοντα, ές την Συρίαν εύ^ς 
τον ^Αγρίτιηαν , μη καΐ διατριβή τις καΐ αψιμαχία έν 
ταύτώ ουΰι ύυμβτί, εύτειλε. καΐ ος έκ μίν της πό- 
λεως εύ^'ύς έξώρμηΰεν, ου μεντοι καΐ ές την Σν- 

20 ρίαν άφίκετο, αλλ* Ιτι καΐ μάλλον μετριάζων, έκεΐύε 

μ\ν τους υποβτρατηγονς ίπεμψεν, αυτός δ' έν τβ 

53,32,4 Αέύβω διέτριψε, καΐ τούτο δε τού Καίβαρος έπαι- 

νούμενον, οτι Αούκιον Σηβτιον, ου μόνον ύυβπουδά- 

ϋαντα πάλαι τ φ Βρούτω καΐ ύυβτρατεύβαντα, άλλ^ 

25 ετι καΐ τότε καΐ μνημονεύοντα αυτού καΐ εΙκόνας 
έχοντα καΐ επαίνους ποιούμενον, υπατον άι/θ' εαυ- 
τού ποτέ εΐλετο, δικτάτωρα δϊ αυτόν τού δήμου αί- 
ρουμένου, καί, ώς ουκ έπείϋ'ετο, άναγκάξοντος , καΐ 
τάς είκοβιτέββαρας ράβδους προΟφέροντος , δϋΐίρρη^ε 

30 την έα^'ητα, όρ%^ώς τό τε έπίφ^ονον καΐ το μιΰητόν 

της κληβεως φυλαττόμενος' την γαρ έ^ουύίαν καΐ την 

64,3,2 τιμήν νπ^ρ τους δικτάτωρας είχε. Μάρκου δέ χννος ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 91 

Πρίμου αίτίαν έχοντος οτι της Μακεδονίας άρχων 
*Οδρνύαις έΛολεμηΰε^ καΐ λέγοντος έν τω δίκαβτηρίω 
τίοτ^ μ^ ττ^ τον Ανγονύτον^ Λοτε δ\ ττί τον Μάρκελλου 
72 γνώμτι τούτο Λετϋοιηκεναν^ ές το δνκαΰτηριον αύτετϋάγ- 
γελτός ηλ^ε^ καΐ έΛερωτηϋ•εΙς ύηο τον ύτρατηγον ει δ 
προβτάξείε τωΠρίμω ταολεμηβα^^ ίξαρνος έγένετο. τον 
δε όνναγορενοντος τω Πρίμω Αικινίον Μουρηνου 
αλλατε εις αντον ονκ επιτήδεια αΛορρΙψαντος^ καΐ ην- 
^ομενον "τ^ δη έντανϋ•α τνοιείς^, καΐ τις 6ε έκάλεΰε' ; 
τοιούτον μόνον αηεκρίνατο^ οη το δημόύιον. νΛο ίο 
ί^ τον αντον καιρόν οΐ Αΐ%Ίοηες οΐ νπίρ ΑΙγνητον 54,6,4 
οίκονντες ηροόεχοίρηΰαν άχρι της χωράς της Έλε- 
φαντίνης ώνομαβμένης ^ πάντα τα έν ηούΐ πολιορ- 
κονντες^ βνμπαρονβης αντοϊς καΐ της^ βαΰιλίύΰης 
αντών Κανδάκης. Γάΐον δε Πετρωνίον τον της Αϊ- 15 
γνπτον άρχοντος ίτί αντονς έ^ορμηόαντος^ ώρμηβαν 
μ^ν ως και διαφεν^όμενοι^ καταληφ%'έντες δ\ έν τη 
οδοιτίορία ές την οίκείαν αντον έηεΰηάβαντο. καί 
καλώς' έκεΐ άγωνιοάμενος την Τανάπην το βαβί- 
λειον αντών ίλαβε. καΐ εκείνη μϊν καταΰχε^εϊύα έν 20 
φρονρα κατελείφ^' 6 γαρ Πετροίνιος μήτε περαι- 
τέρω βουληϋ•εΙς προελΘ'εϊν μήτε κατά χωράν με^ναι 
δυνηϋ•εΙς άνεχι 'ρηύε ' καν τούτφ των Αιθιόπων τοΐΐς 
καταλειφ^εϊΰιν έπι^εμένων αυϋ'ίς τ ε έπ* αυτούς 
έατράτεναε^ καΐ τονς βφετέρονς έρρνύατο^ αντόνς τε 25 
την οίκείαν καταλαβεΐν ήνάγκαύε, τον δε Καίβαρος 54, 6, ι 
ές Σικελίαν έκδημήΰαντος , όπως έκείνην τε καΐ τά 
έν αντη πάντα καταΰτήΰηται ^ έύταύίαΰεν ο δήμο 2 
περί τάς των νπάτων άρχαιρεβίας, * οτι αδύνατον η υ 
δημοκρατονμένονς αω^'ηναι^ μικρού γούν τίνος * κν- 30 
ριενΰαι καιρού, άγανακτήαας ονν έπΙ τούτω 6 >ίι5- 54,6,4 
γονύτος^ καΐ μήτε μόνχι τ'^^Ρώμγι όχολάζειν δννάμε^ 92 Μ^ΝΟΣ νος μήτε αναρχον αυτήν καταλιπεϊν τολμών^ μετεπέμ- 
φατο τον Αγρίηηαν^ καΐ τήν'ΐουλίαν αντφτήν άδελ- 
φήν ανδρός χηρεύονβαν δονς άπέύτειλεν αντον είςτψ 
Ρώμην Μαίχήνον, ώς λέγεται, ύνμβονλευϋαμένον, 
5 οτι τηλνκοΰτον αντον ηεποίηκαζ ώβτε ή γαμβρόν ΰον 
54,7,1 γενέβ%'αι ή φονεν%ήναι, περανω^είς ίέ εΙς Ελλάδα 
τους μ^ν Λακεδαιμονίους ετίμηαε δια το φενγον- 
ύαν Λοτε μετά Ν/ρωνος του ανδρός τήν Αιβίαν έχεΙ 
διατρΐψαι * τους δ^ Άϋι^ναίονς έκάκωύεν Αίγιναν ' 
10 άφελόμενος. Κυξικηνούς δΐ καΐ αλλάς πόλεις^ ο%ί 
δ4,7,6Λ£ρ£Γ τινας τών ' Ρωμαίων πλημμελήύαί τι ΙδοΙαν, 
54,8,1 έδονλώβατο, έν τούτω ο Φραάτης φοβηθείς μή ^κΛ 
έτίΐότρατεύβ'η οί, τά τε ΰημεΐα του Κράόύου καΐ τους 73 
αιχμάλωτους αΛ^Λεμψεν αύτφ^ καΐ έπΙ τούτοις ο 
15 Καίσαρ έγαυρούτο, ώς άκονιτί λαβών α τ^ολ^μοις άλ- 
λοι άπέβαλλον, άμέλει καΐ %ΐ}ύίας έ%^ αύτοϊς έτίΒχε- 
λεΰε, καί προύέτι καΐ έπΙ κ^λητος ές τήν πολιν έΰψ 

54.9.1 λααεν. έΛΎΐνεΐτο δϊ καΐ έφ' οίς ουκ ή^ίου έτερον Π 
προύκτήβαα^αι^ αλλ* ακριβώς άρκεΐύ^αι τοις υπάρ- 

20 χουβιν έδικαίου, οντι δε αύτώ κατά τήν ^Αόίαν, καΐ 

54.9.2 βαΰιλείας καΐ δυναβτείας τάςμέντιύι βεβαιούντι, τας 
δΐ εις ετέρους μετατι&έντι, τους δε τινας τών βαΰΐ' 
λέων καϊ δικαιοϋντι, τους δε έτίαινοΰντι καΐ φίλονζ 
ποιονμένφ, ηάμπολλαι ηρεύβεϊαι προς αύτον αφί' 

26 κοντό, καϊ γάρ καϊ 'ΐνδοί προκηρυκευϋάμενοι ^ρό- 
^^Α^ τερον φιλίαν τότε έύπείύαντο, δώρα πέμψαντ ες αλλά 
τε καϊ τίγρεις, πρώτον τότε 'Ρωμαίοις οφ^είΰας, χ«^' 
τι καϊ μειρακιο:μ άνευ ώμων αύτώ έδωρήααντο. χ«^ 
/ιι^ι/το^ καΐ το^οΛοι; ον έκεϊνο ές πάντα τοις ποοίν 
30 ατε καϊ χερβίν έχρήτο, τό^ον τε αυτούς επέτεινε καϊ 
βέλη ήφίει καϊ έβάλπιξεν, ουκ οίδ' όπως, γράφω γάρ 
τά λεγόμενα, τότε καϊ 6 σοφ^^τι^^ Ζάμαρκος 6 ^Ινδόζ^ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 93 

€£τΒ νπο φιλοτιμίας εϋτε νηο τον γηρως^ κατά τον 
τίάτρίον νόμον πυρί έαντον ζάντα έ^εδωκεν. ^πει 
βΐ έηανιόντι εις την Ρωμην οΐ αΛΛο^ προαηαντηβαι 
Λαρεύκευάζοντο , νύκτωρ ές την Λολιν ίύεκομίϋ^'η^ 
κα%•ώς αεΙ ίν τε ταΐς έκδημίανς καΐ ταϋς είύόδοις 5 
έ^οίει^ λανϋ'άνειν έν άμφοτέροις ύτίεύδων^ ίνα μη- 
δενΐ οχληρος εΐη, την δε βονλην αν^ις εΙς βραχύ- 
χερον βνβτέλλων τε κάΙ ορίζων^ καΐ τους Λολλονς 
έκ τούτου λνΐίών^ καΙ έπεβουλεύετο ηαρά πολλών 
χαΐ Λολλονς ηνάγκαζεν εαυτούς δναχρηβαύ^αι ' * καΐ 10 
Μουρηνας 6 παρρησιαύάμενός ποτέ προς αυτόν, άλ- 
λους μίν ουν τννας έδίκαβε^ καΐ τον Αεπίδου νΐον' 54,15,4 
αύτον δϊ τον Αέπιδον Λροεπηλάκνξε μέν^ ες τε την 
πολνν χάΐ άκοντα έκ των αγρών κατνέναι κελεύων 
καΐ ίς τας όννόδους άεΐ έύάγων^ οηως οτι πλείβτην 15 
καΐ χλεναΰίαν καΐ ύβριν οζρός τε την της ίύχύος καΐ 
προς την της άξίώΰεως μεταβολην οφλνβκάνη* ου 
μην απέκτεινεν ^ άλλα καί αρχιερέα οντά την άρχιε- 
ρωύύνην^ εως περιην^ ουκ άφείλετο, λόγων δέ ποτέ 54,15,8 
έν βουλή γενομένων ως χρεών εΐη τον Αυγουβτον 20 
έκ διάδοχης βφας φρουρείν^ ^Αντίύτιος μήτε άντει- 
74 πεΐν τολμών μήτε ύυγκατα^έβϋ'αι υπομένων^ ην γαρ 
τών γενναιότερων ^ ίφη οτι φέγχω καί ού δύναμαι 
αυτού προκοιτηύαι , αλλ^ όμως τούτον καΐ έν άλλοις 
ού κεχαριβμένα αύτφ πράξαντα 6 Καΐ6αρ ού μετήλθε. 25 
περί δ^ εύκούμίας γυναικών καΐ ύωφροβύνης αν- 
δρών παραινείν έπιχειρών έχλευάξετο^ μη έχων περί 
τούτων αφ' εΰτίας την παρρηβίαν^ ατε πολλαΐς μ\ν 
αυτός όυγγινόμενος^ τγΙ δΐ Αιβία^ ως φαΰιν, υποκεί- 
μενος ' καΐ αύτην δε ταύτην ζώντος του ανδρός αύ- 30 
της γημας, καί ποτέ προαηγαγέ τις αύτφ νεανίΰκον 54,16,6 
γυναίκα έκ μοιχείας γεγαμηκότα^ καΐ 6 μίν χατη- 

\ οίΘίΐίζβόϋγΟοο^Ιε 94 ^ΙίΙΝΟΣ 

γόρΒί τον νεανίΰκον, 6 δ^ Καΐΰαρ δίητίορη^η^ μητ€ 
παρνδεΐν το πράγμα μητ* έΛίτιμηόαι. τολμηβας^ οφε 
δέηοτε άνενεγκών ^^πολλα' ίφη ^^χαΐ δεινά αΐ ύτάύενς 
ηνεγκαν^ ωύτε εκείνων μίν άμνημονώμεν^ του δε 
5 λοίττον προνοώμεν οτίως μηδέν τοίοντο γίγνψμι^ . 

54,17,4 ΤΙνλαίον δέ καΧ ΰαθνλλον των ορχηότών άνϋΌνν- 
των τότε^ καΐ τον δημον ΛερΙ αντονς βταβίάξοντος^ 
έΛενδη ο Καΐ0αρ ώργίξετο τω Πνλάδχι^ ειπείν εκεί- 
νος λέγεται ^^άλλά ύνμφέρει βον^ Καΐβαρ^ περί ημάς 
10 τον δημον άποδιατρίβεύ^αι* . τω δ^ Μαικήνα ίίά την 
γνναΐκα ονκέ%'^ ομοίως εχαιρεν' οντω γαρ πάνν αν- 

54,19,3 η^^ ηρα^^ ώνομάζετο δε Τερεντία^ ωύτε καΐ άγωνίύα- 

<5%'αί ποτέ αντην περί τον κάλλονς προς την Αιβίαν, 

κατά δ'ί τον καιρόν τούτον κήτος τι πλάτος μ\ν πο- 

15 ίων εί'κοβι^ μήκος δε τριπλάΰιον ίχον^ και γνναικί 

πλην της κεφαλής έοικός^ ές την Κελτικην γήν έκ 

54,21,3 τον ωκεανού έί,ώκειλε. Αικινιος δέ τις ^Ιονλίον Και- 
βάρος ίξελενϋ'εροΐί^ -επίτροπος της Γαλατίας νπο τού 
Ανγονβτον καταύτα^είς^ καΐ πλεονεξία μΙν βαρβα- 
20 ρικη^ άξ(ω<?£^ ίδ ^Ρωμαΐκί} χρωμενος^ πλεϊύτα τους 
Γαλατάς κατελνμηνατο^ καΐ ες τοβούτον γ ε κατίοτρο- 
πίας έχώρηβεν ωύτε^ επειδή τίνες εΐΰφοραΐ * παρ* 
αντοΐς έγίνοντο^ τεΰύαρεβκαίδεκα τονς μήνας ποιη- 
6αι. των δΐ Γαλατών καταβοώντων αντού προς τον 
25 Καίΰαρα^ καΐ δεινά ποιούμενων^ ωβτε καΐ εκείνον 
τά μΙν ύννάχ%'εύ%'αί (5φιΰι^ τά δε καΐ παραιτεΐΰ^αι^ 
αγνοεϊν τέ τίνα λέγειν^ καΐ προΰποιείΰϋ'αι έτερα μη 
πιΰτενειν^ καΐ Ιύτιν α καΐ ύνγκρνπτειν^ αίύχννόμενον 
δτ^ τοιοντω έπιτρόπω έκέχρητο^ τοιόνδέ τι τεχναόά- 
30 μένος 6 Αικίνιος πάντων αντών κατεγέλαβεν, έπειδη 
γαρ %αλεπώς οί τον Ανγονϋτον Ιχοντα '^ύ^ετο καϊ 
κολαύ%Ύ^αεβ^αι Εμελλεν^ Ις τε την οΐκίαν αντον έ-^- 7δ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ, 95 

γαγΒ^ καΐ πολλούς μ^ν καΐ αργυρίου καΐ.χρνΰίου 
^ηύαυρούς^ τίολλά δε καΐ ταλλα ΰωρηδον αυνηνω- 
μένα αυχω δείξας ' ώ (Ϊ6<ίπ:οτα" ^φη "νατ^ρ 6οϋ καΙ 
νπίρ των άλλων ^Ρωμαίων ταύτα τι^ροιΰα^ ίνα μη 
τοΰόύτων χρημάτων εγκρατείς οί έταχώρίον οντες 5 
άτίοΰτώβιν. αμελεί καΐ έτηρηΰά 0οι τίάντα αυτά καΐ 
δίδωμι, καΐ 6 μεν οΰτως^ ώς καΐ υήΐρ του Αυγού- 
στου την των βαρβάρων Ιαχύν έκνενευρνκώς^ έύώ%^η. 
τον δ^ δη Τιβέρίον καΐ τον ^άρούβον της γυναικός 54, 22, ι 
αυτού παΐδας 6 Καΐβαρ έπΙ τους πολεμίους ίπεμπε^ ίο . 
καΐ κατεβτρέφοντο ούτοι τους τε παρι0τρίους αύτω 
βαρβάρους καΐ τους παρωκεανείους Κελτούς, αλλ* 
6 μεν ^άρούύος νέος κομιδτί μετηλλα^ε' Τιβέριος δ^ 
καΐ έβίω χρόνον πολύν ^ καΐ το τού Αυγούύτου διε- 
δέ%ατο κράτος^ καίτοι γ ε τού Καίύαρος Γάιον τε καΐ ΐδ 
Αούκιον τους έκ της 9υγατρ6ς αυτού ^Ιουλίας τω 
^ΑγρΙππα τεχ&εντας καΐ ποιηβααένου καΐ αύτοκρά- 
τορας άναδείξαντος^ ίνα ήττον επιβουλεύοιτο ^ μηδέ 
άναμείνας βφάς άνδρω%'ηναι^ αλλ* αύτο^εν διαδό- 
χους της άρχης άποδείξας * βραχύ γάρ τι καΐ βμικρόν 20 
τον ϋ'ωρακα^ ον ύπο τί} βτολτ} πολλάκις και ές αυτό 04,12,3 
τό ΰυνέδριον έΰιών εΐχεν^ έπικουρηΰειν έαυτφ ένό- 
μιξεν. καίτοι γε οί ^Ρωμαίοι άργύριον^ οΐ μεν πλεΐον^ 
οί δε ίλαττον^ αύτω έκείνω προΰιόντες υπό ευνοίας 
εν χΎΐ πρώχΎΐ τον ίτους ημέρα έδίδοβαν^ καΐ ος προβ- 26 
^είς αν η τι τοβούτον η καΐ πλέον άντεδίδου ούχ 
όπως τοις βονλευταις^ αλλά καΐ τοις άλλοις, ην ί^ 54,30,4 
καΐ περί τους φίλους ούτω θερμός ως καΐ τού Μαι- 
κηνου καΐ τού^Απουληίου κακώς έν δικαΰτηρίω ποτ\ 
άκουΰάντων^ οτι μοιχω τμ^^ βυνηγορουν^ έλϋ'ειν τ ε 30 
εις τό δικαΰτηριον καΐ έν τχι τού βτρατηγού καθέ- 
δρα Ιξηΰας δεινόν μίν ούδ^ν πράξαι^ άπειπων δΐ 96 ^ΐαΝΟΣ 

τω κατηγορώ μητβ χους φίλους αυτού μήτε τονς 
συγγενείς αυτού ^(ροηηλακίζειν ^ εύθνς άναύτηναί, 
6^,27, Α Κορνηλίου δε τίνος αίτίαν [ηαρ' αύτοΰ] έπΙ τω της 
γυναικός βίω ύχόντος^ χαΐ έν τω βυνεδρίω είπόντος 
. 5 οτν καί είδότος καΐ όυμβουλεύΰαντος αυτού ηγάγετο 
αυτήν ^ τίερνοργής τ ε έγένετο καΐ εΪΛε μεν ουδ^ν 
ούδΐ Ιπραξε δεινόν^ έκπηδήβας ύ^ έκ του βουλευτη- 
ρίου έπειτα μετ ολίροι/ έπανήλ%•εν^ ελόμενος, ως 
Λρος τους, φίλους είπε^ τούτο μάλλον καΐ'χερ ουκ όρ- 
ιο %;ώς Ιχον ηοιήϋαι ή κατά χωράν μένων αναγκαϋ^η- 76 
54,23,1 ναι τι κακόν δράβαι, μνηβϋ'ήόομαι δ^ καί 'Οουιδίου 
Πολλίωνος έν τοντφ τφ καιρώ μεταλλάξαντος^ άλλως 
μ}ν ουδέν μνήμης α^ιον ηαραύχομένου , κα\ γαρ έ% 
απελεύθερου έγεγόνει^ έπΙ δ^ δη τω ηλούτω τ^ τε 
15 ωμότητι ονομαβτοτάτου γεγενημένου^ ωβτε καί ές 
Ιβτύρίας λόγον έλϋ'εϋν. ούτος γαρ τα μεν άλλα ο0α 
Ιπραττε^ δι' όχλου αν λεγόμενα γένοιτο^ μυραίνας δ% 
δεδιδαγμένας άνθρώτίους έύϋ'ίειν έν δε^αμεναΐς τρε- 
φων τονς δούλους αύταϊς ους έθανάτου ηαρέβαλλε. 
20 καί ποτέ τον Αυγουΰτον εύτιων^ είτ επειδή 6 οινο- 
χόος κύλικα κρυβταλλίνην κατέα^εν^ ές τάς μυραί- 
νας αυτόν έμβληϋ•ήναι προΰέτα^εν, 6 ουν Αυγου- 
ύτος, προβπεβόντος οΐ του παιδός καί ίκετεύύαντος 
αύτόν^ τα μεν πρώτα πείθειν τον Πολλίωνα έπειράτο 
25 μηδίν τοιούτο δράϋαι, ως ί' ούχ ύπήκουύεν ατίτω, 
^^φέρε" ίφη "ταλλα πάντα έκπώματα^ 00α ποτΐ τοι- 
ουτότροπα η καΙ ετερά τίνα έντιμα κέκτηΰαι, ίνα 
αύτοίς χρήβωμαι^, καΙ αυτά κομιύθέντα ύυντριβήναν 
έκέλευβεν, Ιδων δ\ τούτο εκείνος^ και υπό της μεί- 
30 ζονος καταπλή^εως την έπΙ τω ενί έκπώματι όργήν 
έκκρουύϋ'είς , ήβνχίαν καΐ άκων ηγαγε, τελευτήαας 
δ^ ο Πολλίων τφ Αυγούΰτφ την οΐκίαν καί τον ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 97 

Πανβίλυπον το χωρίον το μεταξύ Ν4ας τ β ιτολ^ω^ 64,23,5 
οίαΐ των Ποντεόλων κατέλιηεν, ο δ% Αυγονύτοζ την 
οίκίαν αντοι; ές Μαφοζ^ οΛωζ μηδ^ν μνημόβυνον 
έν τ^ πόλεν ίχοι^ χαταβαλών ηερίβτωον φκοδομψ 
6ατο^ κάί το τη^ Αιβ£ας αυτά έαεγραψεν όνομα. 5 
ηόλεΐζ μέντον ΰυχνάς 6 Καΐααρ αλλτι τε τίανταχ^ καΐ 54,23,7 
κατά την ^Ιβηρίαν καϊ Γαλατίαν αΛφταβεν, φκοδό- 54,ΐ9,4 
μηβε 8ϊ κάί τφ Κνρίνφ ναόν^ ^ξ καΐ εβδομηκοντα 
τούτον κίοβν κοΰμηΰαζ' καΐ έπειδη χαΐ τοβαντα Ιτη 
τα αάντα έβίωόε^ το πράγμα Ιδοξί τιβιν ον κατά 10 
τνχην αύτω γεγενηΟ^αι^ αλλ' έξεπίτηδες καΐ κατά 
πρόγνωβίν. ^ρουΰοξ δΐ 6 του ΤνβερΙου άδελφοζ 55,ι,2 
κατά Κελτών των έηέκεινα του ^Ρηνου οίκουντων 
αεμφϋ'είς , καΐ τά έν ηοβίν ουκ άταλαιπωρωζ χειρου- 
μένος ^ μέχρι του *Αλβίου Λροεχωρηΰεν Λοταμου' φεΐ 15 
ί^ οντο^ έκ των Ούανδαλικών ορών καΐ ές τοι/δδ,ι,Β 
ωκ£αι/όι/ τον ηροβάρκτίον ηολλφ μεγέ^εν έκδίδωΰιν. 
ενταύθα δϊ γυνή τις αύτω μείζων η κατά άνθρωπου 
77 φυύίν άτίαντηβαΐ τε καΐ εΐηεϊν λέγεται ^ηοΐ δητα 
έπείγτ^^ ^ρούύε ακόρεστε; ού αάντα ύοι ταύτα Ιδεϊν 20 
%έΛρωται. άλλ^ απί%Ί' καΐ γάρ ϋοι καΐ τών ίργων 
καΐ τού βίου τελευτη ηδη ΊίάρεβτιΓ καΐ ο μϊν υΛο- 
βτρέφων έκ τούδε ύηουδ"^ έν τ^ οδφ νόΰφ τινί έτε- 
λεύτηΰεν, η δΐ δη Αιβία εικόνων τ ε έπΙ παραμυ&ία 56,2,5 
έτύχε^ καΐ ές τάς μητέρας τάς τρΙς τ^κον^ία^ ενεγράφη. 25 
δίδω0ι γάρ ο νόμος έν χάριτος μέρει πρότερον μίν 
διά της βουλής^ νύν δΐ διά τού αύτοκράτορος ^ τά 
τών τοόαυτάκις γεγεννηκότων τιοί δικαιώματα^ ώότε 
ΰφάς μήτε τοις της άπαιδίας έχιτιμίοις ένέχεβ^αι 
καΐ τά της τίολυηαιδίας αϋ'λα Λλην ολίγων τινών 30 
καρΛούβ^αι, καΐ αυτά ουκ ανϋ'ρωηοι μόνον αλλά 
καΐ &εοΙ εύρίακονται^ ιν* αν τις τι αύτοϊς τελευτών 
υιο οΑΒβιυβ. ▼• 7 98 ^ΙίΙΝΟΣ 

55.3.1 χαταλίΛτι λαμβάνωόν. τούτο μ^ν δη τοιούτον έότι^ 
55,3,3 ΚϋΛύας δ% τά τ β ονόματα όυμπάντων των βουλεν^ 

των ές λεύκωμα άναγράψας έξ^&ηκ6^ καΐ Ι| εκείνον 

55.3.2 καΐ νυν κατ* Ιτος καΐ τούτο ποιείται^ καΐ τά ξημιω- 
δ /ιΐέντα τοίς μη δί* εύλογόν τίνα αΐτίαν της 0ννεδρε£ας 

55.3.3 αΛολειπομένοις έχηύ^ηόεν, έπειδη τ ε πολλά των 
τοιοντωι/ ναο τον ηλη^Όνς των νηεν^ννων ατιμά- 
ρητά εϊω^ε γίνεβ^αι^ κληρούΰϋ'αν τε αυτούς εΐ 
(ίνχι/ο^ %οιη0ειαν^ καΐ τον άεϊ ηέμητον λαχόντα οφλί- 

10 όκάνείν οντά έκίλενόεν. απόντος δ^ αυτούς έβον- 

55.3.4 λβνοντο μ^ν κοΧ η γνώμη ύννεγράφετο^ ον μέντοι 
καΐ τέλος τί ως κεκνρωμενη έλάμβανεν^ άλλα ηαΐ 
ανκτωρ έγίνεχο^ όπως φανερον το βονλημα αυτών φ. 
τοιούτον γαρ τ^ η δυναμις τού ονόματος τούτον δψ 

15 λοΐ' ελληνίϋαι γαρ αντο κα^νεπαί, αδύνατον έότιν, 

55,4,2 ούτω ^^ δημοκρατικός ηξ£ου είναι ωΰτε τ^ι/6? των 

ύυύτρατενύαμένων ποτ^ αύτφ ύυνηγορηματος παρ* 

αυτού δεηΟ'εντος το μϊν πρώτον των φίλων τι/νά^ 

ως καΐ έν άΰχιολία ών^ ύννειπεϊν αύτω κελενόαι^ 

20 έ^£^τ' έπειδη εκείνος 6ργιΰ%'εΙς Ιφη ^^έγώ μέντοι^ 
ούάκις επικουρίας χρείαν ί^χες^ ουκ άλλον τ^να αι/τ' 
εμαυτού <ίο^ ίπεμψα^ άϊΧ αντός πανταχού προεκιν- 
δύνενύά (Τον", ίς τε το δικαΰτηριον θυνελ%'εϊν καΐ 
ύυνηγορήφαί οΐ, φίλφ τέ τινι δίκην φενγοντι όυν- 

25 {ξι^άσθη, έπικοΐΛ^ώύας αυτό τούτο τγι γερουβία^' καΙ 
έκεΙνόν τε ίβωύε^ κο(1 τον κατηγορον αυτού ούχ όπως 
δι* οργής Ιΰχε καίπερ πάνυ πολλ^ παρρηΰία χρη- 
^άμενον^ άλλα ενϋννόμενον έπΙ τοις τρόποις άφη- 
κεν^ είπώρ ότι αναγκαία βφίϋιν η παρρηΰία αυτού 

30 δια την των πολλών πονηρίαν εΐη, αλλονς γε μην 78^ 
1^,5,4 έπιβουλεύειν οΐ μηνυ^έντοζ έκόλαΰεν. ουκ εξόν ί' 
όν δούλον κατά δεβπότου βαΰανιύϋ'ήναι έκέλευύεν^ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 99 

οΰάκνς αν χρεία τοιούτον τινοζ γενηταν^ τω δημοΰίφ 
αντον η καΐ έαυτφ Λίτΐράύκεΰ&αι^ ΟΛως ώζ αλλό- 
τριος του κρινόμενου ων έτίεξενάζηται' τοι)ιτο ά' οί 
μεν ^τιωντο^ οτι 6 νόμος ττ} τον δεϋπότου μεταλ- 
λαγί} καταλύεύ^αι Ιμελλεν^ οι δ' άναγκαΐον αυτό 5 
έφαβτίον είναι ^ οτι πολλοί δια τούτο καΐ έη αυτό 
έκείνω καΐ έπΙ ταϊς αρχαΐς ύυνίύταντο. μετά δ^ ^1^^5,6,1 
ταύτα τψ/' ηγεμονίαν\^ χαίπερ άφιείς^ ο^ Ιλεγεν^ 
έηειδη τα δέκα ίτη τα δεύτερα έξεληλύϋ'ει^ άκων 
δη^εν αν^ις νπέΰτη^ καΐ τον μίν μήνα, τον Σε^τί- ίο 
Α&01/ καλονμενον Ανγονοτον άντωνόμαβε^ καίτοι 5^,6, ^ 
κατά τον Σετίτέμβριον γεννι^είς^ οτι καΐ ύπατος έν 
αύτω το πρώτον έγένετο καΐ μάχας πολλάς καΐ με- 
γαλας ένενικηκει. έπΙ μίν ονν τούτοις έγανρούτο^^Β,τ,ι 
τού δΐ δη Μαικήνου τελευτήΰαντος ηλγηβε. πολλά 15 
μ^ν γάρ καΐ άλλα αυτού άπωνατο, μοίΑ^ί^τοί ί^ οβάτας 
ακρατοχέρφ τφ %νμω έχρψο * της τε γάρ οργής αυ- 
τόν παρέλυε καΐ ές τό ηπιώτερον με&ίΰτη. τεκμή- 
ριον δε' δικάζοντι αύτφ προβτάς καΐ Ιδών ότι πολ- 
λούς %'αναχώβειν μ^ΛΛο^, επεχείρησε μ^ν διώύαύ^αι 20 
τους περιε6τηκάτας καΐ εγγύς αύτω προ6ελ%'εϊν^ μη 
δυνηθείς δϊ Ιγραψεν ές γραμματεΐον ^άνάατη&ι ήδη 
ποτέ, δήμιε ^' καΐ αυτό ώς καΐ ετερόν τι'ίχον ές τόν 
χόλπον αυτού Ιρριψεν^ ω^τ εκείνον μήτ αποκχεϊ- 
ναί τίνα καΐ εύΰύς έ^αναΰτήναι. ού γάρ όπως ήγα- 25 
νάκτει τοΙς τοιούτοις^ άλλα καΐ Βχαιρεν ότι όόα αυ- 
τός υπό τε τής εαυτού φύόεως καΐ υπό τής των 
πραγμάτων ανάγκης καΐ παρά τό προσήκον έΟ^μούτο, 
ταύτα τή των φίλων τταρρι^ι^^ο; διωρ&Όύτο. ο δ ουν δδ,τ,δ 
Μαικήνας καΐ κληρονόμον αυτόν ^ καίπερ έπΙ τ^ γυ- 30 
ναικί δυ6κολαίνων, κατέλιπε, πρώτος δ^ ούτος ο 55,7,6 
Μαικήνας κολνμβή&ραν ϋ'ερμού ύδατος έν τή πολει 

7* 100 /ΙΙίΙΝΟΣ 

χατ€6χ£να66^ χαΐ ηρωνος βημεΐά τίνα γραμμάτων 
προς χάχος έ^ενρε^ καΐ αυτά διά Ακύλα άτΐελΒν&έ" 
5δ,8,6 ρον 6υχνου$ έ^εδίδα^εν, έτνχον δϊ δια τους γενο- 
μένους έμΐίρηΰμονς τψ^νκαντα χαΐ οΐ αζενωτίοΐ επι^ 

5 μελητών τίνων έχ τον δημον^ ους χαΐ ύτενωπάρχονς 

χαλούμεν' χαί βφιβι, χαΐ ττ} έύβ'ήτι τ^ ^ρχ^^ν ^^^ 

φαβδούχοίς ίνο, έν αύτοΐς χοΐς ύχενωΛοϊς ων αρχουύν^ 

55,9,1 %ρ'ϊΐύ%'αι, έδόϋ^, του δΐ Γαΐου χαΐ του Αουχίου των 79 

έχ της %νγατρ6ς αυτού τω ^ΑγρΙηΐία τεχϋ'έντων ονχ 

10 οτί, άβρότερον διαγόντων^ αλλά χαΐ Ο'ραύυνομένων^ 
ωύτε χαί τον Γάιον μηδ^ ές έφηβους πω τελούντα 
νπατείαν μετνέναι^ ηγανάχτηΰέτε χαί Λροϋεπηύξατο 
μηδεμίαν τοιαύτην χαίρων άνάγχην οποία ποτ\ αυ- 
τόν χατέλαβε γενέΰ&αν^ ωβτε τινά νεώτερον είχούιε- 

15 τους νπατεύϋαι, έπειδη τε χαΐ ως έπέκενντό οί, τότε 

Ιφη χρηναί τινα την άρχην ^α'ι;^1^1/ λαμβάνειν ^ όταν 

μήτε τ^ αύτος άμαρτάνειν χαΐ ταΐς του δήμου όπου- 

δδ,9,8 δαΐς άνΟ^ίύταΟ^αι ίν1/1;^αί. βουλη%'ε\ς δ% δη μάλλον 

αυτούς ύωφρονί6αι^ τω Τνβερίω την τε έ^ουύίαν την 

20 δημαρχιχην ές πέντε §τη §νενμε χαΐ την ^ΑρμενΙαν 
άλλοτριουμένην προοηΐ^ε. αυνέβη ί' αύτω χαί έχει- 
νοις χαί τφ ΊϊβερΙω μάτην προύχρούβαι^ τοις μεν 
ΟΤΙ παρεωράύϋ•αί Ιδοξαν^ τω δΐ οτι την οργην αυτών 
έφοβη^. άμέλει χαΐ ές 'Ρόδον ως χαί παιδενβεως 

25 τίνος δεόμενος έότάλη^ μητ άλλους τ^ι/ά^ μήτε τψ/ 

%'εραπείαν πάβαν επαγόμενος^ ΐν' έχποδών ϋφιβ^ 

55,9,7 καλ τ'ζί Οψει χαΐ τοΓ§ Ιργονς γένηται. λόγον δέ τινα 

Ιχει χαΐ δια την γυναίχα την ^Ιουλίαν, δη μηχέζ 

αυτήν φέρειν έδύνατο, τούτο ποιήβαι' χατέλιπε γούν 

30 ανίΓ^ν έν ττ} ^Ρωμ'υ. 6 5έ Αύγουστος το τού δήμου 

55,10,1 τού ύντοδοτουμένου πλήθος άόριβτον ον ές ε^χοαι 

μυριάδας χατέχλειΰε^ χαί ως γέ τίνες λ^^ονίί^, κα^' ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 101 

ενα έξηκοντα δραχμάς Ιδωκε' θώυ^ τ β ποιών ές τον: 55, ίο, 8 
Φλαμίννον Ιππόδρομον ΰδωρ έύηγαγε, καΙ έν αύτφ 
^ξ καΐ τριάκοντα κροκόδειλοι κατεκόπηΰαν. τότε ί^ 55, ίο, ίο 
ηρώτον κάί έπαρχους ΧίΒν δορυφόρων δύο απεδει- 
ζεν, ούτω γαρ τοι αυτούς καΐ έγώ μόνους των έπαρ- 6 
χόντων τινός^ έπειδηπερ εκνενίκηκεν^ ονομάζω, τι^ι; 55,10,12 
μέντοι ^ΙουλΙαν την %υγατέρα άβελγαίνουϋαν ούτως 
ωύτε καΐ έν τ^ άγορα καΐ έπ αυτού γε του βήμα- 
τος καΐ κωμάξειν νύκτωρ καΐ ύυμπίνειν , ό'φέ ποτέ 
φωράΰας ύπερωργίΰ%^. κατείκαξε μίν γαρ καΐ πρό' 10 
τερον ουκ όρ^ώς βιούν αύτην^ ού μέντοι καΐ έπΐ- 
βτευεν' ο£ γάρ τοι τάς ηγεμονίας Ιχοντες πάντα 
μάλλον η τα σφέτερα γινώβκουΰι^ καΐ ούτ αυτοί τι 
τονς αυνόντας ων ποιούόι λανϋ'άνουΰιν ούτε τα εκεί- 
νων άκριβοΰβι. τότε δ* ουν τοΰούτω ϋνμω έχρηΰατο 15 
ωβτε μηδ* οϋκοι αύτον καταβχεϊν αλλά καΐ τη γε- 
80 ρουΰία κοινώόαι, τίάκ τούτου εκείνη μίν ές Πανδα- 
τερίαν την προς Καμπανία νηΰον ύπερωρίβθτ^^ κάΙ 
αύτη καΐ η ΣκριβωνΙα η μητηρ έκούβα ύυνε%έ- 
πλευΰε ' των δΐ δη χρηΰαμένων αύτη 6 μίν ^Ιούλιος 20 
Αντώνιος ^ ως καΐ έπΙ τη μοναρχία τούτο πρά^ας, 
απέθανε μετ άλλων τινών επιφανών ανδρών ^ οΐ δ\ 
λοιποί ές νηόους ύπερωρί6%ηύαν, πολλών δ\ καΐ 
άλλων γυναικών έφ* ομοίοις τιύΐν αΐτίαν λαβουβών 
ού πάβας τάς δίκας έδέξατο^ ρλλά καΐ χρόνου τινά 25 
άφώριϋεν ωύτε τά προ εκείνου πραχϋ'έντα μη πολυ- 
πραγμονεϊ6^αι, έπΙ γάρ της ^υγατρος μηδίν με- 
τριάύας^ άλλα κάί φηϋας οτί Φοίβης πατήρ μάλλον 
η εκείνης γεγονέναι ηϋ'ελε^ τών άλλων έφείδετο. η 
δΐ δη Φοίβη έξελευ&'έρα τε της ^Ιουλίας καΐ βυνερ^ 30 
γός ουύα προαπέ^ανεν εκουβία^ διόπερ καΐ 6 Αύ- 
γουστος αύτην έπηνεΰε, του δΐ Γαΐου βταλέντος εις 102 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

τον Λροζ Άρμενίονξ πόλεμον^ 6 Τιβέριος εΐζ Χίον 
έλ&'άν αυχον έ&εράπενόεί/' έτΰοιείνον τε γαρ έαν^ 
τον χάΐ νηέΛίΛχ^ ονχ οτι τω Γαΐω^ άλλα τοίς μετ* 
αύτου ουύι, Φραάτον δ% τον των ΠάρΟ'ων βαβιλέωζ 

5 έΛΐϋτείλαντος ΛερΙ ειρήνης τφ Καίΰαρν, χαΐ του Καί- 
σαρος αντεΛίβτείλαντος αντω Φραάτγι απλώς ανεν 
της τοι; βασιλέως έΛνκλη0εως^ χαΐ της * Αρμενίας αχο- 
6τηναι τνροότάξαντος^ ονχ οϋον έχεΐνος ον χατέτύτη* 
ξεν^άλλά χαΐ άντέγρα'φέν οι τά τε άλλα υπερηφάνως^ 

10 χαΐ αντον μ^ν βασιλέα βαβιλέων^ έχεϊνον δ\ Καίόαρα 
μόνον ονομάβας* όμως νότερον χατηλλάγη έπΙ τφ 
της ^Αρμενίας αΛο^τηναι^ έπειδη τον τε Γάιον ίν τί} 
Συρία παρόντα ίμα^ε χαΐ τά οίχεϊα ταραττόμενα 
μίβει αντον ναετόπαβε. ύννέβη δ\ εν%νς μετά ταύτα 

15 χαΐ τον Τνβέρνον έχ^Ρόδον εις την^Ρωμην άφνχέύ^αι^ 

ϊ)ί>ΜΛ ΑονχΙον χαΐ Γαΐον τελευτηαάντων. αυτός τε γάρ 

εμπειρότατος της δνά των άντρων μαντικής ων^ χαΐ 

θράόνλλον άνδρα πάόης άότρολογίας δναπεφνχότα 

Ιχων^ πάντα χαΐ τά ίαντφ χαί τά Ιχείνοις πεπρωμίνα 

20 ακριβώς ηπίβτατο' χαΐ λόγος γε Ιχει οτι μελληόας 
ποτΙ έν ττ} ^Ρόδω τον θράβνλλον άπό του τείχους 
ωβειν, έπειδη μόνος αυτφ πάν9'* ο0α ένενόει βυνι^ 
δει^ ώς είδεν αυτόν βχυΘ'ρωπάΰαντα^ ηρετο διά τι 
ϋνννένοφεν * εΙπόντος δ^ κίνδννόν τινα νποπτ^ειν^ 

25 ϋ'ανμάβας ονχέτ αντό έποίη6εν. οντω γάρ πον 
πάντα έχείνος βαφώς ^δει ω6τε χαΐ το πλοϊον τό βι 
την άγγελίαν τφ Τιβερίφ της ίς την ^Ρωμην άναχο- 
μιδής παρά τε της μητρός χαί παρά τον Αυγούστου 
φέρον πόρρω%'εν χατιδών προ6πλέον^ προειπεϊν αυτφ 

30 α άγγέλλειν Ιμελλε, του δΐ Αουχίου του τε Γαΐου τά 
βώματα διά τε των χιλιάρχων χαΐ διά των έφ^ ίχά- 
ϋτης πόλεως πρώτων ές την^Ρώμην έχομίύ^^ χαϊ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 103 

αΐ ηέλται τά τε δόρατα α Λαρά των ΐΛηέων ές του$ 
έφηβους έόνόντες χρυβά εΙληφεΜν^ ές το βουλενζψ 
ριον άνετί%^. δεόποτης δΐ τότε 6 Αυγονϋτος νπο 
του δημον 6νομα69'εΙς ουχ οΛως αΛεΐΛεμηδένα τοντφ 
ηρος εαυτόν τω χροΰρηματι^ χρηβαϋ^αι^ αλλά τίαΐ 5 
ηάνυ δια φυλακής αυτό έχοιτ^ύατο. ΛλνιρωΟ'είύνις δΐ 
οί κίά τήί τρίτης δετιαετίας την ηγεμονίαν χαΐ τό 
τέταρτον, έκβιαύ^είς δή^εν, ύκεδέξατο, ηρ€^ότερός τε 
καΐ οκνηρότερος υπό του γηρως προς τό των βου- 
λευτών τνβιν άαεχ0•άνε6^ι γ&/ονώς ονάβι/Ι ^τ αν- 10 
των προόκρουενν η&ελεν. έμπρηβμου δε ποτέ τό 
παλάτιον διαφ&είραντος , καΧ πολλών αύτφ πολλά 
διδόντων, ούδϊν Ιλαβεν η μόνον παρά μ^ν των δψ 
μων χρυβουν παρά δΐ των Ιδιωτών δραχμην, χρυ^ 
0οΰν γαρ δη καΐ έγώ τό νόμιύμα τό τάς πέντε καΐ 15 
ε1χο0ι δρ(»χμάς δυνάμενον %ατά τό έπιχώριον ονο- 
μάζω ' χαΐ τών ^Ελλήνων δέ τίνες, ων τά βιβλία έπΙ 
τφ άττικίζειν άναγινώύκομεν, ούτως αυτό έκάλεβαν, 
ο ίβ Αύγουστος την οΐκίαν οίκοδομηβας έδημούίωύε 
πάααν, εϊτε δη δια την όυντέλειαν την παρά του 20 
δήμου οι γενομένην, είτε καΐ ότι άρχιερεως ην, ϊν 
έν τοΙς Ιδίοις άμα καΐ έν τοις κοινοΐς οίτωίη, του δ^ 
δήμου ύφόδρα ^κειμένου τφ Αυγούβτφ, Ζνα κατά- 
γάγ^ί την θυγατέρα αύτον, %'άβ0ον ίφη πυρ υδαχι 
μΛ%%'η6ε0θ'αι η έκείνην καταχ&ηβεβΟ'αι. καΐ 6 δήμος 25 
πυρά ές τόν Τίβεριν πολλά ίνίβαλε' καί τότε μϊν 
ουδ^ν ηνυόεν, υύτερον δ% έ^εβιάϋατο ωβτε ές γουν 
την ηπειρον αυτήν έκ της νήΰου χομ^Ο^να^. τώ δΐ 55, ΐ4, ι 
Καίύαρι ίπεβούλευ^αν άλλοι τε καί Γναϊος Κορνή- 
λιος ϋνγατριδους του Μεγάλου Πομπηίου ων, ούτε 30 
ί^ άποκχεϊναί βφας έϋ'έλονζι, ούδ^ γάρ πλέον προς 
άβφάλειαν έκ τών άπολλυμένων έώρα οι γιγνόμενον, 104 ΜίΙΝΟΣ 

οντ' οοίολνύαι^ μη χάΐ Βχέξμ^νζ έκ τούτον έφ* ίαντον 
έηιβηάότιται , καΐ διά τοντ αΛορουντν^ καΐ οντε με&'* 
ημ^ραν αφροντί0τεΐν ουτ αν ννκτωρ άτρεμεΐν δν- 82 
ναμένω Ιψη βτοτ^ η Αφία **τί έ6τι τοντο^ ω ίίνερ; 

6 Λα τί ον κα&ενδεις'*; χαΐ 6 Ανγον6τοζ ^καΐ τίς αϊ/" 
εΪΛεν "ω γνναν^ καν έλάχιύτον άηομερμηρίβειε το- 
όοντονς τε άεΐ εχθρούς ίχων καΐ ΰννεχώς όντως άλ- 
λοτε νη άλλων έταβονλ^μενος; η ονχ οράς ο0θί 
καΙ έμοί χαΐ ττ} άρχϋ ημών έχιτί&ενται; κάΙ αντονς 

10 ονδ^ αί χψωρίαι των διχαιονμένων αναβτέλλον^νν^ 
άλλα καΐ Λαν τουναντίον^ ωύΛερ έπΙ άγα%^ν τι ίκ^ι- 
γόμενοι, 6πενδον0ι καΐ οΐ Λο&ττο^ Λροβαηόλλνβ^αίΓ 
άκονβαβα ονν τοντων η ΑιβΙα '*το μ\ν έπιβονλενε- 
6%'αί βε^ ίφη ^οντε 0^ανμα6τον οντε β^ω τον άν^ρωτ 

15 Λείον τροΛον έϋτί' καΐ γαρ Λράύΰεις πολλά ατε 
τηλικαντην άρχην ίχων^ καί λνπείς, ω6Λερ εΐκός^ 
ανχνονς. ον γάρ ηον «α^ χάϋιν οϊόν τε τον άρχοντα 
τίνων άρέβκειν^ αλλά καί άηεχ^άνεβ^αι πολλοίς καΐ 
τον πάνν ορϋ-ώς βαΰίλενοντα ανάγκη, χολλω τε γάρ 

20 πλείονς των δίκαιον τι χραττόντων οΐ άδικεΐν εθε- 
λοντές είαιν^ ων αδύνατον έύτι τάς έπιϋνμίας άπα-- 
ηιμπλάναι ' καΐ αντών των άρετήν τίνα εχόντων οί 
μίν καί πολλών χαΐ μεγάλων, ων ον δύνανται τν- 
χεΖν, έπορέγονται, ο^ δ^ καΐ ετέρων έλαττω&έντες 

25 αχθονται, καΐ όντως αμφότεροι τον κρατούντα αί- 
τιώνται, ωατε Ικ τε τούτων μη είναι κακού άμαρτά- 
νειν, καΐ προύέτι χα\ έχ των έπιτφεμένων οντι γέ 
6οι άλλα ττι ηγεμονία. 6% μ\ν γάρ ίδιωτεύοντα ονδ' 
αν εις έ&'ελοντης κακόν τι, μηδέν γε προπα%ων, 

30 έποίηβε' της δΐ δη άρχης καΐ των άγα&ών των έν 
αντ^ πάντες, καΐ οϊ γε έν δννάμει τινί οντες πολύ 
μάλλον των υποδεεστέρων , οριγνώνται, τούτο γαρ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 105 

ίβχν μϊν αδίκων άνϋ•ρωπων χαΐ ηχί&τα νουν έχόντ 
των ηοΐΒΐν^ ον μην άλλ' Ιν τε τγι φνβει αυτών 
καΟ^άπερ τι κα\ άλλο Ιρεότί^ χαΐ ούχ οΙόν τε ε6τι 
τά τοιαύτα ούτε πεί^ντα ουτ άναγκάξοντα έξε^ 
λεύϋ'αί τινών' ουίεΐξ γαρ ούτε νόμος ούτε φόβος δ 
χρείττων των φύϋει ηεφυχότων γίνεται, ταύτα ουν 
λογιζόμενος τάς μίν των άλλων αμαρτίας μη δυΰχί- 
ραίνε ^ φυλακην δ* άχριβη χαϊ βεαυτου χαΐ της 
μοναρχίας ποιον ^ ίνα αυτήν μη έχ τον ΰφόδρα χο- 
λάξειν τινάς αλλ* έχ τον ύψόδρα φνλάύβειν άΰφα- ίο 
λώς ίχωμενΓ προς ονν ταντα 6 Ανγου0τος **άλλ^ δδ,ΐδ,ι 
οίδα μίν χαϊ έγω^ ω γνναι^ οτ^ ουτ' άλλο τι των 
μεγάλων £ξω φθόνου χαϊ επιβουλής χα%^έθτηχεν^ 
83 ηχιΰτα δΐ αύταρχία ' χαϊ γαρ αν χαΐ ίβό&εοι ημεν^ 
ει μη χαΐ πράγματα χαϊ φροντίδας χαϊ φόβους υπέρ 15 
πάντας τους Ιδιωτενοντας εΐχομεν, ίμ\ δ\ δη χαΐ αντο 
τοντο λυπείς οτΐ χαϊ αναγχαΐόν έύτι τανθ' ούτω γίνε- 
ύϋ•αι χαΐ αδύνατον ^εραπείαν τινά αυτών εύρεθ'ή- 
ναι" αλλ* ίπειδη γ ε. τίνες τοιούτο ί είβιν οίοι πάν- 
τως άδιχεΐν έ&έλειν* είπεν η Αιβία "ημείς γε αύτονς 20 
φνλαττώμεϋ'α. Ιχομεν δε χαΐ βτρατιώτας πολλούς, 
ων οί μίν προς τους πολεμίονς άντιτεταγμένοι οΐ δ\ 
χαϊ περί βϊ οντες φρονρούβιν ημάς , χαΐ ^εραπείαν 
πολλην^ ω6τε χαϊ οϋχοι χαϊ ΙΙ^ω δι αυτούς άΰφαλώς 
ζην. ύπολαβών ουν 6 Αύγουστος "δτ^ μ\ν πολλοί 25 
πολλάκις χαΐ υπ* αυτών των ΰυνόντων έφϋ'άρηόαν 
ουδέν* Ιφη "δέομαι λέγειν' προς γαρ τοΖς άλλοις χαϊ 
τούτ* έν ταίς μοναρχίαις χαλεπώτατόν έβτιν οτι μη 
μόνον τους πολεμίους^ ωΰπερ χαΐ οί άλλοι^ άλλα χαΐ 
τους φίλους φοβούμεθα, χαϊ πολύ γε πλείους ύπο 30 
τών τοιούτων, άτε χαΐ αεί, με&* ημέραν χαΐ νύχτωρ, 
χαϊ γυμνουμένοις ύφίύι χαϊ χα^εύδουϋι, βιτία τε χαϊ 106 ΜίΙΝΟΣ 

^οτά νΛ^ ανχων Λαρ60κευα0μενα λαμβάνονΰν βνγ- 
γιγνομένων^ έΛΒβουλεύ%^6αν ^ νΛο των μηδίν χρούη- 
ταοντων. τά τε γάρ αλλα^ καΐ Λρος μ^ εκείνους §ύτι. 
τοντονζ αντιχά^αι^ προς δ^ τούτους αυτούς ουκ ίβτιν 
δ αΧλφ τίνΐ όυμμάχω %ρη0α6%'αι. ω0θ'' ημΖν δια πάν- 
των δεινον μ\ν την έρημίαν δεινον δ\ καΐ το πλή- 
ϋΌς^ καΐ φοβερον μ^ την άφυλα^ίαν^ φοβερωτάτους 
δ^ αυτούς τους φύλακας, καΐ χαλεπούς μίν τους 
έχϋ'ρούς χαλεπωτερους δ^ τους φίλους είναι ' φίλους 

10 γαρ ανάγκη πάντας 6φας, καν μη ωύι, καλεΐύ^οί. 
εΐ δ^ ουν τις καΐ χρηύτών αυτών τύχον, αλλ* ούτι γ ε 
ούτω πιύτεύβειεν αν <1φ&<7£ΐ/ ωότε καΟ'αρφ καϊ άφρον- 
τΐβτω τίαΐ άνυπόπτφ τη φυχη προόομιλεΐν. τούτο τε 
ουν καϊ το τους άλλους τους έπιβουλεύοντας άναγ- 

15 χοίΰοι/ είναι άμννε6&αι πάνδεινόν έότι' το γάρ τοι 
τιμωρείύ&αί τε καϊ κολάζειν αεί τινας άναγκάξε09'€ίΐ 
μεγάλην άχθτιδόνα άγα^Όΐς άνδράύν φέρει!* *^άλλ* ορ- 
ϋ^ύς λέγεις" άπεκρίνατο η Αιβία, **καί <7θ£ γνώμην 
δούναι Ιχω, αν γε καϊ προ^δϋ^αύ^αι αύτην ίΟ'ελη^ 

20 ^υς, καϊ μη διαμέμφτ] οτι γυνή ονΰα τολμώ βοι ύνμτ 

βουλεύβαΐ τι οίον ούδ* αν εϊς άλλος ούδ^ τών πάνυ 

φίλων παραινίΰειεν, ού% οτι ουκ Ιύα^ιν αυτό, αλλ* 

οτι ού ^αρροΰύιν εΙπεΙν!* ^^λέγε** η δ* ος οΑυγουαίτος 

ο,τι δη ποτέ τούτο ε<ίτιν . η δ ουν Αιβία φραβω β4 

25 Ιφη ^^μηδϊν κατοκνη6αβα, ατε καΐ τά άγα^ καϊ τά 
κακά έκ του εβου 1χου0α^ καϊ βωζομίνου μέν 0ου καΐ 
αύτη το μέρος άρχουσα, δεινον δέ τι παΟυντος, ο 
μη γένοιτο, όυναπολουμένη. εΐ γάρ τοι η τε φύβις 
η ανθρωπινή πάντως τι άμαρτάνειν τινάς άναπείϋ'ε^, 

30 καΐ άμηχανον έϋτιν ίχύτην πράξαί τι ώρμημένην έπι- 
βχεΐν, καΐ ηδη γε καϊ αυτά τά δοκούντά τιβιν άγαϋ'ά 
είναι, ίνα μη τάς τών πολλών κακίας εϊπω, καϊ πάνυ ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 107 

βνχνούζ άδικεΐν έπαίρβί^ χαΐ γάρ γένους ανχημα 
τίαΐ Λΐοντον φρόνημα τιμής τε μέγεθος καΐ ίίί αν- 
δρεία ^ράύος έ^ονΰίας τε όγκος ηοΧλονς ^οκίΙΙενν 
ηοιεΐ^ χαΐ μήτε το γενναϊον δν6γενΙς μήτε το αν 
δρείον δειλίτν μήτε το Ιμφρον άνουν Ι6τι χοιήύαν^ 5 
αδύνατον γάρ^ μήτ αυ τους ΛεριουΰΙας τινών ηερι- 
κοΛτειν ή τας φιλοτιμίας ταπεινοΰν μηδέν γε ηλημ- 
μελούντοίν χρή^ αδικον γάρ^ το τ άμυνόμενον ή καΐ 
ηροκαχαλαμβάνοντά τινας άνιαύ^€α καΐ κακοδοΐ^εϊν 
άναγκαΐόν έύτι^ φέρε μεταβαλωμεϋ'α και τίνος αύ- 10 
των φει6ωμε&α, και μοι γαρ δοκεϋ πολλφ ηΧεΙω 
φιλαν^ρωηίί)^ η ην^ ώμότι^τ^ κατορ&ουβ&αι, τους 
μίν γαρ όυγγνώμονας ου μόνον οΐ έλεηθ'έντες υπ* 
αυτών φι1ου0ιν^ ώύτε καΐ άμείβε09'αί βφας ^Λον- 
δάξειν^ άλλα καΙ οΐ' άλλοι πάντες καΐ αΐδοΰνται καΐ 15 
ύέβου^ιν^ ωατε μη εύτολμεΐν αυτούς άδικεΖν ' τους 
δ^ άπαραιτήτοις οργαίς χρωμένους ούκ έκεϊνοι μάΐΗ)^ 
ο7 τι φοβούμενοι μιβούβιν^ άλλα κα\ οι λοιποί πάν- 
τες δυβχεραίνουβι^ καΐ έκ τοντων καΐ έπιβουλενου- 
6ιν αύτοΐς^ ίνα μη προαπόλωνται. η ούχ οράς οτι 20 
καΐ οΐ Ιατροί τάς μΙν τομας καΐ τάς καύόεις βπανιώ- 
τατά τιΰι προβφέρουβιν ^ ίνα μη έ^αγριαίνωβιν αύ- 
τών τα νοϋήματα^ τοΖς δΐ αΙονήμα6ι καΐ τοις ήπίοις 
φαρμάκοις τα πλείω μαλϋ'άββοντες ϋ'εραπεύουΰι; μη 
γαρ οτι έκεϊνα μ^ν τών 6ωμάτων, ταύτα δΐ τών ψυ- 25 
%ών παϋ^ματά έϋτι^ διαφέρειν τι νομί(ίΐ]ς αυτά αλ- 
λήλων, πάμπολλα γαρ όμοια τρόπον τινά καΐ ταΐς 
γνώμαις τών άνΟ'ρώπων^ καν τα μάλιότα ασώματοι 
ωβιν^ α καΐ τοϊς 6ώμα6ι ύυμβαίνει' όυβτέλλονταί τε 
γαρ νπό φόβου καΐ έ^οιδαΰ0ιν υπό 9νμού^ λύπη τέ $0 
τινας κολούει κα\ 9'άρ6ος όγκοϊ^ ω^τ ολίγον 6φόδρα 
το παραλλάχτον είναι ^ καΐ δια τούτο καΐ παραπλη- 108 /ίΙΩ,ΝΟΣ 

6ίων Ιαμάτων αυτά 9ΕΪ6%^αν. λόγοζ γαρ ηΛίός τομ 
λ^χ^είς ηαν το άγριαίνον αντοϋ %αλα^ κα&άχε^ 85 
τραχνς Ά:ερος καΐ το άνειμίνον οργίζει^ καΙ βνγ- 
γνώμη δο&εΐΰα χάΐ τον ηάνν ^ραόνν διαχεϊ^ χαϋ•ά- 
δ χερ η τιμωρία χαΐ τον Λανν ηρ^ον χαλετίαίνεν, α£ 
μ\ν γαρ βίαιοι πρά%εΐξ αεΙ ηάντας^ καν δικαιοταταν 
ωβι^ ααροξύνουΰιν, αί 6\ έηιεικεϊξ ημερονύιν. χαΐ 
δια τούτο Λει6ϋ•εΙζ αν τΐζ $αον χαΐ τα δεινότατα 
νηομείνειε: χαΐ οντω φύΰει τινί άναγχαίως ετιάτερον 

10 αυτών χρίμαι^ ωύτε χάΐ των αλόγων ξφων των μη- 
δένα νουν εχόντων ηολλά μ\ν χαΐ των Ιβχνροτάτων 
χαΐ άγριώτάτων ϋΌΜείαις τέ τι6ι τιϋ'αύενεται κοΛ 
δελεάΰμαΰι χειρουται^ πολλά δ^ των δειλότατων καΐ 
άβθ'ενεβτάτων λυπημαΰί τε καΐ φόβοις έχταράττεται 

15 καΐ παροξύνεται, καΐ ου λέγω τοντο οτι δεΖ πάν 
των απλώς των άδικούντων φείδεύϋ'αι ^ αλλ* οτι τον 
μίν ϊτην χαΐ πολυπράγμονα καΐ κακοη^ καΐ κακό- 
βουλον καΐ άνηκέύτω τινΙ καΙ διαρκεί πονηρία 6υν 
όντα έκκόπτειν ωύπερ που καΐ τα πάνυ ανίατα 

20 μέρη των <!ωμάτων^ των δϊ δη άλλων ο<ίο^ τ^ νεο- 
τητι η άμαϋ'ία η αγνοία η ετέρα τινΙ ύυντυχία οί 
μεν έκόντες, οί δΐ χαΐ άκοντες άμαρτάνουόι^ τους 
μίν λόγοις νουϋ'ετεΐν^ τους δε απειλαΐς βωφρονίζειν^ 
τους δ% καΐ ετερόν τίνα τρόπον μετρίως πως μετά- 

25 χειρίζε6%αι^ τ^α^'άπερ καΐ έπΙ των ταλλα * τους μίν 
|ΐ^£/ξο(7^ τους δΐ ^Λαττοί^ι πάντες κολάξου0ιν. ωύτε 
καΐ τα κατά τούτους ακινδύνως μετριάξειν §ξε0τί 6οι^ 
τους μίν φυγ'η τους δΐ ατιμία τους δΙ χρημαβι 
ξημιουντι^ ετέρους ές χωρία^ έτερους ές πόλεις τινάς 

30 κατατι^εμένω. καΐ ηδη γέ τίνες καΐ υπό του μη τυ- 
χεϊν ων ^Λ^τ^ξοι/ καΧ ύπο του διαμαρτεΐν ων έφίεντο 
έ0ωφρονίύ^6αν. εδραι τε άτιμοι καΐ ύτάύεις έπο- ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 109 

ΡΒίδιότοί^ το τε ποολνΛηϋ•ηναί χάΐ το προφοβηϋ'ήναί 
ύνχνονς βελτίονζ έΛοίη&ε' καίτοι καΐ άπο&ανεξν 
ίλοιτ' αν τις εν τε γεγονώς καΐ ανδρείος ων η τοι- 
ούτο τι ΛαΟ-εϊν. έ% ονν τούτων έχείνοις μϊν ούάεν 
φάων η τιμωρία^ αλλά χαΐ χαλεηωτέρα γίγνοιτ αν' 5 
ημΖν δ^ δη το μήτε τινά έπηγορίαν Ιχειν καΐ άΰφα- 
λως ζην υΛαρξειεν. ως νύν γε Λολλονς μίν έπι^μία 
χρημάτων ^ άλλους ανδρείας φόβω, χαΐ μάλα άλλους 
αρετής τίνος φϋ•όνω χτείνειν δοχούμεν, ουδείς γαρ 
φαδίως «^στ£ΐ;££ οτι τις ίν τε έξουβία χαΐ έν δυ- 10 
νάμει τοβαύτη ων. ύπ ίδιώτου τίνος άνότΐλου έηι- 
8β βουλευ&ήναι δύναται , άλλ' οί μίν ταύτα λογοποιού- 
6ιν, οΐ δ% οτι ψευδή ηολλά άχούομεν χαί ΛολλοΙς 
μάτην ως άλη^εΰι Λρο0έ%ομεν. τους γάρ τοι διο^ 
Λτεύοντας 'ΧαΙ ώταχουβτούντας τα τοιαύτα^ τους μ^ν 16 
ΙχΟ'ρα τους δ^ οργή^ άλλους αργύρων Λαρά των 
έχθρων αυτών λαβόντας^ άλλους ηαρ^ αύτων έχει- 
νων μη λαβόντας^ πολλά χαΐ φευδή <ίχευωρεΐ6&α£ 
φαόιν^ ου μόνον δτ^ τι ί^^νόι/ ΐΛραξάν τίνες η 
χαΐ 9Το^ι^<^£ίΐ; μ^ΛΛοτ;<7& λέγοντας ^ αλλά χαΐ οτι 6 μ^ν 20 
ίφϋ'έγξατο τοιόνδε τι^ 6 δΐ άχούΰας έύιώΐίηβεν^ άλλος 
έγελαύεν^ άλλος έδάχρυύε, μυρία αν τοιουτότροπα 
είΛεΐν Ιχοιμι^ ά ει χαΐ τα μάλι6τα άληϋή εϊη^ αλλ^ 
ούτι γε χαΐ Λροβήχοντά έύτιν ούτε Λολυχραγμο- 
ι/£Γ<Τθα£ Λαρ* έλευϋ^έροις άνϋ^οίηοις ούτε 6οι διαγ- 25 
γέλλεβ^αι. λαϋ'όντα μίν γάρ τά τοιαύτα ούδϊν αν 
6ε βλάφειεν^ άχουΰ&εντα δϊ παρο^ύνειε χαΐ άχοντα^ 
οΛερ ήχι6τα χρή άλλως τε χαΐ άρχοντί τίνων ΰυμ- 
βαίνειν. ύυχνους γούν έκ τούτου ^ τους μ^ άχρίτους 
τους δΐ χαΐ έΰχ^ωρημένγΙ τινί χαταγνω6ει διχαύτη- 30 
ρίου^ άδίχως άπολλυβΟ^ιι νομίζουβιν' ούτε γάρ τάς 
μαρτυρίας ούτε τάς βαλάνους ούτε άλλο τι των 110 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

τοιούτων ώς καΐ άλη^Ις ον κατ' αυτών ηροοί^νζαι. 
ταύτα γαρ όντως ^ εΐ καΙ μη δικαίως ^^ι?^ι^ α αντών^ 
άλλ^ έπΙ πάντων γβ ώς ΒίηΒΐν των ούτω ξ^ανατον- 
μένων θρυλείται, χαΐ δεΖ 6ε ^ ω Αυγουϋτε^ μη μά• 
δ νον μηδ^ν αδικεϊν^ άλλα μηδ\ δοκεϋν, ίδκάττ] μ^ν 
γαρ άρκεϊ μηδ\ν ηλημμελεϊν^ αρχοντι δ^ προύη/κεν 
μηδ\ δόκηβίν τίνα αντον λαμβάνειν, άν&ρώηων γάρ^ 
άλλ* ον θτ^ρίων ηγεμονεύεις" καΐ μόνως αν όντως 

10 εννοεϊν ύοι αντονς αληθώς ΛοιηΟειας^ αν ηανταχό- 
&εν 6φάς καΐ δια πάντων ομοίως πείΰτις οτι μήτε εκών 
τίνα μήτε άκων άδικήόειας αρ. φοβεΜ&αι μίν γάρ 
τινα άναγκα6^ναί τις δνναται, φιλεΖν δ% Λειύ9^ 
ι;α^ οφε^Α^^. πεί^εναι δ% ^| ων αν αντός τε εν ηά^τι 
καΐ βγ^ροχ;^ ενεργετονμ4νονς Ιδχι. ο δ* νκοτοπήόας 

15 μη δικαίως Τ£ΐ^ά άπολωλεναι καΐ φοβείται μήποτέ τ^ 
ομοιον πά%Ύΐ^ καΐ μιβείν τον δράβαντα αντο αναγκά- 
ζεται, το δ% δη μιύεΙβΟΌΐ, νπο των αρχομένων^ προς 
τω μηδ' άλλως καλώς Ιχειν^ άλν6ιτελε6τατόν έστ^ι^. 
καΐ γάρ καΐ νομίξονοιν οίηολλοί τοϊς μίν αΑΛο^^ άναγ- 

20 καΐον είναι ηάντας τονς καΐ 67£θΐη; άδικήύαντας άμν- 
νεύϋιχι, ίνα μήτε καταφρονώνται μήτε έκ τούτον 
ηλεονεκτώνται^ τονς δ' άρχοντας τοΓ? μίν το τίοινον 
άδικονβιν έηε^ιέναι χρηναι^ τονς δ* Ιδία τι ές αντονς 87 
ΛλημμελεΖν δοκονντας φέρειν' μήτε γάρ έκ τιατα- 

25 φρονήύεως μήτ' έξ έηιδρομής άδικη^ναί 0φας δύ- 
να6ϋ•αι διά το ηολλά τα ηροφνλάόϋοντα αντονς εί- 
ναι, ωύτ Ιγωγε ταντά τε άκούονόα καΙ'Λρος ταντα 
άτίοβλέπονβα κινδννεύω καΐ χαντελώς άκειαεΐν 6οι 
μηδένα διά τοωτητοτ^ άτίοκχιννύναι. αϊτέ γάρ ηρούτα- 

30 βίαι έπί τε ττ] τών αρχομένων ύωτηρία καβ'ίΰτανται^ 
όπως μηδίν μήϋ•^ ν% αλλήλων μή%^ νπο τών αλλο- 
φύλων βλάπτωνται, ον μά^άία ονχ οΛως νη^ αντών ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 111 

έκΒίνων χι Κυηωνταν ' χαΐ ευχλεέαταχόν έΰζιν ου το 
ηολλούζ χών ^τοΑ^τοϊ)/ άναιρείν^ άλλα χ6 Λολλονς χών 
πολίχών όώζειν δύνΜ^αι. ηανδευΒίν μίν γάρ αν- 
τον^ χαΐ νόμΌίς χαΐ δυεργεαίαις τίάί νον^δΰίαις δεΐ^ 
οηως ύωφρονώ0ί^ καΐ Λροοίχν καΐ χηρεϋν χάΐ φν- 5 
λάχχ8ΐ4^^ ίνα καν άδνχεϋν έΟ'εληΰωβί μη δννη^ώόιν' 
αν δ^ δη νοίίηΰγι χν^ %εραη&ύενν τρόπον χινα αυχό 
χαΐ έ3ίίχνορβχ>νν^ ίνα μη χανχελώς φ&αρ^. τό τε γαρ 
φέρειν χα χών Λολλων άμαρχημαχα καΐ πάνυ μεγά- 
λης χαΐ φρονηόεως καΐ δυνάμεως ίργον έύχίν' αν χέ ίο 
χις ηάνχα άηλώς χα χοιανχα χαχά χην αΙ^ίαν χολάξΐ]^ 
λη6εν χονς ηλείους χών άνΟ'ρώτίων άηολέύας. οΟ'εν 
χαΐ δια χαύχα γνωμην 0οι δίδωμι %'ανάχφ μ%ν μη- 
δένα χών χοωύχων χιμωρεΜ^αν^ ετέρως δέ Λως αύ- 
χούς, ωβχε μηδϊν Ιχι δεννον δράόαί, 0ωφρον£ξειν. 15 
χί γαρ αν άδιχηύει,έ χνς εΙς νηΰον χαχαχλειύΟ'εΙς η 
χαΐ έν άγρώ πόλεν χέ χινι^ ούχ όπως άνευ πληϋΌυς 
οίχεχών η χρημάχων^ άλλα χάΐ μετά φρουράς ώι/, αν 
γ ε χαΐ χ&ύχου δεηβΎΐ*, εΐ μϊν γαρ εγγύς που ένχαύθ-α 
οί πολέμιοι ησαν^ η χαΐ της ϋ'αλάΰόης χαντης άλλο- 20 
τριον χι ην, ώύχε χινά αύχών διαδράνχα προς έχει- 
νους χαχάν χι ημάς έργάόαύϋ'αι , πόλεις τε τίνες έν 
χψ} ^Ιχαλία έχυραΐ χαΐ χείχη χαΐ όπλα Ιχονΰαι ύπηρ- 
χον, ωϋχε τινά χαταλαβόντα αύτάς φοβερον ημίν 
γενέβ^αι, Σαερος αν ην λόγος ' άοπλων δ% δη πάν 25 
των τών ταυττ] χαΐ ατείχιστων ως προς πόλεμον όν- 
των, χαΐ τών πολεμίων παμπλη%\ς άφε^χηχόχων, 
πολλή μΙν γαρ ^άλα66α, πολλή δ\ χαΐ γη, χαΐ όρη 
χαΐ ποχαμούς δυ6βάχους ίχου0α, δια μέ6ου έαχί, χΐάν 
χις φοβη&είη χόν δείνα η χόν δείνα, γυμνούς, ίδιω- 30 
χεύονχας, ένχαύ%ά που έν μέύτ^ χτ} βχϊ άρχη όνχας, χαΐ 
ένχός χών ΰών όπλων χαχαχεχλειαμένους; έγώ μΙν γαρ 

[^ίΐίζ8όϋνΟθ0^ΐ€ 112 ^ΙΩ.ΝΟΣ 

οντ αν έννοΎ^ΰαί χινα τοιούτον ονδεν^ οντ αα/, «/ χάΐ 
τα μάλνΰτα μανείη τνζ^ δύναύ^αί γέ τι %^%αν νο- 
μίζω, ηεϊραν ουν ατί αυτών τούτων άρ^άμενοί ^ΰοιη- 
όώμδϋ'α, τάχα γαρ αν καΙ αντοί μεταβάλοιντο χαϊ 
5 τού^ άλλους άμείνους Λοιη^ειαν' καΐ γαρ ορφς οτ& 
χαΐ 6 Κορνήλιος χαΐ ευγενής καΐ ονομαύτός έβτι. δεΙ 
δέ Λου καΐ ταύτα αν^ρωτίίνως λογίζεύ^αν, ου ηάντα 
τον το ^ίφος διαπράττεται^ μέγα γαρ ην αγαθόν ^ ει 
0ωφρονίξειν τε τινας τοαΐ πείϋ'ειν η καταναγκάξειν 

10 φιλείν τίνα αληθώς έδύνατο^ άλλα το μ%ν 6ωμά τίνος 
φϋ'είρειεν αν, τάς δ^ δη των άλλων ψυχάς άλλοτριω- 
ΰειεν * οι; γαρ «ξ ωι; αν ίτερον τιμωρηϋ'ώβι^ ηροΟφιλέ- 
βτεροίτινι^ άλλ^ έ% ων αν αντοΙ φοβη^'ώύιν^ έχ^'ίους 
γίνονται, καΐ ταύτα μ^ν οντω^ Ιχ^Λ, οί ί^ ^η ύυγ" 

16 γνώμης τίνος η;;ι^()ντ«5 καΐ μετανοούύιν^ αΐΰχυνό- 
/ι^£ζ/ο^ αύϋ'ίς τι τους ευεργέτας άδικηΰαι^ καΐ ηολλά 
αύτοίς άνΰ^Λουργοΰβιν ^ έληίζοντες ηλείω αντιηοιψ 
βεΰ^αι' υφ* ου γαρ αν ^^& άδικη^έντος τ^ 0ω%^^ 
τούτον ευ παθόντα ούδΐν ο^τι ουκ εύεργετηβειν έαυ- 

20 τον ηγείται, πείβϋ'ητι ουν μοι^ φ^Λτατΰ, καΐ μετά- 
βαλού, οΰτω μίν γαρ καΐ τάλλα τα δυίίχερή πάντα 
άνάγκτι Λεηοιηκέναι δό^εις' ου γαρ ίίΤην τίόλιν τη- 
λιχαύτην έκ δημοκρατίας Λρος μοναρχίαν άγοντα 
άναιμωτΐ μεταβτηβαι' αν δϊ έπΙ τοις αυτοϊς έπιμέ- 

25 νχις^ καΐ έκεΐνα γνώμη δεδρακέναι νομι0&ηόη!* ταύτα 
της ΑιβΙας εΐΛον0ης 6 Αυγουβτος έπείύ^η τε αύτη^ 
καΐ άφηκε μίν τϋάντας τους υπαιτίους λογοις τιόΐ 
νου%'εχηβας^ τον δε δη Κορνηλιον καϊ νίτατον απέ- 
δειξε, καχ τούτου καϊ εκείνον καΐ τους λοιπούς αν- 

30 Ωρωπούς οί;ιτω^ ωκειώβατο ω0τε μηδένα ίτ αύτφ 

55,22,3 των άλλων μητ οι;τω^ έπιβουλεύβαι μήτε δόξαι, έπΙ 

γούν ταίς ύπατείαις τού τε δηλωθέντος Κορνηλίου 

• οίΘίΐίζβόϋγΟοο^Ιε ατγοτςτος: 113 

καΙ Οναλερίον Μεΰΰάλου 6Βΐ0μοί χβ έξαίβων οννέ- 
βηααν^ χαΐ 6 Τίβερις την τε γέφυραν χατ40νρε καΐ 
ηλωτην την ηολνν έΛΪ ετίτα ημέρας έΛοίηϋε. τρία δ^ 55,23,2 
6η τότε καΐ είκούι βτρατοΛεδα ηολντιχα έτρέφετο. 
νυν μ^ γαρ έννεαχαίδετία έ^ αυτών μόνα διαμένει^ 5 
τό τε δεύτερον το Ανγονύτειον το έν Βρεττανία τχι 
ανω χεψάζον^ καΐ τα τρία τα τρίτα ^ τό τε έν Φοι- 
νίκη τό Γαλατνκόν^ τίάΐ τό έν ^Αραβίϋ^ τό Κυρηναΐ- 
κόν^ τό τε έν Νουμιδία τό Ανγονύτειον. τέταρτον 
89 Σκν&ικόν έν Συρία, ηέμητον Μακεδονικόν έν /ία- ίο 
κία, έκτα δύο, ων τό μ\ν έν Βρεττανία τη κάτω, τό 
των νιχητόρων, τό δΐ έν Ιουδαία, τό 0ιδηρουν, τέ- 
τακται, καΐ οί έβδομοι οί έν τη ΜυύΙ(} τη ανω, οϊ καΐ 
τα μάλίύτα Κλαυδίειον ώνομάδαται, οι τε όγδοοι 
Αύγον6τειοι έν τη Γερμανία τη ανω οντες. καΐ οί δε- 16 
καχοι οί έν Παννονία τη ανω οί δίδυμοι ' δίδυμοι δ* 
έπεκλη%•η<ίαν , ότι έκ δύο ταγμάτων άναμιχΟ'έντων 
άλληλοις υΛηρχον. τό τε ένδέκατον τό Κλαυδίειον 
τό έν τη ΜυύΙϋ^ τη κάτω ' ούτω γαρ τα δύο Στρατό- 
πεδα έΛεκληϋΐ], οτι αύτω έν τη του Καμίλλου έΐία- 20 
ναύτάβει ουκ άντεΛολέμηβε, τιαΐ τό δωδέκατον τό έν 
Καΐίχαδοκία τό κεραννοφόρον , τό τε τρίτον τιαΐ δ ε- 
κατόν τό έν /Ιακία τό δίδυμον, καΐ τό τέταρτον καΐ 
δέκατον τό έν τη Παννονία τη ανω , τό τε ηεντεκαι- 
δέχατον τό ^ΑΛολλώνειον τό έν Καππαδοκία, καΐ οί 25 
είκούτοί οΐ τιαί Ουαλερίειοι καΐ νικητορες ώνομαβμέ- 
νοι' ταύτ έκ των Αυγουότείων βτρατοαέδων βώζε- 56,^,7 
ται' τα γαρ δη λοιπά τα μίν παντελώς διελύ%'η, 
τα δ\ καΐ έτ^ρο^ τιαίν άνεμίχΟ^, αφ* ουπερ καΐ δί- 
δυμα ωνομαβμένα νενόμιβται, προς τούτοις δ% καΐ οΐ 30 
Σωματοφύλακες μύριοι οντες καΐ δεχαχη τβτα^μ^ι/ο^, 55,24,6 
καΐ οί της πόλεως φρουροί ε^ακιβχίλιοί τε όντες χαΐ 
ΒΙΟ οΑββιυβ. γ. 8 114 ΜΩ.ΝΟΣ 

τετραχτι νβνεμημενον. ^ενοο %β ίπτίβΐζ έπίλέίίχον^ οϊζ 
το τών Βαχαονων αηο τ^ς Βαταονα^ της έν χφ'Ρηνφ 
νηύον ονομα^ οτν δη κ^άηβτον [ηηενειν εΐβί^ κεΖχΜ. 
δια το ηλή^ος ονν χών ύχρατευμάτοαν 6 Ανγονύχος 
δ Λολλών χρημάχΰον δεόμενος χην εΙκο6την χών τε 
55,25,5 κλήρων κάΙ χών δωρεών^ ας αν οι χελενχώνχές χι0ν 
πλην χών πάνυ Συγγενών η καΐ πενηχων^ καχαλεί- 
Λωύν^ καχε0χη0αχο^ ως καί έν χοΐ^ς χον Καίσαρος 
υηομνημαβιν χ6 χέλος χοΰχο γεγραμμένον εύρων. 

10 χανχά χε ονν ^Ρωμαίους ελυπει , καί προβεχι καΐ λι- 

55,26,1 μος Ιοχυρός^ ώβΟ^ νζ' ανχοϋ χους χε μονομαχούν- 

χας καΐ χα άνδράποδα χα ώνια νπερ αενχηκονχα χαΐ 

εηχακούίονς βχαδίονς έξωΰϋ^ναι^ Ικ χε χης ^-ερα- 

πείας καΐ χον Αυγονβχον καίχους άλλους χ6 πλεΐον 

15 άποηέμ'ψαΟΟ^αι ^ καϊ δικών άνοχάς γενέύΟ^αν. λωφη- 

55,27,3 βανχος δέηοχε χον λψον^ έπί χε χφ χου Γερμανικού 

ονόματι^ ος ην χον ^άρούαον ηαΐς^ καϊ έπΙ χφ χού 

αδελφού ΰίύχού^ Χχηοδρσμίας έποίη0ε^ καϊ έν ανχαϋς 

έλέφας χε φινοκέρωχα καχεμαχέ0αχο ^ καί άνηρ Ιπ- 

20 πενς πλούχφ ποχ^ προενεγκών έμονομάχηΰε. καϊ 
έπειδη καϊ χφ γήρα καϊ χτ} χον (ίώμαχος άϋ&ενεία Εκα- 90 
μνεν^ ώύχε μη δννα0%^ι πάϋι χοΧς δεομένοις χι αν* 
χον χρημαχίζειρ^ χα μίν άλλα ανχος μετά χών Συνέ- 
δρων καϊ διεοκέψαχο καϊ έδίκαξεν^ έν χφ παλαχίφ έχΐ 

25 άμαχος πψίκα%ημενος* χάς δ% πρεύβείας χάς %ε 
παρά χών δήμων καϊ χάς χαρά χών βα0ιλέ<9ν άφι- 
κνονμένας χριϋΐ χών νχαχενκονων έπέχρεψεν^ ώύτ' 

^ ανχονς χωρίς εκαύχον καϊ διακονειν χινών^ καί από- 
κριβιν ανχοίς διδοναι^ πλην χών οΰα άναγκαϋον ην 

30 χην χε βουλην καί εκείνον έπιδιακρίνειν. καχά δΐ 

56,11,1 χον καιρόν χούχον Γερμανικού χού νΐέος ^ρουύου έν 

^ελμαχία έύχραχευμένου ^ καί πόλει χινϊ οχνρα προ0- ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 115 

κα^ημένον^ χαΐ μη οίον χβ γιγνομένου ταύτην ελεϊν^ 
Πονλίων ίηπεύς Κελτος λί%Όν ές το τείχοζ άφείς 
οντω την ίτίαλ^ιν δνέβει,βΒν ωύτε αντην αντίκα ηε- 
οείν καΐ τον άνδρα τον έηικεκλιμένον οΐ βνγκατα- 
6πά0αι, γενομενον δΐ τούτον έκηλαγέντε$ οί αΑΛο^ δ 
καΐ φοβη&έντες τό τε τείχοξ εκείνο ^ελι^ον καΐ ές 
την ακρόηολιν άνέδραμον^ καΐ μετά τοντο και τον- 
την καΐ εαυτούς παρεδο^αν. τον δ^ Βάτωνος^ ος 
πολλά τους ^Ρωμαίονς αποβτηϋας τους ^ελμάτονς 
έκάκωύε^ καθ' ομολογίαν ποτέ τφ Τιβερίω προΰκε- 10 
χωρηκότος^ καΐ τι; νβτεραί^ έπΙ βήματος αύτφ κα^η- 56,16,3 
μώ/αι προβενεχϋ'έντος^ 6 μ^ν Τιβέριος ήρώτηβεν αντον 
"τί νμϊν ίδο%ε καΐ αποατηναν καί επΙ τούοντον ημίν 
χρόνον άντιτωλεμήΰαι;^ 6 ί' ΙφηοτννμεΖς τούτων αί'- 
τιοί έύτε ' έπΙ γαρ τάς άγέλας νμών φύλακας ον κύνας 15 
ούδ^ νομέας αλλά λύκονς πέμπετε, η μϊν ονν ^αλ- 56,ΐ8,ι 
ματία προ0εχώρη0ε τοΙς ^Ρωμαίοίς. κατά δε την Κέλ- 
τικης δει,νον αύτοϊς βννεκύρηαε πάΟ'ημα' ηρχε μίν 
γάρ αντής Οναρος Κνιντίλιος' οΐ δ% Κελτοί^ ίω^δβ,ΐδ,ΰ 
μ\ν ^ατά βραχύ καΐ οδω τννι μετά φνλακής τά πά- 20 
τρία μετεμάν&ανον οντ έβαρύνοντο τρ τον βίου 
μεταβολή καΐ έλάν&ανόν 0φας άλλοιούμενοί ' έπεί δ^ 6 
Οναρος μετά την των Σύρων αρχήν την τε ήγεμο- 
νίαν της Γερμανίας λαβών καΐ τά παρ^ έκείνοις έκ 
της αρχής διοικων Ιβπεν^εν αυτούς άθ'ροωτερον με- 26 
ταατήϋαν, καΐ τά τε άλλα ώς καΐ δονλεύονΰί 0φί0ιν 
έπεταττε καΐ χρήματα ώς καΐ παρ υπηκόων εβέ- 
πραβ0εν^ ούκ ήνέοχοντο' χαΐ έκ μίν τον φαι/«ρον 
ουκ άπεύτη0αν^ προόποιηοάμενοι δ^ εννοείν αύτω^ 
9ί§πειτα ύτρατενϋαμένφ έπί τινας των βαρβάρων^ 30 
προελ^οντες ά&ρόοι ώς όνμμαχήόοντες ^ καΐ ίν τιβν 
δνβχωρίαις αντον περιέχοντες μηδίν προϊδομενον 

8* 116 ^ΙίΙΝΟΣ 

ηΒρι0τάντδς τε αάνζοΟ'εν ίβαλλον, εωζ αηαν το Ρω- 

μαϊκον ύτράτευμα μηδέ αμννα0%'αν δννάμενσν^ μηδϊ 

φνγης Ιχον τόηον , δνέφΟ'ειραν ' Οναρος δϊ καΐ οβοι 

56,21,5 των έλλογιμωτέρων αυτψβννίιύαν^ δνεχρηόαντό 6φας, 

5 μαθών ίέ ο Ανγουύτος τα τω Ονάρφ ύυμβεβηχότα 

56.23.1 την τε έ6%ψ:α Λεριερρη%ατο^ κάΙ πένϋΌς μέγα έΛί %β 
τοις άηολωΚ00ν καΙ έπΙ τφ περί των Γαλατιών δέει 
έηοιηύατο' ηληιζε δ\ καΐ έιά την ^Ιταλίαν την τε 
^Ρωμην αντην ορμηαειν αυτούς^ καΐ ούτε πόλίς τίζ 

10 οί αξιόλογος νΛελέλείΛτο καΐ τα ύνμμαχικά^ ων τν καΙ 
όφελος ην^ έκεκάκωτο. όμως ί' ονν τά τε άλλα ως 
έκτων παρόντων παρεοκενάβατο , καΐ έπειδη μηδείζ 
των την ύτρατεύΰιμον ηλικίαν εχόντων καταλεχ&ψ 
ναι η%έλη0εν^ έκληρωύεν αυτούς^ καί των μ\ν μηδέ- 

15 πω πέντε καΐ τριάκοντα ίτη γεγονότων τον πέμπτον^ 
των δϊ πρεαβντέρων τον δέκατον άεΐ λαχόντα τψ 
τε ονβίαν άφείλετο καΐ ητίμωαε. καΐ τέλος ^ ως μΑ 
πάνυ πολλοί ονδ* οντω τν αντον προετίμων^ άπε- 
κτεινέ τινας, άποκληρώύας δϊ Ικ τε των έύτρατεν- 

20 μένων ηδη καΐ έκ των έξελεν&έρων ο0ους ηδννη^^ 

κατέλε%ε^ καΐ εν^ς ΰπονδί} μετά τον Τιβερίου έ9 

^ΜΛ την Γερμανίαν Μπεμψε, μετά δε τούτο άκούβας οη 

των τε Στρατιωτών τίνες έύώΰΐίΐααν τό τε πολέμιον 

ούδΐ έπΙ τόν'Ρηνον έλϋ^εϋν έτόλμηβεν^ απηλλάγη τηζ 

25 ταραχής, τότε ί' ονν ταντά τε όντως έπράχ%η^ καΐ 

56,25,5 τοις μάντεύιν άπηγορεν^η μήτε κατά μόνας τίΐΛ 

μήτε περί 9'ανάτον^ μηδ^ αν άλλοι ύνμπαρώόίν οί, 

χράν ' καίτοι όντως ονδϊν τω Ανγονβτω των καΟ' 

έαντον ίμελεν ωύτε καΐ έκ προγραφής πάύι τψ 

30 των άύτέρων διάταίξ,ιν^ νφ* ων έγεγέννητο^ φανερό-^ 

56.26.2 <τα^. ώς δΐ έπΙ γήρως ων τον τε Γερμανικον ^5 
βονλτ} καΐ ταντην τφ Τιβερίω παρακατέΰ'ετο. άνέγν(0 ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. . 117 

ί^ το βνβλίον ουκ αύτόβ^ ου γαρ οΙός τ ην γεγωνί- 
ύκειν^ αλλ^ 6 Γερμοη/ίκός^ ω^χερ είώΟ'δί, καΐ μετά 
τοϋτ' ^τηϋατο παρ* αύτών^ έπΙ τ^ '^^^'^ Κελτικού πο- 
λέμου προφάύει^ μητ οίκοι αυτόν αύηάζεΰ^αι μψ 
αγανακτεϊν εΐ μηκέτι 0υ6βιτο£η 0ψί6ι' το μίν γαρ 5 
ηλεΐ0τον^ άλλως τε καΐ 60άκις ίδρα αυτών έγίγνετο^ 
Εν τε τ^ άγορ^^ καΐ έν αύτω γε Ιύτιν οτε τφ ύυνε- 
92 δρίω καΐ έΰιόντα αύτον καΙ άπιόντα αυ^ις ηύπά" 
ζοντο, ηδη δΐ καΙ έν τω παλατίφ^ καί κα^μενόν γε^ 
Ιύτι δ* οτε καΐ κατακείμενον ^ ουχ οτι η γερουΰία 10 
άλλα κάί οΐ ΙηΛεϊς του τε δήμου ηολλοΐ. Λευκίου ι%2^,ι 
δ% δη του Μουνατίου καί Γαΐου Σιλίου ές τους 
υηατεύοντας έύγραφέντων, [καϊ] την τε ηρο0τα6ίαν 
των χοιι/ωι/ τψ; δεκέτιν το πέμπτον άκων ηδη 6 
Αυγουβτοξ Ιλαβε^ καί βυμβουλους υπο του γηρως^ ΐ5 
νφ* ουπερ ούδ^ ές το βουλευτηριον ίτι πλην 0πα- 
νιώτατα ϋυνεφοίτα^ εΐκοβιν έτηβίους ^τηόατο' πρό- 
τερον γάρ καθ' εκμηνον πεντεκαΐδεκα προβετί^ετο. 
έπεί τε έπΙ ττ} είκοότι^ πάντες ως είπεϊν έβαρννοντο 
καϊ έδόκει τι νεώτερον ίύεβΟ'αι^ έοέπεμψε βιβλίον ές 20 
την βουλην^ κελεύων άλλους τινάς αύτην πόρους ζη- 
η^ίΤα^. τοϋτο δΐ ουχ ως καϊ έκεϊνο το τέλος κατα- 
λύύων έποιηόεν, άλλ* ίνα μηδενός άλλου αίρετωτέ- 
ρου όφίαι φανέντος καϊ άκοντες αυτό άνευ της αυτοϋ 
διαβολής βεβαιώύωβι, καϊ όπως γ ε μη του Γερμανικού 25 
τον τε ^ύρούύον γνώμην τινά είποντων^ υποτοπηύωύί 
τε έκ της αυτού εντολής τούτο γεγονέναι^ καϊ άνε^έ- 
ταότον αύτην ^λωνται^ προύέτα^ε μηδέτερον αυτών 
μηδίν ειπείν, καϊ έλέ%%^ μ\ν πολλά^ καί τίνα καί δια 
βιβλίων τω Αυγούβτψ έδηλώ^η' καταμα^ών δΐ έ^ 30 
αυτών πάντα μάλλον η εκείνο έτοιμους βφάς υπο- 
μεϊναι οντάς ^ έπί τε τους αγρούς καϊ έπΙ τάς οικίας 118 ΛΙΑΝΟΣ 

την ύννχέλΒίαν ηγαγε^ χαΐ ζ^ραχρημα μηδίν εΐηών^ 
μηΟ'^ οόον μη^* ΟΛως αύτω δώόονβίν, Ιπεμψεν αλ- 
λονξ αλλτ[ΐ τά χβ των Ιδιωτών καΐ τά των ηόλεων 
κτήματα άαογραψομίνονς ^ ϊν ως κάΙ μειξόνως ζη- 
5 μιωϋ'ηΰόμενοι δείύωβι, χαΐ την είκούτην τελεϊν άν- 
56,29,1 Ο'έλωνται. ο καΐ έγένετο. καΐ ταύτα μίν ωδέ ηΐβ τφ 
Ανγούβτω δνωκεΐτο. έν δϊ τ^ των Ανγουύταλίων 
9'ία, ήτις έπΙ τοΙς αντου γενε^λίοις έγίνετο^ άνηρ 
τις έμμανης ίς τε τ6ι/ δίφρον τ6ι/ τω Καίβαρι τω 

10 ^Ιονλίφ κείμενον ένιδρνν&'η καΐ ιτοι/ 0τέφανον αύτον 
λαβών τίεριέ^'ετο, καΐ έδόκει ές τον Αυγονβτόν τ^ 
6ημαίνεβ%'αι, οηερ καΐ άλη^Ις ην' τω γαρ έχομένω 
ίτ^Α, έν ω Σέ^τος τε ^Απουληιος καΐ 2?δ'|το^ Πομ- 
πήιος ύπάτενύαν ^ έ^ωρμή^τι τε ές την Καμπανίαν 

15 ο Ανγουότος, καΐ ιτόν αγώνα τόι/ έν ττ^ Νεαηολει 
δια%'ε\ς ίπτδ^τα έν Νωλτι μετήλλα^ε, τέρατα δΐ αρα 
ές τούτο αντφ φέροντα οϋτε έλάχιΰτα οντε δνύύνμ- 
βλητα έγεγένητο' ο τε γαρ ήλιος ηας εξέλιπε^ καΐ 93 
τον ουρανού το πολύ κα1ε0%'αι ίδόί,ε^ ξύλα τε διά- 

20 πνρα απ αυτού πίπτοντα έφαντάύ&η^ και αστέρες 
κομηται καΐ αίματώδεις ωφΟ'ηβαν. βουλής τε έπΙ τ'η 
νόύω αύτω έπαγγελ^είύης^ ΐν εύχάς ποιηβωνται^ το 
τε όυνέδριον κεκλειβμένον εύρέΰ'η^ καΐ βύας ύπίρ 
αυτού καημένος Ιβυξε, καΐ κεραυνός ές εικόνα έν 

25 τω Καπιτωλίω εύτώβαν έμπεύών το γράμμα το Λ^ίδ- 
τοι/ τον ονόματος τού Καύίαρος ηφάνιύεν^ οΟ'εν οΐ 
μάντεις τ'η μετά τούτο αύτον ημέρα %'είας τίνος μοί- 
ρας μεταληψεόϋ'αι Ιφαόαν^ τεκμαιρόμενοι οτι τό τε 
ΰτοιχεϊον έκεΐνο τον των εκατόν αριΟ'μον παρά τοΙς 

30 Αατίνοις καΐ το Λο^^οι/ πάν όνομα ^εόν παρά τοΓ^ 

δ6,3ο,ι ΤυρΰηνοίΙς νοεί. ο ί' ουν Αυγουβτος νούηύας με- 

τηλλαξε^ καί τ^ι/α ύποψίαν τον θ'ανάτου αυτούς έμοί ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 119 

γονν ου ανΰτην, η Αιβία Ιλαβδ. δείΰαύα γάρ^ ως 
φαύν^ μη τον τονΆγρίΛΛον νΐον ^ΑγρίΛΛαν έηΐ τ^ί 
μοναρχία ^αταγά^χι , νηΒρωριβτο γαρ της ^Ρώμης ίν 
χινι, νηΰω^ 0νχά τίνα έηΧ δενδροΐζ Ιζ έηόντα^ αφ* 
<ύν 6 Ανγονβτοζ αντοχΒίρίί} όνχάζει^ν διαίρει ^ φαρ- 5 
μάκφ ίχριύε^ καΐ αύτη τε, αμα τα ανηλιφα ηύ%Ίε 
καΐ έκεένφ τα ηεφαρμαγμένα ηροόέβαλεν. είτ ουν 
ίκ τούτον είτε καΐ άλλως άρρωβτηύας τους τε εταί' 
ρους ύυνεκάλεβε^ καΐ είτεών αύτοΐς οόα ίχρ'ϋζε^ τέλος 
ίφη οτν την^Ρωμην γηίνην ηαραλαβών λνΰ'ίνην υμϊν 10 
καταλείπω, τούτο μίν ουν ου προς το των οικοδο- 
μημάτων αύτης ακριβές άλλα προς το της άρχης 
Ι0χυρ6ν ένεδείζατο' κρότον δ^ δη τίνα παρ* αυτών 
ομοίως τοις γελωτοΐίονοϊς^ ως καΐ έπΙ μίμου τίνος 
τελευτη^ αίτηβας καϊ πάνυ πάντα τον των άν^'ρώ- 15 
πων βίον δίέ0κω'φε, καϊ ο μ\ν ούτω τχι έννεακαιδε- 
κάττί τού Αύγούβτου^ έν τι ποτέ το πρώτον ύπάτευβε^ 
μετηλλα^ε^ ζηβας μίν πέντε καϊ ίβδομηκοντα ίτη 
καϊ μήνας δέκα καϊ ημέρας ^'ξ καϊ είκοβν^ τ^η γαρ 
τρίττι καϊ είκοβτη τού Σεπτεμβρίου έγεγέννητο^ μον- 20 
αρ%η6ας δε αφ* ου προς τω ^Ακτίψ ένίκηόε τέββαρα 
καϊ τεϋβαράκοντα Ιτη^ δεκατριών ημερών δέοντα, ου 
μέντοι καϊ έκφανης εν^ς 6 θάνατος αυτού έγένετο ' 
η γαρ ΑιβΙα^ φοβηΟ'είβα μη τού Τνβερίου έν ττ} ^βλ- 
ματίο^ ϊτ οντος νεωτεριόϋ^ τν^ βυνέκρυψεν αύτον 25 
μέχρις ου εκείνος άφίκετο. το δ^ 0ώμα το τού ^ν- 56,31,2 
94 γονβτου έκ μ\ν της Νωλης οί πρώτοι κα%'^ εκάύτην 
πολιν έκ διαδοχής έβάύταβαν^ προς δϊ δη τη^Ρώμΐ] 
γενόμενον οί Ιππείς παραλαβόντες νυκτός ές το αότυ 
έύεκόμιβαν, τη τ ε νύτεραΐα βουλή έγένετο^ καΐ ές 30 
αντην οί μ^ν άλλοι την Ιππάδα ατολην ένδεδυκότες 
ΰννήλϋον^ οί δ* άρχοντες την βουλευτικην πλην 120 ΜΩ.ΝΟΣ 

'ΐών Ιματίων των ηερι,Λορφνρων' 6 δΐ δη Ίϊβεριο^ 
χαΐ 6 ^(^ύος ο νΙος αντον φαι,άν^ τον άγοραΐον τρό- 
Λον Λβηοιημίνην^ εΐχσν. ΤίαΙ του μίν λιβανωτον καΐ 
αντοί ί%^βαν^ τψ ί' ανληττΐ ονχ έχρηβαντο, έκα^ε- 
5 ζοντο δ^ οι μίν ηολλοί ως ηου εκαϋτος εΐω^δΐ, οί δ^ 
ύπατοι κάτω έν τους βά&ροις 6 μίν τφ των ^τρατκ^' 
Ββ,^2,ιγών 6 δΐ τω των δημάρχων, καΐ μετά τούτο τάς 
διαϋ'ηχας αντον Πολύβιος τις Καιύάρειος ανέγνω 
ως μη ηρέηον βονλενττΙ τοιούτον τι αναλέγεύ&αι. 

10 κατελέλείΛτο δ% έν αύταϊς τα μϊν δυο μέρη τον κΐη- 
ρον τφ ΤιβερΙφ^ το ^^ λοιίίον τ^ Αιβία^ ως τίνες 
λέγονΰιν. ίνα γάρ τι καΐ εκείνη της ουρίας αντοϋ 
άηόνηται^ ηαρά της βουλής χιτηύατο τούουτον «ντι^ 
καΙ ηαρά τον νόμον καταλιηεΐν δυνη^ήναι, χΛι^ρο- 

15 νόμοι μίν δη οντοι έγεγράφατο ' κτήματα δ^ καΐ 
χρήματα πολλά πολλοίς καΐ των προΰηκόνζων οΐ καΐ 
των άλλοτρίων^ ουχ οηως βουλευταΐς καΐ Ιππεΰύιν 
άλλα καΙ βα(ίιλεϋ6ι^ τφ τε δημφ χιλίας μυριάδας^ 
καΐ τοις βτρατιώταις τοις μίν δορυφόροις κατά 

2β πεντήκοντα χαΐ διαχούίας δραχμάς^ τοϊς ί' α^τ^χοΓ^ 
την ημίόειαν^ τω τε λοιπφ τφ πολιτιχφ πλήξει πέντε 
χαΐ έβδομηχοντα δο&ήναι έχέλευβε. καΐ προβέτι χαΐ 
τοις παιΰΐν ων μικρών Ιτι όντων τους πατέρας των 
ονβιών έχεκληρονομηχει ^ προύέτα^ε πάντα μετά των 

25 προσόδων ^ έπειδάν άνδρω&ώβιν^ άποδο%ήναι, όπερ 
που χαϊ ξών έποίει' ει γάρ τίνα τέχνα έχοντα διε- 
δέκατο ^ τοις παιύΐν αυτού πάντως^ εΐ μϊν ηδη τότε 
τ^ΛβιΟΑ η0αν^ εύ^ς^ ει δΐ μη^ μετά τούτο πάντα 
άπεδίδου. τοιούτος μέντοι περί τους άλλοτρίους 

30 παϊδας ων την θυγατέρα ούτε χατηγαγε^ καίπερ χαϊ 
δωρεών ά^ιώΰας^ χαϊ ταφήναι έν τω αυτού μνημείω 
άπηγόρευΰε, τοβαύτα μϊν αί διαϋ'ήχαι έδηλουν. έβε- νΟοο^Ιί: ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ, 121 

τίομίύ^ΐΐ 6% χάΐ βιβλία ΤΒΰΰαρα' κάΙ αυτά 6 ^ρο«;^ο$ 
άνεγνω. έγ4γραπτο δΐ έν μ^ν χφ Λρώτω ο6α της 
ταφής εΐ^χετο^ έν δ^ τω δευτέρφ τα Ιργα α Ιπρα^ε 
ηάντα^ α καΙ ές χαλκάς ύτηλας ηρος τφ ηρφφ αύτον 
96 σταϋ'είβας άναγραφηναι έχελενύε' το τρίτον τά τε 5 
των Στρατιωτών καΐ τά των ηροΰόδων των τε άνα- 
λωμάτων των δημοσίων ^ τό τε χληΟυς των έν τοις 
^6ανροΐς χρημάτων^ καΐ οβα άλλα τοιουτότροπα 
ές την ηγεμονίαν φέροντα ην^ εϊχε καί το τέταρτον 
έντολάς καΐ έπιακηψεις τφ Τιβερίω καΐ τφ κοινφ^ 10 
άλλας τε χαΐ όπως μητ ά%ελεν^ερω6ι ηολλούς , %να 
μη παντοδαηου όχλου την πόλιν πληρώΰωβι, μητ 
αυ ές την ηολιτείαν βυχνούς έόγράφωόιν^ ίνα πολύ 
το άιάφορον αύτοΤς Λρος τους υπηκόους χι, τά τε κοι- 
νά πάΰι τοις δυναμένοις καΐ εΐδέναι καΐ πράττειν 15 
έηιτρέηειν^ καΐ ές μηδένα άναρτάν αυτά ηαρηνεΰέ ^ 
^φ£(Ι&ι/, οηως μήτε τυραννίδος τις έηι^μηβτι^ μητ 
αυ πταίόαντος εκείνου το δημόόιον βφαλ'^. γνώμην 
τε αυτοίς έδωκε τοις τε Λαροϋύιν άρκεό^ηναι καΐ 
μηδαμώς έπΙ ηλεϊον την άρ%η;ν έπαυ^ηΰαι έ%•ελη6αι ' 20 
δυβφύλακτόν τε γάρ αύτην έβεβ^αι κάΙ κινδυνεύύειν 
έκ τοντσυ καΐ τά οντά άηολέΰαι έφη. τούτο γάρ κάΙ 
αύτος όντως αεί ποτέ ου λόγφ μόνον^ άλλα καΐ Ιργω 
έχηρηβε' παρόν γοϋν αύτφ πολλά έκ τού βαρβαρικού 
προΟκτηύαβ^αι ουκ η^έληΰε, ταύτα μίν αΐ έντολαΐ 25 
εΐχον^ μετά δ^ τούτο η εκφορά αυτού έγένετο. κλίνη 
ην έκ τε έλέφαντος καί χρυύοΰ πεποιημένη καϊ 
ύτρώμαϋιν άλονργοϊς διαχρύβοις κεκοόμημένη' καί 
έν αυχ'^ το μ}ν 0ωμα κάτω που έν ^ηκχι βυνεκέκρυ^ 
3ττο, εΐκών δϊ δη τις αυτού κηρίνη έν έπινικίφ βτολη 30 
έ^εφαίν&κο^ κα\ αύτη μίν έκ τού παλατιού προς των 
ές νέωτα αρχόντων ^ έτερα δ\ έκ τού βουλευτηρίου 122 ^ΙίΙΝΟΣ 

χ^νόη^ καΐ ίτέρα αν έφ* άρματος ηομΛίκοΰ ηγετο. 
χαΐ μενά ταύτας αϊ τε των προπατόρων αύτον τίαΐ 
αΐ των άλλων όυγγενών των τε^ηκότων , ^λην της 
του Καίΰαρος οτν ές τους ήρωας έ6εγέγρα%το^ αϊ τε 
δ των άλλων ^Ρωμαίων των χαϋ•* οτιοϋν πρωτευσάντων, 
άΐί αυτού τού ^Ρωμύλου άρ^άμεναι^ έφέροντο. χα^ 
τις καΐ τον Πομταηίου τού Μεγάλου εΐκών ωφ&η^ τά 
τε Ι9νη πάνϋ'* οβα προ6εκτή0ατο, έτίίχωρίως βφίβιν 

56,34,4 ώ^ εκαβτα άπενκαβμένα έπέμφ^η, ηροτε^εΐ^ης δε 
10 της κλίνης ίτά τού δημηγορικού βήματος, άττο μ\ν 
εκείνου ο /άρονβός τί άνέγνω^ αΛο 6% των ετέρων 
ίμβολων των ^Ιουλιείων 6 Τιβέριος δημόσιον δη τίνα 
κατά δόγμα λόγον έη* αύτω έΛελίξατο. μενά δΐ τούτο 
την κλίνην οΐ αύτοΙ οϊΐίερ καΐ πρότερον άράμενοί 96 
15 δια των έηινικίων ηυλων κατά τά τ^ βονλη δό^ίχν^ 

δ6,42,ι τα διεκόμιΰαν. ηαρην δΐ καΐ ^ννε^έφερεν αντον η 
τε γερονβία καΐ η ίηΛας, αϊ τε γυναίκες αυτών καΐ 
το δορυφορικόν^ οϊ τε λοι^ηοΐ ηάντες ως ειπείν οΐ έν 
τίι πόλει τότε οντες. έηεΐ εΙς την ηυράν την έν τω 
20 ^Αρείω πεδίω άνετε^η, Λρώτον μ\ν οΐ Ιερείς πάντες 
περιήλ^ν αυτήν, ίπειτα δΐ οι τε ΙτίΛεϊς, οϊ τε έκ τού 
τέλους καί οΐ άλλοι, καΐ το οΛλιτιτών το φρουρικον 
Λερι,έδραμον^ πάντα τά νικητήρια οβα τιν\ς αυτών 
έη άριϋτεία Λοτ^παρ^ αυτού ε1ληφε0αν^ έπιβάλλοντες 
25 αύτφ, κάκ τούτου δάδας εκατονταρχοι λαβοντες, 
ύφήψαν αυτήν ' καί η μίν άνηλίβκετο , αετός δέ τις 
έ^ αυτής άφε%^εΧς άνίητατο ως καΐ δή την φυχήν αυτού 
ές τον ούρανόν αναφερών, ηραχΰ'έντων δε τούτων, 
οΐ μ\ν άλλοι απηλλάγησαν^ ή δΐ δή Αιβία κατά %ώ- 
30 ραν πέντε ημέρας μετά των πρώτων Ιππέων μείναβα τίί 
τε όβτά αυτού ϋυνελέ^ατο καΐ ές τό μνημείων κατέϋ'ετο, 

56,43,1 τό ί^ δή πέν%Ός τό μϊν έκ τού νόμου οί μ\ν άνδρες ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 123 

ον ΛολλαΙς ημέραις αΐ δΐ γυναίκες ίνιαυτφ ολφ 
^ατά ψηφίΰμα έποίηΰαν^ το δ^ άληΰ'Ις έν μϊν τω 
τίαραχρημα ον ΛολλοΙ ϋότερον δΐ ζάντες Ιβχον. ευ- 
ηρόβοδός τβ γαρ ηαβιν ομοίως ην χαΐ 4ς χρήματα 
πολλοίς έπηρχει, τους τβ φίλους Ιβχυρώς ένίμα^ καΐ 5 
ταΐς παρρηβίαις αυτών ύηΒρίχαιρε. τεκμηριον ^^56,43,2 
ηρος τους Βίρημένοις οτι τον ^Α^νοδωρου έν δίφρω 
Λοτϊ καταΰτέγω ές το δωμάτων αύτον^ ως γυναικός 
τι,νος^ Βΐ($κομι0%έντος^ καΐ ^ αύτου ^ιφηρους έκΛηδη- 
ύαντος^ καΐ προόεπειπόντος "ον φοβ'η μη τίς β β ου- 10 
τως είβελ^ών άποκτείνη ;^^ ουχ όπως ώργίβϋ'η, άλλα 
καΐ χάριν αύτω έπέγνω. ταΰτά τε ουν αύτου αν- 
εμιμνηύκοντο^ καΐ οτι καΐ ιτοΓ^ λυηηβαόί τι αυτόν ουκ 
άκρατώς ώργίζετο^ την τ ε %ίβτιν κα\ προς τους ουκ 
άξίους αυτής έτήρει' Κορακόταν γοΰν τίνα λγιβτήν 15 
έν ^Ιβηρί^ άκμάβαντα το μ^ πρώτον οΰτω δι^ οργής 
Ιόχεν ωύτΒ καΐ τφ ζωγρήύαντι αυτόν πέντε καΐ εϋ- 
κοόν μυριάδας έπικηρύξαι^ ίηειτ επειδή εκών οΐ 
προ^ήλθ'εν, ούτε τ^ κακόν είργάαατο καΐ προΰέτι καΐ 
τφ άργυρίω έκεϊνον έπλοντιύε. διά τε ουν ταϋτα^ 20 
καΐ ΟΤΙ την μοναρχίαν τή δημοκρατία μίξας τό τε 
ελεύθερον ΰφιβιν έτήρηβε καΐ το κόύμιον τό τε άύφα- 
97 λ\ς προ^παρεΰκεύαβεν , ω6τ Ιξοι μ^ν του δημοκρα- 
τικού ^ράύους^ Ι|ω ά^ τίαΐ των τυραννικών ύβρεων 
οντάς ^ ίν τε έλευΟ'ερίΰ^ βώφρονι καΐ έν μοναρχία 25 
άδεεί ξήν^ βαύιλευομένους τ ε άνευ δουλείας και δη- 
μοκραζουμένους άνευ διχο6ταβίας^ δεινώς αύτον έπέν 
&ουν. ει γάρ τ*ι;«5 ^ιαΐ τών προτέρων τών έν τοις 
έμφυλίοις πολέμοις γενομένων έμνημόνευον^ έκεϊνα 
μ\ν τή τών πραγμάτων ανάγκη άνετί^ε0αν^ την δΐ 30 
δη γνώμην αυτούς ^ξ ον το κράτος άναμφίβολον 
ί6χεν^ έξετάξειν ήξίονν' ονκ έλάχι0τον ί' αντφ προς 56,44,3 124 ^ΙίΙΝΟΣ 

ενδοξίαν καΐ το Λολυχρόνίον της ηγεμονίας όννηρατο. 
των μ^ γαρ ίχ της δημοκρατίας ανδρών χαΐ οί πλεί- 
ονς χαΐ οι δννατώτδροί άηολώλεΰαν' οΐ ά' νύτεροι 
εκείνης μ^ν ονδ'^ν είδότες^ τοις δϊ Λαροϋβι μόνοις 

δ η χαΐ μάλιστα έντραφεντες^ ον μόνον ουκ ηχθΌντο 
αντοϋς ατε χαΐ ύυνη^εύιν ονβιν^ άλλα καΐ Ιχαιρσν 
χαΐ βελτίω καΐ αδεέβτερα αντά ων ηκουον ορώντες 
οντά. ταύτα δΐ ηηίπταντο μ\ν καΐ ζώντος αντον^ 
έπΙ ηλείον δί όμως μεταλλάξαντος Ιγνω^αν ' καΐ γάρ 

10 φιλεΐ πως το άν^ρωΛίνον ούχ ούτω τν ενπα9χ>νν 
της ευδαιμονίας α1ύ%άνε0%'αι ώς δνβτνχηΰαν Λο- 
9'εΖν αυτήν, οχερ Λου χαϊ νότε ΛερΙ τον Αυγουβτον 
ύυνέβη' του γαρ Τιβερίου μετ* αυτόν ούχ ομοίον 
ηειρα^'έντες εκείνον έξητουν. τοβουτον δ* ουν το 

15 ϋύμηαν αλλήλων διήνεγκαν ώ^τε τινάς ;;ίκΙ ές τον 

Αυγουβτον υηοητεϋύαι οτι έ^εηίτηδες τον Τφέρων^ 

καίηερ ευ είδώς όηοϊος ην^ ^μχ^ο%οι/ άίίεδει^εν^ ίνα 

66,46,1 αυτός εύδο^ηόΊ], τότε ί' ουν α%ανατί<5αντες αυτόν 

ίέρειαν την Αιβίαν^Αυγον0ταν ηδη καλονμένην^ άηέ- 

20 δειξαν, έχείνή δΐ Νουμερίω τινί ^Αττιχώ, βουλευτ^^ 
έβτρατηγηκότι^ ηέντε χαϊ εϊκοβι μυριάδας έχαρίβατο^ 
ότι τόν Αυγον0τον ές τόν ούρανόν^ κατά τά ηερί τε 
του Πρόκλου κάΙ περί του ^Ρωμύλου λεγόμενα^ αν- 
ιόντα ίωρακεναι ωμοβε^ καΐ αύζφ Ιν τε τ'^ ^Ρ^όμτί 

26 ηρώον έφηφίύθ'η μίν υηό της γερουύίας^ οΙ%οδομη%\ν 

δϊ υπό τε της Αιβίας καΐ υπό του Τιβερίου έΛοιήϋΐ]. 

καΐ αλλοϋΊ πολλαχό^ι τά μίν εχόντων δη τών δήμων 

τά δ\ κα\ ακόντων οίκοδομουμένων. καΐ η έν τίι Νώλ'η 

56,46,3 ο^χ^α, έν 'ΐ] μετηλλα^εν^ έτεμενίύ^η, καΐ έψηφίβΟ^ 

30 οηως μητ εΐκών αυτού έν έκφορα τίνος ηομπεύτι^ 

τά τε Αυγουύτάλια οΐ δήμαρχοι ώς καί ΙεροηρεΛεϊς 

57,1,1 οντες διατιϋ'ώβι. ταύτα μίν κατά Αυγουότον έγένετο. 98 ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 

Τιβέρίος δΐ βνΛατρίδης μίν ην καΐ έτί^Λαίδεντο^ 57, ι, ι 
φνβΒΐ δϊ ΙδίωτάχΊ[ΐ έκέχρψο. ούτε γάρ ων έηε^μεΰ 
ηροβΒηοΐΒΪτό τ^, καΐ ων Ιλεγεν ονδίν ώς εΙηΒΐν 
έβούλδζο, αλλ* έναντιωτάτονς ζγ} ηροαιρέαεν τονς λα- δ 
γουζ τίοιονμενος Λαν χβ ο έηό^Βΐ ηφ^Βίτο καΐ ηάν 
ο έμίΰΒί ηροΒΧΒίνΒχο ' ωργίξετό χβ έν οΐς ηκιβχα έ%ν•' 
μουτο, καΐ επιεικής έν οϊς μάλιΰχα ηγανάκχει έδόκει 
είναι' ηλέει τ ε δή&εν ονς βφάδρα έτίόλαξε, καΐ έχα- 
λύηαινεν οίς ύννεγίνωβκε ' χόν χε Ιχ^ίΰχον ώς οΙκει- 10 
οχαχον Ιόχιν οχΒ ίωρα^ καΐ χω φιλχάχφ ώς άλλο- 
χριωχάχω προύεφερεχο, χό χε βύμηαν ουκ ηξίσν χον 
ανχαρχοννχα καχάδηλον ων φρονεί είναι, καί εΐ μίν 
μόνον χανχ' ^^Χ^^9 ενφύλακχος αν χοΐς εΙς ηεϊραν 
ανχον έΜον0ιν ην' προς γάρ χοι χ6 ένανχιώχαχον ΐ5 
ηάνχα αν λαμβάνονχες έκ χον ϊβον χό χε μη βονλε- 
β&αι δη χι ανχον χ6 πάνν ηο&εϊν καΐ χ6 6ρίγε0^αί 
χινος χό μη έφίεβΟ'αι ένόμιξον. ννν δΐ ώργίξεχο εΐ 
χις ανχον όννείς φανερός έγένεχο, καΐ ηολλονς ονδ^ν 
άλλο βφίβιν η οχν ύννενόηβαν ανχόν έγκαλεΰαν Ιχων 20 
ατίέκχεινε. μόνος ονν^ ώς είΛεΐν^ όπερ πον όπανιώχα- 57, ι, 5 
χόν έ0χν^ διεγένεχο^ ος ο\η ηγνόηΟε χην φνύιν ανχον 
ουτ' ηλεγξεν' ονχω γάρ ονχε πιοχενύανχες ανχφ 
ηΛαχηϋ^0αν^ ονχε ένδεν^άμενοι νοεϊν α Ιπραχχεν 
έμιΰήϋηύαν, το^οντο^ ονν δη χις ων Ις χε χα βχρα- 25 
χόηεδα καΐ εΙς χα Ιθ'νη πάνχα ώς αύχοκράχωρ ενΰνς 57,2, ι 126 ^Ι^ΝΟΣ 

αΛοτηζ^Ρώμηςάπεύνειλε^ μη λέγων αυτοκράτωρ είναν* 
'ψηψι0%'\ν γαρ αντφ καΐ τούτο μετά των άλλων ονο- 
μάτων ουκ έδεξατο^ καΐ τον κλήρον του Αυγονϋταυ 
λαβών την έπίκληΟιν αυτού ταύτην ουκ 19'εχο, τον$ 
δ τε 0ωματοφύλακας άμφ^ αύτον ηδη έχων έδεΐτο δη 
της γερουβίας 0υνάραθ%'αί οΐ ωύτε μηδέν βίαιον ί 
δ7,2,3 ΊίαΟ'εϊν' χαΐ έΛειδη γ ε κομψευύάμενός τις έτζΐ τούτω 
φρουράν αύτφ ώς ουκ ίχοντν δοδ^ναι έύηγηβατο^ 
τον τε χλευαύμον αντον ύυνηκε^ καϊ εφη οτι καΐ οι 

10 ατρατιωταν ουκ φοί άλλα δημόΰωί εΐύι, ταύτα τε 
ουν ούτως ΐΛραΟόε^ καϊ τα της άρχης Ιργφ πάντα δί" 
οικών ηρνεϊτο μηδίν αύτης δεΐαϋ'αί^ καϊ το μ^ν πρώ- 
τον καΐ ααβαν αύτην διά τε την ηλικίαν^ ^'ξ γαρ καϊ 
πεντήκοντα Ιτη έγεγονει^ καϊ δί άμβλυωπίαν^ πλεΖ- 

15 βτον γαρ τού ύκότους βλέπων έλάχιύτα της ημέρας 
εώρα^ έ^ίύταύ&αι Ιλεγεν' έπειτα δε κοινωνούς τέτο- 
νας καϊ ύυνάρχοντας^ ούτι γ ε καϊ πάντων καϋ'άπαζ^ 
ωβπερ έν ολιγαρχία^ αλλ* ές τρία μέρη νέμων αύτην 
γΐτει^ καϊ το μ%ν ούτος Ιχειν ηζίου^ των δί ετέρων 

20 άλλοις παρεχωρει, ην δ\ ταύτα ?ι/ μίν η τε ^Ρώμη 
καΐ η άλλη ^Ιταλία^ έτερον δ\ τα στρατόπεδα καϊ έτε- 
ρον οΐ λοιποί υπήκοοι, ως ούν πολύς ένέκειτο^ οΐ 
μϊν αΛΛο^ καϊ ως άντέλεγον δή^εν καϊ έδεοντο αυτού 
άρχειν πάντων ^ ^Αβίνιος δ\ δη Γάλλος παρρησία 

25 αεί ποτέ παχρωα καϊ ύπϊρ το ύυμφέρον αύτφ χρω- 
μενος "Ιλον ' Ιφη "ην αν ϋ'εληύης μοΖρανΓ καϊ ο Τι- 
/3£ρ£ο$ "καϊ πώς οϊόν τέ έβτιν* είπε "τον αύτον καϊ 
νέμειν τι καϊ αίρεϊύ^αι^* βυνεϊς σνν 6 Γάλλος έν ω 
κακού έγεγόνει, τφ μίν λόγφ έ&εράπευύεν αυτόν ^ 

30 ύπολαβών οιτ^ ούχ ώς τιαϊ το τρίτον ^οι^ο^ 6ου^ 
αλλ* ως αδύνατον ον την άρχην διαιρε&ηναι^ τούτο 
βοι :Γ(>οή:τ£&?/ΐ]; , ου /x^το^ χαΐ τφ έργω έτι^άύευβεν. νΟοο^Ιί: ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 127 

άλλα πολλά χάΐ δεινά χροΛα&ών μετά ταύτα άιίεοφά- 
γη, τίαΐ γάρ καΐ την γνναϊκα αυτού την ηροτέραν 
έγεγαμηκει^ τον τε /άρού^ον ώς υΐον προύεΛοιεΙτο^ 
ο^ενζερ καΐ χρότερον δίά μ£βον$ αντφ ην. οί ^^57,5,1 
έν τ^ί Γερμανία βτρατιώται τον Γερμανιχον καΐ Και- 5 
0αρα καΐ Λολν τού Τφερίου κρείττω ορώντες οντα^ 
τον τε Τφέριον έκαχηγόρηΰάν , κάκεϋνον αυτοκράτο- 
ρα έηΒκάλεύαν. έΛειβη τε έκ^ϊνοξ πολλά ειπών καΐ 
μη δυνη^εΐζ αυτούς καταΰτηΰαι^ τέλος το ζίφος^ ως 
έαυτον καταχρηαόμενος^ έύπάβαχο^ και τις ΰτρατιω- 10 
των το εαυτού ^£φος άνατείνας "τούτο* Ιφη "λάβε, 
τούτο γάρ οξύτερόν έβτιν\ όμως ί' ουν ύύν χρόνφ 
καΐ μόλις ηδυνηϋ'η 6φάς καταύτηβαι. τηνικαύτακαϊ 57,5,6 
Γάΐος 6 Καλιγόλας υίος ων αυτού, προ6ωνομά6ϋ•η δϊ 
ιοοοντω^, οτι έν τω βτρατοπέδφ το πλεΐβτον τραφείς 15 
τοϊς ότρατιωτικοϊς υποδημαβιν άντΙ των άύτικών 
έχρητο, υπ* αυτών κατεαχέ&η, καΐ Γερμανικός μίν ξ>7,6,2 
δυνηϋ'είς αν την αυτοκράτορα άρχην λαβείν, η γάρ 
εύνοια πάντων απλώς των τε ^Ρωμαίων καΐ των υπη- 
κόων 6φών 4ς αυτόν έπι^ει, ουκ ηΟ'έληύε, Τιβέριος 20 
ά^ έπψ^εβε μίν αυτόν έπΙ τούτω καΐ την γυναίκα 
αυτού *Αγριππΐναν* ύπετόπει δΐ καΐ αμφότερους* 
ην γάρ κάκείνη φρονηματώδης γυνή, έφ* όύον μϊν 57, τ, ι 
ουν 6 Γερμανικός ίξη, μετρκάτερον ηρχεν' αυτός 
μϊν γάρ καθ' ίαυτόν η τι η ούδ^ν έπραττε , πάντα 26 
ί^ δη καΐ τά ^μικρότατα ές τε την γερουύίαν έύέφερε 
καΐ έκοίνου αύτ^η, καΐ Συμβούλους δ^ άεΐ κατά τον 
Αύγου0τον παρελάμβανε' καΐ ές τό μέβον την «αν- 
τού γνώμην τιβ'είς ούχ όπως άντειπεΐν αύτη παντί 
τφ παρρηβίαν ένεμεν, άλλα καΐ τάναντία πολλάκις 30 
ψηφιξομένων έφερε, τά μ^ν γάρ άντικρυς άπεφαί- 57,7,4 
νετο, τά δ^ δη πλείω, ίνα μη ίοκιϊ 'ΐ^Ψ παρρηόίαν 128 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

αύτων άφαιρΒΪβ^'αι^ ίλ^γ^ν οτν βΙ γνώμην έποιονμιρ/^ 

57,7,8 τα χαΐ τά αν έτίΒάει,^μην. έδίκαζε δΐ καΐ έπεφοίτα 

καΐ έηΐ τά των αρχόντων δνκαύτηρί^α, παρακαλούμε- 

νος ντί αυτών καΐ άπαράκλητος^ καΐ εκείνους μίν έν 

5 Τ'ίϊ αυτών χώρα κα%^ΐ0%'αι εϊα^ αντος δϊ έηΐ του βά- 

%'ρου του κατ αντικρύ 6φων κειμένου κα^Ιζων ίλεγεν 

67,8,1 δσα ίδόκει αύτφ ως πρόεδρος, καΐ ούτε δεαπότην 

εαυτόν τοις έλευ&εροις ούτε αυτοκράτορα πλην τοΖς 

βτρατιώταις καλεϊν έφίει^ τό τε του πατρός της πα- 

10 τρίδος όνομα παντελώς διεώΰατο^ πρόκριτος δε της 
γερουβίας κατά τό άρχαΐον ι^ελεν όνομάξεβθ'αι^ κάΙ 
πολλάκις Ιλεγεν οτι δεβπότης μ\ν τών δούλων^ αύτο- 
κράτωρ δΐ τών ύτρατιωτών^ τών δ^ λοιπών πρόκρι- 
τος είμι' ηυχετό τε τοβουτον καί ζηόαι χαΐ άρ^αι 

15 χρόνον^ ο6ον αν τω δημοβίφ ύυμφέρ'η, καί ούτω γ ε 

διά πάντων ομοίως δημοτικός ην ω0τε ούτε έν τοις 

γενεϋ'λίοις αύτοΰ γενέα^αι τι παρά τό κα^εβτηκός 

έπέζρεπεν ουτ όμνυναι τοϊς άν^ρώποις την αυτού 

'τύχην ύυνεχώρει^ οΰτ' ει καΐ όμ00ας τις αντην αΐτίαν 

20 ώ^ καΐ έπιωρκηκώς έλαβεν^ έπε^^ει, ταύτα τε ουν 

67,9,1 δημοτικώς διφκει^ καΐ σνι ούτε τεμένιβμα αύτώ έτε- 

μενίόϋη^ ουτ* εικόνα έξήν αυτού ουδενΐ βτηύαι ' αν- 

τικρυς γάρ άπηγόρευύε μήτε πόλει μψ Ιδιώττ^ τούτο 

ποιεϊν. προ0έ%ηκε μ\ν γάρ ττ^ άπορρηβει ότι αν μη ιθι 

25 εγώ επιτρέψω^ προβεπείπε δ% ότι ουκ επιτρέψω, 
έπεί τό γε ύβρίβΟ'αι προς τίνος η καΐ τό ηβε- 
βη09'αι προς τίνος ^ άύέβειάν τ ε γάρ ηδη τό τοι- 
ούτον ώνόμαξον^ καΐ δίκας έπ* αύτφ πολλάς έβψ 
γον^ ηκι0τα προβεποιεΖτο ^ ούδ% Ββτιν ηντινα τοι- 

30 αύτην έφ* έαυτω γραφην προβεδέξατο ^ καίπερ 
τόν Αυγονβτον καί έν τούτω ύεμνύνων. τό μίν 
γάρ πρώτον ούδένα ούδ% τών έπ έκείνψ τινά ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 129 

αΐτίαν λαβόνχων έχόλαΰε^ τίροΐ'όντος δ^ του χρόνου 
χαΐ αάνν πολλούς έϋ'ανάτω0Β. καΙ Ιν τ β τούτω τον 57, ίο, ι 
Ανγουβτον ηγαλλε, καΐ οτν τά τβ οίτίοδομηματα^ α 
Λροκατεβάλλετο μίν^ ουκ έξδτέλεόδ δί^ έκηοιών το , 
όνομα αυτόν έΛίγραφέ ΰφιβν^ τά τε αγάλματα καΐ δ 
τά ηρώα αύτοϋ^ τά μ%ν αυτός κα%Ίέρου^ τά δε των 
Λοντίφίκων τιύΐ ηροβέταύβε' ηάντα δΐ τά τίεηονψ 57, ίο, 2 
κότα της ^Ρωμης άνακτηύάμ&νος ^ αυτός γάρ ούδ^ν 
τόΐίαραΛαν έκ καννης^ ηλην του Αυγουύτείου^ κατε- 
βκευάβατο^ σνδϊν αυτών Ιδιώΰατο^ αλλά τά τών 10 
ηρώτων οίκοδομηΰάντων ονόματα Οφνύνν άηέδωκεν. 
έλάχιΰτα γάρ ές εαυτόν δαπανών ηλεϊύτα εις το κον- 
νόν άνηλιακε^ πάντα μεν ώς ειπείν τά δημόβια 
Ιργα τά μ^ν άνοικοδομών τά δ% έπνκοόμών, πολλά 
δΐ καΐ πόλεΰν καΐ Ιδνώταις βαρκών, πάν τε ο έβω- 15 
ρεΐτό τιύνν^ εύϋνς καΐ έν τοις όφϋ'αλμοίς αύτ'οΰ ηρν- δτ, ιο,4 
ϋ'μεΙΙτο * ίπεί γάρ έπΙ του Αυγονύτου μεγάλα έκ τών 
τοιούτων οί δοτήρες αυτών άπετέμνοντο^ δεινώς έφυ- 
λάττετο μη καΐ έφ* εαυτού τοντο γΙνε6%'αι, καΐ ταύτα 
μέντοι πάντα έκ τών νενομιύμένων προΰόδων έδα- 20 
πάνα. ούτε γάρ άπέκτεννε χρημάτων Ά/εκα ονδένα, 
οντ' ουϋίαν τινός τότε γε έδημευύεν^ αλλ* ονδε έ% 
επήρειας τι ηργυρολόγηβεν. Αίμιλίω γούν ^Ρηκτψ 
χρήματα ποτέ αύτώ πλείω παρά το τεταγμενον έκ 
της ΑΙγύπτού ης ηρχε πέμψαντι άντεπέβτειλεν οτ^ 25 
κείρεύ^αΐ μου τά πρόβατα^ αλλ* ουκ άποί,ύρεΰ^'αι 
βούλομαι. καΐ μέντοι καΐ εύπρόβοδος καΐ εύπροαη- ^7Λί,ι 
γορος Ιΰχυρώς ην. τους γούν βουλευτάς άϋ'ρόους 
άβπάξεΰ^'αι αυτόν έκέλευύεν^ ίνα μη ωύτίζωνται. τό 
τ ε ϋύμπαν τοβαύτην έπιείκειαν ηύκει ωύτε^ έπειδη 30 
ποτέ οί ^Ροδίων άρχοντες έπιύτείλαντές τι αντφ ουχ 
υπέγραψαν τ^ έπιβτολι^ τούτο δη το νομιξόμενον^ 

ΏΙΟ 0Λ88Ιϋ8. Υ. 9 130 ^Ι^ΝΟΣ 

ενχάς (χύτφ τίοιουμενοϊ^ μετετΐέμφατο μέν ΰφαζ 0Λον- 
δ'^^ ώς χαΐ κακόν η δράύων^ έλκοντας 6ε ονδϊν δει- ιο2 
νον είργάΰατο, αλλ' υπογράφαντας το ένδέον απέπεμ- 
ψε, τους τε άρχοντας ώς έν δημοκρατία ^τ^ι^^) ^^^ 
5 τοΓ^ νπάτοι,ς καΐ νπανίΰτατο ' όίτοτ^ τε αντονζ δειπνί- 
ξοί, τοντο μ^ν έβίόντας 0φάς προζ τάς ϋνρας έξεδέ-- 
χετο^ τοντο ί^ καΐ άπιόντας προίπεμπεν. εΐ τέ ποτέ 
έπΙ τον δίφρον κομίξοιτο , ονδενα οΐ των βουλευτών 

57.11.5 ί τϋϊι/ ιππέων παρακολουΰ'εΐν εϋα, βυνεχέβτατα δΐ 
10 καΐ έπΙ τάς &υβίας άπηντα^ της τε τψής τώνέχί- 

τελούντων αύτάς ένεκα καν της του πλήθους εντίο- 
0μ1ας τον τε ύυνεορτάξειν ϋφίύν δοκειν: ον γαρ 
έβπονδαύέ ποτέ το παράπαν των τοιούτων ονδέν^ οντε 

57.11.6 δό^αν τινά ως καΐ' ύνβπεύδων τινί Ι&χε' καΐ ορχη- 
15 6την δε ποτέ τον δήμου έλενΌ'ερωϋ'ηραι βονληϋ'εντος 

ου πρότερον Ουνεπ'^νεΰε πρΙν τον δεύπότην αύτον 

καΐ πειΰϋ^ναι καΐ την τιμήν λαβείν, τοις τε εταί- 

__- ροις ώς καΐ εν Ιδιωτεία βυνην ' καΐ γαρ δικαζομένοις 

ύφίβι βυνηγωνίζετο καΙ -9^01;^^ ύυνεώρταζε^ νοβονν- 

20 τάς τε έπεβκέπτετο μηδεμίαν φρουράν έπειβαγόμενος^ 

καί έφ^ ενί γέ τινι αυτών τελευτηβαντι τον έπιτάφιον 

αύτος εΐπεν. ίν τε ταϊς πανηγύρεύι καΐ έν τοις ^εά- 

57,11,4 τροις ^| οικίας τίνος των Καιβαρείων η των έξελεψ- 

ϋ'έρων έ^εάτο^ όπως έ% ετοιμότατου καΐ άπονωτά- 

25 τον τοΓ^ άνϋ'ρώποις' έντυγχάνειν αύτω γίγνοιτο, καΐ 

57,12,1 μέντοι καΐ την μητέρα την ΑιβΙαν ές το μετριώτερον 

ηγε καΐ άτυφότερόν. πάνυ γαρ μέγα καί υπ\ρ πά- 

βας τάς πρόβΌ-εν γυναίκας ωγκωτο^ ω0τε καΐ την 

βουλην καΐ του δήμου τους έΌ-έλοντας ο^καδε άβπα- 

30 αομένους είβδέχεΰ&αι^ καί τούτο κιχΐ ές τά δημόΰια 

υπομνήματα έβγράφεύ^αι, αϊ τε έπιβτολαΐ του Τι- 

57,12,3 βερΐου καΐ το εκείνης όνομα χρόνον τινά έύχον, τά ΤΙΒΕΡΙΟΣ, 131 

τε άλλα πάντα ώς καΐ αύταρχονύα διονκείν έΛεχείρει. 
έτίί τε γαρ του Ανγονβτον μεγιΰτον ηδννη^η καΐ 
τον Τφέριον αι5τ^ αυτοκράτορα ΛεΛοιηκέναι ελεγε^ 
καΐ δίά τούτο ούχ οβον έξ ΐύου αρχειν^ άλλα καΐ 
Λρεββεύειν αυτού τ^^ελε^ καΐ δια τοΰτο καΐ οι κόλα- 5 
κεύοντες αύτην άλλα τε πολλά έψηφίζοντο, καΐ τον 57, ι >, 4 
Τυβέριον άη αύτης έπι,καλεΐύ^αι,^ ω0Λερ οΐ "Ελληνες 
πατρόϋ^εν^ ούτω καΐ εκείνον μψρό^εν έβηγοϋντο, 
άγανακτών ουν ίπΐ τοιίτο^^ οίίτδ τα ψηφιζόμενα 
αύτχί ηλην ίλαχίβτων έπεκύρου, καί των δημοβίων 10 
\ο^ παντάπαΰνν αυτήν άπηλλα^ε^τά ί' οΓκο6 δνονκείν ί>Ί,\7,^ 
αύττί έφείς^ εΐ^^ ώς καΐ έν τοιίτο^^ έηαχ%^ς ην, άττο- 
δημίας τε έβτελλετο καΐ πάντα τρόπον αύτην έ^ίΰτα- 
το, ωβτε καΐ ές την Καπρίαν δι* έκείνην ούχ ηκιβτα 
μεταατήναί. τω δΐ δη ^άρούύφ τ φ υ [ε!: καΐ άβελγε- ι δ 
ύτάτφ καΐ ώμοτάτφ οντι, ωβτε καΐ τά οξύτατα τώνζ,τ,η,ι 
ξιφών ^ρουβνανά άπ* αυτού κληϋ'ηναι, καΐ ^^χ'^'βτο, 
καΐ έπετίμα καΐ Ιδία καΐ δημοβία πολλάκις, καί ποτέ 
αύτφ καΐ άντικρυς πολλών παρόντων είπεν οτι ζών- 
τος μου ούδϊν ούτε βίαιον ονθ' ύβριΰτικον πράξεις ' 20 
αν δε τι χαΐ τολμηβτις, ούδ^ τελευτηϋαντος. ύωφρο- 
νέΰτατα γαρ χρόνον τινά διεγένετο, καί γε τών άλλων 
ούδενΐ άβελγαίνειν έφίει, άλλα τίαΐ βυχνούς έπΙ τον- 
τψ έκόλαζε. καΐ έπειδη γε πολλοί έΰ^ητι άλουργεί ξ,η^ιζ,^ 
καίπερ άπαγορευ^Ίν πρότερον έχρώντο, διεμέμψατο 25 
μίν ούδένα ούδ^ έξημίωύεν ούδένα, ύετού δ^ έν 
πανηγύρει τινί γενομένου φαιάν μανδύην έπενέδυ, 
κάκ τούτου ούκέτ ούδεΙς άλλοΐον ίύ^μα λαβείν έτόλ- 
μηβε. ταϋϋ'* ούτω πάντα μέχρι γε καί ο Γερμανικός 57,13,0 
Ιξη ^:το^£& ' μετά γαρ τούτο ύυχνά μετέβαλλεν, έπει- 30 
δη του τγι ηγεμονίέί έφεδρεύοντος απηλλάγη, τά δε 
καταλειφ&έντα τω δήμω υπό τού Αύγούΰτου μη ευ- 

, 9* 132 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

^ζ άποδονς άτίέβωκεν νβτερον έκ τοίάΰδε Τίρος 

57,14,1 αφορμής. έηΒίδη τίρσοελϋ'ών τΐζ ηρος νΒχρον Λά τή$ 

αγοράς έκφερόμενον κάΙ Λρος το ους αυτού χροΰκύ- 

φας έ'φι%νρν0έ τι^ καΐ ίρομένων τινών ίδόντων ο,τί- 

δ είρηκον^ ίντετάλΟ'αι ίφη τω Αυγούϋτφ οτν ούδέπω 

ούδ^ν έκομίΰαντο. εκείνον μ^ν άντεχα άχέκτεινεν^ 

ίνα αύτ^άγγελος έκεϊ τών καΙ έηνβκάητων 

είΛε^ γένψαι^ τσνς ί' άλλους ουκ ές μακράν 

άχηλλα^Β^ κατά τίέντε καΐ ε^ηκοντα δραχμάς διανεί- 

10 μας. ΐΛτίέων δέ %ννων ^ν τοις άγώόι μονομαχηύαν 

57,14,3 έθ'εληβάντων ^ τον μ^ν αγώνα αυτών ουκ είδε^ ύφα- 
γεντος δΐ του ετέρου τον έτερον ούκέτ ε^αύεν ολΛο- 

57,14,6 μαχηΰαι, καν τούτφ του έγγόνου αντου^ ον έκ τον 

/Ιρούβου είχε^ τελευτηύαντος ^ ούδΐν ο^τν τών βυνψ 

15 ^ων ουκ ΐΛρα^ε^' μψ άλλως ά^ίών τον άρχοντα τι,νων 

ηρος τάς Ιδίας βυμφοράς της τών κοινών έΛψ»λείας 

57,14,9 έξίαταβ&αι. 6 δΐ δη ^άροϋαος υηατευκώς τα μ%ν τί} 
υηατεΐα Λρο6ηκοντα έξ ί^όου τφ ΰυνάρχοντι ώβπερ 
τις Ιδιώτης διετέλεσε ^ καΐ κληρονόμος τε ύτίό τίνος 
20 καταλειφ^είς το ύώμα αυτού ύυνεξήνεγκε, τχι μέιηοι ΐ04 
όργίι οντω χαλεΛ'ζ έχρητο ώύτε καΐ πληγας Ιηηεΐ 
έπιφανεϊ δούναι καΐ δια τούαο καΐ Κάβτωρ Λαρωνύ- 
/χιον ίλαβε. ττι τε μέ^ κατατίορης ούτως έγίγνετο 
ωύτε ποτ\ νυκτός έμηρη0%'εΐ0ΐ η^^ι/ έΛίκουρηβαι μετά 
25 τών δορυφόρων άναγκαύΟ'είς^ ύδωρ αυτών αιτούντων^ 

57,15,1 ^ερμόν βφιύιν έγχέαι κελεύβαι, ΣτατιλΙου δ% Ταύρου 
μετά ΑουκΙου ΑΙβωνος υΛατεύβαντος 6 Τφέριος 
άπεΪΛε μίν ^<Τθΐ}τί. ΰηρικτί μηδένα άνδρα χρη0^αι, 
άπεΐπε δΐ καΐ χρυβώ ύκεύει μηδένα πλην τίρος 
30 τα ιερά νομίζειν. ίπεί τε διηΛορηύάν τίνες εΐ καΐ 
τά αργυρά τά χρυβούν τι ίμβλημα έχοντα απηγορευ- 
μένον οφίβιν εϋη κεκτήΰ0•αι^ βουλη^εΙς καΐ περί ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 133 

τούτου τν δόγμα ηοιη^αι^ έχωλνβΒν έζ αύτο το όνομα 
το τον έμβλήμίχτος ώς χαΐ Έλληνικον έμβλη&ήναι^ 
καίτοι μη Ιχων όπως έπιχωρίως αντο ονομάατ^. καΐ^ι,η,ζ 
έχατοντάρχον ί^ έλληνιοτΐ έν τφ βννΒδρίφ μαρτνρψ 
6αί τι ^εληΰαντος ουκ 'ψέίίχετο^ καίΛερ Λολλάς μίν 5 
δίκας έν τ^ διαλίχτφ τανττι χαΐ Ιχβϊ λεγομενας άκον- 
ωι/, πολλας 6^ καΐ αντος επερωτών, τούτο μϊν ονν 
ονχ ομολογονμενον ίπραξεν. Ονιουίφ 6% ^Ρούφφ ούτε 57,ΐ5,6 
ίνετίάλεαε τι αρχήν οτι τω του Καίσαρος δίφρω^ έφ* 
ον αεί ποτέ έκα^εζετο καΐ έφ* συ έΰφάγη^ έχρητο. τουτό 10 
τε γαρ Ιπραττε^ καΐ τ'^ τον Κικέρωνοξ γνναικί ύννφκει^ 
ύεμνννόμενος έφ* εκατέρφ ωβπερ η δια την γυναίκα 
φητωρ η δια τον δίφρον Καϊ0αρ ίΰόμενος. ου μην 
ούτε αΐτίαν τινά επίτούτψ Ι6χε καΐ προΰέτι καΐ υπά- 
τευ0ε, τούζ μώ/το^ άατρολόγους καΐ του$ γόητας 15 
τους μΙν γένους έ&ανάτωύε^ τους δ^ πολίτας υπέρ- 57,ΐ5,8 
ώριύε^ καίτοι τφ θραύύλλφ αεΙ βυνών καΐ μαντεία 
κα%'^ εκάβτην ημέραν χρώμενος^ αυτός τε ακριβών 
ούτω το πράγμα , ώϋτε ποτ^ οναρ δουναί γ^^^^ άργύ- 
ριον κελευ0^εϊς ύυνεΐναί τ ε οτι δαίμων τις έκ γοη- 20 
τείας αύτφ έπιπ^μπεται καΐ τον αν^ρωπον αποκτεΐ- 
ναι. Κλημης δε τις οίκέτης του ^Αγρίππου γεγονως^ 57,ΐ6,3 
και πγι καΐ προΰεοικώς αύτφ^ πλαύάμενός τε αυτός 
εκείνος είναι ^ καΐ πολλούς έκ τούτου προβποιηοάμε- 
νος^ τέλος υπό τον Τιβερίον κατεφωράϋ'η, και πϋ^ο- 25 
μένου του Τιβερίου"πώς ^Αγρίππας έγένου*^ άπεκρί- 
νατο δτ^ ούτως ως καΐ βύ Καϊβαρ. ίν.τινι δέ ποτέ δτ,π,ι 
ιο^δόγματι φηματι μη Αατίνφ χρηϋάμενος ένε&υμη^η 
νυκτός περί τούτου^ πάντας τε τους τα τοιαύτα ακρι- 
βούντας μετεπ^μίΙ;ατο ' πάνυ γαρ δη Ιμελεν αύτφ 30 
τον καλώς διαλέγεΰ&αι. καί τίνος ^Ατηίου Καπίτωνος 
είπόντος δτ^ εΐ καΐ μηδείς πρόβΰ'εν το όνομα τοϋτ 134 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

έφ^έγ^ατο^ άλλα νυν γε ηάντως δνά 6ε εΙς τά άφ- 
χαΐα αντο καταρι,^μηβομεν^ Μάρκελλος τνς νηολαβών 
Ιφη '^ιί, Καΐβαρ^ άνϋ'ρωχοίς μίν τΐολίτείαν ^Ρωμαίων 
δνναΰαΰ δονναί^ φημαΰι. δΐ ου!* εκείνον μϊν ουν ον- 
5 δίν έτίΐ τοντφ κακόν ^ καίτίερ άκρατώς τΐαρρη^ίαύά- 
μενον^ Ιδραϋε ' τον δ^ δη ^Αρχέλαον τον τήζ ΚαΛΛα- 
δοκίας βαβνλέα δι οργής 6%ών^ μεχε'Λέμ'ή>α%ο ώς καϊ 
νεωτερίζοντα τΰ^ καϊ τ^ της γερονύίας ψηφφ Λαρέδω- 
κεν^ ον μόνον νηέργηρων οντα^ άλλα καϊ δεινως 

10 Λοία^ρώντα. καν έϋ^αναταίϋ'η, ει μη καταμαρτνρών 
τις αντον §φη %οτ\ αύτον είρηκ^ναν οτν έπειδάν οΓ- 
καδε έπαν^λθ'ω, δείξω αντφ οία νεύρα Εχω. γέλωτος 
γαρ έτά τουτω^ δια το τον άν&ρωΛον μη οτι βτηναι 
άλλα μηδΐ κα&ίζεύϋ'αι δνναύ%'αν^ Λολλον γενομένου 

ΐδ ουκετ αυτοί/ ο Τιβέρνος άπεκτεννε. τότε μίν οΰτως 

57,17,7 6 ^Αρχέλαος εβοίθ'η' ον Λολλω δ^ νβτερον άτίέ^'ανε^ 

κάκ τούτου καϊ η ΚαΛτίαδοκία τών^Ρωμαίων έγένετο 

καϊ ίπτίεΐ έτίετράτίη. .6 μέντον Τνβέριος των άλλοτρί- 

ων ίβχνρώς^ ^^%9^ 7^ ^^^ ■'^ί^ άλλην άρετην έτίετη- 

20 δενεν^ άτύεχόμενος^ μήτε τάς κληρονομίας ας τίνες 
αντω ύνγγενεϊς ίχοντες κατέλιηον Λροβιέμενρς^ πάμ- 
τίολλα εϋς τε τάς τίόλεις καϊ τους Ιδιωτας άνήλιύκε^ 
καϊ ούτε τιμήν ούτε ίπαινον ούίώ/ίΐί έΛ* αύτοίς τίρού- 
εδέχετο. ταϊς τε πρεΰβείαις ταϊς ηαρά των χόλεων 

25 η και των έΟψών ουδέποτε μόνος έχρημάτιζεν^ άλλα 

Λολλούς^ καϊ μάλιύτά τονς αρξαντάς ηοτε αύτων^ 

^Ί,ΐΒ,ί κοινωνούς" της διαγνώμης έποιείτο. Γερμανικός δε 

τχΐ έτίΐ τους Κελτούς βτρατεία φερόμενος ευ μέχρι 

τε του* ωκεανού προΰεχωρηΰε^ καΐ τους βαρβάρους 

30 κατά το καρτερόν νικηΰας τά τ ε όύτά των βύν τφ Ου- 
άρφ πεΰόντων Συνέλεξε τε καϊ Ι&αψε^ καϊ τά 0ημεϊα 
τά βτρατιωτικά άνεκτηΰατο, τφ δ^ Τιβερίφ της βου- ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 135 

λης έγχειμένηξ^ καΐ τον γούν μήνα τον Νοεμβριον^ 
έν ωτ^ Βτιτ'τι έπΙ δέκα έγεγέννητο, Τιβέριον καλεΐα^αι 
αΐισύβτΐξ '^καΐ χΓ Ιφη "τίοιήΰετε, αν δεκατρεΐζ Καί- 
σαρες γένωνχαι^^ Μάρκου δ\ δη Ιουνίου Αουκίου τε 
100 Νωρβανσΰ μετά ταύτα άρ%άντων τέρας έν αύττ} ττ} 5 
νουμηνία ου ύμικρον έγενετο, οηερ που ες το Γερ- 
μανικού Λάϋ•ος άπεβήμαίνεν' 6 γάρ Νωρβανος 6 
ύπατος βάλπιγγν άεΐ προσκείμενος^ καΐ έρρωμένως το 
πράγμα ασκών ^ ηϋ'έληβε καΐ τότε υπο τον ορΰ^ρον 
πολλών ηδη προς την οΐκίαν αυτού παρόντων 0αλπί- 10 
ύαν. καΐ τούτο τε πάντας ομοίως έ^ετάραξε καΌ-άπερ 
έμπολέμιόν τι σύνθημα του υπάτου 0ψί(5ι παραγγεί- 
λαντος^ καΐ Ζτν καΐ το τού ϊανον άγαλμα κατέπεσε, 
λόγιόν τέτν ώς καΐ Σίβύλλειον^ άλλως μίν ούδΐν τω της 
πόλεως χρόνω προσήκον^ προς δε τα παρόντα αδόμε- 15 
1/01/, ούχ ησυχ'ί} σφας έκίνει, ίλεγε γάρ οτν 
τρΙς δ^ τρίηκοσίων περιτελλομένων ένναυτών 
^Ρωμαίους ίμφυλος ελεΐ στάσις καΐ α Συβαρϊτνς 
άφροούνα. 
6 ουν Τιβέρνος ταύτα τε τά ίπη ώς καΐ "ψευδή 20 
οντά δνέβαλε , καΐ τά βιβλία πάντα τά μαντείαν τινά 
ίχοντα έπεσκέψατο^ καΐ τά μίν ώς ούδενος ά^ια άπέ- 
κρινε τά δ^ ενέκρινε, τού δΐ δη Γερμανικού τελευ- 
τήσαντος 6 μ^ν Τιβέριος καΐ η Αιβία πάνυ ησϋ•ησαν, 
οΐ δΐ δη άλλοι πάντες δεινώς έλυπή%^σαν. κάλλι- 25 
στος μεν το σώμα άριστος- δε καΐ την ψυχήν έ'φν, 
παιδεία τε αμα καΐ ^ώμτι διέπρεπε^ πραότατος τε καΐ 
σωφρονέστατος ην' ούδ^ν δ^ ούτε προς τον /ύρούσον 57,18,7 
έπίφ^ονον ούτε προς τον Τιβέριον έπαίτιον έπραξε, 
δυνη%'εις γούν πολλάκις την αύτοτίράτορα λαβείν 30 
αρχήν ουκ ήϋ•έλησεν, απέθανε δ\ έν ^Αντιοχεία υπό δ7,ΐ8,8: 
τε τού Πίσωνος καΐ υπο τής Πλαγκίνης έπιβουλευ' 136 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

^είς' οΰτά γαρ άν%'ρωηων έν τί} οίκί^ έν τ) ψκεν 
καζορωρυγμένα κάί έλαβμοί μολίβδινοΰ άράζ τινας 
μετά του ονόματος αύτοΰ ίχοντΒς ξώντοζ 1&* ενρί%^. 
ο δ\ Πΐύων έτά το βουλΈχηηριον έτΐΐ τφ φόνφ ντε 

δ αντον τον Τφερίου Βΐΰαχ^εΙς άναβολην τίνα έποι^'η- 

7,19,1 βάτο καΐ εαυτόν κατεχρηβατο. Τιβέρως 6% έΛεΙ το 

εφεδρενον ονκετ είχεν^ ές ηάν τουναντίον των ηρό- 

0θ•εν είργαβμένων (χνιτω, Λολλών όντων και καλών^ 

Λερνέβτη. τά τε γαρ άλλα άγρίως ηρ^ε^ καΐ ταϊζ της 

10 ασεβείας δίκαις^ εΐ τις ούχ ο0ον ές τον Ανγου6τον 
άλλα καΐ ες αύτον εκείνον την τε μητέρα αντον τίρά- 
^ας τι η καΐ εΐηών άνεΛίτηδειον έΛεκλη&η^ δε^νώς 
έτίεξ'^ει. έβαβανίζοντο δ^ ούχΙ οΐκέταν μόνον κατά ιοί 
των ιδίων δεαποτών^ άλλα καΐ ελεύθερον καΐ ηολΐ- 

15 ται. οι τε κατηγορηβαντες η καΐ καταμαρτνρηΰαντές 
τίνων τάς ουϋίας των άλιΰκομενσίν δνελάγχανον^ καΐ 
τίροβένν καΐ αρχάς καΐ τνμάς ηρο0ελάμβανον. Λολλονς 
δε καΐ την ημέραν καΐ ωραν έν ^ έγεγέννηντο έ^&εάζων^ 
καΐ έκείβ'εν καΐ τον τ^ολ:οι/ καΐ την τνχην αντών 

20 διαύκοΐίών^ άχεκτίνννεν' ει γάρ τφ νΐίέρογκόν τί 
καϊ ενελπί Λρος δνναϋτείαν ένεΐδε^ Λαντως άτίώλ" 
λνεν. οΰτω ^' ουν το ηετίρωμένον εκάύτφ των ερώ- 
των καΐ έξηταζε καϊ ηπίΰτατο ωβτε καΐ τω Γάλβ((, 
τφ μετά ταϋτα αυταρχηβαντν άηαντηϋας^ γυναίκα 

25 ίγγεγνημένφ^ εΐηεϊν οτ^ καϊ ύν Λοτε της ηγεμονίας 
γεύβη. έφείύατο γάρ αυτούς ως μίν έγώ δοκώ, δτ6 
καϊ τοντ' αύτφ είμαρμένον ην^ ως δ* αυτός ίλεγεν^ 
ΟΤΙ καϊ έν γηρα καϊ μετά τίολύ της ιτ£Λ£ι;ιγ% αντοΰ 
αρ^οί. ΰυνηρατο δε καΐόυγκατειργάύατο αύτφ Λαντα 

30 τνροϋνμότατα Αούκιος ΑΙλιος Σηιανός^ υίός μίν του 
Στράβωνος ώι/, Λαιδνκά δε Λοτε Μάρκου Γαβίον 
^Ατίΐκίου γενόμενος^ ^Ατίΐκίου εκείνου ος ηάντας άν- νΟοο^Ιί: ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 137 

^ρώτΐονς αβωτία ύ^Βρεβάλετο όντως ωβτε^ επειδή 
μα%'εϊν Λοτε έ^ελη^ας ούα ηδη χαταναλωκει καΐ 
00α ί'τ' είχεν^ ίγνω οτι δνακόύΐΜΐ τίάΐ ΰίεντηκοντα αν- 
τω μνρίάδες ηεριεϊεν^ έλνηη&η τε ως χαΐ λνμφ τελεν- 
τηβειν μέλλων καΐ Ιαιττοι/ δίέφ&ειρεν. οντο§ ονν 6 5 
Σψανος χρόνφ μεν τινν μετά τον Λατροζ των δορν- 
φόρων ηρξεν ' έπεί δΐ εκείνον ές την Αΐγνίίτον πεμ- 
φ^έντος μόνος την Λρούταύίαν αντών Ιΰχε^ τά τε 
άλλα αννέβτηύεν αντην^ καΐ τονς λόχονς Ιδία χαΐ 
χωρίς αλλήλων^ ωβτιερ τονς των νντηοφνλάκων^ ον- 10 
τας ές ^ν τείχος ύννηγαγεν^ ωύτε τα παραγγέλματα 
καΐ ά^ρόονς καΐ δίά ταχέων λαμβάνειν^ καΐ φοβερούς 
πάβιν ατε καΐ έν ίνΐ τείχεν ονταβ εϊναί, τούτον 
ονν 6 Τιβέρνος έκ της των τρόπων ομονότητος προα- 
λαβών ταΐς τε 6τρατηγικαΐς τψαΐς έκόύμηΰεν^ ο μη- 15 
πω πρρτερον μηδενΐ των ομοίων αντφ έγεγόνει, καΐ 
ΰνμβονλον καΐ νπηρέτην προς πάντα έπονεΐτο, έπεί 57,20,1 
ίβ 6 Τιβέριος την νπατον αρχήν ηρ%ε μετά τον ^άρού- 
ϋον, εν^ς οί άνθρωποι τον όλεΰ^ρον τφ ^ρονΰω έ^ 
αντον τούτον προεμαντενύαντο ' ον γαρ Ιϋτιν ούτνς 20 
των νπατενύάντων ποτ\ μετ* αντον ον βιαίως άπέ- 
108 %'ανεν^ άλλα τοντο μ\ν ο Οναρος ο Κνιντίλιος, τοντο 
δΐ 6 Πίβων ο Γναΐος ο τε Γερμανικός αντός κακώς 
άπώλοντο, τοίοντφ τινί^ ως ίοικε^ δια βίον δαίμονι 
βνγκεκληραηο. άμέλεν κο^Ι 6 /ύρονβος τότε καΐ 6 25 
Σηιανος μετά ταύτα ύννάρ^αντές οΐ έφϋ'άρηΰαν. έκ- 
δημούντος δ^ τον Τνβερίον Γάιος Αοντώρνος Πρί- 
όκος ίππενς^ άλλως τε μέγα έπΙ ποιηύεν φρονών καΐ 
έπιτάφνον έπΙ τω Γερμανικά επιφανή βνγγράψας, 
ωβτε καϊ χρήματα δι αντον πολλά λαβείν ^ αΐτίαν 30 
ίβχεν ως καϊ έπΙ τω ^άρον0ω ποίημα παρά την νόΰον 
αντον ϋνντε^εικως ^ καϊ έκρί&η τε διά τοντο έν τ^ 138 ^ΙίΙΝΟΣ 

βουλ'^ κάΙ καζείνχάΰΟ^ χαΐ αΛΒ^ανεν, 6 ονν Τλ- 
βέριος άγανακτηβας^ ονχ οτί εκείνος έκολάβΟ'η αλλ* 
οη Τίς νπο των βουλευτών άνευ της εαυτόν γνώμΎΐς 
έϋ'ανατωϋ'η , έπετίμηΰί τε αύτοΖς , καΐ δόγματι παρα- 
6 δο^ηναί έκέλευβε μητ αΛοϋψή^χείν έντος δέκα ημε- 
ρών τον καταψηφιύϋ'έντα υ% αντών^ μήτε το γράμμα 
το Ιτί αΐΌχώ γενόμενον ές το δημόΰίον έντος του 
αύτοϋ χρόνου άΛοτί%'ε6%'αι^ ο^ως καΐ άχοδημών ηρο- 
57,21,1 Λυν^άνηταν τα δό^αντά 6φν6ι καΐ έτζιδιακρίνΐ], καΐ 
10 μετά τούτο έξελϋννΰης αυτώ τηζ υπατείας ίς τε την 
^Ρώμην ηλϋ'ε, καΐ τους υπάτους ύυναγορεύειν τνβΐν 
εκώλυΰεν^ ειπών οτν ει ύπάτευον^ ουκ αν έποίηβα 
τούτο, επειδή τε των βτρατηγούντων τις αΐτίαν^ ώς 
καΐ άβεβές τι ές αύτον είρηκώς η καΐ πεποιηκώς^ λα- 
15 βών έξήλϋ'έ τε έκ τού βυνεδρίου καΐ την άρχικην 
βτολην ένδύς έπανηλ%•έ τε καΐ κατηγορη&ίιναι παρα- 
χρήμα ώς και Ιδιωτεύων η^ίωΰε, δεινώς τε ηλγηβε, 
καΐ ονκέτ αυτού ηψατο, τους δ^ ορχηύτάς της τε 
βρώμης έξηλα0ε καΐ μηδαμόϋΊ τί} τέχνη χρηΰ^αι πρόβ- 
ιο έταξεν^ οτι τάς τε γυναίκας ηβχυνον καί ύτάύεις ηγει- 
ρον, άλλους μεν δη ουν καϊ πολλούς γε των τελεν- 
τώντων τίαΐ άνδριάβι καϊ δημοΰίαις ταφαΐς έτίμα^ 
τον δ^ δη Σηιανον ζώντα έν τω ^εάτρω χαλτωνν 
Ιβτηβε. κάκ τούτου πολλαΐ μεν ύπο πολλών εικόνες 
25 αυτού έποιη%ηβαν^ πολλοί δ\ καϊ Ιπαινοι καΐ παρά 
τ φ δήμω καϊ παρά τη βουλή έγίγνοντο^ Ις τ ε την οΐ- 
κίαν αυτού οι τε άλλοι οΐ έλλόγιμοι καϊ οι ύπατοι 
αύτοΙ υπο τον όρθροι/ ύυνεχώς έφοίτων^ καΐ τά τε 
ίδια αυτφ πάντα^ οΰα τιν^ς ά^ιώ^ίειν παρά τού Τιβε- 
30 ρίου εμελλον^ καϊ τά κοινά ^ νπϊρ ών χρηματιΟ^η^ναι, 
εδει^ έπεκοίνουν. καϊ ύυνελόντι ειπείν ουδ\ν Ιτι χω- ιοί 
ρΐί αυτού τών τοιούτων έπράττετο. κατά δ^ τον ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 139 

χρόνον τούτον καΐ στοά μεγίβτη έν τή ^Ρωμ^υ^ έΛειδη 
έτεροκλίνης έγένετο^ %'ανμαύτον δη χινα τροΛον ώρ- 
^ωϋ'η. αρχιτέκτων τις^ ου το όνομα ονδεΙ§ οίδε^ ττ} 
γαρ %'ανματοΛονΙα αυτού φϋΌνηΟας 6 Τιβέρνοζ ουκ 
έΛέζρε•ψεν αύτο ές τα υπομνήματα έύγραφηναί , ου- 5 
τος ουν οβτις ποτ\ ώνομάζετο^ τους τε β'εμελίους 
αύτης Λερι^ κρατύνας ωΰτε μη αυγκινη^ναν, καΐ το 
λοιηον τίάν πόκοις τε καΐ [ματίονς Λαχέΰν τνεριλαβων, 
ύχοίνονς τε πανταχόθεν αυτήν δί,έδηΰε καΐ ές την άρ- 
χαίαν εδραν άνθροίποίς τε πολλοίς καΐ μηχανημααιν 10 
ώΰάμενος έπανηγαγε. τότε μεν ουν 6 Τφέρνος καΐ 
έϋ'αύμαΰεν αυτόν καΐ έξηλοτύπηβε, καΐ δίά μ^ν έκεϊνο 
χρημαβίν έτίμηύε, δια δε τοντο έκ της πόλεως ίζη- . 
λαβε ' μετά δε ταύτα προβελθ'ότ/τος οί αυτόν καΐ Ικε- 
τείαν ποιούμενου^ καν τούτω ποτήριόν τι ύαλονν 15 
καταβαλόντος έξεπίτηδες καΐ %'λα0%'έν πως η 0υν- 
τριβϊν ταΐς τε χερύϊ διατρίψαντος καΐ αθραυβτον 
παραχρήμα άποφηναντος^ ώς καΐ Συγγνώμης δια 
τοντο τ ευχόμενου, καΐ άπέκτεινεν αυτόν, ^άρούύος ^ί,ι2,\ 
δε 6 παις αυτού φαρμάκω ^^ωΛ^το. 6 γαρ Σηιανός 20 
έπί τε τχι Ιβχύι καΐ έπΙ τω ά^ιωματι υπερμαξη0ας τά 
τε άλλα υπέρογκος ην^ καΐ τέλος καΐ έπΙ τον ^ρούσον 
έτράπετο καί ποτέ πυξ αύτω ενέτεινε. φοβηθ'ε£ς τε 
έκ τούτου καί εκείνον καΐ τον Τιβέριον, καΐ αμα καΐ 
προβδοκηόας^ αν τον νεανίύκον εκποδών ποιηβηται^ 25 
καϊ τον γέροντα ^αβτα μεταχειριεϊ0%'αι^ φάρμμκόν τ^ 
αύτω διά τε των έν τ^ θεραπεία αυτού όντων καϊ 
δια της γυναιτως αυτούς ην τίνες Αιουίλλαν ονομάζου- 
ύιν^ ίδωκε' κα\ γαρ καϊ έμοίχευεν αύτην. αΐτίαν 
μεν γαρ 6 Τιβέριος ίλαβεν^ οτι μητε νοϋούντος τον 30 
^ρούϋου μητ αποθανόντος ί|ω η τίον ΰυνηθων 
ίπραξε^ μητε τοις άλλοις ποιήύαι έπέτρεψεν^ ου μέν- 140 ^ΙίΙΝΟΣ 

τοΛ καΐ ηι,ότος 6 λόγοζ. τοϋτό τε γαρ «λο γνώμης 
έπΙ Λαντων 6|ΐΜ)^ω^ ίχραττΒ^ χαΐ τω νΐεΖ ατε χαΐ μό- 
νφ χλΙ γνηβίψ οντι προύέχΒίΤο^ τους τε χείρονογη- 
ύαντας τον ολε^ρον αντον^ τους μεν ενΟνς τους δε 
δ μετά ταντα^ εχόλαΰε. τότβ ^' ονν έΰηΜ^ε τε ές το 
6υνίδρίον, χαΐ τον Λροΰηχοντα έ«1 τω ηαιδϊ ίααινον 
?το&ΐ}<3τά^£νο$ οϊχαδε έχσμίΰ^. οΛεΐΛε δΐ 6 Τιβεριος 
τοΓ^ ηνρος χαΐ νδατος ε1ρ%%^εϊ0ι μη δίατί&εύΟΌΐ' καΐ ηα 
τοντο χαΐ νυν φυλάττεται. Αϊλιον δε Σαχορνϊνον^ 

10 ως τίαΐ ίχη τινά ές αντον ονχ επιτήδεια άπορρά'φαν- 
τα, νηό τε την βουλην υπήγαγε «λΙ αλόντα άηο του 
ΚοοίίτωλΙου χαχεχρημνι^ε. πολλά δ^ αν χαΐ άλλα 
τοιουτότροπα γράφειν Ιχοιμι^ εΐ πάντα έπε%ίοιμι. 
τούτο τε ουν έν χεφαλαίω είρηβ^ω δτ^ βυχνοί διά 

15 τα τοιαύτα υπ* αντοΰ άπώλοντο , χαΐ έχεϊνο οτι ζη- 
τών χαϋ'* ^ν εχα0τον άχριβώς οβα τ^ι/^^ ^τΜίζοι^Γο 
φλαυρως περί αυτού είρηχέναι^ αντος ίαυτον πάντα 
τα ^ξ άνϋ•ρώπων χακά Ιλεγε. χαΐ γάρ^εΐ έν άπορρη- | 
τω Τί5 καΐ προς ενα δι,ελέχ^ τι, χαΐ τούτο έδημοβί- 

20 ευ^ ωύτε χαΐ ές τά χοινά υπομνήματα έϋγράφεο^αι. ι 
τΐοί πολλάκις α μηδ* είπέτις^ ως είρημένα^ ^ξ ων \ 
έαυτω 0υνηδει προύχατεφεύδετο^ οπα>ς ως δικαιότατα 
οργίξεβϋ'α^ νομι6ϋ•είη, κάκ τούτου ύυνέβαινεν αντφ \ 
πάντα τε εκείνα^ ^φ' οΐς τους άλλους ως άβεβοϋντας \ 

26 ίκόλαξεν^ αύτος ές εαυτόν πλημμελείΐν^ καΐ προύέτι 
καΐ χλευαΰμον οφλιΰχάνειν' α γαρ άπηρνοϋντό τίνες 
μη λελαληχέναι^ ταύτα αύτος διιβχυριξόμενος είρη- 
6^αν χαΧ χατομνύων άλη^έύτερον εαυτόν ηδίκει. 
αφ* ον δη καΐ έξεύτηχέναι τιν^ς αύτον των φρενών 

30 ύπώπτευβαν. ού μέντοι καΐ όντως παραφρονεϊν έκ 
τούτου έπιύτεύετο ' τά γαρ άλλα καΐ πάνυ πάντα δε- 
όντως διώκει, τούτο μ\ν γαρ βουλευτι^ τινι άβελγώς ΤΙΒΕΡΙΟΣ, 141 * 

ξωνζι έπίτροΛον ωατέερ χινι ορφανφ Λροβέτα^ε' 
τούτο δβ τον Κατίίτωνα τον την ^ΑβΙαν έΛίτροηδν- 
6αντα ές το όννϋριον έαηγ€ίγδ^ χάί εγχαλίΰας αντφ 
οτι χαΐ ΰτρατιαίταις ίχρηΰατο καΐ άλλα τινά ώς )<αΙ 
αρχήν Ιχων ίΐίρά^εν^ έφνγάδενίίεν. ον γαρ έξην 6 
τότε τοΙς τα αντοκρατοριχά χρήματα διοικονύι ηλεον 
ονδίν ΛοιεΙν η τάς νενομνβμένας αροαόδοϋς εκλέγειν^ 
καΐ χερΙ των διαφορών Ιν τε ττί αγορά τίάΐ κατά τον$ 
νόμους εξ Ιβον τοί^ς Ιδιώταΐζ δνκάζεα^αν. τοσούτο ν 57,24,1 
μ^ δη το διαλλάχτον έν ταΧς Τιβερίον πράΙίεβιν ην. ίο 
διελΰύντων δ^ των δέκα ετών της αρχής αυτούς ψη- 
φίσματος μίν ές την άνάληφιν αυτής ούδενός έδεή^ι^ ' 
ούδΐ γαρ έδεΐτο κατατέμνων αυτήν ^ ωβηερ ο Αύγου- 
στος^ αρχειν, ή μέντοι πανήγυρις ή δεκαετηρίς ί^οιήϋ^, 
Κρεμούλιος δΐ δη Κόρδος αύτόχειρ εαυτού γενέβ^αι^ 15 
οτι τφ Σηιανφ ΰίροόέκρουΰεν^ ήναγκάύ^' οϋτωγάρ 
ι^^ούδΐν έγκλημα έΛαΙτιον λαβείν ήδυνή%η^ καΐ γαρ 
έν πύλαις ήδη γήρως ην καΐ έηιεικεβτατα έβεβιώκει^ 
ω^τε έΐίΐ τή Ιϋτορία^ ην χάλαι ηοτ% ηερί των τφ Αυ- 
γούύτφ ηραχ^έιηων Ουνετε^είκει καΐ ην αντός έκεϊ- 20 
νος άνεγνώκει^ κρι^ήναι, οη τόν τε Κάββιον καϊ τον 
Βρουτον έΛηνεβε^ καϊ του δήμου τής τε βουλής κα9- 
ήψατο^ τόν τε Καίΰαρα καί τόν Αυγουύτον είπε μίν 
κατίον ούδέν^ ου μέντοι καΐ υηερεόέμνυνε, ταύτα τε 
γαρ τ^τιά%'η^ καϊ δια ταύτα αντός τε αΐίέ^ανε^ καϊ τα 26 
συγγράμματα αυτού τότε μ\ν έν τή ηόλει ευρεθέντα 
Τυρός των άγορανόμων καϊ τα Ιξω προς των εκαϋτα- 
χό^ι αρχόντων έκαύ%^^ ΰϋτερον έξεδό^ τε αυ&ις^ 
άλλοι τε γαρ καϊ μάλιύτα ή %νγάτηρ αυτού Μαρκία 
βυνέκρυψεν αύτά^ καΐ πολύ άξιοΰπουδαΰτότερα υπ* 30 
αυτής τής του Κόρδου βυμφοράς έγένετο. έν ί* ουν 
τω τότε 6 Τιβέριος την τού δορυφορικού γυμναύίαν 142 Μ^ΉΟΣ 

τοϊζ βονλευταΐς^ ωύΛερ αγνοονύι την δνναμιν ανζών^ 
έπέδει^εν^ όπως χαΐ ^οΑΛον^ ϋφας χαΐ ίρρωμένους 
ίδόντεζ μάλλον αντον φοβάνται, τον μ\ν ονν χ^ό- 
νσν εκείνον ταύτα τε έξ ίβτορίαζ άπόδει^ιν έγένετο^ 
δ καΐ Κνξίχηνώνη ελευθερία ανϋΊς^ οτί τε^Ρωμα£ονς 
τννάς Ιδηβαν κάΙ οτι χάΐ το ηρφον ο τφ Ανγουύτω 
Λοιεΐν ηρ^αντο ούχ έ^ετελεύαν^ άφτιρέ^, πάντως 
δ' αν χαΐ τον 0νμπωλη0αντα τίι οΐχία τον ανδριάντα 
αυτού χαΐ έπΙ τούτω χρι%'έιηα άπεχτόνΗ^ εΐ μη 6 
- 10 νηατος αντον εκείνον την γνωμην πρώτον άνηρετο ' 
αΙδεύ%'εΙς γαρ μη καΐ έαντφ τι χαρίζεα^αι δο|}7, την 
άπολνονβαν Ι&ετο, Αεντούλον δί τίνος βουλευτού 
φνΰεν τε επιεικούς καΐ τότε έν γηρα πολλφ οντος 
χατηγορηβέ τις ως έπιβεβονλευχότος τω αύτοκράτορι ' 

ΐδ χαΐ 6 μεν Αέντουλος^ ηαρην γάρ^ άνεχάγχαβεν' 6 δε 

Τιβέριος^ έπι^ορυβηβάΰης τι προς τούτο της γερον- 

οίας "οιίί^ ξήν ίτι' Ιφη ^ά^ιός είμι^ εϊγε καΐ Αέντον- 

58,1,1 λός με μκίεΐ/^ άπεδημηβε δΐ κατά τον καιρόν τούτον 

έχ της ^Ρωμης^ καΐ ονκέτι το παράπαν ές την πόλιν 

20 άνεχομΐ0%η , καίτοι μέλλων τ ε άεΐ καΐ έπαγγέλλόμε- 
νος. 'Ρατιάριος δε τις εταίρος Σαβίνου ανδρός των 
πρώτων έν ^Ρωμγι^ τφ Σηιανφ χαριζόμενος, ές την τού 
οικήματος έν φ διΐ]τάτο οροφην βουλευτάς κατατιρν- 
ίΙίας ύπηγάγετο τον ΣαβΙνον ές λογούς^ και τι εΙπών 

25 ων είω^ει^ έπεΰπάόατο καΐ έκεϊνοη πάν&^ οΰα έφρό- 
νει έκλαληΰαι. των γάρ το^ 0υκοφαντε1ν εθελοντών ϋ2 
^ργον έύτΐ λοιδορίας τέ τίνος προχατάρχεύ&αι καΐ 
απόρρητον τι έκφαίνειν^ ίνα άκουβας τι αυτός η χαΐ 
όμοιοι; τι ειπών αΐτια^χι ' τοις μίν γάρ^ άτε έκ πάρα- 

30 βκευής τούτο δρώάιν^ ακίνδυνος έβτιν η παρρηΰία^ 
ου γάρ ως καΐ φρονούντές τινα^ αΛΛ' ω^ ετέρους \ 
έλέγξαι βουλόμενοι λέγειν αυτά πιβτεύονται, οι ί' Ι ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 143 

ο^ζι αν καΐ το βραχντατον έ^ω του κα^εβτηχότος βϊ- 
Λω0ι , κολάζονταν ' οΰ(ερ χαΐ τότε έγένετο ' Ιξ τε γαρ 
το δεΟμωτηρνον αυΘτιμερον 6 Σαβίνος χατετέ^^ χαΐ 
μετά τοντο άχρίτως έφΰ'άρη^ το τε ΰώμα αντον κατά 
των άναβαβμών έρρίφη χαΐ ές τον ποταμον ένεβλψ 5 
&ΎΙ. έδείνωόε ί' έηΐ πλέον το πά^ς αύτον χνων τις 
τον Σαβίνου 0υνει0ελ%'ών τε αυτω εΙς το οίχημα χαΐ 
άχο^ανόντι ηαραμείνας χαΐ τέλος χαΐ εις τον Λοτα- 
μον βυνειαπεύών, τοιίτο μϊν τοιούτον έγενετο, έν δε 68,2, ι 
τω αντω χρόνω η Αιβία μετηλλαξεν^ ?| χαΐ ογδόη- 10 
χοντα ίτη ζηόαΰα, χαΐ αντην 6 Τίβέρως ούτε νοβου- 
ύαν έτίεΟχέ^ατο οντ' άπο^ανονύαν αντος προεϋ•ετο, 
ου μην ουδί ές τιμήν άλλο τι αντ^ πλην της δημόϋίας 
εκφοράς τναί εικόνων ετέρων τέ τίνων ον^£ΐ/ό? ά%1ων 
Ινειμεν^ ά0•ανατι0^ήναι δ^ αντην αντιχρυς άπηγό- 15 
ρενύεν. ον μέντοι χαΐ μόνα οΐ η βονλη^ δ^α εκείνος 
έπέβτειλεν^ έψηφίβατο^ αλλά πένθος αντ^^αρ' όλον 
τον ένιαντόν ταΐς γυναίων έπηγγειλαν^ καίπερ τον 
Τιβέριον έπαινέοαντες διτ^ της των κοινών ^^ο^κι^σβω^ 
ονδΐ τότε άπέβχετο' χαΐ προβέτι καΐ άφίδα αντ^, ο 20 
^ΐ}^£/χύ£( αλλΐΐ γνναικί, έφηφίΰαντο^ οτι τε ουκ ολί- 
γους υφών έβεβώκει^ χαΐ οτ^ «αϊδας πολλών έτετρό- 
φει κόρας τ ε 9ΤθΛΛοΓ^ αυνε^εδεδώκει ^ αςρ' ου γ ε και 
μητέρα αύτην της πατρίδος τινϊς έπωνόμαξον. έν 
δ^ τω μνημείω ετάφη τω του Αυγούΰτου, καΐ αυτής 26 
άλλα τε καλώς είρημένα άποφϋ'έγματα φέρεται^ καΐ 
δτΛ γυμνούς ποτ.ε άνδρας άπαντηβαντας αυτ'η καΐ 
μέλλοντας δια τούτο ϋ'ανατωϋ^βε^&αι ίΰωβεν^ είπού- 
0α οτι ούδ\ν ανδριάντων ταΐς ύωφρονούόαις οΐ τοι- 
ούτοι διαφέρουΰι. πυ%ομένου τέ τίνος, αυτής πώς 30 
καί τι δρώύα ούτω τον Αυγονβτου κατεκράτηύεν^ 
άπεκρίνατο ότι αύτη τε ακριβώς αωφρονούύα^ καΐ 144 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

αάντα τά δοκονντα ανίω ηδεως Λοιονΰα, καΐ μ,ήτδ 
άλλο τι των εκείνου ΛολνΛραγμονονόα^ καΐ τά άφρο- 
δίύια (χυτσυ έηΐ δάμαζα μψε αίό^άνεύ^αν αροβΛοι- ιΐ3 
ονμέι^η, τοιαύτη μίν η Αιβία έγένετο^ η μέντον ψη- 
δ φιύ&εΙΙόα αντγ} άψΐς ουκ φκοδομήΘΐίΐ δια το τον 
Τιβέριον το?5 εαντον τέλεύι καταΰκευάΰειν αύτην 
νΛοΰχέο^αι ' κατοκνη6ας γαρ τω λόγω το δόγμα λν- 
<?αί, τούτον τον τρόηον άνέτρεφεν αντο, μψί* ίκ των 

10 δημοσίων χρημάτων έαιτρίφαζ το ίργον γενέ6%'αι 
μητ αντό^ ποιηόας, 6 δ^ δη Σηιανός §τι καΐ μάλλον 
ί^ρετο^ καΙ έψηφίόΰι^ι οΛως τά γενέθλια αντον δήμο- 
βία έορτάξψαν. το γαρ τον πλήθος των άνδριάνταη/ 
ων η τε βονλη καΐ η Ιΐίτίά^ αϊ τε φνλαΐ καϊ οΐ αν- 
δρεξ οΐ ηρωτοι Ιΰτηΰαν αντον, ονδΐ έ^ηρί%•μη6εν αν 

15 η^' πρέύβεις τε ιδία μίν η γερονβία Ιδία δε οί ιπ- 
πείς τό τε πλη9•ος Ικ τ ε των δημάρχων καΐ έκ των 
άγορανόμων των ύφετέρων ηρος αμφότερους αυτούς 
ίηεμηον^ καϊ ευχοντο ύτάρ αμφοΐν ομοίως καϊ Ι^ον, 
68,3,1 τι^ν τ ε τύχην αυτών ωμνυβαν. τω δϊ δη Γάλλω 6 

20 Τιβέριος^ τω την τε γυναίκα αυτόν άγομένφ καϊ τχι 
ΛερΙ της άρχης Λαρρηβίϋί χρηβαμένω καιρόν λαβών 
εηέ^ετο, Λρούιόντα γάρ οΐ κατά Λρεοβείαν εβτιάβας 
τε καϊ φιλοφρόνως δε^ιωύάμενος Ιγραψε κατ* αύτον 
τγι βουλτΐ^ ωβτε <7νμ/}ήι/α6 αύτω πράγμα Λαραδοί^ό- 

25 τατον^ καϊ ο μηδενΐ άλλφ <ίυνηνέχ%'η' έν γάρ τ'^ 
αύτχ^ ημέρα παρά τε τφ Τιβερίω εΙβτιά%^ καϊ φιλο- 
τηοίας ίπιε, καΐ ά/ τφ βουλευτηρίω κατεψηφίΰ^η, 
ωύτε καϊ ΰτρατηγον τον δηύοντά τε αυτόν καϊ προς την 
τιμωρίαν αξοντα πεμφϋ'ήναι, καϊ μέντοι τον'9'' (Λτως 

80 6 Τιβέριος πρά^ας ονί' άπο^ανεϊν αύτω έ^ελη<$αντι^ 
έπειδη τάχιβτα των δεδογμένων ^οί'9'«το, έπέτρεψεν^ 
αλλ' έκείνω τε^ ίνα έπΙ πλειβτον κακω&είη ^ ^αρύεΐν ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 145 

ένΒΧΒίλαχο^ οπωζ ίν φνλαχ'^ αδύύμφ ^, ί^^Χ9^9 ^ν 
4χντ6ζ ές την ηόλιν άφίκψαν^ ΐν\ οη$ρ ^2«ον, έπΙ 
μακρσταζον καΐ τψ} ατιμία Ζμα χαΐ τω φ6βω ττέκΛαι- 
ηωρηΰΒΐΒ, καΐ Ιόχεν σντω' προς τε γαρ των αεί 
νηάτων έτηρΒξτο^ Ιζω τήζ του Τιβερίον αρχής ' τότε δ 
γαρ Λρος των ότρατηγών ^νλάχ&η^ ονχ ίνα μη φν- 
γτΐ^ αίλ^ ίνα μη τελευτήϋχι^ καΐ οντε ίταξρόζ τ$$ οντ* 
οΐχέτης αύτφόννεγίγνετο^ οντ' έλάίει τινί^ ουχ εωρα 
τινά^ πλην οπότε τροψην λαβείν ηναγκάξετο. καΐ 
ην αντη τοιαύτη χαΐτοΰοευτη ω^τεμήτε τινά ηδονηνη 10 
καΐ φώμην αντω ηαραΰχεϊν μήτ άποϋ'ανεΖν αντον έάν' 
114 τοντο γαρ ην το δεινότατον^ ο καΐ Ιη άλλων βνχνων 
ο Τιβίριος έποίει' δηΰας γονν τίνα των εταίρων^ 
Ιπειτα λόγου αερΙ της ^ανατώ^εως αύτον γενομένου 
Βφη στ^ ούδέπω αύτω διήλλαγμαι, ίτερον μίντοι 15 
τινά καΐ πάνυ Ιϋχυρως βα6ανΐ6ας^ Ιηέιτα γνούς οτι 
αδίκως κατηγορήΟ'η^ καΐ πάνυ 6πουδΐΙ άπέκτεινεν^ 
ειπών οτι χαλεπωτέρως υβριοται, η ωΰτε οίαλως δύ- 
να^ί^αι Ιήν. Συριακός ί' ουτ άδικήϋας τι οΰτ αΐτι- 
α&είς, αλλά καΐ έπΙ παιδεία έλλόγιμος ων^ έΰφάγη 20 
Λα τούτο μόνον Ζτι φίλον αντον του Γάλλου ο 21- 
βέριος εΐπεν είναι, ο ^^ δη ίηιανος τιαΐ μείζων καΐ 58,4,1 
φοβερώτερος άεΐ έγίγνετο^ &6τε καί τους βονλευτάς 
καΐ τους άλλους έκείνφ μίν ώς καί αυτοκράχορι 
προβέχειν^ τον δ\ Τιβέριον έν ολιγωρία ποιεΙΰθ•αι. 25 
μα&ών ουν ταϋτα ο Τιβέριος ίΛτε έν έλαφρφ το πράγ- 
μα έποιήβατο^ φοβηΟ'εΙς μη καΐ αυτοκράτορα αντί- 
κρυς αύτον άποδεί^σ^ιν , ούτε ήμέλη(ίεν. έκ μίν δη 
ουν του προφανούς ονδϊν Ιδραβε' το τε γαρ δόρυ- 
φορικον πάν Ιΰχυρώς φκείωτο, καΐ των βουλευτών 80 
το μίν εύεργείίίαις το δΐ έλπίύι το δϊ καί φόβφ 
προύεπεποίψο^ τους τε περί τον Τιβέριον οντάς ούτω 
©ΙΟ οΑββιυβ. ν. 10 146 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

ζάντας χρο0ητανριύτο ωύχε τα μϊν εκείνον πάντα 
άτίλώς^ χαΐ ο6α έλεγε καΐ οΰα &τραττ£, χαραντίτία ο£ 
άγγελλεΰ^ία^ τα δ' νΛ^ αύτου δρώμενα μηδέι^α τω 
Τφερίφ δηλονν. αίλως ονν αύτον μετεπορενετο^ 
δ καΐ νπατόν τε αντύν απέδειξε χαΐ κοινβη/ον των 
φροντίδων ωνόμαζε^ Σψανος τε 6 έμος πολλάκις 
έβίαναλαμβάνων Ιλεγε^ καΐ τοντο καΐ γράφων προς 
τε την βονλην καΐ προς τον δημον έδηλον. τούτοις 
ονν οΐ άνϋ'ρωποι άπατωμενοι χαΐ πιΰτενοντες χαλ- 

10 κονς τε αντονς απανταχού έκ του ΐ6ον ϊβταύαν^ τίάν 
ταϊς γραφαΐς ΰννέγραφον^ δίφρους τε έπιχρνόονς ίς 
τα θέατρα αμφοϊν έβέφερον' καΐ τέλος έψηφίύΟΐί^ 
υπάτους τέ ύφος δια πέντε ετών αμα άποδείκνυύΟ'αι^ 
καΐ άπάντη0ιν^ οπότε ές την ^Ροίμην ^<^ιίθ4£ΐ/, άμφοτέ- 

15 ροις ομοίως γίνεβ&αι. καΐ τέλος καΐ ταΐς εΙκ06ιν 
αντον ωΰπερ καΐ ταυς του Τί^ερίου Ιΰυον. καΐ τα μίν 
περί τον Σηιανον τοιαύτ^ ην. των δΐ άλλων πολλοί 
καΐ ονομαύτοί έφ^άρηβαν^ ων ην καΐ Γάίος ^Ρόΰφος 
Γεμίνως. αϋεβείας γαρ ές τον Τφέρων έγκληΟ'εΙς 

20 τάς διαθ'ητίας Ιςτετο ΰυνέδρίονέΰεκόμιΰετίαΐάνέγνω^ 
δήλων οτι τον κληρον έξ ίοον τοϊς τέκνοις καΐ εκεί- ιΐ5 
νω καταλελοιπώς ην ' καΙ μαλακίας αΙί:ιαϋ'εΙς άπηλ- 
&εν οϊκαδε πρΙν ψηφι69ψ^αί τι^ καΐ μα%'ών τον 
ταμίαν έπΙ δνκαιώβει αυτού παρόντα αυτός τε έαν- 

25 τον ίτρωβε , καΐ έκείνφ το τραύμα άειίξα^ *^ απάγγει- 
λαν* Ιφη "τ^ γερονΰίο: οτι άνηρ όντως άποΟνηβκει*. 
καΐ η γννη δ^ αυτού Πουπλία Πρίΰκα έγκλημα τι 
λαβούΰα εΐΰηλ&έ τε εΙς το βουλευτηριον^ καντόνια 
εαντην έγχειριδίφ τινί^ ο λάϋ'ρα είύεκεκομίκει^ έ^ίφα- 

30 |£ΐ/. 6 ί^ 2}ηιαν6ς τούούτος ην τ^ υπέροχη τε τού 

58,5,1 φρονήματος καΐ τφ μεγέϋ'ει της έ^ουΰίας ωΰτε βνν 

ελόντι ειπείν αύτον μ^ν αυτοκράτορα ^ τον δ^ Τιβέ-- ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 147 

ριον νηύίαρχόν τίνα Βίναι δοχδΐν δια το έν ττ} ντ^ύφ 
τ^ λεγομέντι Καηρίφ ΐίας δίοτριβάς ΛοιεΙΰ&'αν. ΰπον- 
δαί δ% καΐ ω%ΊύμοΙ ΛερΙ τάς &υρας αύχον έγίνοντο 
έχ του δεδ^ίναν μη μόνον μη ουκ οφϋΊρ τις αντω^ άλλα 
μη καΐ έν τους νότάτοίζ φανη' τίάντα γαρ ακριβώς^ 5 
καί μάλιβτα τα των ηρώτων^ έτηρείτο καΐ τα φηματα 
καΐ τα νεύματα, οι μίν γαρ οΙκεία οΑ,ΐίύύεν προύχον- 
τες ούτε τα δε^ιώματα ηαρά τίνων ηάνυ άηαίτονΰι, 
καν αρα καΐ έκλε^φ^ τι αυτών ^ ουκ έγκαλοΰβί ΰφι- 
βιν^ ατε καϊ έαυτοΐς βυνειδότες οτι μη καταφρονούν- 10 
ται' οΐ δϊ έπακτφ καλλωΛΪ(ίματι χρωμενοι πάντα 
Ιβχυρως τα τοιαύτα^ ως καϊ εΙς την του αξιώματος 
βφων Λληρωύιν αναγκαία^ έΛίξητούύι^ καν μη τύχω- 
ύιν αυτών ^ αχϋΌντα£ τ ε ώς διαβαλλόμενοι καϊ οργί- 
ξονταί ώς νβριζομενοι. ' καϊ δνά τούτο μάλλον ηερί 15 
τους τοίοντου^ η ΛερΙ αυτούς ώς εΐηεϊν τους αυτο- 
κράτορας ύηονδάζουύιν^ οτι τοϊς μέν^ καν πλημμελή- 
%η τν^ αρετην το βυγγνώναί τω φέρει ' τοΙς δϊ τούτο 
μ\ν την άβ&ένειάν 0φων έλέγχειν δοκεΐ^ το δΐ έτίεξελ- 
%'εΐν καϊ τιμωρηβαΰ^αν βεβαίωβιν του μέγα δύναβ%'αν 20 
Ιχειν νομίζεται, έν δέ τινι νουμηνία πάντων ύυνιόν- 
των εΙς την οΐκίαν τού Σηιανού η τε κλίνη η έν τω 
δωματίω^ έν ω η0πάξετο, κειμένη πα0α ύπο τού 
όχλου τών Ιζηϋάντων Ουνεχρίβη^ καί προϊόντος αυτού 
έκ της οΙκΙας γαλή δια μέύων βφων διηξεν. έπειδη 25 
τε καΐ έν τφ Καπιτωλίω %ύβας ές την άγοράν κα- 
τ^ει, οι οΐκέται αυτού οί δορυφόροι διά τε της οδού 
της ές το δεΰμωτηριον άγούβης έξετράποντο^ μη δυ- 
\\6νηϋ'έντες αύτω υπό τού όχλου έπακολουϋ'ηβαι^ καΐ 
κατά τών αναβαθμών χαθ' ων οΐ δικαιούμενοι έρρι- 30 
πτούντο κατιόντες ωλι69•ον καί κατέπεβον. οίωνι- 
ξομένου τε μετά τούτο αυτού τών μ^ν αΐύΐων ορνίθων 

10* 148 ΜίΙΝΟΣ 

έΐίεφάνη ουδείς ^ κόραηες δ^ δη ΛολλοΙ τίεραηχάμενοι 
καΐ ΛΒρικρω^ανϋδς αύτον άίίέητανχο αθρόοι προς το 
58,6,1 οϋκημα καΐ νπίρ αυτού έχα^ίζοντο. τούτων ουν των 
τεράτων ονθ' ο Σηιανος οίβ•* αλΑο^ τνς ένΟνμιον 
δ έποιήύατο' προς γαρ την των ηαρόντων οψίν ονδ^ 
αν ει βαφώς ^εός τις προίλεγεν οτν τοϋαύτη δν' οίου 
μεταβολή γενηΰοιτο^ έηίότευβεν αν τις. την τε ονν 
τνχην αυτού χαταχορεΐς ωμνυΰαν^ χαΐ ύυνάρχοντα τον 
Τνβερίου^ ουκ ές την υΛατείαν αλλ* ές το χράτος 

10 υΛοϋημαίνοντες^ έπεχάλουν, Τιβέριος δϊ ηγνοει μ\ν 
ουδϊν Ιτν των χατ αυτόν ^ βουλευόμενος δ^ οντινα 
τρόηον αύτον αποχτείνη^ χαΐ ούχ εύρίϋχων οχως 
ά(ίφαλώς έχ του φανερού τοντο ηοι,ηόει^ ^αυμαβτον 
δη τννα τρόηον χαΐ αύτφ έχείνφ χαΐ τοΙς άλλοις^ ωβτε 

15 την γνώμην αύτων ακριβώς 'μα^'εϊν^ έχρηβατο, περί 
τε γ&ρ εαυτού πολλά χαΐ ποικίλα καΐ τω Σηιανφ καϊ 
τη βουλή ΰυνεχώς ίπ^τελλε^ νύν μϊν λέγων οτι 

, ίρλαύρως §%ειν χαΐ οβον ούχ ηδη τελευτηΰειν^ νύν δε 
καϊ ύφόδρα υγιαίνειν^ καϊ αυτίκα δη μάλα ές την 

2θ'Ρωμην άφί^εΰ^αι^ καϊ τον Σηιανον τοτ% μ\ν πάνυ 
έπηνει^ τοτ^ δΐ πάνυ καϋ^ρει^ των τε εταίρων αυτού 
τους μϊν έτίμα δι* εκείνον τους ί* ητίμαξεν. ωϋτε 
Ό Σηιανος έν τω μέρει καϊ τού υπέρογκου καί τού 
ύπερφόβου πληρούμενος άεΐ μ£τ^(σ(»ος ην' ούτε γαρ 

25 δεδιέναι αύτφ καϊ δια τούτο καϊ νεοχμώ^αί τ^ έπηει^ 
καϊ γαρ έτιμάτο^ ούτ αυ ϋ•αρρεΤν καϊ απ* αυτού καί έπι- 
τολμηΰαί τι^ καϊ γαρ έκολούετο, καΐ μέντοι καΐ οΐ 
λοιποί πάντες εναλλάξ καϊ δι ολίγου τβί έναντιωτατα 
άχούοντες^ καΐ μήτε τον Σηιανον ϋ'αυμάξειν Ιτι η καϊ 

30 καταφρονεΐν Ιχοντες^ Ις τε τον Τιβέριον ως καϊ τε- 

δ^ήξόντα η καϊ ηξοντα ύποπτεύοντες , έν αμφιβόλφ 

68,7,1 έγίγνοντο, Σηιανον μ^ν ουν ταύτα τε έτάραττε^ καϊ ΤΙΒΕΡΙΟΣ, 149 

χολλφ μάλλον οχί έξ άνδριάντος ηνος αντου τα μίν 
ίρρίβ^α καπνός Λολνς ανέ^^Βν^ Ιπείτα δΐ άφαιρβ^εί- 
6$ΐ£ της κεφαλής όπως το γιγνόμενον ϊδω(5ιν^ όφις 
μύγας άνεπήδη^εν^ ετέρας τε ευΟνς άνχεπιτε&εύ$ης 
αντφ^ καΐ δια χοντ ίκείνον τε %ν6ειν έαυτφ μέλ- 5 
117 λοντος^ τά τε γαρ άλλα καΐ εαντφ Ιθνί, βχοινίον περί 
τον αυχένα αντου περνκεΐμενον εύρέ^. ύπ ονν-δδ,θ,ι 
τούτοις §η καΐ μάλλον αυτού κατεφρόνηύαν^ ωϋτε 
καΐ φανερώτερον η λαν^άνειν καΐ έ^ίύταά^αι αυτόν 
καΐ εγκαταλείπειν. μα^ων ουν ταντα 6 Τιβέριος^ καΐ ίο 
ϋ'αρόήΰας , ώς καΐ τον δήμον καΐ την βουλην Συμ- 
μάχους ίξων, έπεχείρη6εν αύτφ' καΐ προκαΟ^εΙς λό- 
γον ΟΤΙ καΐ την έ^ουύίαν αυτφ την δημαρχικην δω- 
ΰοι, όπως άπρούδόκητον αντον οτι μάλιύτα λάβοι^ 
έπεΰτειλε χ«τ' αύτοΰ τφ ύυνεδρίφ δια Ναιβίου Σερ- 15 
τωρίου Μάκρωνος^ αρχειν τε αύτον των βωματο- > 
φυλάκων κρυφά προκαταβτήϋας^ καΐ πάν%'^ ο0α έχρήν 
πραχϋ^ναι προδιδά^ας. καΐ ος νύκτωρ ές την 'Ρω- 
μην ώς καΐ κατ άλλο Τ6 ίλ%ών^ τά τε έπεΰταλμενα 
αυτφ ΜεμμΙφ τε ^Ρηγούλφ τφ ύπατεύοντι, 6 γαρ 20 
0υνάρχ€αν αντου τά του Σηιανου έφρόνει^ καΐ Γρα- 
κίνω Αάκωνι τφ των νυκτοφυλάκων άρχοντι έπεκοί- 
νωύε. καΐ αναβάς άμα τη εφ ές το παλάτιον^ 
της γαρ βουλής έδρα έν τφ ^ΑπολλωνΙψ γενηβεύ^αι 
Ιμελλε, τφ τε Σψανφ μήπω εΐ0εληλυ%ότι περιέπε^ε^ 25 
καΐ Ιδών αυτόν ταραττομενον δη μηδ\ν αυτφ ο Τι- 
βέριος έπεΰτάλκει^ παρεμυ^ή&ατο είπαν ίδί^ καΐ εν 
άπορρήτω οτι την ίξβυΰίαν αυτφ την δημαρχικην 
φέροι. καΐ ο μ^ν περίχαρης έπΙ τούτω γενόμενος ές 
το βουλεντήριορ έόεπήδηϋε* Μάκρων δ\ τον^ μίν 30 
δορυφόρους τον^ περί τε εκείνον καΐ το βυνέδριον 
οντάς ές το βτρατοπεδον απέπεμψε^ την τε ήγεμονίαν 142 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

τοις βονλενταΐς^ ω6Χ€ρ αγνοουβν την δύναμνν αυτών ^ 
έτίέβειξεν^ όπως χαΐ αολλούζ ΰφας καΐ έρρωμένονς 
Ιδόντεζ μάλλον αντον ψοβωνται. τον μ\ν ονν χρό- 
νον εκείνον ταύτα τε έζ Ιΰτορίας άτΐόδει^ιν έγένετο^ 
δ καί Κνξίχηνώνη ελευθερία αν^ις^ οτν τε'Ρωμαίονς 
τίνάζ 16η<ίαν καΐ οτι καΐ το ηρφον ο τφ Ανγονβτω 
ΛΟίεΐν ηρ^αντο ουκ έζετελεύαν, άφ^ηρί^. ηάντωζ 
δ* αν καΐ τον 6νμΛωλη0αντα τχι οΙκΙα τον ανδριάντα 
αντον καΐ έτϋΐ τούτω κριΟ'έιηα άπεκτόνει^ ει μη 6 

10 νηατος αντον εκείνον την γνοίμην πρώτον άνηρετο ' 
αίδεΰΘ'εΙς γαρ μη καΐ εαντφ τι χαρίζεΰ&αι δόξΐ]^ την 
αηολνονύαν ί^ετο, Αεντονλον δε τίνος βονλεντον 
φνύει τε έαιεικοϋζ καΐ τότε έν γηρα πολλω οντος 
κατηγόρηύέ τΐζ ώς έηιβεβονλευκότος τω αντοκράτορι' 

ΐδ καΐ 6 μεν Αεντονλος, παρην γάρ^ άνεκάγχαΰεν ' 6 δΐ 
Τιβέριοζ^ έπι^ορνβηβάβης τι προς τοντο της γερου- 
σίας '^ονδΐ ζην ίτι' Ιφη ^'α^ιός είμι^ είγε καΐΛέντρυ- 
58,1,1 λός με μιβεΖΓ άπεδημηΰε δ^ κατά τον καιρόν τούτον 
εκ της *Ρώμης^ καΐ οι;χ^& το παράηαν ές την πόλιν 

20 άνεκομίΰ&η^ καίτοι μέλλων τ ε άεΐ καϊ εξαγγελλόμε- 
νος, ^Ρατιάριος δέ τις εταίρος Σαβίνου ανδρός των 
πρώτων έν ^Ρώμτ^^ τω Σηιανφ χαριζόμενος, ές την του 
οικήματος έν ω διητάτο οροφην βουλευτάς κατατίρύ- 
φας ύπηγάγετο τον ΣαβΙνον ές λόγους^ και τι ειπών 

25 ων εΐώ^ει^ έπεύπάΰατο καΐ έκεϊνοη πάν%^ ούα έφρό- 
ν ει έκλαληβαι. τών γαρ τοι Ουκοφαντεΐν έϋ^ελόντων ιΐ2 
έργον έβτΐ λοιδορίας τέ τίνος προκατάρχε09•αι καϊ 
απόρρητον τι έκφαίνειν^ ίνα άκούΰας τι αύτος η καΐ 
ομοιόν τι ειπών αΐτια^ ' τοις μίν γάρ^ ατε έκ πάρα- 

30 ΰκευής τούτο δρώοιν^ ακίνδυνος έΰτιν η παρρηΰία^ 
ου γαρ ώς καΐ φρονοΰντές τίνα, αλλ* ώς έτερους 
έλέγξαι βουλόμενοι λέγειν αυτά πιστεύονται, οι ί' ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 143 

σ,η αν καΐ το βραχντατον Ιξω τον καϋ'εβτηκότος βΙ- 
Λωβί , κολάζονται, ' οΛερ καΐ τότε έγένετο ' ίς τε γαρ 
το δεΰμωτηριον αυθημερόν ο Σαβίνος κατετέ%^^ καΐ 
μετά τοντο άκρίτως έφ^άρη^ το τε άώμα αυτού κατά 
των αναβαθμών έρρίφη καΐ ές τον Λοταμον ένεβλψ 5 
^η. έδείνωύε δ^ έπΙ πλέον το πά^ος αυτού κύων τις 
τον Σαβίνου 0ννεί0ελ^ών τε ανχφ εΙ§ το οίκημα καΐ 
άπο^ανόντι Λαραμείνας καΐ τέλος καΐ εις τον ηοτα- 
μον βννειβτίεβών, τούτο μ\ν τοιούτον έγένετο^ έν ί β 58, 2, ι 
τω αντω χρόνω η ΑιβΙα μετηλλαξεν^ ?| καΐ ογδοψ 10 
κοντά ίεη ζηβαόα. καΐ αντην 6 Τιβεριος οντε νοβον- 
ΰαν ίηεύκέ-φατο οντ άηο%ανονύαν αντος προε&ετο, 
ον μην ονδΐ ίς τιμήν άλλο τι ανττί πλην της δημόύΐας 
εκφοράς και εΙκόνων ετέρων τέ τίνων ονδενος αξίων 
Ινειμεν^ ά%^ανατιύ%'ηναι δε αντην άντικρνς άπηγο- 16 
ρενύεν. ον μ^ι/το^ καΐ μόνα οΐ η βονλη^ ο0α εκείνος 
έπέβτειλεν ^ έψηφίΰατο^ άλλα πέν%Ός αντ'^^ααρ' οΛοι/ 
τον ένιαντον ταΐς γνναιξίν έπηγγειλαν^ καίπερ τον 
Τιβέριον έπαινέΰαντες οτι της των κοινών διοικήόεως 
ονδ^ τότε άπέύχετο' καΐ 3Τρο<^€τ& καΐ αψίδα αντ^η^ ο 20 
μηδεμιά αλλ^ι γνναικί, έψηφίβαντο^ οτι τε ονκ όλί- 
γονς 0φών έ0ε0ωκει^ καϊ οτ6 παϊδας πολλών έτετρό- 
φει κόρας τε πολλοίς 0ννεξεδεδωκει ^ αφ* ον γ ε καϊ 
μητέρα αντην της πατρίδος τίνες έπωνόμαξον. έν 
δΐ τω μνημείω ετάφη τω τού Ανγον0τον, καϊ αντης 26 
άλλα τε καλώς είρημένα αποφθέγματα φέρεται^ καϊ 
οτι γνμνονς ποτέ άνδρας άπαντη0αντας αντχϊ καϊ 
μέλλοντας δια τούτο %•ανατωΘ^0ε0ϋ'αι Ι0ω0εν^ είπού- 
0α οτι ονδίν ανδριάντων ταϊς 0ωφρονον0αις οΐ τοι- 
ούτοι διαφέρον0ι. πνθομένον τέ τίνος. αντης πώς 30 
καΙ τι δρώ0α οντω τον Ανγον0τον κατεκράτη0εν^ 
άπεκρίνατο οτι αύτη τε ακριβώς 0ωφρονού0α^ καϊ 144 ^Ι^ΝΟΣ 

Λάνχα χά δσκονντα ανχω ηδίως Λοιονΰα^ καΙ μητ6 
άλλο τι των εκείνου Λολυχραγμονονόα^ καΐ τα άφρο- 
δΐΰνα (χντ&υ έηΐ δώματα μήτε αίό^άνεύ^αι τίροαΛοι- ιΐ3 
ονμίνη, τοιαύτη μίν η Αιβία έγένετο^ η μεντον ψη- 
5 φιύ%'εϊ0α αύτ^ αφίς ουκ ωκοδομήΟ'η δια το τον 
Τφέρων τοΐς έαντον τέλεβι καταΰκενάΰειν αντην 
υΛθ(5χέ0%'αι ' κατοκνη6ας γαρ τω λόγω το δόγμα λν- 
ΰαι^ τούτον τον τρόηον άνέτρεφεν αντό^ μητ έκ των 

10 δημοΰίων χρημάτων έπιτρεφας το §ργον γενέ0%'αι 
μψ αντόζ ποιη^ας. 6 δ^ δη Σηιανός έτι καΐ μάλλον 
ζρετο, καΐ έψηφίβϋ'η όπως τα γενέθλια αντον δημοτ- 
6ΐα έορτάξηται. το γάρ τοι ηλη^ος των ανδριάντων 
ων η τε βουλή καΐ η ίτίηάβ αϊ τε φυλαΐ καΐ οΐ αν- 
δρεξ οΐ πρώτοι Ιβτηύαν αντον ^ ούδϊ έ%ηρί^μηβεν αν 

15 τΐζ' Λρέΰβεΐζ τε Ιδία μίν η γερουύία ιδία δϊ οι Ιη- 

πεις το τ ε πλη&ος Ικ τε των δημάρχων καΐ έκ των 

άγορανόμων των ΰφετέρων ηρόζ αμφότερους αυτούς 

^πεμΛον^ καΐ εϋχοντο ύπερ άμφοϊν ομοίως καΐ ί%νον, 

68,3,1 Τί^ν τε τύχην αυτών ωμνυβαν, τω δϊ δη Γάλλφ ο 

20 Τιβέριος^ τφ την τε γυναίκα αντον άγομένψ καϊ τ^ 
περί της άρχης παρρηβία χρηύαμένφ καιρόν λαβών 
έπεϋ'ετο, προΰιόντα γάρ οΐ κατά αρεββείαν εύτιάβας 
τε καϊ φιλοφρόνως δε^ιωϋάμενος Ιγραψε κατ αύτον 
τί} βουλτΙ^ ωύτε βυμβηναι αυτφ πράγμα παραδο%ό- 

25 ταχον^ καϊ ο μηδενΐ άλλφ ίίυνηνέχ^'η' εν γάρ τ^ 
αύτ^ ημέρα παρά τε τφ ΤιβερΙω είΰτιάϋτι καϊ φίλο- 
τηόίας ίπιε, καϊ έν τφ βουλευτηρίω κατεψηφίΰ^^ 
ώβτε καΐ ύτρατηγόν τον δηβοντά τε αύτον καϊ προς την 
τιμωρίαν άγοντα πεμφ^ναι, καϊ μέντοι τοΰϋ'^ ούτως 

80 ό Τιβέριος πράξας ούδ^ άπο^ανείν αύτω έ%'ελη6αντι^ 
έπειδη τάχιβτα των δεδογμένων {]α&ετο^ έπέτρεψεν^ 
αλλ' έκείνω τε^ ίνα έπΙ πλεϊβτον κακωϋ'εέη^ Ο'αρύεϊν ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 145 

4ν€ηίλατο^ όπως έν φνλαχ'η άδεύμφ ι/, Ρ^^Χ9^9 «ν 
€ίύχ6$ ές την Λολιν άφίκψαν^ ΐν\ οη$ρ ^2«ον, έχΐ 
μακρότίηον καΙ χί} ατιμία αμα χάΐ χφ φόβω χαλαι- 
ηωρηΰείΒ. χαΐ Ιΰχεν οϋχω' προς χβ γαρ των αεί 
ναάχων έχηρεΙΙχο^ Ι^ω χήζ χου Τιβερίου άρχης ' τότε δ 
γαρ Λρο^ χών ΰχραχηγών ^νλάχ&η^ ονχ ίνα μη φν- 
γη^ αλλ* ίνα μη χελευχηΰ'η^ χαΐ οντε ίχαϊρό^ χις ονχ* 
οίτίέχη^ αυχφόννεγίγνεχο^ ονχ* έλάλει χινί^ ου% εώρα 
χινά^ πλην οτίόχε χροφην λαβείν ηναγκάζεχο. καΐ 
ην ανχη χοιαύχηχαίχοΰίχύχη ώ^χεμηχε τινά ηδονηνη 10 
καΐ φώμην αυτφ ηαραύχεΐν μηχ* άποϋ'ανεΡν ανχον έάν ' 
114 χονχο γαρ ην το δεινόχαχον^ ο καΐ Ιτί αλλίον βνχνων 
ο Τιβίριος έηοίει' δηϋας γοϋν τίνα των ίχαίρων^ 
Ιχειχα λόγου τχερί χής &αναχώΰεως αύχον γενομίνον 
Βφη ΟΧΙ ουδέτίω αύχω διηλλαγμαι. Ιχερον μένχον 15 
ηνά καΐ πάνυ Ιβχνρώς βαύανίόαξ^ Ιηειχα γνονς οχι 
αδίκως καχηγορηΟ'η^ καΐ πάνυ 6ηουδίΙ άχέκχεινεν^ 
εΐηων οχν χαλεηωχέρως νβριοχαι η ωΰχε οίαλως δν- 
ναα^αι Ιψβ. Συριακός δ* ουχ* άδική^ας τι ονχ* αίχι- 
α%^είς^ άλλΑ καΐ έπΙ ηαιδείψ έλλόγιμος ων^ έαφάγη 20 
δια τουζο μόνον Ζτι φίλον ανχον τον Γάλλον 6 2ϊ- 
βέριος εΐηεν είναι, 6 δΐ δη Σηιανος καΐ μείζων χαΐ 68, 4, ι 
φοβερϋίτερος άεΐ έγίγνετο^ &ϋχε καΐ τονς βονλευτάς 
καί τονς αλλονς έκείνφ μίν ώς καϊ ανχοκράχορι 
ηροόέχειν^ τον δ\ Τιβίριον έν ολιγωρία ηοιεΐΰ0•αι. 25 
μα&ών ονν ταντα 6 Τιβίριος οντε έν έλαφρφ το πράγ- 
μα έποιήΰατο, φοβη9'εΙς μη κυΧ αυτοκράτορα αντί•- 
κρυς αύχον άποδείζω^ιν^ ουχε ημέληΰεν, έκ μίν δη 
ονν χον προφανονς ονδ^ ίδραΰε' χ6 χε γαρ δορν•- 
φορικον πάν Ιβχνρως φκείεοχο, καΐ χάν βονλενχων 80 
χ6 μίν ενεργεϋίαις το δ^ έλπίύι το δΐ καΐ φόβω 
προϋεπεποίψο^ τονς τε περί τον Τιβέριον οντάς ονχω 
ΟΙΟ οΑββιυβ. ν. 10 146 ΜΛΝΟΣ 

Λάνταζ χρο0ητα£ριβτο ωύχε τα μίν εκείνον πάντα 
άΰνλώς^ καΐ οΰα Ιλεγε κάΙ ούα ξΛραχτε, χαραντίχα ου 
άγγελλεΰϋ'Μ^ τα δ' νΛ* αντον δρώμενα μηδενα τω 
Τιβερίφ δηλονν. άλλως συν αντον μενεαορενετο^ 

5 χαΐ νΛοχόν τε αντ6ν άτίέδει^ε καΐ κοννωνον των 
φροντίδων (ονόμαζε^ Σψανός τε 6 έμος Λολλάκις 
έβίαναλαμβάνων Ιλεγε^ καν τούτο καΐ γράφων χρός 
τε την βονλην καΐ ηρος τον δημον έδήλον. τούτοις 
ουν οί αν&ρωΛον άηατώμενοι χαΐ Λνΰτενοντες χαλ- 

10 κονς τε αντονς απανταχού έκ τον Ιαον ΐΰταϋαν^ καν 
ταϊζ γραφαϊζ βννέγραφον^ δίφρους τ ε έχίχρνόους ές 
τα θέατρα άμφονν έβ^φερον' καΐ τέλος έψηφίβ^ 
υπάτους τε 6φας δνα πέντε ετών αμα άποδείκνυβΟ'αί^ 
καΐ άπάντηύιν^ οπότε ές την ^Ρωμην έβίοιεν^ άμφοτε- 

15 ροις ομοίως γίνεβ&αί. καΐ τέλος καΐ ταΐς εΐκόόιν 
αύτον ώΰπερ καΐ ταΐς τον Τι^ερίου ίΟνον, καΐ τα μίν 
περί τον Σηνανον τοναϋτ ην. των δϊ άλλων πολλοί 
καΐ ονομαΰτοί έφ&άρηβαν^ ων ην καΐ Γάιος ^Ρόΰφος 
Γεμίνιος. ασεβείας γαρ ές τον Τιβέρων έγκλ'ηϋ'είς 

20 τάς διαϋ'ητίίχς Ις τε το <5υνέδριον έΰεκόμιΰε καΐ άνέγνω^ 
δηλών οτν τον κληρον έζ ί0ον τοις τέκνοις τίοί έκεί-η^ 
νφ καταλελοιπώς ην ' καΐ μαλακίας αίϊια&είς άπηλ- 
^εν οίκαδε πρΙν 'φηφιβΟ^ναΙ τι^ καΐ μαϋ'ών τον 
ταμίαν έπΙ δνκαιώύεν αύτοΰ παρόντα αυτός τε εαυ- 

25 τον Ιτρωϋε , καΐ έκείνω το τραύμα δεί^ας ^^άπάγγει- 
λον" Ιφη '^τ^ γερονβία οτι άνηρ όντως άπο%νηβκε£\ 
καΐ η γυνή δΐ αύτοΰ Πουπλία Πρίβκα έγκλημα τι 
λαβονΰα εΐ6ηλ%'έ τε εΙς το βουλευτηριον ^ κάνταΰϋ'α 
έαυτην έγχειριδίω τινί^ ο λά^ρα είβεκεκομίκει^ ί<5φα- 

30 |ίΐ;. 6 ί^ Σηιανός τοβούτος ην τ^ υΛεροχη τε τον 

58,5>ι φρονήματος καΐ τφ μεγέϋ'ει της έ^ονβίας ώύτε <5υν- 

ελόντν ειπείν αυτόν μ%ν αυτοκράτορα^ τον δ% Τιβέ- ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 147 

ρίον νψίίαρχον χννα Βίναι δοπείν δια χ6 έν ττ} νψίφ 
τ^ λεγόμενοι Κάπρια τάς διατρίβάς ΛοΐΒΐ69'αι. οπον- 
δαί δ^ καΐ ώ&ιΰμοί περί τάς &υρας αντοΰ έγίνοντο 
έχ τον δεδιέναι μη μόνον μη ονχ οφθΊρ τις αντω, άλλα 
μη καΐ ίν τοις νύτάτοις φανη' πάντα γαρ ακριβώς ^ 5 
καΐ μάλι6τα τα των ηρώτων^ έτηρεϊτο καί τα βήματα 
καΐ τα νεύματα, οι μίν γαρ οΙκεία αξ^ω^ε^ προύχον- 
τες ούτε τα δε^ιώματα παρά τίνων πάνυ άπαιτον&ι, 
καν αρα καϊ έκλειψη τι αυτών ^ ουκ έγκαλοΰΰί ΰφι- 
ύιν^ άτε καί εαντοΐς ύννειδότες οτι μη καταφρονούν 10 
ται' οΐ δϊ έπακτφ καΛΛω^/•^ματ6 χρώμενοι πάντα 
Ιβχνρώς τα τοιαύτα^ ως και εις την τον αξιώματος 
ύφων πληρωβιν αναγκαία^ έπιζητονβι^ καν μη τύχω- 
ΰιν αυτών ^ αχϋΌνταί τ ε ώς διαβαλλόμενοι καϊ οργί- 
ζονται ως ύβριζόμενοι. ' καΐ δια τούτο μάλλον περί 15 
τον^ τοιούτους η περί αυτούς ώς είπεϊν τους αυτο- 
κράτορας απονδάζουβιν^ οτι τους μέν^ καν πλημμελή- 
^ τι^ άρετην το ΰυγγνώναί τω φέρει ' τοΙς δ\ τούτο 
μ\ν την άβ^ενειάν βφων έλεγχειν δοκεΐ^ το δΐ έπεξελ- 
^εϊν καϊ τιμωρηβαύ^αι βεβαίωΰιν τον μέγα δύναβ^αι 20 
Ιχειν νομίζεται, έν δέ τινι νουμηνία πάντων βυνιόν- 
των εΙς την οίκίαν τού Σηιανοϋ η τε κλίνη η έν τω 
δωματίω^ έν ω ηύπάζετο, κειμένη πάβα υπο τού 
οχΑον τών ίζηΰάντων 6υνετρίβη^ καϊ προϊόντος αυτού 
έκ της οΙκίας γαλή δια μέΰων ύφων διηξεν. έπειδη 25 
τε καϊ έν τφ Καπιτωλίω %ύβας ές την άγοράν κα- 
τ^ει, οι οΐκέται αυτού οί δορυφόροι διά τ ε της οδού 
της ές το δεΟμωτηριον άγονόης έξετράποντο^ μη δυ- 
ίί^νηϋ'έντες αύτφ υπό τού όχλου έπακολου^ηύαι^ καϊ 
κατά τών αναβαθμών χαθ' ων οΐ δικαιούμενοι έρρι- 30 
πτούντο χατ^όιητ^^ ωλι69•ον καϊ κατέπεΰον. οίωνι- 
ζομένου τε μετά τούτο αυτού τών μ\ν αΐΰίων ορνίθων 

10* 148 ΜίίΝΟΣ 

έπεφάνη ουδείς^ χόραηες δΐ δη ΛολλοΙ τίεραητάμενοι 
χαΐ Λερνχρω^ανχες αντον άίίέπτανχο αθρόοι προς το 
58,6,1 οϋκημα καΐ ντάρ αντού έχα^έζοντο, τούτων ονν των 
τεράτων ουθ' ο Σηιανος ονθ•* αλΑο^ τις ένζυμων 
δ έποιηύατο ' Λρος γαρ τίρ^ των παρόντων όψιν ονδ 
αν ει 0αφώς ^εός τις ηροίλεγεν οτι τοϋαύτη δι* όλον 
μεταβολή γενηύοιτο^ έηίβτενΟεν αν τις. την τε συν 
τνχην αντον χατακορεϊς ωμννΰαν^ χαΐ ύννάρχοντα τον 
Τιβερίον^ ονχ ές την νπατείαν αλλ* ές το χράτος 

10 νποϋημαΐνοντες^ έπεκάλονν. Τιβέριος δ\ ηγνόει μίν 
ονδίν ίτι των χατ αυτόν ^ βουλευόμενος δ^ οντινα 
τρόπον αυτόν αποκτείντι^ καΐ ούχ ευρίόκων όπως 
ά(ίφαλώς έκ του φανερού τούτο ποιηΰει, %αυμα6τόν 
δη τίνα τρόπον χαΐ αύτω έκείνω καΐ τοϊς άλλοις^ ωβτε 

15 την γνώμην αυτών ακριβώς μα^'εϊν^ έχρηβατο, περί 
τε γάρ εαυτού πολλά χαΐ ποικίλα χαΐ τφ Σηιανφ χαΐ 
τη βουλή ύυνεχώς έπέύτελλε^ νύν μ%ν λέγων οτι 

. ίρλαύρως §χειν χαΐ οβον ουκ ηδη τελευτηΰειν^ νύν δε 
χαϊ ΰφόδρα ύγιαίνειν^ χαΐ αύτίχα δη μάλα ές την 

^0 Ρώμην άφί^ε0ϋ^αι^ χαΐ τον Σηιανόν τοτί μ\ν πάνυ 
έπηνει, τοτΐ δ^ πάνυ χαϋη^ρει^ τών τε εταίρων αυτού 
τους μίν έτίμα δι* εκείνον τους δ* ητίμαξεν. ώότε 
Ό 2]Ί}^αι^ο^ έν τω μέρει χαϊ τού υπέρογκου χαϊ τού 
νπερφόβου πληρούμενος άεΐ μετέωρος ην' ούτε γαρ 

25 δεδιέναι αύτω χαΐ δια τούτο χαϊ νεοχμώϋαί τι έπηει^ 
χαϊ γαρ έτιμάτο^ ουτ αυ ^αρρεϊν χαϊ απ* αντού χαϊ έπι- 
τολμηΰαί τι^ χαϊ γαρ έκολούετο. χαΐ μέντοι χαΐ οΐ 
λοιποί πάντες εναλλάξ καΐ δι* ολίγου τα έναντιώτατα 
άκούοντες, καΐ μήτε τον Σηιανόν &αυμάξειν Ιτι η χαΐ 

30 καταφρονεϊν Ιχοντες^ Ις τε τόν Τιβέριον ώς χαΐ τε- 

^νηξόντα η χαϊ ηξοντα νποπτεύοντες , έν άμφιβόλφ 

68,7,1 έγίγνοντο. Σηιανόν μίν συν ταύτα τε έτάραττε^ χαϊ ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 149 

%ολλφ μάλλον ΌΧΙ έζ άνδ(μάντος Τίνος αντον τά μίν 
Λράχα χαηνίίς Λολύς άν^^ρΒν, ίπειχα δ\ αφαιρεθεί- 
<^9β η}$ κεφαλής όπως «ο γιγνόμενον Ιδωΰιν^ οφνς 
μέγας άνεΛηδηύεν^ έτερας τ ε εν9^)ς άντεΛίτε^εύίης 
ανχφ , καΐ δίά χοντ εκείνου χε %ν0ειν εανχφ μέλ- 5 
117 λονχος^ χά χε γαρ άλλα καΐ εανχφ Ιθι;£, βχοινίον ΛερΙ 
χον αυχένα αυχου ηερικείμενον εύρέ^, έπ ονν-^Β,^,ι 
χούχοίς §χί καΐ μάλλον ανχού τίαχεφρόνη^αν^ ω6χε 
καΐ φανερωχερον η λαν&άνειν καΐ ^ίΰχαΟ^αί ανχον 
καΐ έγκαχαλείζειν. μα^ων ουν χανχα 6 Τιβέριος^ καΐ ίο 
%'αρ0ηΰας^ ώς καΐ χον δημον καΐ χην βονλην βνμ- 
μάχους ε^ων^ έηεχείρη6εν ανχφ' χαΐ προκα&είς λό- 
γον ΟΧΙ καΐ χην έ^ονόίαν ανχφ χην δημαρχ^κψ/ δω- 
ϋοι^ οηως άηροΰδόκηχον ανχον οχν μάλιύχα λάβον^ 
έπέΰχειλε καχ ανχον χφ βννεδρύψ δια Νανβίον Σερ- 15 
χωρίον Μάκρωνος^ αρχειν χε ανχον χών ΰωμαχο- . 
φνλάκων κρνφα ηροκαχαΟχ'ηόας^ καΐ πάν^^ ο0α έχρην 
χραχ^ναι ηροδιδά^ας, καΐ ος ννκχωρ ές χην ^Ρω- 
μ'ψ ώς καΐ καχ* άλλο χι έλ^ών, χά χ ε έπε^χαλμένα 
ανχφ Μεμμίφ χε *Ρηγονλω χφ νηαχενονχι^ ο γαρ 20 
βννάρχων ανχον χά χον Σηιανον έφρόνει^ τιαΐ Γρα- 
κίνφ Αάκωνι χφ χών ννκχοφνλάκων άρχονχι έχεκοί- 
νω(ίε, καΐ άναβάς αμα χχι εφ ές χ6 παλάχιον^ 
χής γαρ βονλης έδρα έν χφ ^Αηολλωνίφ γενη0ε6%•αι 
Ιμελλε^ χφ χε Σψανφ μψίω είοεληλνϋόχι Λεριέχε^ε^ 25 
καΐ Ιδών ανχον χαραχχόμενον οχι μ^ηδίν ανχφ ο Τι- 
βέριος έπεύχάλκει^ χαρεμν^ϋαχο εΙπων Ιδί^ καΐ έν 
άπορρηχφ οτ^ χψ/ έξβνόίαν ανχφ χψ/ δημαρχικην 
φέροι. καΐ 6 μίν Λερί,χαρης έχΐ χονχψ γενόμενος ές 
χο βονλενχγιριον έύεηηδηβε' Μακρών δϊ χονς μ^ν 30 
δορνφόρονς χονς περί χε εκείνον καΐ χο βννέδριον 
ονχας ές χο ύχραχόχεδον απέπεμψε^ χην χε ηγεμονίαν 150 ΜΑΝΟΣ 

6φί0ι την Βανζον έκφψ/ας καΐ γράμματα χαρά τού 
Τιβερίου γέρα τινά αντοΐς δίδοντα φερειν φη0ας^ 
τους δ^ δη νυχτοφύλακας άντ* αυτών περί τονναον 
ηεριβτηοας^ εΐΰηλϋ'έ τε εΐζ αύτον καΐ την έχιϋτολην 
5 τοΐζ υπάτοίξ δούς έ^ηλ^'Β τίρίν καΐ οτιούν άναγνω- 
ο^ηναι^ αύτω τε τω Αάκωνι τάνταϋϋ'α φυΐάττειν 
χροΰτά^ας αύτος ές το ΰτρατοΛεδον, μη καΐ νεωτερι- 
6%•ε£η τι^ ωρμηύε, καν τούτω η έΛΐΰτολη άνεγνώα&ΐίΐ. 
ην δΐ μακράς καΙ ουδέν άϋ'ρόον κατά του Σηιανού 

10 εϊχεν^ αλλά τα μ^ν Λρώτα άλλο τι^ είτα μίμψιν κατ* 
αυτού βραχεϊαν^ καΐ μετ αύτην έτερον Τ6, καΐ κατ 
εκείνου άλλο ' καΐ έτά τελευτης δύο τε βουλευτάς των 
φκενωμένων οΐ κολαβ^ήναν καΐ αύτον έν φρουρά γε- 
νέβΟ^αι δεΐν Ιλεγεν, άντικρυς γάρ άτίο^ανεϊν αύτον 

15^6 Τιβέριοζ ού Λρούέτα^εν' ίφοβη^η γάξ μη ταραχή 
τις έκ τούτου γένηται, τούαύτα μίν η γραφή έδηλου^ ιΐ8 
^ναρην δ^ καΐ άκού^αι έη αύτ^ καΐ ΙδεΙν πολλά καϊ 
ποικίλα, αρότερον μίν γάρ ηρίν άναγινώ<ίκεο9•αι 
αύτην^ επαίνους τε αύτον έποιοϋντο καΐ έπνβοημαύιν 

20 έχρώντο^ προλαμβάνοντες οΰα ηλπιζον' έπεί δ* ούδεν 

58,10,4 τοιούτον εύρίβκετο^ αλλά καΐ πάν τουναντίον η προ0- 

εδόκων ηκουον^ έν άπορίί^ πολλ'ζΐ καΐ κατηφεία έγί- 

νοντο. καί τίνες καί έζανέύτηΟαν των ύυγκα^ημένων 

αύτω. κάκ τούτου καΐ βτρατηγοί καΐ δήμαρχοι περί-- 

25 έ0χον αυτόν ^ ίνα μη όυνταρά^Ί] τι έκπηδήΰας' όπερ 
πάντως αν έπεποιήκει^ ει κατ* αρχάς ά^ρόφ τινί 
άκούϋματι έπέπληκτο. νυν δί το τε άεΐ άναγινω* 
όκόμενον ως καΐ χοϋφοι^ καΐ μόνον ον παρορών^ και 
μάλι0ταμ^ν μηδ^ αλλο^ εΐ δϊ μή^ μΐ}το£ γε κα\ άνηκε-- 

30 0τόν τι έπε0τάλ9•αι περί αυτού έλπίξων^ διετρίβη καΐ 
κατά χωράν έμεινε, κάν τούτω προ0καλε0αμενου αυτόν 
του ^Ρηγούλου ούχ ύπήκου0εν^ ούχ οτι ύπερεφρόνη- ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 151 

^εν^ ηδη γαρ έτεταΛείνωνο^ αλλ* οτι άτι^Ύΐς του χροΰνάζ^ 
χεό^αί τι ην. ώς δϊ χαΐ δεύτερον καΙ τρίτον έχεΐνος 
έμβοηίί(χς αντω καΐ την χείρα αμα ίκτείνας εΐ^ε 
^^Σηιανέ^ δενρο έλϋ'ί^* έπηράνηβεν αυτόν αντο τοντο, 
*'^ίΑ^ χαλεϊς;* οψε δ* ουν αναατάντν αντφ χαΐ 6 Αάτ 5 
χωι/ ί%ειαεΜων προΰέότη, καΐ τέλος διαναγνωβΟ^είαης 
χης έηιύτολης^ πάντες άχο μ^άς γλώττης κατεβοων 
αντου καΐ δεινά Ιλεγον, οΐ μϊν ηδιχημένοι οί δϊ πε- 
φοβημένοι, άλλοι την φιλίαν την προς αύτον έπηλί)- 
γαξόμενοι^ άλλοι τί} μεταβολί] αντου έπιχα£ροντες. 10 
ό ουν ^Ρηγουλος έ^ηγαγέ τε αύτον έχ του 6υνεδρίου δ8,ιο,& 
καΐ ές το δεόμωτηριον μετά των Λο^^ώι/ αρχόντων 
χατηγαγεν. ίι/^α δη χαΐ μάλιστα άν τις την άν^ρω- 68, α» ι 
ηίνην άόΟ'ένειαν κατεΐΐδεν^ ωύτε μηδαμί^ μηδαμώς 
φυόάό&αι. δν γάρ τ^ Μφ πάντες ως καΐ κρείττω 15 
υφών οντά ές το βουλευτηριον πίκρέπεμψαν^ τούτον 
τότε ές το οϋχημα ώς ούδενος βελτίω κατέόυρον^ 
τούτω τότε δεΰμά περιέ^εύαν* ον δΐ έδορυφόρουν 
ώς δεόπότην^ τούτον έφρούρουν ώς δραπέτην κο^ 
άπεκάλυπτον έπικαλυπτόμενον. καΐ αύτω ό δήμος 20 
προσπίπτων πολλά μ\ν έπΙ τοΙς άπολωλόΰιν υπ* ΐΒ,ΐί,η, 
αύτου έπεβόα^ πολλά δ^ καΐ έπΙ τοΙΙς έλπιύξ^εΐύιν 
έπέύχωπτε, τάς τε εικόνας αυτού πάβας καχέβαλλον 
καΐ κατέκοπτον καΐ κατέΰυρον ώς καΐ αυτόν εκείνον 
119 αΐκιξόμενοι' καΐ ούτω θεατής ων πείαεσ^αι Ιμελ- 2& 
λεν έγίγνετο, ύστερον δ* ού πολλφ, Ψηφφ ^^5 
γερουσίας κατά τ ε των άναβασμών έρρίφη^ καΐ αυτόν 58,ιι,& 
6 όμιλος τρισΧν όλοίΐς ημέραις έλυμήνατο^ καΐ μετά 
ιτούτο ές τον ποταμόν ένέβαλε. τά τε παιδία αύτου 
κατά δόγμα άπέ^ανε^ της κόρης^ ην τω του Κλαυδίου 30 
νΐω ένεγεγυηκει^ προδιαφθ'αρείσης υπό του δημίου^ 
ώς ούχ οσιον όν παρϋ'ενευομένην τινά έν τω δεσμοτ 152 ΜίΙΝΟΣ 

όννψ^ίχϋ'η. ο γαρ δήμος βϊ ηον τίνα των μέγα ηαρά 
χφ ΣηΜίνφ ϋννηϋ'ίνχων κάΙ δι αύτον ύβριΰάνζων^ 
κατεψίάρα^ έφόνενΒ' καΐ σΐ 6τρατιώται άγαι>ακτονν' 
δ τες ου* αυτοί χβ ές χην χοΰΣψανου εννοίαν νηωπχεν- 
^ηϋαν χαΐ οί νυχχοφνλοίίεζ ύφων ές χήν χον «ντο- 
κράχορο^ ηΐ6χιν αροεχιμη^ηύαν^ έμηρι^πς χε χαϊ 

58.12.5 άρηαγάς έηοιοννχο ' η μενχοι βουλή έψηφί<ί4χχο ^Ελευ- 
ϋ'Βρίας άγαλμα ές χήν άγοράν άναχεθ'ήναν^ χ<κΙ τήν 

10 ήμέραν ^ ^ έχελεύχηΰε χαΐ ίππων ίγώΰν χαΐ ^ηρίίον 
ΰφαγαϊς ένηύίοις άγάλλεύ&αι^ ο ουδεηοχε έπεποίψίο^ 

58.12.6 «αΙ μψε χιμάς μηδενΐ υπέρογκους δίδοβ&αν μήτε 
χους ορ;£ον$ έπ άλλου χινος ηλήν χου αύχοκράχορο^ 
ποι,είύ^αι,. χαύχα δ% ουχω ψηφι^άμενον καΐ τον Μά- 

15 κρωνα κάΙ χον Λάκωνα κολακεύειν ου πολλά ΰϋχε- 

58,12,8 ρον ήρξανχο' ου μενχοί καΐ εκείνον έδεχονχο χάς χι- 

58, 13, 1 μάς ' χο γαρ παράδειγμα ύφας υπόγυον ον έϋορυβεί, 6 

δ^ δή Τφίριος πρόφαΰιν χα Σψανά εγκλήματα ποιψ 

ϋάμενος ^οΛλον^ πάνυ άπώλλυε^ χους μίν δκ/μίων 

20 χερϋΐ παραδιδούς χους δϊ κιά αυχόχειρας εαυχων γι* 

58,14,3 ι^£<Τθ«* αναγκάζφν' ήρκει δϊ καΐ μόνον προς καχη- 

γορίαν χινος χο χοΰΣψανου φίλον ή γενέύ^αι ή δόξαι^ 

ωόπερ ον καΐ αύχοϋ Τίβερίου φιλήύανχος αύτον καϊ 

δι ίκεϋνον καΐ χ&ν άλλων ούτω ύπουδαύάνχων. ώζ 

25 ^' ουν ίν χηλιτίαύττι ώμότηχι Ιδο^έ χι καϊ φιλαν^ρω- 

58,19,1 πευΰαόΟ'αι^ οη Καϋιανού ίφείόαχο Αουκιου χ ε Σψα- 

. νου βχραχηγον καΐ Μάρκου Τερενχίου Ιππέως. ο μίν 

γαρ Σηιανος ίν χινι &έα χά χ ε άλλα πάνχα δια φαλα• 

πρων εωΟ'εν μέχρι νυκτός έπΙ χή χου Τιβερίου χλευα- 

30 ΰία έποίηόεν^ ήν γαρ φαλατίρος 6 Τιβέριος^ καΐ φως 

χοϊς άπιουϋιν έκ χον ϋ'εάχρου δια πενχαταύχιλιων 

παίδων απεί^υρημένων παρέΰχε, χοΰσΰχον γαρ έδέη0Β ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 153 

&' ο(η^η9 αύτφ γΒνέύ&αι ωΰτ* ονδΐ ηζ^ΰβηοιη^ατο 
120 την άρχην οτν ^ερί ανχών ηκηκόΒ^^ χαίχερ Σηιανων 
έζ εκείνου ΐίάν%ων των φαλακρών 6νομα0^έντων» 6 δ8,ΐ9,3 
£^ δη Τερέντίος έπΙ τχι τον Σηιανοΰ φιλίφ κρινο" 
μένος ονχ οόον ουκ ηρνψίατο, άλλα καΐ Ιφη καΐ δ 
όηουδάόαί μάλίύτα αυτόν καΐ ^εραηεϋϋαί^ έπειδη 
καΐ νΛ αυτόν τον Τιβερίου ούτως ίχιματο^ *^ωΰτ* 
ει μίν εκείνος ορϋύς^ εΐα^ ^^ίηοίει, τοιοντφ φίλψ 
χρώμενος^ ονδ\ έγώ τι ηδίκηκα * ει δ* ο αυτοκράτωρ 
ο πάντα ακριβώς είδώς έχλανη&η^ τι ^αυμαϋτον εΐ 10 
καΐ έγώ αύτφ όυνε^ηπατη&ην; τίαΐ γάρ το^ ^90<ίΐ2Χ£& 
ημξν πάντας τους υη αυτού τιμωμένους αγαχάν^ μη 
Λολνηραγμονου^ιν οαοϊοί τινές εΐύιν^ άλλ^ ενα ορον 
της φιλίας 0φων ποιούμενους το τφ αύτοκράτορι 
αυτούς άρέόκειν»^ ού γάρ οτι άφηκεφ αύτον η βουλ% 16 
άλλα καΐ τους κατηγορηΰαΰιν αντού προετίμηϋεν^ οϊς 
χαΐ 6 Τιβέριος όυγκατέ^ετο, καΐ έηΐ τούτφ μ\ν δ8,22,ι 
έπ'^νεϊτο^ καΐ μάλιΰτα οτι τους έπιβοψοτάτουςτών τάς 
κατηγορίας ποιούμενων άπο%'ανεΖν έν μιφ ημέρα 
έκέλευ0εν, ίκ δ\ δη των έρωτων^ οίς άνέδην καϊ 20 
των ευγενέστατων καΐ αρρένων καΐ ^ηλειών ομοίως 
έχρητο^ διεβάλλετο' ων ένος δεϊγμα έρώ. Μάρκος 
2^%τος η^ φίλος αύτου τούούτον καϊ πλουτηϋας καϊ 
ύυνη&είς ωύτ\ έπειδηγείτονί τιναωργίοϋι^^ δειηνίϋαι 
%ε αύτον έπ\ δύο ημέρας^ καϊ τχί μ\ν προτεραίί^ την 25 
ίπαυλίΛ^ αύτον πάόαν κατα0κάφαι^ τ'η δ* υΰτεραία 
έπί τε το μείζον καϊ έπΙ το λαμπρότερον αντην άνοι- 
κοδομηΰαι^ άγνοουντί τε αύτφ τονς ταύτα πεποιηκό" 
χας εκάτερον 6μολογή0αι^ καϊ παραδεί^αντα εΙπεΖν 
οτι ούτω καϊ άμύνεύ^αΐ τίνα καϊ άμείβεύ^κι καϊ 30 
^δα καϊ δύναμαι' οχ;τος ουν την ϋνγατέρα ευπρεπή 
ουΰαν ύπεκπέμ'φας 3Τ0£, ίνα μη ο Τιβέριος αύτην 154 ^ΙΛΝΟΣ 

αίΰχννη^ αΐτίαν Ιΰχεν ως βυνών αντ^, ^««^ ί*« χοϋτο 
£8,23,1 ΟνναπώλΒχο. ην δΐ τω Τίβερίω ίχγονοζ μϊν τ€>ν 
^ά^ύοον ηαϊς 6 Τνβέριος ίτι ηαιδίον την ηλιχίαν^ 
πρό6ηχων δδ άλλος 6 του Γερμανικού ηαΐς 6 Γάιος^ 
, 5 φ κάΙ ώς μοναρχήβονχί ηροβεΐχεν^ ατε άχρίβώς χάΐ 
τα χατ' αμφότερους εΐδώς. λέγεται γαρ είπεϊν ποτΒ 
τω Γαΐω διαφερομένω ηρος τον Ίϊβέριον οτν θύ χβ 
τούτον ά%οχτενεΙς χαΐ 6^ άλλοι ' αλλ* οΰτε ετερόν 
τίνα μάλλον Λροβηκοντα Ιχων^ χαΐ έχεϊνον χάχιστον 

10 είδώς έΰόμενον^ άύμένως^ ως φαβι^ την «ρχην αύτφ 
έδωχεν, οΛως τά τε εαυτού τ^ τού Γαΐου ύπερβολΐίΐ2ΐ 
ουγχρυφϋ^^ χαΐ το Λλεΐον τό τε εύγενέδτατον της 
Λο^π?^$ βουλής χαΐ μετ αύτον φ^αρτ}. λέγεται γούν 
πολλάκις άναφϋ'έγξαβϋ'αι τούτο δη το αρχαιίον ^^έμον 

15 θανόντος γαία μιχΌ'ήτω τΰυρί^* πολλάκις δ^ καΐ τον 
Πρίαμον μαχαρίοαι οτ& άρδην καΐ μετά της πατρίδος 
και μετά της βασιλείας άπώλετο. καΐ τεχμαίροντα£ 
γε άληΰη ταύτα περί αυτού γεγράφΟ'αι τοις τότε γε- 
νομένοις. τοϋούτο γάρ πληϋΌς των τε άλλων καΐ 

20 των βουλευτών έ^ώλετο ώατε τους άρχοντας τσύς 
κληρωτούς τους μίν έΰτρατηγηκότας έπΙ τρία τους 
δ^ ύπατευχότας έπΙ 4'| Ιτη τάς ηγεμονίας των έΟνών 
απορία των διαδεδομένων αυτούς ύχεΐν. έν δ* ούν 
τοις τότε άποϋ'ανούΰι καΐ Γάλλος έγένετο' τότε γάρ 

25 αύτω μόλις ^ ώς αυτός είπε^ κατηλλάγη. ούτω πον 

παρά τό νομιξόμενον καΐ την ξωην τιμωρίαν τΐ0ΐ 

58,24,3 9^0(1 τον θάνατον εύεργεΰίαν ε^το^ε^. καϊ Μάρκος 

γούν ΑίμΙλιος Σκαύρος μηδ^ άδικηΰας εάλω διά 

τραγφδίαν καΐ παϋηματι δεινοτέρω ου όυνέγραψε 

80 περιέπεβεν. Άτρεύς μίν τό ποίημα ην^ παρτ^νει δε 
των αρχομένων τινί υπ* αυτούς κατά τόν Ευριπίδην^ 
ίνα την τού κρατούντος άβουλίαν φέρτ^. μα^ών ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 155 

ούν τοντο 6 ΤίβέρίΟξ ίφ* έαυτω τβ το Ιχοζ είρηΰϋ'αΐί^ 
^φΐ}, ^ΑτρΒυς είναι, δια την μιαιφονίαν ΛροΰΛΟίηόά" 
μένος ^ χαΐ νπ ειπών οτι καΐ έγώ ουν Αΐαντα αύτον 
ηοιήύω^ άνάγχην αυτά προόηγαγεγ αύτοεντεί άτζο- 
λέα^αι. ου μην χαΐ έπΙ τοντφ χατηγορηΟη^ άλλ^ ως 5 
ι^ην Λι&υΙλλαν μεμοιχενχως * ΛολλοΙ γαρ δη χαΐ άλλοι 
δι^ αντην έχολάύ^βαν' ει δε τι χαΐ τα Αίγνατια ^,τι,ι 
προς τους ^Ρ&μαίους προσήχει, 6 φοίνιξ έχείνω τω 
ίτει ωφ^ ' χαΐ Ιδοζε τον Ο'άνατον τω Τιβερίω προ- 
ϋημαίνειν. έν γαρ τω έξης Βτει ένόόηόε μίν χαλέ- 10 
πώς^ δείόας δΐ 6 Γάλλος μη αρα άνααωϋ^ϊ^ ούτε έμ- 58,28,3 
φαγεϊν τι 'αίτη0αντι αυτά ως χαΐ βλαβηβομένω 
Μδωχε^ χαϊ Ιμάτια πολλά χαΐ παχέα ώς χαΐ ^ερμαΰίας 
τίνος δεομένφ προόέβαλε^ χαΐ ούτως άπέπνιξεν αυ- 
τόν^ όυναραμέρου πτι αύτω χαΐ του Μάχρωνος' ατε 15 
γαρ χαχώς ηδη του Τιβερίου νοόούντος τον νεανί- 
ύχον έϋ'εράπευε^ χαϊ μάλι6%'^ οτι ές Ιρωτα αύτον της 
εαυτού γυναικός ^ΕννΙας Θραύύλλης ύπήχτο. όπερ 
χαϊ ο Τιβέριος ύποπτεύϋας ποτϊ '' ευ γε'' ίφη **τ6ν 
122 δυόμενον έγχαταλιπων προς τον ανατέλλοντα έπείγχιΓ 20 
Τιβέριος μ\ν δη πλείΰτας μίν άρετάς πλείβτας δ\ 
χαχίας ίχων^ χαϊ ίχατύραις αύταΐς ως χαϊ μόναις χε- 
χρημένος^ οΰτω μετηλλαξεν. έβίω δΐ επτά χαΐ εβδο- 
μηχοντα Ιτη χαϊ μήνας τέββαρας χαϊ ημέρας έννέα^ 
αφ' ων έμονάρχήβεν ίτη δύο χαϊ εϊχοοι μηνάς τ ε 25 
επτά χαϊ ημέρας επτά. χαϊ δημο0£ας ταφής Ιτυχε χαϊ 
έπγινέ^ ύπο του Γαΐου. νΟοο^Ιί: ΓΑΙΟΣ ΚΑΑ1Γ0ΛΛΣ. 

59,1,2 Γάι,ος δ\ την ϋνναΰτείαν ηοξ^λαβων τάς %β δια- 
ϋ'ηίίας του Τιβερίον ές το 6νν^δρων πψψας άκυρους 

10 έποίηϋΒν^ ώς χαΐ η:αραφρονή<ίαντος αυτούς οτν τον Ιγ- 

γονον αυτού τον Τιβέριον έν ανταϊζ ΛαΙδα χομιδ^ 

οντά, φ μηδΐ εΙΰΒλ&'Βΐν ές το βουλευτηριον έ^ην^ 

αυτοκράτορα ΰύν αύτφ άτνίδει^Β' κάχεΐνον μΒτ^ ολί- 

.59,2,5 ;;οι; άχΒκτΒίνε. τού^ ^£ ορχηΰτάς έηαναγαγων^ καϊ 

15 ξς ΤΒ τούτους κα\ τοι)$ ΐηηους τους τε μονομάχους 

καΐ ταλλα τα τοωυτότροΛα άπληΰτως δαπανών τονς 

^ηύαυρούς μεγάλους γενομένους δί,ά βραχυτάτου 

59,2,6 έ^εκενω^Β. πέντε γοΰν μυριάδας μυριάδων καΐ £]Ττο(- 

κο0ΐας καΐ ίπτακι0%ιλ1ας τε^ύαυριΟμένας εύρων 

20 ούδϊ ές το τρίτον Ιτο^ μέρος απ* αντων διέύωύε. 

ϊ>%,ζ,ζ μοιχικωτατός τε ανδρών γεγενψμιενος ^ καΐ γυναίκα 

μίαν μίν έκδεδομεντ^ν άνδρΐ αρπάύας^ άλλας δ\ 0υν' 

οικού^ας τιαίν άπούπάβας^ Ιπειτα αύτάς πλην μιας 

άπάύας έμίΰηβε' πάντως δ* ανκαΐ έκείνην ηχ^ρΒν, 

25 ^ί ^ΛΪ πλεΐον έβεβιωκει, άνο€ιωτατος δΐ ανθρώπων 

59,3,6 καΐ περί την τη&ην καΐ περί τάς άδελφας έγένετο' 

κάκείνην γαρ έπιτιμηβαόάν τι αύτφ ές ανάγκην έκου- 

ϋίου ϋ'ανάτου κατέΰτηΰε^ καΐ τάς άδελφάς πάόας δια- 

ψΟ'είρας ές νηΰον τάς δύο κατέκλειύεν ' η γαρ τρΛτι^ «3 

30 προαπέϋ'ανε. τούαύτης δ\ ανωμαλίας πεπληρωτο^ 
καΐ μετά τηλικαύτης της έμπληξίας τοϊΐς πράγματι 
προόεφέρετο^ ωύτε μηδένα μη^^ ο^τι είπεϊν μη%'^ δ, Γ. ΚΑΛΙΓΟΑΑΣ. 157 

τι ^οιη6αι χ^η Λρος αύτον είδεναι, άλλ' δσο^ τν καΐ 
χαταίρΟΌΗίαν , έκ ύννχνχίϋίζ μάλλον ^ γναίμης τνχΒΪν 
αύτον* ηλ4ι%Βΐ τ β γάρ άν^ρωίίων καΐ έρημία α-ί 59,4,5 
ίχαιρεν^ αιτούμενος τέ τι χαΐ μ^ αΐ'ίούμένοζ ώ^γί- 
ζετο. οξύτατα τε ηροζ Λρά^εΐζ τινάς έφύρέτο^ καΐ νω- 5 
ϋ'έ^τατα Ι&ζιν α αυτών μετεχειρίξε'ίο. τά τε χρήματα 
χαΐ αφειδεοτατα άνηλαίκε καΐ φνπαρω'ύατα ηργνρο•- 
λογει , τοις τε &ωΛεύουΰιν αντον καΐ τοις τίαρργ^ια-- 
ξομίνοις τι καΐ ηχΰ'ετο ομοίως καΐ ηδετο. καΐ ^ίολλούς 
μίν μεγάλα άδικήΰαντας ουκ έκόλαύε^ ϋίολλονς δ"^ ^^αί ίο 
μηδϊν άδικηόαντας ατίέόφα^ε. των τε εταίρων τονς 
μ\ν νπερεκολάκευΰε τονς δ^ νπερύβριξε, τοίοιίτω 59,5,1 
μίν τοίε αύτοκράτορι οί ^Ρωμαίοι παρεδόΰ'η&αν^ ω^ε 
τά τον Τιβερίον ίργα, καΐ χαλεπώτατα δό^άντα γέ" 
γονέναι^ τοσούτον Λαρά τά Γαΐου ούον τα τού Αν^ ΐ5 
γούστου %αρ εκείνα Λαρενεγκεϊν. το μ%ν όνν Λρω^ 59,5,2 
τον όντως έδεδονλωτο καί τοΙς ορχη^ταΐς καΐ ϊ:οΙς 
'&λλοις τοις ΛερΙ την ϋκηνην Βχονύιν ώς κάί τον 
^Αχελλην τον ενδοκιμωτατον των τότε τραγωδών καΐ 
δήμούία αντω 6ννόντα Ιχειν, προϊόντος ί^ δη τον 20 
χρόνου βίαΐ ^5 ξήλωμα καΐ ές άγώνιβμα Λολλων Λρο- 59,5,4 
ί^λΟ'εν' αρματά τε γαρ ηλαόε καΐ ίμονομάχη^ε^ΰ^ ορ- 
χηϋει τε εχρηϋαχο καΐ τραγφδίαν νπεκρίνατο. αΐία% 
δέ ποτέ τονς πρώτους της γερονοίας ίίπονδτ} ννκϋός 
ώς καΐ έπ* άναγκαΐόν τι βούλενμα μεταπεμψάμενσς 2δ 
ώρχήύατο. κατ αρχάς μ\ν ονν πάνν μετρίως διελέ- 
χ^η ττι γερονβία' την τε γάρ άρχην κοινώβειν όφΐ- 59,6,1 
ΰιν νπέαχετο^ καΐ νίός καΐ τρόφιμος αυτών λέγων 
είναι, ηγε δϊ πέμπτον καΐ είκούτόν Ιτος, ημερών τεΰ- 
ϋάρων καί μηνών πέντε άποδέον, Ιπειτα τους έν τφ 30 
δεόμωτηρίω οντάς άπέλνύεν^ ων εις ψ/ Κύιντος 
ΊΙομπώνιος επτά ολοις 1τε0ιν έν τω οίκήματι μεθ'* 158 ^ΙίΙΝΟΣ 

59,6,5 υααχείαν χαχίύ^δίς' ηρ^ε δΐ την υηατον ίρχψ^ τον 
Κλανδίον τσν 9'είΙσν προ^λαβίόν' οντος γάρ Ιν χε 
τοϊζ ΐΛΛ^ΰν μΒχρν τότε εξεταζόμενος^ χαΐ Λρεαβεν^ 
της Λρος τον Γάιον μετά τον τον Τίβερίον θάνατον 
δ νη\ρ της Ιηηάδος Λεμφ^είς^ τότβ ηρωτον, χαίπερ ^ξ 
κάΙ τεΰ0αράχοντα ίνη βεβιωκώς^ κάΙ νπάτενΰεν αμα ΐ24 
χαί έβαΰίλευΰεν. 6 δ* ονν Γάιος ταντά τβ έπιειχώς 
ηοιψίαι Ιδοξε^ χαϊ τοιαύτα έν τω βουλεντηρίω έδημη- 
γόρηΰεν ωΰτε την γερουΰίαν^ φοβηΘ^εΐΟαν μη μετα^ 
10 βάλλψαι^ δόγμα ηοιη^αι χατ' ^ος αυτά άναγινώαχε" 

59,7,1 όϋ'αι. ^έαι τε ηαντοδαηαΐ έγένοντο χαΐ άρκτους 

59,7,3 τετραχο6ίας με^* ετέρων Αιβυχων ^ρίων Ϊ6ων 
άηέχτεινε^ χαϊ το άρμα το πομηιχον ίφ* ου ηχ^η ί| 

59,7,8 ΐηηοι εΐλκχ}ί5αν' ο μηχωχοτε έγεγόνει. τά τε ηροβ- 
15 κεφάλαια τοις βουλευταϊς^ οηως μη έπΙ γυμνών των 
βανίδων κα^ίζωνται^ πρώτον τότε υΐίετέ%^' καΐ χι- 
Χους 0φί0ι τον Θετταλιχον τρόπον ές τά θέατρα φο- 
ρείν, ίνα μη τχ^ ηλιάΰει ταλαιηωρώνταν^ επετράπη, 
καΐ εϊ γέ ποτέ ές ύπερβολην έπέφλεξε^ τφ δειριβι- 
20 τωρίφ άντί του θεάτρου Ικριωμένφ έχρώντο, μετά 

59,8,1 δΐ τούτο νοΰηϋας αυτός μίν ουκ άπέ^ανε^ τον δ\ δη 

Τιβέριον τον του Τιβερίου Ιχγονον άνεχρη0ατο^ Ιγ- 

κλήμα αυτφ έπαγαγών ώς καΐ τελευτηΰαι αυτόν καϊ 

ευξαμένφ καϊ προ(ίδοκηΟαντι. άφ ου χαΐ άλλους 

25 ΰυχνους έφόνευε. Πουπλιος δ^ *Αφράνιος Ποτΐτος 

59,8,3 δημότης τε ών καϊ υπό μώρας κολακείας ου μόνον 
εθελοντής άλλα καϊ Ινορκος^ αν γε 6 Γάως ίίωθο, 
τελευτηΰειν ύποβχόμενος^, ^Ατάνιός τέ τις Σεκουνδος 
Ιππεύς τε ύν χαΐ μονομαχησειν έπαγγειλάμενος^ άντΙ 
30 των χρημάτων α ηλπιζον παρ* αύτοΰ ώς καΙ άντί- 
ψνχοίοΐάπο^ανεϊν έ^εληραντες ληψεόϋ'αι^ άποδονναί 
την ύπόόχεΰιν ηναγκάύ^η^αν ^ ίνα μη έπιορκηβωαι. Γ, ΚΑΑΙΓΟΑΑΣ. 159 

χαΐ τοντοι,ς μ\ν ανχη αΙτία τοι; ^ανάτσυ ίγένεχο' ο 
δ% 6ύι ΛΒν^ερος αντον Μάρκος Σιλανος σν^^ νΛο- 
(ίχόμενός τ& οΰτε καχομόΰας^ έχΗδη βαρύς αντφ ναό 
ΧΒ της άρετης «αΙ νχο της ύνγγενείας ην χάΐ διά 
τούτο ίΰ€ρννβρ£ζετο^ εαντον χατεχρηΰατο. 6 μίν γαρ 5 
Τφέριος όντως αντον έτίμηββν ωβτε μηδΐ Ικχλητόν 
Λοτε άη αυτού δίκάβαϋ&αι έΰ'εληύαι^ αλλ* ίκείνφ 
ηάντα αυϋΊς τα τοιαύτα έγχειρίόαι, ο δ% δη Γάιος 
τα τε άλλα Λροετίηλάκίϋε^ καΐ χρν6ονν αντον προ- 
βατον ώνόμαζεν^ την τε ^νγατέρα αντον έκβαλών 10 
Ιγημε Κορνηλίαν ^Ορεβτίναν^ ην ηρχαόεν έν αντοΐς 59,8,7 
τοΖς γάμοις ονς τω έγγεγνημενφ αντην Γαΐω Καλ- 
%ονρν£ω Πίβωνν ύννεωρταξε. ηρίν δϊ δύο μήνας 
^εΜεϊν^ άμφοτέρονς βφας ώς καΐ βνγγινομένονς 
νι^αλληλοίς ϋ^ώρίβε* καΐ τω γε Πΐ0ωνι δέκα δονλονς 15 
^Λάγεύ^οΛ έηιτρέ'φας^ είτ έηειδη πλείονας ^τη6ατο^ 
έφηκεν οόοις αν έϋ'ελη€ι^ %ρηθα0%'αι^ εΐηων οτι καΐ 
ύτρατιώται τοβοντον ύννέϋονται. §ν τινι δ% νονμψ^^^χζ 
νία Μαχάων τις δούλος έχί τε την κλίνψβ τού ^^ιος 
τού Καπιτωλίον έπανεβη^ κάντεν&εν κολλά καΐ δεινά 20 
άκομαντενΰάμενος κννίδιόν τέ τι ο έύενηνόχει άχέ- 
κτεινε καΐ εαντον Ιύφα^ε. της τε τού αΐρ,ατος %'έας 59, ίο, ι 
αΛληβτως Ιχων 6 Γάως πλείΰτονς ούονς οηλομαχεϊν 
έΐίοίει. καΐ γαρ κα%'* ενα καΐ άϋ'ρόονς^ ωσχερ έν 
ηαραχά^ει τινί^ βννέβαλλέ ύφας, ωϋτε καΐ των ΐΛηέίΧίν 25 
ηοτ\ ^'ξ καΐ £Γκο<ί^ι/ έν μια ημέρα βφαγηναι, νπο δΐ 
δη της αυτού ώμότητος έΛίλίΛοντων Λοτϊ των τοϊς 
^ρίοις έκ καταδίκης διδομένων^ έκέλεν0εν έκ τού 
οχλΌν τού τοΙς Ικρίοις προΰεύτηκότος ύνναρχαό^ηναί 
τινας καΐ παραβληϋ'ήναί 6φιύι^ καΐ οΛως γε μητ* 30 
Ιχιβοηϋαϋ^αι μητ* αΐτιάόαΰϋ'αι δννηϋ'ώύι^ τάς γλωβ- 
6ας αντών Λροαηέτεμε. των τε Ιτίηέων τινά των 160 ΜΩ.ΝΟΣ 

έτίίφανών μονομοίχη(ίαί τ ε ώς χαΐ νβρίϋαντα την 
μητέρα αντον την ^Αγφ^ηπϊναν ηνάγχαΰε^ χαΐ νιχή- 
ύαντα κατηγόροις ΛΛρίδωχΒ καΐ ά^έαφα^Β^ τον %β 
πατέρα αυτού μηδϊν άδικηΰαντα Ις τε γαλεάγραν^ 
5 ωΰζερ χαΐ άλλους ανθούς ^ χϋίϋ'είρ^ε χάντανΰ'α άι-- 
έφ^ειρεν, έτίοίηίίε δϊ τους αγώνας τούτους τά μίν 
Λρώτα έν τοΙς ύέτιτοις^ ηαν τό χωρίον έχεΐνο διορύ^ 
ί,ας χαΐ ύδατος πληρώίίας , ίνα μίαν ναύν ίΰαγάγτι^ 
Ιηειτα δ\ χαΐ έτέρωϋΊ^ Λλεΐ6τά τε χαΐ μέγιστα οίχο- 
10 δομηματα χα&ελών χαΐ Ιχρία ^η^άμενος. τούτων δΐ 

59,ι<)'β ουν ενεχα χαΐ δια τάς δαπανάς κ«1 τους φόνους 0τυ- 
γητος ην^ χαΐ οτί τον Μάχρωνα μετά της ^Εννίας^ 
μήτε του ταύτης Ιρωτος μήτε των έχείνου ευεργέτη-- 
μάτων μνη6%•είς^ Ις τε εχουΰίον δη «θΊτι/άτον ανάγκην 
15 χαϊ ές αΐόχύνην^ ης αύτος το Λλεΐύτον μετείχε^ χατύ- 
ατηύε' ηροαγωγείας γαρ Ιγκλημα αντω ηρος τοΡ^ 

£9,10,7 άλλοις έηηγαγεν. έφόνευε δΐ οτι τίλεί^ίτους^ άλλα 

μ^ν αΐτιώμενος^ το ί' άλη^^^ς δια τάς ονύΐας^ ατε 

χρημάτων δεόμενος ' οι τε γάρ ϋ'ηβαυροί έίανάλωντο 

20 χαΐ ούδ^ν ούτω έξηρχει, διαλίΛων δϊ ολίγας ημέρας 

59,12,1 ^^ι^μβ Αολλίαν Πανλϊναν^ αύτον τον άνδρα αυτής 
Μίμμιον ^Ρηγουλον έγγυήύαί οί την γυναίκα άναγχά-- 
βας^ μη χαϋ άν/γγυον αύτην χαρά τους νόμους λαβί]. 

69,12,3 καΐ ευθύς γε χαΐ έκείνην έ^ήλαΰε. πηλόν δέ ηοτε ΐ26 
26 πολύν έν βτενωπω τινι Ιδών έκέλευΰεν αύτον ές το 
τουθύε0Λα6ιανοντου Φλαβίου Ιμάτιον^ άγορανομουν 
τος τότε της των ΰτενωπων καΟ'αρειότητος έηιμελον- 
μένου^ έμβληϋ'ήναι. χαϊ τούτο ούτω πρα^^Ιν παρα-^ 
χρήμα μ^ν έν ούδενΐ λόγω ωφϋη^ νβτερον δΐ τον 
30 ΟύεύΛαϋιανού τά πράγματα τεταραγμένα χαϊ Λεφυρ- 
μένα παραλαβόντος τε χαϊ κατα6τη6αμένου Ιδ(^6ν 
ούχ άϋ'εεϊ γεγονέναι^ αλλ* αντικρυς αύτφ πόλιν 6 Γ. ΚΑΛ1Γ0ΑΑΣ. 161 

Γάιοζ τίρος έπανόρϋ'ωόίν έγκεχειρηκεναι. Λοτε ί^59,ΐ3,6 
τον δημ,ου βοηΰαντος ^^νεανίβκε Ανγονότε" υβρια^η- 
ναι νομίΰας, Λλεί0χους Ο0ονς άπεχτενν^^ τονς μίν 
μετοί^ν ^εωμενσνς καταύτίάύας^ ύυχνους 8^ καΐ άπαλ- 
λαττομενονς έχ του θεάτρου συλλάβων, καΐ τοϋτο 5 
μ\ν Λολλάκις έΛοίεί' ΛοτΙ δε τίαντί τω δήμω άπεν 
λων ίφη ^εϋϋ'ε ξνα αυχένα είχετε!^ έν δε %'έα τίΐ/ΐ59,ΐ3,8 
ε%* αυτού άρκτοι ηεντακόύιαι εν μι^ '^μέρα έϋφάγψ 
ϋαν καΐ τ'^ μετά ταύτην ΐαα Αιβυκά %'ηρία. (ίπουδά- 
ξων ί 5', ως Ιφην^ τΐερί τους ηνιόχους τε καΐ τους ϊπΛους^ 10 
Λολλούς των άντίβταόιωτών τους μ\ν φανερώς τους δε 59,ΐ4,5 
φαρμάκω διέφ^ειρεν. ισχυρώς γαρ τω την βατράχι- 
δα ίνδύοντι καΐ δια τούτ* απο του χρώματος τω 
Λραοίνω καλουμενφ τίροϋέκειτο^ ώστε καΙ νυν Ιτι 
Γανανον ίη αυτού το χωρίον έν ω τα άρματα ησκει 15 
καλεΐσ^αι. καΐ ενα γε των ΐτίηων^ 6ν ίγκίτατον ώνο- 
μαζε^ καΐ ίτίΐ δείπνον έκάλει^ χρυσάς τ ε αύτω κρι&άς 
Λαρέβαλλε^ καΐ οίνον έν χρυσοΐς έκτίώμασιπρούπινε^ 
την τ ε σωτηρίαν αυτού καΙ την τύχην ώμνυε καΐ 
ΛροσυΛίσχνεΐτο καΐ υηατον αύτον άποδει^ειν. καΐ 20 
πάντως αν καΐ τούτ έπεΛοιηκει^ εΐ τίλειω χρόνον 
έξηκει. §ν τινι δΐ εκκλησία λόγον είσηνεγχε^ Τιβε- 
ρίου μεν εηαινον έχοντα^ των βουλευτών δε κατηγο- 
ρίαν μακράν ' είτΰε γάρ ηον προς τοις άλλοις καΐ 
ταύτα "άλλ' ύμείς καΐ εκείνον έμτίληκτως μετεχειρί- 25 
σασ%'ε^ καί τον Σηιανον φυσησαντες καΐ διαφ^εί- ^^>ι^>^ 
ράντες άηεκτείνατε^ ώστε δει καΐ έμΐ μηδ^ν χρηστον 
ηαρ^ υμών Λροσδέχεσ^αι,^^ τοιαύτα άττα ειπών 
αύτον τον Τιβέριον τω λόγω παρήγαγε^ λέγοντα οΐ 
οτι καΐ καλώς καΐ άληϋ'ώς ταύτα πάντα εί'ρηκας^ καΐ 30 
δια τούτο μήτε φιλησγις τινά αυτών μήτε φείσχι τινός, 
πάντες γάρ μισούσί σε καΐ πάντες άπο^ανείν εύχονται \ 

ΒΙΟ ΟΑΒδίυβ. γ. 11 162 ^ΙΩ,ΝΟΣ 

59,16,7 ονβείς γαρ άνϋ'ρωτίων έχων αρχεζαί^ αΛΛ' ^φ' οίίον ι^τ 
μίν φοβείται^ θεραπεύει, τον ίύχνρότερον^ όταν δε 
δη 'ΰ'αρύηΰ'ΐ]^ τιμωρείται τον άβ^ενέύτερον, ταντ* 
ειπών ^ έκ τον βουλευτηρίου ί^ετίηδηΰεν^ Ις τε το 
5 ηροάύτειον ανϋ'ημερον έΐ^ωρμηύεν ' η δΐ γερουσία 
τότε μ\ν υ% ^κ^Λι^ξ^ω^ χαΐ υΛο δεον$ ουδί φϋ'εγ^α- 
ΰϋ'αι ηδυνηΟΐίΰαν' τ^η ί' υβτεραΐα αυ^ΐζ ά&ροκί&^εν 
τες ^^α&ι/οι;^ τε αυτού ηολλούς έΛοιηύαντο^ χάρνν 
αύτω μεγάλην έχοντες οτι μη Λρούατίώλοντο ' χαΐ τχι 

10 ψιλαν^ρωΛία αυτού βου%ντεϊν κατ* ίτος έν έκεΐνχι 
'^ν ίί*^Ρ9^ ^^ V '^^ύτα ανεγνωκεν έψηφίααντο. κα\ 
μετά τούτο κατά χάΰαν ώς εΙπεΐν άφορμην πάντως 
τι αύτω ηρο6ετί^εύαν. Γάιοζ δε τούτων μεν ούδϊν 
προετίμηβε ^ τά δϊ της ^αλάττης τρόπον τινά διιπ- 

15 πεύβαι έπεΰνμηΰε^ γεφυρωϋας το μεταξύ των τ ε 
Πουτεόλων καΐ των Βαύλων, το γαρ χωρίον τούτο 
κατ άντιπέραν της πόλεως έύτι^ διέχον αύτης βτα- 
δίους ?| καΐ εϋκούι. πλοϊα δε ές την γέφυραν τά 
μ\ν ηϋ'ροίΰϋ'η τά δΐ κατεόχευάύϋ'η' ου γάρ έζηρ- 

20 κεβε τά βυλλεγέντα, έζενχ^η δ\ ούχ άπλως δίοδος 
τις^ αλλά καΐ άνάπανλαι ίν αντ'η καΐ καταλύσεις^ 
ω0τε καΐ ύδωρ αύτάς πότιμον έπίρρυτον έχειν, έποι- 
ηϋΐ]0αν. επειδή δ^ έτοιμα ην^ τόν τ ε ϋ^^ώρακα τού 
/ίλε^άνδρου ^ ως ίλεγε^ καΐ έπ* αύτω χλαμύδα ύηρι- 

25 κην άλουργη πολύ μίν χρυαίον πολλούς δε καΐ λί- 
%Όυς ^Ινδικούς εχουόαν έπενέδυ^ ^ίφος τε παρεζωΰατο 
καΐ άόπίδα Ιλαβε καΐ δρυΐ έβτεφάνωτο, κάκ τούτου ' 
τω τε Ποβειδώνι Φ^όνω τε ^ύας^ μη καΐ βαύκανία \ 
τις αύτω^ ώς Ιφαύκε^ γένηται^ ες τε το ζεύγμα από 

30 των Βαύλων έθέβαλε^ παμπληϋ'εϋς καΐ ιππέας καΐ Ι 
πεζούς ώπλιβμενους επαγόμενος^ καΐ απουδ^ κα&άπερ ι | 
έπΙ πολεμίους τινάς ίς την πόλιν εύεπλευΟε, καν- Γ. ΚΑΑΙΓΟΑΑΣ, 163 

ταν^η τίίς ν0τ£ρα£ας άναΛαυϋάμενοξ ωύΛερ έκ μά- 
χης^ άν£χομ£09ΐ] δίά της αντης γέφυρας έφ^ άρματος ^ 
χιτώνα χρυβόπαότον ένδνς' ηγον δ^ αυτόν ά^ληταΐ 
ϊτίΛοι άξίονικότατοι. καΐ άλλα τε αυτά ηολλά ώς 
καΐ λάφυρα όυνηκολου^ει , καΐ Δαρείος άνηρ ^Αρϋα- 5 
κίδης^ ίν τοϊς ομηρεύουβι τότε των Πάρϋ'ων ων' καΐ δο,π,β 
δδει γαρ αυτόν ^ οΙα Εν τε (ίτρατια τοίαύττ] καΐ έπΙ 
νίκτι τηλίκαύττ]^ καΐ δημηγορηΟαίτι^ άνέβη τεέπΐ βήμα 
επΙ πλοίων καΐ αυτό κατά μέβην που την γεφυραν 
123 ηεηοιημένον^ καΐ πρώτα μ^ν εαυτόν ώς καΐ μεγάλων 10 
τινών Ιργων έπιχειρητην άπεβεμνυνεν ^ Επειτα δ^ 
τους ΰτρατιώτας ώς καΐ πεπονηχότας καΐ κεκινδυ- 
νευκότας έπτ^νεύεν^ άλλα τε καΐ αυτό τούτο είπών^ 
οτι πεξη δια της ϋ'αλάΰβης διεδραμον, καΐ μετά 
τοϋτ αυτός τε έπΙ της γέφυρας^ ώΰπερ έν νηβφ τινί^ 15 
καΐ εκείνοι έν ετέροις πλοίοις περιορμουντες ^ τό τε 
λοιπόν της ημέρας καΐ την νύκτα πάύαν εΐ0τιάϋ'η6αν^ 
πολλού μ^ν αύτόϋ'εν φωτός πολλού δ^ έκ τών ορών 
έπιλάμψαντός ύφι6ι. του γαρ χωρίου μηνοειδοΰς 
οντος πυρ πανταχό^εν^ καϋ'άπερ έν ^εάτρω τινί^ έδει- 20 
χΐ&η. υπερκορης δϊ σίτου καΐ μέϋ'ης γενόμενος^ 
συχνούς μίν τών εταίρων ές την &άλα66αν από της 
γέφυρας Ιρριφε^ συχνούς δΐ καΐ τών άλλων έν πλοί- 
οις έμβόλους Ιχουύι περιπλεύΰας κατέδυύεν, ώστε 
καΐ άπολέσϋ'αι τινάς ' οι γάρ πλείους καίπερ με^- 25 
οντες έσώ^ηΰαν, αίτιον δ^ οτι καΐ λειοτάτη καΐ 
βταύιμωτάτη η θάλασσα έγεγόνει. και τι καΐ από 
τούτων ώγκώ^η^ λέγων οτι καΐ 6 Ποσειδών αυτόν 
έφοβη^η^ έπεί Ις γε τόν ^αρείον καΐ τον βέρξην 
ούδ^ν ο^τι ουκ άπέσκωπτεν^ ώς καΐ πολλαπλάσιον 30 
αυτών μέτρον της Ο^αλάσσης ζεύ^ας, ων δ^ άπέκτει- 
νεν επιφανών ανδρών πολύ μ\ν Εργον άρι^μησαι καΐ 

11* 164 ^ΙΛΝΟΣ 

τα ονόματα^ ρψεον δε όμως ολίγους χινάζ^ έ^ ων καΐ 

59,18,5 μάλιατα δειχϋ^ύεταν η τον Γαΐου μανία. ^Ιούνιος 

Πρίΰκος ύτρατηγος τμιά^ μεν έη* αλΛ^ΐζ τιόίν^ 

άαε&ανε δε ως πλονόίος. καΐ ίπ αυτφ 6 Γάως^ μα- 

5 0'ών οη ονδ^ αξίον τον θανάτου έχέχτητο^ ^ανμα- 

βτον λόγον ^φϋ'^γ^ατο^ ειπών ^'ηπάτηαέ με καΐ μά- 

6^,\9,ι την άτίώλετο' ξήνγάρηδύνατο" ^ομίτιος δ% ο Αφρός 

καΐ κινδννφ Λαραδο^ω καΐ ΰωτηρία ^ανμαΰιωτερα 

εχρηύατο. η μεν γαρ ^ΑγρίΛπϊνα η του Γαΐου μψηρ 

10 0νναντη6α0ά ποτέ αυτά έπΙ του Τιβερίου^ και μα- 
%Όύΰα οτι ^έΰτη της οδον Λ' αίόχύνην^ οτι γυναι- 
κός τίνος αντχί προΰηκονΰης κατηγορήκει^ προόεκα- 
λεύατο τ ε αυτόν καΐ Ιφη Ο'άρρει^ ^ομιτιε' ον γαρ 
ύύ μοι αίτιος £?, άλλ^ ^Αγαμέμνων!^ τότε δ% έπειδη 

15 είτίόνα τινά του Γαΐου ΟτηΟας επίγραμμα αύττ} έπε- 
γράψε δηλών οτι εβδομον καΐ είκοότον Ιτος άγων 
δεύτερον ύπατενοι^ ηγανάκτηΰεν ως καΐ προφέρον- 
τος αύτου το μειρακιώδες τίαΐ το παράνομον, τοαΐ ευ- 
ϋ^ς έπΙ τούτφ^ έφ* ω και τιμη%ηύε6^αι προύεδόκηΰεν^ 

20 Ις τε το 6υνέδριον αυτόν έύηγαγε καΐ λόγον κατ αυ- ΐ2β 
του μακρόν άνέγνω * άλλως τε γαρ προεχειν απάντων 
τών φητόρων ηζίου Ις τε το χαΐ εκείνον δεινότατον ει- 
πείν είδώς όντα, ύπερβαλεΐν έόπουδαύε, πάντως δ[ αν 
αυτόν άπέκτεινεν^ ει καΐ έφ^ οποΟονούν άντεπεφι- 

25 λοτίμητο. νυν δ^ άντεϊπε μϊν ουδέν, ϋ'αυμάξειν δε 
δη καΧ καταπεπληχΟ'αι την δεινότητα του Γαΐου 
προβποιηοάμενος, την τε κατηγορίαν καθ' ?ν εκαύτον 
έπιλεγων, ώύπερ τις ακροατής αλλ* ούγ), υπεύθυνος 
ων, έπ^ηνει, καΐ επειδή ο λόγος αύτφ έδόΰΐίΐ, προς 

30 άντιβολίαν καΐ όλοφυρμόν έτράπετο, κοΑ τέλος ίς τε 
την γην κατέπεύε καΐ χαμαΐ κείμενος Ικέτευβεν ως 
καΐ τον ρήτορα αυτού μάλλον η τον Καίύαρα φοβον- νΟοο^Ιε ^ Γ. ΚΑΑΙΓΟΑΑΣ. 165 

μένος, εφ* οϊς ίχείνος διεχύϋ'η^ ηιΟτενύας όντως τ^ 
των λόγων τίαραόκεν^ κεκρατηκέναι αντον' κάΙ διά 
τε τοι3το χαΐ διά Κάλλιύτον τον άπελεύϋ'ερον^ ον αυ- 
τός τ ε έτίμα καΐ 6 /ίομίτιος έτεϋ'εραπεύκεί^ ίπανΰατο 
οργιξόμενος. καΐ τω γε Καλλίϋτω άΐτιαύαμένω αύτον δ 
νβτερον οτι καΐ την άρχνν αύτον κατηγόρηόεν^ 
άηεκρίνατο οτι ουκ ίδει με τοιούτον λόγον άχοκεχρύ- 
φ&αι. ^άομίτιος μϊν δη κ<χταγνω0^ε1ς μηκέτι δεινός 
είναι λέγειν έύώ^' . ό ί^ δη Σενέκας 6 "Αννιος 
Αούκιος^ ο χάντας μ\ν τους κα'9•' εαντον ^Ρωμαίους 10 
Λολλονς δ\ καΐ άλλους ύοφία νπεράρας^ διεφϋ'άρη 
παρ ολίγον μητ άδικη^ας τι μήτε δόξας ^ οτι δίκην 

^ τινά ίν τω όυνεδρίω παρόντος αυτού καλώς είπε, 
τούτον μ\ν ουν απο^ανεΐν κελενβας άφηκε^ γνναικί 
Τ^ι/Λ ων έχρητο πΐϋίτεύβας οτι φϋ'ότ} τε Ιχοιτο κακώς 15 
καΐ ονκ ές μακράν τελευτηβοι ' τον δ^ Αομίτιον υπα" 
τον εύϋύς απέδειξε^ τους τότε άρχοντας καταλύΰας, 
οτι έπΙ ταΐς τον Ανγούοτον νίκαις ας τον ^Αντώνιον 
νενικηκει εορτην^ ωβπερ εζ%Ί6το^ ηγαγον. ίνα γαρ 
ύνκοφαντη0τΐ αύτον^, τον * Αντωνίου μάλλον η τού 20 
Ανγονύτον απόγονος δοκεΐν είναι ηΟ'έληύε' καΐ 
προεϊπέ γε οίς καΐ τά άλλα άνεκοίνον οτι πάντως 
όπότερον αν τι ποιηρωϋιν αμαρτηΰουύιν ^ αν τε ίπΐ 
τγί τού ^Αντωνίου βνμφορα βου9ντη0ω<ίιν^ αν τε έπΙ 
τ^ τού Αυγούστου νίκτ] αΘντοι γενωνται. Καρίναν 2δ 
ίε Σεκούνδον ^ι^^ορικ έφυγάδευύεν^ οτι λόγον τ^νάδθ,ζο,β 
έν γυμνάσια κατά τυράννων εΐπεν. έπείδ^τά ^1/59,21,1 
Ρωμί] καΙ ^Ιταλία χρήματα άναλώκει^ ές την Γάλα- 

ϊ^οτίαν άφώρμηβεν^ όπως καΐ τά εκείνων άν&ούντα 
τοΓ^ πλούτοις καΐ τά τών ^Ιβήρων έκχρημαΐί^ηται^ 30 
πολλούς μ^ν [ουν] ορχηβτάς πολλούς δ^ μονομάχους^ 
ίππους ^ γνναΐκας^ την αλλην τρνφην επαγόμενος. 166 ΜΩ.ΝΟΣ 

59.21.4 καΐ ην δημόσιον Ιγκλημα τίάβν χ6 ΛλονχΒΐν, χαΐ αυ- 
τών χί κτήματα αντοζ πίτέράύκων τιολλω καϊ έκ τατί- 
χον ηλείω ηργνρολόγεν * πάντες γαρ ηναγκάξοντο καϊ 
πολύ γε ύπερ την ά^ίαν ωνεΐο^αν. άφ' ονηερ καν 

5 τα της μοναρχίας κ^^μι/^^ο; τα κάλλιβτα καϊ τιμίώτατα 

59,21,6 μεταπεμψάμενος άπεκηρνξεν, επέλεγε ί' έφ* έκάβτω 

^^τοντό μον 6 πατήρ έκτηϋατο^ τοντο η μητηρ , τούτο 

6 πάππος^ τούτο 6 προπάππος ' Αντωνίου τούτο Αΐ- 

59, 22, 1 γνπτιον^ Αυγονβτου το νικητηρνον!^ ον μΰΐ/ιτο^ καϊ 

10 περνεπονεΐτό τν^ άλλ\1ς τε τα άλλα έδαπάνα ωβπερ ει- 
ώ^εί^ καΐ ές τα ύτρατενματα ' πέντε γαρ και εΐ^κοΰι μυ- 
ριάδας (Ττρατ&ωιτωι/ η^ροιΰεν^ ων καϊ πολύ μέρος 
άνάλωβε^ τους μίν κα^^ θκάυιτον^ κατακόπτων^ τους 
δϊ άϋ'ρό^υς αμα πάντας φονεύων. Ιδών γάρ ποτέ 

15 δ;|τλοι/ εϊτε δεΰμωτών εϊτε και άλλων τ^ι/αιι/, πρού- 
έταξε τούτο δη το λεγόμενον άπο τού φαλακρού μέχρι 
τού φαλακρού πάντας αυτούς ΰφαγήναι. κυβεύων 
δέ ΛοίΓί, καΐ μα%ών οτι ουκ εϋη αύτω άργύριον^ γιτηύέ 
τε τάς των Γαλατών άπογραφάς^ καϊ ^| αυτών τους 

20 πλουΰιωτάτους ^-ανατω^ηναι κελεύύας έπανήλϋ'έ τε 
προς τους ύυγκυβευτάς καΐ Ηφη οτι ύμείς περί ολί- 
γων ^δραχμών άγωνίζεβϋ'ε ^ έγώ δε εις μυρίας και 
πεντακιβχιλίας μυριάδας η%•ροιβα, καϊ ούτοι μεν 
ούδενΐ λόγφ α^τωΛοι/το ' άμέλει εις τις αυτών ^Ιούλιος 

25 Σακέρδως άλλως μ\ν ευ χρημάτων ηκων^ ου μέντοι 
καϊ υπερπλουτών^ ώβτε καΐ έπιβουλευ^ηναι δι^ αύτά^ 
όμως έί, επωνυμίας άπεύφάγη ' ούτως άκρίτως πάντα 

59.23.5 ^^δΐ/βίΓο. κοί τον Κλαύδιον δε άπέκτεινεν άν^ εΐ μη 
κατεφρόνηύεν αυτού τα μεν τγι φύύει τα δε εκ προ- 

30 νοίας πολλην νωΰ'είαν προσποιούμενου, ές δε τον 

59,25,1 ώκεανον έλ^ών ώς καϊ έν τ^ Βρεττανία ατρατεύύων^ 

καϊ πάντας τούς ύτρατιώτας έν τί} ηόνι παρατάξας, Γ. ΚΛΑΙΓΟΑΑΣ. 167 

τΟίΐΎΙΟονζ ΧΒ έπεβη^ καΙ ολίγον άπο της γης άπάρας 
άνεαλευβε^ καΐ μετά τοντο έπΙ βήματος νψηλον [ζή- 
0ας χαΐ ύνν^μα τοϊς ύτρατνώταις ώς ές μάχην δούς^ 
τοΤςτε βαληιγκταϊς έ^οτρννας αυτούς^ εϊτ εξαίφνης 
έκίλενβέ ύψίβν τα κογχύλια ΰνλλί^αύ^αι. λαβών δ^ 5 
131 τα βκνλα ταντα, χαΐ γαρ λαφύρων δηλονότι προς 
την των έπινικίων ηομπην έδείτο^ μέγα τε εφρονη- 
0εν ώς καΐ τον ώκεανον αντον δεδονλωμένος ^ καΐ 
τοΙς ύτρατιώταις πολλά έδωρηύατο, καΐ 6 μ^ ές την 
^Ρωμην τά κογχύλια άνεκόμιβεν^ ίνα καΐ έκείνοις τά 10 
λάφνρα δείξ^η' η δε βουλή ονθ' όπως έπΙ τούτοις 
ηανχάξοι είχεν^ οτι μεγαλοφρονούμενον αντον έπνν- 
^άνετο^ ού%^ όπως αντον έπαινέβειεν' αν γάρ τις 
έπίμηδεμιαη μικρά τινιάνδραγαϋ'ία ήτοι επαίνους με- 
γάλονς η καΐ τιμάς έξαι0ίονς ποιηται , διαμωκάβϋ'αί 15 
τε καΐ διαύιλλούν αυτήν υποπτεύεται, όμως είβελ- 
%'ών ές την πόλιν την μίν βουλην ολίγου έδέηΰεν 
άπολέβαι παύαν^ οτι μη τά ύπίρ ανΘ'ρωπον αύτω 
έψηφίόατο, τον δε δήμον α^ροίβας πολύ μεν αργύ- 
ρων έκ μετεώρου τίνος πολύ δ% χρυύίον Ιρριφε, καΐ 20 
πολλοί άπώλοντο διαρπάξοντες' βιδηρια γάρ μικρά 
αττα αύτοΐς^ ώς φαβί τινες^ άνεμέμικτο, Βετιλλΐνον 
δΐ Κάϋβιον άπούφαγηναι κελεύύας^ καΐ τον πατέρα 
αυτού Καπίτωνα παρεϊναι ψονευομένφ αύτω κατή- 
νάγκαζε μητ άδικούντά τι μητ εΐαηγγελμένον, πυ- 25 
δομένου τε αύτοΰ εΐ μύβαι γέ οι επιτρέπει^ προβέταξε 
καΐ εκείνον αφαγήναι. ην δε τις Πρωτογενής ατρό^δο,ζθ,ι 
πάντα αύτω τά χαλεπώτατα υπηρετών, ώβτε καί βι- 
βλία άεΐ δύο περιφέρειν καΐ αυτών το μεν ξίφος το 
δ^ έγχειρίδιον ονομάζειν. ονιτο^ έύήλϋ'έ ποτέ ές το 30 
αυνέδριον ώς καΐ κατ άλλο τι, καΐ πάντων, οία 
εΙκός, προΰειπόντων τε αύτον και δεξιουμέν<ύν δριμύ 168 ΜΑΝΟΣ 

τέ τι Σκρφωνίω Πρόκλω ένείδε χαΐ εφη ^^καΐ 6ν με 
άβηάζι^^ μιβών ούτω τον αυτοκράτορα;^ άκονβαντε^ 
δε τοντο οι παρόντες Λερνέύχον τε τον βυμβονλεντψτ 
69,26,4 καΐ διέΰπαοαν. ήβΰ^έντος τε επΙ τοντφ τον Γαΐον^ 
5 καΐ φηΰαντος αντοΐς κατηλλάχϋ'αν, έφηφίύαντο θί(ως 
καϊ βηματι νψηλω καΐ εν αντφ τφ βουλευτηρίω^ 
ωΰτε μηδίνα έξίκνεΐΰ^αί ^ καΐ φρουρά βτρατιωτικίί 
και έκεΐ χρψ'^ο. ανακαλούντων δε αύτον των μεν^ 
ι^ρωα των δ% ϋ'εόν^ δεινώς έξεφρόνηύεν, ηξίου μεν 

10 γαρ καϊ ηρότερον νηερ αν^ρωπον νομίζεβ&αι^ καϊ 

τ^ τε αελήντί ϋυγγίνεβ^αι καϊ ύπο της νίκης βτε- 

φανούβϋ^αι * Ζευς δε είναι έπλάττετο, καϊ κα^νά τούτο 

καΐ γυναιξ,Ιν αλλαις τε πολλαιςκαι ταΐς αδελφαΐς μάλι- 

59,26,6 (3τα 0υν είναι προεφαβίΰατο, '^Ηρα τ ε καΙ'Άρτεμις καϊ 

15 ^Αφροδίτη πολλάκις έγίγνετο. προς γαρ δη την των ΐ3? 
ονομάτων μετά&εύιν καϊ το άλλο Οχημα πάν το πρού- 
ηκόν βφιύιν ελάμβανε^ καϊ ποτέ μεν ϋ^ηλυδριωδης 
ώράτο καϊ κρατήρα καΐ ϋ^ύρύον εΐχε^ ποτέ δε αρρε- 
νωπός ρόπαλον καϊ λεοντην έφόρει. λειογένειος αυ 

20 καϊ μετά τούτο πωγωνίας έφαντάζετο^ τρίαινάν τε 
ίύτιν ότε έκράτει^ καϊ κεραυνόν αν&ις άνέτεινε. παρ- 
%ένω τ ε πολεμικχι ώμοιούτο^ καϊ μετ' ου πολν έγυ- 
ναέκιζεν. ούτω που καϊ τω ρυ^μω της βτολης και 
τοις προβϋ^έτοις τοις τε περι^έτοις ακριβώς έποικίλ- 

25 λετο^ καϊ πάντα μάλλον δοκεΐν η άνθρωπος είναι 
η%^ελε, και ποτέ τις άνηρ Γαλάτης Ιδών αυτόν έπι 
βήματος ύφηλού έν ^ιός εϊδει χρηματίζοντα έγέλαύεν. 
οίέ Γάιος έκάλεΰετε αυτόν καϊ άνηρετο ^^τί 0οι δοκώ 
είναι ;" καϊ ός άπεκρίνατο^ έρώ γαρ αυτό τό λεχ%•έν^ ότι 

30 μέγα παραλήρημα, καϊ ούδεν μέντοι δεινόν ίπαϋ'ε' 
ύκυτοτόμος γαρ ην. ούτω που ράον τάς των τυχόντων 
η τάς των έν άξιώΰει τινί όντων παρρηύίας οΐ τοι- Γ. ΚΑΛΙΓΟΑΑΣ. 169 

ονχοι ψΒρονΰί, ταύτα μ^Ιν ονν τα ύχηματα^ οτιότε τίζ 
ϋ^εος έπλάττετο είναι ^ ελάμβανε^ καΐ αυτών χαΐ ίκε- 
τειαι καΐ εύχαΐ %ν6ίαι τε κατά το υτρόβφορον ^ίρούη- 
γοντο * άλλως δε δη Ιν τε ττ} ύηριχ'η χαΐ έν ττΙ νικψ 
τηρία ύχεν^ ώς πλήξει έδημοβίευβεν. έφίλει τε ολί- 5> 
γονς. τοίζ γαρ ηλείύτοις καΐ των βουλευτών η την 
χείρα η τον πόδα προύκυνεΐν ώρεγε^ καΐ δια τοίθ' 
οί φιλη&εντες υ% αύτου χάριν αύτώ καΐ έν τ^ γε- 
ρουοία εγίνωύκον^ καίτοι τους ορχηύτάς κα-θ-' ημέραν 
φιλουντι πάντων ορώντων. έκολάκευον ί* αυτόν ία 
και οί πάνυ δοκούντες τι είναι. 6 ί' ουν Βιτέλ- 
λιος 6 Αούκιος ουτ αγενής ουτ άφρων ων, άλλα 
και έκ της έν τ^ Συρία αρχής οι^ομαΰτος γενόμενος, 
τά τε άλλα λαμπρώς ηγεμόνευβε^ καΐ τον Άρτάβανον 
και έκείντι έπιβουλεύοντα, επειδή μηδεμίαν τιμωρίαν 15 
έπΙ τή ^Αρμενία έδεδώκει, κατέπληξε τ ε άπαντήΰας 
αύτώ έξαπιναίως περί τον Ευφράτην ήδη οντι, καΐ 
ίς τε λόγους αυτόν υπηγάγετο καΐ ϋ^ύααι ταΐς του 
Αυγούύτου τού τε Γαΐου είκόβιν ήνάγκαύε, βπονδάς 
τε αύτώ προς το τών ^Ρωμαίων βύμφορον δούς καΐ 20 
προαέτι καΐ τούςπαΐδας αυτού όμηρους λαβών, ούτος 
ούν 6 Βιτέλλιος μετεπέμφ^η μ^ν υπό τού Γαΐου ως καΐ 
άπολούμενος' έφ* οΐς γαρ οί Πάρθοι τον βαύιλέα 
133 υφών έξήλαΰαν, έπΙ τούτοις εκείνος αίτίαν ^&χε, μι- 
ύηΰ'είς τε υπό τού φϋ'όνου καΐ επιβουλευτείς υπό 25 
τού φόβου ' έΰώ^η δ^ ύχηματίύας πως εαυτόν ώβτε 59,27,& 
καΐ έλάττων αύτώ της δό%ης φανήναι, καΐ προς τε 
τους πόδας αυτού προύπεοών καΐ δάκρυύι κλαύύας, 
κάν τούτω και %ειάβας αυτόν πολλά και προβκυνή- 
βας^ καΐ τέλος εύξάμενος, αν περιΰωΰτΙ, ϋ'ύβειν αύτώ 30 
έκείνψ. έκ γαρ τούτων ούτως αυτόν έτι^άαευβε καΐ 
ιλεώύατο ώβτε μη μόνον περιγενέβ^αι^ άλλα καΐ έν 170 ^Ι^ΝΟΣ 

50,27,6 χοΐζ πάνυ φίλους αντον νομι6%^ίναι» %οτ% τον Γαΐον 
βνγγίνεβ^αί τε τ^ ύελητη] λέγοντος^ καΐ έρωτηβαντος 
οίύτον εΐ ορωη την ϋ'εον ΰννοΰβαν αντφ^ κάτω τε 
ώς χαΐ τε^ηΛως ίβλεπεν νποτρέμων, χαΐ μικρόν τι 
δ ψ^εγί^άμενοζ '^νμΓι/ ' ίφη ^'τοΐζ &εοΐς, δέύποτα, μόνοίς 
άλλήλονς οράν Ιξεΰτι" Βντέλλιο^ μεν ουν εκείθεν αρ- 
ξάμενος πάντας καΐ μετά τούτο τους άλλους κόλα- 
ξ>9,2»,ικεία ύπερεβάλετο, ΓάίΟζ βΐ έπΙ πλέον έ^αχ^'είς^ 
και έν αυττι τχ^ ^Ράμχι ναον εαυτού κατεβκευαόεν. 

10 έτεκτηνατο μίν γαρ καΐ εν τω ΚαΛίτωλίω κατάλυβίν 
τινα^ ΐνα^ ώς ίλεγε^ τφ ^^Ι βυνοικο£η' άαα^ιώύας 
δε δη τα δευτερεία έν τη αυνοικηβει αυτού φέρεα^αι, 
καΐ προβεγκαλέύας αύτω οτι το Καπιτωλίου κατέλα- 
βες^ ούτω δη έτερον τε νέων έν τω παλατίω βπουδη 

15 φκοδομηύατο^ καΐ άγαλμα ές αντόν η^'έληβε το τού 
^ιος τού ^Ολυμπίου ές το εαυτού είδος μεταρρυΟ^μί- 
0αι. μη δυνη^'είς δέ^ τότε γαρ πλοΐον το προς την 
κομιδην αύχοΰ ναυπηγη^'εν κεραυνοΐς έφ^άρη^ και 
γέλως, οβάκις τινϊς ώς καΐ τού εδους έφαψόμενοι 

20 προαηλΟ^ν^ πολύς έξηκούετο^ έκείνω μίν έπηπείλει^ 
αύτος δϊ έτερον ένέύτηαε. τό τε ^£θ(ίκονρ&οι/ το έν 
τη αγορά τη ^Ρωμαία ον διατεμών δια μέβου των 
αγαλμάτων εϊβοδον δι αυτού ές το παλάτιον έποι- 
ηύατο^ όπως καΐ πυλωρούς τους ^ιοβκούρους^ ως γε 

25 καΐ ίλεγεν^ Ιχη. \/ίιάλι6ν τε αύτον ονομάύας^ την τε 
]Κ.αιΰων{αν την γυναίκα καΐ τον Κλαύδιον άλλους τε 
τους πλουβιωτάτονς Ιερέας προβέδ'ετο^ πεντήκοντα 
καΐ διακούίας έπΙ τούτφ παρ έκάύτου μυριάδας λα- 
βών, καΐ αύτος έαυτω Ιεράτο^ τον τε ΐππον ύυνιερέα 

30 άπέφηνε ' καΐ ορνιϋ'ες αύτω απαλοί τέ τίνες καΐ πολυ- 
τίμητοι καθ' εκάβτην ημέραν έϋύοντο. ταΐς τε βρον- 
ταΐς έκ μηχανής τίνος άντεβρόντα καΐ ταΐς άβτραπαΐς 

Όφζβό ϋγ ν^005ι•€ Γ. ΚΑΛΙΓΟΛΑΣ. 171 

ανχΎΐύτραΛτΒ' χάΐ ολΟζβ χεραννος καταηέύοι^ Ιί^ον 
ΙΖΑ άντηχόντίξεν ^ ύηιλέγων έφ* εχάβτφ το τον Όμηρου, 
η μ^ άνάειρε η έγώ 6ε. ^' οντοζ ονν 6 ^εόζ, οντος 6 59,28,8 
Ζευς, ίνα τις τά τε άλλα τα αϋβχιστα έξ ων ηργυρί- 
ξετο ηαραλίΛΤΐ, άλλα τά γε οΐχηματα τά έν αντφ τω 5 
ηαλατίφ άχοδειχΟ'έντα χαϊ τάς γνναϊχα^ τάς των 
πρώτων τους τε παϊδας τους των βεμνοτάτων , ους 
ες αυτά χα^ίζων νβριζεν, έχτίαρπονμενος έπ* αντοΐς 
πάντας απλώς, τους μίν έϋ'ελοντάς τους δ^ χαΐ άχον- 
τας, όπως μη χαΐ δυϋχεραίνενν τι νομιβ^ώβι, πως 10 
αν τις όιωπηύειεν; ^ς γέτοι το χρυοίον χαϊ το άργύ- 59, 29, ι 
ριον το ΰνλλεγόμενον άπ αυτών έμβάλλων έχάατοτε 
εαυτόν εχαλινδείτο, ως ονν πάντα τρόπον έ^εμαίνε- 
το, έπεβούλευβαν αύτώ Κάύβιός τε Χα^^^βα^ χαϊ Κορ- 
νήλιος Σαβίνος, χαίτοι χιλιαρχίας εν τφ δορυφοριχφ 15 
έχοντες. Ουνώμοβαν μεν γαρ πλείονες χαϊ βυν^δεβαν 
το πραττόμενον, έν οϊς ην δ τε Κάλλιβτος χαϊ ό^Επ- 
αρχος' οί ί^ αύτόχειρες αυτού γενόμενοι έχεΐνοι 
ηααν. άλλως τε γαρ άρχαιότροπός τις άνηρ 6 Χαι- 
ρεας ην, χαί τ^ι/α χαί Ιδίαν της οργής αΐτίαν ίύχε ' 20 
γύννιν τε γαρ αυτόν χαίπερ έρρωμενέύτατον ανδρών 
οντά ο Γάιος έπεχάλει, χαϊ το βύνϋτ/μα αύτώ, οπότε 
ές έχείνον χα^ηχοι , πόϋ^ον η ^Αφροδίτην η ετερόν τι 
τοιούτον έδίδον, ^εοπρόπιον δέ τι τω Γαΐω ολίγον 
ίμπροαϋ'εν έγεγόνει φυλάττεβ^αι Κάύ0ιον' χαϊ 6 25 
μεν ές Γάιον Κάύβιον τον τότε της *Αβίας άρχοντα, 
έπειδη το γένος άπό του Καύβίου του τον Καίβαρα 
άποχτείναντος είχεν, ύποπτεύύας, μετεπέμψατο αυτόν 
δεδεμένον, προέλεγε ί' αρα αύτώ το δαιμόνων τού- 
τον τον Κάύύιον τον Χαιρέαν, Απολλώνιος τε τις 30 
Αιγύπτιος οίχοι τε το ύυμβαν αντφ προείπε, χαϊ 
πεμφ^είς διά τούτ ές την ^Ρώμην προΰηχ^τ} τ ε αύτφ 172 ^ΙίΙΝΟΣ 

έν αντγι έχείνΐ] τχι ίΐμ^έρα έν ^ τείΒυτήβειν Ιμελλε^ 
καΐ άναβληΰ•δΙζ ώς καΐ μετ ολίγον κολα0^(ί6μενος 
ίύώ%Ύΐ, έπράχΰ^η δΐ ωδε. έθ(μην τίνα έν τω Λάλα- 
τΐω ηγε χαΐ %'έαν έπετέλει^ καν τοντφ καΐ' αντος καΐ 
5 ηό^ιε καΐ ίπι,νε καΐ τους αΛΛοι;^ εΐβτία^ οτε δη καϊ 
Πομ^ίώνιος Σεκοννδος ο τότε νηατεύων ένεφορεϊτό 
τε αμα των ύντίων^ ;ταρα τοίζ τίοοίν αντον κα^με^ 
νος, καΐ έπικντίτων Συνεχώς αυτούς κατεφίλεί. ώζ 
δ\ καϊ αντος ο Γάιος καϊ όρχηΰαό^αι καΐ τραγωδίαν 

10 νΛοκρΙνα6%αι η&έληΰεν^ ούκεϋ'^ οΐ ^ερί τον Χαιρέαν 
ντίέμειναν^ άλλα τήρηβαντες αντον έκ τον ^εάτρονί^ 
εξελϋύντα ίνα τονς ΛαΙδας ϋ'εάβηται^ ονς έκ της 
^Ελλάδος καϊ της ^Ιωνίας των Λανν ενγενών έηΐ τω 
τον νμνον τον εις έαντον Λεηοιημένον αϋαι μετεπέμ- 

15 ψ«το δη9•εν^ α%έκτειναν έν βτενωτίω τινι άηολαβόν- 
τες, καϊ αντον ΐίράββόντος ονδείς των παρόντων 
άηέύχετο^ άλλα καϊ νεκρον αντον οντά ώμώς έτίτρω- 
ϋκον ' καΐ τίνες καϊ των ύαρκών αντον έγενβαντο. 
την τε γνναΐκα καϊ την ^γατέρα εν^νς Ιΰφα^αν, 

20 Γάιος μίν δη ταύτα έν ίτεβι τριάΐ καϊ μηαΐν εννέα 

59,3θ,ι ημέραις τε οκτώ καϊ εϊκο6ι%ρά%ας τοϊς ίργοις αντοϊς 

ώς ονκ ην %'εος έμα^εν. έμνημονενον τε οΐ παρόντες 

τον λεχϋ'έντος αοτ^ νπ* αντον προς τον δημον 

^^εϋϋ'ε ενα ανχένα εΙχετε\ έπιδεικννντες αντψ ότι 

25 έκεϊνος μ%ν ανχένα 6/α, βφεϊς δΐ δη χείρας πολλάς 
ξχοιεν. έπεί δ^ το δορνφορικον έταράττετο^ καϊ δία- 
^έοντες έπνν%'άνοντο^τΙςΓάιον §βφα%εν^^ Οναλέριος 
^Αβιατιτώς άνηρ νπατενκώς ^ανμαύτόν δη τίνα τρό- 
πον αυτούς ηβνχαύεν^ άνελ&ών ές περιφανές τι χω- 

30 ρίον καϊ έκβοηϋας ^^είϋ^ε έγώ αντον άπεκτόνεινΓ κα- 
ταπλαγέντες γάρ έπανβαντο τον %ορνβον. νΟοο^Ιί: 136 Κ Α Α ν^ Ι Ο Σ. 

Κλαύδιος δε αυτοκράτωρ ωδε έγένετο. μετά γαρ βο,ι,ι 
τηγ αναίρεύιν τον Γαΐον φύλακας εκαβταχόβε της 
Λολεως οί ύπατοι διαπεμψαντΒς την τε βουλην ές το 10 
Καπιτώλιον η9'ροι0αν^ καΐ πολλαΐ καΐ ποικίλαι γνω- 
μαι έΧέχ^ύαν' τοις μ\ν γαρ δημοκρατεΐβϋ'αι τοΓς 
β£ μοναρχεΐΰϋ'αι έδόκει^ καΐ οί μίν τον οί δΙ τον 
Ιΐρονντο. καΐ δια τούτο την ημέραν την λοι%ην καΐ 
την νύκτα πάβαν κατέτρί'ψαν μηδϊν τελειώϋαντες. 15 
καν τούτψ ΰτρατιώταί τΜ/«§ εις το Λαλάτιον^ οΛώς τι 
όνληβωόιν , εί0ελΰύντες ευρον τίν Κλαύδιον έν γω- 
νΐ€^ ηου 6θ(οτεινι^ κατακεκρνμμενον, όννήν τε γαρ 
τω Γαΐφ^ καΐ τότβ την ταραχην φοβηθείς νπεπτηξε. 
και αντον το μεν ηρώτον^ ώς καΐ άλλον τίνα οντά η 20 
Ιχοντά τί έ^είλκνβαν^ Ιπειτα δ^ γνωρίύαντες αυτο- 
κράτορα Λρο0ηγόρευ0αν καΐ ές το βτρατοΛεδον αύτον 
ηγαγον, κάκ τούτου μετά των άλλων πάν το κράτος 
αύτω, οΙα του τε βαΰιλικον γένους οντι καΐ ^π^^^χΰΓ 
νομιξομένω^ Μδωκαν, οί δ' ύπατοι τέως άλλους μεν 25 
καΐ δημάρχους . πέμποντες απηγόρευον αύτω μηδ'έν 
τοιούτον ποιεϊν^ «λλ' έπί τε τφ δήμφ καΐ τ'ζ βουλ^ 
καί τοΙς νόμοις γενέβ^αι ' επεί δ^ αυτούς οί όυνόντες 
βφίβι βτρατιώται έγκατελιπον, τότε δη και αύχοί 
ώμολόγηύαν^ καΐ τα Λούίττα οΰα ες την αύταρχίαν αύ- 30 
του ηκοντα ην αυτώ έφηφίααντο. ούτω μ^ν Τιβέ- 
^405 Κλαύδιος Νέρων Γερμανικός^ 6 του Αρούΰου 174 ΜΩ.ΝΟΣ 

τον τήζ Αφίας τίαιάοζ νίός^ την αυτοκράτορα αρχήν 
Ιλαβε^ μη ηρίν έν ηγεμονία τινί το παράηαν έί,ητα- 
ύμενος^ Λλην οτι μόνον νΐίάτενύεν ' ηγε δ^ τΐεντηχο- 
ΰτον ίτος της ηλικίας, οντος την μίν ψυχην ον φαν- 
6 λος ίγένετο , άλλα καί έν Λαιδεία ηακητο , ωύτε καΐ ΐ37 
βνγγράφαι τινά, το δ^ δη βώμα νο0ώδης, ωΰτε καΐ 
ττ] κεφαλτ} καΐ ταΐς χερύΐν νηοτρέμείν, καΐ δια τοντο 
χαΐ τω φωνηματι έύφάλλετο. καΙ μεντοι καΐ δίφρω 
καταύτέγω Λρώτος ^Ρωμαίων έχρηύατο, καΐ ^| εκείνον 

10 καΐ νυν ονχ οτι οΐ αυτοκράτορες άλλα καί ημείς οι 
νπατενκότες διφροφορονμεθ'α ' πρότερον δΐ άρα ο τε 
Ανγονύτος και ο Τιβέριος έν ύκιμηοδίοις, οηοίοίς αι 
γυναίκες ετι καΐννν νομίζονύιν Ιύτιν οτε, έφέροντο, 
Κλαύδιος δ% τα μ\ν άλλα ον κακός ην, ηεριφανέ- 

15 ατατα δε των ομοίων έδονλοκρατήϋ'η τε άμα καΐ 
έγνναικοκρατη^η' άτε γαρ έκ ηαίδων έν τη νούη- 
λεία καϊ έν φόβω τραφείς καΐ δια τούτο ϋκΐ πλείον 
της άλη%'είας εύη^ειαν Λροβτίοιόύμενος , όπερ που 
καΐ αύτος έν τι^ βουλή ωμολόγηύε, καϊ ;τρο(^£τ£ καϊ 

20 έν βυνουύίαις γυναικών πλείοβι γενόμενος, ονδϊν 

60,2,6 έλευ^εροπρεπίς έκέκτητο. έπετίϋ'εντο ί' αύτω §ν τ ε 

το!:ς πότοις μάλιΰτα καΐ έν ταΐς μί^εΰι' πάνυ γαρ 

άπληΰτως άμφοτέροις τούτοις προβέκειτο, καν ην έν 

τω καιρώ τούτφ εύαλωτοτατος. προς δΐ καϊ δειλίαν 

25 ΒΪχεν, νφ' ης πολλάκις έκπληττομενος ούδϊν τών 
προσηκόντων έ^ελογίζετό, καΐ αυτού καϊ τούτο προβ- 
-^ λαμβάνοντες ουκ έλάχιβτα κατειργάξοντο' καϊ εκεί- 
νον τε γαρ φοβονντες έξεκαρπονντο, καϊ τοΓ^ άλλοις 
τοβούτο δέος ένέβαλλον ωύΟ'\ ίνα ύυλλαβών εΙπω, 

ζο-πολλοϊ έπϊ δεϊπνον έν ττ^ αύτ^ ^ί'^^^^ ^^ό ^^ '^^ 
Κλαυδίου καϊ υπ* αυτών καλούμενοι τον μίν ώς 
καϊ κατ άλλο τι παρίεντο, προς δ^ εκείνους έφοίτων. Κ^ΑΤΜΟΣ. 175 

ον μην αλλ' εϋ τις νπεΙς,ΒΧοι τον Κλαυδίου τα δι 
αντούζ αμαρτήματα^ ταλλα δεόντως ηρ^ε. τον μέντοι θθ,3,4 
Χαιρέαν και τινας άλλους ά^εκτεινε, πόρρωϋ'εν το 
χί^θ' έαυτον άύφαλες ^ροορωμ£ΐ/ο^. Ιχρα^ε δΐ τοντο 
ονχ ώς τω Γαΐφ τιμωρών^ αλλ' ως εαυτω έηιβονλεύ- 5 
οντάς τούτους λαβών, χαΐ με'ντοι καΐ τΐερί τα χρψ 60,6,3 
ματα ^αυμαβτος έγενετο^ Λαντος άτίεχόμενος άργυ- 
ριύμού ρνχαρον^ την τε τον δήμου εύκοϋμίαν καΐ 
ύωφροΰννην ΛερΙ Λολλον ποιηόάμενος καΐ την έπΙ 
τον Γαΐον έχιπολάΰαόαν τρνφην εταίρων, άλλα τε 10 
ένομο^έτηβεν εΙς τοντο βνντείνοντα' τά τε καΛί^- 6ο, ο, 7 
λεία εις α ύννιόντες Ιπινον^ κατέλνύε^ καΐ 7^ροα^ταξε 
μήτε κρέας Λον έφϋ'ον μηϋ'^ νδωρ ϋ'ερμον πιπράακε- 
η^ύ^αι^ τονς μη 7ίει%'αρχονντας κολάζων. λιμον ί^βο,η,ι 
Ιϋχνρον γενομένον ον μόνον τοις εν τω τότε παρόν- 15 
6ιν αφθονίας των τροφών^ άλλα καΐ τοις ές ηάντα 
τον μετά ταντα αιώνα Λρόνοιαν έηοιηΐίατο. έπειύά- 
κτον γαρ παντός^ ώς εΐηεΐν^ τον βίτον τοις 'Ρωμαίοις 
οντος^ η χώρα η προς ταΐς τον Τιβέριδος έκβολαΐς 
οντε κατάρύεις αύφαλεΐς οντε λιμένας έπιτηδείονς 20 
εχονύα ανωφελές 0φι0ι το κράτος της ^αλάΰβης 
έηοίει ' Ιξω γαρ ττι τε ώρα εΐόκομιΰϋ-έντων καΐ ές την 
άηο^ηκην άναχ%έντων ^ ονδ%ν την χειμερινην εΐΰε- 
φοίτα^ άλλ* εϊτις ηαρεκινδννενύε^ κακώς ά%ήλλα00ε. 
ταντ* ονν βννιδών λιμένα καταύκενάύαι έπεχείρηόεν^ 25 
ονδ* άττετράτνη^ καίηερ τών αρχιτεκτόνων είπόντων 
αντώ χν&ομένω πόύον το άνάλωμα ίύοιτο^ οτι ον 
ϋ'έλεις αντον Λοιηύαι. όντως νΛο τον Λλη^ονς τον 
δαηανηματος άναχαιτιύ^ηναι αντόν^ εΐ προπνϋ•οιτο^ 
ηληιύαν^ άλλα καΐ ένε^νμη^η Λράγμα καΐ τον φρο- 30 
νήματος καΐ τον μεγέ%Όνς τοις ^Ρωμαίοις α%ιον. τον- 
το μ\ν γαρ έΐζ,ορν^ας της ητίείρον χωρίον ον βμικρόν 176 ^Ι£ΙΝΟΣ 

το Λερι^ τνάν έκρητνίδωΰε κάΙ την %άλαβΰαν εις αντο 
εί6ε6έξατο^ τοντο δ^ έν αντφ τω ηελάγει, χώματα 
εκατέρωθεν αυτού μεγάλα χώβας θάλατταν ενταν%•α 
πολλην ηερνεβαλε^ καΐ νηύον έη αντ^, πύργον τ ε 
5 έ% εκείνα φρνκτωρίαν Βχοντα κατεΰτηόατο' ωνόμα- 
ϋται ί^ τονθ* οηερ ίβτΐ κατά την έπιχώριον γλώτταν 
60,13.1 λιμην, έτ£0•ει, δε βυνεχώζ μονομαχίας αγώνας ' ΐίάνν 
60,13,4 γάρ 6φι6ιν έχαιρε, τά τ ε γαρ άλλα καΐ τους διά με- 
6ον της %'έας παρά τον του άρίβτου καιρόν κατά- 
10 κοπτομενους ηδιβτα έθεώρει , καίτοι λέοντα δεδιδαγ- 
μένον άνθρώτίους έύθίειν καΐ πάνυ γε διά τούτο τω 
Λλη%'ει άρέβκοντα άποκτείνας ώς ου προ6ηκ/^ τον- 
60,14,1 ούτόν τι θέαμα οράν * Ρωμαίους, έθιϋθείς ά' ουν 
αίματος καΐ φόνων άναπίμηλαύθαι προηεχέύτερον 
15 καΐ ταϊς άλλαις βφαγαΐς έχρηύατο, αίτιοι δε τούτου 
έγένοντο οϊ τε Καιβάρειοι καΐ η γυνή αυτού η Μεβ- 
ύαλΙνα διενεγκούαα τάς κατ* αύτην άπάΰας άκολα- 
βίο/, και θράβει. οπότε γάρ άποκτεϊναί τίνα έθελψ 
ΰειαν, έξεφόβουν αυτόν, κάκ τοντοτ; %άνθ* ούα έβού- 
20 λοντο ποιεΐν έαετρέποντο. καΐ πολλάκις γε έ^απιναί- 
ως εκπλαγείς καΐ κελεύύας τινά έκ τού παραχρήμα 
περιδεούς άπολέύθαι^ Ιπειτμ άνενεγκών καί άναψρο- 
νηβας έπεζήτει τε αυτόν, καΐ μαθών το γεγονός ^λι;-^ΐ39 
πείτό τε καΐ μετεγίνωύκεν. ηρ^ατο δε των φόνων 
25 τούτων άπό Γάίου ^Αππίου Σιλουανού, τούτον γάρ 
ενγενέύτατον οντά μεταπεμψάμενος ίόφα^εν, οτι ττ} 
Μεύβαλίντι προό έκρουα εν , ουκ έθεληβας αύτι^ βυγ- 
γενέύθαι πορνικωτάττι τε καί άαελγεβτάτ'η ουΰτι, και 
τφ Ναρκίύοω τω άπελευθέρω αυτού δι εχείνην. καΐ 
30 ^υνέπλαίίεν 6 ΝάρκιΟΟος ώς Οφαττόμενον τον Κλαύ- 
διον υπ* αυτού αύτοχειρίψ ίδών, ίτι τ ε έν τ^ ενντι 
οντι αύτω το οναρ υπότρομος διηγη0ατο, καί η ΚΑΑΤ^ΙΟΣ. 177 

Μεβύϋίλΐνα χαραλαβοϋΰα έδείνωΰε. καΐ 6 μίν όντως βο,ΐδ,ι 
έ^ έννανίον ΰίαραπώλετο^ τελεντηΰαντοζ δ' αυτόν 
ονκέτν χο^ΐ^χην ελπίδα οΐ Ρωμαϊκοί τον Κλανδίον 
ίύχον ' ο^εν αντω κοΛ "Αννιος Ονίνικιανος καΐ Φον- 
ρίος Κάμιλλοξ επαρχιών άρχοντες έχανεύτηβαν ' αλλ 5 
οντοι μεν εΙς μέγαίτον φόβον τον Κλανδίον έμβαλόν 
τες, ώς μι,κρον δεΐν καΐ έ^ελοντην έκΰτηναι τον κρά- 
τονς αντοΐς^ ^^6'^τα ντίο των Οτρατιωτών ^γκαταλει- 
φ&εντες άχώλοντο. ΐίολλοί δΐ δίά την Ίίροφαβιν 
ταντην ονχ οτν άνδρες, άλλα καΐ γνναϊκες έφϋ'άρψ 10 
0αν' ντίο γαρ της βννεχείας των κακών εις τοβοντο βο,ΐβ,τ 
τα πράγματα ηροεληλν^ει ωϋτ αρετην μηκέτ άλλο 
μηδέν η το γενναίως άτίο^ανεϊν νομίζεύ&αι, 6 ί' ονν 
Κλαύδιος καΐ ΰννϋ^ιμα τοις βτρατιώταις το έ'Λος 
τούτο ύννεχώς έδίδον, το οτν %ρη ανδρ' απαμνναβ^αι 16 
οτε τις ηροτερον χαλεπηντι. πολλά δ% προς την βον^ 
λην τοιοντότροπα ελληνιβτϊ παρεψ^έγγετο. τοις ί^.60,ΐ7,4 
Ανκίοις χρηματίξων, έπννϋ'άνετο τ^ Λατίνων γλώττγ^ 
των πρεϋβεντών τίνος, Ανκίον μ^ν το άρχαΐον οντος 
^Ρωμαίον δε γεγονότος ' καΐ αντόν, έπειδη μη ΰννηκε 20 
το λεχ%'έν, την πολιτείαν άφείλετο, εΙπών μη δεΐν 
^Ρωμαϊον είναι τον μη καΐ την διάλε^ίν βφων ίπι- 
βτάμενον. έπειδη γάρ έν πάϋιν ώς ειπείν οί ^Ρα>- βο,ιτ, 5 
μαΐοι των ^ενων προτετίμηντο, πολλοί αντην παρά 
τε αντον εκείνον τιτονντο καϊ παρά Με66αλΙνης των 25 
τε Καιϋαρείων ώνονντο ' καΐ δια τοντό μεγάλων το 
πρώτον λημμάτων πρα^εϊ0α, ίπεΦ^ όντως νπο της 
ενχερείας έπενωνΐ0%η ωβτε καΐ λογοποιη^'ηναι οτι 
καν νάλινά τις ύκενη δω βνντετριμμένα τινί, πολίτης 
ί6ται. Με0(ίαλϊνα δ% αύτη τε ηβέλγαινε καΙ τάς αλ- 30 
1*0 λας γνναϊκας άκολαβταίνειν ο^οΛ»^ ηνάγκάζε, καΐβο,ιβ,ι 
πολλάς γε καϊ έν αύτω τω παλατίω, των ανδρών 

ϋΙΟ 0Α88Ιϋ8. Ύ, 12 178 ΜίΙΝΟΣ 

ααρόντων χάΐ ορώντων, μοίχεύδΰ^αί έποίεν^' χαΐ εκεί- 
νους μίν χάΐ έφΙλΒί κάΙ ηγάπα^ τψαΙΙς χβ καΙ άρχαΖζ 
ηγαλλΒ^ τους ί' άλλους τους μη βυγκα^ιέντας εΙς 
τούτο 0φας καΐ έμί<ϊ€ΰ καΐ χάντα τρόπον άπάλλνε. 
5 καϊ τον Κλαύδιον εως τίολλού τίνος ταύτα έλάν^ανεν, 
ΎΙ γαρ ΜεύϋαλΙνα έκείνω μϊν ^Βραπαινίδίά τίνα Λαρα- 
κατέκλινΒ , καϊ ους ύτίώπτΒυε μηνυ0α£ τί αύτω τονς 
μΙν εύεργεβίαις τους δε καϊ τνμωρίαις τίροκατελάμ- 
60, 19, 1 βάνε. των δ% βτρατιωτών τι, βταύιαβάντων^ έτεεμφ^ 

10 μ^ν 6 Νάρκιβϋος ύπο του Κλαυδίου καταύτηβαι αν- 
τούς•^ καϊ έπΙ βήμα ώς καΐ δημηγορηϋων άνεβη' οι 
δϊ πολλφ μάλλον έηΐ τούτω αύτω άχ&εό^έντες εξαί- 
φνης τούτο το ^ρυλούμενον άνεβόηβαν ^Ηώ ΰατουρ- 
νάλια\ επειδηπερ έν τοις Κρονίοις οί δούλοι το των 

15 δε0Λοτών ^χημα μεταλαμβάνοντες εορτάζουύι^ καΐ 
ούτω δια την άΰίαξίωόιν τού Ναρκίΰΰου τω τε βτρα- 
τηγφ ΰφων τφ Πλαυτίω εηειύ%•η6αν καϊ εις την 
Βρεττανίαν έπεραιώϋΊ^όαν ^ οτε καϊ Ούεβπαοιανος 
των υποβτρατηγούντων ων τφ Πλαυτίω ευ ηνεχ^η 

20 εν τω Βρεττανικω τούτω πολεμώ^ εις ον καϊ ο Κλαύ- 

διος άπο της 'Ρωμης άφικύμενος καϊ τους εΙς χείρας 

έλκοντας αύτω των πολεμίων τρεψάμενος^ τά τε βα- 

90,22,1 βίλεια αυτών χειρωβάμενος ^ Βρεττανικος έηωνομά- 

60,22,3 ΰ^-η. η δϊ Μεββαλΐνα τού Μνηύτήρος τού ορχηΰτού 

25 έρώύα^ καΐ μηδένα τρόπον Ουγγενέβ^αι οί πεϊβαί 
δυναμένη^ διελέχ%'η τω άνδρί^ άί,ιούβα αυτόν πει^αρ- 
χείν αύτη άναγκάβαι τον Μνηύτηρα^ ώς καΐ έπ* άλλο 
τι αυτού δεομένη' καΐ ούτως είπόντος αύτφ τού 
Κλαυδίου πάν^' ούα αν προύτάββηται υπό της Μεύ- 

30 υαλίνης ποιεϊν^ ύυνην αύτη ώς καΐ τονθ' ύπ^ εκεί- 
νου κεκελευύμένος, τό δ^ αυτό τούτο καϊ προς αλλσυς 
ύυχνούς ίπραττεν' ώς γαρ είδότος τού Κλαυδίου τά, ΚΑΑΤΜΟΣ. 179 

γινόμενα καΐ βνγχωρονντος αύττΐ αχολαύταίνειν ίμοι- 
χενετο. Κλαύδιος δε^ επειδή 6 ήλιος έν ττ^ των ^,2β,ι 
γενεθλίων αντον ίΐμέ^α έχλείφειν Βμελλεν^ έφοβη&η 
μη τις ίχ τούτον τ^χραχη γένηται^ χαΐ προέγραψεν ου 
μόνον οτι έκλείφει καΐ οπότε καΐ έφ* οπόύον^ άλλα 5 
καί τάς αίτιας δι^ ας άναγχαίως γενη0εβ%•αι τοΰτο 
Βμελλεν. εΐύΐ δε αΐδε. η ύεληνη την κάτω τον ηλίον 
ηιηεριφοράν^ ωύπερ πον τίεπίύτενται^ εϊτ ονν ίψεί,ης 
αντον είτε καΐ μετά την Έρμήν αντόν την τε Άφρο- 
διτην ίχει^ κ^νι^ίίίίί κινείται μ^ν κατά μήκος, ωαπερ 10 
καΐ εκείνος, κινείται δε καΐ κατά βά%ος, ωύπερ 
ίαως τιαΐ εκείνος, κινείται δε καΐ έν τω %λάτει^ όπερ 
ονδαμτ] ουδαμώς τφ ηλίω νηάρχει. όταν ονν κατά 
τε την αντην αντφ εν%νωρίαν ντάρ την ημετέραν 
ο'φιν γένηται καΐ νπο την φλόγα αντον νποδράμγι, 15 
τότε την ανγην αντον την εις την γην κα^ηκονύαν 
τοις μίν έπΙ πλείον τοΙς δ* έ% Ιλαττον διεβκέπαβεν, 
ονδε επΙ βραχύτατον αποκρύπτει ' ίδιον γαρ άεΐ φως 
Ό ήλιος ίχων ονκ Ιβτιν οτε αντον άπαλλάττεται, καΐ 
δια τονϋ'* οΐς αν η βεληνη μη έπίπρούϋ•εν, ωβτ αντον 20 
0ν0κιάζεύ%'αι, γένοιτο, ολόκληρος άεΐ φαίνεται, περί 
μϊν δη τον ήλων ταντα βνμβαίνει. η δί αελήνη, ον 
γάρ έύτιν αποτρόπαιου καΐ το κατ έκείνην ειπείν, 
έπειδηπερ άπα% του λόγον τοντον προβηψάμην, όϋά- 
κις αν κατ άντικξμ) τφ ηλίφ γενομένη, έν γάρ ταις 25 
πανύεληνοις μόνως αντ^η τοΰτο, ωϋπερ καΐ έκείνω 
έν ταΐς νονμηνίαις, βνμβαίνει^ εΙς το της γης ύκία- 
ύμα κωνοειδίς ον έμπέύγι, γίνεται δε τούτο όταν 
δια των μέΰων έν ττ} τον πλάτους κ^ι/ι^ίί^ί περιφερή- 
ται, Οτέρεται γάρ τον ηλιοειδονς φοιηός καΐ αύτη 30 
κα%'' εαντην, οποία έύτί, φαντάζεται, ταύτα μίν δη 
τοιαύτα έΰτιν, η Μεύΰαλΐνα δ\ τον Μνηβτηρα άπο- 60,28,3 

12* 180 Μ^ΝΟΣ 

βΐίάύκβα ίτίο του ϋ'δάτρον ^ΙχΒ^ χαΐ οπότε λόγος τις 
έν τω δημφ περί αύτον οτι μη ορχοίτο γίγνοιτο, ^αν-- 
μά τε 6 Κλαύδιος έηοι,είτο^ ομνυς οτι μη ύννεΐη αυτφ. 
Λΐύτεύοντες δϊ άγνοεϊν αντον τα γιγνόμενα^ έλυΛονν- 

5 το μ\ν οτι μόνος ονχ ηΛίβτατο τα έν τφ βαΰιλείω 
δρώμενα^ οβα κάΙ ές τους πολεμίους ηδη διεπεφοι- 
τήκει ' ου μην χαΐ έζελέγχειν αυτά ηϋ'ελον, το μέν χι 
την Με66αλΐναν αΐδούμενοι, το δΐ καΐ του Μνηβτ^η- 
ρος φειδόμενοι' οΰον γαρ έχείνη δια το χάλλος^ το- 

10 βοϋτον τω δήμω δια την τέχνην ηρεΰχεν, ούτω γαρ 
που δεινός σοφύί^τι^^ έν τ^ ορχηΰει ην ωύτε του ομί- 
λου μεγάλχι Λοτ% απουδ^ δράμα τι αυτόν έπιβόητον 
ορχηύαϋ^αι δεομενου, παραχϋφαί τε έκτης ΰχηνής 
χαϊ είτίεΐν οτι ου δύναμαν τούτο ποιήααι' τω γαρ 

15 'Ορέ^ττι ύυγχεχοίμημαι, έν δ\ τω ε^ης ίτει χ. τ. Λ. 
(ΐτιαβ 8β<ιηιιη1;αΓ 60,29;1; νοί. 3; ρ. 365. νΟοο§1(: ΟΙΩΝΟΣ 

ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ. 197 *** [Λαβιτ^νος] έηΐ πρεββείαν πεμφϋ'είς Λρό^ 48,24,5 
Πέρόας^ έφ* ω βνμμαχίαν αίτήααι κατά ΚαββΙον κάΙ 
Βρούτον' ως δ^ 6 χρόνος έτρίβετο^ τον Περβών /ϊα- 10 
ύνλέως αμφιβόλου οντος χάΐ την Ιχβαόιν των τίραττο- 
μίνων άναμένοιηος^ εΐλετο Ααβιήνος ηαρ* ίχντοίς 
καχαμένειν^ ίκροτιμηβας τον μετά βαρβάρων βίον του 
οικείου ολέθρου. 

198 '^Οτί ίδών 6 Καϊύα^ τον τάφον καΐ το βώμα του 15 
^Αλεξάνδρου, τίροτρετίόντων δϊτών^Αλεξανδρέων Ιδεΐν δΐ,ιβ,δ 
καΐ το 0ώμα Πτολεμαίου,^^ εγω^ Ιφη " βαονλεΐς βούλομαι. 
^εάοαύϋ'αι^^ ούχΙ νεκρούς, ^Οτι προτρεηομένων αντον 
Λάλίν έντυχεϊν τφ "Αηνδι, "^/ώ" φηοι ^^%'εους τίροβκυ- 

1/ώ, ούχΙ βούς" 20 

'^Οτι Κορνήλιος νβριότης έγενετο καΐ άδικος τιμψ 53, 28, δ 
&εΙς υπό Καίβαρος' έν γάρ τ^ δυναύτεία απαντάς 
διέβαλλεν καΐ έκάκου, ωύτε καΐ Πρόκουλόν τίνα αυτά δ3,24,2 
άχαντηβαντά Λοτε την ρίνα και το (Τ^όμοί το οίκεΐον 
καταβχεϊν αΐνιττόμενον , οτι ούδε φθενΐ^^^*^/^^ ούδ^ 25 
άναΛνεύϋαι έηΐ αύτου ^Ιξ,εβτιν. άλλος δέ τ&^ λαβών 
μάρτυρας τίροΰηλϋ'ε δημοΰία καΐ ηρετο αύτον εΐ έχι- 
^'^ι/ωσχβ^ αυτόν, του δ^ είπόντος αγνοεϊν, βτραφείς 
ηρός τοι)^ μάρτυρας ^' οράτε" Ιφη "οη αγνοεί με' μη- 
δϊν ουν λίγων περί εμού ηιύτευ^^ηΓ 30 νΟοο^Ιί: ΤΙΒΕΡΙΟΣ. 57.15.1 "Οτί Τίβερίος τα κατάλειψε έντ α ληγάτα Καίααροζ 
10 ονκ άτίεδίδον χρόνον Λολνν' έπειδη δ^ νεκρού δι,ά 

τηξ αγοράς έκφερομενον ηρούελ%'ών τις Ιδοζε προς 
το ους αύτω 'φίϋ'νρίξειν , καΐ έρωτη^'είς παρά των 
ύννόντων τι τούτο πεποίηκεν^ Ιφη τω Ανγονϋτφ 
δεδηλωκέναι οτι τα ληγάτα μέχρι του νυν ουκ έδόϋ'η, 
15 εκείνον μεν αυτίκα άτίέκτεινεν^ ΐν αυτάγγελος αύτου^ 
ωύηερ καΐ ετίΐβκωΛτων είΛε, γενηται. 

57.18.2 '^Οτι έφηφίσαντο οΐ βουλευταΐ και τον Νοεμβριον 
μήνα , έν ω Τιβέριος έγεννη^η^ Τιβεριον καλεΐβϋ'αι ' 199 
6 ί^ ουκ ίδέχετο είτίων αύτοϊς ^^καΐ έάν δεκατρείς 

20 Καίύαρας ίχψε^ τι ποιηύετε;" 

'^Οτι Τιβέριος τους κατηγορουμένους επί τινι ηι- 

κρώς έκόλαζεν οΰτως έτίΐλέγων^^ ουδείς εκών άρχεται^ 

αλλ* άκων εΙς τούτο βυνελαύνεται'** μη μόνον γαρ μη 

πειθαρχείων τους αρχόμενους ηδέως^ άλλα καΐ έπιβου- 
25 λεύειν τοις άρχουβι ' καν προβεδέχετο τους κατηγο- 

ρούντας μη διακρίνων είτε δούλος κατά δεόπότου . 

είτε κατά πατρός υίος λέγει. 
58,2,4 "Οτι ΑιβΙας ποτέ προΐούύης γυμνοί άνδρες ανε- 

φάνηβαν αύττ}^ και διά τούτο ηγοντο προς θα- 
30 νατον' η δε έκέλευύεν αυτούς άφεθηναι ειπούσα 

οτι ταΐς βωφρονούύαις ούτοι ανδριάντες δοκοϋύιν 

είναι. νΟοο^Ιί: ΤΙΒΕΡΙΟΣ, 183 

"Οτι η αύτη έρωτη^εΐβα ποίοις τρόταοίζ χρωμενη 68,2,5 
τούοϋτον έτίΐ τον Καίόαρος έκράτηβεν Ιφη ^^αντη τε 
ακριβώς όωφρονονόα καΐ Λαντα τα δοκονντα αντω 
ηδεως ποιονβα χαΐ μήτε άλλο τι των εκείνον ηολν- 
Λραγμονονβα και τα άφροδίΰια αντον αθύρματα μηδέ 6 
αΐβ^άνεύ^αι ηρο0Λθΐονμένη. 

'^Οτι Τιβεριος βαβανίζων τινά ΰφοδρώς έπΙ ψ^ν- 58,3,7 
δεύιν αίτίαις καΐ γνονς οτι μάτην έβαβανΐ0%'η^ έκέ- 
λενβεν αντον βΛονδαίως άναιρε^ηναι ' τω γάρ όντως 
νβριβϋ'εντι ύνμφέρειν ίλεγεν την άτ^αλλαγην τον βίον. 10 

ΤΟη Τιβέριος νόβον προβποιηΰάμενος τον Σηι- 68,7Λ'ί 
ανον ως καΐ έχακολον^ηβων εΙς 'Ρωμην Λρρετίεμψε 
200 λέγων μέρος τον βώματος αντον καΐ της ψνχής 
ά7ίοΰπά0ϋ^αι άτι:* αντον ^ καΐ Λεριέβαλεν αντον καϊ 
κατεφίληύεν μετά δακρνοον, ώβτε Σηιανον έπΙ πλέον 15 
έπαίρεβ^αι, 

"Οτι Σηιανον ^Ρηγονλος καΐ ο Αακων λαβοντες 58, ιι, ι 
αντον ίδηβαν καϊ ηγαγον εΙς το δεύμωτηριον' καϊ 
έντενΰ'εν μάλλον αν τις την άν%'ρωηίνην άΰ%'ένειαν 
έλεηύαι^ καϊ Λαιδεν^ηύεται μήτε ^λΙ τοΙς άγαθΌΐς 20 
ογκονόϋ'αι καϊ ίιά τοις βοκονβιν έναντίοις μη δνβχε- 
ραίνειν' οι γάρ πάλαι ως δεύπότην τιμώντες τότε 
ώς δραπέτην έφνλαττον, 

"Οτι 6 Τιβέριος πολλονς φίλονς μετά θάνατον 
τον Σηιανον έτίμη<5εν^ πολλούς δϊ έκόλαύεν' ώς 25 
κο^τεν^εν ταύτα πάντα εΙς την τνχην αναφέρει. 58, β, 2 

"Οτι Τερέντιος έπΙ φιλία Σηιανον κρινόμενος ^^,ίο, ι 
παρά Τιβερίον είπεν '^έγώ ονδίν ηδίκηβα^ εΐ τούτω 
ώς φίλω έχρώμην^ νπο ύον ορών αύτον τιμώμενον' 
ει γάρ 6 αυτοκράτωρ 6 πάντα ακριβώς είδώς έπλα- 30 
νη^ης^ τι ΰ'ανμαΰτόν, εΐ και έγώ ύννεζηπατηϋ'ην ; 
καϊ γάρ προβηκει ημϊν πάντας τους τιμωμένονς νπο νΟοο^Ιί: 184 ΜΩ.ΝΟΣ 

0ον αγαπάν μη Λολντίραγμονονντας οποίοι ποτέ είϋίν, 
αλλ* ενα ορον της φιλίας υφών ποιούμενους το τω 
αυτοκράτορα αυτούς άρέύκεινΓ 

58.23.3 '^Οτι διαπληκτιζομένου ποτϊ Γαΐου χαΐ Τφερίον 

6 του έχγόνου ίφη προς τον Γάιον 6 πάππος Τφέ- 2οι 
ριος "τί (5που8άζεις\ καΐ βύ τούτον ψονεύύεις^ \καϊ 
ύϊ αλλοϊ\!^ 

"Οτι Συνεχώς 6 Τιβέριος τούτο το ίαμβίδνον έπε- 
φΟ'έγγετο^ 
10 ίμού Ο'ανοντος γαϊα μιχ&ητω πυρί, 

"Οτι 6 αύτος χαΐ τον Πρίαμον έμαχάριζεν οτν 
μετά της πατρίδος χαΐ της βαύιλείας άπώλετο. 
58,2^3 "Οτι Αιμίλιος Μαμέρτιος δράμα έποίηαεν όπερ 
^Ατρέα έπ^γραψεν , έν ω εΐύηγαγέ τίνα λέγοντα κατά 
15 τον Ευριπίδην οτι 

τάς των κρατούντων άμα^ίας φέρειν χρεών, 
χαΐ μα^ών τούτο Τιβεριος έφ* εαυτφ το έπος έζέλα- 
βεν^ ^ Ατρέα εαυτόν ί^ά τα μύύη των φόνων ων είρ- 
γάύατο κληϋ'ηναι νομίβας^ καΐ Ιλεγεν ^^ ούτος έμε 
20 ^ Ατρέα έποίηβεν^ κάγώ αύτον Αϋαντα ποιηΰω *" ανάγ- 
κην ουν αύτω έπηγαγεν ωΰτε αύτον εαυτόν άνελείν, 
"Οτι ο βούλεταί τις καΐ έπιϋυμεΐ^ τούτο καΐ &άτ- 
τον πιβτενει, 
δ8,27,4 '^Οτι Αούκιός τις *Αρούντιος καΐ ττ} ηλικία χαί τ^^ 
25 παιδεία προηκων εωρακώς τον Τιβέριον την έπι^ά- 
νατον νούούντα καΐ κινδυνεύοντα καΐ την βαύιλείαν 
έπΙ Γάιον φερομένην άνεϊλεν £ο;ι^τ6ι/ εΙπών οτι οι/ 
δύναμαι έπΙ γηρως δεύπόττι καΙ νεωτέρω τοιούτω 
δουλεύύαι. 
30 "ΟτΛ εωρακώς ποτέ ο Τιβέριος Μάκρωνος καΐ 202 

58.28.4 Γαΐου την φιλίαν, "«ν γε^ εφη '' ποιείς τον δυόμενον 
καταλιμπάνων καί προς τον ανατέλλοντα τρέχων!^ Γ Α Ι ο Σ. "Οτι Γάιοξ Πίβωνα έ^ορίαας δεδωκεν ανχφ ίίκα 59,8,8 
δονλονξ μόνονζ' έπεί δΐ έχεϋνος έδέετο πλείονας 10 
αντφ δούναι, έχέλευΰεν αντω οβοΐξ βονλεται 
χρηο^αν^ ειπών οτν καΐ ύτρατνώταί, μέντοι, τοβοντοί 
001 ύννέβονταν, 

"Οτι μετά πολλάζ έπινοίας ο Γάιος τελευταΐον ^^Λ^Λ 
επΙ την βνγκλψον έτρέπετο καΙ εγκλήματα αντοίς 15 
έπηγεν^ οτι τον Τιβέριον κακώς είρήκααιν' '^έμοί μ^ν 
γάρ' ^φαβκεν ^^ αντοκράτορι οντν καΐ τοΰτο ποιεΐν 
ε^εατιν^ νμεΐς 6\ ου μόνον αδικείτε^ άλλα καΐ άύε- 
βεΐτε προς τον αρ^αντα υμών συτω διακείμενοι^ καΐ 
εϊ τι κακόν έποίηόεν^ ύφ' υμών προτρεπόμενος ίπρα- 20 
ί,εν' καΐ 6 Σψανος ύφ* υμών φυβηϋ'είς άπώλετο. 

"Οτι Γάιος Πρίύκον άνελών Λα χρήματα καΐ 59,18,5 
ολίγα εύρων ταύτα ^αυμαύτον λόγον έφϋ•εγ^ατο 
'^ηπάτηβέ με κα\ μάτην άπώλετο ' ηδύνατο γαρ έπΙ 
τούτοις ζηνΓ 25 

"Οτι ^ομέτιος φητωρ αριϋτος καΐ δεινότατος^ 59,ΐ9,ι 
φαύλος άνηρ^ έπΙ του Τιβερίου γυναίκα τών έπιΰη- 
μων έΰυκοφάντη^εν ^ ώβτε εγγύς θανάτου γενεΰϋ•αι' 
καΐ βυναντηΰας αύττ} ποτέ επετράπη της οδού αίύχυ- 
203 νόμενος ' εκείνη δΐ πληύίον παραγενομένη ίφη ^^ϋ-άρ- 30 
όει^ ^ομέτιε^ δτί. ού βύ /ιαο^ έπαίτιος άλλ* !^;/α- 
μεμνων!' νΟοο^Ιί: 186 Μ^ΝΟΣ 

69.19.2 Τ9η ουτοζ 6 /ίομέχιος επίγραμμα ΛΟίηύας εις ει- 
κόνα τον Γαΐου εΐχεν οχν είκοβτον εβδομον Ιτος 
άγων δεύτερον υτίάτενβεν ' τούτον λαβόμενος 6 Γάιος 
χατηγόρηβεν αντον ώς ονειδίζοντος το μειραχιώίες 

5 αντον χαΐ Λαράνομον καΐ εις το ύννέδριον αντον 
ηγαγεν ώς τε^'νη^όμενον ^ καΐ λογον τίοικίλως βνγ- 
κείμενον εΪΛεν^ καϊ ει άτίελογηβατο ετεϋνήκει' 6 δ^ 
λέγοντος αντον εθ'αύμαξεν και έπεκρότει ώς ακροατής 
Τις αλλ' ον κατηγορούμενος" πληρώβαντος δε καϋ•* 

10 νΛερβολην εδόκει την δεινότητα τον λόγον ϋ'ανμά-- 
ζειν' και δοϋ'έντος καιρόν απολογίας εις όλοφνρμον 
έτρέπετο , καΐ τέλος εις την γην κατέπεβεν ικετεύων 
καΐ ώς ρήτορα μάλλον ονχ ώς Καίύαρα φοβεΐύ^αι 
λέγων' έκεϊνος δ\ ορών ταύτα και άκούων διεχύϋ-η^ 

15 τίΐβτεύόας οτι ττί των λόγων Λαραβκεν^ κεκράτηκεν^ 
καΐ άπέλνβεν αντον ειπών ^ μηκέτι νόμιζε ύαντον 
δεινόν ^ητορα^ ον καϊ νπατον άπεδειξεν. 
69,19,7 '^Οτι Σενέκας ^Αννέας απαντάς τονς κατ* αντον 
άν^ρώπονς ύοφία νπερβαλλόμένος έπειδη λόγον έη 

20 αντω είπεν καλώς βνγκείμενον^ νπερ τούτον κα\ μό- 
νον Ιμελλεν άπόλλνύϋ'αι' άλλα τούτον άφηκεν γν- 
ναικι πειβ^είς^ τ^τινι ύννεκά%•ενδεν^ είπούΰχι δη και 
φϋ'όην Εχει καϊ ονκ εΙς μακράν τ«λβνηί(ί£^ ' άλη^ες δε 
τούτο νομίβας είναι ΰννεχώρη0εν αύτώ οβον ονδέπω 

25 τε9•νη^ομένω. 

59.22.3 "Οτι Γάιος όντως ην αδιάκριτος περί τονς φόνονς, 2ο* 
ώΰτε ποτε προβενεχ^έντων αντω πολλών κατηγορον- 
μένων έφ* ω έ^ετάΰαι^ ΰτηύαι μ^ν αντονς επίύτοϋχον^ 
εΙπεΙν δε το ώς γελοϊον έπϊ τον παρόντος λεγόμενον 

30 άπό τον φαλακρού μέχρις εκείνον τον κομώντος πάν- 
τας φόνενόον, 

59. 22.4 "Οτι 6 αντος κνβεύων ποτε έν Γαλλίαις καΐ μα^ών ΓΑΙΟΣ. 187 

οτν ουκ Ι6τιν αργύρων^ άναύτάς έξητηύε των ευπό- 
ρων άπογραφην καΐ έχέλευβε ηολλονζ ϋΕ, αυτών φο- 
νευ&ηναι καΐ τά χρήματα αυτών είύενεχϋ^ηναι' καΐ 
έλϋ•ών Λρος τους <5υγκυβευτάς εΐπεν ^* έν ω υμεϊζ 
ηερί ολίγων φιλονικείτε , έγώ ΛλήϋΌζ χρημάτων 5 
ύυνηγαγονΓ 

^Οτί ο αυτός Γάως ύυλλαβών Κεριάλιον καν τον 59, 25, ( 
υΐον αυτού ΠαηΙνιον βουλευτάς έτίμωρηύατο^ ώβτε 
έξείΛεΐν τάς κατ* αύτοϋ γινομένας έπιβουλάζ' καΐ 6 
μεν Κεριάλίοζ παντελώς ουδέν είπεν^ παραχρήμα δε 10 
έη^ ο-φεΰνν αύτου άνηρέθ'ηΰαν, έν οϊς ην καΐ Βάβύος' 
καΐ Λαρεΰκεύαβε τον πατέρα αυτού μη ψευδώς κο^τη- 
γορη^'έντα μηδϊ ίγκλημα Ιχοντα παρεϊναι^ ίνα ^εάβη- 
ται την αναίρεβιν τον παιδός, πυ^ομενου δε τον γέ- 
ροντος εΐ Ιξεβτίν αύτω μύβαν τους 6φ%'αλμούς^ έκέ- 15 
λευ0ε μετά το φονεν%^ναι τούτους κακεΐνον φονευ- 
ϋ'ηναν, ό δ^ προϋποίη^άμενος ίλεγεν διάκαιαν εϊναι 
την κρίΰιν του βαβιλέως' ώς άλη%'ώς γαρ καί εκεί- 
νους καΐ εαυτόν τών φονέων είναν^ καν πολλούς άλ- 
λους είναι τους ύυνειδότας ημϊν, καΐ απαντηθείς 20 
205 ειπείν εΐπεν πάντας τους πληβίον αύτου καΐ τοις 
κακοί^ς τούτοις ύπουργοΰντας. καΐ ίδραβεν αν τα μέ- 
γιύτα^ εΐ μη προαχθείς καν τους πάνυ γνηβνους αύτου 
. ώνόμαβεν ' ούτω γάρ ηπιβτηθη καΐ περί τών άλλων, 
εκείνος δε άνηρέθη. 25 

"Οη 6 αύτος Γάιος τον τε νπαρχον καλέύας καί 
άλλους δύο είβηλθεν έν χιτωνίύκω καΐ λέγει αντοΓ^ 
'7ίον ύμείς τρεις έ^τε ώπλιβμένοι^ έγώ δε μόνος καΐ 
γυμνός ' έάν μιβήτέ με^ φονενύατέ μεΓ ως δ\ εκείνοι 
εΙς τους πόδας αύτοϋ προϋέπεύον καϊ παρεκάλουν 30 
μηδέν τοιούτον περν αυτών έννοεΐν^ άνεχώρηύεν δή- 
θεν πεπεισμένος ' πλην καΐ αύτος ύποπτος περί την 188 ΜίίΝΟΣ 

φιλίαν ανχών διέϋΒίχο^ τίάχεΐνοί έδΒδίεααν' έηείνος 
δ\ όνν^χρουεν αυτούς αλλήλους. 

"Οτι 6 αυτός έκίλευ^Βτην ύύγκλψον ύυναχ^νίχι, 
χαΐ δη^εν άμνη0τίαν αύτοίς δέδωχεν^ εΐηών ολίγονς 
δ ηάνυ Ιχενν οίς ίτν ώ^ίξεζο. χαΐ Λοϋι τούτοις διτίλ^ην 
έδίδου την φροντίδα" εκαότος γαρ τίερί εαυτού 
ένενόει, 
69,26,1 "Οτι Πρωτογενής εϊς των χαίετίαηάτων δηλατά- 206 
ρων δύο χάρτας άεΐ έβάόταξεν^ έν οϊς τάς ϋυχοφαν- 
10 τΐας εγραφεν^ χαΐ τον μεν μείζονα ώνόμαζε ^ίφος^ 
τον δΐ ηττονα ίγχειρίδιον. ούτος εΐΰηλ^'εν εις το 
ύυνέδριον^ χαΐ ώς είδον αύτον οΐ βουλευταί^ δια το 
δέος ηάντες ηροΰέδραμον καΐ έδεζιοΰντο χα\ φιληματι 
ηβηάζοντο' βουληϋ•έντος δΐ καΐ του Στιριβωνίον 
15 τοντο Λοιηΰαι^ δεινώς προύβλέ^ας ίφη ^^οιαϊ όύ με 
άΰΛάζτι οντω μιύών τον Καίΰαρα ;" ωΰτε ζάντας τονς 
βουλευτάς Λερι0τήναι χαΐ διαΰτίάβαι τον 2?κρ^|3αίι/£ον * 
και τοντο μα^ών ο Γάιος έΰ'εραπεύΟ'η. 
59,26,8 '\}τι τον Γάιον Γαλάτης τις ϋ'εωρηΰας αύτον μέγα 
20 άνεκάγχαϋεν' 6 δΐ νομίβας αύτον. ύπο ηδονής γελάν 
έκέλευ0εν αύτον α%%ηναι καΙ λέγει ^'τίνα με 2/ομ^ξ£^$ 
είναι '" 6 δέ, έρω αύτο το φημα το Λ«ρ' αυτού λεχ^έν^ 
ίψη οτι μέγα ει παραλήρημα , καΐ ούδΐν ί «Μ/ον ^ίτα- 
^εν' ύκυτεύς γαρ ην καΙ Λένης. 
25 "Οτι η Μιλωνία μετά τρ&ακοι/το^ ημέρας των γά- 
69,23,7 ματν τέτοκεν υίόν^ ον ίβχεν έκ του προτέρου ανδρός ' 
καΐ τούτο ίλεγεν ώς ^εω αύτφ έκγενέ0ϋ•αι οτι εν 
τριάκοντα ημέραις καΐ άνηρ καΐ Μηηρ έγένετο. 
69,30,1 "Οτι μετά την τελευτην Γαΐου 6 δήμος δια το 
30 εΐηείν αύτον οτι Ιδει ηάντας Ιχειν ενα τράχηλον^ 
έμΛαίζων αύτω ίλεγεν '^ημεϊς ενα μ\ν αυχένα ουκ 
Ιχρμεν, Λολλάς δΐ χείρας!* ΓΑΙΟΣ. 189 

"^Οη ΛολλοΙ των όνναύελγαίνόντων χαΐ ΰννε^η- 59,30,2 
207 μοίρτηχσνων αντφ ηχ^^οντο χαΐ έταράττσντο χάΐ τον^ 
ύτρατιώζαζ πολλά Λειρα^έντες χαταΰτηόαι ουκ ηδν- 
ναντο, Βαλέρως δΐ ^Αβίατι,κοζ άνηρ υΛατευκώς ^αν- 
μαβτόν χννα τρόπον χαχέπανβεν ' διατρεχόντων γαρ 
αυτών καΐ πνν^'ανομένων τις Γάιον απέύφαί,εν^ ίνα 
βίκην παρ* αντον λάβωβιν^ άνηλΰ'εν εις περιφανές 
χωρίον καΐ έβόηόεν αντοΐς' ^'εϋ^ε έγώ αντον απέ- 
χτεννα'" καΐ έκ τούτον χαταπλαγέντες και τον άνδρα 
αίδε6ϋ•έντε£ ηβνχαόαν. νΟοο^Ι^ ΚΛΑΤ^ΙΟΣ, 60,16,4 ^Οτι άπελεν^'ερος τον Σαβίνου Λρος έξεταΰίν 
10 έ^ηνεχϋ^η καΐ έλευ^έρωξ έλάληΰεν' 6 δ^ Νάρχίύύος 
έην^ετο αντοϋ'^τί αν έποίηβας, ει έμονάρχηύε Σα- 
βίνος;* άηεχρίνατο^^ έύτηκείν οπιΰϋ^εν αντον καΐ έύι- 
(ΟΛωνΓ εκ τούτον κατακρι^εΐζ άντιρέ^Ίτι. 
60,ΐ6>5 ΚαΙ *Αρίάμη τις έπειδη εϊδεν τον άνδρα έν έύχα- 
15 τω κινδννω οντα^ ον μόνον ου κατεδειλίαύεν^ αλλ 
αντην άπέβφαξεν^ καΐ τον άνδρα εΙς το αντό ηροεκα- 
λέβατο " λαβούόα γαρ το ^ίφος προύτέ^εικε ττ} οικεία 
γαύτρί κα\ ω^ηβε λ^γονΰα^Ιδε ον πονώ' τοντο ονδεν 
έΰτιν ' Λθίη0ον καΐ ύν!* εωρακώζ ονν άπο^νη^κον- 
20 0αν κάκεΐνοζ εαντον άπεύφαΐΕ,εν ' εις τοναύτην γαρ 
τάξιν τα τίράγματα έληλν^ει^ ωΰτε άρετην νομίξεΰ&α^ 
το αντόχειρα γενέύ^αι. 
60,16,7 "Οτν Κλαύδιος τούτων γινομένων ύννεχώξ ι^ο20» 
'Ομηρικον Ιλεγεν 
25 ανδρ* άηαμύναβϋ'αί οτε τις Λροτερον χαίετ^ηντ]. 

60.29.2 '^Οτι Γάλλον τιγά βονλενΰαι δννάμενον καΐ ^ί*» 
διατρίβοντα βπονδ^η μετεπεμφατο καΐ ίφη οτι χρνΰαΐς 
0ε ηέδαις δη0ω ' καΐ Λεριτέ^εικεν αντω το αξίωμα. 

60.29.3 ΤΟη έν τφ ϋ'εάτρω είπέν τις υποκριτής 
30 αφόρητος έ0τιν εντνχών μα0τιγ1ας^ 

ω0τε πάντα τον δημον εΙς Πολύβιον τον άπελενϋ'ερον 
αντον πολλά βίαια τότε ποιονντα άποβλέψαι' ο δε νΟοο^Ιε ΚΑΑΤΜΟΣ, 191 

ΠολνβίΟζ άναότάς έβόηΰβν "ο αντοζ ποι,ητης λέγΒΐ οτν 
βαβίλεΐς εγενοντο οΐ Ίί^ίν αίπόλοί!* 

^Οτι Μίϋ'ρίδάτης 6 των 'ίβηρων βα<ίιλεύζ βνμ- 
βαλών ^Ρωμαϊκό βτρατενματν καΐ ηττηϋ'εΐζ άπογνονς 
τ ε εαντω έδεη&η λόγον αντω δοϋ"ηναι,^ ίνα μήτε βί- δ 
αίως άΛοϋ'άνη μήτε έν έπινικίοΐζ είβαχ^' όντως δη 
γενομένου 6 Κλαύδιος έν ^Ρώμτί έπΙ βήματος «ντον 
έδε^ατο καΐ αηειλτίμικώς αντω διελέγετο' ο ά^ άλλα 
τέ τίνα μετά τΐαρρηΰίας άηεκρίνατο καΐ τοντο τίροβ- 
επηγαγεν οτν έγώ ουκ ηνέχϋ'ην Λρος βέ^ άλλα άφϊγμαί ' 10 
εΐ δε άπνύτείς^ αφες με καϊ ζητεί. 

"^Οτι των Βρεττανών 6 άρχων Καρτάκης καταύχε- 
209 &εΙς εΙς ^Ρώμην άνεπέμφ^η ' οντινα έτά βήματος 6 
Κλαύδιος χλαμύδα φορών είβηγαγεν' ος καΐ ΰνγ- 
γνώμης ετνχε ύνν γαμειτ^ καϊ τοις παιΰΐν εν ^Ιταλία 15 
διάγων ' καί %οτε περινοότηόας την Λολιν καϊ Ιδών 
το μέγεθος αντης καϊ την λαμπρότητα των οϋκων δια 
τί εφη τοβαντα καϊ τηλικαντα κεκτημένοι των Σκη- 
νών ημών έπιϋ^μεΐτε; 

"Οτι μετά Γαλλικανον τον φητορα παρά Κλανδίον 20 
εις Λοταμον ^^φει/τα ο "Αφρων ρητωρ έν τω βννηγο- 60,33,8 
ρηύαι ευδόκιμων παρεκληϋ'η νπό τλι/ο^ Λαρά τω 
Κλανδίω νπίρ αντον ΰννηγορηβαι, ίφηύεν "καΐ τις 
6οι εΐπεν οτι κρεΐοβον Γαλλικανον νηχομαι;^ 

'^Οτι ο Νέρων ΛερΙ Κλανδίον άοτείως έφϋ'έγξατο ' 25 
έν τ^νι. γάρ ΰνύύιτίω εΐύκομιβ^έντων μνκητων^ εί- 60,34,3 
τίοντος τινός ως οΐ μνκηται ϋ•εών βρωμά εΐϋιν^ εκεί- 
νος έφη '^άληϋ'ές' καϊ γάρ ο Λατηρ μον μνκητην φα- 
γών άπε^εώΰΎΐ" νΟοο^Ιί: ΝΕΡΩΝ. 61,2,1 '^Οτν τεχ^'ένχοζ τον Νέρωνος λεγεταί τις έχ τ^ης 
-των ίίβτρων χννηόεως τίροείρηκέναι οτι χαΐ βα0ίλεν- 

10 βεν χαί την μητέρα φονενΰει' οηερ αχονβκϋαν την 

^Αγριηπϊναν Λρος ταύτα βοηύαν ^^ μόνον βαβνλενβάτω 

χαΐ άποχτεινάτω με'^' νβτερον 8% πάνν μετεγνω, 

61,7,1 '^Οτν η ^Αχτη έπέηρατο μ\ν α3Το Άβιας ^ βφόδρα 

δΐ ηγαηάτο όλο Νέρωνος νπίρ την Όχταβίαν γάμε- 

15 την' ώς δ\ πολλά ηοιονβα ονχ ϋΰχνβε μεταγαγεΐν 
αυτόν , έττΐ πάντων βφοδρως αύτω έπηνέχϋ'η βοώβα 2ΐο 
ώς αντη ύε αντοχράτορα άπέδειξεν^ ωβπερ δυναμένη 
δια τοϋτο την μοναρχίαν αυτού άφελέβ%'αν^ ονχ είδυϊα 
δτΛ η μοναρχία παρά Ιδιώτου διδομένη ευ^ς τον λαμ• 

20 βάνοντα χύριον αυτού τον δεδωχότος χα^Ιβτηβιν χαί 

ώς έπΙ το πλεΐβτον χαΐ δι* αυτόν οί δίδοντες άπόλ- 

λυνται. 

61,11,1 "Οτι 6 Νέρων χαί ο 'Όϋ'ων αμφότεροι μιφ ^να^χΐ 

εχρώντο' έδόχονν γαρ εαντρνς βφόδρα αγαπάν έχ 

25 της τού βίου ομοιότητος' ώβτε ποτΐ τον "Οΰ'ωνα εΙ- 

πείν αυτφ ^Όυτω με Καίβαρα ϋδοις" χαΐ ούδ^ν δια 

τούτο χαχόν ίπα^εν' τούούτο δΐ μόνον άντηχουύεν 

οτι ουδ\ ύπατόν ύε οψομαι. 

61, 13, δ "Οτι μετά την έπιβονλην η Άγριππϊνα διαβωΟ'εΙβα 

30 χαΐ τον Άνίχητον παρά Νέρωνος έπ* αύτην άποβτα- 
λέντα Ιδούβα ευϋ'έως της χοίτης άνεπηδηύεν χαί την 
έα&ητα διέρρηξε χαΐ την γαβτέρα άπογυμνώΰαΰα* παϊε' νΟοο^Ιί: ΝΕΡΩ.Ν. 193 * 

^φη "ταύτην^ ^ΑνίκψΒ^ παΐΒ^ οχν Νέρωνα τέτοκΒν' 
ίδών δΐ αντην τε^ηοζνΐαν 6 Νέρων άνόβίόν χν ρήμα 
έφϋ'ίγ^ατο "ονχ τ^δενν οτι τοι,αντην ενπρετΐη μητέρα 
εΙχονΓ 

"Οχι Θραόέας βουλευτής αναιρούμενος ντίο Νέ- 6 
ρωνος Ιφη ^^ εΐ μεν έμε μόνον 6 Νέρων φονενβαν 6ΐ,ΐ5,3 
Βμελλεν^ ηλγουν' ει δΐ των βφόδρα έπαινουντων 
αντον ου φείδεται^ ουδ^ν χεΙ^ρόν μοι ένχεν&εν γενψ 
ϋεται' άλλ^ έκεϊνοι μεν βνναηολλννται ^ έμοΰ δ^ 
μνήμη γούν τις εις τον Ιηειχα χρόνον ίύχαν' ο γαρ 10 
Νέρων αποκτεϊναν μεν δύναται^ άπολέύαι δ\ ον δν- 
ναται!^ 

"Οχι είύιόνχος Νέρωνος εΙς χην ^Ρώμην χους χης 

^ΑγριτίΊίίνης ανδριάντας κα^εΐλον ' μη φϋ'άόανχες 3έ 

211 ενα αΛοχεμεϊν ^άκος αυχω έτΐέβαλον^ ωΟχε δοκείν 15 

έγκαλυ7ίχεύ%'αι ' καί χις ΐίαραχρημα έπιγράψας 

τίροαέπη^ε χω άνδριάνχι ^^έγώ αΐΰχύνομαι καί ϋύ ουκ 

"Οχι Λεριεφερεχο καί Ιαμβεΐον βι,ΐ6,2 

Νέρων ^Ορέβχης ^ΑλκμαΙων μηχροκχόνοι. 20 

"Οχι Ν^ρων πολλούς έπΙ χυραννίδι φονεύων 
πάρα Σενέκα άποχρέπεχαι αύχο χοϋχο είπόνχος ως 
οβους αν φονενβγις^ χόν μεχα ύϊ μέλλονχα βαύιλεΰβαι ^\,\%,^ 
φονεΰβαι ου δύναόαι, 

' "Οχι ποχε λεγονχος χοϋ Νέρωνος ώς πάίηως άπο- 26 
λύω χην 'Οκχαβίαν καί ου βυνοικώ αύχη^ μεχα παρ- 62,ΐ3,2 
ρηύίας είπεν προς αύχον ο Βοϋρρος ^ούκουν καΐ την 
προίκα αυτής άπόδος^ τουτέβτιν χην μοναρχίαν ' χοϋ 
γαρ παχρος αύχού έύχιν η μοναρχία" 

"Οχι ποχΐ περί χον αύχου Βούρρος πράγμαχος 30 
έρωχη^είς δεύχερον Ιφη "περί ων άπαξ εΐπον δεύχε- 62,ΐ3,2 
ρον μη με έρωχαΓ 

ΓΙΟ ΟΑΒβΙϋδ. V. 13 194 ΜίΙΝΟΣ 

62,13,4 "Οη η Πυθίας των έν τω κοιτώνι ^Οκχαβίας μία 
ονβα κατα'φΒνύαα^αι αντης ονκ ηνεόχετο^ άλλα καΐ 
ηλείύχαζ βαλάνους νΛομεΙναβα αηώμνυτο μψΐοτε 
αντην ημαρτηκεναυ εις την κοίτην τον Νέρωνος ' τίαέ 
δ τνοτε τον Τιγιλλίνον βφοδρώς αντ^ έηικειμένον καΐ 
λέγοντος ομολογήβαι τα κακά α εποίηύεν η δέΰτίοινά 
βον^ κάκεννη ΐίροβητνΰαβα εις την Ο'φιν αντον εΐπεν 
^' ΤιγιλλΙνε^ το αίδοΐον της δεβποίνης μον τον βτό- 
ματός 0ον κα^αρώτερόν έύτιν!^ 
10 "Οτι ο Νέρων τά κακά των εαντον ϋνγγενών εις 
γέλωτα καΐ άύτειότητα εΐχεν. 
62,14,1 "Οτι Πανλον τον άηοβτολον της κεφαλής Λ:ρο(ί-2ΐ2 
ενεχϋ'είΰης Νέρων '^ονκ ί^δειν' εφη ^^οτ^ τοιαντην με- 
γάλην ρίνα ίχει^* ωύπερ φενΰόμενος αντον^ είτοντο 
15 Λροεγνώκει. 

"Οτι Θραύέας τις γνώμην άτίεφηνατο άνδρΐ βον- 
λεντιη έύχάτην είναι τιμωρίαν την φνγην. 
62,18,4 "Οτι έτά τον μεγάλον καΐ περιβοητον έμηρηβμον 
της 'Ρωμης ελέχθη τοιούτον τι λογιον^ 
20 ίύχατος Αΐνεαδών μητροκτόνος ηγεμονενΰει, 

"Οτι έπΙ αντον έττερατωΘ'ητο γένος^Ιονλίον^ όπερ άηο 

Αίνείον κατηγετο ' μετά Νέρωνα γαρ ονκέτι ^Ιονλίον 

γένος άλΛ' έτεροι ^Ρωμαίοι έβαΰίλενΰαν. 

62,24,1 "Οτι, ίτολλοί τίνες έβονλενύαντο κατά τον Νέρω- 

25 νος, ώβ δε έγνώύ%'η τούτο Νέρωνι^ ΣονλΛίκιος 

"Ασπρος 6 εκατόνταρχος έρωτηϋ'είς την αΐτίαν της 

έπι^έύεωςίφη οτι άλλως σο* βοη^ήβαι ονκ ηδννάμην 

ονδΐ παύόαι άύχημονονντα^ εΐ μη διά τού άνελείν 0ε. 

"ότι καΐ Φλάβιος Σονβριος έρωτηϋ'είς Ιφη ^'έφι- 

30 ληύαμέν ύε έλπίύαντες αγαθόν 0ε αυτοκράτορα Ι0ε- 

0%αι ' έμί0η0α δ\ οτλ τά καΐ τά ηοιεις * έγώ γαρ 2ΐ3 

οντε άρματηλάττι οντε κι^αρωδω δονλενειν δνναμαι. ΝΕΡίΙΝ. 195 

"Οτι τον Σπόρον τον έκτομίαν έχοντος του ^Vδ- 62,28,2 
ρωνοζ ώς γυναίκα^ εϊζ τις των έν 'Ρωμί] βννοντων 
αντω καΐ ηρος φιλοβοφίαν Λαρεύκευαύμένος - ερωτψ 
%'εΐζ ει αρέσκεται, τοΙς γάμοίς κάΙ τω ύννοικεύΐω^'^ ευ 
γε' εφη ^^ηοιεϊς^ ω Καΐβαρ^ τοιαύταις ύννοικών' εΐ^ε 5 
καΙ ο αος πατήρ τον αντον ξήλον εβχεν καΐ τοιαυττι 
ϋυνωκηαε γαμεττί^'^ δεικννς ώζ εΐ τούτο έγεγόνει^ ουκ 
αν ούτος έτεχΘ•η καΐ μεγάλων κακών ηλεν^εροΰτο 
η πολιτεία. 

Ότι εξαγγελλόμενου Νέρωνος ώς τετρακόσια ίο 
γράφειν βιβλία πολλά αυτά είναι Ιφη Άνν^ας Κορ- 62,29,2 
νουτος καΐ μηδένα αυτά δύναΰ^αι αναγινώ(5κειν. 
είπόντος δε Νέρωνος "και Χρύύιππος^ ον επαινείς 
καΐ ξ^ΐλοΐς^ πολλω πλείονα Ιγραψεν^^^ άπεκρίνατο 
' εκείνος "αΑΛ' έκεϊνα χρη<5ιμωτάτων ανθρώπων βίος ΐ5 
εβτι\ και διά τούτο έφυγαδεύ^η. 

Ότι Τιριδάτης δ^δωκε τφ Νέρωνι τον άκινάκην «3,2,4 
ειπών άπολήψεΰ^αι αυτόν ^ όταν έξέρχηται. 

Ότι Τιριδάτης είπε προς Νέρωνα "δέύποτα^ 63,5,2 
^Αρβάκου μεν εγγονός είμι^ Ούολογαίβου δε καΐ Πα- 20 
κόρου των βαύιλεων αδελφός^ αος ίέ δούλος ' καΐ 
ηλ^ον προς ύε προΰκυνη0ων 6^ τον έμόν %'εόν ώς 
κα\ τον Μί^ραν^ καΐ Ιύομαι τούτο ο^τι αν βύ κελεύ- 
ύτίς' (?ι) γάρ μοι καΐ μοίρα ει καΐ τύχη'^* ο δι Νέρων 
ίφη'^ευ γ ε έποίη<5ας δ εύρο έλ^ών^ ίνα καϊ παρών 25 
εύφράνγις με καΐ παρόντος μου άπολαύύτίς' α γάρ 
214 οτοΛ ούτε πατήρ κατέλιπεν οϋτε αδελφοί δόντες έτψ 
ρηβαν , ταύτα έγώ χαρίζομαι καΙ βασιλέα της * Αρμε- 
νίας ποιώ, ώς αν μά^ητε καϊ ύύ κάκε1!νοι οτλ καΐ 
άψαιρεΐ6%^αι βασιλείας καί δωρεϊύ^αι δύναμαιΓ 30 

Ότι διά την κι^αρωδίαν καϊ τα λοιπά αύχημονα 63,0,4 
άπεβτράφη Τιριδάτης τον Νέρωνα καϊ τον Κουρβού- 

13* 196 ΜίΙΝΟΣ 

λωνα τίολλά ετί'^νεΰεν^ ενί μόνω μεμφόμενος αύχώ 
οτι τοιούτοι/ δεΰΛοτην ίφερεν ' οΛερ ονδε ηρος αντον 
τον Νέρωνα άπεκρνψατο * είτίεν γάρ :«οτε έτά αν- 
τον ^'άγαΰ'όν^ ω δέβτίοτα^ άνδράηοδον Κονρβονλωνα 
δ ίχεις" 

"Οτι ϋ^εωμενος Τίριδάτης ποτέ ηαγκράτιον^ έηειδ'η 

είδεν ^άτερον των παγτίρατναύτών ηεύόντα και τν- 

πτόμενον νπο τον άντιπάλον, Ιφη^^αδικοξ η μάχη' 

ον γάρ δίκαιον τον πεσόντα τνητεβ^αι!^ 

10 ΎΗι προς Ονολόγαιβον ίγραψε Νεροαν τον έλ%'εΐν 

63.7.2 αντον προς αντόν' 6 δ^ ονκ ηνέβχετο' καίτοι πολλά- 
κις νπ^ αντον παρενοχλονμενος άντεπέΰτελλεν οΐ 
οτ^ πολν ύοι φαον η έμοί έύτιν τοόαντην ^άλαοβαν 
παραπλενύαι' έάν ονν εΙς την ^Αβίαν Ιλϋη^ς^ τότε 

15 όνν^ηβόμεϋ'α πού δννάμεϋ'α βνμβαλεΐν άλληλοις. 

63.8.3 "Ιοχι περιοδονίκην \ύι /ϊονΛι)] ίλεγεν είναι Νέρωνα' 
ον γαρ ηρκείτο εις τα λοιπά θέατρα ^ αλλά κάί άπε- 
δημει. 

66,11,2 "Οτι αγανακχηύαντος αντον προς τίνα οτ^ λεγον- 
20 τος αντον έύκν^ρώπαύεν καΐ ον όφόδρα νπερεπτ^νε- 
βεν^ άπεδίωξεν αντον έπιτρεψας μη έλ^είν αντον εΙς 2ΐ5 
οςρ'θ'αΛμΌν^ αντον ' καΐ ως ονκ ίδέχετο αντον, εκείνον 
είποντος '^αΐ πον άπέλϋ-ω" 6 Φοίβος 6 άπελενβ^ερος 
τον Νέρωνος άπεκρίνατο αντω ^' εΙς τίόρακαςΓ 
25 "Οτι έρωτωμενον τ^νο^ τι ποιεί 6 αυτοκράτωρ; 
63, 10,2 άπεκρίνατο οη τίκτει ' την γάρ Κανάκην νπεκρίνατο, 
"Οτι άπο Δελφών ταχέως έί,ηλ^^ε λέγων οτ^ ξι^λο- 
τνπεΐ την φωνην αντον 6 ^Απόλλων. 

"Οτι Νέρων ποτ\ είπεν μήτε αντον χωρίς Τιγελ- 
30 λίνον μήτε Τιγελλΐνον χωρίς Νέρωνος ζην. 
€3,26,1 "Οτι Νέρων ίγρα'φεν έπιβονλην την Γάλβα καΐ 
την άναγόρενΰιν εις 'Ρωμην ττϊ βονλγΙ' αντος δ^ ΝΕΡΩ.Ν. 197 

ου τίαρεγενετο ' χάΐ προβετί^εί δηϋ'εν άπολογον μένος 
οτι έβραγχίαύεν^ χα&άηερ χαΐ έπΙ τω αύαι την 'Ρω- 
μην καταλαμβάνων, 

ΤΟτ^ η γερονβία μα&ονΰα τοντο το χερΙ τον Βίν 63,23,1 
δικός καΐ Γάλβα πάντα τα είω^ότα έπΙ τοις νεωτερί- δ 
ξουΰί κατά Βίνδικος έψηφίξετο ' έπηγγείλατο δ^ Νέ- 
ρων τω άνανρονντι τον Βίνδίκα καΐ κομίζοντι προς 
αυτόν την κεφαλήν αυτού διακούίας καΐ πεντητωντα 
μυριάδας έτίΐδώύειν δραχμών ' οηερ μαϋ-ών 6 Βίνδιξ 
άπεκρίνατο τοΙς είρηκόβιν οτι έγώ δε τω φέροντι την 10 
, κεφαλήν ^ο/χίτών την έμαυτού άντιδίδωμι. 

"Οτι έν Λολλω θορυβώ των πραγμάτων όντων ^ ο 63,26,4 

Νέρων τους βουλευτάς μετεπέμφατ'ο ' οί ίέ μετά 

βπουδης βυνηλ%ον οίομενοί τι βουλεύβαύ^αι αυτόν 

2ΐ6 3Γ£ρΙ των παρόντων' 6 δ^ προς αυτούς Ιφη ^^εϋρηκα 15 

τρόπον πώς αν η νίρανλι-^ τρανότερον φ^έγξηται!* 

"Οτι ίλεγε καΐ πολλάκις προς τους οικείους ο Νέ- «3,27,2 
ρων οτί καν έκ της άρχης έκπέύωμεν^ άλλη τέχνη 
ημάς διαπρέψει ' εις τοόούτο μανίας έληλάκει , οτι 
μετά αυτοκράτορα άρχην ένόμιζεν έ^εΐναι αύτω καί 20 
Ιδιωτεύβαι καί κι^αρίξειν. 

"Οτι ούδενΐ άνέλπιότος ην η εγχείρηΰις της βασι- 
λείας έν τηλικαύτΐ] γενομένη ταραχτ^. νΟοο^Ιί: ΓΑΑΒΑΣ ΚΑΙ ΟΘϋΝ, 64,3,3 ^Ότι τοις δορνφόροίζ άΐίαιτονβι τω Γάλβα απερ 
νττεΰχετο, ο Ννμφέδιος Ιφη *^ ημείς καταλέγειν <?τρα- 
10 τιώτας εΐώ^αμεν άλλ' ουκ άγοράζείν! 

'^Οτυ τίνες των ίδιων δούλων κατεφρόνηβαν^ βον- 
λόμενοί κακών δούλων άπαλλαγηναί. 
64,6,2 "Ότι μα^ών παρά ύτρατ^ωτον Γάλβας ώς'Ό&ωνα 
άτίεκεφάλίόεν εΐπε "καΐ τίς 0οι τούτο ποιηΰαΐτ έκε- 
15 λευβεν;^ 

"Οτι 6 αντος άπο^νηΰκων νπο των έπιβουλενόν^ 
των τούτο μόνον εΐηεν^ "τ^ γαρ κακόν έηοίηβα ;" 
64,7,1 ^Οτι ως εμελλεν η δίκη τον^Ο^ωνα μετι,έναι^ ω<?- 
τίερ ουν εις ανάγκην καταβτάς πολλάκις ίλεγε την 
20 δημώδη ταντην ηαροιμίαν ^^τι γάρ με ίδει μακροΓ^ 2ΐ7 
ανλοΐς ανλεϊν{^ λέγεται δε αντη ετΛ τών έ'ξω τι των 
αρμοζόντων αντοϊς έτίΐτηδ ενόντων. 

"Οτι και έν τοις ντινοις έταράττετο ^ αλλ' ονκ ην 
άίτοφν^'ΐ^ ''^^ύ λο^τΓον. 
25 "Οτι οι ύτρατιώται παρρηβίας λαβόμενοι έτίεχείρη- 
64,9,1 βαν τους βονλεντάς άνελεΐν^ κάΙ έτίέλεγον ως ού δύνα- 
ται 6 "Ο&ων του ύυνεδρίου τοιίτοι; δι/το^ μοναρχηόαι, 
64,10,2 "Οτι ο^Ο&ων παρα'χαί,άμενος Λρος Βιτέλλιον καΐ 
ειπών μη δύναβ^αι μάχην ό/ίΐοφνλωι/ ανδρών Ιδεϊν 
30 και άναχωρηβας ηττηθ-η. 

"Οτι 6 "Οθωι/ ολί^ο^ρον^ο^ γενόμενος ένεκεν τού- 
του την άβέλγειαν τον βίου έύκέπαβεν. ΟίςίΙίζΘοΙ ϋγ Οοο§1(: ΒΙΤΕΑΑΙΟΣ, "ΟτΛ Βιτέλλιοζ έ^εβαλε τους γόψας καΐ ΐΰονς βδ, ι, 4 
άύτρολόγονς δια τίρογράμματος εΐηών αντοις έντος 
ρψηζ 'ημερϋίζ έκχωρήααι πάύηξ της Ιταλίας ' καΐ αν- 10 
τοί ννκτοζ πρόγραμμα άνχιτε^εΐκαβι,ν άηαλλαγηβε- 
6%'αν αντον τον βίου έν χι τελεντάν ίμελλεν' όντως 
ακριβώς το γενηϋόμενον προέγνωύαν. 

"Οτι οί βννδειπνονντες Βιτελλίω όφόδρα κακώς 
218 «Λΐ^λΛαττον * τοιγαρονν ο Κρίύπος νοβηΰας καΐ άίτο- 16 
λειφ^είς έπί τίνος ημέρας^ είτα προελΰ'ών Ιφη'^εί μη ^δ, 2,3 
ένόβηόα^ πάντως αν άπωλόμην" 

"Οτι Βιτέλλιος ίλεγε τον Νέρωνα επαινεΐν καί 
^ανμάζειν^ μέμφεύ%'αι δ\ αντον ως μετρίας οικήσεις ^ϊ>,α,^ 
καταβκενάβαντα^ καΐ ολίγτι δαπάνγι χρηΰάμενον περί 20 
την τροφην. 

"Οτι η γννη αντον Γαλερία τον κόύμον έμέμψετο 65,4,2 
τον έν τω παλατίω ενρεϋ'έντα ως όλί;/οι/ οντά. 

"Οτι Βιτέλλιος άνέβη εις το Καπιτωλίου καΐ την 
μητέρα αντον ήβπάαατο' εκείνη δ^ επιεικής ην^ καΐ 25 
οτε πρώτον ηκονβεν δτί Γερμανικός έπεκλη^η ο νιος 
αντης^ είπεν '^έγώ μίν Βιτέλλιον αλλ* ον Γερμανικον 
τέτοκαΓ 

"Οτι Βιτέλλιος τονς παλαιούς -αντον φίλονς α^αι/οδ,τ,ι 
ηύπάξετο και ^ίδΙ^οίίτο, καινόν τι πάύχων' οί γαρ 30 
πολλοί έπΙ μέγα παρά λόγον άρ^έντες μιβονΰι τονς 
βννειδότας ΰφίύιν την έν τω πρΙν ταπεινότητα. νΟοο^Ιί: 200 ^Ι^ΝΟΣ 

65,10,2 "Οτι ^Αλνηνοζ χαταλνπών Βιτελλίον ηροβε^ετσ 

Βεΰπαύιανώ' νβτερον δ^ μετανοηύας πάλιν τον Βί- 

τέλλιον αντο^άτορα έτΐεβόηΰεν ' . τοιαύτα γαρ εν τοΐ^ 

έμφνλίοις πολεμοις εϊω^ε γίνεβΟ'αι. 

δ '^'Οτι φοβη&είς 6 Βιτέλλιος χιτωνίβχον έρρακωμε- 

65,20,1 νον ένεδν βονλόμενοξ; ληΰειν' ονχ οίον ίέ ην ανδρκ 
αυτοκράτορα γεγονότα έτίΐ Λολν λαβείν. νΟοο^Ιί: Βεσπασιανός. 219 '^Οτί Μονχίανοξ καθ' έκάΰτην βλεγεν οη νενρα οΰ,2,ι 
της ηγεμονίας τα χρήματα έότνν. 10 

"Οτι *Αλε^ανδρεΙς ονκ Ιχαίρον έπΙ Βεαπαΰιανφ^ 66,8,2 
αλλ* έλοίδόρονν αντον καΐ ΙΰχωΛτον έπΙ τ'^ φιλαρ- 
γυρία καΐ έπέκραζον αντω ''?| οβολονς προβ αιτείς " 
ωβτε αντον καίηερ έπιεικεύτατον οντά χαλεπαίνειν. 
"Οτι τον Τίτον έξαιτηααμενον αντονς εκείνοι ονδεν 15 
ήττον Ιακωπτον εΙς αυτοί/ καΐ ίκραζοι/ '^ βνγγινώακο- 
μεν αντώ' ον γαρ οΐδε καιααρενεινΓ 

"Οτι χαριέντως τις άπεφ^εγ^ατο έν τω μοναρχειν 66,9,5 
Βεΰπαβιανον προς τον έρωτηΰαντα^τί πράττει 6 Και- 
0αρ'" είπεν οτ^ Ιδιάζει καΐ ονδ^ μνΐα αντω περί- 20 
κά^η^αι. 

"Οτι Βεΰπαΰιανος γέλωτα ωφλίύκανεν ούάκις άνα- 
λίβκων ίλεγεν οτ^ ίκ των έμαντον αντά δαπανώ, 

"ΟτιΒεαπαβιανος Ιβκωπτε δημοτικώς καΐ άπεύκω- ββ,ιι,ι 
πτετο ηδέως, 25 

"Οτι ο αντος προς τα γράμματα τα προπηλακιβμον 
αντω φέροντα^ α καλονβιν άνώννμα^ ττι δ\ Λατίνων 
φωντ} ψαμώβα^ ονκ ωργίζετο^ άλλ' αντέγραφε πρόσ- 
φορα καΐ προβετί^ει, 

"Οτι Φοίβος τις δεδιώς προ0ηλ%^εν αντω έ^αιτον- 30 
μένος μη οργίξεΰ^^αι έφ* οίς ποτέ έπΙ Νέρωνος είπεν 66,ιι,2 

220 αντω άπελΰ•εΐν εΙς κόρακας ' ο ίέ μετά γέλωτος άπε- νΟοο§Ι(: 202 . _/ίΐαΝΟΣ 

κρίνατο ^'άλλά αν άπέλ^οίς ες τωρακας'" χαΐ μέχρι 
τούτον χαΐ ονχ επε^ηλ^εν αύτω. 

66,11,3 '^Ότν Ονολογαίΰον τον των Περύών βαΰιλέως έΛΐ- 
ΰτείλαντοξ αντω οΰτως "βαΰίλενς βαΰνλεων Ούολό- 
5 γαιβος φιλώ ΒεύΛαύι,ανω χαίρείρ" μήτε αντοκράτοροί 
μήτε Αυγου6τον αντον ονομάβας^ ουκ άν^νβριΰεν^ 
αλλ* άντεγραψεν οντως^ ^^ βαβιλεϊ βαβιλέων Ούολογαί- 
ΰω Βεύτίαύίανοζ Καϊύαρ!* 

66,12,1 "Οτν τινών νζοφίαν λαβόντων έτζΐ τνραννέδί καΐ 
10 ^ραβντερον δίαλεγομένων^ ουκ ώργίαϋ"η άλλα δακρν- 
Οας έίηλ%'εν εκ τον βονλεντηρίον τούοντον μόνον 
έηείΊίών οτι ίμε 6 νΙος διαδέχεται η ουδείς. 

66,13,1 "Οτι Μονκιανος τίρος Βε^τία^ιανον κατά των 
ΰτωικών τίλεΐύνά τε εΐτίε καΐ Ο^ανμάβια^ ώς οτ^ αν- 
15 χηματος κενού εΐύι πετίλ^ιρωμένοι ^ καν τον τίώγωνά 
τις αντών κα%'Ύΐ καΐ τάς οφρνας αναβΛαύτι το Τ£ 
τριβώνιον άναβάληται καΐ αιι;Λοίΐ2^ο^ βαδί0ΐ]^ ΰοφος 
ενΰνς ανδρείος δίκαιος φη^ιν είναι καΙ Λνεϊ εφ* 
έαντω μέγα καν το λεγόμενον δη τοντο μήτε γράμ- 
20 ί*«τα μήτε νεϊν έπίύταται' καΐ τίάντας ντίερορώύι 
καΐ τον μίν ενγενη τη^αλλαδονν^ τον δΐ άγενη όμι- 
κρόφρονα^ καΐ τον μβν καλόν άβελγη^ τον δε αίΟχρον 
ενφνα^ τον δε τίλονύιον τίλεονεκτην^ τον δε τνένητα 
δονλοπρετίή καλονβι *) 

*) Ιη ρ8,1ίπιρ8β8ΐ:ί 1&οιιη& άβιηβΓ8αβ βυηΐ; νββρ&δίαηί γθ8, 
ηί ΟΓβάβΓΘ Ιίοβΐ;, αάΐιιιο Γβϋςααβ; ίίΘΐη Τίίί, Βοιηίίί&ηί, ΝβΓ- 
ναθ, ΤΓ8.ίαηίς[ΐΐ6, β1 ρ&Γϋιη Ηαάήαηί. Ιιαουηα ββΐ; ρ&^ίη£ΐΓαηι 
(ΙιιαίτιΟΓ, ς[ηί8, άβοβΐ βχίΓβιητιιη ίοΐίτιπι ς[ϊΐίΐ1;βΓηίοηί8 ς[ηίΐΓϋ 61; 
ρηιηιιιη (^πίιιίί. ΜΑΙϋδ. ο^ΙαγΟοΟ^Ι^ αυριανός. 221 * 4ν ταΓ^ ο^οΓ^ γαρ Λολλά έβάδίξεν η ιτίΛενεν^ 69,7,3 
οχημαζί δΐ τίάνν ύΛανίως έχρητο' ηρίΰτα δε άνευ 
οΓι/οι; χο(1 πλείονα έβιτεϊτο * πολλάκις δ"^ χαΐ δικάζων ίο 
μεταξύ τροφής μετελάμβανεν χαΐ μετά πάντων ηρί- 
ύτα καΐ έδείπνει καΐ ην αντω το 6ν66ίτιον ηαντο- 
δαηών λόγων Λληρες. 

'^Οτν Άλεξανδρεων βταΟιαβάντων ουκ άλλως έπαύ- 
όαντο^ εως ον έπιβτολην ^Αδριανού έδε^αντο επι- 15 
,τιμώααν αύτοίς * οντω που πλέον Ιύχνύει αύτοκράτο- 
ρος λόγος των οπλών. 

"Ότι της Πλωτίνης άπο^ανον<5ης έπι^νει '/^ίρ^α-βο,ιο, 3 
νος λέγων οτι πολλά παρ^ έμον αΐτηΰαΰα ονδει/ό^ 
άπέτνχεν' τοντο ίβ ουκ άλλως ίλεγεν άλλ^ οτι ιτοί- 20 
αύτα ητει οία ούτε ίβάρει με ούτε βυνεχώρει αντειπεΐν. 

^'Οτι του δήμου έκβοηύαντος προς ^Αδριανον έν 69, ΐ6, 3 
Ιπποδρομία ίνα τις άρματηλάτης ίονλο^ ων έλευ^ε- 
ρωθ^, είπεν δτί ούτε υμάς προύηκει ίονλον άλλο- 
τριον αΐτεΐν έλευ&ερώΰαι οϋτε έμοί δεύπότην αύτοϋ 25 
βιά0α6%^αι. 

"Οτι ΣίμιλΙν τίνα των δορυφόρων άρχοντα^ φρο- 69,ΐ9,ι 
νηοει δ^καΐ έπιεικεία ύεμνυνόμενον^ πάνυ ^Αδριανός 

222 έτίμα' καΐ Ετι ίκατόνταρχον οντά εΐϋκαλέύας διελέ- 
γετο των έπαρχων έ|ω εβτώτων' 6 δ^ Εφη'^αΙΰχρόν 30 
έύτι^ ΚαΙύαρ^ εχατοντάρχω ΰε διαλέγεαϋ•αι των έπαρ- 
χων ε%ω έΰτώτωνΓ νΟοο^Ιί: 204 ΜΩ.ΝΟΣ 

69,19,1 ΤΟτί ο αντος Σίμιλίζ έπειδη βία την άρχην των 

δορυφόρων ηαρέλαβεν^ έ^έΰτη της άρχηζ κάΙ έν άγρω 

Ιτη εητα διηγεν' χαΐ τελευτηΰαντος έν τω μνημείω 

αύτον έπέγραψεν οτι Σίμιλίξ ένταυ&α χατάχειταν 

5 βιούζ μίν §τη τΐεντηχοντα^ ζη^ας δΐ Ιτη εητά. 

69,17,1 "ότι 6 Σίλονανος καΐ Φονόκος ύπο ^Αδριανού 
άντιρέ^ηΟαν * οΛερ μα%•ων ΣιρβΙλλιοζ Ιιβανωτον χαΐ 
Λυρ χιτηύε χαΐ Ονμιάύας ίφη οτι μ^ν ούδεν αδικώ 
νμείς^ ω ϋ-εοί^ Ιΰτε' άηοϋνηβχω δ^ ώς τα μεγιβτα 
10 αδνχηβας, περί δ% ^Αδριανού τοντο μόνον εύχομαι^ 
ίνα έπιϋ'νμηΰας άπο^ανεΐν μη δυνη^γι ' όπερ ζΐς Ιρ- 
γον ί^ίβη ' τάς νόΰονς γαρ καΐ τάς άνάγκας μη φέρων 
^Αδριανός εαυτόν αΛοΰφά^αι η^έληβεν^ ωβτε ποτΐ 
άναβοηύαντα εΙπεΐν '^ω Ζεύ^ ηόβον κακόν έύτνν έτη- 
15 %υμούντά τίνα αηο^ανεϊν μη τυγχάνεννΓ νΟοο^Ιί: ΑΝΤίΙΝΙΝΟΣ. "Οτι της βουλής ένίύταμενης καταηανβαι την ^^Λ,ι 
μνήμην ^Αδ^ιανον χαΐ μη έγγράι^αί αντον εΙς τους 
ηρωσς 6 ^Αντωνϊνος δακρύων καΐ ολοφνρόμενος ως 10 
ουκ ίπειΘ'δν αυτούς^ τελευταΐον "ούδΐ ίγώ [εΐ7ίεν\ 
υμών αρχω^ εϊ γε εκείνος κακός άνηρ και αίΰχρος 
223ν|[ΐ'ίΊ' καΐ πολέμιος έγ ενετό ' πάντα γαρ δηλον οτι 
Λραχ^εντα υπ αυτού καταλύβετε ' τούτο δε εν έοτιν 
καΐ η ποίηβις η εμη" 15 

'^Οτι 6 ^Αντωνΐνος ου δ ένα των ύυκοφαντουμένων το, 2, ι 
ειλετο κολάζειν^ ειπών οτι ου δύναμαι άπο φόνων 
της προύταβίας υμών αρξασθ•»*. *) 

*) Νβ ιηίΓΘΐηαΓ Ιλπι βχί^ηιιιη ίη ν&ϋοΛηο ρ&1ίιηρ868(ο 
Ιβ^ί 6χ Αηίοηίηί Γ6ΐ)α8 βχοθΓρΙυιη, ρΓαθ8ΐ;ο 68ί Χίρΐιίΐίηαβ, 
ς[αί ΙίΙ) ΙιΧΧ. 1. 8.ιηί88αιη αίΐ; αβίαΐθ βιια ρ&Γΐβιη Ιι&ηο ΒΙοηί» 
ίη ςΙια Αηίοηίηί Ρίί γθβ ^βδί&β ίπβηιηί: ςπ&Γβ βί ίρββ Χί- 
ρΜΙίηιιβ^άπο Ιι&βο ίαηίαηι, άίνβΓ8ί8 ίαπιβη ρ1βΓαπις[αβ νβΛίδ, 
80Γίρ8ί1; ίΓίΐ^πιβηία. Ιάβπι άβηίίϊΐιβ Χίρΐιίΐίηηβ ηοβ άοοβί ρΓΐ- 
ΟΓββ ς[ΐιο(][αθ Μ&γοΙ Ατιτβΐϋ Γ68 ^βδ1;&8 οτιπι ρ»Γΐ;1ιίοο Ιι. νβΓΐ 
1)β11ο ίη πιηΐίΐίβ Βίοηίβ οοάίοίΙ)ϊΐ8 ηοη Γβρβπβδβ, ςτιοέί οοη- 
βίαηϋηίει,ηο ίίβηι βοΐο^αήο οοηΐί^ίδββ γίάβηιιιβ. ΜΑΙΙΙΒ. νΟοΟ^Ιί: ΜΑΡΚΟΣ. 71,3,3 "Οτι χρήματα Λοτε αίτη^εΐζ 6 Μάρκος νπο των 
ϋτρατιωτών ονκ ίδωκεν^ εΙπών οτι ο<ία) ατλεον τον 
10 κα^'δΰτηκότος λαμβάνονβιν οί ΰτρατνώταί , τούοϋτον 
έκ τον αίματος των γονέων αυτών καΐ των ύυγγενών 
εξέρχεται ' το δε κράτος της ανταρχίας ουκ έν τοϊζ 
βτρατιωταις^ «ΛΛ' έν τω %•εω κείται. 
71,5,2 ^Οτι ο Μάρκος έλάλει ηρος τίνα ττ^ Λατίνων ψα- 
15 νίΐ' καΐ ου μόνον εκείνος αλλ' ονδε αλλο^ τις των 
παρόντων Ιγνω το λαληΘ'έν, ωύτε Ρούφον τον υπάρ- 
χον εί^εϊν "εικός έΰτι^ Καΐύαρ^ μη γνωναι αύτον τα 
παρ υμΐν λαλη^εντα ' ούτε γαρ ελληνιστί επίύταται!^ 
και γαρ αυτός ηγνόηκε το λεχβ^εν. 
20 "Οτι ένόβηβε ύψόδρα 6 Μάρκος^ ωύτε ολίγας ελ- 
71,22,1 Ίίίδας έπΙ της βωτηρίας έχειν' καΐ πολλάκις έν ττ} 
νόβω έπεφωνει το της τραγωδίας ίαμβειον^ 
τοιαύτα τλημων πόλεμος έξεργάξεται. 
"Οτι παρασκευαζομένου του Μάρκου εΙς τον κατα'Ά 
2δ Καοαίου πόλεμον ου δ ε μίαν βαρβαρικην ύυμμαχίαν 
έδέ^ατο^ καίτοι πολλών βυνδραμόντων αντω, λέγων 
μη χρηναι τοΓ^ βαρβάροις εΐδέναι τα μεταξύ ^Ρωμαίων 
κινούμενα κακά. 
71,30,1 "Οη έγκειμένης της βουλής ϋ^ανατωΘ"ηναι τονς 
30 ύυμπράξαντας Καύύίω καΐ τους ύνγγενεις , άντέγρα- 
ψεν άλλα τέ τίνα καΐ ταύτα ^ '^ δέομαι κάΙ Ικετεύω, 
κα&αράν μου την άρχην από παντός βουλευτιχον νΟοο^Ι^ ΜΑΡΚΟΣ, 207 

αίματος φυλάξατε ' μη γαρ γένοιτο μηδενα υμών υπ 
ίμού μήτε ττ} έμτ} μήτε τ^ υμετέρα ψηφώ αΛολέβ^αν. 

"Οτι έξΰΑθώι/ 6 Μάρκος άπελογεΐτο τω δήμω (6571,32,1 
Λολλοΐς τοΓ^ ίτεΟνν άποδεδημηκώς της ^Ρώμης ' οί ίέ 
έπέκραξον^' 6κτ€3' καΐ τοις δακτύλονς έδείκνυον' οκτώ 5 
γαρ ίτεβιν Ιτυχεν αποδήμων ' οι δ^ ^ηνίττοντο ως 
κατά οκτώ χρυΰοϋς ληψόμενοι' όπερ αΐύ^ομενος ο 
Μάρκος μειδιάύας ίφη^^καΐ οκτώ" καΐ δέδωκεν αύ- 
τοις κατά οκτώ χρυΰούς. νΟορ^Ιί: ΚΟΜΜΟ^ΟΣ, "Οτι όΙ έν Βρεζτανία ύτρατιώται Πρίόχον νηο- 
ΰζράτηγον «Γλοντο αυτοκράτορα ' 6 δϊ τίαρτιτηόίχτο 
10 ειπών οτι τοίουτο^ έγίο εΙμι αυτοκράτωρ οΐοι νμεΐς 
ύτρατιώταΐ έΰτε. 
72,12,3 "Οτί Κόμμοδος αναξίους, καΐ πένητας εΙς την βύγ- 
κλητον ένέγραφεν λαμβάνων τάζ ούύίας αυτών , ωύτε 
Ιούλίον δεδωκότα πάβαν την ουΰίαν αύτοΰ γενέύϋ•αι 
15 βουλευτην' καίτοι τοιούτον ά^τείως λε%%'ηναι έη ^ 
αυτω οτι 'ΐούλιοξ της ονΰίας άφαιρεϋ•εΙς εις το δικά- 
ύτηριον έξωρίό^η. 
72,22,3 "Οτι του κοΑθ(;<7οι; του έν ^Ρώμ^] Κόμμοδος την 
κεφαλήν άφελόμεν>ς καΐ φόπαλον αυτω καΐ λέοντα 
20 έηι^είς Ιγραψεν Αούκιος Κόμμοδος ^Ηρακλής ' έφ* ω 
το φερόμενον επίγραμμα γέγονεν οτ^ ^άιος ηαϊξ 
καλλίνικος ^Ηρακλής ουκ εΙμΙ Αούκιος ^ αλλ* άναγ- 
κάζουβί με. νΟοο^Ιί: ΠΕΡΤΙΝΑΙΞ! ΚΑΙ ΙΟΤΑΙΑΝΟΣ. 

"ότι 6 Κόμμοδος πολύ χρνύίον είωϋ'Βΐ βαρβάροις η,^,χ 
διδόναι' χαί τινας πρέύβεις λαβόντας χρνύίον χαΐ έν 
οδφ ονζας πίμψας 6 Περτίναξ κατέΰχε χαΐ ζ6 χρν- 
ύίον άφελόμενος εΐηεν^ απαγγείλατε τοις οίκον Περτί- ίο 
ναοία βαβνλενεινΓ 

"Οτι τον ΦΑάκκον εαυτόν μέλλοντος αναγορεϋβαι 73,8,5 
βαβιλέα καίφωρα^έντος καΐ θάνατον καταδικαύ^έντος 
παρά της βουλής^ αύτος άνέκραγε'^μη τ'^νο^το Περτί- 
νακος την αντοκράτορος άρχην Ιχοντος βουλεντην άναι- 15 
ρε&ηναι η φνγαδεν^ήναι!^ 6 δ^ Φλάκκος ενλαβηΟ•εΙς 
καΐ αίδεβΰ'είς τον λειπόμενον χρόνον έν αγρφ διηγεν. 
226 "Οτι 6 Περτίνα^ πάντα τά κακώς γεγονότα έπιχειρψ 73, ίο, 3 
0αςέν βραχεί έπανορβ^ώΰαιάπωλεζο^ μη διαγνονς^ καί- 
περ εμπειρότατος πραγμάτων ών^ οτι αδύνατον έβτιν 20 
ά%'ρόαν έπανόρ^ωΰιν έπαγαγεΐν τοις πράγμαβιν^ αλλ* 
είπερ τι αλλο^ και η πολιτική κατάύταβις χρόνου καΐ 
0οφίας χρι^ξει. 

"Οτι Ιουλιανός 6 μετά Περτίνακα την άρχην άρ- 73,ΐ4,ι 
πάύαςπάντας έκολάκευεν' ψηφιβαμενηςδΐ της βουλής 25 
χρυβούν ανδριάντα αυτούς ού προβεδε^ατο ειπών οτι 
χαλτωύν μοι δότε^ ίνα κάΙ μείνγι* καΐ γάρ τών προ 
εμού αυτοκρατόρων, τους μ\ν χρυΰοΰς και αργυρούς 
ορώ κα&αιρε^έντας ^ τους δ^ χαλκούς μένοντας^ ούχ . 
όρ^ώς τούτο είπών' άρετηγάρέβτινηδιαφυλάττουύα 30 
την μνήμην τών κρατούντων ' 6 γάρ δοθείς αύτφ χαλ- 
κούς άναιρεΟ'έντος αυτού καϋ'υρέ&η, 

ΏΙΟ ΟΑββΙϋΒ. γ. 14 Σ Ε Β Η ρ ο Σ. 74,9,1 "ότι Κάΰύιος Κλημης βουλευτής παρά Σεβήρου 
κρινόμενος διά την ηρος Νίγρον φιλίαν Ιφη οτι ίγω 

10 ούδ^ Νίγρον ηπιΰτάμην^ ηνέκα δ^ Νίγρος τον χατα 
^Ιουλιανού τίόλεμον εΐλετο^ ίτυχον ένταϋ&α ων' χα- 
κείνο είλόμην ο μοι το δαιμόνιον έχληρωΰεν' ει δε 
μοί άγανακτηΰει,ς οτν μη άπολέλοντία αυτόν καΐ προς 
β\ άφικόμην^ τούτο έν^υμη^τι καΐ περί των χλψ 

15 οίον ΰου όντων ^ ους εχρήν καΐ απολιπεΐν ύε καΐ 
προς Νίγρον παραγενέΰϋ^αν καΐ πάν ο^τι αν ημών 
καταγνώς^ τούτο έπΙ βαυτον φέρεις, ο δ% Σεβήρος 
έπΙ τούτοις ουκ έχαλέπηνεν, 

^Οτι πάντες μ\ν έπλάττοντο τά Σεβήρου φρσνεΖν'^- 

20 ηλέγχοντο δΐ έν ταϊς αίφνιδίοις έπαγγελίαις μη δυ- 
νάμενοι έπικαλύπτειν το έν τ^ ψνχτί κεκρυμμένον' 
της γαρ άκοης έξαπίνης αύτοΐς προύπιπτούβης άφυ- 
λάκτως ^κίΐ/οιίι/το καΐ υπο τούτων καί υπο της όψεως 
καΐ των η^'ών ώς ίκαύτοι κατάδηλοι έγενοντο' τινίς 

2δ ίέ καΐ ίκ του ΰφόδρα προύποιεΐύ^αι πλέον έγινω- 

ΰκοντο. 

74,9,5 'Ότι Σεβήρος τους βουλευτάς τους γράψαντας 

κατ αυτού προς ^ΑλβΙνον διελέγ%αι βουλόμενος ηβου- 

λη^ καΐ Βιβιανον άνδρα ύπατευκότα καΐ τά Άλβίνον 

30 δοκουντα φρονεϊν ύποφ^είραι^ ίνα ττ} μαρτυρία αυτού 
χρωμενος κατά των βουλευτών άξιόπιΰτον την κατψ 
γορίαν ποιηβη' 6 δΐ εΐλατο όφαγηναι η πράξαί τι νΟοο^Ιί: ΣΕΒΗΡΟΣ. 211 

ελευθερίας άλλότρίον' ^Ιουλιανον ονν ενρών προς 
τοντο άνέηειΰε χάΐ κατηγόρφ έχρηΰατο. 

"ότί Πλαυτιανοζ ονττω^ έπ αδείας διώκει τάτδ,ΐδ,ι 
τνράγματα ωΰτε εκείνον δοκεΐν είναι αυτοκράτορα^ 
τον δ% αυτοκράτορα Ιπαρχον ' ωύτε εκείνο εΐηεν τίρος 5 
τγιν βουλην Σεβήρος οτι 6 βαβιλεύς εύχεται ηρο 
αύτοϋ άτίοθ'ανεϊν * και τίνα τολμήΰαι γράφειν Λρος 
αυτόν, Λρος τέταρτον Καίβαρα. 

"Οτι καΐ ΐίολλών εΙς τιμήν αυτού ψηφιβϋ'εντων 
τίαρά της όυγκλητου ολίγα έδεξατο είτίών αυτοΐς οτι 10 
ταΐς ψυχαΐς με φιλείτε καΐ μη τοις ψηφίόμαύιν. 

"Οτι εν Τυάνη νοΰηΰαντα τον Πλαυτιανον έιζε- 75,ΐ5,4 
ακέφατο ο Σεβήρος ' οΐ δε ύτρατιώται αυτού ου 
ύυνεχώρηΰαν τους μετά τού βαβιλεως οντάς είβελϋ'εΐν, 
άλλα κατεύχον ί|ω. 15 

28 ^Οτι καΐ δίκης άκούβαι βουληθεντι τω Σεβήρω 
ουδείς υττ/ηκουβε δια το μη ηαρεΐναι Πλαυτιανον. 14* ΑΝΤϋΝΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΑΑΟΣ. 77.3.2 "Οτν *Αντωνΐνος μετά την άναίρε6νν Γέτα ηροςχο 
ϋυνέδρίον ηολλά ατοΛα είχών καΐ τούτο Βφ%'ί/^(ίx^ 

10 οτι, μάλλον μϊν μ£θ' νμων ζην βουλομΜ ' βΙ 9\ μή 
τοντο, άι/θ* νμων αΛο^ανεϊν' χαΐ ηρωί εις το βον- 
λεντηριον εΐύελ&ών παρεκάλεν ύνγγνώμιρ/, ουχ οχι 
τον άδελφον άπίύφαξεν^ αλλ* οτν βραγχφ χαΐ ου βον 
λεταν δημηγορηύαι. 

16 "Οτι^ μέλλων ^ι,έναι, προς τ^ 'βιίρ^ «^5 τ^Λεότραφτι 

77. 3. 3 καίφηύιν^^ άκονύατε μέγα πράγμα^ ίνα ηαύα η οίτίονμέ- 
νη χαρτί ' ζάντες οι φνγόντεζ νφ οτφονν έγκλημοίΐ^ 
ηλην οι ύηο τον έμον μ}ν ϋ'είον νμετέρον δϊ ηαχψ^ζ 
Λεψνγαδενμένον εΐεν^ εΐύελ^έτωύαν!* καί μέγα τι ίνό- 

20 μιζε ΛοιεΙν τονς κακούργους καΙ φαυλότατους τον 
αν%'ρωπων εΙς την ^Ρωμην έπανάγων, 

'*Οτν *Αντωνϊνος Παπιανον καΐ Πετρώνιον^ χον 
δορυφόρων έηί τιύι κατηγορηβάντων αύτών^ έΛΒχρε- 
ψεν άτίοκτεΐναι αυτούς^ εΙπών κάκεϊνο οτι έγώ νμόν 
25 καΐ ουκ έμαυτού αρχω' καΐ δια τούτο καΐ ηεί^ομαί 
υμΐν καΐ ώς κατηγόροις καΐ ως δικαύταΐς. 
77,4,2 'ΙΟτ^ τω Παπιανον φονεύβαι^τι ύφόδρα έπεχίμψ"^ 
όεν^ ουχ οτι έφόνευόεν αύτόν^ αλλ* οτι α^Ινψ ανχΌν 
δέδωκεν καί ουχί μάλλον ί,ίφπ την κεφαλήν ανχον 
30 άπέτεμεν, 
77,10,3 "Οτι *Αντωνϊνος ούτω τα πάντα έλάμβανεν ν^ι» 
ζώντων καΐ τελευτωντων ^ ωβτε τους ^Ρωμαίους Λοτ^ νΟόο^Ιί: ΑΝΤίΙΝΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΛΑΟΣ, 213 

έν %φ ΐΛηο8(^μίω όνμβσηύαί άλλα τβ πολλά καΐ 
οτι τους ζάντας άχολουμεν^ ίνα τους τ^λεντώντας 
ϋ'άψωμεν. 

^Οτι ο αντος ίλεγε ηολλάτας οχι ονδενα αν&ρωπον 
9εΙ αργύρων Ιχειν ηλην έμου^ ίνα τοϊς ύτρατιωτανς 5 
χαρίζωμαν. "Οτι ^Ιουλίας της μητρός αντοΰ έτίντιμη- 
όάόης αντφ οτι ηολλα τοις ύτρατιώταις δίίωόι καΐ 
είΛονόης οτν ημΐν ούτε δίκαιος οντε άδικος πόρος 
ηεριλέλειπται^ το %Ιφος δείξας είπεν ^^ϋ'άρύει, μητερ ' 
έφ* οΰον τοντο §χομεν^ χρνόίον ημάς ούχ έηιλεί'φειΓ 10 

^Οτι ο ^Ιούλιος Παύλος ύπατιχος ανηρ ψι^ρος 
χαΐ όχωπτικος καΐ ονδϊ αυτών των αυτοκρατόρων 
άπεχόμενος^ ον καΐ 6 Σεβήρος φυλακ^^ άδέαμω πάρα- 
δεδωκεν^ ως \δϊ\ έν φρουραΐς ων άπέβκωητεν εΙς τους 
βαύιλεΐς^'μεταπεμψάμενος 6 Σεβήρος ωμνυ την κε- 15 
φαλψβ αυτοϋ έκτεμεΖν' 6 δΐ άπεκρίνατο έκτεμεΐν 
αυτήν δύναύ^αι^ έφ* ούον δ^ αυτήν Ιχω^ ούτε ύύ 
ούτε ίγώ καταύχεΐν αυτής δύναμαι. ώότε γελάύαντα 
τον Σεβήρον άπολύύαι αυτόν. 

"ότι τον αυτόν *Αντωνΐνος μεταπεμφάμενος έηέτ 20 
τρεψεν ούτω γράψαι ύτίχους εΙς αυτόν ' 6 δε τεχνι^'ί^Λ^Λ 
κως Ιόκωψει/ ' είπεν γάρ αυτόν έν παντί καιρφ ^ο^- 
κέναι %νμουμένφ ' καΐ τούτο μίν ως 6κωπτων εΐηεν^ 
εκείνον δ% όφόδρα έ^εράπευβεν' ή%'ελε γάρ δεινός 
χαΐ άγριος καΐ απότομος άεΐ φαΐνεύ^αι ' καΙ διά τούτο 25 
αυτφ είκοβι -μυριάδας [έ%αρΙβατο\. 
280 "Οτι ^Αντωνϊνος κατά *Αλαμαννων έ^ορμήβας χρή-^ 77, ΐ4,2 
μαϋιτήν δοκοΰύαν νίκην έπρίατο' Ιλαβε δ^ καΐ [γυ^ 
ναΐκας] αίχμαλϋότους, έν αΐς αΐ γυναίκες έ^αυμάό^ψ 
ύαν' πυΟομένου γάρ αυτού πότερον πραΟήναι ή 80 
φονευΘ'ήνΦίΐ βούλονται^ έκεΐναι φονευϋήναι έπελίτ 
^άντο ' ώ^ δ\ έπρά^ύαν^ αΐ πολλοί έαυτάς άπέόφαξαν. 214 ΜΩ.ΝΟΣ 

"Οτι ^ΑντωνΙνοζ χάύίν έΛ&ΰίμα καί ένετίάλεν οτι 
ονδίν αντον χιχονν' καί Βλεγε τίρος ηάντας^^ δηλόν 
έβτιν οτν ου %'αρρεΐχέ μοι έ% ων μη αΐτεϊτέ με. ει δε 
μη θαρρείτε ^ νΛΟΛτενετέ με, ει δ^ υηοΛχενετε, φο- 
5 βεΐΰϋ'ε, εΐ δε φοβεΐόϋ'ε, μιόεΐτε!^ ταντα δϊ ηράφαύιν 
έΛίβονλής έΛοιεΐτο, 

"Οτί *Αντωνϊνοζ ΚορννφικΙαν μέλλων άνοίνρεϊν^ 
ώς δηΰ'εν τιμών έκέλενύεν αντην ελέβ^αι %'άνατον 
ον βούλετοίΐ άτΐο&ανεΐν' η δε κλανύαΰα ηολλα καΐ 

10 μνηβϋ'εΐόα τσν Λατρος Μάρκου καί του αάΛΛον ^Αν- 
τωνίνου καί του α^^Λφοι; Κομμόδου τέλος έ^ηγαγεν 
ταΰτα "ω δυΟτυχΙς φυχίδιον έν ηονηρω ύώματι 
καϋ'ειργμένον, έ'Ι^λθβ, έλευϋ'ερω^τι , δεί^ον αύτοίς 
οτι Μάρκου %^γάτηρ εΐ, καΐ έάν μη ^έλωύινΓ καΐ άχο- 

15 9'εμένη πάντα τον κόαμον, ον περιεβέβλητο ^ καΐ 
εύ^ετηόαόα έαυτην τάς φλέβας άπέτεμε καΐ αχέ- 
%ανεν, 

"Οτι εις Πέργαμον ο ^Αντωνΐνος Λαραγενόμενος 
καί τίνων αμφισβητούντων Ιδοζεν Βκ τίνος μαντείου 

20 ίπος τοιούτον Λεριφέρειν^ 

Τηλεφίης γαίης έπιβηβεται Αυΰόνιος ^ρ. 
καί οΐΓ^ μεν %'ηρ έτΐεκλη&η, έχαιρε καΐ έόεμνννετο^'^ 
καΐ πολλούς χάνυ άϋ'ρόως άνεϊλεν' ο ^^ το ίχος 
Λοιηύας έγέλα καί ίλεγεν οτι αύτος το Ιτίος έχοίηόεν^ 

25 ένδεικνύμενος οτ^ Λαρά τίετίρωμένην ούκ αν τις 

άποϋ'άνοι' αλλ* Ιύτιν άλη^Ις το δημώδες οτι -φευ- 

ύται καΐ απατεώνες ούδ* αν αλη^^ς είπωβί ποτέ, 

πιστεύονται, 

77,20,2 "Οτι ^Αντωνΐνος τάς κατ αύτον λοιδορίας εΙς 

30 ούδ%ν τιϋ'έμενος είπεν οτι οίδα μϊν οτι ούκ άρέύκει 
.ταΰτα ύμίν' δια τούτο μέντοι καί όπλα καί ύτρατιαί- 
τας Ιχω, ίνα μη έπιβτρέφωμαι των λογοποιουμένων. νΟοο^Ιί: ΑΝΤίΙΝΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΑΛΟΣ. 215 

"Οτί των ^Αλε^ανδρ^ων εργολάβων παμπληϋ•εΐς 6 77,22,5 
^ΑντωνΙνος %ανατωύαζ τ^ βονλί} Ιγραψεν οτι ονδϊν 
διαφέρει^ τίόύοι. Οψων έτελεύτηΰαν' πάντες γάρ τούτο 
Λαβείν α^ίοι ηΰαν. νΟοο§1(: μακρινός. 78,19,2 "Ονν 6 δήμος έπϊ Μακρινού ηρος τον ^ία «ΪΛον 
^ως κύριος ώργίΰϋ'ης, ως πατήρ ίλέηύον ημάς' οΐίΐ 

10 βουλδυταΐ άναότάντες μετά Λολλης δη9•Βν ηδονίίξ 
έλληνίΑίτΙ Ικρα^αν '^ουά καλής ημέρας της 6ήμερον^ 
ούά καλών βαύιλέων^^ βονλόμενοι τον δήμον έφ* «αν- 2 
τους έφελκύααι' οί δϊ ουδϊ την βονλην ^δέΰ&ηααν^ 
αλλ εΙς ονρανον τας χείρας άνέτεινον καΐ έβοαν 

15 'Όντός έύτιν 6 ^Ρωμαίων Ανγονύτος^ τον &εον νΛο- 

δενκννντες' τοντον ^χοντος' αάντα Ιχομεν** οντος 

οΐ ανϋ'ρωΛον καΐ το κρεΐττον αΙρεΐύ%'αι χαΐ το χεΐ^ 

9οαταφρονεΐν έοΐκαύιν. 

78,24,1 'Ότί η ^Ιουλία η Σεβήρου γυνή έ^ εντελεΰταϊααν 

20 ίΛΪ τοβοντον ΰψος άρ&εΐύα κάΙ έλεεινώς τελεντήαα^^ 
Ιδειξε της άνϋ'ρωηΐνης ζωής το αβέβαιον. νΟοο^Ιί: ΗΑΙΟΓΛΒΑΛΟΣ. 'Όχι ο ΨενδανχωνΙνοζ νχο ΰτρατιωτών κατεφρο- 79 
7/ηϋ•η χαΐ αν^ρέ^' όταν γαρ έ^ίβ%'ώύί ηνες χαΐ 
ταντα ωπλιομενον χαταφρονεΐν των κρατούντων^ ου- 10 
δενα ορον της έξονόίας έπΙ το πράττειν α βονλονταί 
Λοιοννται^ άλλα καί κατ* αντοΰ του ίόιητο^ ταύτην 
οπλίζονταί. 

"Οτι Λθτ\ ο αυτός τούτο εϊηεν οτι ουίεν ϋομαι 
ονομάτων έχ ηολέμου τίαΐ αίματος ' άρχει γάρ μον καΐ 15 
ενόεβη καΐ ευτυχή χαρ^ υμών καλεϊβ^'αί. 

"Οτι ψεύδαντωνΐνος έπαινουμενός ποτέ παρά της 
βουλής είπεν οτι ύμείς μ^ν άγαπατέ με χαΐ νη Αία 
333 καΐ 6 δήμος καί τα 1\ω βτρατοπέδου ' τοΖς δ^ δόρυ- 
φόροις οϊς τούαντα δίδωμι ουκ αρέσκω. 20 

"Οτι τίνων ΰυνηγορουντων τω ΨενδαντωνΙνφ 
χαΐ εΐηόντων ώς ευτυχής εϊη τφ υΐφ όυνυπατεύων^ 
Εφη ^^ ευτυχέστερος Ιβομαι κατά τον ϋί,ης ένιαυτον 
μετά γνηύίου υΙού μέλλων ύηατενεινΓ 

Κούφος μίν γάρ ηας όχλος προς τα χβανοτομου- 25 
μενα' 6 δΐ δήμος των ^Ρωμαίων διά τε το πλί^&ος 
χαΐ την ποιχιλίαν των αυγχλύδων ανθρώπων των 
βίς αυτόν 6υνι6ντων φ^ον των άλλων επαίρεται καΐ 
μετά ευχέρειας προς τά άτοπα τρέχει. νΟοο^Ιί: ι 

1 ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΧΟΕΕΡΤΑ 
υ8^υΕ ΑΟ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝυΜ. ΒΑΑΕΡΙΑΝΟΣ. ι 

Ύ>τι ο των Περϋών βαύιλ^ύζ μΒτά Μαριάδνον 
ηρο της πόλεως *Ανηο%Βία^ ώς είχοβί 6τα9ίονς όνρα- 
τοί^εδενεται' χαΐ οΐ μίν φρόνιμοι, Ιφνγσν της πόλεως, 
το 6^ πολύ ΛλήΘΌς Ιμεινεν^ τούτο μίν φίλουντες 
τον Μαριάίνην^ τούτο δΐ καΙ τοίζ χαινιύμοϊς χαίρον- 
τες^ οηερ υπό άνοιας πάόχενν εΙω%α6ι. Αιμιλιανός. 

"Οτί ΑΙμίλιανος άναγορεν&είς βαόίλενς ίγραψΒ 
ηρος την ύνγκλητον οτι την βαύίλείαν νμΐν κατα- 
λψπάνω, χάγώ 6 ύτρατηγος νμένερος ηανταχού άγα- 
νΐξομαι. νΟοο^Ιί: «5 Γαλλιηνός. ^Οχι Μαχρΐνοζ κόμης νών 9'η6ανρών καΐ έφεΰτώς 
ττ} άγορα τσν ύίτσυ έΛενδη καΐ χον ενα αόδα έηεηψ 
ρωτο^ ονχ ευρέϋτι έν τω Λολέμ^ αλλ* έν Σαμούάτοις^ 10 
χαΐ άπεδέχενο χους βχρατνώταζ καΐ άνεκχάχο' 6 δε 
ΣοΛωρης ηέμηεν Κληδόνίον άνδρα χους δίχαιίχάς 
εΐόάγονχα χω βαύιλεϊ^ οζ προέτρεπε Ματίρϊνον ίλ^εϊν 
προς Βαλεριανόν' 6 δΐ ονχ εΐλεχο απελ&εϊν^ λέγων 
'^τές τοόοντον μαίνεται ώότε εκών αντ έλεν&έρον ΐδ 
δούλος καΐ αΙχμάλωτος γενέό&αί;* άλλως τε καΐ οι 
προύτάττοντες άπελϋ'εΐν ονκ εΐ6ί μου κύριοι ' 6 μ^ν 
γαρ πολέμιος έΰτιν, 6 δΐ ονδ^ εαυτού δεβπόζει^ ούχ 
όπως ημων' καΐ παρ'^νει καΐ τω Κληδονίφ μένειν 
καΐ μη έπανελϋ'εΐν προς Βαλεριανόν ' 6 δΐ ίφη μη 20 
προδιδοναι, την πίΰτιν τον γενομένου αυτού δεύπό- 
χου ' καΐ έπανελ^ών καχεύχέϋ-η μετά των αιχμάλωτων. νΟοο^Ιί: Γαλλιηνός και μεμ^ρ. "Οτν Μίμωρ Μανρονόιος ηεμφϋ'δίς έηϊ 6νΧΙογτι 
Χ€ί(^ών^ καννύν ηραγμάτων έπΒ^μηόεν^ 'χαΐ 0«ον• 

10 9^ νηο των ύτρατνωτων αναιρείται. ' οΐ 6ϊ άρχοντα 
ίμέμφοντο ώς άδίκω^ζ αντσν άναίρε^'έντα. χαΐ Θβογ 
δοτός χελευ€&εΙς άηολσγηύαό^αί είπεν οτι ουκ ψ 
ηολλης αξως χαταγνώόεως Μέμωρ^ ώζ άδυνάχοίζ 
έπιχειρών 6 Ιχαη/ τούοντων άρχόνταη/ Λερνβολψ χαί 

15 δύναμι,ν^ αλλ^ ίχεΐνος χαΐ οΐ όνν ούτω δια της ίμίί^ 
ΰ^ουδής χαΐ βαϋιλιχης προνοίας του ότίοπον διημα^ 
χον' ηό&είς 6 βαύιλενς ττ} απολογία ίχέλεν6εν ναίΐ) 
Μέμορος μηδένα φενξεό&αι. 

"Οτι οίφαύλως άναχ^έντες άνθρωποι ονκ εΙώ%αι6^ 

20 βεβαίως τάς φιλίας φνλάττειν, αλλ* έχ μικρόν χρο• 
φάύε(ον μεταβάλλονται. νΟοο^Ιί: 237 Γαλλιηνός και ιγγενοτος. "Οχι, 12 τον Γαλλίηνον γαμέτη τον βαϋιλέως αΐί- 
Ύΐρέβ^ΎΙ τφ Λροϋώπω *Ιγγενονον χνΛ μεταΛεμψαμένη 
Βαλεντίνου εΐηεν αντω οτι, έγώ την βην Λροαίρεΰιν 10 
οίδα ' τον δΐ βαύίλέα έτΛ μίν τ^ ΰ'η έαιλογ*^ έτΐαινώ^ 
έηΐ δ^ τχΐ ^Ιγγενονου ουκ επαινώ ' έν πολλ'ζ γάρ μοί 
νπονοΐα έβτίν' αλλ* άντιηράξαν τω βαύνλεΖον δύνο- 
μαι, ' άλλα 0ν επιτηρεί τον άνδρα ' , αποκρίνεται Βα- 
λεντίνος οτι γένοιτο μ^ν καΐ ^Ιγγένονον γνηβιον περί 15 
Τ'ην δονλείαν νμών οφϋ'ηναι' έπεί το έν έμοί ονκ 
αν παραλείψω τι των εΐζ εϋνοιαν ορώντων του υμε- 
τέρου οϋκον. 

"Οτι έν τω κατά *Ιγγενούου πολέμω πολλοί καΐ 
τέκνα καΐ γονείς καΙ αδελφούς άνείλον έπΙ τούούτον 20 
ωύτε τινά καταβχεϊν ϋδιον άδελφον παρά Γαλλιηνφ 
καϊ ειπείν "ω βαόιλεύ, ούτος αδελφός έμός έΰτι^ καΐ 
έν τφ πολέμφ κατέβχον αύτόν!^ 6 δ^ νομίύας οτν 
παραιτηύαβ^αι αύτον βούλεται καΐ άπεδέξατο καΐ 
έπτ^νεύεν καί ύπέβχετο πολλά δώύειν καΐ την άμαρ- 25 
%£αν της τυραννίδος ΰυγχωρεΐν' τον δΐ είπεϊν οτΰ 
ού χρη τον άπαξ άντάραντα όπλα βαϋιλέως ξηΰαι^ 
καΐ τφ ξίφει ανεΐλεν αυτόν ' 6 δ^ Γαλλιηνός ηγανά- 
κτηύε μέν^ πλην διά το άδόκητον των πραγμάτων 
όυνεχώρηΰεν. 30 

"Οτι Κλαύδιος Ιτυχεν τρωϋ•εΙς εΙς τον άβτρά- 
γαλον καϊ μετά πολλής όπουδης 6 βαύιλενς περί νΟοο^Ιί: 222 Γαλλιηνός και ιγγενοτος. 

ανχον ίπυν^άνετο' εΐζ ουν των ΰτραηωτών είπεν 
ΟΧΙ ως 'Λχιλλευς τίολεμηβας γενναίως έτρώ^η καΙ εν 
τω καταγωγίω τω εαυτόν έΰτί ϋ'εραπενόμενος ' ω6τε 
τον βαύιλέα εΐηείν οτν εΐκότως καΐ εις τον άύτρά- 
δ γαλον έτρωϋΐί. νΟοο^Ιί: ΓΑΑΑΙΗΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΤΟΤΜΟΣ. ^ ^Οχι Γαλλιψ/οξ ο βαύιλευς ηρος Πόότομον αντο- 
χράτορα άναγορενϋ'ίντα ηέμηΒΐ ηρδύβεντάς τους 
έηιύταμένονζ τα γενόμενα Λαρ' αντου χαΐ έρονντας ίο 
αντφ οχν χρτι τα οχυρά καταλαβόντας ηύνχάζείν' 
αλλά ηαραχώρηύόν μοι εΙΟδλθ'εϊν , ίνα διαχρι&ώμεν' 
καί ο κρείττων βάύιλενς. 6 δδ άντεδηλωαεν ότι 
οντε ηαραχωρώ 6οΙ τΐοτε εκών ηαρελ^εΐν χαζ'ΆλΛεΐζ 
οντε εΙς τοιαντην ανάγκην εύχομαι καταύχηναι ίνα ΐ5 
'ΡωμαΙοις ^ολεμηΰω, Γαλλιηνός δΐ ηέμηει προς αν^ 
τον ^οντίονν αμφότεροι μονομαχηόωμεν^ ίνα μη 'Ρω- 
μαίοι αΛολωνταιΓ 6 δΐ άντεδηλωόεν ^^έγώ οντε μο- 
νομάχος εϊμΐ οντε γέγονά ποτε' άλλ' άηολλνμένας 
τάς έΛαρχΙας ταντας νηο ύον ταχΘ'εΙς διαόώζειν 20 
(6ωύα' καΐ νπο των Γάλλων τιρέ^ην βαβιλενς' καί 
άρχονμαν τούτων αρχειν των ίκονόίως με ίλομένοΐίν' 
καί ε£τι δνναμαι^ τη βονλη τη έμαντον καί τη δν- 
νάμει τούτοις βοηΟ'ώΓ νΟοο^Ιί: 0/ΙΕΝΑΘΟΙ ζίΤΟ, "Οχί τον ^ΟϋναϋΌν τον ηαΧαιον ^ΡουφΙνος άναιρΒί 
ώζ νΒαηέροις έχιχΒίρουντα ΰτράγμαύιν * χαττιγό^ε^ δΐ 

10 ό νέοζ^Οδένα^ζ 'Ρονφίνον^ ώς φονευόαντα τσν ιηχ-ΐ£ 
τέρα αυτού ' ο 6\ βΜνλεύς ηρίότηόε τον 'Ρονφΐνον 
δίά τΐ ταντα έχοίηόΒν, 6 δ^ εΐηεν οτι ύνν ^ίκψι τούτο 
έΛοΐΎβεν ' κοίνοϊς γαρ έπεχείρΗ ηράγμαύίν' χαΐ βΛβ 
έαέτρεπίς μον χαΐ τούτον τον ^Οδένα^ον τον νίον 

15 αύτον άνελεΐν, χαΐ ηαραχρημα τούτο έποίονν' ψ 
δϊ ο ^ΡονφΖνος ηοδαλγος καΐ χει,ραΐγός, πβηηΒλώς μη 
χίνηΟψ^αι δυνάμενος ' χαΐ Ιλεγεν οντά ο βακίίΧεύς 
*^7(οΙα δυνάμει η Λοΐφ 6ώμαχι 9•αρρών ταντα ΚεγΒΐς\ 
ο δϊ ίλεγεν ^ούδ^ ει Ιτυχον νγίης ων χΐύον τ^^ζ 

20 νεότψός μου^ ηδυνάμην δια τον δώματος μου τίχοτΒ 
εις αύτον ποιη^ίαι ' άΐΐα τ'η ΰ'^ δεξιά πείευων «βΐ 
διατυτίών ηάντα χατωρ9χ>υν' καΐ ,ύύ γαρ αντ6$^ ω 
βαίΧιλευ^ ού τω ύωματί ύου Ιαχύων ηοιείς α χοιεΧς^ 
αλλά τοις ύτραχιώταις 6ου κελεύων!* χαΐ ί^ί^εβεν 

25 τους λόγους αυτού 6 Γαλλιηνός. 
νΟοο^Ιί: ΚνίΝΤΟΣ. ^Οτι Κύνι/τος 6 Μαπρύνον νΙος το βίχ0ίλ&,ον καΐ 

να^οζ μένα ΛληϋΌνς βοίρβάρων καΙ βη^ΙΙ ίχντοΐζ όχι 10 
7(αρά9οίνΒ ίαντον^ η πολεμ'^ατε.' οΓ ^έ είπον οτί Μαν 
οτιουν Ίμ^^χονζο νηομένειν ^ βαρβάρω Ιαντονς 
^οίρα&ουναι. 

"Οτν ΚαρΖνος 4δν0χέρανεν ώ? οτν των 'Ροψαίίχ}ν 
τον Λολεμον φκενωύαχο ^Οδένα^ς' 6 δ^τοΰι^ο μα&ών 15 
240 έκέλδΛΗίΈν αντον άνίχιρε^ναι' κοά, έκ των οΙκεΙων 
Λολλά ίφιλοτιμηόατο εις χαφην «ι^ύίΓΟί;, ατινα καΐ 
ξώντί νίύτω έτΰέδεχί,εν' ο δ% γελάδας Ιφη πολλής 
άμ^Φίας ^αΐ ενη^είας τίεκΛ,^ρωύΟΌίΐ τον ανδρα' άμα- 
ϋΊας μχέν^ οτν τους έχΟ'ρονς άναιρονμεν ^ χοΐς δ^ φι- 20 
λοις χαριξόμε&α^ άγνοεΐν δ% αντος χότερον εις φίλους 
^ εις ^χ&ρούς τά^εΰ αυτόν ' εύηϋ'είας ίε', δη βούλεταν 
ηεριόντα αύτον καΐ αίΰθ'ανόμενον λυτίήΰαι καΐ φο- 
νεύβαί^ τελευτώντα δε καΐ άναι,όϋ'ητοϋντα δωρεαίς 
τίμαν' καΐ η τοβαύτη ευτυχία ταχεΐαν ίβχε μετά- 26 
ητωβυν. ΟΙΟ ΟΑββΙϋΒ. V. 15 κ ^ Α Τ ^ Ι Ο Σ. "σα ηίτ ΣΜΌ%ύ^ &ά ΜΑΜν4£9ν τάς Ά»ψα; 

ίίρη ψΌ§ α ζί μα ης ίκύΐν^Έ λίγων σα χ^ ταύτα οι 

« ΜΛ ρο ς άπεν' ύ γα^ ζδ» τάς τάν Ά^ηναίωρ ι» 
^ Ρ ω μαίω ν άρβαίς^ οίανες ϊψ λόψοις «αΐ ^ Λολψοίξ 

15 Βνόοχίξίσνρ^ ση ίΐβ τσυτο άχατ, 

"θα οΐ ΣχΌ^αι χρος χσύς ί» Μολ&ίιν ίγχ&Λ&β• 
μένους αχίόΐίωπτσν^ σα σντοι σύχ αρ^ρωχινσρ βίορ 
ί/ύόίν, αλλ* ορνίθων ίν χ αλ ιαί ς εις το νφος τία^μί' 
ν€9ν^ Μά οτι χαταλιχόντ€ς τψ^ γην τψ^ χρέφονόαν 

20 αυτούς άχάρχονς χόΐπς επιλέγονται χαΐ οτι χοΐξ 
άψυχοις %αρρον6ι μάλλον ψίερ εαντοίς, 

"Οτι ^Ανδοννόβαλλάς τις ψ^^ ος άχο *Ερουλ(θννί 
ηροβέφυγε χρος ^Ρωμαίους' τίοί ηλ^εν εΙς λόγους Βί• 
βουλφ τω βαόιλεϊ τών^Ρωμαίων' χροέτρεχε γα^ ον 

26 τον δούναι έαντον τω βαόιλδΐ' 6 δΐ έχάλει αυτόν 
δοΰλον φιλοδεύχότην χαΐ γαΰτρος ηττονα , χαΐ οχι 
έλευΟ'ερίαν δια το φαγεΐν χαΐ το φορηΰαι έπωλη^^ν. 
έχεϊνος δϊ αντέλεγεν αντφ "έγώ ελεύθερος είμι' »^ 
γαρ φίλος βαβνλέως τηλιχοντον είμΙ χαΐ ουδέν ^^ 

δΟ των αγαπάν λείχει ' ΰν δ^ ούτε έΰ&ητος ούτε χροφψ 
ευηορΒϊς!* 

*"θτί μΒτά την νίκην των Σκυΰ'ών εύφραινομενον ΚΛΑΤΜΟΣ. 227 

του βαβιλέως κοΛ εύηώντος εΙύηΜεν ^ΑνδοννόβαΙλος 
έηΐ ηάντων χαΐ λέγει οτι χάρνν Ο'έλω τινά ηοτε παρά 
0ον αίτήΰαν. καΙ νομίΰας μέγα τι αοτε α1τεϊ0%'αι 
έπέτρεψεν αυχφ α1τεΐ0%'αι' καΐ λέγει Άνδοννόβαλλος 
^^δός μοι καλόν οϊνον^ ίνα καλέβω ηάνταζ τους τον & 
οίκον μου καΐ ευφρανθώ μεν* αυτών!^ και γελάδας ο 
βαΰιλευς έκέλευΰεν αντφ δο^ηναι οίνον' δέδωκεν δϊ 
αντφ καΐ ετέρας αολλάς δωρεάς. 1δ• κ ^ Λ Γ-/ ΙΟ Σ^ ^■■■^■[^■■■■» ^ήητ νί Ρ^φϋΐΛ 

» . - - »\ • — » -^ * 

ί/ύόίψ, ίύΧ ό^τΐΦοτ ^ιτ ^ρ■^I^^;; «ί; ίο ΰ^^ «(^ 
^Μτ, «ικΐ στ^ »τ»ϋ»ττ^ τγτ τντ τγτ τ^β^οι^ 

20 αντονς άχά^^χονς Μΐπς έηΐή^η^η» χ» ση το) 
άψάχοίς 4^αρρονόι μάλλον ηπερ ΒΛνηΙ^, 

"Οτι *^ψδσρρ6βαλλ6ς ης ιρ, ο^ άχο 'Ε^^ 
ΐίροόίφνγε προς 'Ρωμαίους' χβΛ ηλ^ει^ εΙς λόχσνςΒ^ 
βούλφ τω βαύιλεϊτών * Ρωμαίων" χροενρεπε γαρ αν 

26 τον δοννία ίαυτον τω βαόιλεΐ' 6 δΐ έ^ίλει ανκΛ 
δονλον φ^λοδεύτίόττιν χαΐ γαύτρος ψτορα , χαΐ οί 
ίλΒνΟ'βρίαν δια το φαγεΐν χαΐ το φορη 
ίχΒϊνος δί άντέλεγεν αντω ^*έγώ έλεν%. 
γαρ φίλος βαβιλέως τηλιχοντον είμ^^ 

30 των αγαπάν λείπει^ ^'' *^ --- ^"^ 
$νηορε1!ς" 
'ύτι μετά τ| 

V 

1 Όφζβό ϋγ ν^005 1€ :1 αάντοψ πβά 1ήτ«» #η |•<>«^ ^^ί^ ^-^^ 1Ρ^'<«>^ ΐΡϋ^ 

ίοι; μον χαΐ ενφροίί^ω μ^* «ννβίτ.*^ μ «τ^^^^μι^^ 
0ίλενς έχέλευόεν ούτω δο9ψβη «μ^μρ^ Α^Αομτ Λ 
$ά χαΐ έτερας Λολλάς ύωρΗ^:. 3/ 

„■■* 1 1- 25 ΐδ• ΑΤΨ Η^ΙΑΝΟΣ. "Οχν Ανρηίίανος Ρα0ιΧεν0ϋίς κάΐΰνναγάγων ηάν- 
τας τους έν λόγφ έν ^Ραβύννχι βουίην ίτίοΐΒΪχο ηώς 

10 χρτί βαΰίλενειν αυτόν ' έβούλετο γαρ μετά θάνατον 
Κλαυδίου έ% ων ίαραττεν μείζων εκείνου φαίνεβ^αι, 
εϊς δϊ των έκ της ΰυγκλητου είτιεν αυτφ ^^έάν %'έλτις 
καλώς βα0ιλευ0αν^ Χ9'^^φ ^^^ ύι^δηρφ 0αυτ6ν οχνρίΟ' 242 
<ίοι/, κατά μίν τών λυηούντων 0ε ύνδηρω^ ηρος δε 

15 τους θεραπεύοντας χρυΰφ' καΐ χρωτός της κακής 

ύυμβουλης ταύτης αύτος 6 βυμβουλεύύας άηηλανβεν. 

'^Οτν ^Αλβϊνος γέρων ων ένόύεν την έχΐ θ'άνατον' 

εΐύελθών δε ης έΛυνθάνετο αυτόν ηώς διάκειται; 

6 δ^ εΐηεν *^εί μίν ύώξεται η ηατρίς^ τίακώς' ηάντως 

20 γάρ άηο^ηύκω ' εΐ δ\ μη ΰώζεται , καλώς ' έγώ γαρ 
φ&άνω αηοθανείν ^ ηρίν μάΰ'ω τον ολεθ'ρον της ηα- 
τρίδος' καΐ τούτου μείζον άγα&ον ου ζητώ!' 

"ότι Αυρηλιανος μα&ών έν Πλακεντία: είναι μοΐ- 
ραν τών βαρβάρων έδηλω0εν αύτοίς οτι ει μίν θέ- 

25 λέτε ηολεμηύειν^ Ιδού έτοιμος είμι ' ει δΐ τα βελτίονα 
λογίζεΰ&ε^ ηαραδούναι εαυτούς^ δέχομαι υμάς ως 
δεβηότης υμών' οΐ δϊ άντεδηλωβαν οτι ημείς ούχ 
Ιχομεν δεύηότην' και αύριον ετοίμαβον ΰαυτον χα! 
μαν&άνεις οτι ηρος ελευθέρους ηολεμεΐς, 

30 "ότι Αυρηλιανος έν τω ηολιορκείν τά Τύανα 
είρηκει τοις βτρατιώταις οτ^ έάν είΰέλθωμεν, μηδέ 
κυνα έάαητε, μετά δΐ την αλωΰιν άηηγόρευύε τοις νΟοο^Ιί: ΑΤΡΗΑΙΑΝΟΣ. 229 

6τ^ατι€^ζαίς μήτε φονεΰΰαι μψΒ δι^αρτίάΰαί' Ιλεγον 
ονν ανχφ %νμονμΒνοι οΐ ΰτραηωται^ οτι α ντίέύχον^ 
έπίτρεψον ημϊν ηοιηύαι' ο δϊ λέγει αντοΐς ^αληθεύ- 
ετε οτι έγώ εΐΐίον' άηέλθ'ετε, κνων μη ενρεθίΐ εν τ^ 5 
Λολει ταύτχι^ αλλά ηάνταζ φονενβατεΓ χαΐ Ιπεμψε 
καΐ τονς τριβοννους καΐ τούξ βτρατιώτας καΐ τίάνταζ 
τους κννα$ έφόνενβεν ' ω0τε εΙς γέλωτα Ανθι^ναΛ τον 
ϋι^μον τον βτ^ατεύματοζ, καί μεχά ταϋ'ζΟί ύνγκαλέι^ζ 
αντονζ εΐΐίεν οτι ημεί:^ νπίρ τον έλενβ;εοω<ίαι τάζ 10 
ηόλεΐζ ταύτας Λολεμρνμεν' καΐ έάν μελλωμεν πραι^ 
243 δενειν αντάς^ ονκετι ημϊν αιβτενρνϋιν' άλλα μάλλον, 
την ηραΐδαν των βαρβάρων ξητηΟωμεν καΐ τοιούτων 
ώ$ ημετέρων φειβωμεθα. 

^Οτι Ανρηλιανος ίΛεμψε ηρεββεντάς Λρος Ζηνο- 15 
βίαν Λροτρέΐίων αντην ένδονναι τελείν ντί αντόν' 
η δ\ άντεδηλωαεν δη έγώ ονδίν μέγα έβλάβην' οί 
γαρ ηεύοντες έν τω Λολέμω ύχεδον ζάντες 'Ρωμαϊοί 
είβιν. 

"Οτι Ανρτιλιανος ηειραΟ'εΙς ποτέ βτρατιωτικης 20 
έπαναύτάΰεως ίλεγεν άτίατάΰθαι τονς ύτρατιωτας^ εΐ 
έν ταϊς αντών χερβί τάς μοίρας είναι των βασιλέων 
ντίολαμβάνονβιν ' ίφαύκε γάρ τον θεον δωρηΰάμενον 
την τίορψύραν^ καΐ ταύτην έΐίεδείκνν ττ} δεξιά πάν- 
τως^ καί τον χρόνον της βαΰιλείας ορίβαι' καί ον 26 
πρότερον άηέύτη ΛρΙν αν εΙς τονς αρχηγούς της ΰτά- 
ύεως ηεντηκοντα έξεδίκηόεν. νΟοο^Ιί: π ρ ο Β ο Σ. 

"Οτί ηρος άνταρόίαν έλ^ντος Κάρου έβονλενόαχο 
6 Πρόβος χΐ δεϊ ηοιηΰαν αυτόν ' χαΐ ηάνχων όιωχών- 
των Μαρτννιανός τις χι^^ί^ρχος ηαρρηΰίαόάμδνος ηολ- 
λά ένεκάλΒν αύτφ ώς δια τον οχνον αύτοΰ των πραγ- 
μάτων αηολλυμένων^ χαΐ ηροέτρεηεν αυτόν παρα- 
χρήμα κινηύαι καΐ έ^ελ^εΐν εις αόλεμον τίαΐ αΛαντηόαι 
τφ τυράννφ. Κ Α Ρ Ο Σ. "ότι αμα ττ^ αναγορεύσει λέγουύιν Ιείρηκενα^ τον'-^ 
Κάρον οΐΓ^ έχΐ κακφΠερύών εις τηνβαβιλείαν ηΜ'εν, 41 Ο Κ ΑΗΤ ΙΑΝΟΣ. 

"Οτι έν αυτ'ζΐ τ^ οΙκεΙα αναγορευθεί 6 ^ιοκληνια- 
νος τα τότε σεβόμενα %'εΐα μαρτυρόμενος Ιλεγεν μη 
δια της βασιλείας έφίεύϋ'αι ΚαρΙνον άνελεϊν^ άλλα 
δια το έλεεΐν την Λολιτείαν. 

"Οτι το πολλά ηράττειν κλιμακτηρων καΐ κίνδυ- 
νων ηολλων αίτιον γίνεται. ΑΙΚΙΝΙΟΣ. 231 

"Οτι ή άν^ρωττίνη φνβις χάναντία μάλλον έπί- 
Κτάται φέρειν η μέτρον έν ταΐς εντνχίαίζ φνλάττενν, 

"Οζι κάΙ δικ χο τψης αυτόν ά&ανάτου τβτνχψ 
κότα χρηναι μεμνηΰ^αί οτι θνητός έύτι χαΐ των αν- 
%'ρωηένων ΰνμφορών ουκ άλλότρως, 5 

"Οτι Αονκιος ^Οχτάβιοζ εις δείπνον κλη^'εΐζ θρι- 
άμβου καΐ άποχληΘ-εΙς άπήγγειλεν εαυτόν είς το ΰυμ- 
ηόύιον ηξείν^ βΙ μη ω§ οΐόν τε κάλλιβτα μέρη αύτφ 
ηεμφθείη, 
«45 'Ότι ^ιοκλητιανος όψεως τίνος έν ϋπνοίς Λολλάκις ίο 
αντον ένοχλουόης^ ωΰτε άρχην έγχειρίβαι τινί ον γε 
ονομαότΐ η οψις έβημανεν^ υηονρηόας είναι τούτο έκ 
γοητείας^ §ν τινι ημέρα μετατιαλεόάμενος αυτόν τούτο 
μόνον Ιφη προς αυτόν" δέ^αι άρχην ην καθ' έκάότην 
ννκτα αίτεΐς 3Ταρ' έμοΰ^ καΐ μη φ&ονήότΐξ τω βαύιλεϊ 15 
χης έκ του ηύυχάζειν %'εραπείας!* ΑΙΚΙΝΙΟΣ. 

"Οτι Αικΐνιος τα χρυΰα νομίΰματα^ έν οϊς 6 Κων- 
σταντίνος την καταΣαρματων αυτόν νίκην έτύπωΰεν^ 
ου Λροΰεδέχετο^ αλλ* άναχωνεύων αυτά εΙς ετέρας 
μετέφερε χρηβεις^ ούδΐν άλλο τοις ηερί τοντο μεμ- 25 
φομένοις άιιοκρινόμενος η οτι ου βουλεται βάρβαρον 
έργαβίαν έν τοις ΰυναλλάγμαβι της ίαυτον βαβιλείας 
άναύτρέφεΰθαι. 

"Οτι ΚρίΰΛου του υΐον Κωνσταντίνου μεγάλαι 
ι^^έφάνηβαν άνδραγα&ίαι' καΐ πολλάκις Αικίνιος υπ 30 
αυτοΰ ηντηϋ'εις άχβ'όμενος τά "Ομηρικά ταύτα ίλε- 
γεν ξπη^ νΟοο^Ιί: 232 ΚΩ.ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

^ γΒ^ρ^ η μάΐα δη 6 β νύοι, τ^ί^ον&ι μαχψκί, 
ΰη τί βίη λέλττυιι^ χαλ^τίον δε βε γη^οίς ίχανβλ. 
"Οχι Ίϊβί^Μ^ ανήγγελλαν έιά την 6νγχλψ:ον ω6τε 
τον Χριΰτον τ^ιύπανδέΜίχον %€ον είναι ' η 9^ όύγ- 
5 κλητος ουκ άπεδ^ατο , ω6τ8 τίαί τίνα ά&ίείευόμθνον 
εΙηεΖν οτι τ(^καιδέκατον ον δε%ε0^ε^ καΙ Λρώτος 
Ιρχεται. ΚϋΝ2]ΤΑΝΤ1ΝΟΣ. 

"Οτι Κωνόταντϊνος έβουλενβατο πρώτον ίν Σαρ- 

δικ'^ μεταγαγεΐν τα δημοΰια' φίλων τ ε την πόλιν 

15 εκείνην βυνεχώς Βλεγεν '^η έμη 'Ρίόμη Σαρδικη έύτι!^ 

"Οτι Κωνσταντίνος τα των πρότερον βεβαβιλευ- 

κότων Ιργα καλνψαι ^έλων^ τούτων τάς άρετάς επω- 

ννμονς τιΰΐν έκφανλίξειν έβπονδαζεν' τοι/ μίν γαρ 

'Οκταβιανον Ανγονύτον κοβμον τνχηξ έκάλει^ τον δΐ 

20 Τραιανον βοτάνην τοίχου ^ ^Αδριανον δ\ έργαλεΖον 

ξωγραφικόν, Μάρκον δε καταγέλαύτον, Σεβηρον*) 

ΜΑΙϋδ. νΟοο^Ιί: .«τΡΟδΤ ϋΙΟΝΕΜ ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΤΚΙΑ 

ΕΧ ΑΝΟΝΥΜΟ ΗΙ8ΤΟΚΙ0Ο.*) 

^Οτί τίρώτΌζ Μαξψι&νος Ιμπεράτωρ έκλη^η^ ο 
νυν μίν των βαβιλέων ονομά έβη^ τότε δ^ ηρμοττε 10 
ταί^ αρι0τα ύτρατηγονΰιν. 

"Οτν Κωνΰταντΐνος 6 Χλωρός Ιλεγεν ώς αμεινον 
^ταρά τοις Ιδιάταις την τον βάΰιλεως ενίίορίαν είναι 
η μικρώ περνκεκλεΐΰθ'αι χωρίω. 

"Οτι γυναικός προΰεΐ&ουύης τω Γρατιανω κάΙ 15 
κατείΛούβης χρος αντον του άνδρος ώς πληγας αυτί} 
0νχνάς έντεΐνοι ^^ούδεν' εϊτίεν^ "ω γύναι^ %ρος έμΐ 
τοιητο" της δΐ ανξ^ις έτΰειτατνύης "αλλά καΐ κατά βού 
βουλεύεται^ ^ ουδίν' εΐηε '^τοΛτο ηρος βέ" 

*) Η&ο1^«ητΐΒ Βίοηβζη &ιιχί ρΐαηηάθοηιιη βζΰβΓρύοΓαιη ^^ 
Αοήΐβξ^ΰ ▼αϋβΑηί λο Μβΐίββ&β Λίψιβ Ατδθηϋ δηίάαβςτιβ βοΐο- 
^αήοηιπι ορο. ΙΠηά χηίΐιί βηρβτββΐ; άίοβηάαιη, ςποΑ &6χκιρβ 
Ρΐαηιιάββ ΰΟΒίΪΕΐιαΰοηβηι ςιΐ0£[ΐΐθ Βίοηίβ &1> &ηοη7ΐηο αηοίοΓβ 
ςηΓ&Ιαβι, ιΐθς[ΐΐ6 «ο οοηβΙι&ηΜηί&ηιιβ οβίο^&ηιιβ (γθοοΙθ ρ. 234) 
ΙβςβΙ)»!. Ιΐί&ςιιβ ροβί βχίΓβιηαιη Βίοηίβ βχοβΓρίηιη, ςιιοά βζ 
1ίΙ)ϊο 79, 14, 1 ρθϋΐιαηι άίκί ρ. 652, ΡΙαηυάθΒ βοΐο^αήιιβ &ά- 
ύίΐΛπίθηΐΛ ϊιΪΛ βαΙ)1θχϋ;. ΜΑΙϋ8. Ηλοο Επίβιη βχοβΓρία οοίβ- 
ήβΡΙαηιιάθίβ αηίβροβιιί, ί&η^αΛίη οχιιη ρΓΛβοβάβηίΛαβ »ηοη7χηί 
Μβίοήοί €οηίιιη^6ηάα. νΟοΟ^Ιί: ΕΧΟΕΕΡΤΑ ΡI^ΑΝυ^ΕΑ.♦) 

"Οτι ^Αϋψ/όδωρος μέλλων προς τήν ένεγκαμένψ ^ 
άπαλλάχτεΰϋ'αι^ έηείΛ€ρ ζδ€ΐ τονΚίχίόαρα ταχέως μεν 
αναπτόμενον απο ϋνμσν %οΧ &ανίχτηφόρουζ ^φον^ 

10 έχφέ^οντα^ ταχέως δΐ ηάλιν τον Θνμον όβεννύντα 
καΐ φιλαν&ρωίτενόμενσν , κνψας αντον προς το ονξ 
ως δη φίλη0ων *^ω ΚαΙΰαρ^ ίφη ^μη Λρότερσν ψηφον 
κατά τίνος έξενέγχτις πρΙν αν 'κιχτά όαντον τα κί' 
γράμματα δίέΜτιςΓ 6 δε ύτενάζας ^Ιτν 6ον χ^ξβ" 

15 φηύί ^καΐ ύννέβτι μοι καΐ αν^ιςΓ 

"Οτί Τιβέρνος ονκ ευχερώς παρέλυε της ηγεμονίαζ 
τους υπ αύτου προβαλλόμενους^ καϊ προς τους χούίο \ 

*) ΕχοβΓρΙίβ 6Χ ν&ΐίο&ηο ρ&ΗιηρβββΙο αΐία αάάϋλ βτυϋ | 
αρτιά Μ&ίιιιη, Αβ ^αίΙ>υβ 1ι&60 ίρββ ρ. 627: ,,Ιιι ίΙαοΒιΐΒ γ&ΰ- 
οαηαβ 1)ίΙ)Ηο11ΐ6οαθ ^αβοίβ οοάίοίΙ)υ3 β/ΙΙο^βη ^ηαηά&ιη οΐ)- 
βθΓναγί Ιιοο ϋΐαίο ρΓαβάϋαιη: Συναγωγή ϋνΙΧεγεΐβα Μ 
διαφόρων βιβλίων ηαρά τον αοφωτάτον %αϊ λογιωτάτον ιαα 
τψιωτάτον έν μ,οναχοίς %υρον Μαξίμ,ου του Πλανον^η^ %λ^ 
ωφέλιμος. Ηαηο θ£;ο βηιη Ιβ^βροιη, ββροΒϋίβ ραηυηρβΓ &αβ(ο• 
ΓίΙ)τΐ8 αΐϋβ, άβ ς[υίΙ)υ8 &1ίο (βιηροΓθ άίοΐαηιβ βηιη, ρ&τίβπι | 
ϋΐαχα βιιήοβίιιβ βοηβίάβΓ&νί, ςη&θ ίοία θγ&ϊ ροιη&ηα Μβίοήλ; 
Ιιαηοςαθ ρΓοϋηυβ οχ ίηίβ^ΓΟ οΐίιη Βίοηίβ ορβτβ α Ρΐαηαάβ Ι 
ίαίβββ εΙβΟθΓρΙαιη , βί ςηίάβιη ίρβίβ ααοΐοήβ τθ^βηϋϋ Υ6Γΐ)ί5, | 
οο^ογί. ΡιοΙίηιΐΒ ί^ϋιΐΓ αά άθ8θήΙ)6ηά&ιη Ιιαηο β^Μο^^τϊ, 
ςιιαίβηυβ αά ίηβάϋ&Β ρ&Γίββ ρβΓϋηβΙ)»!, ίηοιιΙ)ηί; αί 6&ιη βοί- | 
Ηοθΐ; Ιιηίο ιηβο ^Γαβοοπιιη ΙήβΙιΟΓίοοπιιη γοίπιηίηί &άάθτβιη; ςαο- ι 
ηίαιη ς[ΐιο ΙθΐηροΓβ ϋίοηβιη Θχραΐίιηρβθβίο 6ά6ΐ)αιηι ηοηιίαιηΐι&βε 
ρΙαηαάθΑ &^άϋ&ιη6η1α βαΐίβ οοηβίάβΓαγβΓ&ιη. Ηίβ ροπο ΡΙα- 
ηηάαβ βχοβΓρΙίβ αΐία ^ιιαβάαιη, ρΓΟ ίβιηροπιιη 0Γ(Ιίηθ, ίιΠ' 
χηίβοβΒο 6χ ηοΙ)ί1ί88ίιηο ναϋοαηο ίηβάίΐο ΔοΓΪΐβι^ο, άβ ςαο 
Ιο^ΠΑΓ ίηίθΓΐυβ, ουιη 6χ βο ρΐιιτββ αΐΐαβ Οίοηίβ ρ&Κββ ββρ&' ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΡΙΑΝϋΟΕΑ. 235 

μδμφομένονς ίλεγε τοιάνδε Λαραβολην. άνθρωπος 
τις ην τον^ ηόδας ίχων ηλχωμίνονς' των δϊ μυών 
δδ* έΛΐ,κα^μ^νων αντοΐς καΐ κεντοννχων τον αν^ρωπον 
ονκ απεΰόβεί ταντας' ώς δ^ τΐζ τοιΪΓο Λοιεϊν έπεχεί- 
ρηΰεν^ "αν&ρωΛε^** άνεβόηΰεν ^'αφες αντάς\ μη^ως 5 
τούτων^ έπείτίερ έχορέΰϋΐ]<ίαν, διωχ^ειύών ετεραι αν 
τεηέλΟ'ωβι λιμώττουβαν καΙ μενξους μοί ηρο^ενηβωβί 
τάζ οδνναζ! τοντο δΐ Ιλεγε ηερί των ηγεμόνων, δη 
χρονίζοντες καΐ κορενννμενοί ηραότερον τοϊς άρχο-^ 
μένοις Λροβφέρονται. 10 

ΓαΙίιη ρΓοίβΓΑΐη, <ιτιαθ οιηηθβ ^βηιιΐηβ,θ ςτιίάθΐη βιιηΐ;, ββά αά 
οθΓίαιη Γ&Ιίοηβιη ίβιηροηιηι τθγοοαή η6ε[πθτιηί• Ρογγο Ιιαβ 
οοάίοτυη ναΐίο&ηοηιιη οορίαβ Βίοηίβ Γθ&ρ86 ρ&Γΐθβ ββββ ιηπί- 
ϋβ ίη€ΐτι1)ϋ8<)υθ αΓ^αιηβιιϋβ ραίαιη £ί. 1. Κοιηβη ίρβπιη ϋίο• 
ηίβ 1)61 ΒθήΙ)ΗιΐΓ ίη Ιιίβ βχβθΓρΙίβ, ηΐ ΐπίτα βιιίβ Ιοοίβ άίοαιη; 
ίάςυβ βΐίαπι ίη ραΐίιηρβββίο ιιβιινβηΐΓθ α111)ί εΐίχί. 2. ΡαΓβ 
λοηιιη βζοβΓρίΌπιιη , ^ιιαβ ίηοί(ϋ1 ίη ρ&Γϊθηι Βίοηίβ βάίίαπι 
(ς[τια6^ιΐθ &ηΐ6 ίάοίΓοο ρΓαβίβΓηιίϋίίυι*) ρΓοιβυβ οοη^ηιίΐ βηπι 
Ι)ίοηί8 οο^ίίο ίηάη1)ί1;&1;οε[ΐιβ (βχία. ^ηο ραιί^βΓ αι^απίθηΐιο 
ιιβηβ βιιηι &ά οοπιρΓθΙ)αηά&ηλ ςυος[τΐ6 Όίοη^βίί 6χο6Γρ1;οπιηι 
νθΓΪίΛΐϊβπι. ϋίοη^βϋ βηίηι βχοβΓρΙοηιιη ρΛΐβ ρήοΓ ς[ααβ ίη- 
εί€ΐ6ΐ)&1 ίη ρατίβιη β^ΙΙαχη, ιηβΓϋ ρηίαςαθ άίοη^βίαηα θγ&Ι; 
6Γ^ο βίίαηι ίΐΐα ροβίβΓΪοΓ, ςτιαο ίη Ιαβηηαηι ίηοίάβΐ)»!; : Βίοηίβ 
6οηίΓ& ραΐ'β ρήοΓ ίηβάίΐ;» 681;; <ιηία, αϊ; Βίοη78ία8 ρατίβ η1- 
(ίπια, ί(α Βίο ρ&Γίθ ρήηια ηιηΚαΙιΐΒ ί\\χ\,, ςηοοΐ ηβπιο ί^ηοΓαί. 
3. ΈχοβΓρΙα Ρΐαηηάβα οοη^ηιυηΐ: ίηΙβΓάηπι οηηι ρα1ίηιρ86βίο 
ναίίοαηο α ηιβ βάίίο, οαηι δαίάα, οηηι Ληϊοηίί Μβΐίββαβ 61; 
Ατββηίί βοή1β^ϋ8 βάίίίβ, οηηι βοήΐβ^ίο ν»1;ίο»ηο ίηβύίίο ; <ιηί 
αα6ΐ:οΓ68 ίρ8υηι ηοπιβη Βίοηί8 ροηυηΐ. 4. Ζοηαιαπι Οίοηί8 
αΐΐβθοίαηι, ίηιηιο άβ86ήρ(θΓ6πι, ίυίβββ Ιαηι &1ίί άίχ6Γ&η1;, ίιιηι 
6§ο ίρ36 ίη ΒηρθΓίοήΙ)υ8 6Χ66Γρ1ί8 1&1;6 €ΐ6Πΐοη8ΐταγί. Ι&ηι- 
νβτο Ιιαβο ς[ηος[η6 ροβίβήοΓα 6Χ66Γρ(α α Ζοηαια £αί8β6 ίη 
ορβΓθ ίηΙβ^Γο Ιβοία ίάβηίίάθπι αρραιβΐ;/* 

Εχ Ιιίβ 6^0 Ιιίο ρο3ΐιί ςη8,6 ηοη ββββηΐ; β,ρηά Οίοηβηι αηΐ; 
Χίρΐιίΐίηαπι, αοΐ 1ίΙ)Γ08 ροβίΓβηιοβ ρβΗίηβηϋα^ 8βά ς[ΐι&6 ραΓηπι 
£6Γθ οοηβίΑΓθΙ ςπο Θ886η1; Ιοοο ροηβηάα. 2^^ ΕΧΟΕΒΡΤΑ ΡΙΑΝϋΟΕΑ. 

κ^1^έ0αξ^ αν^φ- οτι, το την αυτόν μορφην φερον νόμι- 

βμα φέρφν έι^ ο^λ^ι^ βίς. οίφοδον άπ£χώρη0ίΒν, - 
58,2,4 "ότι η Αι,βΙα γυμνούς ηο%5 ανδρα$ άη,ίψτη^ίχνταζ 
5 ανττί, καΐ μέλλοντας δίά τούτο %^ναχω%'.ΎΐβΒ09'αι^ 

Ι0β3βεν Βί•Λ(μ}ί$α οτι ονδ^ν ανδριάντων ταίΙς όωφρο- 

νούΰαις οι τοιούτοι, διαφερονΰ^. 
59,28 ΤΟτ^ Γάνος άδελφ'η γνηύίν^ ΰννην^ έξ ονκαΐ μάΚι- 

ατα αύτφ φύε0^αί τεαρά τοΙς ΛολΙτανς ηρΙ^ατο το μι- 
10 βος ' Ιργον δε μέγα η βαύίλειον ονδίν αντω πεηραγ- 

μενον. αϋτιον δΐ ην η ηερί τα αχρεία ύηονδη, ^ητωρ 

δΐ ην αρί,ΰτοξ κ«1 γλώύβ'^ τ^ ^Ελλάδι χαΐ τγι ^Ρωμαί- 

οις Λαχρίφ ύφόδρα ηΰίκημένος, 
66,19 '^Οτί κοινον Βρωτα τον ΤΙτον ώνόμα^αν, 
15 "ΟτΓ καΐ τραγφδίαν ο Τίτος ^Ελλάδι φων^ έ%έ%'ηκεν. 55δ 
"Οτι το φιλόδωρον αντον τοβοντον ην ωβτε αύτφ 

τινας ενκολίαν έγκαλεϊν^ τον δ\ αΐίολυομενον την 

κατηγορϊαν ειπείν μηδένα χρηναι βτνγνοτεραν Ιχει^ν 

άπο βαύιλίως την άναχώρηΰιν. 
20 "ότι δείΛνών ηοτέ κάί λογιΰάμενος ώς ουδέν 

ούδεΙς έκείνην ευ %ά%Όΐ την ημέραν^ ΰχετλιάόας 

κα^άπερ αύτφ της ημέρας άπολωλυίας εΐπεν "ονκ 

έβαΰίλευύα την ύημερον ημέραν ' ουδείς γαρ έξ έμον 

ευ ηέΛον&ε βημερονΓ 
25 "Οτι μόνος ο Τίτος %'ανών έκ τίάντων ^λείους 

έδέξατο θεραπείας εκ λόγων η ζώντες έτεροι. 

'^ΟτιΜάρκρς τους Κελτούς νικηΰας^ καΐ Λαρά των 

ύτρατιωτών αιτηθείς χρήματα κ, τ. Α., τιΐ; 71^ 3^ 3. 
τ7,ΐο,3 "Οτι όντως ^ΑντωνΙνος Λαβαν την νττηκοον αντω 
30 επόρ&ηβεν ώατε ποτΐ τους ^Ρωμαίους βυμβοηόαι 

'^τούς ζώντας άπεμπολοΰμεν ^ ίνα τους τε&νεώτας 

%'ά'φωμενΓ ΕΧΟΕΚΡΤΑ 8ΕΒΪ8 ΪΝΟΕΕΤΑΕ.*) 

"Οτί Γάίος τα ΰτρατόχΒδα τα προς τω 'ϊίίίρω 55,ιο»,3 
εΐ^ιρ/ίκώς έΛτ^Εΐ, Λολεμον γάρ ονδένα έΛολεμη^ϊεν, 
ονχ οτί ονκ έγένετο^ αλλ* δη εκείνος μίν ίν τε ηβν- ίο 
χία καΐ ά<ίφαλε(^ αρχε^ν έμάν^ανεν^ οΐ δε δη κίνυδ- 
νοι ηλλοΐζ ηρούετάύβοντο. V ρ. 665. 

"Οτι ώς έπν^οντο ο/ βάρβαροι την έπκίτρατείαν 55,ιο»,3 
τον Γαΐον^ Φραάτης Ιπεμψε προς τον Αυγονΰτ\>ν 
νπίρ των γεγονότων άττολογονμενος καΐ τονς άδελ- 15 
φονς έπΙ ειρήνη άηαιτών' καΙ αντω εκείνος Φραάττι 
ανεν της τον βαβνλέως έηικληβεως αντεπιβτείλας τό 
τ ε όνομα το βαα^λικον ^ατα&έΰϋ'αι καΐτης ^Αρμενίας 
άπούτηναι προύέτα^εν. έφ* ω δη ο Πάρ&ος ούχοβον 
κατεπτη^εν^ άλλα καΐ αντέγραψαν οί τά τε άλλα νηερ- 20 
φρόνως^ καΐ αντον μεν βασιλέα βαύιλέων^ εκείνον 
δ\ Καίβαρα μόνον ονομάύας, ο δ^ δη Τιγράνης εν- 
%νς μεν ονκ έπρεΰβενΰατο^ τον δΐ ^Αρταβάζον νόύφ 
νΰτερον τελεντηβαντος δώρα τ ε τω Ανγονβτω^ ώς 
καΐ τον άντιπάλον νπεζτ]οημένον οί, ^^Τφψί, το τον 25 
βαΰιλεως όνομα ες την έπιβτολην μη εγγράψας^ καϊ 
την βαύιλείαν δη^εν παρ* αντον ί^τηΰε. τοντο^ς 
ονν νπαχ^είς καϊ τον πόλεμον αμα τών Πάρ%'ων 
φοβηϋ'είς τά τε δώρα έδέ^ατο καί μετ ελπίδων αντον 

*) ΕχοβΓρΐίβ Ρΐβ,ηιιάθίβ ςη&ΙίαοΓ Λάάίάί ©χ βάϋίδ &1) Υβ-ΐβ• 
βίο βΐ; ΙΐΓβίηο ρθίΗα, ς[Π0Γΐιιη ύβ ββδβ Ηβιη ηοη οβΓίίοΓ ββββΐ; οοη- 

ίθΟΐΐΙΓ». 238 ΕΧΟΕΚΡΤΑ 8ΕΒΙδ ΙΝϋΕΚΤΑΕ. 

χρηΰχών ές την Σνρίαν Λρος τον Γάίον ίλ%'ΒΪν έχε- 
λενύεν. ϋ ρ. 390. 
66, 26,1 'Ότν ο Γερμανιχοζ έχ πολλών φχειοντο τφ ηλ'η- 
θδ^, χαΐ οτι ντίερεδίχει τίνων ονχ όπως έπΙ των αλ- 
5 λων διχαύτών αλ^α χαΐ έπ αντον του Ανγού^χον, 
δΐΌ χαΐ ταμία τινί φόνου αΐτίαν ίχοντι [έδίκαβε] τον 
Γερμανίχού ύυναγορεύειν \οί\ μέλλοντος^ Ιδειόεν 6 
χατηγορος αυτού μη έλαττω^ δια τούτο παρά τοΖς 
δίχαΰταΐς^ ίφ* οΐβπερ είώ%'ει τα τοιαύτα χρίνεύ^αι^ 

10 χαΐ παρά τω Αυγούύτω διχα0%^ναι μάτην η^εληύεν' 

ου γάρ εχράτηβε, V ρ. 665. 

68,16,1 ΤΟτ^ έπΙ Τιβερίου πάντες οΐ χατηγορούντές τίνων 

χρήματα χαϊ πολλά γε εχ τε των ούαιών αυτών χαΐ 

έχ του δημοΰίου^ χαΐ προβέτι χαΐ τιμάς τινας έλάμ- 

20 βανον. ηδη δ\ χαΐ έτεροι προχείρως τινάς θορν- 
βούντες η χαϊ ετοίμως τινών χαταψηφιζόμενοι^ οΐ μ^ν 
είχόνας οί δε χαΐ τιμάς έπινιχίους έχτώντο, ωότε 
τινάς τών αλλίον έλλογίμων άξιω^εντας το&ο'ϋτοι; 
τ^νο^ μη ^εληβαι αύτο προ0^ε<ίϋ•αι^ ίνα μη χαϊ ο^ντοί 

25 δοίίωβί ποτέ όμοιοι έχείνοις γεγονέναι. V ρ. 669. νΟοο^Ιί: Ι Ν ϋ Ε χ. Α1)α3 η. 37 3. 

Λΐ)8βηΐβ8 νΕάίιηοηϊο άββεπο (Ι&ιη- 
ηαηάί 60 28. &1)86ΐιΐίαιη ίη οο- 
ιχιίΐΐίδ τ&ύο 40 51 56. 

ΛΟοΙ&ιη&ίίοηβδΑα^ιιβί&ηΟΓαιη 61 
20, 63 10. ροραΐΐ 72 15, 73 
2, 74 1. ββηαΐΟΓαιη 63 20, 72 
18 20, 74 5. ΓββοβηιιΙηΕβ 63 
13. 

αοοαδ&ΙΟΓββ 40 52, 46 49, 57 19, 
58 14 16. 

Αο€ΐτ&ηί ? ΐν 57 35. 

ΑοβΓΓοηία ΡοΙΙα 61 13. 

ΑοΙι&ί» Λ Μηιηιηΐο νΐοΐΛ 61 17, 
ίΐΐϊ Αα^ιΐδίο νβΧΕία 48 46. Ββ- 
τι&Ιιΐδ β* ρορηίί ρΓονίηοΐΛ 53 
12, δ527,ΤίΙ)€Γίοά8ίαΓ 5826, 
ρορυΐο ΓβάάίΐιΐΓ 60 24. 1ίΙ)€Γ& 
63 11, 78 21. 

ΑοΙιΙΙΙαβ Ροιηρβίιιιη ίιϋβι&οΗ 42 
4 36 38 40. 

ΑοΙιίΠβδ 77 16. 

Αοΐιίνί Γγ 72. 

Μ. Αοϋίαδ 42 12. 

Αοίΐΐαβ 61&1)ήο α. 844 003. 67 
12 14. 

Αοίΐίαβ ΟΐΛΐ)Γίο 1)18 οοηβαΐ 73 3. 

ΜΆοϋίαδ βΙα1>Γίο α. 687 008.36 
1416 38 4143. 

Αοίηαοββ Ιβο 78 7. 

ΑοΓΟΟοήηίΙιιιβ Γγ 72 2. 

ΑΰΓοροΙίβ Α11){ΐηθΓαιη 37 1. &6(& 0Αβδ&ΓΪ8 44 6 24 34 53, 47 

18, I^η^η11^ βΧ Ροιηρβϋ 37 49, 

ρήηοΐρπιη 5120, 53 28, 57 8, 

58 17, 59 9, 60 4 10 25. ίήϋΐη- 

νίΓΟΓίιιη 48 34. 
Αοΐβ ΟΙ&ιιάΐΛ 61 7. 
Αοΐϋ Ιηαΐ 51 1 3, 53 1, 59 

20. 
Αοΐίαιη 50 11 12. 
Αούαβ ΑροΠο 51 1. 
αοαδ οοιηαβ ΟΓΐι&ηΑ&β 47 8, 51 

14. νβηβΠΛί&β 67 11, 72 14. 
ΑΑ&ηα 47 31. 
Αάάοη 55 ΙΟα. 
Αάβη^δίΓ&β ο&8ΐβ11αιη 68 22. 
Α(ϋ&1)βηβ 62 20, 68 22 26, 75 1. 
Αά1&1)6ΐιί 62 20. 
βάορίαΐί ηοπιβη ιηηίΑηΐ 40 51, 

46 47, 55 27. 
Αάορϋο 37 51, 39 11, 40 51, 44 

35, 45 5, 46 47, 60 33, 61 1, 

69 20, 79 17. 
Αάηαηβΐυιη 42 58, 48 21. 
Αάααίίοί ΟίιηΙ)Γί 39 4. 
Α(1α1& 53 29. 
ΟοοίΛΐίηπδ Αάνβηΐυδ α. 971 οοβ. 

78 13 14, 79 8. 
αωΐβήα 5416, 67 12, 76 16, 77 

16. 
αάνοο&ύ 40 52, 54 18, 55 4, 57 

11 21. νΟοο^Ιί: 240 ΙΝΟΕΧ. Λβάββ άίΓαίαβ ίΓ 26. 1.38 17 . ριΛϋ- 
οαβ 43 44,49 15, 54 27, 55 
12. 

αβάϋβδ 39 7 32, 4136, 43 51, 
47 40, 48 32 53, 49 16 43, 53 
2 24 26 33, 54 2 8 10 24 36, 
55 24, 56 27, 57 24, 59 12. 

Αβάιιΐ 38 32, 39 2, 40 36. 

Αβ§αβ 47 30. Οίϋοίαβ 78 39. 

Αβ^βδΙβδ Ναιήίίοιίδ Λ• 4 11. 

Αβ^ίηα 54 7. 

Αβ^γρίϋ 37 18 19, 39 58 , 42 8 
34 35, 49 40, 50 24, 51 16 
17, 53 13, 62 6, 76 5. βΟΓαιη 
1ί1}Γί αΓοαηί 75 13, 8&0Γα 53 2, 

54 6. 

Αβ§γρίιΐ8 51 17, 53 12 13. 

Αβϋδΐ Ο&ρίΙοΙΛβ 69 12. 

Αβίία ΟαΐβΙΙίΐ 61 19. 

Αβίΐαδ ιη^ϋδίδ 72 15. 

Αβϋιΐδ Οαΐΐαδ 53 29. 

Αβίίιΐδ δδιΙαΓηίηαδ 57 22. 

Ι.. ΑθΙΐτΐδ δβί&ηαδ 57 19, 58 3— 

14, 59 16. 
0. Αβίίοδ Τιι1)βΓ0 α. 743 οοδ. 

64 32. 
Αβϋχ. V. ΑιΐΓβϋαδ. 
ΑβιηιΗδΐ νβδί&ϋδ ίΐ' 87 3. 
Αβιηίΐί&ηιΐδ Νί^ή Ιβ^β,Ιιΐδ 74 6. 
Αβιηίϋιΐδ Ι.ίΐβΐιΐδ ρΐ'αβΓ.ρίαβί. βαΐ) 

ΟοΓηιηοάο 72 19 22, 73 6 8 9. 
Μ* Αβπιίϋιΐδ Ι,βρίάιΐδ 8,. 688 οοδ. 

36 42. 
Μ. ΑβιηίΙίιΐδ Ι.βρίά.αδ α. 676 οοδ. 

44 28 47. 
Μ. ΑβιηΐΗιΐδ 1/βρϊάπδ ΐήαπινίΓ 41 

36,43 129 33 48 49 51,44 5 

19 22 34 53, 45 10 17, 46 38 

56, 47 16, 48 1 20, 49 1 8 11, 

52 43, 54 15. 
Μ. Αβιηίϋιΐδ Ιιβρίάαβ α. 759 009• 

55 25. 

Μ. (ίΐη Μ') Αβιηϋίϊΐδ ΙιβρίΛιιβ λ. 

764 οοδ. 56 25. 
Μ. Αβιηίΐίαδ Ιιβρϋαδ ΒΓαδίΙΙ&β 

πΐίΐΓΐΐαδ 59 11. 
0. Αβιηίΐίΐΐδ Ι6ρί(1α8 α. 733 βοβ. 

54 6. Ρ. Αβαΐίΐΐαδ Ι.βρ1άα8 Ραηΐιιβ λ. 

720 008. 49 42. 
Αβπιίΐίυδ Ρ&ρίηΙ&ηαβ 76 ΙΟ 14, 

77 1. 
Ε. ΑβιηίΗϊΐδ Ραριΐδ Γγ 50 4. 
1«. Αβιηίΐίιΐδ Ρ&αίιΐδ Οαιιαίβ ίηΙβΓ- 

Γβοΐαδ ΐτ 57 24. 
I^. ΑβιηίΓιαδ Ρααΐαβ ΡβΓδβί νίοΐΟΓ 

£γ 66 4 5, 67. 
Ι*. ΑβιηίΗάδ Ρίΐιιΐιΐδ ίΓίυ.ιηνΐΓΐ Γγλ- 

ΙβΓ 47 6 8, 53 29. 
Ι>. Αβιηίΐίαδ Ρ8.ιι1ιΐδ &. 704 οοδ. 

40 43 63. 
Ρειαίαβ Αβιηίΐίτΐδ Εβρίάαβ α. 732 

οβηδΟΓ 54 2. 
Αβιηΐΐίαδ ΗβοΙιΐδ Αβ^γρΙΐ ρΓ8.βΓ. 

57 10. 
ΑβιηίΙϊαδ δαίυηιίηαδ 75 14. 
Μ. Αβυιίΐίαβ 8ο&απΐδ Γγ 91. 
Μ&ιη. ΑβιηΙΗιΐδ δοαυΓαδ 58 24. 
Μ. Αβτη11ΐιΐ3 δοαιιταδ 51 2, 56 

38. 
Αβηβδκΐιιιη αΐϋπια^ 62 18, 63 29. 
Αβηβαδ Γγ 4, 1. 41 34, 44 37. 
Αβηβαδ δϋνϋ ί. ίτ 4 10. 
Αβοιυί Γγ 23 1. 
ίΐβΓίίπαιη ιηίΙίΙαΓβ 55 25 32. ρυ- 

1)Ηοππι 41 6 17, 43 45 48, 

52 25, 53 2 16 22 32, 56 

38, 57 20, 59 9,60 4 10 24, 

73 8. " 
ίΐΘδαΓ αραάΕίΓΟδΟΟδ άβιΐδ 56 29. 
Αβδοαίαρίαδ 77 15. βίιΐδ ίβδίαπι 

47 2, Ιιιοαδ 51 8. 
ΛβΒίΐπΐίΐίίοηίΙϊΐΐδ δαίίδύ^ οιβάΗο- 

Γί1>ιΐδ 41 37, 42 51. 
αβί&δ ρΓ3,6ί;0Γΐ& 61 5βηΜ0Γΐ& 52 

20. 
ΑβίΜορβδ 54 δ, 63 3 8. ΑβΛΙ- 

ορία 75 13. 
Αβίηα 50 8. 
Αβίοϋ £γ 40 3, 57 57 59.1.41 

51. 
Ια. ΑΓΓαηίαδ α. 694 οθ9. 37 549, 

41 20, 42 10, 43 12. 
Ρ. ΑίΓ&ηίιΐδ Ροΐϊΐαβ 59 8. 
ΑίήίΓ 57 50. Ι. 77 6. ΑΜο&429 

56—43 1?, 46 55, 48 1 21 22, νΟοΟ^Ιί: ΙΝϋΕΧ. 241 δΟ 6, 53 12 14, 69 20. 
ΓεΓ&β Αίήοίΐη&β 53 27, 54 26, 59 

7 13, 60 7. 
Α^αιηβιαηοη 36 13, 42 5. 
Αδ^ΛίΗοοΙβδ ΐγΓ&ηηαβ ίτ 40 8. 
Α§^β8ί1αϊΐ8 £γ 107. 
α^&ΓίΛβ 1β8;β8 ν. Ιβ^ββ. 
Α^^Γίρρα Γβχ 59 8 24. 
Α^Γίρρίη& Οίαιιάϋ ιιχογ 58 20, 

59 22 23,^60 4 31, 612 3 5 

6 10—16. 
Α^ΓίρρίπΕ όβππ&ηίοΐ αχοΓ 57 6, ' 

58 22, 59 3 19. 
Α^ήρρίηα ΤΛβιϋ ιιχογ 54 31, 

57 2. 
Α^Γοη ΙΠγτΐαβ ίι 49 2. 
Α^ΙΙαβί £γ 33. 
ΑΐΕΧ 58 24. 

Α1α1)&ηάαβΐ;Α1{ΐΙ)&ηά6η868 4826. 
ΑίΛΐηαηηί 77 13 15. 
Αίαηί 69 15. 
Α11)α I^οη§α Γγ 4 9, 7 2, 1. 43 

43. 
Α11)δΐ Ροπιρβια 73 3. 
&ΙΙ)£ΐ6 ς[ΐια(ΐΓί^&β 43 14, 52 13. 

νβδίββ 63 4, 74 1. 
Α11)αιιί 36 54, 37 1 3 5, 77 34, 

79 4. Α11)αη1α 36 54, 49 24. 
Α1Ι)3.ιιί Μ&88α§;6ϋιβ 69 15. 
Α11)αηϋ χηΐΐΐίββ 78 13 34, 79 

2 4. 
ΑΙΙ)&αιιιη 44 4, 47 40, 53 32, 63 

62, 66 9, 67 1 14. 
Α11)αηιΐ8 ιηοηβ £γ 4 6 9, 39 20, 

50 8. 
Α11)ίηα8 ν. Οίοάίαβ, Ροβίηιηίαβ. 
Α11)ίδ α. 55 1 ΙΟλ 28, 77 14. 
&1Ι)αιη αΐίΐβίαηιτη 639,ρΓ080Γίρ • 

ΙοπιπιΓγ 109 12, 1.47 3 13 16, 

ββηαίοιιιιη Γγ 109 14, 1. 55 3. 
ΑΙεΙιαπΑοηίτΐδ Αγ&1)3 36 4, 4020, 

47 27. 
Αίοπιαβοη 63 9. 
ΛίβΛ 59 22, 65 2. 
Αίεβίίΐ 40 39. 
ΑΙβχαηάβΓ Αηίοηϋ ί. 49 32 39 41 

44, 51 15 21. 
ΑΙβχαηάβΓ Οοιηιη&£^6ητΐ8 49 22. 

ΟΙΟ €Α88ΐυ8. Υ. ΑΙβχλίκΙβΓ Ειηβ86ηιΐ8 51 2. 
ΑΙβχ&ηάβΓ Μ. 37 52, 40 14 17, 

51 16, 68 26 29 30, 75 13, 77 

7, 79 18. 
ΑΙβχαηάβΓ ςαίάαιη Γβηβ 77 8. 
ίιηρ. ΑΙβχ&ηάβΓ δβνβΓπβ Βωβί- 

Ληαβ 78 30, 79 17 19, 80 1. 
ΑΙβχ&ηάΓία 42 7, 49 40, 50 3, 77 

21. ΑΙβχΛηάήηί 39 13 58, 42 

38, 49 41, 50 24, 51 9 16 17, 

66 8, 77 22-3. αηηυβ Αΐβχαη• 

<1ηηπ8 43 26. (16γ& 51 19. 
Αΐίδο α. 54 23. 
Α11ο1)Γθ§β8 37 34 47, 38 32, 89 

5, 40 39, 43 30, 46 50. 
ΑΙΙαοίηβ ΟβΙίΛβηιβ ίτ 57 43. 
ΑΙιηβ.11 ιηοηδ 55 30. 
ΑΙρββ ίΓ 54, 38 31 40, 39 5, 41 

4 30, 48 4, 53 26, 55 27, 56 

24. ΟβΗΙο&β 39 49, Οοίϋαβ 60 

24, ιη&Γίΐίιηαβ 54 24, Τήάεη- 

ίίη&β 54 22. 
Αίρίηαβ ^βηΐββ 48 4, 54 20. 
Αιηαηιΐδ ιηοαδ 48 41. 
ΑηίΕζοηίιΐδ ιηβηδίδ 72 15. 
ΑιηΙ)ίθΓίχ Ε1)ΐΐΓθηηιη άυχ 40 5 6 

7 31. 
απιΜίηβ 36 21, 37 29, 39 37, 

40 46 52, 43 27 47, 54 16, 

55 5. 
Αιη1)Γαο1ιιβ δίηαβ 50 12. 
ΑιηΙ)Γοηβ5 44 42, 50 24. 
Αιηί8ΐΐ8 ιιγ1)8 42 46. Αιχιΐββηί 

42 48. 
Αίπηβδίία 44 26. 
ΑιηρΙιίΙοοΜ ΟΓ&ουΙηιη 72 7, 
ΑιηρΜροΙίδ £γ 66 4. 
ατηρ1ιίΐ1ιβΛΐΓ& 37 58, 43 22. 
Αιηιιΐίηβ Ανβηύηί £, £ι• 4 11, Τί- 

1)βΓίηΐ Γγ 4 10. 
ΑιηγηΐίΐΒ ΟαΙΙοβ^ΓΛβοιιβ 47 48, 

49 32, 50 13, 51 2 7, 53 

26. 
Αηαϋΐδ άβα 36 48 53. γ6@^ο 36 

48. 
απαραβδίί Γγ 39 8, 66 8. 
Αηοΐιίαΐαι ΗβηΊοοΙιοηιιη Γβχ 68 

19. 16 νΟοο^Ιί: 242 ΙΝΟΕΧ. ΑΠοΙιαδΑ 79 14. 

ληοϋία 44 17. 

ληοοΓΑ 43 31. 

Αηοαβ Μ&Γοίαδ Γγ 8 β1 9. 

Αηάβήιιιη Βαίιη&ΐίίΐβ ιιγΙ)9 56 

12. 
ΑηάΓ6{ΐ3 Ιιιάαβπδ 68 32. 
Αηίθ6ΐτΐ3 ΝβΓοηίβ 111)6Γΐυ3 61 13. 
Αηίοίηβ Ρβ8ίιΐ8 78 22. 
ΑηίπίλΙΙβ. άβοηιιη Ιοοο οαΐΐα 50 

24. 
ΑηηΛβηβ ΟοπιηΙαδ 62 29. 
Ι«. Αηη&6Π8 δβηβοα 59 19, 60 8 

35, 61 3 4, 62 2 24 25. 
Αηηί» Οαΐβήδΐ Γ&ιΐδΐίηα Μλγοϊ 

τιχοΓ 71 10 22 29 31, 74 3. 
Αηηίπδ €θΓΐ)ΐι1οηί8 ^βηβΓ 62 23. 
Τ. Αηηΐαβ Μίΐο 39 6 18, 40 48 

4953,4136,42 24 25,46 20. 
Αηιιίιΐ8 νίηίοίαηηβ 60 15. 
Μ. Αηηίαβ Υβηιβ ν. Μ. Αηίο- 

η1ηπ8. 
αηηιιϋ αιΐΓβί 48 45. βοιιιίΐιιιη 

Εριιά Οίΐηη&8 οοοίδοηιιη £γ 57 

28. αηηυΐιΐδ Αυ^τΐ8(ί 51 3, 

53 30, €&β8&ή3 43 43, 47 41, 

Οα11)Εβ 51 3, Ροιηρβϋ 42 7, Υβ- 

δραβίϊΐηί 66 2. 
αηηιιβ & 0Λβ3&Γβ βιηβηάίΐίαδ 43 

26. &ηηί ίηίίίηιη Γγ 6 7. 
Αηί1ΐ6ΐηιΐ3ίΑ 68 21. 
Αηϋοαίο 43 13. 
Αηΐί^οηίίΐ 40 29. 
ΑηΙί^οηιΐ8Ρα1αβ8ΐίηδβ Γβχ 48 41, 

49 22. 

Αη%οηϊΐ8 Ρΐιίΐίρρΐ £. Ιή1)ϊΐηιΐ3 

77 8. 
Αηΐ1ιη&ε1ια8 ροβία 69 4. 
Αηίίηοηδ 6911. Αηΐίηοί πΓΐϊδ ίΐ). 
Αηϋοο1ι1& 36 19, 40 28, 47 30, 

48 25, 68 18 24, 69 2,712, 

74 8, 78 4 7 23 34. 
ΑηύοοΙιιΐ3 ΟΠΐχ ογηίοιΐ3 77 19. 
Αηί1οο1ιη8 βοιηιηα§6ηιΐ3 36 4. 

&Η6Γ48 41, 49 20 23, 52 43. 

6ΐα5 ϋΐηΐδ 59 8 24. 
Αιϋίοο1ιιΐ8Μ.£Γ60βΐ62, 1.45 32, 

50 24. Αηΐίδύαβ I^&ι)60 54 15. 

Ο. Αηϋδίΐαβ Κβ^^ηαβ 47 27 , 53 

25. 
0. ΑηΐίδΙίαδ ΥβΙηβ &. 748 οο8. 

55 9. 
Ο. Αηίί8ϋη8 Υβίιιβ β. 849 οο3. 

67 14. 
Αηΐίιιιη Γγ 57 60, 1. 58 25, 62 

15. 
Αηωηία Οίαηάϋ ιη&ίβΓ 60 5, 

66 14. Ι,ίνϋΐαβ ϊηαΙβΓ 48 11, 

59 3. ίΤ 

Αιϋοηίαηΐ 50 12 ο, 51 3. 
το Άντωνίνειον 78 9. 
Α.ηωηίη1&η1 78 34. 
ίπιρ. ΑπΓβϋιιβ Αηίοηίηαδ Ρίιΐδ 

69 20, 70 1. 
ίπιρ. Μ. Αιϋοηίηπ3 8. Μ. Αη- 

ηίηβ Υβηΐδ 69 21, 70 2, 71 1 

— 36. 
ίιηρ. Αηίοηίηιΐδ ΟΕΓ&οίΐΙΙιιβ 7515, 

76 1 3—78 18. 
ίιηρ. Αηίοηίηιΐδ £Ια§;&1)αΙη8 78 

30—79 21. 
Αηίοηίηβ οβηίιιπο 71 27. Θίχαββ 

617. 
Αηίοηίηδ Ιαΐί ρ. ν. Ιηΐιΐδ. 
0. Αηίοηίιΐδ α. 691 οοδ. 37 10 25 

30 32 33 39, 38 10. 
0. Αηίοηίιΐδ ίΓΐιιιηνίΓί ίΓΕίβΓ 41 

40,42 11, 45 9, 4721—24, 51 

26. 
Ι>. Αηίοηίιΐδ (ήτιιηνίή ΓΓαΐβΓ 45 

9, 46 37, 48 4—29. 
Μ. Αη1οηίιΐ3 ΐΓίαιηνίΓί ρ. 45 47. 

Μ. Αηίοηίυδ ΟΓ&ίΟΓ αναβ Λ. 
Μ. Αηίοηίηδ ΙήηηινίΓ 41 1 15, 

4221,43 49,4411 19 22 34, 

46 1 8., 47 75, 51 10—15 19. 

6ίη3 άοηιηδ 5327, }ΐ0Γΐί4740, 

δροΐία 53 33. 
Αηίοηίηδ Μηδα 53 30. 
Αηίοηίηδ Ρήηιηδ 65 9 10 11 

18 19. 
Ι». Αηίοηίηδ δαίηΓηΙηηδ 67 11. 
ΑηΐγΠηδ Μ. Αηίοηϋ Γ. 48 54, 51 

6 815. νΟοΟ^Ιί: 1Ν0ΕΧ. 243 Αηαΐίηαβ δβνβή Ιβ^αΐαβ 74 7, 

75 3. 
Λοιιβ η. 41 45. 
» Αραπιεα 47 27, 48 25, 78 8 30 

34. 
Αρβϋββ ΜβίΓΐο 59 5. 
ΑρβΓ ν. δ&Ινίιΐδ. 
«ρβ8 41 61, 42 26,47 2 40,54 

33, 66 24, 60 35, 74 6, 78 

25. 
Αρίαΐ&β 39 46. 
Αρίοαία δβί&ηί ιιχογ 58 11. 
Αρίδ 51 16 17. 
άπσκολοτιύντωαις 60 35. 
ΑροΠο 45 1, 59 26, Α•*αιΐ8 51 

1, ΟΓαηηαβ 77 15, Ργΐΐιίαδ 63 

14. ΑροΙΙίηίδ δίαΐνια Γγ 84 2, 

&6ά63 ίη Ραΐαϋο 53 1, 58 9. 
ΑροΠοάοηΐδ ΕΓοΙιϋβοίαδ 69 4. 
Αροΐΐοηία & 49 6, 58 4, 1. 41 45 

47, 45 3 9,47 2124, 55 29. 

Αροΐΐοηίαίαβ Γγ 42. 
Αροΐΐοηίαδ Αβ£;γρ1ία8 59 29. 
Αρο11οα1η8 Νίοοιηβάβηδίδ 71 35. 
ΑροΙΙοηίαβ Τγαπεηδίδ 67 18, 

Οαρρ^άοχ 77 18. 
Αροϋορίι&ηβδ δβχ. Ροιηρβϋ ΙΐΙ). 

48 47 48, 49 10. 
^. Αροηίυδ 43 29. 
νΪΑ Αρρία 40 48. 
Ιί. Αρρίυδ Μ&χίιηαδ ΝοΛ&ηηβ 

67 11, 68 9 30. 
0. Αρρίιΐδ δίΐαηυβ 60 14. 
ΑρΓοηί&ηαβ Αδί&β ρΓΟΟοδ. 76 8. 
ΑρΓοηί&ηαβ ΟΕδβηϋίοηίδ ρ. 69 1 . 
Ε. ΑρΓοηίιιβ β. 792 οοδ. 69 13. 
Αρβτΐδ ίΐ. 41 47. 
δβχ. Αραάίαδ 53 20. 
Μ. Αρηίβίαδ α, 734 οοδ. 54 7 

30. 
δβχ. Αρτιΐβίιΐδ &. 725 βοδ. 51 

20. 
δβχ. Αρηίβίαδ Νβροβ α. 767 βοδ. 

56 29. 
1ι. Αραΐβΐιΐδ δαίιιτηΐηαδ Γγ 96 3, 

1. 37 26. 
Αριιΐϊα 42 26. ΑριιΗ Γγ 2 3. 
Αριΐδΐίιΐδ Γγ 58 4. ΛηιΐΛ οαΐίάα 69 11, 60 6. Οιι- 

Ιϋία 66 17, Ιαϋα 48 32, ΜαΓ- 

01» 49 42. ιηαΓίη& 60 34. νίι- 

^0 54 11. 
αςαίΐ» βχ ΓΟ^ο 66 42 , 74 6. 1β- 

^ίόηιιτη ίηβί§[αβ^40 18. 
Ας[ΐα1α Μ{ΐ606η8.ΐίδ1ίΙ). 65 7. 
ΙυΙΐΛ Αςυίΐία δβνβΓ» 79 9. 
Αςίαίΐίί ΓΙοΓΐ 61 2. 
Ρ. Α€[ΐιίΙίηδ βαΐΐαβ 39 32. 
Μ. Αί^αίϋιΐδ Ιτιΐΐααιίδ 8. 791 εοδ. 

59 9. 
Αε[ΐι11&ηία 39 46. 
ϋΓΑ Αη^τίδΐί 54 32, Οαβδ&ήδ 44 

51. 
Αγ&Μ&49 32,68 31, 79 3. άα- 

δβη& 68 21, Ειηβ8βη& 50 13, 

54 9, ΓβΗχ 53 29, Ιΐαταβα 49 

32, 69 12, Ναΐ3&ί8ΐβΛ 49 32, 

ΡβίΓ&βα 68 14, 75 1. 
ΑΓ&1)β8 36 19, 54 9, 76 1. 
ΑΓ&1)ίβιΐδ δίηιιβ 61 7. 
ΑταΜο ΑΓήο&β Γβ^αίιΐδ 48 22. 
ΑΓαάαβ 47 30. ΑΓβςΙϋ 48 24 41, 

49 22. 
αΓ&ηβαβ βί^οΑ ιηί1ί(;8,Γί& Ιηδίάβηί 

41 14, 47 2. 
ΑΓΕί-ίδ η. 38 32, 44 42, 46 50. 
ΑΓ8Χβδ β. 36 62, 49 44. 
ΑΓΐ)»ηαβ8 Αυ^^&ή ί. 68 21. 
ΑΛβΙ» 68 26, 78 1. 
ΑΓοβ δγήΕβ ορρ. 78 30. 
ΑΓοΗβΙαυδ Οαρραάοβίιιβ Γβχ 49 

32, 51 2, 54 9, 57 17. 
Αιοΐιβίαιίδ ΗβΓοάίβ Γ. 54 9. 
ΑτοΗθίΕυδ ΜΗΙιήά&ΐίδ άιιχΓΓ 105. 

ΑΓοΗβΙαιίδ βίαδ £. 39 57 58. 
ΑΓοΗίιηβάβδ Γγ 67 46. 
&Γβιΐδ ΐΓίαιηρΙι&Ιβδ 49 16 , 61 19, 

63 22, 66 17, 60 22, 68 1 

29. 
ΑΓάβά Γγ 11 13. 
ΑΓάί&βί ηΐγπί Γγ 49 2 3. 
ΑΓάπΙ)α Βαίιη&ιίίΐβ ορρ. 66 15. 

ΑΓ6ί&8 ΑΓ&1)ί{Ιβ Γβχ 37 15. 

ΑΓ^βηίοοοχπβ Οαΐβάοηίαδ 76 16. 
ΑΓ^βδβα Ιΐαΐία. ή* 4 1. 
ΑΓ^οηΛίιΙιιβ 53 27. 

16* νΟοο^Ιί: 244 ΙΝΟΕΧ. Αΐ'ίίίΓαίΙιββ Οαρραάοχ 49 32. 
Απιηίηιιπι 41 4, 53 22, 55 

34. 
ΑΓΪο1)8.ΓΖίΐηβ8 ΟαρρΛάοοί&β Γβχ 

ίτ 99 2, 105 4, 1. 41 63. 
ΑΓίο1)8ΐΓζ&ηβ3 £. 42 46 4», 47 

33. 
Αήο1)αΓΖίΐηβ3 Μβάαβ 55, ΙΟα. 
ΑΓίο^&βΒίΐδ ΟυαάοΓαιη Γβχ 71 

13—4. 
Απονίβΐηδ 38 34. 
Αήδίίάβδ 38 26 27. 
Αήβΐίοη ΟΓβΙβηδίβ 36 2. 
Αήδίοΐίαΐαδ ΙιιάαβΟΓαιη Γβχ 37 

15, 39 56, 41 18, 48 26: 
Απδίο^ίΐοη 47 20. 
ΑΓίδίοΐβΙββ βΐ ΑΓίβΙοΙβΙβί 77 7. 
ΑγΊιι8 ΑΙβχ&ηάΓΐηιΐδ 51 16, 52 36. 
Απηβαία 36 5 10 45 48, 41 63. 

42 45,49 31,55 9,58 26,62 

19, 68 18, 71 14, 75 9. ιηωοΓ 

36 28 30 31,49 25 41. ιηίηοΓ 

36 11, 49 43, 59 12. 
Αηηβηϋ 68 17, 77 12. 
Απηίηίιΐδ 56 19. 
ΑΓηαρΜδ ιη&^ιΐθ 71 8. 
ΑΓρί Γγ 2 3. 

Αγγιλ Ρ&βΐί ηχοΓ 60 16. 
Γ1&νίιΐ8 ΑΓΓίΛηιΐδ 69 15. 
Ι«. ΑΓπιηίίιΐδ 50 14. α. 732 οοδ. 

54 1. 
I^. Απ'αηΐίαδ λ. 759 οοδ. 65 25, 

58 27. 
ΑΓδαοβδ Ρ&Γΐ1ιοηιιη Γβχ 36 3 5, 

40 14. 
ΑΓδΕίοβδ Αηίΐ1)Ληί ϊ, 58 26. 
ΑΓδίΐοβδ ΡΙίΓΛ&ίίβ ρ. 36 45. 
ΑΓδ&άάαβ 40 14. Β&Γΐυδ ΑΓδα- 

οίάα 59 17. 
ΑΓδαηία ί1. 62 21. 
ΑΓδίηοβ 01βορ&ΐΓ»β βΟΓΟΓ 42 35 

39, 43 19. 
Αηαΐ3Ληη8 58 26, 59 27. Π. 78 

1 26 39, 80 3. 
ΑΓΐΑΐ)αζβ8 ΑπηβηίαβΓβχ Ι. 40 16, 

Π. 54 9, III. 55 10 α. 
ΑΓΐΑΐ)&ζβ8 Μβάί&β Γβχ 49 25, 51 

16, 54 9. ΑΓίΛο^ΐΓίΐ 55 10 α. 
Αηαχ&ΐα 36 51, 49 39. 

ΑΓίΑΧβΓΧβδ ΡβΓδΕ 80 3. 

ΑΓίαχβδ ΑπηβηΙαβ Γβχ 49 39 44, 

51 16. 
Αηαχβδ Ζβηο 58 26. 
ΑΓίβιηίο Ιαά&βοηιιη άιιχ 68 32. 
Απβιηίδίτιιη δίοΐΐίαβ 49 8. 
ΑΛίοιιΙβίιΐδ ΡαβΙτίδ 54 14. 
αΓίίβοβδ ίΐ ΝβΓοηβ ίιηρβίΓΛί Τιγι- 

άαίβδ 63 6, α ϋοιηίύΛηο ϋβοβ- 

1>8ΐιΐ8 67 7, 68 9. 
Αποοβδ ΛβΓΟπιιη Γβχ 37 1 2. 
ΑΓνβΓίιί 40 33. 
ΑηιΙβηιιβ Κιΐδύοιίδ 67 13 16. 
Αταηβ & 11 10. 
Αδ&ηάβΓ 42 46 47 48, 54 24. 
Αδβαηΐιΐδ ίτ 4 5. 
Ι.. ΑδβΠΙπδ 49 43. 
Αδία 36 4, 53 12 14. 
€. Αδίηίιΐδ Οαΐΐτΐδ α. 746 β08. 

55 5, 57 2, 58 3 23. 
Αβίηίαδ α&Παδ 0. ί. 60 27. 
€. Αδίηίιΐδ Ροΐΐΐο α. 714 οο$. 45 

10, 48 15 41. 

Αδίηίαδ Ροΐϋο νβΓΓίιοοδαδ £ΐ.834 

008. 66 26. 
Αδίηίπδ ΟιιαάΓ&ΐαδ ν. Ου&άΓ&ίοδ. 
Αδρ&χ 76 9. 
αβρΗαΗιΐδ 68 27. 
αβρΐάββ 51 11. 
Αδρίβ ορρ. 37 7, 41 41,48 

52. 
Ιι. ΑδρΓβηαβ 56 22. 
ΟδδβδδΟΓββ 53 14, 55 27, 57 

14. 
Αβδ^Γία 68 26. ΑδβγΓϋ 62 6. 
Αδίίη^ί 71 12. 
ΑδίΓοΙο^Ι 49 43. 
αδίΓοΙο^ΐΛ 56 25, 57 19, 64 4, 76 

11, 78 2. 

ΑδΙπΓβδ 51 20, 53 29, 54 5. 
Εδγΐιιιη 47 19. 

Αίαηίαδ δβοιιηάαβ βςαβδ 59 8. 
Αΐβίτΐδ Ο&ρίΐο ρΐιίΐοΐο^^δ 57 

17. 
Ο, Αίβίιιβ €&ρϋο 39 32. 
&ΐβΓ βοΙοΓ ία ΙαοΙπ 67 9. νΟοΟ^Ιί: 1Ν0ΕΧ. 245 Αί1ΐΕΠΐ1)ί1α8 αη 8ΐ&ιη1)β1υ8 τβ^α- 

1ιΐ8 68 28. 
&ι1ΐ6ΐ 62 36. 
ΑΛβηαβ 42 14, 45 15, 63 14, 71 

31. 
Αΐΐιβηαβιιιη ΟΗαΙοίάίοιιιη 51 22. 
Αΐΐιβηίβηβββ ίτ 103, 1. 44 26, 47 

20, 48 39, 50 15, 54 7, 66 

25. 
Αίΐιβηίο ΐΛίΓοηηιη άηχ Γι* 93 4. 
ΑΛβηοΛοιαβ ρΗΙΙοδορΙιαβ 52 36, 

56 43, νοί. 5, ρ. 234, 7. 
Μ. Αΐίΐίαδ Κβ^αίπδ Γγ 43 20 26 

—32, 45 32, 53 8. 
Αΐ1ίΐ8 ιηοηβ 60 9, 75 1 3. 
ΑίΓα ΑΓ&Μαβ ορρ. 74 11, 75 10, 

80 3. ΑίΓβηί 68 31. 
αίΓ&ίαβ Η&άήαηιΐδ ρβΓ ηονβιη 

<ϋβ8 69 10. 
ΑίΓβ1)8ΐ8 40 42. 
ΑίΓ6118 ίΓίΐ^ΰβάίΛ 58 24. 
ΑΐΙ&1υ8 £γ 57 57, 58 4, 69. βίαβ 

ίίίπιίΐία 61 7, Γβ^ηυιη 48 33. 
Οίαηάίυβ Αϋαΐαβ ν. ΟΙίίικϋαβ 

Αΐία1\ΐ8. 
ΑΐΙβ£^π8. Ηΐδραηίαβ ορρ. 43 33. 
Αιιία Αιι^τιβίί ΐϊΐαίβΓ 45 1, 47 

17. 
Αηίαηαδ 69 1. 
ΑχύοΛ Ιβ^ίο 55 24. 
Νΰπι. Αηίοιίδ 56 46. 
Αηίβ ^£ιπηβη ΝβΓοηίβ 61 20. 
Ρ. Αΐΐίιΐδ νατυβ 41 41 42, 43 30 

31. 
ΑίγήΛ 68 26. 
ΑίγΓίαΒ οοΐΐίβ Γγ 49 7. 
Αν&ήοιιτη 40 34. 
&ιιοΐθΓϋ{ΐ3 δβηαΐαβ 41 3 , 42 23, 

55 3. 
Ανβηίίηα8 ιηοηβ 44 25, 50 8. 
ΑνβηίίπΌδ τβχ ίτ 4 10. 
Ανβηιπδ 3.<1 βιιιηβιη 48 50, α Α 

Β{ΐ1)^Ιοη6ΐη 68 27, ΗίβΓ&ροΙΙ 

68 27. 
Λνββ οΙαπιΟΓβ βηεοΐ&β 36 30. βχ- 

ΐια 86^68 βααδ ιη&Ιί οιηίηίδ 37 

25. 
Αιιβάίΰβ ΓΓοηΐο 78 22. Αα^&ΓΠβ ΟαιαοαΠο αβ(ΐηίΐ1ίδ 77 

12, 79 16, ΟΓΛΒδΟ 40 20, Τγ3ι- 

ίαηο 68 18 21. 
&ιι§ιΐΓβ8 42 21 51, 49 16. 
αα^αήαιη βαΐηίίδ 37 24, 51 

20. 
Αιι^Βία ΕιηβΓίία 53 26. 
Αα§;η8ί8, Ρ&ρΐιοδ 54 23. 
Αιι§ιΐ8ΐα ρΓ&βίοήαηοΓίιιη 53 25. 
Αιι^δία βί. Αυ^πδίαΐβδ 56 46. 
Αυ^αδίαΙίΕ 54 1034,5629 4647. 
Αα^αδίίΐηί 61 20, 63 8 18. 
Αα^βίιΐδ <ιιιίά βί^ηίβοβΐ 53 16 

18. 
Αιι§ιΐ8ΐιΐ8 ιηβηβίδ 55 6. 
Αυ^ιΐδίαδ (ρήπΐϊΐιη 0. ΟοίΕτίνΐδ, 

άβίηάβ 46 47 0. Ιηΐίιΐδ Ο&ββαΓ 

Οοΐ»νίαιιιΐ8) 43 41 51, 44 35, 

45—56 46. 
Ανίάίηβ Ο&δβίιΐδ ν. Οαββΐαβ. 
ΑνίΙιΐδ Ε1&§8ΐΙ)&1ί ανιΐ8 78 30, 79 

16. 
ΑιιτβΙία δβνβΓΛ 77 16. 
ΑπΓβΙίΛηιΐδ 78 12 19. 
ΑπΓβΙϋ 72 22. 
ΑϊΐΓβϋιΐδ ιηβηδίδ 72 16. 
ΑαΓβ1ίιΐ8 Αβίίχ 79 10. 
Αατβΐίπβ Αροΐΐίηαιίδ &ί Αΰΐβϋΰδ 

Νβιηβδίαηαβ βτβ,ΐΓββ 78 6. 
ΑαΓβ1ίιΐ8θβΐ8υ3^8 39. 
Ο. ΑιΐΓβϋιΐ3 Οοΐΐα α. 554 οοβ. Γγ 

57 81. 
Ι.. ΑιΐΓβϋιΐδ Οοΐΐίΐ α. 689 οθ8. 36 

44, 37 1. 
Μ. ΑυιβΙίιΐΒ Οοΐΐα 36 40. 
ΑυΓβϋιΐδ ΕαΙ)η1ιΐ8 79 21. 
Αΰτβΐίηβ Ζοίίοηβ 79 16. 
β,ΙΙΓββ Μ&ιιτίβ ρβίΓΟΓΛίίΙβ 78 11. 
αιΐΓβιιηι ββοηίαιη 72 15. 
&ιΐΓ6υ8 55 12. 
αιιή^Λβ 77 10, 79 14. 
αιιτιιιη οοΓοη&πιιιη 42 49 50, 48 

4 42,49 42,54 22, 77 9. ίη 

0Γ&88ί οδ ίΐ Ραηΐιίβ ΐηΓαβαιη 

40 27. 
ΑιΐΓΐιηοί £γ 2. 
αιΐδοαΙίαΐΟΓββ 42 17, 52 37, 77 

17. νΟοο^Ιί: 246 ΙΝΟΕΧ. Αυδοηία ίτ 2, 4 1. ίβΓ& Ατίθοηία 

άΐοΐαδ ΟεΐΓ&ο&11ιΐ9 77 23. 
αυδρίοία 38 13, 40 45, 41 43. 
Ρ. ΑιιίΓοηίαβ Ραβίαβ α. 689 οοβ. 

36 44, 37 26. 
Αχοηα 0. 39 1. 
ΒαΙ)ϊ1οιι 68 26—7 30, 75 9. 
Βαοοίιαβ οαηηβη ΝβΓοηίβ 61 20. 
Βαοοίιαπαΐία ίτ 39 5. 
Βαοοίιαβ α Ββββίβ οαΗιιβ 51 25. 

Αηίοηιυδ 48 39, 50 25. Β&ο- 

οΜ Ιβιηρίιιιη 76 16. 
Βαβ1)ί\ΐ3 ΜΛΓΟβΠίηηβ 76 8 9. 
ΒΗβΐίοΛ 43 30 31, 45 10, 63 12. 
Βαίαβ 48 51, 49 1. ρΓαβάΐα Βα- 

ίαηα 61 17. ροΓίαβ Β&ιαηιΐδ 

49 1. 
Β&Ι6&Γ68 ία8. Γγ 67 ,49, 1. 43 

29. 
Μηβ» 37 51, 49 43, 54 25. 

Α^ρρββ 54 29, 66 24. Τίιί 

66 25. 
ΒΕΐηΙ)8ΐ1ίο 45 47, 46 7 28. 
Βαη&άαβριΐδ Ιαζγχ 71 16. 
1)&Γΐ)α 48 34, 61 19,68 15, 79 14. 
ΒαΛίΙΙαβ Λ81γο1ο^8 66 9. 
ΒαΓβα δθΓ&ηιΐ8 62 26. 
ΒΕΓ^ίθΓ&8 Ιυάαβαβ 66 7. 
ΒΛ3ίΙίαηη8 Αβ^^γρίί ρίΛβΓ. 7835. 
I^. ΒαβΟΙιΐδ 43 47. 
Β&88&βτΐ8 ΚαΓα8 71 5. 
Βαβδίαπαβ ν. ΑΙβχ&ηάβΓ. 
!<. Β&98118 36 2. 
Β&δίΑΓπαβ 38 10, 51 23—26. 
ΒαΙ&ααβ 68 23. 
Βαΐανί βςιιίΐββ 55 24, 69 9. Βα- 

ΙΑνοηιιη ίηδπία 54 32, 55 24. 
ΒαΐΗ^ΙΙιΐδ ΜβΙήο 54 17. 
Βαίο ΒΓβαοοηυη Ααχ 55 29. 
Β&ω Ώβ8ίάί&1β8 55 29. 
Βαίο §1&άίαί0Γ 77 6. 
1)ΑΐΓ&ο1ιί8 59 14. 
ΒαΐΐβΓίιιβ 71 11. 
Βατιΐί 59 17, 61 13. 
ΒβΙ)Γγοβ8 Ν&Γΐ)οηβιΐ3β8 £γ 56 2. 
Ββίς^αβ 39 1, 40 42. Βεΐ^ίαιη 39 

50. 
Ββΐΐοηαβ ίαηιιιη 50 4 5, 71 33.) Ββαθ&οβαίΙ&β Ιβιηρίαιιι 71 34. 

Ββηβνβηίατη 66 9. 

ΒβΓβηΙοβ Ρΐοΐ6ΐη&6ΐ Αυΐβίαβ ί. 39 

13 57. 
ΒβΓβηίοβ Τΐΐο &ιηαΐ& 66 18. 
Ββήοπβ ΒήΐΐΑηηιιβ 60 19. 
Ββδβί 47 25, 51 25, 54 34. 
αά 1>6δΐ1&8 άάιηη&ΐί 59 10, 76 

10. 
Βεϋΐΐίηυδ β&δδίαβ 59 25. 
1)ί1)1ίοΐ1ΐ€θ& Αΐβχαηάήαα 42 38, 

ΑροΙΙίηίδ ΡαΙίΐΐίηί 53 1 , Οοΐα- 

νίαβ 49 43, 66 24, ΤΓ&ίααί 68 

16. 
ΒίΙ)α1α8 ν. Μ. ΟΛίριίΓηίαβ Β — . 
ΒΙοίΙίδ 06β6ΐ)&11 αιηίοιίδ 68 14. 
1)ί8οηίβ8 76 1. 
ΒίΛγηΐα 36 40 42, 53 12, 54 7, 

69 14, 80 5. 
ΒίΛγηΙιιτη 69 11. 
1)ϋιιιηβη 68 27. 
ΒϋιΐΓίβ^ββ 40 33. 
Βοοοίιιΐδ ίΓ 89 6. 
Βοοοίιαδ 41 42, 43 36, 48 46, 49 

43, 53 26. 
Βοάιιηί 60 20. 
Βθ£:αΑ Μ&ΰτίΐαηίίΐβ Γβχ 41 42, 

43 36 38, 48 45, 50 11, 63 

26. 
1)θΐ6ΐ1 60 34. 

1)θΐι&β άβ&β 8αεΓ& 37 35 45. 
Βοηοηίϋ 46 36 64 55, 50 6. 
ΒοΓγδΙΙιβηβδ 6ςαιΐ8 69 10. 
Βοβροηί 64 24. 
Βοβροηΐδ 36 50, 37 14, 74 10. 

βίιηηιβΓίιΐδ 42 46, 54 24. 
1)Γ&ο1ιίαιη ίηΐβΓ ΟΓ&ηάαιη ηιιά&Γβ 

ίΓ85. 
ΒΓβηηοδ Γγ 90. 
ΒΓβαοί 65 29 34. 
Βή£;£ΐηϋαιη βαΐΐϋβοίαβ 37 63. 
ΒΓϋαηηί 39 51. 
ΒΓίι&αηί& 39 50, 40 1, 49 38, 53 

22, 59 21,62 1—12,66 20, 

71 14 16, 72 8, 76 16. Βρίτ- 

τανίς 62 2, 76 16. 
ιηιίΓαδ ΒΓίίΛηηίοαβ 72 8, 76 

12. νΟοο^Ιί: 1Ν0ΕΧ. 247 Βι-ϋαηηίοιιβ βΐ&ιιάϋ ί. 60 12 22 

32 34, 61 1 7. 
ΒΓΐιηάιΐ8ίαιη £ι• 49, 1. 41 11 12 

13 39 44, 45 12 13, 48 27, 60 

11, 51 19. 
ΒΓυΙίϋ 42 25. 
1)ΐι1)α1ί 48 23. 
1)ηΙ>ο 40 17 47, 42 26 , 50 8, 54 

29, 56 29 45. 
Βαοοϋ Αββ^ρΐϋ 71 4. 
ΒτιΠλ Γβΐίχ 76 10. 
Βαηάαίβα Βήΐ&ηαοΓαιη Γβ^ΐηα 

62 2. 
Βαπ 68 8, 71 18, 72 2 3. 
ΒαΓΓίΐδ 61 3 4 7, 62 13. 
ΒγζΛηίίιιηι Γι• 104, 1. 73 15, 74, 

6 8 10 δβςίΐ. 
€Ηΐ)ίΓα 36 12. 
Ο&οαδ ίΓ 4, Ιλ. 
ο&άΛνβΓ 37 14, 40 49, 44 35, 48 

43 53,50 24,5111,54 28 35, 

55 2, 56 31, 59 3, 69 2, 76 15, 

78 9. 
ΟΛάιηβδί νίοΐοήΛ 44 27. 
ΟΛββϋίιιβ ΑβιηΙϋ&αυβ 77 20. 
Ο&θάϋαβ Α^ήοοΙα 76 5. 
Ο&βοίϋηβ Αήδίο 78 39. 
Οαβοΐϋαβ Β&88118 47 26. 
Ι». θ8βοί1ίιΐ8 ΜβίβΠυδ ε. 686 008. 

36 6. 
Ιί. Ο&βοίΗαβ ΜβίβΠαβ ίήΐ). ρ1. 41 

17. 
0. Οαβοΐΐΐαβ Μβίβΐΐαβ &. 548 008. 

£γ 57 59. 
0. Ο&βοϋίαβ Μβίβΐΐΰδ ΟβΙβΓ α. 694 

εθ8. 36 54, 37 27 32 33 39 49, 

38 7. 
Ο. Οαβοίΐΐιιβ Μβ1β11ιΐ8 ΟΓβΙίοαδ α. 

685 008. Γγ 111 5, 36 1 2 45. 
0. Οαβοίΐίυβ Μβίβΐΐιΐδ ΟΓβΐίοιίδ 

δίΐ&ηιΐδ α. 760 οοδ. 55 30. 
0. ΟαβοιΙίαδ Μβίβΐΐιΐδ Μαοβάοηί- 

οιΐδ ίΐ. 611 €03. Γγ 74. 
0. €&6θί11ιΐ8 ΜβίβΠαδ Νβροδ &. 

697 008. 37 38 42 43 51, 39 1 

6 54. 
0. Οαβοίϋαβ ΜβίβΠαβ ΝαιηΙ(ϋοιΐ8 

Γγ 82 βΐ 89, 1. 38 7. 0. ΟΛβοίΙίαβ Μβίβΐΐαβ Ρίαδ Γγ 95, 

102 67, 106 2, 1. 37 37. 
0. ΟαβοίΗιΐδ ΜβΙβΠοδ Ρίιΐδ δβίρίο 

Λ. 702 008. 40 51 53 57, 41 51, 

42 9 56—43 9. 
€&6θί1ίιΐ8 Κα&ηπδ 67 13. 
0. ΟΛβοϋίιΐδ ΚιιΓιΐδ α. 770 003. 

57 17. 
βη. ΟαβοΠΙτίδ δίιηρίεχ α. 822 

008. 8ΐι£Γ. 65 17. 
Οαθθίη& Αϋβηιΐδ 65 10—14, 66 

16. 
Ο&βοίηα ΡΛβΙαβ 60 16, 67 13. 
Ο&εοίηα δβνβηΐδ 55 29. 
€&6θίη& Τιΐδοαδ 63 18. 
0&β1ίΙ){ΐΙα8 56 4. 
Οαβίίαβ Αηί&ηυβ 69 1. 
Ο&βϋπδ (Οίοβίίιιβ) ΟΓΕΟοΙιαδ Γι* 

23 1. 
Ο&βΐίαβ ΡοΙΗο ΑπηβηΐΕβ ρΓαβί. 

Μ. Οαβίίαβ ΚιιΓαδ 41 2, 42 22— 

25. 
Οαεηίδ Υβδρ&δΐ&ιιΐ οοηοΐΐΙ)ίηα 66 

14. 
Οϋβήαηιΐδ ν. ΡίοΑ. 
ίιηρ. Ο. ΟαβδίΐΓ ν. Ο&Ιίβ^Ια. 
0&68&Γ681 60 9, 78 11. 
0. βΐ 1.. 0Λβ8&Γβ8 54 8 18 26 27, 

55 6 8 9 11 12. βΟΓαιη ηβιηαβ 

66 25, δβρηΙοΓαιη 78 24, δίΛ- 

Ιιι&β 66 25. 
€α6δ&ήο 47 31, 49 41, 50 1 3, 

51 6 15. 
Οαοδβαηίαβ 1>βηΐο 43 40. 
I^. Οαβδοιιηίαδ Ραείαδ 60 20 — 2. 
Ιι, Οαβδβϋυδ Ρΐανίιΐδ 44 9, 46 

49. 
0&63οηί& ν. Μϋοιχία. 
βαίαηιιιη 59 14. 
0Λΐίΐ1)Γία Γγ 2 3. 
οαΐοεί Οαβδ&πβ 43 43. 
€&1β<1οηί{ΐ 76 13. ΟΑΐβάοηϋ 75 

5, 76 12. 
οΑΐοηάαβ Ι&ηα&πΕβ 40 47, 45 

17, 47 13, 48 4 33, 51 20, 

60 10. 
ΟΛίβηάανϋ υλΙιο βτηβηάαία 43 26. νΟοΟ^Ιί: 248 ΙΝϋΕΧ. Οίιίβηαβ ν. 0. ΡιιήιΐΒ Ο&ΙβηιΐΒ. 
οαΐίάα Ιαναή 62 6. οαΐίάαβ ροΐιΐδ 

5714. 
οαΐί^αβ 67 5. οαΗ^αίιΐδ ββη&ίαβ 

48 12. 
ίιηρ. Οαΐί^αΐδΐ 57 δ, 58 1—59 

30,604 22. 
Ο&ΙΙαβοία 37 53. 
Ο&ΙΙΙδίαδ Οαΐί^ηίαβ 111>. 59 19 

29. 
Ο. Οαίριιηιίαδ αβάϋίβ 53 33. 
Μ. 0&1ραηιίιΐ8 Β11)α1ιΐ8 α. 695 

008. 37 8,3846 8 9 12, 40 

30 50 65, 41 44 48. 
Οαΐραηιΐιιβ €Γ&8$τΐ3 68 8, 16. 
€. Οαΐραπιίαβ Ρίβο α. 687 οο8. 

36 14 24 37 38. 
0. ΟαΙρηΓηίιΐδ Ρίδο 59 8. 
Οη. Οαΐρπηιΐιΐδ Ρίβο α. 731 οοβ. 

53 30. 

Οη. ΟαΙριίΓηίιΐδ Ρίδο β. 747 οοβ. - 

55 8. 
Οη. Οαίριιηιίτΐδ Ρίβο 36 44. 
I^. Οαίρηπιΐιΐδ Ρίβο ε. 739 003. 

54 21. 

'Χ. Οαίριιηιίαβ Ρίβο Οαβδοηιηηβ 
α. 696 008. 38 9 15, 40 63, 41 
16. 

Χ. ΟαΙριίΓηίιΐδ ΡίδΟ Οη. Ρ. 59 20. 

Χ. 0»1ραΓηίη8 ΡίδΟ ΡΓα§ί Ι-ίοί- . 
ηί&ιχιΐδ 64 5 β. 

ο&ΐνί 58 19, 59 22, 76 8. 

Οαΐνία 0Γίδριηί11& 63 12. 

Ρΐανίιΐδ Οίΐΐνίδίιιβ 71 28. 

€. Οαΐνίδίαβ δ&1)1ηα8 α. 715 008. 
48 34 46 54. 

Οαΐνΐδίτΐδ δ&1)ίητΐ3 Ραηηοηίαο 
ρΓαβί. 59 18. 

Οβίγρδο 48 50. 

0αιηΙ)γ8ββ Π. 37 3. 

οίΐιηβΐί 60 7. 

οαιηβΙοραΓάίΐΙίδ 43 23, 72 10. 

€&ιηί1Ιιΐ8 δοΓίϋοηίαητίδ ν. ΒοήΙ). 

Οαιηιηαηϋ 54 20. 

€ίΐιηρ&ηί Γγ 2 1, 57 46, 1 66 24. 
Ο&ιηρ&ιιί» Γγ 57 8, 102 7, 1. 38 
1 7, 41 6, 42 22 24, 47 20, 54 
26,55 10,58 7,59 13,60 34,, 66 24. Οαιηρίΐη^ ΝοαροΙίδ 5δ, 

10. 0ιιιη&β48 50. 
οΑΐηραδ Α^ηρραβ 56 8. 
οαιηριΐδ Μαι-ΐίιΐδ 39 64, 48 53^ ' 

51 23, 53 1 23. 
Ο&ιηυΙοάαηιιιη 60 21. 
Οαηαοβ 63 10. 
ΟΑηοβΙϋ ραΐαΐϋ 76 4. 
βαηάαοο Αβίΐιίορυιη Γβ^ίηα 54 5. 
οαικϋά&ΐί 40 56, 56 5. 
Ρ. Ο&αίάίιιβ 0Γ£ΐ8δΐΐ3 49 24. 
Ι». Οίΐηίηίιΐδ ΟίΐΙΙηδ λ. 717 008. 

48 49. 
0. Οαηίηίιΐδ ΚβΙ>ϋτΐδ 43 46. 
οαηίβ 40 17, 46 17, 61 6. 
Οαηηαβ Γγ 2 3, 57 32. 
Οαηοΐ)! ογιηΙ)&1ίδίίΐβ 60 27. 
0&ηί&1>π 51 20, 53 26, 54 5 11. 
Οαηαδίηιη £γ 57 29. 
ΟΛηηίία ΟιβδοβηίίηΛ 77 16. 
ΤΙ. 0Ληιιίίιΐ8 ΙΓ. ρ1. 45 6 12, 48 

14. 
ο&ρίΐα ρβΐίδ δΐιΓ&χα £γ 109 4,1. 

64 6,68 14, 73 10,74 8,76 

7. ρΓΟ ΓΟδίΓφ βχροδϋα 47 2 

8, 60 16, 67 11. 8(α(υ£ΐηιιη 
ρ6πηα1&ΐ£ΐ 72 22. 

€&ρΗο ν. Αίβίιΐδ ΟαρΙΐο. 
Οαρίΐο β&δδϋ ΒεΐϋΙΙηί ρ. 59 25. 
ΟαρΗο β&11)»β ηΐ3. 64 2. 
ΧηοίΙίϊΐβ Οαρίΐο 57 23. 
Οαρϊίοΐίηυδ ιηοηβ Γγ 11 8. Ιιιρ- 

ρίΙβΓ ν. ΙτιρρΗβΓ. 
Οαρίΐοϋαιη Γι• 25 5 βί 9, 50 4, 

102 12, 106 3, 1. 37 9, 41 39» 

43 21 45, 60 5, 54 26, 65 17. 
Ο&ρρααοοία Γγ 99 2 1. 36 13 17 

50 53. 
0»ρΓβα 52 43, 57 12,58 6, 72 4. 
Οαραα 38 7 , 45 12, 76 2, 78 7. 

ΟαρχιαπΙ ίν 36 15. 
Οαργβ Γγ 4 10. 
β&Γ&ο&ΙΙιΐδ ν. ίιηρ. Αηίοηίηα» 

ΟατΑβαΙΙαδ. 
βαΓ&Ιίδ 48 30. 
0. Ο&Λο ΙΓ. ρ1. 36 40. 
ΟαΓίΙγβηηβ πιοηδ 68 26. 
Ο&Γίοα πίΛηοίρΐ», 79 15. νΟοΟ^Ιί: ΙΝΒΕΧ. 249 Ο. Οαήηα 51 21. 

Οαπηα δβοηηάαβ τΙιβίΟΓ 59 20. 

οαΗηαβ 48 38. 

Τ. Οαήβίαδ 53 25, 54 5. 

οΛτο βΐίχα 60 6,] Ηυιηατίια 37 

30. 
ο&τρβηίιιιη 60 22 23. 
Ο&Γταβ 40 25, 78 5. Οιιιτβηβββ 

37 5. 
ο&γγΙ 38 33, 40 42, 51 24, 62 

12. 
Ο&Γΐβία 43 31 40. 
€&τΐ)ι&^ίιιίβΠ8β3 ΐτ 43, 54, 57. 
Οαηΐια^ο 43 50, 52 43. 
0&Γΐ}ι&$ο ηον& 43 30, 45 10. 
Οαηΐιβίο Λτ 57 36. 
Ο. Οαβοα ΙΓ. ρ1. 44 52. 
€&8ΐιΐ8 ιηοηβ 42 5, 68 25. 
6&5ρ6Γίτΐ8 Αβίΐΐΐηυδ 68 3 5. 
ϋ&8ρί&6 ροΓίαβ 63 8, β&βρίχιιη 

ιηαΓβ 37 5. 
€&88ία ^6η8 42 5. 
€&88ία8 Αβοίβρίοάοίιιβ 62 26. 
6&88ία3 ΒθίϋΙίηιΐδ 59 25. 
€ίΐ88ίιΐ8 ΟΙιαβΓβα 59 29. 
€&8Βΐα8 Οίεηαβηβ 74 9. 
ΑνίάίηΒ €&38ία8 71 2 3 4 17 22 

—28 30—1. 
0. 0Λ88ία8 Εοη^ίηιΐδ 40 25, 42 12 

13, 44 2 8 14 34, 46 30 40, 47 

20—47. 
Ιι. 0α88ία3 Ί,οη^ηηΒ Ροιηρβη 

η&ν&Γθ1ιιΐ8 42 6. 
Ι(. ΟαδΒΐυβ Ι•οη^ίητΐ8 Ο&βδ&ήβ 

\6ξ. 41 51. 
Ι«. €&8δ1ιΐ3 Ι.οη£^ίιιιΐ8 &. 783 οοδ. 

58 3. 

Ιι. Οαδδΐιΐδΐιοη^ίηιΐδ Αδίαβ ρΓ&βί. 

59 29. 

0. β&βδίιΐδ Ι»οη^ίηιΐ3 41 1 15 24, 

42 15, 43 1 19. 
8ρ. Οοδδίιιβ νί80β1Γιηιΐ3 ίτ 19. 
0&8ΐίηΐΐ3 78 13. 

0»810Γ βΐ ΡοΠιιχ 37 8, 41 61. 
ΟΛδίοήδ αβάββ 45 17. ηοπιβη 

ΡΓαβο άαίιιιη 57 14. 
€&βΐ0Γ Οείοΐ&ή 811006880Γ 48 33. 
ΟαβίΟΓ δβνβπ ΙΛ. 76 14, 77 1. οαβΐΓΑΓί ςιιβη(ΐιΐ8ΐιη νβΐ&ί ϋοιηί- 

Χίίΐιιιΐ8 67 2, 68 2. 
€{ΐ8η6ΐ1&ητΐ8 Βήι&ηηηδ 40 2. 
ΟΛί&ρΙίΓΛοΐί βςιιΐίββ 40 15, 49 20 

26. 
Ο&ΐ&Γ&Ι&οιιβ Βήΐαηηΐ&Θ Γβςυΐιΐδ 

60 20. 
οΕίβη&ε ροη11)ΐΐ3 οΙαιιάβηάίΒ 51 

9. &αΓ68,β 49 40. 
Ιαβίιιβ β&ίοηίιΐ8 60 18. 
Οαηιβ11»ιιί 60 20. 
Ο&ίη^ηΕίυδ Α11ο1)γοχ 37 47. 
0. Ολίιιίαδ ν• I^τιι&^^αδ. 
Οαΐαβ ϋβοίαηαδ 62 2. 
€&αο&8α8 37 1 5. 
ίιΐΓβαβ Ο&ιιάίηαβ ίτ 36 9 δ6ς[(ΐ. 
οανβΕ 61 12, 76 1. 
ο&ηροη&β 60 6, 62 14, 66 10. 
Ι.. Ριι1)1ί1ίυ3 Οβίβτΐδ 68 16, 

69 2. 
Οεΐίαβ & 34, Ι. 39 49, 40 31 39 

— . 47 48, 51 20 22, 53 12 26, 

54 20,59 21,6517 21,77,13. 
Οβ1ΐίΙ)βή Γγ 57 43 44. 
Οβηο1ΐΓβ& 63 17. 
€βηηί 77 14. 
εβηοίαρΗία 55 2, 77 13. 
οβηβΟΓβδ ίΓ 76 βΐ 81, 1. 3Μ3, 40 

57^3> 63 17, 64^ 10. 
οβη8α3 £γ 17 13, 1. 43 25, 53 1 

22, 54 35, 55 13. δβηαωΓίιιβ 

52 19, 53 2, 54 17 26, 60 11. 
οβηΐυιηνίΓ&Ιβ ίιιάίοίαπι 54 26. 
οβηΐπΓίοηβθ ίη βεπίΐίαιη ίϋΐβοΐΐ 

42 51. βοηιιη ΗβΓβάΙίαΐβδ 59 

15. 
ΟβρΙΐΛΐΙβηίβ, 49 17, 69 16. 
ΟβΓ&ιιηη ιηοηΐβδ 41 44, 50 9 

12. 
06Γβα ίιη&^ο 56 34, 74 4. 
ΟβΓβίΐΙίδ ν. Ρβχίϋταβ ΟβΓβ&ΙΙδ. 
ΟεΓβΙΙΙα ΟίοθΓοηίβ ιιχογ 46 18. 
ΟβΓβήβ Ιβιηρίιιιη 50 10. 
ΟβΓβίιιιιί 48 42. 
€6Γ6νί8ία 49 36. 
οβΠΑΐηβη βαοηιιη 51 1. 
06ηΐ88& 79 14. 
οβίαβ 54 21, 75 16. νΟοο^Ιί: 250 ΙΝΟΕΧ. βΙιαβΓβα ν. β&88ΐιΐ3 ΟΙιαβΓββ. 
ΟΙι&Ιοβάοη 78 39. τι Χαλπη^ο- 

νία γη 79 18. 
Οΐιαίοίάίοαιη 51 22. 
ΟΙι&ηηαβαΒ 8γηΐ3 49 19. 
Οΐιαήοιηβηιβ ΟΙιβΓαδοαβ 67 6. 
01ιαΓγ1)(ϋ8 45 28, 46 14. 
€Η&ίΐί 54 33 36, 55 1, 67 5. 
ΟΗατιοΙ 54 32, 60 8 30. η Χάν- 
εις 54 32. 
ΟΙιβΓβοηββαβ Λ{ιίθΑβ42 43, ΤΙιγα- 

οίαβ 54 29 34. 
ΟΙιβΓΰΒοί 54 33, 55 10&, η Χε- 

ροναπίς 54 33, 55 1 , 56 18, 

67 5. 
οΗΙ&ιηγβ 59 17, 62 2, 72 17, 77 

4, 78 3. 
ΟΗοηβ & 2 2. 

€1ΐΓβ8ΐα8 ρΓΕβί. ρΓΛβ*. 80 2. 
ΟΙΐΓίδΐίΛηα Ιβ^ίο 71 9. 
ΟΙιήδϋΛώ 70 3, 71 9, 72 4. 
01ΐΓί8ία3 71 9. 
€ΙΐΓγ8ίρριΐ8 62 29. 
ΟΙοβΓΟ ν. Μ. ΤαΙΙΙαβ ΟίοβΓΟ. 
€11ίοβ3 36 4. 
Οίΐΐοία 36 17, 39 12, 53 12, 54 9. 

ροΠΕβ ΟΠΐοΐΛβ 74 7. 
€. Οίΐηίαβ Μαοοβηαβ 49 16, 51 3, 

62 1 14—40, 54 3 6 19 30, 
65 7. 

αίο 77 4 5, 78 11. 

01ιηΙ)Γί Γγ 90, 91 2, 94, 1. 44, 42. 

€ΐιιοΙιΐΓ& Ωυχα 43 43. 

Οίηβαβ Γγ 40 5 41. 

οίρρί ββρη1οι*α1β3 67 9. 

οίΓΟβηβββ ν. Ιιιάί. 

οίΓοαιηοίδαβ £1α^&1}&1ιΐ8 79 11. 

οίΓοαβ 59 28, 63 20, 73 13. Αη- 
Ιίοοίιίαβ 68 25. ΒίΑΐηίηίιιβ 55 
2 10. Μ&χ1ιηιΐ8 49 43, 50 10, 

63 8, 68 7. 

ΟίΐΊδ βρβίαηοα 51 26. 

είΓΓΗαβα 63 14. 

€ίη& ίΓ 89 5, 48 21. Οίπβηββδ 

48 22. 
οϋΗ&ΓΟβάί 61 17 20 21, 63 6 8 

21. 
οίΐΙι&ΓΟβ^ϋοαβ ϋτίαιηρίιαβ 63 1. ο1νί8 Κοιηαητιβ 37 42, 38 14, 54 

7, 67 24. 
οίνίΐ&δ άβ,ΐα Γγ 28, Γγ 102 10, 1. 37 

9,4136 39,49 16,52 19, 56 

33, 71 19, 77 9. νβηάιΐΛ 44 

53, 45 23 25, 60 17. 
βίαβ ΒίΐΗγηΙ&β ορρ. 74 6. 
οΙ&ιηοΓ 1)6ΐΙίοα3 36 49, 38 45, 41 

58, 47 43, 50 32, 62 12. 
οΐ&δδίοιιιη ο&αβιβ 36 49, 47 43, 

49 9, 50 31. 
6ΐ&88ίοί ιηΙΙΗββ 55 24, 73 16, 

79 3. 
οίωβίδ Εά Ογζίοαιη 79 7, «ιά. Μϊ- 

θβηιιιη 73 16. 
ΟΙ&ιιάίαηαβ Ιο^ίοηββ ν. Ιβ^ίοηβδ. 
βίαηάΐαηαδ 55 27. 
ΟΙααΑίοροϋδ 69 11. 
ίιηρ, ΟΙααάίαδ 55 27, 59 6, 60 2 

—35. 
ΟΐΛπαΐαδ Αΐΐίααβ 79 3. 
Λρρ. Οΐ&ικίίαβ Ο&βοαβ Γγ 36 27. 
Αρρ. ΟΙ&αάίαδ Οααάβχ &. 490 

003. Γγ 43 11, 1 2. 
Μ. Οίααάίιΐδ ΟβηΐΗο &. 514 οοδ. 

Γγ44. 
Μ. Οίαιιάίυδ Γγ 45. 
ϋΐ&αάίαβ ΗβΓοάββ 71 35. 
Αρρ. βΐ&αάίηβ Ι<8.ΐβΓ&ιιιΐ8 ββνβΓΪ 

Ιβ^&ΐαβ 75 2. 
ΟΙαιιάίαδ Ια^ΓΟ 75 2. 
ΟΙ&αάίιΐδ Ιιΐνίαηιΐδ 68 9. 
βΐ&ιιάΐαβ Μ&ΓΟβΠυδ 54 20. 
Ο.ΟΙααάίιΐδ Μ&ΓΟβΙΙαβ α. 704 οο9. 

40 43 59. 
€. Οίαπιϋαδ Μ&ΓΟβΰαδ &.706οθ3. 

40 66. 
Μ. ΟΙ&ιιάίηβ Μ&Γ06ΐ1ιΐ8&. 644 βοβ. 

Γγ57 32— 4 46, ι. 6117. 
Μ. ΟΙ&αάίυδ Μ&ΓοβΠαβα. 703 οοβ. 

40 30 58 59. 
Μ. 01&ιιάία3 ΜΛΓοβΙΙαδ ΑβββΓηΙ- 

11118 42 15—6, 43 1 29. 
Μ. Οίααάίιιβ Μα,ΓοβΙΙαβ ΑβββΓίιί- 

ηυ8 α. 732 οοβ. 54 1. 
Τί.ΟΙααάίιιβ ΝβΓΟ ». 547 003. Γγ 

57 70. 
ΤΙ. Οΐ&αάΐαβ ΝβΓΟ 42 40. νΟοΟ^Ιί: ΙΝΟΕΧ. 251 Τί. ΟΙ&αάίαδ ΝβΓΟ Ιίίνί&β ιη&πίαδ 

48 15 44. 
Τί. 01&ιΐ(ϋιΐ3 ΝβΓΟ 0Γα8τΐ8 ΟβΓ- 

ΐϊΐ&ηίοιίδ τ. ΏΓαβηβ. 
€1&ιιάΊα3 Ρβοαίαβ 67 13. 
€ΐΛΐΐ£ΐίυ3 ΡοΙΗο 78 40. 
Οαιιάίνΐδ Ροιηρβί&ιιιΐ8 71 3, 72 

4 20, 73 3. 
Αρρ. ΟΙ&υάίιι^ΡαΙοΙιβΓ α. 611 008. 

£γ 74 βΐ 81. 
Αρρ . Οίααάίαδ ΡαΙοΗβΓ α. 700 003 . 

39 6 21 60, 40 1 63. 
Αρρ . Οίαιιάίαδ Ρτιΐοΐιβτ α. 716 οοβ . 

48 43, 49 22. 
Ο&αάίιΐδ δβνβΓίΐδ 79 5. 
ΟΙβΛίκΙβΓ ρΓ&βί. ρΓΕβί. 7291012 

—3, 75 4. 
Οΐβπιβηδ ϋ&οΐΕβ ρΓ&βΓ. 71 12. 
Οΐβιηβηδ Αβ^ήρρΛίη βΐιηιιίαί 57 16. 
οΐβιηβηΐί&ε Ιυϋίαβ Ιβηιρίαιη 44 6. 
Οΐ6θρ&ΐΓ& 42 3 34, 43 20 27 , 47 

30 31,48 24,49 3132 40 41, 

50 4 15 33, 51 5 15 21 22. 
Οΐ6ορ&ΐΓ8ΐΑιι(οηϋί.49 32 41, 51 

15 21. 
ο1ο&6&6 49 43. 
ΟΙοάία I^&βιΛ 77 16. 
Ο. Οίοάίϋδ 47 24. 
Ρ. Οίοάίαδ 36 16 19, 37 45—6 

51, 38 12—, 39 6—, 40 48. 
δβχ. €1οάίιΐδ 45 30. 
Ό. βίοάίοδ δερίίιηίαδ Αΐϋίηιΐδ 72 

8, 73 14 15, 75 5—7. 
Οίοβϋα 45 31. 
βΙοβΠαβ βΓαοοΙιιΐδ ίτ 23 1. 
€1ιιηί& Ηΐδραηίαβ ορρ. 39 54. 
Οίαρβα Αίτίοαβ ορρ. 41 41, 48 

52. 
ΟΙιΐδίηί £γ 25 1. 

Οιΐδίηηβ ΡοΓββηηαβ βοήΐ)» ίΓΐ5. 
Ο. ΟΙανίαδ 52 42. 
I.. βίανίαβ 49 44. 
€Ιανίυ8 Καίαβ οοηβηΐ&ήβ 63 14. 
οίγρβί 42 15, 49 30, 50 5, 6710, 

77 13, 78 37. 
βηοδίοδ &^6Γ 49 14. 
Μ. Οοοοβίαβ ΝβΓΥΛ α. 718 €08. 

49 1. ίιηρ. Μ. Οοοοβίαδ ΝβΓν&ν. ΝβΓΥΛ. 

ΟοβΙββγήΛ 53 12. 

οοβίηιη &ΓάβΓ6 νίβιιιη 56 24 29, 

60 33. άβ οοβίο 86Γν&Γ6 38 13, 

39 35. ίη οοβίιιιη &80βηά6Γβ 

56 46, 59 11. 
οοβΠΛ δβριιΙοΓ&Ιίδ 67 9. 
ΟοβΓ&ηιΐδ 76 5. 
ΟοΙοΜ 37 3. 

Οοΐοΐιίδ 36 50, 37 3, 42 45. 
ΟοΗ&ϋα Γγ 11 15. ΟοΙΙ&ϋηαδ Ιιΐι- 

ΟΓβΐίαβ χηαήΐιΐδ Γγ ίΐ). 
οοΙΐ6£;ί& 38 13, 60 6. οοΐΐε^ίαιη 

Ιαϋατη 45 30. 
Οοΐΐίηί ν. δαία. 
οοΐοηί&β 43 39 50, 44 37, 50 6, 

51 4, 53 25 26, 54 7 23. 
Οοίορβ α. 49 37. 
οοίοδδΐΐδ 72 22. 
οοΙαιηηΛ ΤΓ&ίαηί 68 16. οοίαιη- 

η&6 ΗβΓοηΙίδ 53 8. 
οοναΛ ΒΒΟΐύοίβί 59 26, 61 9. Βή- 

ΐαηηοΓατη 62 2. 
οοπιαία Ο&ΙΙία 46 55, Ιά§:ιιή& 54 

24. οοταΒ,ύ Ραηΐιί 66 17, Βαοί 

68 9. 
Οοιη&ιι& Οαρρ&άοο. άαο 36 12 13. 
ΟοιηαΓαβ ροΛυβ 50 12. 
ΟοιηαζοΓί ν. ΕαίγοΙιί&ηιιβ. 
οοπιβία 45 7, 51 17, 54 29, 56 

24 29,60 35,65 8,66 17,75 

16, 78 30. 
οοιηίιίΕ 3727, 3813 1—4 17, 39 

35,40 45,42 20,43 4547,46 

33 45, 52 20 30, 53 21 23, 

55 34,56 40,58 20,59 9 20. 
οοιηίϋ&ΙΙδ ιηοΓΐ)αβ 46 33. 
οοιηίΐίαιη 47 19. 
Οοιηιηα£^6ηβ364, 549, 59 8, 60 8 
οοιηπιβαί&Γΐί ρυΜίοί 44 11, 476, 

53 19, 57 12 16 21 23, 60 33, 

67 11. βαββαήδ 44 53, 45 23, 

55 25. ρΓΐηοίραΙββ 61 5, 67 

15^ 72 24. δβηαίιιβ 78 22. 
Οοπχιηίαβ Αΐΐ'βΙ){ΐ8 40 42. 
1>. βοιηιηοάαδ 70 1, 71 1. 
Ιι. Οοιηιηοάαδ , ςαί βί Ι>. ΥβΓαδ, 

70 2, 71 1 2 14. νΟοο^Ιί: 252 ΙΝΟΕΧ.. ίιηρ. Οοιηιηοάαδ 71 22 34, 72 1 

—24, 73 4 5 6, 77 15. 
Οοιηπιοάιιβ ιηβηβίδ 72 15. 
0οηϋθΓάί8β88ΐθΓίΜαιη 77 1, βία- 

Ιαα 54 35, Ιβιηρίτιιη 44 4, 46 

28, 47 2, 50 8, 55 8 9. 
οοη^ίίΐΓίΰΐη 43 21, 51 21, 53 28, 

54 29,69 2,60 25,7132,72 

16, 73 6, 76 1, 78 34. 
ϋοηββΟΓαίίο Αιι^βΙί 5642, Ρβηί- 

ηαοίβ 74 4. 
οοη3ί1ί&Γϋ Αυ^υδίί 53 21, 56 

28 41. ΤΛβπί 57 7. Οίαιιάϋ 

60 4. 
ϋοηβαΐβδ ΐτ 13 1. ηιιΐΐο αηίβ πιλ- 

^βίΓίΐΐα ^βδίο 48 33, 51 4, 56 

26 28, 62 23, 76 5. ρβΓ ιηΙβΓ- 

Γβ^βιη ΟΓβ&ίί 39 27 31, 40 45. 

αηηαί β33β άββίηυιϋ 42 55, 43 

46, 53 32. 
οοραβ 79 13. 
ΟοΓογτα Γγ 49 6, 1. 42 10 11, 48 

54, 49 17, 50 9 11 12. ΟοΓογ- 

Γ&βί 41 49, 66 25. 
οοΜ&χ 50 27. 
ΟοΜαΙ)» 43 32 39, 45 10. Οογ- 

άαΙ)6ΐΐδ68 42 15. 
ΟοΓ^αβηβ 37 5. 
ΟοΓ&ηίηιη 41 10. 
Οοήηΐΐιαδ ίτ 72 1, Ι. 43 50, 50 

13. ΟοΓΐηΛϋ & 42, 1. 66 25. 
ΟοΓηβΙΐΛ ΟαΙνίδϋ 8βΙ)ίιιΊ οχογ 59 

18. 

ΟΟΓΠβΙίΛ 0Γβ8ΐί1ΐΛ 59 8. 

ΟοΓηβΙία ΡΛαΙα 79 9. 
Οοτηβΐίδΐ Ραηΐίηα 61 10, 62 25. 
ΟοΓηβΙία Ροιηρβϋ οχογ 42 2. 
ΟοΓΠβΙϋ ίοπιιη 46 35. 
€. ΟοΓπβΙίιΐδ 1Γ. ρ1. 36 38 39 

40. 
Ο. ΟοΓΠβΙίπδ (ΡαίΕνίηηδ) 41 61. 
Ι^. ΟοΓηβϋιΐδ άαιιιηνίι* ηαναϋδ ΐτ 

39 5. 
βΟΓίιβΙίυδ ΒβΙΙ)ΐΐ3 54 25. 
Ι(. ΟοΓηβΙίυβ Βαΐϋτΐδ α. 714 οοβ. 

8ΐι£Γ60ίιΐ8 48 32. 
Ο. ΟοΓηβϋΰδ ΟβΛβκηβ ». 557 008• 

ίΓ59. ΟοΓηβϋαβ ΟίηηΕίηΐβτρβιοαβδΟΓββ 

Οαβδ&Γΐδ 44 50. 
I^. ΟοΐΊΐβΙίηβ Οίηη& α. 667 οο3. £γ 

102 1 11, 109 3,1.36 25, 45 

47, 46 49. 
Οη. όοΓηβΙίτΐδ Οίηηα Μ&§:ηιΐ3 α. 

758 008. 55 14 22. 
ΟοΓπβϋιΐδ Οοδδαβ 6&6ΐιι1ίοιΐ3 55 

28. 
Ρ. €οηΐ6ΐίυ3 Βο1&1)6ΐ1α α. 471 

008. ίΓ 39 2. 
Ρ. 0θΓηβΙίτΐ8 ϋοΐ8.1)β11« 41 40, 42 

29, 43 51, 44 22 53, 45 15, 46 

40, 47 21 26 28 30. 
ΟθΓηβ1ίιΐ8 ΓΓοηίο 68 1, 71 35. 
ΟοΓηβΠαβ Ριΐδοιίδ 68 9. 
Οοιηβΐίιΐδ βαΐΐαδ 51 9 17, 53 23. 
Οη, ΟοΓίιβϋτΐδ Ι*6ηΐα1υ8 α. 553 

008. Γγ 55 5 6ί 59. 
€η. ΟθΓη6ΐίιΐ8 I^6η^π1υ8 α. 73β 

008. 54 12. 
Ρ. ΟοΓπβϋαβ Ι»βηίη1ιΐ8. ρήηοβρβ 

86η&1α3 46 20. 
Οη. ΟοΓηβΗιΐΒ Ιιβηίιιΐυβ Αυ^ιιτ ». 

740 008. 54 24. 
I^. ΟοΓΠβΙίιιβ Ιιβηίαΐαβ 0ηΐ8 β. 

705 008. 40 66, 41 3. 
€η. βοΓΠβΙΐαδ I^6η111I118 Μ&τοβί- 

Ηηιΐ3 Ε. 698 008. 39 27—30. 
Ρ. ΟοΓηβϋαβ Ιιβηίηίαβ Ματοβίΐί- 

ηα8 α. 736 οο3. 54 12. 
Ρ. ΟοΓηβϋιΐδ Ι.βηΐη1α3 δρίηΐΙιβΓ 

». 697 008. 39 1 6 12 16 17. 
Ρ. Οοπιβίίιω I^βηιιι1ι13 δατα β» 

683 008. 37 30 32 3435,4620. 
Ιι. ΟοΓίιοΙίυδ ΜοΓϋΙα 54 36. 
Α. ΟοΓηβΙίυβ Ρ&ΐιηα 68 14, 69 2. 
Ρ. ΟοΓΠοΙΙιΐδ ΚιιΔηαβ α. 477 οοβ. 

ίΓ 40 1. 
ΟθΓη6ϋα3 δ&1)ίηιΐ8 59 29. 
Ρ. €θΓη6ΐία8 δοίρίο α. 738 οο8. 

5419. 
0. Οοπιβίίαβ δοίρίο α. 702 οοβ. 

40 51 53 57,4151, 42 9 13 

56 57, 43 3 8 29. 
Ρ. ΟοΓηοΙίιΐθ δοίρίο Αίηο&ηιΐ9 

ΐϊΐαίοΓ £γ 57 28, 39 45, 47-8 

53-6 62-66 72-5 82 85 86. νΟοο^Ιί: ΙΝΟΕΧ. 253 Ρ. ΟοΓΠβΙίυδ δοίρίο ΑΓϊίοβηυβ 

ιηίηοΓ £γ 70, 84. 
Ι». ΟοΓηβΙίιιβ δοίρίο Αβίαίίοηβ Γγ 

63, 65. 
Οη. ΟοΓηβΙίαδ δοίρίο Αβίηα £γ 

43 21. 
Ρ. €θΓηβ1ίιΐ3 δοίρίο Ναβίοα Γγ 

57 61. 

βοΓηβΙίιιβ δοίρίο δ&ΐιιύο 42 58. 

Οη. ΟοΓηβΙίιιβ δίββηηα 36 1. 

ΟοΓποΙίυδ δίδβηηα 54 27. 

Ιί. ΟθΓηβ1ία3 διιΐΐα άίοίβίΟΓ Γγ 
102, 103, 105,108—9,1.36 
31 34, 37 10,40 45, 42 18, 
43 43 49 50, 44 5, 47 3—5, 
6ίυ8 ιηοηιιιη6η1;ιιιη 77 13. 

Ι<. Οοπΐ6ΐία9 δπ11& α. 786 οοδ. 

58 20. 

Ρ. βοΓηβΙίιΐδ διιΐΐα άίοΐαίοήδ 

ά9ελφί&ονς 36 44, 37 25. 
Ι.. ΟοΓπβΙίιιβ δαίΐα ΡΛΐιβίαβ άίοΐΕ- 

ΐΟΓίβ ί. 40 50, 42 13, 43 12. 
ΟοΓηίβοίδΐ νοί. 5, ρ. 214, 7. 
I^. ΟοΓπίήοίυβ α. 719 οο8. 48 21, 

49 6 7 18 33. 
0. ΟοΓπίήοίαβ 48 17. 
οοΓΟοοίΐα αηίιηαΐ Ιηάίοηιη 76 1» 
ΟοτοΰοϋΆ Ι&ίΓΟ 56 43. 
οοΓοηαβ 44 4 6 11, 45 6, 46 40, 

49 14,50 10,51 5 19,53 16 26 

30, 56 42, 61 21, 63 9 20, 79 16. 
ΟοΓβίοα 55 32. 
οοΓνί 45 17, 54 29, 58 5. 
€θ8 ίηβ. 51 8. 
0θ8ΐα1>οοί 71 12. 
Οοϋηί 71 12. 
Ιι.Οοηα ». 689 008. 3644, 37 1, 

40 5 6. 
Μ. Οοα& 36 40. 
Οοΐΐίαβ ΑΙρββ 60 24. 
Οοΐ^β Απηβηίαβ γ6χ 59 12. 
Οοΐγ8 ΤΙΐΓ&οίαβ Γ6Χ 54 20 34. 
ΟΓβιηοηδΐ 64 10, 65 1. 
ΟΓβιηυΐίιιβ ΟοΓίΙυβ 57 24. 
0Γβηίάβ8 47 35. 
ΟΓβρίά&β 77 7. 
ΟΓβία 49 32, 53 12. ΟΓβΙβηβββ Γγ 

111, 1. 36 1—2, 45 82. ΟήδρίπΕ Οοιηιηοάί αχοΓ 71 33. 

72 4. 
0. 0Γί8ρίηιΐ8 55 10. 
Ο. 0Γί8ρη8 β. 797 οοδ. 60 23. 
Μ. ΟΓίβριΐΒ 47 27. 
οΓΟΟοάίΠ 55 10, 75 13. 
οΓαοί &Μχυ8 Γβχ 49 22. 
ΟΐβδίρΗοηΡ&ηΙιΟΓαιη Γ6^ί&40 14 

20, 68 28 30, 71 2, 75 9. 
Οαίβηβ 77 24. 
οαίβυδ 61 16. 
Οαπιαβ 48 50. 
οιιηίοαίί 66 4, 69 12. 
οιίΓΛίΟΓββ αηηοηαβ 54 1. νίαηιιη 

54 826, 59 15, 60 17. νίοοΓαιη 

55 8. 

οτίΓίαΗοδΙίΙία 40 50, 44 5, 45 17. 

Ιιι1ία47 19, 51 22. ΟοίΛνίαβ 

55 8, Ροιηρβϋ 44 16. ίη ομτΊά 

ίιηα§ίιΐ68 71 34. αηΐβ οαΓίαιη 

Ιαηυδ 73 13. 
οιΐΓίαβ Γγ 5 8. 
ΟαΓίαΙίυβ ΜαίβΓπαδ 67 12, 
Ο. ΟαΓίο 88 16, 40 59 61 64 66, 

41 1 41, 42 56, 43 30. 
Οαήο Ο. ί. 51 2. 
Μ* ΟιΐΓίυβ ϋβηί&Ιαδ ϊγ 37 1. 
οπΓΓυδ 42 47, 43 21, 47 33, 49 

18, 59 7 13, 61 16, 63 20, 

74 4. 
οαΓ8θΓ68 ΐαΙ)6ΐ1&Γίί 78 35. 
Μ. 0αΓίίιΐ8 £γ 30, 45 32. 53 8. 
Μβίΐίπδ Ουτίίιΐδ 56 5. 
οιΐ8ίοάί& 1ί1)6ΓίθΓ 37 32, 58 3 18. 
Οιιΐίΐία αςηα 66 17. 
ΟγάοηίΛ ΟΓβίαβ ιιγ1)8 36 2. Ογ- 

άοηίαΐαβ 51 2. 
ογϊη1)δΐ1ί8ΐ&β 50 27. 
Ογηίοί 66 13 15. 
Ογηο1)βηίηα8 60 20 21. 
ΟγρΓϋ 8βΓνί 39 23. 
0γρηΐ8 39 12 22, 48 40, 49 32, 

53 12, 54 4, 68 32. 
ΟγΓβηβίοβ 53 12, 55 23. 
ΟγΓβηβ 42 13, 49 32, 68 32. 
0γΓηιΐ8 Π. 36 53 54, 37 1 3. 
ΟγηΙιβΒίίοα δγπ» 49 20. 
ϋγΓΓίιυβ δγΓίΕβ ιιγΙ)8 71 22. νΟοΟ^Ιί: 254 1Ν0ΕΧ. ΟγΛβΓίΐ 54 7. 

Ογζίοα» 517,70 4, 74 6, 79 7. 

Ογζίοβηί 54 7 23. 
ϋαοί 61 22 23; 67 β, 68 6, 72 3. 

ΒαοίΛδ5 23, 71 11 12 19,72 

3 8. 
Ο&ΟΓίη^ί 71 12. 
Βαάα 8. Ο&άαδΕ οΑβί. 36 14. 
Β&Ιιη&(&6 49 38, 51 21, 54 34, 

55 28 34. 0&1ιηαΐ1& 49 36, 53, 

12, 54 20, 55 29. 
ΟαΙιπΑΐίΰαβ ιη&ήυΙ)ίαβ 49 43. 
0&ιη&8Ίρρα8 ίτ 109 4. 
ςίΑΐηπαϋ 54 3, 57 20, 58 11 27 

40,5910 29,65 21,73 16,76 

10. 
Β&ιηθ8ίΓ&ιία Οοιηιηοάί οοηου1>ίη& 

72 12. 
ΟβηυΙ)ία8 8. Ιδίβι• 37 11 , 49 36 

37, 50 24, 51 22 23 24 26 27, 

54 20 36, 68 13. 
ϋαρίιηβ Αηιίθ6ΐιί&6 8ΐιΙ)αΓΐ)ίιιιη 

517. 
Οβργχ ββίαηιιη Γ6^ιιΙα8 51 26. 
ϋ»Γάβηί 38 10, 51 23 27. 
ΒαΓάαηιΐδ ΤΓοαάίβ ίι* 105. 
Ραήυδ βΐ ΧβΓΧβδ 59 17. 
Ώ&ήιΐδ ΑΓδΛοίάΛ 59 17. 
ΓΛίιΐδ 78 15. 
ϋΛΐιηϋ ίΓ 2 3. 
Οβοβ1)α1ιΐ8 ΌαοοΓτιιη Γβχ 67 6 7, 

68 6—14. 
Ρ60βιηΙ)βΓ άβοίιηαβ ιηβηδίδ 54 

21. 
άβοβιηνίΓΐ ϋΐίΙ)ΐΐ8 ίαάίο&ικίίδ 54 

26. βαοΓΟΓαιη ίτ 74 1. 
Ββοί&ηυδ Οαΐαδ 62 2. 
Βεοίάίιΐδ δαχα 47 35— 6, 48 24 

— 5. 
άβοίιη&ΐί ιη11ίΐ6δ 48 42, 49 27 38. 
Ρβοίιΐδ Ιη1)β11ίιΐ8 Γγ 40 7. 
Ρ. Ώβοίιΐδ Μαβ &. 414 β08. Γγ 35 

5-8,1.45 32 45,46 19,53 8. 
Ρ. Οβοίιΐδ Μ\ΐδ &. 475 οοβ. £γ 

40 43. 
Ββοίιΐδ Τήοοίαηηβ 78 13, 79 4. 
άβοοοίίΐ ΝβΓΟηίδ 63 28. 
άεοΓβΙα οοΐιιιηηίδ ίηβοήρΐβ 44 7. άβοϋΓδίοηβδ οϊτοβ. ΓΟ^ιιιη 56 42, 

74 5, 77 16. 
άβάίΐί 1ΐ0δαΐ)ΐΐδΓΓ42, 45, 61, 79, 

1. 45 32. ρΓθνίηά&1ίΙ>α8 76 9. 
άβίβοΐαδ Ιαη&β βί δοΐίδ ν. ββΐίρδίδ. 
ϋβίοΐΛπίδ 41 63, 42 45, 47 24 

48, 48 33, 49 32. 
(1β1&ΙθΓβ8 40 52, 46 49, 57 19. 

58 14 16 21,66 19, 74 9, 78 
18 21. 

Ββΐάο Βαδί&Γΐι&Γαπι Γβχ 51 24. 
0. 06ΐηαδ 49 39, 50 13 23. 
ΒβΙρΜ Γγ 66 3, 90. 
ϋβΙρΜουιη ΟΓαοαΙιιιη 63 14. Λβ- 

δΛαή ΒβΙρΜοί & 90. 
άείρΐιΐηί 48 52, 49 43. 
ϋβιηβίΓί&δ ορρ. Γγ 57 57. 
ΟβιηβίΓίαδ ΟΕβδΛΓίδ ΗΙ). 48 40. 
ΌβιηβίΓίιΐδ ογηίοιίδ 66 13. 
ϋβιηβίΓΐιΐδ Ρΐιαπαδ Γγ 49 6, 53. 
ΟβιηβίΓίυδ Ροιηρβϋ ΙίΙ). 39 38. 
Οβιηοοεάβδ ιηβάίοϋδ 38 18. 
θ6ΐηοο1ι&Γ68 δεχ. Ροιηρβϋ 1β§δΐ- 

(τιβ 49 2 7 8 10. 
άεπιοβΓΕίία οαιη ιηοη&ΓοΙιία εοΐ- 

Ιαία 44 1, 52 4. 
Ρβιηοδίΐιεηεδ ίτ 40 5. 
άβηΑήυδ άίιιηιαδ ιηϋίΐυιη 57 4. 
Ββιϋ1ιβ1β(&β ΤΙιτΑΟβδ 51 23 25, 

54 20. 
Οβδίάίαΐβδ ν. ΒαΙο. 
άβίΓΐιηβηίί ηβ €[ϊΐίά Γββ ρα1>1ί€4 

ΟΕρί&Ι 37 31 43, 38 14, 41 3, 

42 23, 46 31. 
άβνού ρΓΟ ίιηρβΓ&ΙθΓίΙ)αδ 53 20, 

59 8, 69 11. 

(Ιβοδ ΙιηρβΓ&ΐΟΓ άίοίηβ 59 4 26, 

67 13,72.16, 77 5. 
άία(1ειη& 44 9 11, 62 23, 63 4 5. 

67 7, 68 17 19, 78 27. 
ΟίαάιιηιεηΊ&ιιιΐδΜ&ΟΓίηίΓ. 78419 

20 37 38 40. 
Ρίαβιΐδ {γ 72 1. 
Βίαηα Ερίιβδία 39 16, 48 24. 

Τ&αήοΕ 36 13. 
άίοΐΛίοι-ΓΓ 17 13. ίΙίοίαΙαΓίΐ Γγ 16, 

36 26,1.44 51,45 24 32,46 

24, 53 17. νΟοο^Ιί: ΙΝΟΕΧ. 91ί?^ Ο. Βίάίπδ 43 14 29 31 40. 

0. Βίάίαδ 51 7. 

Ιτηρ. Μ. Όίάίπδ βαΐνίχιβ Ιιιΐίαηιΐδ 
46 46, 73 11—17. 

Βϊβ^ίδ Ό6€β1)8ΐ1ί 1β^£ΐ1ιΐ3 67 7. 

^ίβδ αΐή & 21 3, 47 19, 51 19. 
άίβδ απΓβιιβ 63 5. άίβδ ίαΐίΐΐββ 
425. ηβ,ΐβίββ ν.ηαΐΕΐίοία. άίβ- 
ηιιη ηοιηίηα 37 18—9. 

(Ιί^Ηίδ ηιιτηβΓΟΓβ 36 30, 71 32, 
73 11. 

Ι>ίο ΑΙβχαηάΓΐηοΓυπι Ιββ&ΐαβ 39 
14. 

Οίο Οδίδδίιΐδ £γ 1, 1. 43 46, 46 
35,49 36, 51 1, 53 19 20, 55 
12, 60 2, 68 27,69 1, 7133, 
72 4 7 16 18 20 23, 73 1 3 12 
14 17, 74 4 5 1114,75 4 7 
13 15 16, 76 128 16 17, 77 
9 1117,78 8 10,79 7,8014. 

ϋίοάοΓίΐδ οίΐΙΐΛΓΟβάιΐδ 63 8 20. 

Βίο^βηβδ ογηίοιίδ 66 16. 

Βίοτηβάίδ ο&ιηρηδ Γγ 2 3. 

Οίοηγδίδΐ £γ 39 5, 69 16. 

Βϊοη^δΊπβ ΜίΙβδίιΐδ 69 3. 

ϋίοηγδίιΐδ Ρ&ρίήιΐδ ν. ΡαρίΓΐαδ. 

ΒίοδοοΓίάβδ Αΐβχ. 42 41. 

ΒίοδοιίΓΐ 59 28, 60 6. εοιαιη 
Λβάβδ 38 6, 55 27, 59 28. 

άίριγοίιββ 1α1)ΐι1ίΐβ 67 15. 

ιΙίΓΛϊΐΟΓίαπι 55 8, 59 7, 66 24. 

άίδοβάθΓβ ίη δβηίβηίίαδ 41 2. 

Βοάοηα £γ 40 6, 101 2. 

ΒοΐΛΐ)β11α ν. ΟοΓηβΙίιΐδ. 

άοτηίπΛ 48 44, 50 5, 63 13, 79 
14 16. 

(Ιοιηίηιΐδ 54 4, 55 12, 56 27, 57 
8 11, 67 13, 69 16. 79 16. 

Βοιηίΐία ϋοιηίΐί»ηί πχογ 66 3 26, 
67 3 15. 

ϋοπιΗία ΝβΓοηίδ ΕΐηΗα 61 17. 

Βοτηίΐία άβ ΝβΓοηβ 62 6. 

Βοιηίιίδΐ ΡαηΗηίΐ Ηαάΐ'ίΛηί δΟΓΟΓ 

69 11. 
ΐιηρ.Οοιηίϋαηαδ 53 18, 66 1 2 3, 
26, 67 1-18, 68 1-3, 69 6, 72 14. 
Οη. ϋοιηίΐίιιβ ΑβηοΙ^&Λιΐδ λ. 650 
ΙΓ. ρ1. ΐτ 92, 1. 3^ 37. €η. Βοιηίΐίαδ Αβη 

οοδ. 48 7 16 5^ 

13. 
Οη. ϋοπιΗίαδ Αβη 

003. 58 17 20 2 
Ιί. ϋοιηίΐίαδ Αβηο 

οοδ. 39 31 60 6 
Ιί. Βοπιίΐίαδ Αβηο 

οοδ. 54 19. 
Οοιηΐΐΐηδ ΑίβΓ 59 
Οη. ϋοιηίΐίαβ Οαΐν 

714 οοδ. 40 17 

42 46 49, 48 15 

Οη. ϋοπιίΐίαδ ΟογΙ 

. 30, 62 19—23, 

ϋοπιίΐίιΐδ ΓΙοΓηδ 7 

άοιηηδ ΝβΓοηίδ 65 

7135. 
άοηαΐίνηιη 43 21, 

49 14 31, 51 17 

6, 59 2, 60 12, ( 

65 22, 73 1 8 1 

84, 79 1. 
ϋοΓγρΗοηΐδ ΝβΓΟ 

615. 
άοδ 79 12. 
άΓΛΟο ΐτ 43 20, 1. ^ 
ϋΓ&νιΐδ ί1. 55 29. 
Όηΐδίειηι §1ίΐάϋ 57 
ΒΓΰδ111&.0&1ί§ιι1&ε ι 

24. 0&1ί§η1&βΓ 
ΌΓαβυδ ΟΙίΐιιςΙϋ ί. 
ΌΓΠβιΐδ ββπηαηίοί 

25, 59 3. 
Όπιβιΐδ Ιιίνίαβ Γ. 5 

32—3, 55 1 2, ( 
ΒΓαδΐΐδ ΤΛεΓϋ ΐ. 5 

4 6 13 14 20 22 
Μ. Βηίδαδ ΙιΐΙ»ο α, 

21. 
ϋηίοίδ ροΓίαδ 50 1 
ΏιίΓαδ ΒίΐοοΓαιη γ€ 
ϋιΐΓΐηδ ίΐ. 37 52. 
Βγηαιηίδ Αδ&ηάΓΪ 
ΒγΓΐ*1ιαοΚίϋπι 41 1- 

21 37 49, 51 4. 
Βγη-ΙιαοΠηβ ΙιβΓΟδ 
Έαήηηδ ΕαηυοΗιΐί νΟοΟ^Ιί: 256 ΙΝΟΕΧ. £1)ΐΐΓθη68, £1)αΓοηί& 40 5. 

Ε1}τΐ8α8 ίηβ. 43 29. 

Εοΐβοΐαβ Οοιηιηοίϋ οιι1)ίοιιΐΕΓΐη9 

72 4 19. 
6θ1ίρ8ί8 δοΐίδ 41 14, 65 22, 56 

29,60 22 26, 6116,7 8 30. 

1πη&β65 8 11. 
Εαβδ8& 68 21 30, 78 5. 
Ρ. Ε§ηαΐίιΐ8 ΟβΙβΓ ρ1ιί1θ8ορ1ιιΐ8 

62 26. 
Μ. Ε^ηαϋηβ ΚιιΓΐλ8 53 24. 
ΕΙα§ατ)&Ια8 άβιιβ 78 31, 79 11. 
Ε1α5αΙ)Εΐϊΐ8 ίιηρ. 78 30—. 
ΕΙβ^αΑπηβηί&β ορρ. 68 18 — 9, 

712. 
Ε1βί79 10. 
βίβρίι&ηιί Γγ 40 24, 1. 39 38, 45 

13, 49 7. 
Εΐ6ρίι&ηΐίη& ιιγ1}8 64 5. 
ΕΙεηΐΙιβΓα Οτεΐίΐβ ορρ. 36 1 2. 
Εϋδοα Α. 54 33. 
6ΐηΙ)1βιη£ΐΐ& 57 15. 
βπιβΓϋί4810 11 30, 61 3, 5325. 
Ειηβββ 79 17. Ετηβ8βηί 50 13, 

51 2, 72 14. 
Έηιύα ΤΙιτ&βι^ΙΙα ΜαοΓοηίδ οχογ 

58 28, 59 10. 
Εηηίηβ ν. Μαηίαβ. 
Εηΐεΐΐιι» Οοιηίϋαηο & 1ίΙ)6ΐΗ8 67 

15. 
Ερ&&&ΐ1ιιΐ8 ΟαΓαο&Πί ΗΙ). 77 21, 

78 39, 80 2. 
Ερ&ρ}ΐΓθάίΐιΐ8 ΝβΓοηίβ ΙΐΙ). 63 27 

29, 67 14. 
Ερ&ρ1ΐΓθάίΐιΐ8 Αα^ιΐδύ 1ί1). 51 

11 13. 
Ερ1ιβ8ΐΐ8 39 17, 48 24, 51 20, 

67 18. 
Ερίο1ΐ£ΐΓί8 62 27. 
ΕρίάΛΐηηαβ Γγ 49 6, 1. 41 49. 
Ο, Ερίάΐαδ Μαηιΐΐαδ 44 9. 
ΕρίΓΟίαβ Γι• 40 26. 
Ερίηΐ8 £γ 40 3 4, 101 2, 1. 53 12. 
βρίβίοΐαβ Λά ίιηρβΓαΐΟΓβδ 57 11. 

ίιηρβΓ&ΐΟΓαιη αά βεηαίαιη 69 

14. 
Ερήαβ Ματοβίΐιΐδ 66 16. 
βρΰίαιη 39 30, 40 49, 43 21, 48 31, 4918,5122,541426,55 2 8, 

57 12,591113,6120,67 4 8. 
βςαίΐββ £γ 97, 1. 36 25, 38 7, 42 

34, 4323, 4833, 52 19, 53 14 

31,54 2 30,55 213 22 31,56 

27 42,57 14, 59 9 10, 60 7, 

61 9, 63 13, 65 6. 
6ς[\ιιΐ8 36 35, 37 54, 43 14, 49 

30,52 13,59 14 28,616, 63 

2, 69 10, 73 4, 75 14, 76 7. 
Εγ&ιο 55 10 α. 
ΕΓ6ίή& 54 7. 
ΈήΙ)ο1υ8 Νίοοιηβάίαβ ηαναΐβ 78 

39. 
Εήάαηαδ Λ. 37 9, 41 36, 45 17. 
Εηιοίιΐδ ΟΙίίΓαδ ΤΓΑίαηί Ιες^αΐτΐδ 

68 30. 
ΕΓαάιΐδ ΟΙ&Γϋδ α. 946 008.7222, 

74 9. 
ΕιγίΙΐΓ&βιιΙη ιη&Γβ 68 28. 
ΕΓγχ ΕΙγπιαβΟΓαιη Γβχ ίτ 4 2. 
βδββάα 40 2, 60 20, 62 12. 
ΕίΓαήα 37 31. 
Εΐηΐ8θίΓΓ2 4,212,39 1, 1.49 

15. ναΐθβ Γγ 11 8, 36 28. 
ΕααηάβΓ Αγο&8 Γγ 3. 
ΕααηάβΓ βΓβίβηδίβ Γγ 66 3. 
Ειιΐιοάυδ €&Γ&6α111 πΐ£ΐ§^ίβ(;6Γ 76 

3 6, 77 1. 
Ειιιηβηββ Γγ 66 1 βΐ 3. 
βηηηοΐιί 67 2. 
βνοοΑίί 45 12 38, 55 24. 
Ευρ1ΐΓ»ίβδ η. 36 4, 37 5, 40 12 

17, 68 28. 
Ειιρ1ΐΓ&ΐ6δ ρΗίΙοβορΙιιΐδ 69 8. 
ΕαρΓβρββ αιΐΓί^α 77 1. 
Εαήρίάβδ 38 18, 58 23 24, 60 

29, 78 8. βΐπδ Γ&1)\ι1α6 63 9. 
Ειΐ86ΐ)ία8 ΡαιηρΙιΙΓι 70 3. 
Εηί^οΜ&ηαδ Οοιη&ζοη 78 30 31 

32 33 39, 79 3 4 21. 
βχαοΐΟΓβδ ριι1)1ίοοηιιη (1β1)ϋοηιιη 

60 10. 
6Χ6πΐ6Γβ βπδρβοΐ,οδ 46 45, 58 18, 

60 3, 66 10. 
ΕχβάΛΓββ ΑιτηβηίΛ βίβο1η8 68 17. 
βχρΙοΓ&ΐΟΓβδ 46 36, 50 9, 7814. 
6ΧδΐιΙβδ4648, 5627 42, 57 14,59 ΐϋγΟοΟ^Ι^ ΙΝΟΕΧ. 257 9. Γβνοοαίί £γ 102 8, 1. 38 27, 

41 36, 43 27, 44 53, 45 17 25 

47, 46 15, 48 36, 60 4, 77 3. 
£χδυρθΓ&ΐοήιΐ8 Οοιηιηοάαβ 72 

15. ιηβηβίβ ίΙ>. 
Ρ&1)ϋ 306 &1)εΐηΐ8ά8 οαββίίΓ 21. 

Ρ&1>ίθΓαιη β&οπιιη ξ^βηΐίΐβ Γγ 

25 5. 
€. Ρ&1)ίιΐ8 ΟΑββαήβ Ιβ^&ΐιΐΒ 41 

20. 
Κ. Γ&1)ίιΐ8 £γ 25 δ. 
Μ. Γ&1)ία9 Αηπθηίαβ ρΓ&β£. 36 

11. 
Μ. Ρ&1)1α8 Ο&ηΐια^ΐηβιη Ιβ^αίιιβ 

ίΓ 55 10. 
0. Ρ&1)ίυ8 ββη&ΐΟΓ ΐτ 42. 
Γ{ΐΙ)ίυ8 Α^ρρίηαβ 79 3. 
0. Ρ&Μαδ ΟτίΓ^^ββ β. 462 ϋΟΒ,ίν 

36 30. 
0. Ρ&1)ίτΐ5 Μαχίιηαβ α. 709 οοβ. 

8ΐι£Γ. 43 31 42 46. 
0. ΡαΜυβ Μαχίπιτιβ ΑίΓίοαηιιβ α. 

744 β03. 55 1. 
Ο. Ρ&1)ίιιβ Μαχίιηιιβ Ηιιΐΐίαηιι» α. 

444 003. ίΓ 36 30. 
0. Γαΐ3ίιΐ8 Μίΐχίιηυ3 νβΓΓϋ00Βΐΐ8 

α. 521 008. Γγ 47 , 57 9 15— 

25 31. 
Ρ&ιι1α3 Ρ&1)ία8 Μαχίπιυβ α. 743 

005. 54 32. 
ΚαΙ)ίη9 ΡβΓ8ίοα8 68 24. 
Γ&1)ίιΐ8 ν&1βη9 64 βχίτ. 
Ρ{ΐΙ)Γίοίιΐ8 ροη8 37 45. 
Α. Γ&1)Γίοία3 ρΓ&βίΟΓ 61 6. 
€. Ρ£ΐΙ)Γίοίτΐ3 Ι<ιΐ8θίηαβ α. 472 

008. £γ 36 32, 39 1, 40 1 29 

30 33—8 44, 1. 77 20. 
ί'&0θ3 ίη οοοίο ΐΓ&η5οαΓΤ6ΐϋ68 37 

25, 39 20, 40 47, 41 14, 43 35, 

45 17, 47 40, 50 8, 54 19 28, 

56 24 29. 
ίαοίίοηβδ ^ιι&ϋιιΟΓ ίη οϊγοο 59 

14, 61 6, 65 5, 67 4, 77 1. 
Ρα68ιι1&6 37 30 33 39. 
{'α1θ63 39 43, 49 3. 
Ρ. Γ&1οί<ϋυ8 ΙΓ. ρ1. 48 33. 
Γ&ηβοί £γ 24 1—2. 
ΓαπίΛ Γβδίίΐαΐα 73 6. 

ΡΙΟ 0Α88Ιϋ8. ν. ίαιηββ 39 9, 48 7, 55 22 26 31, 

59 17, 60 11, 72 13. 74 12. 
Ραη^ο ν. 0. Γιιβοίιιβ Ρβη^ο. 
Ι.. Ρ&ηηίαβ 36 10. 
Ρ&ηηίυβ Οαβρίο 54 3. 
ί&80β8 36 22, 38 6 30, 41 52, 44 

4,45 28,53 1,54125,5920, 

67 4. 
Ρααηιΐδ ΐτ 4 3. 
Μ. Ρανοηίιΐ8 38 7, 30 14 34, 40 

45, 47 49. 
Ρανοήηαβ ρΜΙοβορΙιιΐδ 69 3. 
Ρ&ιΐ8ΐ1αΑΜ<ΐΓθ1 αχοΓ 71 22^9 30 

—1, 74 3. 
Ραιΐ8(αΙα8 {γ 4 13. 
ΓβΙ)ΓυΛΓία8 ίτ 27. 
ίβ]ί8 58 5. 
Γβΐίχ ιηβη8ί3 72 15. 
Γβηίαδ ΚιιΓιΐ8 62 24. 
ίεηιΐθ ΙβιηρβΓ&Ιιιιη 41 37, 51 21, 

58 21. 
ΓβΓαβ ν. ΑΓήο&ηαβ. 
ΓβΓοαΙα ίη ΙήαιηρΗο 43 42. 
ίβπΕβ 38 6, 60 17. ΐΑύη&β 39 

30, 44 4, 46 33, 47 40, 49 16 

42, 53 33,54 6 17,55 2, 60 5. 
Ρ63(α8 Οαγ&ο&ΙΗ οαΙ)ίοιι1&Γία8 78 

32. 
ίβύαΐίβ 50 4. 
&<1β8 47 7 10. Ρΐάβί 61 δ{ΐ1ιιΐ'η1 

ΐβιηρίιυη 45 17. 
βϋΐ α ρ&τ6ηι11)ΐΐ8 ηβο&ιί 37 36. 
&80113 ρήηοίριιιη 53 16 22, 61 5, 

79 12. βθοί £ΐ(1νοοΛΐιΐ8 78 13. 
Ρ1&00113 78 22. 
Ιί. Ρ1&οοα8 Ροιηρβϋ Ιβ^^ίΐΙαδ 36 

54. 
ίΐίΐιηβη ΌίαΗ8 54 24 36, 59 13. 

ΜΑηί&Ηβ 43 24. 
νίαΡ1&ιηίιιί8ΐ 53 22, 78 11. οίΓοα» 

Ρίαιηίηίαδ ν. οίΓουβ. 
ΓΙλυιλ Οοιηίίίΐΐιι 67 14. 
Ρΐανία ΤίΐίΛηΛ 73 7. 
Ρ1&νί&ηιΐ8 ΒΐιΙ) ΑΙβχαηάΓΟ 8βνβΓ0 

ρΓΕβί. ρΓΛβ*. 80 2. 
Ι.. Ρ1ίΐνίη3 ΙΓ. ρ1. 37 50. 
ΡΙανίιΐΒ ΑΓΓί»ηνΐ8 ν. ΑΓή&ηιΐδ. 
ΓΙ&νίιΐ8 0ίΐ1νί8ίυ8 71 28. 17 νΟοο^Ιί: 258 ΙΝΟΕΧ. Ρΐανίτΐδ ΟΙειηβηβ α. 848 οοβ. 67 

14. 
Ο. ΓΐΛνίιΐ8 ΕίιηΙ)ΓίΛ Γγ 104. 
Ρΐανίοδ ΗβΓ&οΙβο 80 4. 
Ρΐανίτιβ ΜαίβπιίΑηιιβ 78 4 7 15. 
Ρ1&νία9 δ{ΐΙ>ίηη9 60 20, 65 17. 
Ιί. ΓίΛνΐαβ 8ι1ν» Νοηίιιβ Β»88ΐΐ8 

α. 834 008. 66 26. 
Ρΐανίιιβ δηΙ)Γΐα8 62 24. 
Ρΐανίυβ διιΐρίήαηαβ 73 7 11, 

75 8. 
Γ1»νίυ8 Τ1ΐ;ί&ηη8 77 21. 
ΡΙοΑ 78 22. 
ΡΙοΓοΙία 58 19. 

ΑθΓΐ1>α8 οοΓοηαή 43 22, 63 4. 
ίΙηιηίηΛ άβΓΪναΓβ £γ 77. 
Ροηΐβίαβ Οαρίω 64 2. 
0. ΓοηΙβίαβ 0»ρίΙο λ, 765 οοβ. 

56 26. 
ίθΓ68 βροηΐβ &ρ6ηα6 42 26 , 44 

17, 60 35, 63 26, 65 8, 6617. 
ίοπηίο&β 54 19. 
ΓοΓίαηαβ 8&ογλ 41 39, δίπΐϊΐΐΛ- 

οΓΐιιη 68 7, ίβιηρία Γγ 76 2, 43 

21, 445, 50 10. Γ6(1αοί8ΐυΓ&54 
10. Ροηυαα ραΙ)11ο& 42 26 6ΐ 
Γβ8ρίοίβη8 42 26. 

ίοΐΉΐη Ααρ8ΐί 56 27, 68 10, 75 
4. ΙΐΟΑΓίαιη 78 25, Ο&βδαΓίβ 43 

22, Κοιηίΐηιιιη 51 19, ΤΓαίΛηί 
68 16 29, 69 4. ν. τη&οβΠιιιη. 

ϊΌΓυιη ΟοΓηβΙϋ 46 35. 

ίθ88α 42 41, 60 30. 

ίΓβΙιιπι δίοιιίαιη 49 1. 

Μ^ίά» ΙαναοΓΛ £γ 94 2, 1. 53 30. 

ΓΓί8ϋ 54 32. 

ίΓατηβηίυιη 38 13, 39 9 24, 41 

16,4321,51 17,53 2,541,55 

10 26 31, 60 31,62 18,65 9, 

78 22. 
ίΊιοίηα8 1»οα8 60 33. 
0. ΓιιίΙοίιΐ8 Κηπ^ο 48 22. 
Ο.Γαβαβ Οαίβηιιβ 388, 42 13 14 

55, 46 1—28 32, 48 10 20. 
Γνιβαβ 0βιηίηιΐ8 49 38. 
Γιι^ίΐίνί 48 19 36. 
ΚυΙοίηίιΐδ Τιίο 58 25. 
ί'ιιΐΐοηία &γ8 46 4. ίιι1ιιιίη& 37 9 25, 3915,41 14 61, 

42 26,45 17 27,4740,4915, 

5015, 54 1 29, 55 1, 56 29, 

57 14, 59 28, 60 35, 61 16, 

76 11, 78 25. 
ίΊιΙνίδΐ ΡΙ&αΙίΙΐΛ ν. Ρ1&ιιΐϋΙ&. 
Γυΐνία Οίοάϋ, άβίη Μ. Αηίοηϋ 

υχοΓ 46 56, 47 8,48 4 5 10 

15 28, 51 6. 
Γαΐνίαβ ρΓββί. υΛί 79 21. 
Α. Ρτι1νίιΐ8 Οαΐϋίη&β 8θοία8 37 

36. 
Γιι1νίυ8 Βίο§;βηίιιηα8 78 36. 
0. Γ\ι1νία8 Γΐαοουβ ^γ 57 46. 
0. Γιι1νίιΐ8 ΝοΜΗοΓ £γ 81. 
Ιι, Ριι1νίυ8 Ρ1ααΐί{ΐηα8 ν. Ρίαιι- 

1ί&ηιΐ8. 
Ρυ1νίιΐ8 δβίίηυβ ββηαΐΟΓ 43 23. 
£αηάίωΓ68 41 59 60, 47 43, 49 

20, 50 16 23. 
ΓιιηεύΓββ Ιαάί ν. Ιυάΐ. 
Λιηβ8 βχο&ρϋϋβιηϋΐίβηιιη 7412. 
ίυη\ΐ8ριι1)1ίοαιη 46 38 51, 4717. 

48 33, 53 30, 54 12 28 35, 55 

2, 56 34 42, 57 21, 58 2 19 

28, 59 3 11, 60 35, 68 15, 

74 4, 
Γαΐ'ίΕβ 63 14. 
Ιι. ϊΊιπα8 ρΓ&βωΓ ». 554 £γ 57 

81, 58 6. 
Ρ. Γαπιΐ8 ΙΓ. ρ1. Γγ 95 3. 
Μ.ΓηήιωϋΕΐηίΙΙιιβ £γ 24, 25,27, 

28. 
Μ. ΪΊιήηβ Οβιηϋΐαδ ». 761 οοδ. 

55 33. 
ΓαΓίαβ ΟαιηίΙΙυβ δοΓΪΒοηί&ηιΐδ α. 

785 008. 58 17. 
Ρ. Γιιήαδ ΡΜΙαδ 8. 618 008. Γγ 

82. 
0. ΚπΓηίιΐ8 48 13, 49 17 18, 52 

42, 54 5 18. 
ΓαΠΐαβ ΟϋΛάοΓαπι γοχ 71 13. 
Γΰδοίίΐηαδ 79 4. 
Ρυδοαβ δβΓνίαηί ηβροδ 68 9, 

69 2. 
Α. 0»Μηίιΐ8 &. 696 οοδ. 36 23— 

36,37 5, 38 9 15,39 55,42 

2 3 5 11, 45 26, 46 8. νΟοο^Ιί: ΙΝΟΕΧ. 259 Ρ. ΘΛΜιιίαβ 60 8. 

ϋαΙ)ίί 48 12. 

Μ. βΕΐ3ίιΐ8 Αρίοίαδ 67 19. 

0&άβ3 3752 53, 43 39. α»αϋΛηί 

41 24. 
ΟαβίαϋΕ 43 3 4, 53 26. Οαβίαϋ 

43 4, 55 28. 
βαίοΙ)θπι&ηΐ8 Οη&άοΓαιη Γβχ 77 

20. 
ΟΑΐαβδαβ Ο&ιηϋΙΊ ΗΙ). 60 16. 
. ΰαΐαΐία 36 46, 4& 48, 48 33 , 49 

32, 51 7, 53 26. 
6&11)£ΐ Οαΐΐοηιιη Λαχ 39 1. 
δβΓν. διι1ρίβίιΐ8 (ιβ\\)8. βαββαήβ 

Ιβ^αίιιβ 37 48, 39 5 65. 
ϊιηρ. 8βΓν. 8ιι1ρίοία3 βαΐϋα 513, 

56 29,5719, 58 20,60 8,63 

23—64 6. 
^αΐ6& αιΐΓί^&Γαιη 63 6, 79 15. 

§1ίΐ(ϋ&*θΓαηι 72 19 21 , 75 8. 

ρΐιαίαη^ίΐαηιιη 77 7, 
6ίΐΐ6Γί& Ρτιηάαήα νΗβΙΙϋ ιιχογ 

65 4. 
Ο&ΐϋ ίΓ 25, 39 1, 50 2, 1. 50, 24, 

56 23, 77 6. Οβίΐαβ βϋΟαΙΙα ίη 

ίοτο άβίοββί £γ 47. 
βαΠία 38 31, 39 49 50,40 44, 53 

22. Αςαίΐαηίοα 53 12. Οβίϋοα 

39 4649, 40 42, 5312. βίβαΐ- 

ρίη&37 9,38 8,51 36, 459, 46 

55. οοιη&ΐα 46 55. Ι^ιι^άυηβη- 

818 53 12, 54 36. Ν»Γΐ)οηβη8ί8 

36 37, 43 51, 46 55, 52 42, 53 

12. 1;ο§αία4655,4812. Τιαηδ- 

&1ρίη& 38 8, 48 10. 
§&11ίη&β £ΐ11)&β 48 52, 63 29. 
6&11ο^αβοία ν. ΟαΙ&ΐΊ». 
0. 0&11α8 α. 788 οοβ. 68 25. 
βαηηα ί&ιίάίοα 67 5. 
0»ηηγ8 Ε1&^8ΐ1)&1ιιτη βάαο&νίΐ 78 

38 39, 79 6. 
(ϊΛηγιηβάββ βυηυο1ηΐ8 42 39 40. 
β&ηάα Μαδίηί88&6 ηβροδ ίτ 

89 4. 
0&τ駣ΐιη6ΐ& 68 26. 
ΟαζίαΓα 36 14. 
βεΐΐίαδ Μαχίιηιιβ 79 7. 
0β11ί\ΐ8 ΡυΙ)1ίοο1α 47 24. Ι,. ΟβΙΙίηβ ΡιιΜίοοΙα ». 718 008. 

49 1. 
^βιηβΐΐαβ Ιε^οηβδ 65 23. 
1<ίνίιΐ8 Οβιηίηίαδ 69 11. 
Ο. ββιηίηΐιιβ ΚηΓπδ 58 4. 
ββιηοηί&β 80α1&6 58 1 5 11, 60 

16, 65 21. 

^6ηίΙ)υ8 αά ΐβιηρίαιη αάι-βρβΓβ 

43 21, 60 23. 
ββηίιιβ Ρ. Κ. 47 2, 50 8. 
Οβηίίιιβ ΠΙγήοΓαιη Γβχ Γγ ββ, 
ββηυοία 0&81. 51 26. 
6611118118 α. 41 52. 
ΟβΓ^ονίΛΑΓνβιηοΓαιη ιιΛδ 40 35. 
6βπη&ιιί 38 35 45 47, 40 31 39, 

51 20, 63 12 26, 54 11 20 32. 

55 16, 56 18 23, 57 18, 65 

17, 66 3, 67 4, 71 3. 
Οβππαηίβ. 5618, 57 3, 72 11. βη- 

ρβήοΓ β1 ίηίβΓίοΓ 53 12, 55 23 

24, 56 23 24. 
ββπΏΕηίοιίδ Βηίδί Γ. 55 13 27 

31 32, 56 11 15 17 25, 57 3 5 

6 14 18, 58 8, 59 3. 
ΟβΓ^^οηίδ ί)ονβ3 Γγ 4 2 3. 
66881118 Μ&Γοίαηιΐδ 78 30 34. 
βείαβ 51 ?2 24 26 27, 67 6. 
βί§»ιιΙβδ 66 22 23. 
^ΐΛάί&ίόΓββ 39 7 18,41 7,43 23, 

48 43, 51 7 22, 59 14, 60 13, 

66 6 72 19 22, 77 19. 
^ΙαάίαΐΟΓϋ Ιυάΐ ν. Ιαάί. 
^Ιίκϋιΐδ ΟβππίΐηοΓίιιη 38 49. 
^ΐΛάίιιβ, 1ίΙ)6ΐ1αδΡΓθΐο§;6ΐιί8 59 26. 
ΟίΕρΙιγΓΕ 800Γΐ;ιιιη,ϊη&ΐ6Γ Αγο1ι6- 

Ιαί 49 82. 
ΟοιηρΜ Τ1ΐ688&1ί£ΐ6 ορρ. 41 51. 
ΟοΓάίαδ &αΓ%{ΐ 79 16, 
ΟΓαοίηιΐδ Ι&οο 68 9 10 12, 60 

23. 
^Γ&οαίιΐδ 78 8. 
βΓ&βοα ϋη^υα 40 9, 51 16, 653, 

67 15, 60 8. 
βΓββουδβΐθΓ8.6θίΐ ίη £ογο (Ιβίοδδΐ 

Γγ47. 
θΓ»6θία 36 36, 38 38, 41 10, 49 
44, 60 6 13,614,53 12, 54 
7, 63 11. 

17* νΟοο^Ιί: 260 ΙΝΟΕΧ. ^Γανϋ»βάιιοίαβ 48 31 44. 59 23. 
^•αβ8 οβΓΐβηΙββ 66 25. 
§γιηηίΐ8ίΛ 53 27, 61 17 21, 68 

16 69 4. 
^τηη&3ί8Γθ1ια Αηίοηίοδ 50 5 27. 
ΗΛάή&ηοΛβΓΛ 69 10. 
ίιηρ. ΗΛάΓίαηαβ 65 3. 66 17, 68 

13 15 33, 69 1—23, 70 1 3. 
Η&άή&ηϋδ ΑίβΓ 69 3- 
Ηαβιηιΐδ ιηοαβ 51 23 24, 67 6. 
Η&ιηίΙοΛΓ ίτ 43 21. αΐίαβ 58 5. 
Η&ηηίΙ>Λΐ Γγ 54, 57 68 70 86. 
Ηαηηο Γγ 43 8 βΐ 21, 46 1, 5767. 
ΗΛπηοϋηδ 47 20. 
Ηαπηοηία 006ΐβ8(ί8 37 18. 
Ηίΐ5άΓαΙ)Λΐ £γ 57 67 βΐ 69. 
Ιιαδΐα ΟΓαβηΐβ. &άΒβΗοηα6 71 33. 

Ιιαβίβ,β Ο. 61 1<. €&68αΓίΙ)η8 άα- 

Ιαβ αϊ) β(ΐιι1ί11)η3 55 12. 
Ιι&δί&ύ ΡΛΓΛοΓαπι 40 15 22. 
ΗβΙ)ηΐ8 β. 51 24?, αΙ)ί Οβάπίδ. 
Ηβίβηιΐδ Οβίανίαηί ϋϋ. 48 30 45. 
ΗβΗοάοΓίΐδΗίκΐΓί&ηο αΙ) βρίβίοΗδ 

69 3. Οαβδϋ Ανίάϋ ρ. 71 11. 
Ηβϋαδ ΝβΓοηίδ 1ί1). 63 12 18—9, 

64 3. • 
Ηβΐΐαηοάϊοαβ 63 14. 
Ηβΐΐβδροηίαβ 42 6. 
Ηβίνβίϋ 38 31. 

Ηβίνίάίαδ Ρήδοαδ 66 12, 67 13. 
ΗβΙνίιιβ Α^^Γίρρα ροηΐίίβχ 67 3. 
Ηεΐνίιΐδ ΒΙ&δίο 46 53. 
Ηβίνίαβ Οίηηα 1γ. ρ1. 44 10 50, 

45 6. 
Ρ. Ηβίνίχΐδ ΡβηϊπΛχ ν. ΡβΓί,ίηβχ 

ίιηρ. 
Ηβηίοοίή 68 18, 71 14. 
ΗβΓαδ ο^ηίοαδ 66 15. 
ΗβΓοηΙαηβαιη 66 23. 
ΗβΓοηΙβδ ίτ 4 2, 37 52. ίη Οαρίΐο- 

Ιίο 42 26. βΛάίίβηυβ 43 39. 

ΤγΓίϋδ 42 49. »1) ΗβΓοιιΙβ οο- 

Ιανυδ 79 10. ΗβΓΟίιΙββ Οοιη- 

ιηοάιιβ 72 15. 
ΙιβΓβάβδ 55 25. 
ΙιβΓβάίΐαίΘδ 56 32 41, 57 17, 58 

4 16, 59 15, 60 6, 77 9. 
Ηβνοηηίιΐδ ββηβοίο 67 13. Ηβηη&β 54 9. 

ΗβΓίηίηΐιΐδ ιηοηδ 37 52 53. 

Ηβπηο^βηββ ιηβάίοιίδ 69 22. 

Ηβπηο^βηβδ γΙιθΙογ 71 1. 

Ηβππαηάτιτί 55 10 &. 

ΗβΐοΑββ Α^ίρραβ ίτ. 54 9, 55 27. 

ΗβΓοάββ Αη^ραΐΓί Γ. 49 22. 

1ΐ6Γ08 Ιηΐίαδ 51 20. 

ΗβΓβϋία Γγ 5 5. 

1ιί1)βπι&τβ ία αβάίΐϊΐΐδ 78 3. 

Ηίβιηρδ&Ι 41 41. 

ΗίβΓ&ροΙΙδ 68 27. 

ΗίβΓΕργΙηΛ 36 2. 

Ηί6Γθο1βδΕ1α^&1)&1ίνίΓ 79 15 21. 

ΗίβΓοη £γ 43 1. 

ΗΙβΓοηΊβαβ 52 30, 63 14 20. 

ΗίβΓΟδοΙγπίΛ 31 16 17, 49 22, 

66 4 7, 69 12. 
ΗίρροοΓαΐββ 38 18. 
ΜρροροΐΛπιαδ 51 22, 72 10 19. 
Πίρροΐί^ήβ 77 6. 
Α. ΗΜιΐ8 α. 711 οοβ. 45 17, 46 

36 39. 
Ιιίηιηάίαβδ 50 15. 
Ηίδραΐίδ 43 39. 
Ηίδραηία ίτ 57 41,1.39 54,42 15, 

43 28,44 41,48 128, 50 6, 

54 20, 59 21. Β&β11ο& 41 23. 

43 29 31, 45 10, 53 12. Τ»γγ4- 

οοηβηδίδ 6ΐΙ<α8Η&η1ο& 53 12. 
Ηίδρ&ηοηιιη (Ιβνοΐίο 53 20. 
ΙιίβίΓΐο ιηαηαιηίδδΐΐδ 57 11. 1ιί- 

δίήοηβδ 54 17, 56 47, 57 14 

21,59 2 5 29,6117,63 22,65 

2, 68 10.. 
ΗοιηβΓαδ 59 28, 60 16, 69 4 28, 

76 15, 77 5, 78 30, 80 5. 
Ηοηοήδ βΐ νίΓίηΙϊβ Ιαίί 54 18. 
ΗοΓ&β ηοοίϊδ βί άίβί ρΐαηβΐίδ αδ- 

8ί§ιΐ8ίδΐβ 37 19. άα&β &οΐοι•ί, 

ΐΓβδ Γβο άΛίΕβ 40 52. 
Μ. ΗοΓ&ύυδ Β&Γΐ){ΐΐαδ 44 25. 
ΗοΓαίίιΐδ ΟοοΙββ 45 31 32, 53 8. 
Μ.ΗοΓ&ΐΙϋβ ΡαΙνίΠιΐδ α. 245 οοδ. 

ΐτ 13 3. 
ΗοΓάβιιιη 49 27 38. 
ΙιΟΓΓβα 72 24. 
Ηοηβηδίαδ Γγ 103 2. νΟοΟ^Ιί: ΙΝΒΕΧ. 261 ^. Ηοηβηβίυβ α. 685 οοβ. Γγ 111 

4, 1. 38 16, 39 87. 
0. ΗοπβηβίαβΜαοβάοοί&βρΓορΓ. 

47 21. 

Ιιοηί Α^ρτίρρββ 64 29, Αβί&ΐίοί 
60 31, 0&68&Γί8 42 26, 44 35, 
Οαββ&τίβ 6ΐΑηωηϋ4740, δαί- 
Ιιΐθίί&ηί 66 10. 

Ηθ8ίάίιΐ9 Οβία 47 10. 

Οη. Ηθ8ίάία8 ββΐ& 60 9 20. 

)ΐ08ΐία6 8υ£ιι^ί6η1β8 45 17. 

οηήα Ηοδΐίΐία 44 5, 45 17. 

Ηοδίϋίυβ ο^ηίοιίδ νβΐ 8ΐοίοιΐ8 66 
13. 

Ο. Ηθ8ΐί11ιΐ8 Μ&ηοίηυβ Γγ 79^ 

Ιι^ΑΓΑΰΙίύΌΐη θΓ£;αηοη 63 26. 

Ιιγιηηαβ 59 7 29. 

Η^Γοαηαβ Ιαά&βαβ Γβχ 37 15 16, 

48 26. 

ΐαβαΐα ίξ^ηίΐα 48 47, 50 29 34. 

1&6ΐι1ί8 111)βΙ1ί αΠί^αΐί 40 9, 51 

10. 
ΐΑηιΙ)Ιί6ΐιιΐ8 ΑΓα1)ί&6 τε^ιΐδ 50 

13, 51 2. 
ΐΕΐηΙ>Ηο1ιιΐ8 Ι&ιη1)Ιίο1ιί Γ. 54 9. 
Ι»η1ου1η8 37 27 28, 46 44 45. 
ΙαηυαΓίαβ ΐτ 6 7. 
ΐΛηιΐΒ £γ 6 7, 1. 51 20. 73 13. 

@;6Πΐ1ηιΐ8 54 36. 
Ι&ρι^άββ 493435. Ιβρι^Αία 51 21. 
ΐΑρ^@;68 ίΓ 2 3. ΪΛργ^Λ 11). 
Ιαζγ^ββ 68 10, 71 3 7 8 11 13 16 

—9, 72 2. 
Ι1)βΓί ΐτ 48, 57 2. Αβίαύοί 31 1, 

49 24. 

ΙΙ)6Γα8 Α. 41 22, 42 16. 
ΙύβΓυβ 0&68αή3 ΗΙ). 58 19. 
ΙοΗηίαβΜβδοροΐ&ιηίαβο&βΙ. 40 12. 
ίβοατ 46 35, 78 7. 
ί^ηίβ &(1 Α. Αοαιη 41 45, ΙαΒΐΙ)6η8 
48 33, 50 8 34, 54 9. Αη^ιι- 

8118 ρΓ&βίβΛΠΓ 71 32. 

ΙΙβΓάα 41 20. 

Π6Γ^β(β8 ίτ 57 42. 

ΙΙϊυιη ίν 104 7, 67 1β. 

ΙΠγΓίοατη Γγ 40 3, 1. 38 8. ϋΐ^ήί 

• 48 41. 

11118 8. Αδο&ηΊαδ Ϊυ 4 5. ίιη&^ίηβδ 47 19, 48 42, 56 34 

46, 62 23, 74 4. 
ίίηιηοη&1ίΐ&8 50 24. 
ίιηιηιιιιβδ ιηβάίοί 53 30, ιηίΐίΐθδ 

78 28, ρΓοΓβδδΟΓθβ 69 3. 
ίχηρβτ&ΐΟΓβδ 43 44, 4638,48 26, 

51 25, 52 40 41, 53 17 18 26, 

54 33, 57 8, 59 22, 60 21, 62 

23, 63 15, 65 7. 
1ιηρϊβΐ&8 57 9 19, 58 4, 59 4 10, ' 

60 3, 63 18,66^9 19, 67 12, 

68 1, 77 16, 78 12. 
ίιηρΓβοαίίο 39 39, 69 17, 76 7. 
ίηο&ήίΕαο 60 9, 69 22, 71 8. 
ίιιοβηάίαιη Ηόιη&β 41 14, 50 10, 

54 24 29,55 8,57 16,58 26, 

59 9, 62 16, 66 24, 72 24. 
Ιποίΐ&Ιιΐδ βςααβ 59 14. 
ίηοαΙ>&ΐίο 66 8. 

Ιηάί 54 9, 68 29. Ιιιά1& 68 29. 
ΙηάίΙ)ί1ΐ8 Γγ 57 42. 
Ιηάιιΐίοιη&πΐδ 40 11. 
ίηίβΓΐ βνοοαίί 77 15. 
ιηίβΓίαβ 65 7, 68 30, 69 11 , 75 

13, 77 16. 
Ιηδα1)Γββ ίΓ 50 4, 58 5. 
ίη8ΐιΙ& ία ΤίΙ)6ή 37 44, αραάΤΙιβ- 

Γατη6η&1&6029. ίπδΐιίαββχδα- 

Η13118 ρβΓίηίβδΑβ 56 27, 58 18. 
ιιϋβΓΟ&Ι&ύο 40 62, 43 26, 48 33. 
ίηΙβΓΓβχ 39 27 31 , 40 45 49, 46 

45. 
Ιηνϊοϋιβ πιεηδίδ 72 15. 
Ιηνίάίαβ βαοΓΑ 59 17. 
ΙοηΐΛ 49 44, 58 25, 59 29. 
Ιοηΐηιη ιη&Γβ ίτ 42. 
Ιοβερίιιΐδ 66 1. 
Ιοίίΐρβ ΑΓΐ8ν»8<ϋ3 Μβάί Γ. 4944, 

51 16. 
Ιρ1ιί^6ηί&6 ^Ι&άίαδ 36 13. 
Ι8&Γ η. 37 47. 
ΙδατίΓΐ 55 28. 

ίββίαβίίοΐ Α£^οηβ8 ν. ΗίβΓοηίοαβ. 
Ιδίβ 40 47, 42 26, 47 16, 50 5. 

'ΐΰΒίον 66 24. Ιδίάίβ 8ίιηιι1&- 

οΓαιη 79 10. 
ΙδίάΟΓίΐδ Βϋοηίοηιιη <1αχ 71 4. 
Ιδ3& ίη8.ίΓ491,53. ΙδβαβΙίΓ 492. νΟοΟ^Ιί: 262 1Ν0ΕΧ. 188118 74 7. 

ΙβΙβΓ α. 37 11, 1.49 36 37,51 

23 24 27, 54 36, 55 10α, 68 

13, 71 3 5 7 15, 79 18. 
Ιδΐΐιτηιιβ 44 5, 51 5, 55, 27, 63 

16. 
ΙδΜα 54 20. Ιβίτί&ιιΐ 38 10 51 

26. 
ΙΐαϋαίΓ 4 2, 36 22,48 2. 
ΙίαΙαβ £γ 4 2. 
Ιίυιαβί 40 32, 59 12. 
ΙιιΙ)& Ηί6ΐηρ8&1ΐ8 ί. 41 41, 42 20 

56, 43 8. 
Ια1)α ΙιιΙ)&β ί. 51 15, 53 26, Ρίο- 

Ιβιηββί ραίβΓ 59 25. 
Ιυάαβα, Ιαά&βΐ 37 16, 39 56, 47 

28, 66 4—7, 67 14, 68 32. 
Ιαάωοοδ 8β άίοί ηοΐαηΐ νβ8ρ8ΐ- 

δί&ηΐ 66 7. νΐΐα Ιαά&ίοα 68 1. 
ίαάίοβδ 37 27, 39 7, 40 55. 
Ιαάίοΐα 40 52 53, 43 25, 52 31, 

69 17, 71 6. 
Ια^ηηΐια ίν 89. /Τ-^ 

ΙαΙί& ΑηίοηίΟΓαιη ιη&ΐ6Γ &8 15. 
ΙαΙ1& Αιι^τίδΐΐ Γ. ^Λ•^ 54 6 8 35, 

55 9 13, 55 32. 
Ιτι1ί& 0αβ8&Γί8 ί. 39 64, 40 44, 

43 22, 
Ιϋϋα ϋοιηη& δβνβΓΐ υχοΓ 74 3, 

75 15, 76 16, 77 2 10,78 4 

23—4. 
Ιαϋα ϋΓυδί Γ. 58 21, 60 18. 
Ιιιϋα Ιίίνϋΐα Οα1ί§;α1ίΐβ βογογ 59 

22, 60 4 8, 61 10. 
ΙαΙία Μ&68α ν. Μαβδα. 
Ιαϋα ΤϊΙί £. 67 3. 
οηΓίΛ Ιαΐία 44 5, 47 19, 51 22. 

ΓΟδίΓΕ 56 44. δβρίΕ 53 23. Ιή- 

1)118 44 5, 51 20. αςιιαβ Ιιιΐίαβ 

48 32, 49 14. Ιαΐίαβ ^βαϋδ 

ιιΗίιηιΐδ 62 18. / 
Μ. ΙαΙίαηιΐδ α. 791 οοβ. 59 9. 
Ιιιΐίαηιΐδ βιιΐ) Οοιηιηοάο ρταβΡ. 

ρΓαβί. 72 14. 
Ια1ί&ηιΐ8Βοιιι11;ίαη1ΐ6^&ίιΐ8 67 10. 
Ιιιΐίαηιΐδ 8αΙ> ΜαοΓίαο ρρ&βί. 

/ρΓαβΙ. 78 32 34 25. 
Ιιιϋαηιΐδ Νθ31ογ 78 15, 79 3. Μί&ηαβ αραά δβτβηιηι άεΙαίΟΓ 

75 9. 
Ιιιϋαηιιβ δαίνΐιιβ 72 5. 
Μϋ ΙιΐιρβΓοί ν. I^αρ6Γ^^. 
ΙιιΙίοροΗδ ΤίίΓδαβ 47 26. 
8. Ιαΐίαβ δγήαβ ρταβί. 47 2β. 
βη.ΐυΐίαβ Α^οοία 39 50, 66 20. 
Ια1ίιΐ8 ΑΙβχ&ηάβΓ & Οοχηιηοάο 

ίηίβΓίβοΙιΐδ 72 14. 
Ιαϋαδ Λΐ6χ&η(ΐ6ΓΤΓαί&ηί 1β^&ΐυ9 

68 30. 
Ιαϋαβ ΑβρβΓ 77 5. 
Ιηΐίιΐδ ΑδρβΓ 78 22, 79 4. 
Ο. ΙαΙΊιΐδ Οαβδ&Γ 36 42, 37 8 10 

22.27 36 44 52, 38,39 10 23 

25 26 33 36 40 44 45 47 48 50 

—53 63, 40 1 —11 31—4456 

—66, 41—44, 47 18. 
I^. Ιαΐίαβ €αβ8&Γ &. 690 οοβ. 1. 37 

6 10 27, 41 5, 42 30, 47 β 8. 
I^. Ιαΐίαβ 0&68&Γ 41 5 41, 43 12. 
ΙαΙίιιβ Ο&ΙνΛΒίβΓ 67 11. 
Μ. Ιιιϋιΐδ βοηίαδ 60 24. 
Ιυΐίιΐδ 0Γί8ρη3 75 10. 
ΙιιΗιΐδ άβΙαίΟΓ 78 21. 
ΙαΙίιΐδ ΓαΙ)ία3 69 23. 
Μ. ΙαΙίαβ ΓγοπΙο λ. 649 οοβ. βαίΤ, 

681. 
Ιιι1ίιΐ8 β&ΙΙίοιιβ 60 33. 
ΙαΙίιιβ Μα68&β ιη&ήίαβ 78 30. 
Ιιιΐΐαβ Μαηίαΐίδ 78 5 8 15. 
Ιυ1ίιΐ8 ιηβηδίδ 44 5. 45 7. 
Ιιι1ίιΐ8 Μοιϋαηυδ 61 9. 
Ιιι1ιιΐ9 ΡΓΟοαΙυδ 56 46. 
Ιαΐίαβ δ&1)ίηιΐ8 66 3 16. 
Ιυΐΐοδ δαοβΓάοβ 59 22. 
Ιιιΐίιιβ δβνβΓίΐδ 69 13 14. 
ΙαΙίιιβ δοΐοη 72 12, 74 2. 
Ο. Ιαΐίαβ νίηάεχ 63 22, 68 2. 
Ιαΐαβ Αηίοαίί £. 51 15, 54 26 55 

110. 
ΙαΙαβΑβοαηϋ ί. ίτ 4 10, 1. 4134, 

43 43. 
Ιαηί& Οΐ&αάϋΐα βαΐί^ΐαβ οχογ 

58 25, 59 8. 
Μ. Ιαπίαβ Ο&ρραάοοί&β ρΓ&69β8 

6819. 
Ιαηίαβ ΒΙαββαβ 57 4. νΟοΟ^Ιί: ΙΝΟΕΧ. 263 €. Ιαηίαβ ΒΓοίαβ ε. 463 008. £γ 

36 32. 

Μ«Ιυηία8 ΒΓαΐαβΤ&Γςυίηίοδ ρβΐ- 

ϋΐ £γ 11 10,1.43 45, 4412, 

46 49. 
Μ. Ιιιηίιΐδ ΒΓαΙα8 ϋβ,ββαΐ'βιη ίηίβΐ'- 

&οϋ4163, 43 45, 44 21134, 

45 32,46 30 35 40 51,47 20 

—49, 53 32. 
Όβο. Ιαηίαβ ΒΓαΙαβ 39 40, 41 19, 

4414 18,45 9 14,34 36,46 

35 53. 
Ιαηίαβ Οϋο ΒίΛγηίαβ ρΓ&βΓ. 60 

33. 
Ι^. Ιαηίαβ ΟαΙΙίο δβηβοαβ ΐτΛίβτ 

60 35, 61 20. αΐίαβ 58 18. 
Ιαηίαβ Ρ&αΐίηαβ 77 11. 
Ιαηίαβ Ρήβοαβ 59 18. 
Ιαηίαβ Καβίίοαβ 71 35. 
€. Ιαηίαβ 8ίΙίΐηα8 α. 737 οοβ. 

54 18. 
Β. Ιαηίαβ δίΐαηαβ α. 692 βοβ. 

37 39. 

Ίι. Ιαηίαβ δίΐαηαβ 54 6. 

Ι•. Ιαηίαβ δίΐαηαβ ΟΙ&αάίί β^βηβΓ 

60 5 21 31. 
Μ. Ιαηίαβ δϋαηαβ α. 729 βοβ. 46 

38 50 51, 53 25. 

Μ. Ιαηίαβ δίΐαηαβ α. 799 οοβ. 60 
27. 

Μ. Ιαηίαβ δίΐαηαβ &, 772 οοβ. 57 
18- 

Ιαηία3 ΤθΓΰ[ααΐα8 62 27. 

ΙαηοΡ6Γαβίη&4814. Εοιη.5122. 

ΙαρρίΙβΓ Αίτίοίΐηί ρ&ΙβΓ ίΓ 57 39, 
Α11>&ηαβ39 15, 47 40, 50 8, 
Ββίαβ 78 8 40, Οαρίΐοΐίηαβ ΐτ 
57 60,1.37 44,44 7,4517,61 
22, 54 25, 55 1, 59 9, 61 19, 
65 17 , 66 7 10 24. ΓβΓβΐήαβ 
44 4,5124,54 8,55 5, Ια- 
Ιίαβ 44 6, ΙιαιίΑΐίβ 59 28, 111)6- 
Γ&ωΓ 62 26, Οίγηιρίαβ 59 28, 
69 16, Γ6Χ 44 11 , ΐοη&ηβ 54 
4, νίοίΟΓ 47 40 ; 60 35. Ιονίβ 
οαιταδ 50 8, βραίαπι 39 30. 

ίαΓ8.Γβ ίη Ιβ^βπι Ιαΐωη 38 7 , ρβΓ 
ίοηαηαπι Οαββαήβ 44 6 50, 57 8 9,58 26 12,59 3 9 11, 

60 5, 74 4, 75 14. 
ίαβ πΐΑΓίΐΟΓαπι 60 24 , τβΐ&ΐίοηίβ 

55 3, Ιήαηι 1ίΙ)6Γ0Γαηι 55 2, 

5610. 
ίαβίίΐίαηι 55 26, 59 7. 
Ιαν6η&1ί& 61 19, 67 14. 
Ιανβηίαΐίβ αβάεβ 54 19. 
Ιανβηΐίαβ Οβίβαβ 67 13. 
Μ. Ιανβηίίαβ Ι«βρί(11 Ιβ&^αΐαβ 46 

51. 
Τ. Ι,αΜβηαβ 37 26 27, 40 11 31 

43, 41 4, 42 10, 43 2 30. 
Τ. Ι,ΑΜβηαβ Τ. ί, 48 24 39 40. 
Ιεο 47 1,50 15. αβίηαιαηι 62 28. 
ΐΆοβάαβηιοη 63 14. 
Ι.£ΐε6(1&6ηιοηίί ίτ 72, 1. 44 26, 54 7 . 
1&06Γη&6 67 8, 68 5. 
Ι«&οβί&ηί& 45 10. 
Ιι&οοηίοαπι 53 27. 
1({ΐβ1ί&ηαβ 61 6. 

Ό, Ιι&βΐίαβ ΛΓήοαβ ρν&βΓ. 48 21. 
Ό. Ιιαβίίαβ Β&11)αδ α. 748 οο9. 

55 9. 
1(&βΐαβ δβνβή Ιβ^^&ΐαβ 75 2 3 6 

10. 
Ιια&Ιαβ βαΐ) Οαγ&ο&ΙΙο 77 5. 
1.. 1.ίΐπιία ρΓΛβί. αΛίβ 58 19. 
Ι^. Ιι&πιίίΐ Αβπιίΐί&ηαβ 66 3. 
ΙαηιίαΕβ ρ1αηιΙ)6&6 46 36, 57 18. 
Ιι&ηοία ΑδίαΓαπι ορρ. 53 25. 
ΙιΑοάίοβα, Ιι&οάίοβηβββ 47 30. 
1&ρίάίΙ)αβ ρΐαΐΐ 40 47. 
Ιι&ρρα ΟΓβίαβ ορρ. 36 1. 1•&ρ- 

ραβί 51 2. 
Ιι&Γοίαβ Ιιγάαβ 63 21. 
Ι<&Γ£^ίηαβ ΡΓΟοαΙαβ 67 16. 
Ο. ΙιΛΓ^αβ &. 795 008. 60 10. 
Ι.&Γίβα 42 2. 

ΙιΛβίΙιβηββ ΟΓβΙβηβίβ 36 2. 
Ιι&ΐ,ί&Γί& 47 40. 
1.8ΐΐίαΓίβ 58 1. 
Γαΐίηί Γγ 4 4, 8 2, 35. 
Ι&,Ιίηίΐαίίβ βίαάίοβαβ ΤίΙ)6Γία9 57 

15 17. 
1>&ΐίηαβ πιοηδ 39 20. 
I^&ιίηα8 Γβχ £γ 4 3, αΙΐβΓ Γγ 4 10. 
ΙβίΓοηβδ Λά 1)€5ΐίίΐβ άίίπιη&ΐί 76 10. νΟοΟ^Ιί: 264 ΙΝΟΕΧ. ΙπναοΓ» {τί^ίά& ν. Μ^ίάα. ριο- 
ιηίβουδί 69 8. 

Ιίΐαίΐαϋο £ηη6ΐ}Γί3 39 64, 53 30, 
64 28 35,56 2,56 34,57 11 
22, 58 28, 59 3 11, 74 δ. 

£&νίηία £ιρ 4 7. 

Ι-ίΐνΐηΊυιη ίτ 4 7, 44 37. 

Ι&υΓβαοοΓοηα 3721,4343, 4714, 
4816,49 15. ΙαηΓβ&ΐίία^οβδ 41 
52, 44 4,. 45 28, 54 25. ΙααΓββ- 
Ιυβ ροραΐαβ 47 18, 63 4, 72 24. 

Ι^&αΓβηΐίαίτ 4 13. ΙιίΐυΓβηΐυιη Λ. 
4 4. 

Ιαιιπίδ 41 39, 48 52, 63 16, 65 
5, 62 19, 63 29. Ργίΐιίοα 63 
20. Ι&υηιιη πΐίΐηάιιο&Γβ 72 21. 

ΙβοΐίοΛ 47 10, 57 15. 

Ιβααβ 56 34 46, 59 9, 74 4. 

Ιε^αία ρορπίο 44 35, 46 48, βΐ 
ιη11ίαΐ>υ3 56 32, 59 1 2, άηβ 
55 2. 

Ιβ^^βδ 36 39, 37 9, 39 21, 41 14, 

44 7 2658, 45 17 23, 53 18 
28, 56 32. &^£ΐπ&βΚαΐη 38 5, 
Οαεδαήβ 38 1 2, Ι<. Αηίοηϋ 

45 9, ίΓΐιιιηνίΓοηιιη 47 14. άβ 
αιηΐ3ίΐτι 36 21 22. αηηαΐβδ 46 
29, 46 46, 53 28, 54 10, 5617 
28, 68 23, 60 5. Αιι^8ΐα6 46 
48,48 9, 53 21, 54 3 10 16 30, 
55 3 13 22 25. Οαείϋ 42 22. 
Οαββ&ήβ 38 1,4137,42 22 51, 
43 25, 58 21, ΟΛίρατηίδΐ 36 
38. Οίηηαβ ίτ 102 3. Οίααάϋ 
60 11 29. Οίοάϋ 38 13 14 17. 
ΟοΓπβΙϋ 36 21 23. οιιήΗία 39 
19, 41 43. άβ €ΐίο1α1υΓα4451. 
υο1&ΐ3β11ίΐβ 42 32. Όοΐϊΐίΐί» 37 
37. Γ&ΙοίάίΛ 48 33. ΒΊιβ& 38 
8. ΟαΙ)ίηί& 36 23. βΓ&οβΙι&ηΑβ 
ίΓ 83. ΗΕΟΓίαηΙ 69 16 23. άβ 
ίη9ί^ηίΙ)α8 ιηα^ίδίΓ&ίαυιη α 
άίοΙαίΟΓβ ΟΓβαΐοηιιη 43 48. 
Ιιιϋ&6 38 7/ άβ ΙΛβΓίΛΓυτη 1)0- 
ηίβ 51 15. άε ιηα^ίδίΓ&ΙίΙιυβ 
€0η1ίη6ηΐίΙ)α8 36 31. ΜαηίΙίΛ 

• 36 42. Μείβΐϋ Νεροΐί8 37 51. 
ίίβΓν»ε 68 2. Ρ&ρίίΐ Ρρρραεδί 5610 32. Ο.Ρβρϋ37 9. Ρΐαα- 
ΐια 37 31, 39 7. Ροτηρβϋ 
40 52 66. ΡοΓοία 45 32. <1β 
ρΓ&ε£εοΙί8 ρΓονίηοίαηυη 3956, 

53 16. Γε^α42 20. Κθ8οη3β 
25. (1θ βαοβΓάοΐΙο (1ιιοΙ>α8 6Χ 
υπΕ ίαιηΐΐίϋ ηοη οοηίβΓβηάο 
39 17. άβ 8ΐιιηρίί1}η8 Αη^υβίί 
55 25 , 0&β88Γί8 43 25, Ροιη- 
ρεϋ 39 37. δβνεή 76 16. 8α1- 
1»β 37 37. Τ11)εΓϋ 57 15. Ο. 
ΤΓεΙ)οηϋ 39 33. άε ίήιιιη 1ίΙ)β- 
ΓΟΓίιιη ίιΐΓβ 55 2. 4β νεοίί^&Ιί- 
1)αδ387. άε νβ8ΐίβΓίΛ57 15. άβ 
νε8ίίΐ1. 55 22. νοοοπίΛ 56 10. 

1ε^οηε8 38 47, 40 18, 55 23-- 
4. III Ο&ΐϋοα 65 14, 79 7. IV 
δογΛίοα 45 13, 79 7. IV Μπηία 
45 13. VII βϋ XI ΟΐΛΐιάί&ηδίβ 
55 23, 60 15. ΥΠΙ Αα^αδία 

54 11. 1X412635. Χ 3846. 
XII ΓηΙιηιιΐΛίΓίχ 71 9. ΑΙΙϊ&η» 
78 13 34, 79 2 4. 

1>ετη&ηαδ Ιαοηβ 39 5. 
Ιιεηΐίοηίαδ 45 47. 
Ιιεηΐιιίαδ δεη^ΐΟΓ 57 24. 
Ιιεηΐιιίαδ βΑεΐαΙίοαδ 79 14. 
Ιθο 39 38, 56 27, 60 13, 61 9, 67 

14,69 8, 72 14,78 167 21. 
1•εα ρΓαεί. υΛί 79 14. 
Ιίεοηΐίητίδ ίΐ^^βΓ 45 30, 46 8. 
1.681)118 42 2, 49 17, 53 32, 56 

27, 58 18. 
1.ευοίΐ8 50 13 30. 
ΙΛεΐη ΓΛίηοδί 43 47, 56 27. 1ί- 

1)ε11ί ίηΙεΓ Ιιοδίεδ βριίΓδί 43 5, 

47 47, 48 25. ρεΓ 1ίΙ)6ΐΙθδ οαιη 
δετνίδ δΐιίδ ε^Ι; Ρε11&8 62 14. 

ΙΛεΠΕίίδ βίΕΐιΐΕ 58 12, ΐεηιρίιιιη 

38 17, 43 44. 
1ίΙ)εη;ί 50 10 20, 51 3 15, 55 13 

26 31, 5623, 60 8 28 29, 64 2. 
ΗΙ)6Γύη&δ (ΙαοεΓε 54 16, 56 7. 
1ί1>6ηίηί 36 25, 40 63, 43 27 47, 

48 34. 

1.. 1.ίΙ»ο Ε. 769 εοβ. 57 15. 

Ι.ίΙ)αΓηί 49 34. 

Ι>ίοίιιίΕ νεβίΕΐίβ Γγ 87 3. νΟοΟ^Ιί: ΙΝΟΕΧ. 265 Ι,ίοίηίηβΟ&ΙΙίββ ρΓΟοατΗίΟΓ 54 21 . 
Μ. Ι•ίείηίιΐ8 ΟΓ&βδυβ α. 684 6( 699 

608. 86 42, 37 31 36 54, 38 4 

17, 39 10 26 39 68, 40 12, 43 
51, 49 21 24, 53 33. 

Μ. Ι.ί6ίηίτΐ8 βΓ&98ΐΐ8 α. 724 008. 

51 4 23. 
Μ. Ι.ί6ίη1ιΐ8 ΟΓαββαδ α. 740 ϋ03. 

54 24. 
Ρ. Ιι1οίηίιΐ8 €γ&38ιι8 0&θ8αΓΐβ 1β- 

^»1η8 39 31 46, 40 21. 
Ρ. Ιΐοίηίαβ €γ&98ιι3 Ι)ίνθ8 &. 549 

609. ίτ 57 52. 

Μ. Ι.ίοΐηίιΐ8 0Γ888α8 ΜηοΐΛπηβ 65 

8 9 22, 66 2 9 13. 
Ι^. Ιίίοίηίιΐδ 1.\ΐ0ϊΐ11υ8 ίτ 76 2 , 1. 

36 88., 36 46,37 7 49,38 9, 
43 21, 48 42. 

Ιι. Ι.ίοίηία8 1(α€ΐιΙΙη8ρΓ&6(.36 41. 
Ι•. Ι.ί6ίηίυ8 ΜαΓβηα &. 692 οοβ. 

37 39 54. 

Ρ. 1.ίοίη1υ8 Νβιτα ΐτ 93. 

Α. Ιίίοίηΐαδ Νθίνα 8ί1&ηιΐ8 ». 760 

008. 55 30. 
ΙΛοίηίυβ Κβ^υΐιΐδ 54 14. 
Ιιίάιιίτΐδ 8ίΙ&ηα8 55 30. 
€. Ι.ίάηίυ8 8ΐ:ο1ο Γγ 29 5. 
1>ΐ6ίηίιΐ9 διΐΓ£ΐ 68 9 15. 
1ιοΐθΓβ8 43 14 19 48, 47 19, 48 

43, 53 13, 56 46, 57 17, 

67 5. 
η^βήΒ α. 39 40, 40 38, 44 42. 
Ι.ί§^υΓ6δ £γ 2 5, 58 6. οοιη&ΐΊ 54 

24. 
Ι.ί1^1)Α6αιη 49 8. 
Ι^ίτηγι» 55 10 β. 
Ι,ίη^οηβδ 40 38, 66 3. 
1.ίρ&Γα ίαβ. 49 1 7 , 76 6. 1.ιρα- 

Γ6η868 48 48. 
Ι.ίΓί8 η. 60 11. 
Ιιΐΐ&νίοαδ Αβάιιιΐδ 40 37. 
ΙάΙβΓΠΐιιη Γγ 63, 1. 88 26. 
^ΗΐβΓ&β αά 8. Ρ. 0. Κ. 41 52, 42 

18, 54 11 24, 69 14. 8.άνβι•8&- 
Γϊοηιιη 60ΐηΙ)υ8ΐ&6 41 63 , 43 
13 17, 44 47, 52 42, 59 4 6 
10, 60 4 34, 67 11, 71 28, 72 
7. Ηΐΐ€Γά6 αιΐΓβ&β ίη εοΐιιιηηίδ &Γ8;€ηΐβί8 44 7. βί* απορρή- 
των 40 9. οίαηάβδίίηαβ 46 36, 
51 Ια, 65 18. 

Ιίίαιίδ Γγ 6 1»». 

Ι.ίνίίΐ ΟηΐδίΙΙα Αιι§;ιιβύ οχογ 48 
15 34 43 52, 49 38, 51 13, 58 
33,5416 19, 55 2 10» 14— 
22, 56 27, 58 2, 59 2. 

Ι,ίνίΙΐΛ ϋΓαβί υχοΓ 57 22, 58 1 1 24. 

Τ. Ιιίνίαδ Ιιίβι. Ιβοΐαδ α Ροιηρο- 
δίληο 67 12. 

Μ.Ι.ίν1αδθΓυ8η8{ΐ.β426θ8.ΓΓ88- 

Μ. Ι.ίνίιιβ Βιαδαδ Ι;γ. ρ1. £ι* 96, 1. 
48 44. 

Μ. I^^ν^η8 Βηίδαβ Ι•ί1)0 &. 739 
608. 54 21. 

Ιιίνίιΐδ Οειηίηίιΐδ 59 11. 

Μ. Ιιίνίιΐδ 8Λϋη»ΐ0Γ ίι 57 70. 

1.06Γβηδβδ Γγ 57 61, 1. 41 51. 

Ιοοαδίαε 56 24. 

1.0111α Ραηΐίαα 59 12 23, 60 32. 

Μ. Ι,οΙΗιιβ Ε. 733 οοδ. 54 6, 20. 

Ιιοη^ίηυδ ΤΓαίαηί 1β^&1ιΐ8 68 11. 

Ιοήοαίί ΐϊΐίΐίΐεβ 47 48. 

1>η6&ηί άβνΐοΐί 38 38. 

Ι,ηοΕηαβ 62 29. 

Ι<ιιοί&ηιΐ8 Ργοοιι1ϊι9 67 11. 

Ι,ιιοίΐΐα ΜδίΓοί Γ. 71 1, 72 4. 

Ιίαοίυβ ιηβηδίβ 72 15. 

1α608 6&ε€ΐ€Γ6 51 8. 

Ι«υ6Γβΐία Γγ 11 14. 

0. Ι•ιΐ6Γ6(ίη8 α. 735 οοβ. 54 10. 

0. 1.ιΐ6Γβΐίΰδ ΟΓβΙΙα 37 10. 

Ιιαοήηιΐδ Ιαειίδ 48 50. 

ΙαοΐΑ ία ρη^ηα 71 7. 

Ιιιοΐυβ 39 28 30, 48 37, 56 43, 
58 2 12, 59 11, 69 10. 

ΙιΐιοηΙΙαδ ν. Ι.ίο1ηία8 Ι^ηοιιΐΐαδ. 

Ι.α6τΐ8(& 60 34, 64 8. 

Ιϋύί 87 46, 39 28 30, 40 45, 46 
81,48 32,52 80,54 2 17,56 
124 26 27 46,57 11,59 7,60 
6 31,618,68 2,76 4. Αοΐϋ 
\ 61 1 18, 53 1, 59 20, Αροΐΐί- 
η&Γββ43 48 47 18 20, 4838, 43 
48. Αηβ^α8ΐαΐ6854 10 2684,55 
8,562529 4647. 0&ρίω1ίηί79 
10.•68βΐΓβη8β8 58 26, 56 25, νΟοο^Ιί: 266 ΙΝΒΕΧ. 60 17. ΟβΓβήδ 47 40. οΊιτβη- 
868 43 14, 52 30, 55 22, 58 
12, 59 7, 60 7 23 27, 61 6 16, 

67 4, 72 13, 75 4, 76 7. Οαΐβ- 
ηί 77 24. άβοβηη&1β8 57 24, 
58 24. 6χΐΓ&0Γ(1ίη&Γϋ 39 38, 
43 22,45 6,5122 23, 53 1, 
56 27,58 12,59 7 13,60 22 
25,66 25,67 8. ΡΙοΓ&Ιβδ 58. 
19, 78 22. ^Ι^άίαΐΟΓϋ 37 8 46 
51, 39 7, 43 22, 47 40, 51 23, 
53 1, 54 19 28, 55 8 27 31, 
56 25,57 14,59 10 14,60 5 
13,66 25,68 1015, 72 1017, 
76 7. β^γιηηίοί 39 38, 51 1, 
53 1 , 59 9, 63 26. Ηοαοή 61 
νίηυΐί6418. ΙανβηαΗαΝβΓΟ- 
ηίδ 61 19, 67. Ι.Λίί»Γβ8 47 40. 
Ι^μΡ&τοβΙϊλ 44 6 11,45 30,465 
19. πΐΑ^ηί (^ιιΙβίΚοιη&ηί 378, 
48 52, 50 8. Μαηίδ 56 27 46. 
Μβ^&1βη8β8 37 8, 43 48, 59 
11. ιηαβίοί 39 38, 51 1, 59 7. 
ΝβΓθηί&ν.ΰ[αίας[αβηηει1ί{ΐ. Ρα- 
Ιαϋηί 56 46, 59 29. Ρ&1111α43 
42, 45 6, 76 3. ΡεπΗιολ 69 2. 
ς[ΐιίηςιΐ6ηΐλ&ΐ68 44 6, 51 19, 53 
1, 54 19. ςαίη<ιαβηη»ΠΕ ΝβΓΟ- 
ηί& 61 21. Κοιηαηί ϋάβιη ςιιιί 
ηΐΕ^^ηί. δ&ΟΓΪ 51 1 20. βοέηίοί 
ν.ιηαδίοί. 8βοα1αΓβ3 54 18, Ιή- 
αιηρϊι&ΐβθ 51 7, 60 23, 67 8, 

68 10 15. ΤΓοίίΐηί ν. Τγοιλθ 
1αάιΐ8. ΥβηβΓΐ ^εηίίήοΊ 49 42. 
νοίίνί 59 24, 79 8. ναΙοΛη&Ιία 

78 24 25. 

I^υ^(1α^ηIX1 46 50, 54 32, 59 22. 

65 1, 74 3, 75 6, 77 21. η 

Αουγ9ονν£ς 54 36. 
Ι.τυι& ΟΙεοραΐΓΑ 50 5 25. 0&1%α- 

Ιαβ 11Χ0Γ 59 26 27. 
1αρ& 37 9. 
ΙαραηαΓ ίη Ραΐαϋο 59 28, 60 31, 

79 13. 
Ι«ιιρ6Γ0Αΐ1& ν. Ιιιάί. 
ΙιΐιρβΓοί Ιυΐϋ 44 6, 45 30. 
Ι.ιιρί& Ω. 54 33. 

Ιαριΐ8 39 20, 40 17, 41 14, 43 2, 47 1, 48 46, 50 10, 53 33, 54 

19, 55 1. 
Ιιΐιριΐ3 δβνεή Ιβ^αίιΐδ 75 5 6. 
Μ. Ι^ΰπιΐδ 48 30. 
Ι.υ8Η8.ηί{ΐ 37 52, 53 12 26. 
Ο.Ι,αδίαβΟαίβίαδ 68 8 22 30 32, 

69 2. 
Ιιΐ8ίΓ{ΐΐίο 47 38 40. 
Ιαβίηιιη οοηάβΓβ 54 28. 
0. 1,αΐΕΐίυδ 0&1α1ιΐ8 36 30, 37 37 

43 41, 45 2. 
Ο. ΙιηίΟΓίυδ Ρπδοαβ 57 20. 
Ιαχ 1>0Γ6&1ί8 47 *40. 
Ι^^ΟΛΟπία 49 32, 53 26. 
Ι.γοία 55 10 α, 63 26. 1.γοίΙ 47 

34 36, 60 17. 
Ι<γοοιηβάβ8 51 2. 
ΕγοιίΓ^ί 1β§β8 63 14. 
Ι,γξ'ύ 67 5. 
Ι(γ6&ηί&3 49 32. 
Μαοβάοηία 38 10 18, 41 10 49, 

45 32Γ, 47 21, 50 6 13,5127, 

63 12,54 20 34,55 30, 58 25 

60 24. 
Μαοβάοηβδ βαΓαοαΠο ^ρταΐΐ 77 8. 
1)β11απιΜ&ββ<1οηΊοαιη £γ58. ρΙίΕ- 

Ιαηχ Μαοβάοιιίοα 77 7 18. 
Μ&οβηηίΐ&β, Μαοβηηίίίδ 75 13. 
Μ&οβΙΙα {τ 93 4. 
χηαοβίίαιη Αη^ηβΐΊ 61 18.. 
Μαοΐιαοπ ββΓνιΐδ 59 9. 
ΜαοΗαΓΰδ ΜίιΙΐΓΊάαίΙβ £. 36 50. 
Μαβίιείοηΐ 68 19. 
ιηαοΐιίη&β ορρα^ηαηιΐίδ αΓΐ)11>α8 

39 4, άβίεηάβηάΐδ 74 11. 
ίιηρ. Μ&οήηαδ 78 4 — 79 8. 
ΜαοΓίηηβ νίηάβχ 71 3. 
ΜαβΕΐαβ Βήΐαηηΐ 75 5, 76 12. 
Μαβοβη&δ ν. βΐΐηίαδ Μαβοβηαβ. 
Μ&6(1ί 51 25. 
Μ(ΐ60ΐί8 36 50. 

Μ&68& 78 24 30 38, 79 6 17 20. 
ιη&^Ι 49 43, 52 36, 5625, 57 15, 

71 9, 79 11. 
ηι&^ΐ8ΐ6Γ6ςαί1αιη ίΓ295,1. 42 21 

27 30 32,43 33,45 6,46 13. 
πίδβ^ίδίΓΕίιΐδ 39 7, 40 17 45 46, 41 

43, 43 45 47 48 51, 45 16, 46 49, νΟοο^Ιί: ΙΝΒΕΧ. 267 47 19, 48 53, 50 10,51 21 

26, 5220, 55 10, 57 21, 59 23. 
πια^ΐβίΓί 6ΐθ(ΐυ6ΐιΐί&6 66 13 , 71 

31 73 17. 
Μ»^ό Γγ 57 74, 58 5. 
πιαίβδίίΐΐίβ ΟΓίιηβη ν. ίιηρίβΐαδ. 
Μ&1ο1ια8 Να1)&1&βιΐ8 48 41, 49 32. 
ΜλΙΗβ ΟΓίίοιιΙυιη 72 7. 
Μ&ιηαβ& 78 30. 

Μ&ιηβηίηί Γγ 40 8 11, 43 5 10. 
Μαηάοηίιιβ £γ 57 42. 
Μαηίϋτιβ ^βΙαίΟΓ 72 7, 78 21 22. 
Ο. Μαηίΐίαβ 1γ. ρ1. 36 42 44. 
ΜαηίβΑΓίιβ 68 22. 
Μ&ηΙυβ £ηηίτΐ8 55 33. 
Μ&ηία8Εΐ;ηΐ8θ\ΐ8(Ζοιι&Γ.)ίΓ 36 28. 
Μ&ηίιιβ νίΙΐΛίβ,ηιιη νββίΛΐίιιιη 

ίηάβχ ίΓ 87 5. 
0. ΜαηΙίιΐθ Ο&ΐϋίιι&β βοοίιιβ 37 

30 33. 
Μ. Μαη11ιΐ8 ΟαρϋοΙίηηδ £γ 26 , Ι. 

38 27, 45 32. 
Ρ. Μ&η1ία8 €&ρίΙοΙίηιΐ9 άίοΐΑίΟΓ 

ίΓ 29 5, 35 2—4. 
ΜΛηϋιΐβ Ιιβηΐίιιαβ 37 47. 
Ο. ΜΕη1ίιΐ3 ΜΛχίϊηιΐ8 α. 649 008. 

ίΓ 91 2—4, 
Ιι.ΜαηΙίαβ ΤοΓςοΑίιιβ €ΐ.689οθ8. 

36 44, 37 1. 
Τ. ΜαηϋηβΤοΓςυίΐίιω α. 414 008. 

ίΓ 31, 35 5. 
Ο. Μαη1ία8 ν&Ιβηβ ». 849 οο8. 

67 14. . 
Ι.. Μ&ηΐίαβ νιιΐ80 α. 498 οοβ. £γ 

43 20. 
Μαηιΐ8 Αγ&1)8 68 21—2. 
ιηαηυιηί88ίο 39 24, 40 48, 48 

34,55 13,56 33,57 11,60 29. 
ηι&ηυ8 α^ίΐ&Γβ 61 20, &Η6Γη&Γβ 

63 2, αιηραΐβτβ £γ 75, 47 8, 

51 25, 53 29 , οοιηρΓίιηβΓβ 40 

41, ίιιη^βΓβ 68 10, ΐο11βΓ6696. 
ηιαρραιη ιηίϋβΓβ ν. 1ιιάί6ίΓ06η868. 
Μ. ΜίίΓΟβΙΙιΐδ Οοΐ2ΐνί&βί.48 38, 51 

21, 53 26 27 30 31 33, 54 26. 
Μάγοι ηοιηΐηβ ίηίβΓάίβίαπι Αη- 

ΐοηίίΒ 51 29, Μ&η1!ιΐ8 Γγ 26 1. 
Μ&Γοία αςτια 49 42. Ματθία Οοιηιηοάί ρείΐβχ 72 4 13 

22. 
Μ&Γοία ΟΓβιηαΙϋ ΟοΓάί Γ. 57 24. 
ΜϋΓοία νβ8ΐα1ί8 Γγ 87 3. 
Ι.. ΜίίΓοίαδ δβρύιηί Γ. Γγ 57 40. 
Μ«Γθία8 Α^Γίρρα 78 15. 
Ο. Μ&Γθία8]€βη8θΓίηιΐ8 &. 746 οο8. 

55 5. 
Ιι. ΜαΓοίαβ β6η80Γίητιβ α. 715 οο3 . 

48 34. 
Ο. ΜαΓοίιΐ8 βθΓΐοΐΕηα8 Γγ 18. 
0. ΜαΓοίαδ 0Γί8ρα3 47 27. 
0. ΜίίΓοίαδ Γί8^ώα8 α. 690 β08. 

37 6 10. 
Μ£ΐΓθία8 1.ίνίαηιΐ8 ΤαΓίϊΟ 69 18. 
Ιι. ΜαΓοΙαβ ΡΜϋρραβ οβη8θΓ 41 

14. 
Ιί.Μ&Γθία8 ΡΜΙίρρηβ α. 6^8 οο8. 

39 16 18, 45 1. 
Ο.Μ{ΐΓοία8 Ηβχ Α. 686 οοβ. 36 6 

17 19. 
ΜαΓοίιιβ νβηιβ 71 14 23 25 29. 
ΜαΓοοιηαηηί 55, 10ε, 67 7, 71 3 

8 11 1213 15 20,72 2,77 20. 
άΊνιΐ8 ΜαΓοα8 ν. Μ. Αηίοηίηαβ. 
ιηαΓβ ροηΐβ ίαηοίαπι 59 17. 
ιηιΐΓβ δαβρΐυπι 37 5, ΕαΙ)Γαιη 37 

15, 51 6, 68 28, 75 14. 
0. Μαήαδ Γγ 79, 94, 97 3, 98 2, 

102 8 — 12, 109 3, 1.36 31, 

44 28, 48 4. 
Ο. ΜΕΓίυδ Ο. Γ. Γγ 102 2. 
Ι.. Μ&Γία8 37 48. 
δβχ. ΜαΓίαβ 58 52. 
Μ&Γίυβ 0βη3θΓίηα3 79 2. 
Μ&Γίυ8Μ&χ1ιηιΐ3 78 14 36, 79 2. 
Μαήυβ δβοαηάιΐδ 78 35. 
ΜαΓδί Γγ 98. 
ΜαΓίΙβ αππα 44 17 , οαιηριΐδ 43 

23 24, Ααιη